Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-03-25

Sammanträde 2010-03-25

Datum
Klockan
17:00
Plats
Medborgarkontoret, Bodholmsplan 2 nb, Skärholmens centrum

Övrigt: Sammanträdet börjar kl. 17.00 med en sluten del som ej är öppen för allmänheten.
Läs mer...Klockan 18.00 börjar det öppna mötet med frågestund för allmänheten.

1 Genomgång av närvarande ledamöter - utseende av protokollsjusterare för del 2.

2 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2010-02-11.

3 Medborgarförslag: Mer belysning i Sätra, dnr 1.2.4/096-2010.

4 Medborgarförslag: Om belöning av bra medborgarförslag och utformning av medborgarförslagsblanketten, dnr 1.2.4/080-2010

5 Medborgarförslag: Ungdomsgård i Bredäng för ungdomar över 15 år, dnr 1.2.4/098-2010.

6 Bordlagt ärende: Revidering av STAN - programmet - Stockholms tobak, alkohol och narkotikapolitiska program, dnr 006/726-2009.

7 Ny fast utescen i Skärholmen, dnr 1.5.3/039-2010.

8 Anmälan av säkerhetsprogram för Stockholms stad 2009-2012, dnr 099/692-2009.

9 Ekosim framför egoism - källsortera nu! Motion (2009:37). Svar på remiss, dnr 006/594-2009.

10 Förslag till inrättande av specialverksamhet för förskolebarn med autism/autismspektrumstörning inom Skärholmens stadsdel, dnr 6/135-2010.

11 Månadsrapport februari 2010, dnr 1.2.1/138-2010

12 Tillsynsrapport avseende AB Vårljus, Familjecentrum, dnr 6/007-2010.

13 Balanslista uppdrag SDN 4/2010-03-25.

14 Remiss Nya butiker och café i Sätra centrums gångstråk, dnr 1.5.3/141-2010.

15 Riktlinjer för samverkan mellan skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa, dnr 1.5.1/082-2010.

16 Svar på inkommen remiss, angående revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd, dnr 1.5.1/083-2010.

18 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelspärm.

19 Inkomna skrivelser/beslut

A. Revisionsrapport, dnr 1.4/128-2010.
B. Revisionsrapport, dnr 1.6/130-2010.
C. Revisionsplan, dnr 1.6/129-2010.
D. Protokoll gruppledarmöte 2010-01-28.
E. Protokoll gruppledarmöte 201-02-11.
F. Protokoll Handikappråd, 201-02-25
G. Beslut Socialstyrelsen, dnr 1.6/081-2010.
H. Protokoll Pensionärsrådet 2010-02-04.
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (130 kb)

§11 Genomgång av närvarande ledamöter – utseende av protokollsjusterare för del 2

Ordföranden Jan Jönsson (fp) utsågs att justera protokollet tillsammans med ledamoten Liliane Svensson (s)

------------------------------------------------------------------------------------------

§12 Godkännande av dagordning

Stadsdelsnämnden fastställde dagordningen i enlighet med förslag till beslut

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§13 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2010-02-11, öppna delen

öppna delen

Beslut Stadsdelsnämnden beslöt

att godkänna anmälan av protokollsjusteringen av sammanträdesprotokoll 2010-02-11, öppna delen

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§14 Yrkande

Förelåg ett medborgarförslag från Maud Grisell, dnr 1.2.4/096-2010 om att sätta upp mer belysning i Sätra

Yrkande Ledamoten Andrea Femrell (m) yrkar för majoriteten (m), (fp), att förslaget överlämnas till trafikkontoret. Ordföranden Jan Jönsson (fp) hör enhälligt bifall till förslaget.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att överlämna medborgarförslaget från Maud Grisell, dnr 1.2.4/096-2010 om mer belysning i Sätra till trafikkontoret, Stockholms stad

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§15 Medborgarförslag: om utformning av förslagsblankett och premiering av bra medborgarförslag

Förelåg ett medborgarförslag från Björn Sandbäck, dnr 1.2.4/080-2010 om utformning av förslagsblankett och premiering av bra medborgarförslag

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade för majoriteten (m), (fp), att medborgarförslaget tillställs förvaltningen för beredning och fick enhälligt bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt enhälligt

att medborgarförslaget från Björn Sandbäck, dnr 1.2.4/080-2010 om utformning av förslagsblankett och premiering av bra medborgarförslag överlämnas till förvaltningen för beredning.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§16 Medborgarförslag: Ungdomsgård i Bredäng

Förelåg ett medborgarförslag från Robin Aygun, dnr 1.2.4/098-2010 om att bygga en ungdomsgård i Bredäng

Yrkande Ledamoten Andrea Femrell (m) yrkade för majoriteten (m), (fp), att medborgarförslaget behandlas i samband med tjänsteutlåtandet om mötesplatsernas och parklekarnas organisation, dnr 499/633-2009 som skall presenteras till sammanträdet i april. Han hörde enhälligt bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt enhälligt

att medborgarförslaget från Robin Aygun, dnr 1.2.4/098-2010 om att bygga en ungdomsgård i Bredäng behandlas i samband med tjänsteutlåtandet om mötesplatsernas och parklekarnas organisation, dnr 499/633-2009 som skall presenteras till sammanträdet i april

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§17 Bordlagt ärende: Revidering av STAN – programmet – Stockholms tobak, alkohol och narkotikapolitiska program

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 006/726-2009 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som sitt yttrande till kommunstyrelsen överlämna detta tjänsteutlåtande.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill. Han yrkade även om omedelbar justering av ärendet och hörde enhälligt bifall även därtill

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att som sitt yttrande till kommunstyrelsen överlämna detta tjänsteutlåtande.

att omedelbart justera paragrafen

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§18 Ny fast utescen i Skärholmen

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.3/039-2010 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag att arbeta vidare med detta projekt.

2. Ärendet skickas till trafikkontoret, exploateringskontoret, kulturförvaltningen och SISAB.

3. Omedelbar justering.

Yrkande Ledamoten Andrea Femrell (m) yrkar för majoriteten (m), (fp), om bifall till förvaltningens förslag till beslut med tillägget att ärendet även skickas till trafik och renhållningsnämnden. Ordföranden Jan Jönsson (fp) finner ett förslag till beslut, majoritetens (m), (fp) och hör bifall till detta. Han yrkar även om omedelbar justering av paragrafen och får bifall även till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag att arbeta vidare med detta projekt.

2. ärendet skickas till trafikkontoret, exploateringskontoret, kulturförvaltningen och SISAB samt till trafik och renhållningsnämnden.

3. omedelbart justera paragrafen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§19 Anmälan av säkerhetsprogram för Stockholms stad 2009-2012

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 099/692-2009 med förslag till beslut att Stadsdelsnämnden godkänner säkerhetsprogram för Stockholms stad 2009-2012.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt enhälligt

att godkänna säkerhetsprogram för Stockholms stad 2009-2012

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§20 Ekoism framför egoism – källsortera nu! Motion (2009:37). Svar på remiss

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 006/594-2009 med förslag till beslut att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens svar på remissen.

2. Ärendet skickas till KF/KS kansli senast 31 mars.

3. Omedelbar justering

Yrkande Ledamoten Liliane Svensson (s) anmäler ett särskilt uttalande enligt bilaga ett för minoriteten (s), (v), (mp). Ledamoten Andrea Femrell (m) yrkar för majoriteten (m), (fp) om bifall till förvaltningens förslag till beslut samt anmäler även han ett särskilt uttalande från (m) samt (fp) enligt bilaga två. Ordföranden finner ett förslag till beslut, förvaltningens som han hör bifall till. Han yrkar även om omedelbar justering av paragrafen och får bifall även till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens svar på remissen.

2. Ärendet skickas till KF/KS kansli senast 31 mars.

3. Omedelbar justering

Särskilda uttalanden Ledamoten Liliane Svensson (s) anmäler ett särskilt uttalande enligt bilaga ett för minoriteten (s), (v), (mp). Ledamoten Andrea Femrell (m) anmäler även han ett särskilt uttalande från (m) samt (fp) enligt bilaga två.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett Särskilt uttalande minoriteten (s), (v), (mp)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2010-03-25

Liliane Svensson m.fl. (s)

Rudy Espinoza m.fl. (v)

Rebwar Hassan m.fl. (mp)

Ärende 20

Dnr 006/594-2009

Remiss: Ekoism framför egoism - källsortera nu.

Särskilt uttalande

Vi instämmer i motionen, att allt som kan göras också bör göras för att hitta lösningar för att minska miljöbelastningen och samtidigt utveckla vår gemensamma miljö.

Det skissade förslaget är ett sätt. Förvaltningens synpunkter är viktiga i sammanhanget.

I dag fungerar tömning av våra återvinningscentraler inte på ett sådant sätt, att det uppmuntrar till källsortering. Där måste resurser sättas in.

För att det skissade förslaget ska fungera behövs också en omfattande information, gärna på flera språk. Man måste också lösa problemet för de som är äldre och för de som är handikappade, att kunna slänga sitt köksavfall.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bilaga två (m) samt (fp)

Skärholmens stadsdelsnämnd 2010-03-25

Andrea Femrell (m) m.fl

Jan Jönsson (fp) m.fl.

Ärende 20- Svar på remiss Ekoism framför Egoism

Dnr 006/594-2009

Särskilt uttalande

Alliansen prioriterar att samla in matavfall från restauranger och storhushåll, vilket ger mer matavfall per insamlingspunkt, och därmed är långt mer kostnadseffektivt. Under det närmaste halvåret kommer regeringen att lägga ett förslag om ett uppluckrande av monopolet på avfallsinsamling för verksamhetsutövare, vilket gör att utövarna måste säkerställa att någon samlar in deras avfall, men att denne någon inte måste vara kommunen eller den av kommunen upphandlade entreprenören. Det ger möjligheter för företag på fordonsgasmarknaden att själva samla in matavfall för egen rötning och vidareförsäljning.

Vi har även tagit bort avgiften för att installera avfallskvarnar i enskilda hushåll, vilket givit ekonomisk lättnad till dem som vill använda stadens avlopp för insamling av sitt matavfall – som sedan kan rötas till biogas.

§21 Förslag till inrättande av specialverksamhet för förskolebarn med autism/autismspektrumstörning inom Skärholmens stadsdel

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 6/135-2010 med förslag till beslut att

1. En specialverksamhet för förskolebarn med autism/autismspektrumstörning inrättas i förskolan Björksätravägen 53, med start 2010-08-23.

2. Verksamheten skall vara stadsdelsövergripande och i första hand erbjudas till förskolebarn, folkbokförda inom Skärholmens stadsdel.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade om bifall till förvaltningens förslag till beslut. Han yrkade även om omedelbar justering av ärendet. Han fick bifall till båda dessa yrkanden.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. en specialverksamhet för förskolebarn med autism/autismspektrumstörning inrättas i förskolan Björksätravägen 53, med start 2010-08-23.

2. verksamheten skall vara stadsdelsövergripande och i första hand erbjudas till förskolebarn, folkbokförda inom Skärholmens stadsdel.

3. omedelbart justera paragrafen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§22 Månadsrapport februari 2010

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.1/138-2010 med förslag till beslut att Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för februari 2010 och lägger den till handlingarna.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade om bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna månadsrapporten för februari 2010 och lägga den till handlingarna.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§23 Tillsynsrapport avseende AB Vårljus, Familjecentrum

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 6/007-2010 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden godkänner tillsynsrapporten.

2. Rapporten överlämnas till Länsstyrelsen i Stockholms län

3. Omedelbar justering

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut. Han yrkade även om omedelbar justering av paragrafen. Han fick bifall till båda dessa yrkanden.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna tillsynsrapporten.

2. rapporten överlämnas till Länsstyrelsen i Stockholms län

3. omedelbart justera paragrafen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§24 Balanslista uppdrag SDN 4/2010-03-25

Förelåg balanslistan med förslag till beslut att den godkänns och läggs till handlingarna

Yrkande Ledamoten Andrea Femrell (m) yrkade för majoriteten (m), (fp) att balanslistan godkänns men kompletteras med datum när uppdragen skall redovisas, där detta saknas. Ordföranden Jan Jönsson (fp) fann ett förslag, majoritetens och hörde bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna anmälan av balanslistan men att den skall kompletteras med datum när uppdragen redovisas där detta saknas

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§25 Remiss Nya butiker och café i Sätra centrums gångstråk

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.3/141-2010 med förslag till beslut att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens yttrande på remissen.

2. Omedelbar justering.

Yrkande Ledamoten Liliane Svensson (s) yrkar för minoriteten (s), (v), (mp) om bifall till eget förslag till beslut enligt bilaga ett. Ledamoten Andrea Femrell (m) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut enligt bilaga två. Ordföranden Jan Jönsson (fp) finner två förslag till beslut, minoritetens (s), (v), (mp) enligt bilaga ett samt förvaltningens och majoritetens enligt bilaga två. Han hör bifall till (m) och (fp) förslag till beslut. Votering i frågan begärs av Liliane Svensson (s) och ordföranden Jan Jönsson (fp) ställer de bägge förslagen mot varandra där bifall till förvaltningens och majoritetens förslag till beslut besvaras med ja och bifall till minoritetens förslag till beslut besvaras med nej. Voteringen utfaller med sju ja röster för förvaltningens och majoritetens förslag till beslut enligt bilaga två och sex nej röster för minoritetens förslag till beslut enligt bilaga ett. Röstade ja till (m) samt (fp) förslag gjorde ordföranden Jan Jönsson (fp), ledamöterna Andrea Femrell (m), Elisabeth Johnsson (m), Bayram Kaya (m), Mika Eskelinen (m), Gustav Åkerblom (fp) samt tjänstgörande ersättaren Lill Stonegård (m), nej röstade ledamöterna Liliane Svensson (s), Bosse Ekvall (s), Maria Nygård (s), Kurt Fredriksson (s), Rebwar Hassan (mp) samt tjänstgörande ersättaren Rudy Espinoza (v). Ledamoten Liliane Svensson (s) reserverade sig för (s), (v) samt (mp) mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att instämma förvaltningens förslag till beslut

att därutöver anföra:

Vi ser mycket positivt på att ägaren av Sätra centrum avser satsa på en förnyelse av centrumet, som bl.a. innefattar uppförande av fler nya butiker. Det har länge funnits ett behov av att förändra och vitalisera centrumanläggningen och flera projekt och idéer har passerat utan att ha blivit realiserade.

Vi välkomnar att kontakterna mellan centrumägaren och ansvariga kommunala myndigheter sent omsider nu synes ha upprättats och formaliserats så att sakägare, inte minst allmänheten som använder och passerar i centrum varje dag, kan ges möjlighet att lämna konstruktiva synpunkter på byggplanerna samt en önskad upplevelse av centrumet framgent.

För oss är det viktigt att den nya centrumanläggningen och de tillbyggnader som planeras däri utformas på ett sådant sätt att känslan av trygghet, och komfort främjas, oavsett om butikerna är öppna eller stängda eller vilken tid på dygnet det än är. I detta ingår ex. planering av utrymmen för att möjliggöra passage in och ut ur centrum samt planering och val av belysning och konstruktionsmaterial.

Vi vill även rekommendera centrumanläggningens ägare att kommunicera sin vision och sina planer för Sätra centrum till allmänheten, ex. på ett medborgarmöte. Det skulle kunna bidra till att skingra ev. missförstånd, ge svar på de frågor allmänheten har om Sätra centrums framtid och förhoppningsvis kunna ge värdefull input till det förnyelsearbete som inletts och som Sätra centrum såväl behöver.

Reservationer Ledamoten Liliane Svensson (s) reserverade sig för (s), (v) samt (mp) mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett Minoriteten (s), (v), (mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2010-03-25

Liliane Svensson m.fl. (s)

Rudy Espinoza m.fl. (v)

Rebwar Hassan m.fl. (mp)

Ärende 25

Dnr 1.5.3141-2010

Remiss: Nya butiker och café i Sätra centrums gångstråk.

Förslag till beslut:

1. Skärholmens stadsdelsnämnd delvis godkänner förvaltningens yttrande på remissen.

2. Samt därutöver framföra.

3. Omedelbar justering.

Förvaltningen har i sina synpunkter beskrivit Sätra centrums bakgrund och historik

Tilläggas bör, att det i början fanns allmän samhällsservice i form av bank, post och apotek. Bänkar fanns också att sitta på. Så småningom försvann allt detta. Under åren har behovet av upprustning blivit påkallat och det har också skett ett par gånger. Sätra centrum har engagerat medborgarna i Sätra, senast var det i ytterstadssatsningen vilket resulterade i ” Utveckling av Sätra Centrum”.

Mot denna bakgrund var det med stor förvåning man upptäckte att det började byggas något inne i centrum, som inte stämde överens med tidigare skissade förslag. För oss förtroendevalda var det minst sagt pinsamt, när folk irriterat undrade hur vi hade kunnat gå med på byggnationen, som upplevdes som mycket störande. Det hade vi inte eftersom vi inte visste om det. Det visade sig sedan, att det ju heller inte fanns något bygglov.

Enligt uppgift från Stockholms Stadsmuseum år Sätra centrum K-märkt. Det betyder att det har stort kulturhistoriskt värde. Det är starkt skyddat och all förändring ska ske med stor varsamhet. Det har också varit ett starkt hänsynstagande vid tidigare renoveringar.

I T-banan på stationen finns konstverk, som heter ”Tusen och en natt”. Konstverket är skapat av Päivi Ernkvist och består av fabrikstillverkade blå keramikplattor med ett brett spektrum av blå nyanser. De röda plattorna är gjorda för hand i olika nyanser. De röda nyanserna berättar olika sagor ur Tusen och en natt. I centrumhallen återfinns samma tema på väggarna i centrumets gångar mot torgen. Enligt ritningarna planeras där byggnader mot väggarna, så att de döljs. Förutom att de vackra väggarna döljs, så blir det väldigt trångt i gångarna.

Eftersom centrumet är allmän plats och också ska kunna passeras dygnet runt för att komma till T-banan, så är förvaltningens synpunkter viktiga, att det fungerar på ett både tryggt och bra sätt. Som det ser ut i dag, så upplevs det inte så. Det är trångt. Man får vara snabb att väja för mötande, så att man inte krockar. Det är svårt att gå två i bredd och samtidigt möta någon. Människor är oroliga för vad som händer om det börjar brinna. Butikerna runt om låser om sig med ståljalusier på kvällarna. Med butiker i mitten, som också stänger med jalusier, så kommer hallen bli väldigt otäck och otrygg på kvällarna.

Mot bakgrund av ovanstående kräver vi: att byggnationen, som är i gångarna mot torgen inte beviljas bygglov och att övrig eventuell byggnation minimeras betydligt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga två (m), (fp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2010-03-25

Andrea Femrell (m) m.fl.

Jan Jönsson (fp) m.fl.

Ärende 25

Dnr 1.5.3/141-2010

Nya butiker och café i Sätra centrums gångstråk

Förslag till beslut

att instämma i förvaltningens förslag till beslut

att därutöver anföra:

Vi ser mycket positivt på att ägaren av Sätra centrum avser satsa på en förnyelse av centrumet, som bl.a. innefattar uppförande av fler nya butiker. Det har länge funnits ett behov av att förändra och vitalisera centrumanläggningen och flera projekt och idéer har passerat utan att ha blivit realiserade.

Vi välkomnar att kontakterna mellan centrumägaren och ansvariga kommunala myndigheter sent omsider nu synes ha upprättats och formaliserats så att sakägare, inte minst allmänheten som använder och passerar i centrum varje dag, kan ges möjlighet att lämna konstruktiva synpunkter på byggplanerna samt en önskad upplevelse av centrumet framgent.

För oss är det viktigt att den nya centrumanläggningen och de tillbyggnader som planeras däri utformas på ett sådant sätt att känslan av trygghet, och komfort främjas, oavsett om butikerna är öppna eller stängda eller vilken tid på dygnet det än är. I detta ingår ex. planering av utrymmen för att möjliggöra passage in och ut ur centrum samt planering och val av belysning och konstruktionsmaterial.

Vi vill även rekommendera centrumanläggningens ägare att kommunicera sin vision och sina planer för Sätra centrum till allmänheten, ex. på ett medborgarmöte. Det skulle kunna bidra till att skingra ev. missförstånd, ge svar på de frågor allmänheten har om Sätra centrums framtid och förhoppningsvis kunna ge värdefull input till det förnyelsearbete som inletts och som Sätra centrum såväl behöver.

§26 Riktlinjer för samverkan mellan skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/082-2010 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som sitt yttrande till kommunstyrelsen överlämna detta tjänsteutlåtande.

2. Omedelbar justering

Yrkande Ledamoten Liliane Svensson (s) anmäler för minoriteten (s), (v), (mp) ett särskilt uttalande enligt bilaga ett. Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar om bifall till förvaltningens förslag till beslut samt till att ärendet omedelbart justeras och hör bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. stadsdelsnämnden beslutar att som sitt yttrande till kommunstyrelsen överlämna detta tjänsteutlåtande.

2. omedelbart justera paragrafen.

Särskilt uttalande Ledamoten Liliane Svensson (s) anmäler för minoriteten (s), (v), (mp) ett särskilt uttalande enligt bilaga ett.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bilaga ett Minoriteten (s), (v), (mp)

Skärholmens stadsdelsnämnd 2010-03-25

Liliane Svensson m.fl. (s)

Rudy Espinoza m.fl. (v)

Rebwar Hassan m.fl. (mp)

Ärende 26

Dnr 1.5.1/082-2010

Riktlinjer för samverkan mellan skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa.

Särskilt uttalande

Det är viktigt för barnens skull, att tidigt se barn som far illa i hemmiljö, förskola och skola. Ju tidigare ett barn kan få hjälp och stöd desto större är förutsättningarna för barnets positiva utveckling.

Det är av därför högsta vikt att det finns en strukturerad och välfungerad samverkan mellan stadsdelarna och stadens skolor - såväl de kommunala som de fristående. Enligt ärendet är samverkan med de fristående skolorna i stort sett obefintlig i dagsläget vilket är skrämmande.

Innan den moderatstyrda majoriteten valde att centralisera grundskolan fanns en välfungerande samverkan mellan skolorna och stadsdelarna. Det är under all kritik att majoriteten har låtit det gå tre år från omorganisationen av grundskolan till dess att detta ärende tagits fram.

Det räcker dock inte med riktlinjer på papper. Utan verkställighet av riktlinjerna och personella förutsättningar finns det en risk för att det inte blir något reellt samarbete mellan skolan och socialtjänsten.

§27 Svar på inkommen remiss, angående revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/083-2010 med förslag till beslut att

1. skärholmens stadsdelsnämnd lämnar denna skrivning som svar på kommunstyrelsens remiss angående förslag till revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd samt

2. omedelbar justering

Yrkande Ledamoten Liliane Svensson (s) yrkar för minoriteten (s), (v), (mp) om bifall till eget förslag till beslut enligt bilaga ett. Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde bifall till detta. Ledamoten Liliane Svensson (s) reserverar sig mot beslutet för minoriteten (s), (v), (mp) till förmån för eget förslag till beslut.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. lämna denna skrivning som svar på kommunstyrelsens remiss angående förslag till revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd samt

2. omedelbart justera paragrafen.

Reservationer Ledamoten Liliane Svensson (s) reserverar sig för minoriteten (s), (v), (mp) mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bilaga ett Minoriteten (s), (v), (mp)

Skärholmens stadsdelsnämnd 2010-03-25

Liliane Svensson m.fl. (s)

Rudy Espinoza m.fl. (v)

Rebwar Hassan m.fl. (mp)

Ärende 27

Dnr. 1.5.1083-2010

Remiss angående revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd.

Förslag till beslut

Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att delvis instämma i förvaltningens förslag till beslut.

Att därutöver anföra.

Vi välkomnar särskilt de förändringar som stärker barnperspektivet, kvinnofridsperspektivet och rättsäkerheten och de förslag som innebär en realistisk anpassning till rådande förhållanden på arbetsmarknaden.

Därutöver vill vi föreslå att arbetslösa ska kunna läsa in grundskolan med försörjningsstöd, vilket tidigare har funnits i riktlinjerna. Det finns önskemål inom jobbtorgen om ökade möjligheter att arbetslösa ska få studera med försörjningsstöd, särskilt i stadsdelsområden där arbetslösa har låg grundutbildning. Vi anser i motsats till vad riktlinjerna antyder att korta, tidsbegränsade kurser som beviljas med försörjningsstöd många gånger inte leder till ett hållbart arbete utan ger en inlåsningseffekt i rundgång mellan enkla arbeten och försörjningsstöd.

När det gäller skolkort hos SL anser vi inte att behovet ska anses vara tillgodosett genom det extra tillägg till studiebidraget som gymnasieelever i familjer med låga inkomster har rätt till. Detta tillägg kan behövas för att täcka andra omkostnader som försörjningsstödet inte täcker.

Vi delar uppfattningen att vårdnadsbidrag inte ska godtas som ett hinder för att stå till arbetsmarknadens förfogande på heltid, men konstaterar att det visar att vårdnadsbidraget inte kan användas av alla familjer, till skillnad från en utbyggd föräldraförsäkring.

Självfallet är det viktigt med noggrannhet i handläggningen, men för att kunna upprätthålla det krävs tillräckligt med personal. Det är viktigt att handläggningen av ekonomiskt bistånd inte bara handlar om kontroll utan lika mycket om att tid ska finnas för stöd och råd och nödvändigt socialt arbete. Om personalen är pressad av hög arbetsbelastning ökar risken för fel.

Vi vill betona vikten av att hembesök i samband med nybesök görs med respekt för den enskildes utsatta situation, eftersom vi vet att personer kan uppleva en sådan situation som kränkande. Förslaget att hembesök ska göras innan första hyran beviljas får inte leda till risk för hyresskuld.


Vi instämmer helhjärtat i förslaget att beräkningarna för en skälig nivå för energiförbrukning ska tas bort från riktlinjerna, och noterar samtidigt att Konsumentverket har höjt den beräknade förbrukningen.

När det gäller behandling av spelberoende med flera utgår vi ifrån att landstinget är berett att ta det ansvar som anges i riktlinjerna, så att den enskilda personen inte blir utan behandling när det finns ett behov. Beträffande ledighet från arbetssökarverksamhet eller praktik i samband med helgdagar är det viktigt att inte inskränkningar görs som kan uppfattas som diskriminering.

När nödprövning görs för barnfamiljer måste barnets behov alltid vara i fokus och familjens situation ses i ett helhetsperspektiv.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§28 Genomförandeplan för omvandling av Skärholmens servicehus till trygghetsboende

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 006/396-2009 med förslag till beslut att

Stadsdelsnämnden godkänner genomförandeplanen

Yrkande Ledamoten Liliane Svensson (s) lämnar för minoriteten (s), (v), (mp) ärendet utan eget ställningstagande och anmäler en röstförklaring enligt bilaga ett. Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar om bifall till förvaltningens förslag till beslut och får bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna genomförandeplanen

Röstförklaring Ledamoten Liliane Svensson (s) lämnar för minoriteten (s), (v), (mp) ärendet utan eget ställningstagande och anmäler en röstförklaring enligt bilaga ett

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bilaga ett Minoriteten (s), (v), (mp) Röstförklaring

Skärholmens stadsdelsnämnd 2010-03-25

Liliane Svensson m.fl. (s)

Rudy Espinoza m.fl. (v)

Rebwar Hassan m.fl. (mp)

Ärende 28

Dnr 006/396-2009

Genomförandeplan för omvandling av Skärholmens servicehus till trygghetsboende.

Röstförklaring

Vi lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Vi har tidigare motsatt oss omvandling av Skärholmens servicehus till trygghetsboende.

Vår inställning är, att det behövs ett servicehus i Skärholmen. Omvandlingen får konsekvenser för dem som behöver komma till ett servicehus, som vi inte kan acceptera.

§29 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar att anmälan läggs till handlingarna och hör enhälligt bifall därtill

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt enhälligt

att lägga anmälan till handlingarna

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§30 Inkomna skrivelser/beslut

A. Revisionsrapport, dnr 1.4/128-2010.

B. Revisionsrapport, dnr 1.6/130-2010.

C. Revisionsplan, dnr 1.6/129-2010.

D. Protokoll gruppledarmöte 2010-01-28.

E. Protokoll gruppledarmöte 2010-02-11.

F. Protokoll Handikappråd, 2010-02-25

G. Beslut Socialstyrelsen, dnr 1.6/081-2010.

H. Protokoll Pensionärsrådet 2010-02-04.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar att anmälningarna A-H läggs till handlingarna och hör enhälligt bifall därtill

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt enhälligt

att lägga anmälningarna A-H till handlingarna

-----------------------------------------------------------------------------------------

§31 Övriga frågor

Då inga övriga förelåg tackade ordföranden Jan Jönsson (fp) för visat intresse och avslutade sammanträdet kl. 20.15