Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2009-03-19

Sammanträde 2009-03-19

Datum
Klockan
16.00
Plats
SFI Söderort, Vårholmsbackarna 100

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Sekretessärenden

3 Upphandling av trygghetsskapande ungdomsarbete

4 Upphandling - Alternativ svenskundervisning för invandrare

Återremitterade ärenden

5 Förändringar i avgiftssystemet inom stöd och service

Remissärenden

7 Kvalitetsarbete inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning - Steg 2

8 Styrning och kontroll av ramavtal för missbruksvård

Svar på remiss av revisionsrapport nr 5 2009
Dnr 1.3-0118/2009

9 Bättre kontroll av missbruksmedel - en effektivare narkotika- och dopningslagstiftning m.m.

10 Ökat stöd för barn och unga med missbrukande föräldrar

Svar på remiss av motion (2008:79) av Eivor Karlsson (MP)
Dnr 1.6-0125/2009

11 Rekommendation att teckna avsiktsförklaring gällande kommunsamarbete inom Stockholms län angående SFX

Svar på remiss
Dnr 1.6-0129/2009

12 Barn som misstänks för brott

Svar på remiss av SOU 2008:111
Dnr 1.6-0055/2009
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Inventering av kulturstöd, föreningsstöd och lokalstöd inom Stockholms stad.

14 Månadsrapport för februari

15 Internrevision 2008

16 Barnuppdraget i Stockholms socialtjänst - BUSS slutrapport

17 Kostnadsminskning vid enheten för hemlösa - inriktningsärende

18 Verksamhetsetablering av Q-jouren

19 Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS kvartal 4 2008

20 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL kvartal 4 2008

21 Plan för utbyggnad av bostäder till personer med funktionsnedsättning

22 Plan för forskning och utveckling 2009

23 Ansökan om ekonomiskt stöd inom ANTD-området - utvärdering av stödgruppsverksamhet för barn och ungdom

24 Resa till workshop för MST-partners i Charleston, USA

25 Boende för hiv-positiva hemlösa missbrukare

Ansökan från RFHL om ekonomiskt stöd
Dnr 11.1-0051/2009

26 Anmälan om överenskommelse och rutin för samarbete mellan stadsdelsförvaltningar och Stiftelsen Hotellhem gällande hotellhem för familjer med minderåriga barn

27 Ansvar för yttrande om ansökan till Försvarsmakten om antagning till hemvärnet

28 HBT-perspektiv inom socialtjänsten

Svar på skrivelse från Abdo Goriya (S) och Karin Rågsjö (V) samt skrivelse från
Stefan Nilsson (MP) och Marion Sundqvist (MP)
Dnr 2.6-0022/2009
Dnr 2.6-0114/2009

29 Ändringar/kompletteringar i socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens delegationsförteckning

30 Justering av innehåll i ramavtal under löpande avtalstid inom arbetsmarknadsavdelningen

31 Ansökan om EU-medel för insatser för nyanlända

33 Förfrågan av Länsstyrelsen i Stockholms län angående anmälan av hem för vård eller boende (HVB)

34 Gemensam upphandling av vård och behandling för barn, ungdomar och familjer med psykosociala svårigheter.

Anmälningsärenden

35 a-f Anmälningsärenden

Övriga frågor

36 Nämndens frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (111 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

Ordföranden Ulf Kristersson (M) öppnade sammanträdet. Föredragningslistan godkändes.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Ordföranden Ulf Kristersson (M) och vice ordföranden Karin Rågsjö (V) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Protokollet ska justeras den 23 mars.

§3 Upphandling av trygghetsskapande ungdomsarbete

Dnr 2.7-0028/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden uppdrar åt förvaltningen att genomföra upphandlingen i enlighet med tjänsteutlåtandet och bifogat förfrågningsunderlag.

 2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden uppdrar år förvaltningen att utse och teckna avtal med utförare av trygghetsskapande ungdomsarbete.

 3. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Ärendet

Bakgrunden till upphandlingen är ett beslut som kommunfullmäktige fattade 17 mars 2008 om stadens långvariga samarbete med Fryshuset. Beslutet innebar bl.a. att en del av de verksamheter som Fryshuset tidigare fått bidrag för (8 mnkr) ska upphandlas från och med år 2009. Socialtjänstnämnden fick i uppdrag att dels utreda vilka tjänster som kan inkluderas i en upphandling och dels att förbereda upphandlingen.

Socialtjänstnämnden har beslutat att verksamhet för 5 mnkr ska konkurrensutsättas genom upphandling. Målgruppen för de upphandlade tjänsterna är barn och ungdomar. Tjänsterna ska fokusera på trygghet i offentliga miljöer, förhindra nyrekrytering till brottslig och destruktiv verksamhet samt länka barn och ungdomar som är i behov av stöd och hjälp till rätt instans. Med den upphandling som nu ska genomföras kommer en ny resurs att tillföras stadens ungdomsarbete.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 18 februari 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Vladan Boscovic (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) framlade ett annat beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Vladan Boscovic (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänstnämnden avslår förvaltningens förslag till beslut.

 1. Därutöver vill vi framföra följande

Vi är emot upphandlingen av ”trygghetsskapande ungdomsarbete” då vi anser att det har fungerat bra med Fryshusets Lugna gatan-verksamhet. Vi anser att Fryshuset bedriver oerhört bra verksamheter för unga och vi har svårt att förstå varför de borgerliga partierna vill förändra en välfungerande modell med trygghetsskapande ungdomsarbete. Denna förändring skapar givetvis stor oro för personal och deltagare vid Fryshusets verksamheter och innebär ingen långsiktighet och förutsägbarhet.

Fryshuset har under snart 25 års tid gjort viktiga insatser för Stockholm stad och framför allt för många unga Stockholmare. Verksamhetens självständighet och bredd är en unik företeelse i organisationssverige.

Vår grunduppfattning är att Fryshuset borde få större förutsägbarhet i bidragsgivningen och snarare också mer pengar från Stockholms stad, inte mindre.

§4 Upphandling av alternativ svenskundervisning för invandrare

Dnr 2.7-0186/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst och arbetsmarknadsnämnden godkänner förfrågningsunderlaget för upphandling av köp av alternativ svenskundervisning för invandrare.

 2. Socialtjänst och arbetsmarknadsnämnden beslutar, att i rubricerad upphandling, ge socialtjänst och arbetsmarknadsförvaltningens direktör i uppdrag att å nämndens vägnar fatta tilldelningsbeslut samt teckna avtal med vald utförare.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Bland de sökande till svenskundervisning för invandrare, (Sfi) finns personer som av olika skäl inte kan delta i ordinarie Sfi. Det handlar t.ex. om invandrare som har posttraumatiskt stressyndrom eller annan psykosocial problematik.

Socialtjänst och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår nämnden godkänna ett förfrågningsunderlag för upphandling av alternativ Sfi för denna målgrupp.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 26 februari 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§5 Förslag till förändringar i avgiftssystemet inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning – Återremitterat ärende

Dnr 3.1-0091/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förslaget till förändringar i nuvarande avgiftssystem inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning under 65 år.

 2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för vidare beslut i kommunfullmäktige.

 3. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att förändringar i Paraplyssystemet med anledning av beslut om ändringar av nuvarande avgiftssystem påbörjas med start i början av 2009.

 4. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att reservera medel för utvecklingskostnader av Paraplysystemet.

 5. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att samtliga förändringar som föreslås i socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteutlåtande införs från och med den 1 januari 2010.

 6. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ges fortsatt uppdrag att årligen utarbeta tillämpningsanvisningar för avgifter inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Ansvaret delegeras till förvaltningschef.

 

Ärendet

Stockholms stad utformade nuvarande avgiftssystem i samband med att nya regler om avgifter infördes i socialtjänstlagen (SoL) 1 juli 2002 och 1 januari 2003. De nya bestämmelserna innebar ett lagstadgat högkostnadsskydd vid uttag av avgifter för insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning. Två nya avgiftssystem utformades, ett för äldreomsorg och ett för stöd och service till personer med funktionsnedsättning under 65 år.

Mot bakgrund av förtydliganden och domar efter att de nya bestämmelserna infördes föreslår socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen förändringar i avgiftssystemet för stöd och service till personer med funktionsnedsättning under 65 år. Syftet är att anpassa avgiftssystemet så att staden följer lagstiftarens intention om likställighet såväl över landet som inom kommunen. För att likställighet mellan stadens medborgare ska uppnås måste hänsyn tas till att personer med funktionsnedsättning under 65 år som regel har högre levnadskostnader än äldre.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 23 februari 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Vladan Boscovic (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) framlade ett annat beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Vladan Boscovic (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att i huvudsak tillstyrka förvaltningens förslag till beslut till förändringar i avgiftssystemet.

 1. Därutöver vill vi framföra följande.

Vad vi kan bedöma utifrån det omfattande och detaljrika ärendet är att de föreslagna förändringarna i avgiftssystemet verkar vara väl motiverade utifrån principer om likställighet inom kommunen och i förhållande till landet i övrigt.

Eftersom det inte är möjligt att få heltäckande kunskap om hur nuvarande avgiftssystem och de föreslagna förändringarna påverkar de funktionsnedsattas ekonomi, krävs en ganska snabb återkoppling till kommunfullmäktige när avgiftssystemet varit i drift en tid. Vi anser därför att kommunfullmäktige bör få en återrapport till exempel i samband med tertialrapport 2 år 2010.

Vi anser också att det är problematiskt att enskilda individer drabbas av avgiftshöjningar, och vill därför att övergångsbestämmelser övervägs för speciellt drabbade hushåll. Även om det bara är 80 hushåll som drabbas, kan det slå hårt i det enskilda fallet. Vi vet inte heller på förhand hur många som verkligen beviljas handikappersättning. Exempel på stora försämringar är den föreslagna sänkningen av minimibeloppet för sammanlevande makar, registrerade partners och sambor från 5350 kronor till 4492 kronor, vilket för en del hushåll ger höjda avgifter. Även avgiften för nutrition höjs för personer som bor på servicehus, vilket innebär en ökning från 1200 kr till 2614 kronor per månad för personer som behöver hel nutrition.

§6 Utvecklingsmedel till Terrafems stödboende – Återremitterat ärende

Dnr 1.7-0103/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar ärendet utan eget ställningstagande till Länsstyrelsen i Stockholm.

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

 3. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden anför därutöver följande.

Den information som har presenterats av både Länsstyrelsen och förvaltningen har varit blandad med tydliga spår av historiska samarbetsproblem. Med anledning av detta och den kritik som har framförts och de olika utredningar som pågår kan vi varken ställa oss bakom ansökan eller avslå densamma. Vi överlämnar därför ärendet utan eget ställningstagande till Länsstyrelsen i Stockholms län för beslut.

Ärendet

År 2007 beviljade länsstyrelsen Terrafem i samarbete med Stockholms stad/socialtjänstnämnden 900000 kr för att driva projektet ”Stödboenden” under ett år (2008). Socialtjänstnämnden ansökte i augusti 2008 om ytterligare 1376000 kr till projektår 2 för projekt Stödboenden. Länsstyrelsen har endast beviljat medel för det första kvartalet 2009. Inför beslut om ytterligare medel har länsstyrelsen begärt ett yttrande från nämnden huruvida man fortsatt ställer sig bakom ansökan gällande Terrafems stödboende. Till grund för länsstyrelsens begäran ligger en skrivelse som överlämnats från socialtjänstförvaltningen till länsstyrelsen samt en internrevision och utredning som gjorts hos länsstyrelsen till följd av skrivelsen. I skrivelsen riktas allvarig kritik mot Terrafem gällande främst tre olika områden: etiska överträdelser, misstanke om ekonomiska oegentligheter, misstanke om brott av annan karaktär (olaglig läkemedelsdistribuering).

Förvaltningen har noga övervägt de uppgifter som framkommit i detta ärende och kan konstatera: att det inte finns skäl att rikta kritik vad avser ekonomihanteringen, att frågan om otillåten läkemedelshantering är föremål för polisutredning och att det i avvaktan på polisutredningens slutförande inte är relevant att åberopa uppgifter om otillåten läkemedelshantering, att förvaltningen ser allvarligt på de uppgifter som framkommit om verksamhetsledarens förhållningssätt och attityder och förutsätter att Terrafem internt tar upp dessa frågor till en ingående diskussion.

Vid socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 12 februari 2009 beslöt nämnden att återremittera ärendet. Förvaltningen fick i uppdrag att närmare utreda och för nämnden redovisa de bakomliggande orsakerna till den kritik som framförts gällande delar av Terrafems verksamhet.

Enligt förvaltningens mening har det i den fördjupade utredningen inte framkommit uppgifter som gör att förvaltningen finner skäl att ändra sitt förslag i tidigare tjänsteutlåtande till nämnden. Förvaltningen gör bedömningen att nämnden kan ställa sig bakom en fortsatt ansökan om utvecklingsmedel till projekt Stödboenden för år 2009.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 6 mars 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), vice ordföranden Karin Rågsjö (V), tjänstgörande ersättaren Vladan Boscovic (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) framlade ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) föreslog avslag på förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Stefan Nilsson (MP) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), vice ordföranden Karin Rågsjö (V), tjänstgörande ersättaren

Vladan Boscovic (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) förslag till beslut.

Reservation

Ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Vi reserverar oss mot nämndens beslut då vi föreslog att nämnden skulle avslå förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Stefan Nilsson (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar tillstyrka förvaltningens förslag att ställa sig bakom ansökan hos Länsstyrelsen i Stockholms län om utvecklingsmedel till projekt Stödboenden för år 2009.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att överlämna ärendet till Länsstyrelsen i Stockholms län.

 1. Paragrafen justeras omedelbart.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden anför därutöver följande:

Förvaltningen har nu utrett frågan om stöd till Terrafems stödboende två gånger och gjort samma bedömning - att nämnden kan ställa sig bakom en fortsatt ansökan om utvecklingsmedel till projekt Stödboenden för år 2009. Förvaltningen har tillsammans med Terrafem tagit fram ett skriftligt samarbetsavtal, för att undvika att missförstånd eller samarbetsproblem uppstår. Förvaltningen skriver att det i den fördjupade utredningen inte har framkommit uppgifter som gör att det finns skäl att inte stå bakom Terrafems ansökan.

Terrafem fyller en viktig funktion, som en kvinnojour med bred kulturell och språklig kompetens och därmed möjlighet att skapa kontakt med kvinnor i Sverige med bakgrund i många olika kulturer och länder.

Särskilt uttalande

Ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är anmärkningsvärt att den moderatledda majoriteten väljer att inte ta ställning i ärendet. Majoriteten har under mandatperiod talat mycket om vikten av att ge stöd till kvinnor som utsätts för våld, inte minst kvinnor med utländsk bakgrund. Terrafem fyller en viktig roll, som en kvinnojour med bred kulturell och språklig kompetens och därmed möjlighet att skapa kontakt med kvinnor i Sverige med bakgrund i många olika kulturer och länder.

Att den moderatledda majoriteten nu väljer att inte ställa sig bakom ansökan innebär en överhängande risk för att Terrafem av länsstyrelsen inte får medel för resten av 2009 och att stödboendet måste upphöra. Därmed riskerar många kvinnor som är utsatta för våld och hot att drabbas. Ansvaret för det vilar tungt på den moderatledda majoriteten.

§7 Kvalitetsarbete inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning – Steg 2

Svar på remiss av revisionsrapport nr 12 2008

Dnr 1.3-0038/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till revisionskontoret.

Ärendet

Granskningen i revisionsrapport 2008:12 är en uppföljning av revisionsrapport 2007:9. Revisionskontoret har granskat huruvida stadsdelsnämnderna Bromma och Skärholmen bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Vidare har granskningen omfattat kommunövergripande funktioner för att få en helhetsbild av styrning, uppföljning och samordning inom verksamhetsområdet. Revisorerna konstaterar att det kvarstår utvecklingsområden inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning. De understryker dock att det har skett en del förbättringar sedan den förra granskningen genomfördes.

Förvaltningen har i sitt remissvar fokuserat på de delar av rapporten som behandlar kommunövergripande styrning, uppföljning och samordning av kvalitetsfrågor inom verksamhetsområdet. Förvaltningen stöder i huvudsak föreliggande revisionsrapport.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 26 januari 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

I Stockholms stads omfattande verksamhet för människor med funktionsnedsättning i såväl egen regi som privat regi är det särskilt angeläget att bedriva ett aktivt kvalitetsarbete för att kunna erbjuda likvärdig kvalitet i alla stadsdelar och hos samtliga utförare. Detta kan säkras genom att kvalitetsuppföljning och kvalitetskontroll genomförs på ett enhetligt sätt och genom skärpta rutiner.

Vad gäller verksamheten för personer med funktionsnedsättning ska brukarperspektivet alltid vara vägledande i nämndens verksamhet.

Revisorerna slår fast att uppföljning av verksamhetens kvalitet behöver utvecklas både på den kommunövergripande nivån och på nämndnivå, bland annat för att bevaka att likställighetsprincipen efterföljs för personer med funktionsnedsättning. Vi instämmer med revisorerna att uppföljning är en otroligt viktig del av kvalitetsarbetet.

Att revisorerna också pekar på vikten av att fastställa kommunövergripande kvalitetsindikatorer för att ställa samma kvalitetskrav på alla utförare i ett valfrihetssystem visar på en av de utmaningar som följer med ett så kallat valfrihetssystem. Att samma kvalitetskrav ställs på alla utförare borde vara en självklarhet men så är tyvärr inte fallet i det moderatstyrda Stockholm där konkurrensutsättningar och skattesänkningar går före kvalitet i verksamheterna.

§8 Styrning och kontroll av ramavtal för missbruksvård

Svar på remiss av revisionsrapport nr 5 2009

Dnr 1.3-0118/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till revisionskontoret.

Ärendet

Staden har sedan flera år upphandlat missbruksvård i form av ramavtal. Revisionskontoret har genomfört en granskning av hur socialtjänstnämnden samt stadsdelsnämnderna Hägersten-Liljeholmen och Södermalm följer dessa avtal samt granskat hur de kontrollerar och följer upp det som avtalats.

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden har genomfört flera upphandlingar av missbruksvård och har lång erfarenhet av arbetet med att samordna och följa upp missbruksvårdsavtalen. Förvaltningen kommer att fortsätta arbetet med samordning och uppföljning av avtalen utifrån den överenskommelse som finns med stadsdelsnämnderna.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 19 februari 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§9 Bättre kontroll av missbruksmedel – en effektivare narkotika- och dopningslagstiftning m.m.

Svar på remiss av SOU 2008:120

Dnr 1.6-0054/2009

Socialtjänst och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

 3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Narkotikautredningen behandlar i sitt betänkande ett antal olika frågor om narkotika, narkotikaprekursorer (dvs. ämnen som kan omvandlas till narkotika), hälsofarliga varor, dopningsmedel och s.k. flyktiga ämnen som kan användas vid sniffning.

Det är mycket angeläget att på alla sätt försöka förhindra användningen av hälsofarliga ämnen i berusningssyfte och att försöka minska tillgången till droger på Internet. Förvaltningen anser att Narkotikautredningen har rimliga resonemang, slutsatser och förslag för att öka tydligheten vad gäller myndigheters ansvar och arbete när det gäller narkotika, hälsofarliga varor, dopningsmedel m.m. Det är också bra att utredningen betonar faran med alla nya oreglerade preparat och föreslår åtgärder för att bättre hantera detta problem.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 20 februari 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§10 Ökat stöd för barn och unga med missbrukande föräldrar

Svar på remiss av motion (2008:79) av Eivor Karlsson (MP)

Dnr 1.6-0125/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

Ärendet

Eivor Karlsson (MP) föreslår i sin motion bland annat att långsiktiga politiska insatser ska utvecklas för barn till missbrukande föräldrar, att ett brett samarbete utvecklas mellan socialtjänst, förskola, skola, föreningsliv med flera aktörer och att antalet stödgrupper till barn med missbrukande föräldrar utökas.

Förvaltningen anser att det är mycket angeläget att barn och ungdomar får möjlighet att växa upp under trygga och goda förhållanden. Det är viktigt att det finns ett barnperspektiv i missbrukarvården så att socialtjänsten kan erbjuda insatser såväl till den som missbrukar som till barnen med missbrukande föräldrar. Även barn och ungdomar som inte bor tillsammans med en missbrukande förälder kan behöva stöd. Gruppstöd är en viktig insats som hittills kunnat erbjudas ett relativt begränsat antal barn och ungdomar. Förvaltningen anser att det är betydelsefullt att denna insats utvecklas och blir en del av socialtjänstens ordinarie utbud av insatser.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 25 februari 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Vladan Boscovic (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) framlade ett annat beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Vladan Boscovic (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar tillstyrka motionen.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden därutöver anför följande.

Barn och unga till missbrukande föräldrar har en svår situation. Därför är det viktigt att det finns ett barnperspektiv så att socialtjänsten men också förskolan, skolan och fritidsverksamheten är medvetna om vilka problem som kan föreligga och hur man ska hantera dem. För Stockholms stads del är stödgrupperna idag alldeles för få. Men även samarbetet mellan skola, socialtjänst, förskola med flera aktörer måste utvecklas.

Det bör finnas stödgrupper i varje stadsdel som kan fånga upp barn och unga som lever med föräldrar som har beroendeproblematik, psykisk ohälsa eller våld i hemmet.

Stödet måste sättas in så tidigt som möjligt som stöd för att förhindra ett omhändertagande av barnen. Stödet kan bestå av exempelvis ”hemmahos-stöd” till familjen, stödgrupp, nätverksgrupper och/eller en kontaktfamilj till barnen.

Ett barn som har en mamma eller pappa som dricker för mycket tar ofta på sig ett stort ansvar. Att få uppleva en lugn familjesituation någon eller några helger i månaden kan vara en viktig oas för dessa barn. Samtidigt som kontaktfamiljen kan bygga upp ett förtroende, stödja och se hur det går för barnet.

.

Vid omhändertagande, som ibland är nödvändigt, mår dessa barn särskilt dåligt. Dels hamnar de själva i en ny främmande situation, dels oroas de över hur det går för föräldrarna.

I en del kommuner finns nätverksgrupper där även närstående involveras. Nätverket är ofta en resurs för familjen och det finns ofta mycket engagemang hos släkt och vänner. Ett nätverk kan bidra till att hjälpa familjen/barnet i olika situationer.

Bris noterar under sommarloven ett ökat antal samtal från dessa barn. Det vanliga sociala skyddsnätet som, ibland, finns runt barnen under skolterminerna finns inte under loven. De blir hänvisade till hemmet och det som utspelar sig där. Då är det viktigt att staden möter dessa barns behov genom att erbjuda såväl stödgrupper, sommarkollo som aktiviteter.

§11 Rekommendation att teckna avsiktsförklaring gällande kommunsamarbete inom Stockholms län angående Sfx

Svar på remiss

Dnr 1.6-0129/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att teckna avsiktsförklaringen beträffande kommunsamarbete inom Stockholms län angående Sfx.

 2. Socialtjänst och arbetsmarknadsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

 3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Arbetet med att skapa en gemensam vuxenutbildningsregion har pågått sedan 2006. En del har handlat om att ta fram utbildningar inom sfi (svenskundervisning för invandrare) för invandrade personer med yrkeskunskaper. Dessa utbildningar kallas med en samlingsbeteckning för sfx. För kvalitetssäkring av utbildningsformen finns ett behov av en överenskommelse mellan kommunerna vilket har resulterat i en rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län, (KSL) till kommunerna i länet att teckna en gemensam avsiktsförklaring.

Socialtjänst och arbetsmarknadsförvaltningen ser positivt på förslaget och har aktivt deltagit i arbetet inom KSL med att ta fram den föreslagna rekommendationen. Förvaltningen föreslår därför att socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att staden tecknar denna avsiktsförklaring.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 25 februari 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) lämnade följande särskilda uttalande.

Vi är mycket positiva till utbildningar inom sfi för invandrade personer med yrkeskunskaper. Vi vill betona vikten av en tidig koppling till arbetsmarknadens parter under utbildningen då vi är övertygade om att det är positivt för de studerande och att de på det sättet kan få möjlighet att kombinera teoretiska studier med yrkespraktik.

Särskilt uttalande

Ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Yrkesutbildning kombinerad med sfi-undervisning har funnits sedan tidigare, men här får man intrycket att det först nu görs en större genomtänkt satsning. Vi måste tillvarata kompetensen hos de personer som invandrar till vårt land. Det är ett resursslöseri när välutbildade personer hänvisas till att arbeta som städare, som spärrvakt i tunnelbanan, eller i värsta fall leva på bidrag. Vårt samhälle måste visa en större öppenhet för att anställa utländsk arbetskraft, både inom offentlig och privat sektor. Den strukturella diskrimineringen måste motverkas.

Yrkesinriktad sfi-undervisning är alltså bra, men det är viktigt att språkundervisningen inte minimeras. För de flesta vuxna är det svårt och tidskrävande att lära sig ett nytt språk, speciellt uttalet. Det är viktigt att kunna göra sig förstådd i samhället och i arbetslivet, och att själv kunna förstå vad andra säger. Med tidig uttalsträning går det att förhindra en s.k. fossilisering, alltså ett permanent dåligt uttal. Möjligheten att studera sfi på deltid måste finnas, för dem som tidigt kommit ut i arbetslivet men som inte hunnit tillägna sig en riktigt funktionell svenska.

§12 Barn som misstänks för brott

Svar på remiss av SOU 2008:111

Dnr 1.6-0055/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

 3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Barnbrottsutredningen har gjort en översyn av de bestämmelser i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL) som avser brottsmisstänkta barn som inte fyllt 15 år vid tidpunkten för den brottsliga gärningen. Utredningen föreslår dels att brott där den misstänkte är under 15 år i högre utsträckning än i dag ska utredas av polis och åklagare, dels att de brottsutredande myndigheterna i viss utsträckning ska få befogenheter att med tvång drogtesta barn under 15 år som misstänks vara narkotikapåverkade. Vidare föreslås att det är socialtjänsten som ska ta initiativ till att utredning inleds samt att huvudregeln ska vara att vid polisförhör med barn under 15 år ska närvaro av företrädare för socialtjänsten vara obligatorisk.

Förvaltningen instämmer i huvudsak med de förslag och överväganden som barnbrottsutredningen lägger fram. Förvaltningen vill dock särskilt framhålla att de poliser som utreder barn som misstänks för brott ska ha särskild utbildning för detta samt att förvaltningen har betänkligheter mot tvångsvisa drogtester av barn som misstänks vara narkotikapåverkade. En sådan möjlighet bör användas mycket restriktivt.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 18 februari 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Alla barn har rätt att känna sig trygga, även barn som är misstänkta för brott. Vi delar uppfattningen att barn med kriminella problem måste uppmärksammas i god tid, för att minska risker för brott och för att öka chansen till en god uppväxtmiljö. Det är inte ovanligt att brottsmisstänkta barn lever i ekonomiskt och socialt utsatta familjer. För dessa barn är det extra viktigt att bemötandet stärker dem i att samhället faktiskt vill dem väl.

Alla insatser i samhället måste ha barnets bästa i fokus. Förbättrade utredningsmöjligheter kan klarlägga om barnet har begått brott och hjälper socialtjänsten att bedöma vilka sociala insatser barnet behöver. Med bra utredningar får också brottsoffer större chans till ersättning.

Vi delar förvaltningens betänkligheter mot tvångsvisa drogtester av barn som misstänks vara drogpåverkade. Att tvångsmässigt drogtesta barn rimmar inte med FN:s konvention om barnets rättigheter. Idag finns en ovetenskaplig tendens att förorda repressiva åtgärder för att lösa sociala problem. Om samhället skulle kraftsamla kring förebyggande arbete minskar problemen i nästa generation. Om fokus istället blir ökat strafftänkande ökar misstron och motsättningarna mellan barn och ungdomar och samhällets institutioner.

§13 Inventering av kulturstöd, föreningsstöd och lokalstöd inom Stockholms stad

Svar på remiss

Dnr 1.6-0111/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

Ärendet

Kulturförvaltningen har genomfört en inventering av kulturstöd, föreningsstöd och lokalstöd inom Stockholms stad. De redovisade uppgifterna härrör från verksamhetsåret 2007. Inventeringen omfattar ett urval av stadens fackförvaltningar samt stadens alla stadsdelsförvaltningar. Inventeringen har sökt kartlägga förekommande stödformer, kriterier, riktlinjer, de mål och syften som finns för stöd. Man har vidare undersökt hur ansökningsförfarande, återrapporteringen samt uppföljning av utbetalt stöd går till. Detta har legat till grund för förslag till nya riktlinjer.

Kulturförvaltningens förslag till hur nya gemensamma riktlinjer för kulturstöd för stadens stadsdelsförvaltningar bör utformas är enligt förvaltningens bedömning relevanta och påverkar inte på något sätt det samarbete som förvaltningen har med utomstående organisationer inom den sociala sektorn.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 27 februari 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Vi delar uppfattningen att det i grunden är bra med gemensamma riktlinjer för nämnder som fördelar medel till likartade ändamål. Samtidigt konstaterar vi att gemensamma riktlinjer inte kan kompensera minskade resurser till kultur- och föreningsstödet.

Ett exempel på den moderatstyrda majoritetens svek mot de ideella organisationerna är att stödet har dragits in till handikapporganisationernas intressepolitiska arbete, som är mycket betydelsefullt i arbetet med att förverkliga stadens handikappolitiska mål.

§14 Månadsrapport för februari

Dnr 1.2-0052/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner månadsrapporten per den 28 februari 2009.

Ärendet

Förvaltningsledningen bedömer att socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens samlade verksamhet för 2009 kommer att redovisa ett underskott på 1,8mnkr. För den egna driftverksamheten beräknas ett underskott på 1,8mnkr. För stadsövergripande frågor, entreprenader, stöd till utomstående organisationer och för området utomlänsplacerade funktionshindrade prognostiseras varken över- eller underskott. Tillståndsenheten som är nämndens enda resultatenhet bedöms visa ett nollresultat och lämnar därmed varken över- eller underskott att föras till 2010. Bedömningarna grundas på beslut om KF-budget 2009.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 10 mars 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Vladan Boscovic (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) framlade ett annat beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Vladan Boscovic (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner månadsrapporten med följande tillägg:

att tillskriva kommunstyrelsen om budgetjustering med 5 mnkr för familjerådgivningen

att tillskriva kommunstyrelsen om budgetjustering med 10 mnkr för enheten för hemlösa

 1. Därutöver vill vi framföra följande.

Redan från start har socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden haft ett tydligt underskott som helt klart kommer att öka under året. Familjerådgivningen visar redan nu ett underskott på 3,5 miljoner kronor. De medlen borde självklart ha varit en del av budgeten för 2009. Det är oerhört oansvarigt att inte budgetera för de förändringar som görs i verksamheten. Tydligen räknar den moderatstyrda majoriteten med att förvaltningen ska internspara vilket kommer att drabba andra verksamheter. Att hemlöshetsproblemen eskalerar är även det helt tydligt i ärendet.

Beläggningen på samtliga natthärbärgen är extremt högt vilket tyder på ökad hemlöshet. Uppenbart är att enheten för hemlösa bör tillföras 10 mnkr för att klara av att ha en fortsatt hög kvalité på sitt arbete. Om inte en budgetjustering görs och medel tillförs kommer socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen att gå mot ett stort underskott, vilket kommer att drabba brukarna.

§15 Internrevision 2008

Dnr 1.3-0193/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

I tjänsteutlåtandet redovisar förvaltningen resultaten av den internrevision som genomförts under år 2008. Under året har 14 enheter varit föremål internrevision.

Granskningen har visat att innehåll och rutiner fungerar bra. De brister som noterats har varit av mindre betydelse och rört sig om enstaka fel. Flertalet observerade fel har rättats före årets utgång. Åtta enheter får den sammanfattande bedömningen ”utmärkt” och sex enheter den sammanfattande bedömningen ”bra”.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 26 februari 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§16 Barnuppdraget i Stockholms socialtjänst – BUSS slutrapport

Dnr 3.2-0202/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden instämmer i huvudsak i barnutredningens analys och inriktningen på dess slutsatser.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar därutöver:

2.1 Att förvaltningen i samråd med stadsledningskontoret återkommer med mer detaljerade förslag till prioriteringar, arbetsfördelning, organisation, resurstilldelning och tidplan för de föreslagna åtgärderna.

2.2 Att i samråd med stadsledningskontoret återkomma till nämnden med förslag till i vilka sammanhang olika beslut bör fattas med hänsyn tagen dels till verksamhet som ska bedrivas samtidigt som utvecklingsarbete sker, dels med hänsyn till att resurser kan komma att behöva omfördelas. Dessa båda fördjupande analysarbeten bör ske i nära kontakt också med stadsdelsförvaltningarna.

2.3 Att i det fortsatta arbetet också fokusera på samverkan och relationer mellan socialtjänsten, förskolan och skolan för att uppnå en tydligare helhetssyn kring det barn som far illa eller riskerar att fara illa och för att förtydliga vem som bär ansvar för vilken insats.

2.4 Att redan nu återkomma med förslag till hur resultatet för barnen i Stockholms nuvarande familjehemsplaceringarna kan utvärderas, så att de brister som har uppmärksammats i nationell forskning, mer i detalj kan kartläggas också i Stockholm och sedan rättas till.

2.5 Att påbörja ett arbete som leder till att Stockholms preventiva och öppenvårdsinsatser, som syftar till att undvika ett senare behov av familjehemsplacering, utvärderas och att Stockholm i förlängningen enbart använder utvärderade metoder för sådana preventions- och öppenvårdsinsatser.

2.6 Att redan nu återkomma med förslag till förändringar i Stockholms riktlinjer, som leder till att familjehemsplaceringar, av barn vars föräldrar har god prognos för att återfå full föräldrakapacitet, blir korta och målinriktade mot en snabb återförening mellan barn och föräldrar.

2.7 Att redan nu och i detalj återkomma med förslag om förändringar av Stockholms riktlinjer - inom nu gällande lagstiftning - som leder till att fler barn i, eller inför, långvariga placeringar kommer att övervägas för nationell adoption. Lagen ger idag inget stöd och ställer inga krav på socialtjänsten att engagera sig i nationella adoptionsfrågor. Lagen utgör heller inget hinder för att fler barn prövas för nationell adoption. Eftersom en adoption är ett mycket genomgripande beslut krävs ett stadsövergripande stöd i de fall frågan aktualiseras.

2.8 Att redan nu återkomma med förslag till förändringar i Stockholms riktlinjer, som leder till att fler barn i långvariga placeringar, men där adoption inte är aktuellt, ska få sina familjehemsföräldrar som permanenta vårdnadshavare.

2.9 Att redan nu återkomma med förslag till hur Stockholm kan medverka till större nationell kunskap om hur familjehemsplacerade tonåringars utveckling kan bli mer gynnsam, samt hur rekryteringen, utbildningen och ersättningsmodellerna bör förändras för att öka tillgången till kvalificerade tonårsfamiljehem.

2.10 Att tillskriva regeringen och de två relevanta statliga utredningarna (Ju 2007:17 2008 års adoptionsutredning och Barnskyddsutredningen) med begäran om ny lagstiftning som dels tydligt öppnar för att fler barn i Sverige ska kunna prövas för nationell adoption, dels föreskriver att frågan om nationell adoption av ett barn också i Sverige enbart ska prövas utifrån barnets bästa.

2.11 Att redan nu och i samråd med SLK pröva om den föreslagna högskoleutbildningen för mer specialiserad kunskap kring barn som far illa, ska påbörjas innan övriga delar av barnuppdraget beslutas.

2.12 Att återkomma till nämnden med förslag och tidplan för att alla nya placeringar av barn, även närståendeplaceringar, ska ske i familjehem som har genomgått grundläggande utbildning.

3. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att följande uppdrag som har överförts till BUSS-utredningen anses besvarade med utredningens slutrapport:

3.1 Utveckling av familjehem/familjevården samt förslag på kostnadsberäkningar. (Socialtjänstnämnden 2004-08-24, uppdragslistan nr 2.)

3.2 Uppdrag att ta fram förslag till reviderade riktlinjer utifrån de brister som framkommit i revisionskontorets rapport nr 14/2005 om familjevården i Stockholm. (Socialtjänstnämnden 2006-05-18.)

3.3 Stadens arbete med familjehemsplacerade barn. (Socialtjänstnämnden 2007-08-30, uppdragslistan nr 7.)

3.4 Uppdrag att analysera de tendenser som finns i Familjevårdsrapporten 2006 samt återkomma med en tydlig bild av situationen för placerade barn i varje stadsdelsnämnd. (Socialtjänstnämnden 2007-09-20.)

3.5 Uppdrag att återkomma med en uppföljning angående att 68 % av de barn som aktualiserats i BIF-gruppen lever i familjer med utländsk härkomst. (Socialtjänstnämnden 2007-11-22, uppdragslistan nr 12.)

3.6. Svårigheter att finna familjehem och kontaktpersoner. (Socialtjänstnämnden 2008-03-18, uppdragslistan nr 19.)

4. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna rapporten och överlämna den till stadsdelsnämnderna för kännedom.

Ärendet

Barnuppdraget i Stockholms socialtjänst (BUSS) tillsattes i början av år 2008 för att göra en översyn av stadens mål, riktlinjer, insatser, uppföljning m.m. vad gäller arbetet med barn och ungdomar i behov av vård. Översynen skulle genomföras i två delar – en fyllig kartläggning av socialtjänstens beslut och insatser för barn och ungdom i Stockholms stad och en analysdel som fokuserar på större utvecklingsmöjligheter. Kartläggningen behandlades av socialtjänstnämnden 23 oktober 2008. I tjänsteutlåtandets förslag till beslut framgår vilka förbättringsförslag BUSS-utredningen föreslår. För närmare beskrivningar hänvisas till slutrapporten.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 20 februari 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Vladan Boscovic (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) framlade ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) framlade ett annat beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Vladan Boscovic (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Social- och arbetsmarknadsnämnden bifaller i huvudsak förvaltningen förslag.

 1. Beslutssats 3.1 i tjänsteutlåtandet avstyrks.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen får i uppdrag att utifrån den kartläggning som ska göras av det förebyggande arbetet riktat till barn och ungdom ta fram ett förslag som bygger på en stadsövergripande finansiering av biståndsbedömda öppenvårdsinsatser.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen får i uppdrag att analysera vilken typ av verksamhet som idag saknas inom stadens egen verksamhet för att bedriva en kvalitativ öppenvård.

 1. Socialtjänst – och arbetsmarknadsförvaltningen får i uppdrag att redovisa hur en förändring av stadens riktlinjer kan leda till att fler barn övervägs för nationell adoption.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att hemställa hos kommunstyrelsen att medelsbehoven för den sociala barnavården beaktas i beredningen av 2010 års budget.

 1. Därutöver vill vi framföra följande.

Det är en gedigen utredning om stadens arbete vad gäller barn som far illa som har sett över såväl riktlinjer, insatser, uppföljning som resurser med mera. Rapporten speglar en stad där vi inte förmår härbärgera utsatta barn och ungdomar, en stad där det finns stora skillnader mellan olika stadsdelar och en stad där många anmälningar om barn som far illa läggs åt sidan.

Rapporten visar också på att tilldelningen från den moderatstyrda majoriteten i staden inte på lång väg täcker det verkliga behovet. Under samma tidsperiod som kostnaderna för verksamheten med utsatta barn och ungdomar har ökat med 25,5 procent har budgeten bara ökat med 10,9 procent. Stockholms stadsdelsnämnder tvingas årligen föra över mer än 100 mnkr från andra verksamheter till den sociala barn- och ungdomsvården. Verksamheten är så underfinansierad att stadens förvaltningar måste ta pengar från äldreomsorg och förskola för att kunna göra det nödvändigaste vad gäller utsatta barn och ungdomar.

Kartläggningen i rapporten visar att det är lika många anställda vid barn- och ungdomsenheterna som för fem år sedan trots ökade antal anmälningar, utredningar och insatser. Enligt Barnuppdraget i Stockholms socialtjänst – BUSS upplever socialarbetarna en ökad arbetsbelastning, stress, saknar tid för reflektion och minskad metodutveckling på grund av fler ärenden.

Helt tydligt är att stadsdelsnämnderna inte får medelstilldelning efter det sociala indexet; Hässelby Vällingby, Farsta, Enskede-Årsta-Vantör, Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista är områden där medelstilldelningen absolut inte följer den sociala strukturen. De får för lite pengar. Kungsholmen, Östermalm, Södermalm och Hägersten- Liljeholmen är däremot områden som klarar sig hyfsat. Det är en rapport som skriver om en mycket segregerad stad där utredningarna i ytterstaden om barn och unga visar en svår problembild som ofta rör barnmisshandel och familjevåld.

Vi har en stad där den högsta arbetsbelastningen och personalomsättningen finns i de stadsdelsområden där kraven på kompetens och metodutveckling är som högst. Det finns en stor skillnad i medelstilldelning i jämförelse mellan innerstad och ytterstad. Helt uppenbart är individ- och familjeomsorgen underfinansierad. Eftersom det endast är utbildningssatsningen som är finansierad av BUSS-utredningens olika förslag, bör kommunstyrelsen beakta medelsbehovet för den sociala barnavården i beredningen av 2010 års budget.

Socialstyrelsen redovisar att Stockholm har lägst kostnader av de tre storstäderna när det gäller individ- och familjeomsorgens barn- och ungdomsverksamhet och ändå kallar moderaterna detta för ”En socialtjänst i världsklass”. Vi tvivlar. Det vi har i Stockholm är en socialtjänst i strykklass.

Förvaltningen bör återkomma med ett förslag till förändring av riktlinjerna som underlättar att fler barn i eller inför långvariga placeringar prövas för nationell adoption samt att nämnden beslutar att skriva till regeringen och berörda statliga utredningar med begäran om ny lagstiftning för att fler barn ska kunna prövas för nationell adoption. Självfallet ska frågan om nationell adoption av ett barn enbart ska prövas utifrån barnets bästa.

Särskilt uttalande

Samtliga partier lämnade följande särskilda uttalande.

Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen ska återkomma med ett förslag till förändring av riktlinjerna – inom nu gällande lagstiftning – som underlättar att fler barn i eller inför långvariga placeringar prövas för nationell adoption. Lagen ger idag inget stöd och ställer inga krav på socialtjänsten att engagera sig i nationella adoptionsfrågor. Lagen utgör heller inget hinder för att fler barn prövas för nationell adoption. Eftersom en adoption är ett mycket genomgripande beslut krävs ett stadsövergripande stöd i de fall frågan aktualiseras.

Förvaltningen ska i snar närtid tillskriva regeringen och de två relevanta statliga utredningarna (Ju 2007:17 2008 års adoptionsutredning och Barnskyddsutredningen) med begäran om ny lagstiftning som dels tydligt öppnar för att fler barn i Sverige ska kunna prövas för nationell adoption, dels föreskriver att fråga om nationell adoption av ett barn också i Sverige enbart ska prövas utifrån barnets bästa.

§17 Kostnadsminskning vid enheten för hemlösa

Dnr 1.2-0190/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner inriktningen i arbetet för att minska kostnaderna vid enheten för hemlösa.

Ärendet

I budget för 2009 har enheten för hemlösa (Efh) fått en förstärkning om 13 mnkr. Efh riskerar trots detta ett budgetöverskridande på 8 - 10 mnkr 2009 om inte kraftfulla åtgärder vidtas för att hålla den givna budgetramen. Det är nödvändigt med budgethållningsåtgärder på flera nivåer både på kort och på lång sikt såväl inom som utanför den egna verksamheten. Det finns flera faktorer som enheten själva kan påverka. Det behövs också åtgärder som berör ansvaret kring hemlöshetsfrågorna i staden i förhållande till Efh. I tjänsteutlåtandet redovisas förslag till åtgärdsprogram för att minska kostnaderna vid Efh. Förvaltningen beräknar att ett systematiskt arbete under 2009 med den redovisade inriktningen kan medföra kostnadsminskningar med 5 – 10 mnkr.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 26 februari 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Vladan Boscovic (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) framlade ett annat beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Vladan Boscovic (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden avslår inriktningen i arbetet för att minska kostnaderna vid Enheten för hemlösa.

 1. Därutöver vill vi framföra följande.

I ärendet läggs ett antal förslag fram som drabbar brukarna utan att leda till kostnadsminskningar, snarare tvärtom.

De hemlösas vårdbehov ska prövas noggrannare; detta innebär i klartext att den hemlösa narkomanen inte kan räkna med vård i alla lägen trots behov. Gruppen brukare på Enheten för hemlösa har ofta ett långt missbruk bakom sig. Att minska resurserna för behandling är kontraproduktivt och leder till att män och kvinnor i behov av vård efter 20 – 30-årigt missbruk inte får den hjälp de har rätt till. Å ena sidan ska man kasta ut de som vägrar ta emot hjälp och å andra sidan ska man vara mycket restriktiv när män och kvinnor vill ha vård och behandling. Förslagen handlar om en sak; att spara mer pengar och klara en budget som inte är satt i relation till behoven i staden. Enheten för hemlösa går med underskott för att antalet hemlösa ökar och på grund av att Stockholms bostadsmarknad inte fungerar. De finns inga billiga bostäder att tillgå i den takt som krävs.

De hemlösa som bor i lågtröskelboenden och avvisar den hjälp de kan få ska åter förpassas tillbaka till stadens härbärgen. Ökar deras motivation genom detta arbetssätt? Kommer fler hemlösa narkomaner att sluta missbruka när de återigen hänvisas till sprängfyllda härbärgen? Är det så vi ska bedriva arbetet med hemlösa i Stockholm för att ha en socialtjänst i världsklass? Vore det inte bättre att öka antalet boendestödjare?

Ett annat förslag är att de hemlösa som inte är i behov av institutionsvård ska uppmanas ordna lägenhet själva på andrahandsmarknaden. För att klara detta ska den hemlösa få tillgång till dator, telefon och personal som har kunskap om bostadsmarknaden. 252 000 personer står i bostadskön och den hemlösa ska ordna sin lägenhet själv? Vi frågar oss vilken typ av andrahandskontrakt som kan komma ifråga när man står så långt ifrån bostadsmarknaden?

Hela ärendet genomsyras av ett stort samhällsproblem; brist på hyresrätter. Folk kommer inte vidare i boendekedjan. De fastnar på Stiftelsen Hotellhem och de fastnar i de jourlägenheter som finns. Svaret på det är inte att hänvisa folk tillbaka till härbärgen som på alla sätt stigmatiserar de hemlösa. Svaret är att få fram fler lägenheter vilket högern har misslyckats med. Hemlösheten kan bara lösas på ett sätt; genom fler bostäder, vård och behandling samt sysselsättning.

§18 Verksamhetsetablering av Q-jouren

Dnr 6.0-0203/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna förvaltningens förslag till verksamhetsetablering av Q-jouren.

Ärendet

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutade i oktober 2008 att bevilja Stockholms stad/socialtjänstförvaltningen 2,2 mnkr för att stödja RFHL, Stockholms projekt Q-jouren (RFHL – Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende). Bidraget avser andra året i regeringens tvåårssatsning -Utvecklingsmedel till kvinnojoursverksamhet 2007-2008-.

I beslutet villkoras de beviljade medlen mot att Stockholms stad redovisar en plan för hur man under kommande verksamhetsår ska bistå RFHL Stockholm med att etablera kontakter för att trygga en framtida finansiering av verksamheten ”Q-jouren”. I tjänsteutlåtandet redovisas samarbetsplan för verksamhetsetablering av Q-jouren.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§19 Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS kvartal 4 2009

Dnr 3.1-0179/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner för egen del stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f § LSS, kvartal 4 2008.

 2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar stadsdelsnämnderas rapportering av ej verkställda beslut till kommunfullmäktige.

 3. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden anför därutöver.

Att 57 procent av de ej verkställda beslut som rapporterats beror på resursbrist, t ex avsaknad av lämplig person eller bostad, är inte acceptabelt. Att dessutom 66 procent av dessa avsåg brist på kontaktperson visar att det finns ett omedelbart behov att rekrytera kontaktpersoner. Den rekryteringskampanj som precis har genomförts, och som hade mycket bra utfall, kommer förhoppningsvis underlätta för stadsdelarna att genomföra fler gynnande beslut.

Vad gäller de 11 procent av besluten som ej kunnat verkställas på grund av att personer tackat nej till insats måste orsakerna följs upp och redovisas så att eventuella brister i stadens arbete kan åtgärdas. Vi efterlyser dessutom en analysdel i rapporteringen av ej verkställda beslut för såväl LSS-området som för socialtjänstområdet.

Vi vill också peka på att det faktum att Farsta stadsdelsnämnd står för 34 procent av det totala antalet ej verkställda beslut bör föranleda att det genomförs en särskild analys för att reda ut orsakerna så att rätt insatser kan vidtas.

Ärendet

Kommunerna har från 1 juli 2008 skyldighet att till länsstyrelsen rapportera när gynnande beslut enligt 9 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, inte verkställts inom tre månader från det att beslutet fattats. Rapporteringsskyldigheten gäller även beslut som inte verkställts på nytt efter det att verkställigheten avbrutits.

För det fjärde kvartalet 2008 redovisade stadsdelsnämnderna totalt 44 gynnande ej verkställda beslut enligt LSS, en ökning jämfört med föregående kvartal. Merparten av besluten avsåg pojkar/män, 25 (58 %), och 18 (42 %) avsåg flickor/kvinnor (uppgift saknades i ett beslut). I 25 beslut (57 %) var resursbrist orsaken till att beslutet ej verkställts. Den vanligaste typen av insats var kontaktperson, 29 beslut (66 %). Rekryteringskampanj avseende kontaktperson enligt LSS bedöms kunna ge god effekt vad gäller att tillgodose behovet av insatsen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 17 februari 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Vladan Boscovic (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) framlade ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) framlade ett annat beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Vladan Boscovic (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar i huvudsak enligt förvaltningens förslag till beslut.

 1. Därutöver vill vi framföra följande.

Återigen kan vi konstatera hur viktigt det är med uppföljning av fattade beslut och att uppföljningarna rapporteras till kommunfullmäktige. Den nya rapporteringen av ej verkställda beslut enligt LSS sätter fokus på brister som inte ska finnas, i synnerhet inte för personer som beviljats bistånd enligt en rättighetslagstiftning och som själva kan ha svårt att föra sin talan.

Precis som i rapporteringen enligt SoL är det största problemet ej verkställda beslut om kontaktpersoner. Det är därför glädjande att annonskampanjen har gett så bra resultat och vi instämmer i förvaltningens bedömning av vikten att förvalta det stora intresset på ett bra sätt.

Vår uppfattning är att annonskampanjer för att rekrytera kontaktpersoner enligt både LSS och SoL behöver vara en reguljär verksamhet inom staden. Vi föreslår därför att kommunfullmäktige fattar ett sådant beslut i samband med nästa års budget.

Farsta stadsdelsnämnd utmärker sig i rapporten men har också beslutat om kraftfulla åtgärder för att komma tillrätta med bristerna. De orsaker som Farsta stadsdelsförvaltning redovisar som grund för problemen bör samtidigt vara en väckarklocka för kommunfullmäktige.

Stadsdelsnämnderna har på grund av skattesänkningar, centraliseringar och pengsystem successivt tvingats minska sina administrativa resurser, vilket gör att de inte kan klara lika många uppdrag som tidigare och inte heller hålla samma kvalitetsnivå som tidigare. För stora krav kombinerat med minskade resurser innebär också en försämrad arbetsmiljö.

Därutöver har organisation och arbetssätt för rekrytering av kontaktpersoner inte fungerat som det ska i Farsta. En allmän fråga som kan ställas är i vilken grad nämndernas internkontroll bevakar verkställigheten av biståndsbeslut om kontaktpersoner. Ett sätt att fortsätta att ha fokus på frågan är att nämnderna i tertialrapporter får redovisa hur de organiserar arbetet med kontaktpersoner, vilka arbetssätt de har och vilka resurser som avsätts för att på kort och lång sikt klara av att tillgodose behovet av kontaktpersoner.

§20 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen kvartal 4 2008

Dnr 3.1-0180/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner för egen del stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 4 2008.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda beslut till kommunfullmäktige.

3. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden anför därutöver.

Sedan rapporteringsskyldigheten infördes för två år sedan har antalet beslut som inte verkställts minskat stadigt fram till nu. Kvartal 4 2008 redovisades totalt 23 ej verkställda beslut vilket är en ökning med 10 beslut. En majoritet av de ej verkställda besluten gäller nästan uteslutande resursbrist, t ex avsaknad av lämplig person eller familj, för att kunna verkställa insatser som gäller kontaktpersoner eller kontaktfamiljer. Vi har nu förhoppningar om att få se en tydlig minskning av antalet ej verkställda beslut, eftersom det har genomförts en mycket lyckad rekryteringskampanj för att hitta fler kontaktpersoner. Vi väntar oss även en ordentlig analys vid nästa redovisning av vad som låg bakom denna ökning av ej genomförda beslut.

Ärendet

Enligt socialtjänstlagen (SoL) är kommunerna skyldiga att till länsstyrelserna rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte verkställs inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringsskyldigheten gäller även beslut som inte verkställts på nytt efter det att verkställigheten avbrutits.

Kvartal 4 2008 redovisade stadsdelsnämnderna och socialtjänstnämnden, enheten för hemlösa, totalt 23 ej verkställda beslut, varav 12 inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning (FH) och 11 inom individ- och familjeomsorg (IoF). Könsfördelningen var 12 män (52 %) och 10 kvinnor (43 %), uppgift saknades i ett beslut. 6 av besluten rör avbrott i verkställighet. Insatsen kontaktperson dominerar fortfarande rapporteringen (12 beslut).

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 17 februari 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Vladan Boscovic (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) framlade ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) framlade ett annat beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Vladan Boscovic (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar i huvudsak enligt förvaltningens förslag till beslut.

 2. Därutöver vill vi framföra följande.

Rapporteringen visar nära nog en fördubbling av antalet ej verkställda beslut enligt SoL, vilket är ett brott mot den tidigare successiva minskningen. Vi delar uppfattningen att det är svårt att förklara ökningen utifrån ett enstaka tillfälle. Däremot har de återkommande rapporterna tydligt visat att det största problemet är ej verkställda beslut om kontaktpersoner.

Vår uppfattning är att annonskampanjer för att rekrytera kontaktpersoner enligt både LSS och SoL behöver vara en reguljär verksamhet inom staden. Vi föreslår därför att kommunfullmäktige fattar ett sådant beslut i samband med nästa års budget.

En allmän fråga som kan ställas är i vilken grad nämndernas internkontroll bevakar verkställigheten av biståndsbeslut om kontaktpersoner. Ett sätt att fortsätta att ha fokus på frågan är att nämnderna i tertialrapporter får redovisa hur de organiserar arbetet med kontaktpersoner, vilka arbetssätt de har och vilka resurser som avsätts för att på kort och lång sikt klara av att tillgodose behovet av kontaktpersoner.

§21 Plan för utbyggnad av bostäder till personer med funktionsnedsättning

Dnr 3.1-0188/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förslaget till utbyggnadsplan.

 2. Planen överlämnas till kommunstyrelsen för godkännande

Ärendet

En behovsinventering har genomförts under 2008 avseende perioden 2009-2012. Den visar att stadsdelsförvaltningarna har ett fortsatt omfattande utbyggnadsbehov av särskilda boendeformer. För LSS personkrets behövs 418 nya lägenheter och för psykiskt funktionshindrade 324 nya lägenheter. De särskilda boenden som för närvarande planeras understiger kraftigt de behov som stadsdelsförvaltningarna redovisat. Utbyggnaden behöver därför ökas väsentligt.

Förvaltningen föreslår en utbyggnadsplan för perioden 2009 – 2014. I planen föreslås att totalt ca 740 nya lägenheter i särskilda boendeformer färdigställs, vilket innebär ca 85 nya gruppbostäder och drygt 250 nya service- och stödlägenheter.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 23 februari 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Vladan Boscovic (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) framlade ett annat beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Vladan Boscovic (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar delvis enligt förvaltningens förslag till beslut.

 1. Därutöver vill vi framföra följande.

Det är glädjande att staden äntligen får en ny plan för utbyggnad av bostäder till personer med funktionsnedsättningar, eftersom tidigare plan upphörde att gälla för över två år sedan. Tyvärr har vi förlorat två viktiga år i arbetet med att bygga ikapp bristen på gruppbostäder, som nu uppgår till ca 740 nya lägenheter för åren 2009 till 2012. Om en ny plan hade tagits fram snabbare av den moderatledda majoriteten, hade det ökade behovet synliggjorts. I bästa fall hade kunskapen om det stora behovet kunnat bidra till att utbyggnaden prioriterats högre.

Antalet särskilda boendeformer är ytterst blygsamma i de större bostadsområdena som planeras, vilket är helt oacceptabelt. Vi är mycket bekymrade över att utbyggnaden av bostadsrätter på hyresrätternas bekostnad har medfört minskade möjligheter att bygga gruppbostäder. Vi delar förvaltningens uppfattning att planerade bostäder för personer med funktionsnedsättningar bör inarbetas mer strukturerat i stadens bostadsplanering. Alla stora bostadsprojekt måste inrymma såväl många gruppbostäder som service- och stödlägenheter.

Vi delar också förvaltningens uppfattning att behovet av bostäder och planeringen kontinuerligt måste stämmas av mot varandra, vilket kräver en ökad samordning eftersom stadsdelsnämnderna har svårt att bevaka behoven som helhet i staden. I september 2008 förslog socialtjänstnämnden en mer övergripande central samordning i staden för att bättre kunna se och verka för att gruppboenden ses som en gemensam resurs i staden. Troligen går det minst tre år av mandatperioden innan vi ser några skarpa åtgärder i frågan.

Sist men inte minst anser vi att det är självklart att den nya planen för utbyggnad av bostäder för personer med funktionsnedsättningar ska antas av kommunfullmäktige, precis som den tidigare planen som antogs 2001. Vi utgår också från att kommunfullmäktige i beslutet lägger ut obligatoriska uppdrag för alla berörda nämnder och styrelser att ansvara för sin del av utbyggnaden, så att helheten innebär att det byggs de ca 740 lägenheter som behövs.

§22 Plan för forskning och utveckling 2009

Dnr 3.2-0199/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden bifaller i huvudsak förvaltningens plan för forskning och utveckling 2009.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner att 4 mnkr av 2009 års medel anslås för forskning och utveckling kring barn som far eller som riskerar att fara illa.

3. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden anför därutöver följande.

Det som bör genomsyra den forskning som socialtjänstens FoU bedriver är att det finns en direkt koppling till den dagliga verksamheten i Stockholm samt att ingen annan bedriver forskning på området idag. Praktiknära forskning kring barn som far illa eller riskerar att fara illa är en prioriterad del av FoU-satsningen. Inriktningar på utlysta forskningsmedel gällande barn bör tydligare kopplas till nämndens beslut angående BUSS-uppdraget. Prioriteringarna bör därför inkludera:

· Stockholms preventiva och öppenvårdsinsatser, som syftar till att undvika ett senare behov av familjehemsplacering.

· Återförening av familjehemsplacerade barn, vars föräldrar har god prognos för att återfå full föräldrakapacitet.

· Familjehemsplacerade tonåringars utveckling.

Ärendet

Preventionscentrum Stockholm har ett FoU-anslag på 5,6 mnkr. Hur medlen ska disponeras fastställs i årliga planer. I detta ärende anslås 4 mnkr för forskning och utveckling kring barn som far illa och barn som riskerar att fara illa. Som särskilt prioriterade ansökningsområden har utpekats utsatta barn, barn med funktionsnedsättning och en effektutvärdering av insatsen kontaktperson/kontaktfamilj.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 20 februari 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Vladan Boscovic (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) framlade ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Vladan Boscovic (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Forskning och utveckling inom det sociala området är livsnödvändigt för att höja kvalitén i det sociala arbetet. Socialtjänstakademin kan förhoppningsvis bidra till en positiv utveckling. Den här typen av frågor bör förankras hos samtliga partier. Nämndens ordförande skulle redan under hösten ha informerat alla partier i nämnden om akademins tillsättande. Förankring och information är viktiga delar av det demokratiska arbetet inom Stockholms stad.

§23 Ansökan om ekonomiskt stöd inom ANTD-området – utvärdering av stödgruppsverksamhet för barn och ungdom

Dnr 1.7-0068/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ansöker om 300000 kronor hos Statens folkhälsoinstitut (FHI) för att utveckla och genomföra utvärdering av stödgruppsverksamhet för barn och ungdom.

Ärendet

Stödgruppverksamhet för barn och unga från familjer med sociala problem av olika slag har under senare år blivit allt vanligare och förekommer numera i ett stort antal svenska kommuner. Inom projektet Centrum för gruppstöd inom socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen, pågår för närvarande ett utvecklingsarbete vad gäller stödgruppsverksamhet. Metoder för att på ett systematiskt sätt mäta effekter av stödgruppsinsatser har hittills saknats. Projektet syftar till att utveckla en metod/modell som ska kunna användas både i löpande verksamhet och i forskningssammanhang. Statens folkhälsoinstitut har avsatt medel för ekonomiskt stöd för ANTD-projekt som riktar sig till barn till föräldrar med alkohol- och narkotikaproblem.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§24 Boende för hiv-positiva hemlösa missbrukare

Ansökan från RFHL om ekonomiskt stöd

Dnr 11.1-0051/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden återremitterar ärendet.

 2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden framför därutöver följande.

Hivsmittade missbrukare är en mycket utsatt grupp där det idag inte finns en tillräckligt utbyggd strukturerad verksamhet. Idag beräknas ca 14 personer smittas av hiv årligen genom intravenöst missbruk (Smittskyddsinstitutet) med undantag för år 2007 då 51 personer smittades. Mellan 200-300 aktiva missbrukare i Stockholm beräknas leva med hiv idag, många av dem är hemlösa.

I ansökan är boendet det centrala, rådgivning och testning kan aldrig ersätta ett boende. Missbrukare med hiv som är hemlösa har definitivt ett stort behov av ett boende riktat just till dem. Att sköta medicinering som hemlös är mycket svårt. Det hade varit självklart att redovisa synpunkter från Venhälsan på SöS och Infektionskliniken på Huddinge för att få direkt information från professionen, detta saknas i ärendet.

Personer med egen erfarenhet av missbruk och hiv kan mycket väl vara en tillgång i arbetet. Det är så klientrörelserna runt om i världen är uppbyggda.

Till ärendet har bifogats ett brev från upprörd förälder men tyvärr inte brevet (uttalandet) från politikerna i sjukvårdsstyrelsen i Stockholm. Stockholm är Sveriges största stad, vi borde verkligen ha ett boende för hivsmittade missbrukare, eller är tanken att vi ska ha dem på våra härbärgen där de ständigt riskerar att stigmatiseras och fara illa?

I återremissen vill vi ha svar på följande frågor

* Information från Venhälsan och Infektionskliniken på Huddinge om hiv-smittade missbrukares situation.

* Hur många beräknas vara hemlösa av de missbrukare som har hiv?

* Vilka kvalifikationer anser förvaltningen att personalen ska ha på den här typen av boende.

* En prisjämförelse där subventionen från socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen ingår.

* En behovsanalys som också grundar sig på stadsdelsnämndernas bedömning av behovet av boende för målgruppen.

Ärendet

Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende (RFHL) ansöker om 4 000 tkr för att starta ett lågtröskelboende vid Stureby Sjukhem. Den primära målgruppen för boendet är hiv-positiva missbrukare. Grundtanken bakom projektet är att de hiv-positiva som idag bor på stadens olika akut- och lågtröskelboenden och/eller är uteliggare och som på grund av sitt missbruk inte klarar en mer ordnad boendeform ska erbjudas plats för att därigenom lättare klara sin medicinering. Förvaltningen bedömer att det finns tveksamheter dels kring det behov som RFHL menar finns till att driva ett boende likt det beskrivna, dels om verksamheten kommer att kunna få en stabil ekonomi. Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att RFHL:s ansökan avslås.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 19 februari 2009.

Förslag till beslut

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) framlade ett förslag till beslut som innebar återremiss av ärendet. Samtliga partier anslöt sig till detta förslag.

§25 Anmälan om överenskommelse och rutin för samarbetet mellan stadsdelsförvaltningarna och Stiftelsen Hotellhem gällande hotellhem för familjer med minderåriga barn

Dnr 5.0-0014/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner anmälan.

Ärendet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden svarar fr.o.m. 2009 för stadens åtaganden gentemot Stiftelsen Hotellhem i Stockholm gällande hotellhem för barnfamiljer. Vid sammanträdet 2009-01-27 beslutade nämnden att godkänna avtalet samt uppdra åt förvaltningsledningen att teckna avtalet. Avtalet är idag tecknat och klart.

För att klargöra stadsdelsförvaltningarnas respektive Stiftelsen Hotellhems åtaganden och säkerställa ett effektivt samarbete har en rutin tagits fram. Rutinen har arbetats fram gemensamt av kansliavdelningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor, representanter från stadsdelsförvaltningarna samt Stiftelsen Hotellhem i Stockholm.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 23 februari 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§26 Ansvar för yttrande till Försvarsmakten om antagning till hemvärnet

Dnr 1.1-0185/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att individutskottet ska ansvara för yttrande om ansökan till Försvarsmakten om antagning till hemvärnet under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att ansvaret för dessa yttranden överförs till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar om tillägg till instruktionen för individutskottet under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att ansvaret yttranden till Försvarsmakten överförs till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden.

Ärendet

Brand- och räddningsnämnden upplöstes formellt den 28 februari 2009. Yttranden över ansökningar till Försvarsmakten om antagning till hemvärnet kommer då inte att kunna lämnas förrän kommunfullmäktige beslutat om överföring av ansvaret till annan nämnd.

Då ansvaret för yttranden enligt hemvärnsförordningen förväntas överföras till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden föreslår förvaltningen att nämnden redan nu beslutar hur ansvaret för denna uppgift ska hanteras så nämnden är beredd att ta sig an uppgiften direkt efter kommunfullmäktiges beslut. Förvaltningen föreslår att individutskottet får i uppdrag att ansvara för yttrande om ansökan till Försvarsmakten om antagning till hemvärnet under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att ansvaret för dessa yttranden överförs till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 18 februari 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§27 HBT-perspektiv inom socialtjänsten

Svar på skrivelse från Abdo Goriya (S) och Karin Rågsjö (V) samt skrivelse från Stefan Nilsson (MP) och Marion Sundqvist (MP)

Dnr 2.6-0022/2009

Dnr 2.6-0114/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på skrivelserna.

Ärendet

De båda skrivelserna lyfter fram viktiga frågor om HBT-personers levnadsvillkor vilka har uppmärksammats allt mer under de senaste åren och lämnar en rad förslag om hur socialtjänsten fortsatt skulle kunna arbeta med HBT-frågor. Förvaltningen anser att det är angeläget att kunskaperna om HBT-frågor ökar i samhället för att ändra attityderna till personer med annan sexuell läggning än den heterosexuella.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 23 februari 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Vladan Boscovic (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) framlade ett annat beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Vladan Boscovic (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att

 1. bifalla skrivelserna

 1. göra en kartläggning för att finna rutiner och policies som kan användas till att utveckla en hbt-vänlig socialtjänst
 1. utveckla ett koncept för kompetensutveckling inom hbt för all personal inom socialtjänsten
 1. föreslå kommunstyrelsen att inrätta ett stadsövergripande kompetenscentrum för hbt-frågor
 1. föreslå kommunstyrelsen att inrätta en handlingsplan mot hatbrott med homofobiska och rasistiska motiv
 1. därutöver anföra följande.

Det är glädjande att förvaltningen anser att hbt-perspektivet är angeläget inom socialtjänsten och att det krävs en attitydförändring. Förvaltningen är positiv till flera av skrivelsernas förslag men undviker samtidigt att föreslå konkreta åtgärder som svarar mot skrivelsernas att-satser.

Det behövs en kartläggning för att finna rutiner och policies som kan användas till att utveckla en hbt-vänlig socialtjänst, inte bara för nämndens verksamhet utan också för stadsdelsnämnderna. Det vore också positivt om ett koncept för kompetensutveckling utvecklades för all personal inom det sociala området, som både nämnden och stadsdelsnämnderna har möjlighet att använda. Det räcker inte att enbart ungdomshandläggarna har fått hbt-kompetens - kunskap om hbt-frågor är inte avgränsat till ungdomsverksamhet, utan perspektivet behöver genomsyra hela socialtjänstens verksamhet.

Ett stadsövergripande kunskapscentrum behöver inrättas, för att bl. a. utveckla en handlingsplan för attitydförändringar. I väntan på detta bör socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen själva utveckla en plan som är anpassad till nämndens specifika verksamhet. Generella handlingsplaner kan aldrig ersätta det lokala förankringsarbete som krävs för en verksamhetsspecifik handlingsplan.

En stadsövergripande handlingsplan mot hatbrott med homofobiska och rasistiska motiv behöver utvecklas, eftersom antalet hatbrott ökar i staden enligt statistik från BRÅ och kunskapen är låg, både bland stadens tjänstemän och bland medborgare. En handlingsplan ska vara lokalt förankrad och inkludera kunskap om hatbrott, hur man känner igen ett hatbrott och hur man agerar därefter. En handlingsplan är nödvändig för att vända den negativa utvecklingen när det gäller hatbrott i staden.

§28 Ändringar/kompletteringar i socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens delegationsförteckning

Dnr 1.1-0189/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner föreslagna ändringar/kompletteringar i delegationsförteckningen.

Ärendet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden fastställde 8 januari 2009 delegationsförteckning för sitt ansvarsområde. Det har blivit aktuellt att ändra delegationen inom enheten för hemlösa (Efh) vad gäller att träffa avtal och teckna kontrakt för försöks- tränings- och jourlägenheter, uthyrning av dessa samt uppsägning av kontrakt.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 24 februari 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§29 Justering av innehåll i ramavtal underlöpande avtalstid inom arbetsmarknadsavdelningen

Dnr 1.1-0195/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst och arbetsmarknadsnämnden lämnar delegation till avdelningschefen vid förvaltningens arbetsmarknadsavdelning att fatta beslut om justeringar eller förändringar i avtal med upphandlade leverantörer inom avdelningens verksamhetsområde avseende exempelvis partsbyte, avtalsöverlåtelse och godkännande av eventuell underleverantör. Denna typ av beslut redovisas därefter löpande till nämnden under punkten beslut fattade enligt delegation.

Ärendet

Inom förvaltningens arbetsmarknadsavdelning finns ett stort antal avtal som ingåtts av annan upphandlande myndighet inom staden. Det gäller t ex avtal för externa leverantörer av tjänster till Jobbtorg Stockholm och inom svenskundervisningen för invandrare, (Sfi).

Socialtjänst och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att socialtjänst och arbetsmarknadsnämnden lämnar delegation till ansvarig avdelningschef så att denna kan behandla och besluta om enskilda leverantörers begäran om justeringar inom ramen för sina pågående avtal.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 25 februari 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§30 Ansökan om EU-medel för insatser för nyanlända

Dnr 3.4-0149/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ställer sig bakom inriktningen i tjänsteutlåtandet och uppdrar åt förvaltningen att slutföra arbetet med en socialfondsansökan till 31 mars 2009.

Ärendet

Jobbtorg Stockholm har i uppdrag att utveckla arbetsmetoder och arbetssätt i syfte att fler ska kunna gå från bidrag till arbete. En av målgrupperna är nyanlända flyktingar och invandrare. Inom ramen för europeiska socialfonden finns möjligheter att söka medel för utvecklingsprojekt i syfte att öka sysselsättningen för grupper som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.

Förvaltningen har, i samverkan med bland annat arbetsförmedlingen, arbetat med en förstudie för en gemensam ansökan till socialfonden avseende insatser för nyanlända. Avsikten är att en ansökan ska lämnas in 31 mars 2009. Projektet skulle då kunna komma igång hösten 2009, under förutsättning att medel beviljas. Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås godkänna inriktningen på ett sådant projekt samt uppdra åt förvaltningen att slutföra och lämna in ansökan.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 12 februari 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§31 Folköls- och tobakstillsynen i Stockholm 2008

Dnr 3.1-0017/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner rapporten.

 2. Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige och stadsdelsnämnderna.

Ärendet

I Stockholms stad fanns det vid utgången av 2008 1095 försäljningsställen registrerade i ärendehanteringssystemet för folköls- och tobakstillsyn, OL2. Av dessa sålde 539 folköl och 1 045 tobaksvaror. Kommunfullmäktige har under 2008 utökat riktlinjerna för tillsynsarbetet i Stockholm. Av riktlinjerna framgår att varje försäljningsställe ska få ett tillsynsbesök och att minst en inköpsstudie ska genomföras årligen. Inköpsstudien ska omfatta samtliga försäljningsställen. Information om utfallet av inköpsstudien ska meddelas försäljningsstället.

Under 2008 genomförde inte alla stadsdelsförvaltningar inköpsstudier. De inköpsstudier som gjordes visade genomsnittligt att butikerna blivit bättre på att kontrollera ålder i samband med försäljning av både folköl och tobaksvaror. Enligt riktlinjerna ska varje försäljningsställe få ett tillsynsbesök per år. Flera stadsdelsförvaltningar har inte genomfört tillsynsbesök i den utsträckning som riktlinjerna föreskriver.

Under 2008 har ett förbud att sälja folköl och en varning meddelats. Ett föreläggande med vite har meddelat enligt tobakslagen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 20 februari 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§32 Förfrågan av Länsstyrelsen i Stockholms län angående anmälan av hem för vård eller boende (HVB)

Dnr 5.0-0148/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på förfrågan från Länsstyrelsen i Stockholms län.

2. Paragrafen justeras omedelbart

Ärendet

Länsstyrelsen i Stockholms län har begärt socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens förtydligande av vilka boenden som ska inräknas i kategorin hem för vård och boende (HVB). Bakgrunden är att länsstyrelsen ifrågasätter om korrekt indelningsgrund tillämpats i en anmälan som Stockholm, i likhet med övriga kommuner i länet, gjort till länsstyrelsen angående sina HVB. Utifrån den definition som ges i socialtjänstförordningen och i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd lämnar förvaltningen en korrigering och ett förtydligande i förhållande till de uppgifter som tidigare lämnats.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 26 februari 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§33 Gemensam upphandling av vård och behandling för barn, ungdomar och familjer med psykosociala svårigheter

Dnr 3.5-0127/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner anmälan.

Ärendet

Förvaltningen har genomfört en för socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden samt samtliga stadsdelsnämnder gemensam upphandling; ”Vård och behandling för barn, ungdomar och familjer med psykosociala svårigheter”. Socialtjänstnämnden och stadsdelsnämnderna godkände förfrågningsunderlaget dnr 121-0077/2008 under perioden april/maj år 2008 och uppdrog åt förvaltningens direktör att teckna ramavtal. Upphandlingen är avslutad.

Ramavtal har tecknats med 43 leverantörer omfattande 88 kategoriavtal. Avtalen har tecknats för perioden 2009-01-01 till och med 2010-12-31 med möjlighet till förlängning 1 + 1 år, till lika villkor.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 6 februari 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§34 Anmälningsärenden

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar lägga följande ärenden till handlingarna.

Protokoll från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 12 februari 2009 justerat 16 februari 2009.

Protokoll från handikapprådets sammanträde 16 mars 2009 justerat 17 mars 2009.

Protokoll från individutskottets sammanträden 12 och 26 februari 2009 justerade 14 februari och 2 mars 2009.

Protokoll från tillståndsutskottets sammanträde 5 mars 2009 justerat 10 mars 2009.

Protokoll från organisations- och föreningsutskottets sammanträde 12 februari 2009 justerat 11 mars 2009.

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation med dnr 2.2-0174/2009, dnr2.5-0073/2009, dnr 2.5-0173/2009 och dnr 2.5-0198/2009.

Inkomna handlingar till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden perioden 28 januari 2009 till 2 mars 2009.

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 13 mars 2009 justerat 13 mars 2009.

Anmälan av ordförandebeslut

Resa till workshop för MST-partners i Charleston, USA

Dnr 2.5-0187/2009

§35 Val av ersättare till arbetsmarknadsberedningen

Dnr 1.1-0157/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden väljer ledamoten Christina Elffors- Sjödin (M) till ersättare i arbetsmarknadsberedningen.

§36 Val av ersättare i tillståndsutskottet

Dnr 1.1-0044/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden väljer ersättaren Petra Gardos Ek (M) till ersättare i tillståndsutskottet.

§37 Val av ersättare i organisations- och föreningsutskottet

Dnr 1.1-0046/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner att ledamoten Christina Elffors- Sjödin (M) avsäger sig uppdraget som ersättare i organisations- och föreningsutskottet.

 2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden väljer ersättaren Petra Gardos Ek (M) till ersättare i organisations- och föreningsutskottet.

§38 Val av ersättare i individutskottet

Dnr 1,1-0045/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner att ersättaren Petra Gardos Ek (M) avsäger sig uppdraget som ersättare i individutskottet,

 2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden väljer ersättaren Sonny Österman (M) till ersättare i individutskottet.

§39 Nämndens frågor

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till studieresa för nämnden.

Ledamoten Abdo Goriya (S) ställde fråga om brev från två tidigare medarbetare på förvaltningen. Förvaltningschefen informerade om att ärendet är avslutat på förvaltningen.

Ledamoten Abdo Goriya (S) ställde fråga om hur många försökslägenheter som lämnats till förvaltningen från privata hyresvärdar. Den uppgift som finns är att hittills har 18 lägenheter lämnats.

Ledamoten Abdo Goriya (S) frågade när arbetsmarknadsberedningen ska ha sitt första möte. Ordföranden svarade att kallelse kommer att ske inom kort.

§40 Förvaltningschefens information

Biträdande förvaltningschefen informerade om förvaltningens arbete med kommunikation, bl.a. om kampanjen för att rekrytera kontaktpersoner som varit mycket framgångsrik.

__________________________