Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2009-01-27

Sammanträde 2009-01-27

Datum
Klockan
16.00
Plats
Stora konferensen Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 3 tr

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Sekretessärende

3 Upphandling av 45 akutboendeplatser och 10

Remissärenden

4 Skälig levnadsnivå för elförbrukning.

Svar på remiss av motion 2008:71.
Dnr 1.6-0007/2009

5 Brist på brådska - en översyn av aktivitetsersättningen.

Svar på remiss av SOU 2008:102.
Dnr 1.6-0019/2009

6 Ökad rättssäkerhet för människor med personlig assistans.

Svar på remiss av motion 2008:42 av Stefan Nilsson (mp).
Dnr 1.6-0020/2009

7 Utredning om möjligheterna att överföra kommunens hemvärnsnämnd från brand- och räddningsnämnden till socialtjänstnämnden.

Övriga beslutsärenden

8 Rapport från FUT-projektet - Förstudie för att utreda förutsättningarna för stadens fortsatta arbete mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott.

9 Avtal om hotellhemsverksamhet för familjer mellan Stiftelsen Hotellhem i Stockholm och Stockholms kommun.

10 Konsekvenser av minskat antal försöks- och träningslägenheter.

Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (v) och Jackie Nylander (v).
Dnr 5.0-0015/2009

11 Rapport från studieresa till Sofia, Bulgarien.

13 Dagverksamheter för hemlösa.

Svar på skrivelse från Abdo Goriya (s).
Dnr 2.6-0037/2009

14 Finansiering av verksamheterna Livstycket och Simba Center.

Svar på skrivelse från Abdo Goriya (s).
Dnr 2.6-0036/2009

Anmälningsärenden

15 a - f Anmälningsärenden

Övriga frågor

16 Nämndens frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (111 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

Ordföranden Ulf Kristersson (m) öppnade sammanträdet. Föredragningslistan godkändes.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Ordföranden Ulf Kristersson (m) och vice ordföranden Karin Rågsjö (v) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Protokollet ska justeras den 30 januari 2009.

§3 Upphandling av 45 akutplatser och 10 jourplatser för vuxna hemlösa män

Dnr 3.5-0013/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förslaget till förfrågningsunderlag för upphandling av driften av 45 akutplatser och 10 jourplatser för vuxna hemlösa män.

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Driften av 45 akutplatser samt 10 extraplatser för vuxna hemlösa män har upphandlats i konkurrens och avtal har tecknats med Skarpnäcke Care AB. Avtalet gäller till och med den 31 december 2009 och kan inte förlängas ytterligare. En ny upphandling måste därför genomföras. Ett förslag till förfrågningsunderlag har utarbetats.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 12 januari 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§4 Skälig levnadsnivå för elförbrukning

Svar på remiss av motion 2008:71

Dnr 1.6-0007/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

Ärendet

I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att ge socialtjänstnämnden i uppdrag att se över riktlinjerna för ekonomiskt bistånd till elkostnader då frågan är om stockholmarna idag verkligen garanteras en skälig levnadsnivå när det gäller nivån på godtagbar elförbrukning.

Förvaltningens bedömning är att det ut likställighetssynpunkt finns ett stort behov av vägledning i form av för staden gemensamma riktlinjer och att detta även gäller vägeldning för bedömningen av rätten till kostnader för hushållsel. Förvaltningens bedömning är vidare att de befintliga riktlinjerna som bygger på Konsumentverkets beräkningar är ändamålsenliga som vägledning. En förutsättning är dock att riktlinjerna följs och tillämpas korrekt av användarna.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 9 januari 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp), ledamoten Dikran Dison (kd), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) och ledamoten Stefan Nilsson (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp), ledamoten Dikran Dison (kd), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) och ledamoten Stefan Nilsson (mp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden vill i sitt svar till kommunfullmäktige bifalla motionen i sin helhet.

 1. I övrigt framförs följande.

Elkostnaderna har under de gångna åren stigit kraftigt och det är uppenbart att många hushåll idag har ständigt ökande elkostnader. Låginkomsttagare och personer med försörjningsstöd har inte råd att investera i utrustning som sänker elkostnaden, varför de drabbas extra hårt.

Personer med försörjningsstöd får visserligen bistånd till faktiska kostnader om förbrukningen anses rimlig, men får också själva betala överskjutande kostnader. Detta blir kännbart när elpriserna är höga och matpriserna också har stigit. Utrymmet i normen för omfördelning mellan utgiftsposter är minimalt. Eftersom handläggningen av ekonomiskt bistånd till elkostnader enligt vår erfarenhet inte alltid baseras på en individuell bedömning enligt lagens intentioner, kan personer få avslag på kostnader som borde ha beviljats.

I stadsdelsnämndernas alltmer ”slimmade” verksamhet finns inte alltid tid att göra noggranna individuella bedömningar, varför avslag kan ges på otillräckliga underlag. Pressen att minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd bidrar till en schablonmässig bedömning i vissa fall.

Dessutom är uppskattningar av en rimlig elförbrukning svåra att göra, vilket socialtjänstförvaltningen också instämmer i. Motionen pekar på flera omständigheter som bör motivera en översyn av nivåerna för vad som ska anses vara en rimlig normalförbrukning. Förvaltningen bedömer att riktlinjerna är ändamålsenliga som vägledning men säger att en förutsättning är att riktlinjerna följs och tillämpas korrekt av användarna. Om det är problem med tillämpningen kan givetvis ökad utbildning vara en lösning, men också att man faktiskt förtydligar riktlinjerna. För att öka rättsäkerheten vill vi därför ge socialtjänstnämnden i uppdrag att se över riktlinjerna för ekonomiskt bistånd till elkostnader i enlighet med intentionerna i motionen.

§5 Brist på brådska – en översyn av aktivitetsersättningen

Svar på remiss av SOU 2008:102

Dnr 1.6-0019/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar i huvudsak till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

 3. Paragrafen justeras omedelbart.

 4. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden anför därutöver följande.

Även om vi i grunden är positiva till utredningens förslag så delar vi förvaltningens tveksamhet till att införa en ersättning som redan från början bedöms vara tillfällig. Detta riskerar i onödan skapa osäkerhet och otydlighet för såväl målgruppen som den ansvariga myndighetens handläggare. Däremot delar vi inte förvaltningens uppfattning att det skulle vara lämpligt, eller ens möjligt, att inom ramen för dagens aktivitetsersättning erbjuda aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Vi vill understryka att vi inte är beredda att acceptera förslag som medför ökade kostnader för kommunernas försörjningsstöd.

Ärendet

En särskild utredare har haft i uppdrag att göra en översyn av aktivitetsersättningen. Utredningen föreslår att aktivitetsersättningen avskaffas. En ny ersättning till vissa unga med funktionsnedsättning, sjukersättning till unga (SU) föreslås införas. Utredningen har inträde eller återgång i arbetslivet i fokus.

Förvaltningen delar utredningens uppfattning att arbetslinjen ska vara utgångspunkten för samhällets insatser till unga personer med funktionsnedsättning. Arbetsförmedlingen föreslås få ett tydligare och ökat ansvar för denna grupp. Förvaltningen tillstyrker detta förslag men är tveksam till att aktivitetsersättningen avskaffas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 14 januari 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) framlade ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) och ledamoten Stefan Nilsson (mp) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) och ledamoten Stefan Nilsson (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1 Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden bifaller i huvudsak förvaltningens förslag till svar till på remissen.

2 Aktivitetsersättningen behålls i avvaktan en utredning om en bättre lösning.

3 Därutöver framförs följande.

Förvaltningen har på ett klart och tydligt sätt redogjort för de mycket negativa konsekvenserna av förslaget att ta bort aktivitetsersättningen och ersätta den med en tillfällig lösning, som vi vet leder till livslång fattigdom för unga som helt saknar arbetsförmåga. En given slutsats är därför att tala klarspråk och avstyrka avskaffandet av aktivitetsersättningen för unga med partiell arbetsförmåga och unga som helt saknar arbetsförmåga. Däremot bör unga som har förlängd skolgång på grund av funktionsnedsättning få sin ersättning genom CSN precis som andra studerande ungdomar, för att undvika särlösningar.

Det är helt uppenbart att arbetsförmedlingens verksamhet för personer med funktionsnedsättning inte har lyckats att härbärgera unga personer, vilket borde ha föranlett utredaren att göra en djupare analys. Det är oacceptabelt att många av dem som idag får aktivitetsersättning kan tvingas söka försörjningsstöd om de nya förslagen genomförs. Med den kunskap som idag finns om regeringens totala ansvarslöshet när det gäller att hitta solidariska lösningar för sjuka; tillfälligt och långvarigt är det helt tydligt att avskaffandet av aktivitetsersättningen och införandet av sjukersättning för unga ligger helt i linje med regeringens övriga försämringar för sjuka och funktionsnedsatta.

§6 Ökad rättssäkerhet för människor med personlig assistans

Svar på remiss av motion 2008:42 av Stefan Nilsson (mp)

Dnr 1.6-0020/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

Ärendet

Stefan Nilsson (mp) föreslår i sin motion att kommunfullmäktige beslutar att en regel ska införas som innebär att den som är anställd som personlig assistent åt en person av övermyndarnämnden inte ska kunna förordas som företrädare åt samma person.

Förvaltningen anser att motionären lyfter fram en viktig fråga om hur rättssäkerheten hanteras för personer som har personlig assistans och även behöver en god man/förvaltare. Det finns dock inget lagstöd som hindrar att man inte skulle kunna vara både personlig assistent och god man/förvaltare. I situationer där intressekonflikter kan uppstå till följd av dubbla roller beaktar, enligt förvaltningens erfarenhet, i praktiken överförmyndarnämnden dessa aspekter när en god man/ förvaltare ska utses.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 16 december 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) och ledamoten Stefan Nilsson (mp) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) och ledamoten Stefan Nilsson (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden tillstyrker motionen.

 1. Därutöver framförs följande:

Att skilja funktionerna personlig assistent och god man/förvaltare åt är viktigt för att undvika jävsituationer. Att det saknas en lagbestämmelse om detta innebär inte att Stockholm som stad inte kan gå före och ha en sådan regel. Att säkra rättsäkerheten för den enskilde och se till att dennes bästa alltid kommer i första rummet bör vara avgörande i ett ställningstagande som detta.

Därför bör Stockholm ta ett större ansvar än vad lagen i dagsläget kräver och införa en regel om att skilja funktionerna åt, i stället för att invänta en eventuell framtida lagändring. Det är en självklarhet att denna typ av jävsförhållande bör undvikas, för att garantera rättssäkerheten för några av de allra mest utsatta i vårt samhälle.

§7 Möjligheten att överföra kommunens hemvärnsnämnd från brand- och räddningsnämnden till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.6-0035/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

 3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Frågan om kommunens roll inom hemvärnet är oklar och skulle behöva utredas närmare då en ny hemvärnsförordning (1997:146) har ersatt den tidigare gällande hemvärnsförordningen (1970:304) i vilken det föreskrevs att det i varje kommun skulle finnas en hemvärnsnämnd.

Om man utan att närmare utreda dessa förändrade förutsättningar ändå bedömer att en överföring av nuvarande hemvärnsnämnd ska göras från brand- och räddningsnämnden till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden, kan förvaltningen inte se att det i nuläget finns några hinder att överföra hemvärnsnämnden/ delegationen till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden under förutsättning att kostnadstäckning erhålls för verksamhetsområdet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 19 januari 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) ledamoten Dikran Dison (kd) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamoten Stefan Nilsson (mp) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp), ledamoten Dikran Dison (kd) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamoten Stefan Nilsson (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden återremitterar ärendet.

 1. Därutöver anförs följande.

Stockholms brand- och räddningsnämnd läggs ner den 28 februari. Under denna nämnd ligger hemvärnsnämnden. Stadsledningskontoret vill lägga den under SAN, men har inte angett något skäl till varför den skulle ligga just där.

Enligt den gamla hemvärnsförordningen skulle i varje kommun finnas en hemvärnsnämnd. Nu finns en ny hemvärnsförordning (1997:146) där det framgår att hemvärnet ingår i Försvarsmakten och att kommunen har rätt att utse minst en ledamot i ett hemvärnsråd som organiseras av kommunen. Frågan om kommunens roll inom hemvärnet är oklar och behöver utredas närmare. I dagsläget förefaller det inte finnas några skäl att koppla ihop hemvärnet med socialtjänsten. Ärendet bör därför återremitteras.

§8 Rapport från FUT-projektet – Förstudie för att utreda förutsättningarna för stadens fortsatta arbete mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott

Dnr 3.1-0008/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden återremitterar ärendet till socialtjänst och arbetsmarknadsförvaltningen med uppdraget, att i samverkan med stadsledningskontoret, utveckla förslaget med konkreta förslag gällande arbetsfördelningen mellan förvaltningen och stadsdelsförvaltningarna samt, komplettera med ett mer omfattande beräkningsunderlag.

 2. Därutöver anförs följande.

Vi delar analys som förvaltningen gör i rapporten och instämmer i att det behövs såväl lokala handläggare med kompetens inom området, som gemensam statsövergripande spetskompetens för de mer komplicerade utredningarna. Förvaltningen redogör för olika framkomliga modeller i det fortsatta arbetet. Vi vill att förvaltningen dessutom återkommer med konkreta förslag till arbetsfördelning där spetskompetens mot felaktigheter, fusk och bidragsbrott byggs upp i en eller flera stadsdelsförvaltningar.

Det är inte självklart att kompetenscentra automatiskt ska leda till centralisering. Tvärtom kan det finnas en fördel i att koppla ihop dagligt arbete med försörjningsstöd med nödvändig specialkunskap för att motverka fusk. Erfarenheterna från de tre stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm vad gäller samverkan inom försörjningsstödet bör tas tillvara. Socialtjänstens långsiktiga behov av fler specialister inom olika områden kan öka både effektiviteten och förbättra kvalitén. Det behovet bör oftare förenas med Stockholms socialtjänsts mycket decentraliserade organisation.

Mot denna bakgrund vill vi att förvaltningen tar kontakt med stadsledningskontoret och tillsammans med dem ytterligare utvecklar förslaget och kompletterar med ett mer omfattande beräkningsunderlag.

Ärendet

I rapporten presenteras resultatet av den förstudie som har genomförts för att utreda förutsättningarna för stadens fortsatta arbete mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott gällande ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning. Förutom vikten av att värna om trovärdigheten för samhällets trygghetssystem, att säkerställa att de medel som utbetalas går till det de är avsedda för, visar rapporten på att arbetet mot felaktiga utbetalningar även är viktigt ur ett ekonomiskt perspektiv.

Inriktningen på stadens arbete mot felaktiga utbetalningar är att dessa i första hand ska förebyggas genom tydlig information och vägledning till de sökande om vad som gäller, samt genom noggranna kontroller före utbetalning. Om det ändå blir fel ska det felaktigt utbetalda beloppet regelmässigt återkrävas och skyldigheten enligt bidragsbrottslagen uppfyllas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 januari 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) framlade ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) och ledamoten Stefan Nilsson (mp) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) och ledamoten Stefan Nilsson (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner delvis förvaltningens förslag till beslut.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden informerar kommunstyrelsen om att en förutsättning för att kunna fortsätta arbetet och inrätta en central FUT-enhet är att nämnden får utökade budgetanslag om 2,5 mnkr.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att de ekonomiska vinsterna av FUT-arbetet får behållas av stadsdelsnämnderna för att till exempel öka barnperspektivet i bidragshandläggningen.
 1. Därutöver framförs följande.

Vi står bakom strategin att stadens arbete mot felaktiga utbetalningar i första hand ska förebygga och vägleda de sökande samt att kontrollera noggrant före utbetalning. Vi delar uppfattningen som redovisas av SACO i en erinran i MBL-förhandlingen, att det bästa sättet att förebygga felaktiga utbetalningar är att socialtjänsten har tillräckliga resurser för att utreda ansökningar om bistånd och att informera klienterna om vilka regler som gäller. En förutsättning är därför att det finns tillräckligt många handläggare som har rätt kompetens.

Vi motsätter oss starkt att i nuvarande ekonomiska läge i social- och arbetsmarknadsnämnden inrätta en central FUT-enhet utan några garantier om utökade budgetanslag. Att inrätta nya enheter utan åtföljande resurser innebär risker för arbetsmiljön. Förvaltningen utför redan en mängd uppdrag som inte är finansierade, vilket har redovisats i tertialrapporter utan resultat. Dessutom har enheten för hemlösa ett mycket stort budgetunderskott, vilket är negativt för verksamheten, arbetsmiljön och förvaltningens totala budgethållning.

De vinster som görs när felaktiga utbetalningar och bidragsbrott minskar ska få behållas av stadsdelsnämnderna, för att till exempel kunna öka barnperspektivet i bidragshandläggningen och anställa fler budget- och skuldrådgivare, som det finns ett ökande behov av i spåren av lågkonjunkturen.

Högermajoriteten lägger ner mycket energi på att blåsa upp bidragsbrotten och tona ner skattebrotten. Om samma kraft läggs på det mångdubbelt större skattefusket som på bidragsfusket skulle välfärdssektorn tillföras mycket stora skatteintäkter. I själva verket finns det en uppenbar retorisk strategi att utmåla de som har försörjningsstöd samt andra bidrag som fuskare, för att kunna försämra villkoren för dem som tvingas leva på försörjningsstöd.

§9 Avtal om hotellverksamhet för familjer mellan Stiftelsen Hotellhem i Stockholm och Stockholms kommun

Dnr 5.0-0014/2009

Socialtjänst och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna avtalet.

 2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att ge förvaltningsledningen i uppdrag att teckna avtalet.

 3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Sedan 1992 har Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (Stiftelsen) haft avtal med Stockholms kommun om att Stiftelsen ska ansvara för samordning, förvaltning samt kontraktsfrågor för genomgångsbostäder för flyktingar. Detta avtal upphörde den 31 december 2008.

I budget 2009 för Stockholms stad har kommunfullmäktige beslutat att staden i samarbete med Stiftelsen ska pröva att omstrukturera och utveckla verksamheten till hotellhemsverksamhet i form av genomgångsbostäder för familjer. Stiftelsens kvarvarande genomgångsbostäder för flyktingar upphör som egen verksamhet och kommer i stället att ingå i den nya verksamheten. Befintliga lägenheter kan i och med detta användas mer flexibelt utifrån de behov som finns.

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden svarar fr.o.m. 2009 för stadens åtaganden gentemot Stiftelsen gällande hotellhemsverksamhet för familjer. Avtalstiden är fr.o.m. 1 januari 2009 t.o.m. 31 december 2009. Avtalet förlängs ett år i sänder, dock längst till och med 31 juli 2013, om det inte sägs upp senast ett år före avtalstidens gång.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 12 januari 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§10 Konsekvenser av minskat antal försöks- och träningslägenheter

Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (v) och Jackie Nylander (v)

Dnr 5.0-0015/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

Ärendet

Karin Rågsjö (v) och Jackie Nylander (v) tar i skrivelsen upp betydelsen av att det finns tillräckligt med försöks- och träningslägenheter för hemlösa. De menar att antalet lägenheter som har förmedlats av bostadsförmedlingen har minskat.

Bostadsförmedlingen har i sin långtidsplanering förväntat sig en fortsatt utveckling med 300 försökslägenheter per år under perioden 2009-2011, dvs. att antalet förmedlade lägenheter inte kommer att minska de kommande åren. Därför ser förvaltningen i dagsläget inget behov av att göra en konsekvensanalys av vad en minskning skulle kunna innebära. Däremot är det av stor vikt att följa utvecklingen av antalet förmedlade lägenheter från bostadsförmedlingen för att se om de lever upp till det uppsatta målet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 9 januari 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) och ledamoten Stefan Nilsson (mp) lämnade följande särskilda uttalande.

Det känns tryggt att veta att hemlösa kan räkna med att få en träningslägenhet trots att 69 % av de påbörjade lägenheterna 2007 i Stockholms stad var bostadsrätter, 29 % var hyresrätter, 2 % småhus. Frågan är bara varifrån hyreslägenheterna ska tas. I Stockholms stad har 21000 lägenhetsinnehavare erbjudits att köpa sina lägenheter genom omvandling från allmännyttan. Bristen på lägenheter för unga i länet uppges vara stor, varannan ung vuxen har inte ett eget boende och det finns ett behov på ca 37 000 bostäder. Självklart blir det ont om hyreslägenheter när bostadskön samtidigt är enorm.

År 2002 stod 82000 personer i Stockholms bostadskö, sex år senare, år 2008, hade de ökat till 252 000 stycken. Så det är med tillförsikt som vi ser fram mot att de hemlösa kan få ett ökat antal försöks och träningslägenheter, specifikt genom de privata aktörerna. Vi ser fram emot en regelbunden uppföljning i nämnden av hur det går med förmedlingen av de avtalade 100 försöks- och träningslägenheter som Fastighetsägarna Stockholm har utlovat.

De andra frågorna som tas upp i svaret är oerhört viktiga; både (v) och (s) och (mp) har nämnt detta i respektive motioner om hemlöshet. Det räcker således inte med tränings- och försökslägenheter, utan det krävs också tillräckligt med boendestödjare och tillräckliga resurser är för budget- och skuldrådgivning. Vidare måste klienter som skött sitt boende och sina hyresbetalningar lättare kunna få förstahandskontrakt, vilket ofta hindras av tidigare hyresskulder och även andra skulder. De kommunala bostadsbolagen skulle kunna vara föregångare med en mera generös inställning.

§11 Rapport från studieresa till Sofia, Bulgarien

Dnr 2.5-0012/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Socialjouren har gjort en studieresa till Sofia i Bulgarien för att få information om hur man arbetar med barn och ungdomar som utsätts för trafficking. En kortfattad rapport från studieresan har utarbetats.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 15 december 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§12 Förnyad ansökan om statsbidrag för hiv-preventivt arbete i Stockholms stad

Dnr 11.1-0043/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ansöker om 12230 tkr i statsbidrag för hiv/STI-preventiva insatser hos Socialstyrelsen enligt bifogad ansökan.

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

 3. Ärendet överlämnas till stadsdelsnämnderna, utbildningsnämnden, äldrenämnden samt kommunstyrelsen.

Ärendet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen presenterar i tjänsteutlåtandet de förutsättningar som finns avseende statsbidraget för hiv/STI-preventiva insatser. Staden ansöker om 6680 tkr för verksamheter av riksintresse, 250 tkr för en förstudie avseende ett regionalt kunskapscenter samt 5 300 tkr för tillfälliga projekt. Totalt innebär årets ansökan en stor satsning på verksamheter med fokus på ungdomar och unga vuxna.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 9 januari 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m) och ledamoten Lena Kling (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) och ledamoten Stefan Nilsson (mp) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) anmälde jäv och deltog inte i beslutet.

Ledamoten Dikran Dison (kd) deltog inte i beslutet.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m) och ledamoten Lena Kling (fp) förslag till beslut.

Reservation

Ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) och ledamoten Stefan Nilsson (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden bifaller ansökan med följande förändringar:

  • att avslå 1300 tkr till Noaks Ark för arbete riktat till stockholmare med utländsk bakgrund.
  • att avslå 200 tkr till LAFA som har en egen budget för den här typen av verksamhet.
  • att i samråd med de afrikanska organisationerna fördela;

1 500 tkr till arbetet med att stärka det hiv-förebyggande arbetet, inriktat på att stödja de organisationer som bedriver ett aktivt arbete.

 1. Därutöver vill vi framföra följande:

Det är märkligt att det inte inför denna ansökan har bedrivits ett mer aktivt arbete för att hitta vägar för de organisationer som riktar sin verksamhet till de afrikanska grupperna. Socialstyrelsen prioriterar arbetet gentemot dessa grupper. Detta borde det rimligtvis ha funnits mer spår av i ansökan. Noaks Ark har inte den förankring som krävs i de afrikanska nätverken för att kunna göra ett optimalt arbete. Förvaltningen viktigaste uppgift framgent vad gäller hiv/STI är att formera ett gediget lokalt arbete med frågan. För detta krävs en bra samverkan med de aktuella organisationerna.

§13 Dagverksamheter för hemlösa

Svar på skrivelse från Abdo Goriya (s)

Dnr 2.6-0037/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

Ärendet

Abdo Goriya (s) har i en skrivelse till socialtjänstnämnden uttryckt oro över lokalfrågan för flera av stadens dagverksamheter för hemlösa. De berörda frivilligorganisationerna är Stockholms Stadsmission, Convictus och Ny Gemenskap. Förvaltningen arbetar med att lösa frågan kring dagverksamheterna. Stadsmissionsgården är fortfarande kvar i sina lokaler i kvarteret Grimman, men söker nya lokaler. Convictus har startat en ny verksamhet på Malmskillnadsgatan. Ny Gemenskap är uppsagda från sitt hyreskontrakt och förvaltningen, i samarbete med exploateringskontoret, söker aktivt efter en lösning på frågan.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 9 januari 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) lämnade följande särskilda uttalande.

De frivilliga organisationernas dagverksamheter utgör en viktig del i de insatser som görs för att erbjuda stadens hemlösa en dräglig vardag. På dagverksamheterna ges besökarna bland annat möjlighet att umgås under lugna former, ta en dusch, tvätta sina kläder, äta en mål mat och få en säng att vila på. De frivilliga organisationerna samarbetar med socialtjänsten, beroendevården, psykiatrin m fl. Det stöd som dagverksamheterna erbjuder kan i bästa fall leda till att besökaren får hjälp att ta sig ur hemlösheten. Det är angeläget att förvaltningen fortsätter att aktivt arbeta med att finna en lösning på lokalproblematiken.

§14 Livstycket och Simba Center

Svar på skrivelse från Abdo Goriya (s)

Dnr 2.6-0036/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

Ärendet

I skrivelsen till socialtjänstnämnden den 23 oktober 2008 från Abdo Goriya (s) efterfrågas en redogörelse och besked om vidare finansiering av verksamheterna Livsstycket och Simba Center.

Den ideella föreningen Livsstycket ansökte hos socialtjänstnämndens organisations- och föreningsutskott (OFU) om 5200000 kr i verksamhetsstöd för 2009. På sammanträdet den 18 december 2008 beslutade OFU att bevilja den ideella föreningen Livstycket ett ekonomiskt stöd för 2009 om 4250000 kr.

Ärendet gällande Simbas verksamhet för andra halvåret 2008 behandlades vid OFU:s sammanträde den 18 juni 2008, där ansökan avslogs. Avslaget motiveras enligt följande: Enligt kap.2 § 8 st 2 kommunallagens förbjuds individuellt stöd till enskilda näringsidkare. Då Simba Center lämnade anbud vid upphandling av insatser till jobbtorgen gjorde stadsledningskontoret bedömningen att det inte kan uteslutas att Simba Center är en enskild näringsidkare.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 9 januari 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) och ledamoten Stefan Nilsson (mp) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) och ledamoten Stefan Nilsson (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att återremittera ärendet.

 1. Därutöver framförs följande.

Simba Center har tecknat ett avtal med Arbetsförmedlingen om att driva verksamhet för långtidsarbetslösa kvinnor och män. Stadsmissionen har upphandlats av staden för att driva verksamhet och får samtidigt medel från OFU.

Vid kontakter med Simba Center så sent som den 19 december 2008 framgår att verksamheten hotas på grund av ekonomiska skäl.

Vi vill i återremissen ha svar på:

Vad är skillnaden mellan Stadsmissionen, Simba Center och Ersta Stiftelsen? Erstastiftelsen bedriver sjukvård åt landstinget genom avtal. Stadsmissionen är upphandlad likaså Simba. Samtliga har avtal med staden eller andra aktörer. Simba Center är den enda aktören av dessa tre som inte får bidrag. Varför?

§15 Anmälningsärenden

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar lägga följande ärenden till handlingarna.

Protokoll från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 8 januari 2009 justerat 9 januari 2009.

Protokoll från handikapprådets sammanträde 22 januari 2009 justerat 23 januari 2009.

Protokoll från individutskottets sammanträden 11 och 18 december 2008 samt 14 januari 2009 justerade 16 och 21 december 2008 samt 19 januari 2009.

Protokoll från tillståndsutskottets sammanträden 4 december 2008 och 15 januari 2009 justerade december 2008 och 21 januari 2009.

Protokoll från organisations- och föreningsutskottets sammanträden 20 november och 18 december 2008 justerade 15 december 2008 och 19 januari 2009.

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation med dnr 2.5-0705/2008, dnr 2.5-0733/2008, dnr 2.5-0072/2009 och dnr 2.5-0073/2009.

Inkomna handlingar till socialtjänstnämnden perioden den 20 november 2008 till den 29 december 2008.

§16 Nämndens frågor

Följande skrivelser överlämnades till förvaltningen för beredning

Om att rädda Kvinnoverksamheten i Högdalen från Karin Rågsjö (v), Abdo Goriya (s) och Stefan Nilsson (mp)

Om uppdrag som inte är finansierade från Karin Rågsjö (v), Abdo Goriya (s) och Stefan Nilsson (mp)

Om hbt-perspektiv inom socialtjänsten från Stefan Nilsson (mp) och Marion Sundqvist (mp)

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) tog upp att det finns önskemål från nämnden att göra en studieresa. Frågan ska tas upp i nämndens presidium.

__________________________