Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-02-27

Sammanträde 2014-02-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skärholmens medborgarkontor, Bodholmsplan 2

1 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

2 Godkännande av dagordningen

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2014-01-30, öppna delen

Medborgarförslag

4 Medborgarförslag om att utveckla den lokala demokratin, dnr 1.2.4/086-2014

Beslutsärenden

5 Utredning gällande förändring av delegationsordningen, dnr 1.1/984-2013

7 Anmälan av tillsynsplan 2014 gällande tobak och folkölstillsyn, dnr 1.3.1/103-2014

8 Avtalsuppföljning 2013, av stadsdelsnämndens upphandlade verksamheter, dnr 1.2.1/039-2014

Remissärenden

9 Förslag på strategi för att motverka hemlöshet i Stockholms stad 2014-2019, dnr 1.5.1/975-2013

10 Aktualitetsprövning av Promenadstaden, översiktsplan för Stockholms stad, dnr 1.5.3/998-2013

11 Remissvar om ändrade riktlinjer för tobaks-och folkölstillsynen samt kontroll av receptfria läkemedel, dnr 1.5.1/974-2014

Anmälningsärenden

12 Anmälan av verksamhetsuppföljningar gällande avlösar- och ledsagarservice på uppdrag av socialnämnden 2013, dnr 1.2.1/076-2014

13 Anmälan av verksamhetsuppföljningar gällande hemtjänsten på uppdrag från äldrenämnden 2013, dnr 1.2.1/077-2014

14 Anmälan av verksamhetsuppföljningar gällande vård- och omsorgsboende samt dagverksamhet på uppdrag av äldrenämnden 2013, dnr 1.2.1/078-2014

15 Yttrande gällande ansökan om värdeautomater på Restaurang Al-Basha, Skärholmen, dnr 1.4/075-2014

16 Inkomna skrivelser/handlingar/beslut

a. Protokoll från Gruppledarmöte 2014-01-30
b. Protokoll från Pensionärsrådet 2014-01-23
c. Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor 2014-02-19 Dukas till sammanträdet

17 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

Utsänds inte. Finns i en pärm vid postfacken på plan 8.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Balanslista uppdrag SDN 3/2014-02-27, dnr 1.2.1/012-2014

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (279 kb)

§16 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

§17 Godkännande av dagordning

§18 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2014-01-30, öppna delen

§19 Medborgarförslag om att utveckla den lokala demokratin - Inkommet medborgarförslag

§20 Utredning gällande förändringar av delegationsordningen - Redovisning av utredningsuppdrag, bordlagt ärende

§22 Anmälan av tillsynsplan 2014 gällande tobak och folkölstillsyn

§23 Avtalsuppföljning 2013, av stadsdelsnämndens upphandlade verksamheter

§24 Förslag till strategi för att motverka hemlöshet i Stockholms stad 2014-2019 - Svar på remiss från kommunstyrelsen (Dnr 325-1801/2013)

§25 Aktualitetsprövning av Promenadstaden, översiktsplan för Stockholm - Svar på remiss

§26 Remissvar om ändrade riktlinjer för tobaks- och folkölstillsynen samt kontroll av receptfria läkemedel - Svar på remiss

§27 Anmälan av verksamhetsuppföljningar gällande avlösar- och ledsagarservice på uppdrag av socialnämnden 2013

§28 Anmälan av verksamhetsuppföljningar gällande hemtjänst på uppdrag av äldrenämnden 2013

§29 Anmälan av verksamhetsuppföljningar gällande vård- och omsorgsboende samt dagverksamhet på uppdrag av äldrenämnden 2013

§30 Yttrande gällande ansökan om Värdeautomater på Restaurang Al-Basha, Skärholmen

§32 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

§33 Balanslista uppdrag SDN 3/2014-02-27