Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2009-10-22

Sammanträde 2009-10-22

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora konferensen, Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 3 tr

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Sekretessärenden

3 Yttrande till Länsstyrelsen angående en placering på Råcksta

4 Upphandling av driften av behandlingshemmet Östagården

5 Upphandling av driften av Duvnäs föräldrastöd

6 Beslut om förfrågningsunderlag avseende

Upphandling av entreprenaddrift av Enheten för ledsagarservice
Dnr 2.7-0729/2009

Återremitterade ärenden

7 Boende för hivpositiva hemlösa missbrukare

Remissärenden

8 Främja, Skydda, Övervaka - FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar

Svar på remiss av SOU 2009:36
Dnr 1.6-0679/2009

9 Införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-0709/2009

Övriga beslutsärenden

10 Upphandling enligt LOV av boende och daglig verksamhet enligt LSS för Stockholms stad

11 Månadsrapport per den 30 september 2009

12 Åtgärdsförslag för Boende- och behandlingsenheten

13 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 §

Socialtjänstlagen och LSS gällande kvartal 2
Dnr 3.1-0722/2009
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Ansökan om utvecklingsmedel från länsstyrelsen för arbete mot prostitution och trafficking

15 Eventuellt ökad prostitution i Stockholm

Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (V) och Jackie Nylander (V)
Dnr 2.6-0684/2009

16 Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och Stockholms stad om hälso- och sjukvårdsansvar för äldre samt personer med fysisk funktionsnedsättning, utvecklingsstörning eller autismspektrums- tillstånd samt för personer med förvärvad hjärnskada eller annan kognitiv svikt

17 Förslag till inriktning för att förbättra arbetet mot hedersrelaterat våld inom socialtjänsten i Stockholms stad

18 Redogörelse om att förhindra vräkningar

Svar på skrivelse Karin Rågsjö (V) och Jackie Nylander (V)
Dnr 2.6-0379/2009

19 Sammanträdestider 2010 för socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Anmälningsärenden

20 Anmälan av ordförandebeslut

Ansökan om EU-medel för insatser för unga
Dnr 1.7-0728/2009
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av handikapprådets protokoll

c) Anmälan av delegationsprotokoll

d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

e) Anmälan av inkomna handlingar

f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

22 Nämndens frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (110 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

Ordföranden Ulf Kristersson (M) öppnade sammanträdet. Föredragningslistan godkändes.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Ordföranden Ulf Kristersson (M) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Protokollet ska justeras 2 november 2009.

§3 En placering på Råcksta stödboende

Yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län

Dnr 1.6-0572/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län.

2. Socialtjänst- och arbetsnämnden överlämnar ärendet till Länsstyrelsen i Stockholms län.

3. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Länsstyrelsen i Stockholms län har begärt ett yttrande på grund av en anonym anmälan som avser en placering Råcksta stödboende. Anmälan rör Råcksta stödboende och Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd som har varit ansvariga för placeringen. Länsstyrelsen i Stockholms län vill ha en redogörelse för hur Råcksta stödboende och Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd har samarbetat och hur samverkan med hälso- och sjukvården har fungerat för att klientens behov av sjukvård ska kunna tillgodoses.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson (MP) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) lämnade följande särskilda uttalande.

I ärendet beskrivs en process som inte är unik för Stockholms stad. Hemlösa missbrukare med hiv riskerar att inte få den vård och den omsorg de har rätt till enligt socialtjänstlagen samt den lagstiftning som finns inom hälso- och sjukvården.

Det är uppenbart att stadsdelsförvaltningen inte fullt ut har tagit sitt ansvar och övervägt det lämpliga i att placera en sjuk hivsmittad missbrukare på Råcksta. Varje placering ska självklart följas upp seriöst, detta verkar inte har skett i detta fall. Generellt saknar Stockholm en policy för hemlösa, hiv-smittade missbrukare.

Självklart är det inte tillfyllest att ha en mycket sjuk hivsmittad placerad på Råcksta. Personalen saknar exempelvis den medicinska kompetens som krävs för att få dela medicin, detta faktum borde självklart leda till att hiv-smittade aktiva missbrukare inte placeras varken på Råcksta eller på härbärgen. Det krävs en särlösning för hivsmittade hemlösa missbrukare i Stockholms stad, först då kan den här typen av händelser förhindras.

§4 Upphandling av driften av behandlingshemmet Östagården

Dnr 2.7-0024/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden avbryter upphandlingen av driften av behandlingshemmet Östagården.

 2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden har i antagen plan för upphandling och konkurrens beslutat att konkurrensupphandla ett antal verksamheter under mandatperioden bl.a. behandlingshemmet Östagården. Efterfrågan på platser på Östagården har kraftigt avtagit under 2009. Av 13 platser har genomsnittligt endast 7,67 platser hittills under året varit belagda. Förvaltningen bedömer att efterfrågeminskningen kommer att bestå.

I det förfrågningsunderlag som ligger till grund för konkurrensupphandlingen av Östagården finns ett beläggningskrav på minst 85 %. Eftersom förutsättningarna i förfrågningsunderlaget angående beläggningskravet i väsentlig grad har förändrats, finner förvaltningen att det finns sakliga skäl till att avbryta upphandlingen och föreslår att nämnden beslutar avbryta upphandlingen av driften av Östagården.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 23 september 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§5 Upphandling av driften av Duvnäs föräldrastöd

Dnr 2.7-0025/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden avbryter upphandlingen av driften av Duvnäs Föräldrastöd.

 2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett nytt förslag till förfrågningsunderlag, avseende ny upphandling av driften av Duvnäs Föräldrastöd.

 3. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden justerar omedelbart paragrafen.

Ärendet

Nämnden beslutade 23 april 2009 att godkänna förvaltningens förslag till förfrågningsunderlag i upphandlingen av driften av Duvnäs Föräldrastöd. Anbudstiden gick ut 15 juni 2009 och 3 anbud har inkommit varav 1 egenregianbud.

Under kvalificerings- och utvärderingsfasen har framkommit att förutsättningarna för verksamhetens drift förändrats. Personalstyrkan i den pågående verksamheten har förändrats påtagligt och en följd blir då att verksamheten kan drivas till en betydligt lägre kostnad. Förvaltningens uppfattning är därför att upphandlingen bör avbrytas för att därefter följas av en ny upphandling. Om så inte sker kommer staden att lida en ekonomisk förlust som inte är ringa. Förvaltningen föreslår nämnden att fatta beslut om att upphandlingen avbryts och att ny upphandling genomförs.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 1 oktober 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§6 Entreprenadupphandling av enheten för ledsagarservice

Dnr 2.7-0729/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden uppdrar åt förvaltningen att genomföra entreprenadupphandlingen av enheten för ledsagarservice i enlighet med tjänsteutlåtandet och bifogat förfrågningsunderlag.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden uppdrar åt förvaltningen att utse och teckna avtal med entreprenör för enheten för ledsagarservice.

3. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens enhet för ledsagarservice (efl) är uppförd i nämndens aktivitetsplan för konkurrensupphandling år 2010.

Förvaltningen föreslår en entreprenaddrift av efl enligt anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag. Entreprenaduppdraget ska bedrivas som en klart urskiljbar verksamhet och får inte organisatoriskt sammanblandas med eventuell annan verksamhet som entreprenören driver. Någon volymgaranti för kommande år lämnas inte. Utföraren ska erbjuda de tillsvidareanställda som berörs av upphandlingen anställning hos sig. Eftersom priset är givet och fastställs av kommunfullmäktige kommer anbudsutvärderingen att avse enbart hur de kvalitativa värdena uppfylls.

Enligt tidsplanen räknar förvaltningen med en anbudstid fram till 2010-01-05 och en avtalsperiod om två år nämligen 2010-06-01 – 2012-05-31 (med möjlighet till 1 + 1 års förlängning).

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 30 september 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson (MP) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M) ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) förslag till beslut.

Reservation

Ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) ledamoten Stefan Nilsson (MP) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden avbryter planerna på en upphandling av enheten för ledsagarservice.
 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden framför därutöver följande.

Vi är emot att lägga ut enheten för ledsagarservice verksamhet på entreprenad. Enheten bedriver idag en fullt fungerande verksamhet med en mycket god kvalitet för brukarna.

Förvaltningen anger som skäl till att kostnaderna skulle minska med en privat utförare”lägre påslag på personalomkostnaderna, en högre andel timanställd personal.” Vi tycker att detta är en beklaglig syn på personalpolitik. Ett ökande antal timanställningar har vuxit till ett stort problem på arbetsmarknaden. En trygg anställning är grunden till en trygg tillvaro och vår bestämda uppfattning är därför att tillsvidareanställningar ska vara grunden.

Att enheten går med underskott beror på att ersättningssystemet ändrades i samband med budgeten för 2009 vilket medförde att enheten fick lägre ersättning för utförda uppdrag. Det är knappast något som enheten har kunnat påverka och ska straffas för.

Det viktigaste skälet till att inte upphandla enheten för ledsagarservice är att man riskerar verksamhetens kvalitet. Man riskerar också att den kompetens som finns hos enheten för ledsagarservice går om intet. Den kompetensen bygger på en långvarig erfarenhet av möten med människor i en utsatt position. En effektivisering för att göra besparingar i en sådan verksamhet faller på sin egen orimlighet. Här är den personliga kontakten och tilliten så oerhört viktig.

Det här är en upphandling som inte är efterfrågad av någon, framför allt inte av brukarna. Det vore oerhört olyckligt om denna viktiga verksamhet upphandlades då det skulle drabba både personalen och brukarna hårt.

§7 Boende för hivpositiva hemlösa missbrukare – återremitterat ärende

Ansökan om ekonomiskt stöd från RFHL

Dnr 11.1-0051/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden avslår RFHL:s ansökan.

Ärendet

Ärendet är återremitterat från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2009-03-19. Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende (RFHL) ansöker om 4 000 tkr för att starta ett lågtröskelboende vid Stureby Sjukhem. Den primära målgruppen för boendet är hivpositiva missbrukare. Grundtanken bakom projektet är att de hivpositiva som idag bor på stadens olika akut- och lågtröskelboenden och/eller är uteliggare och som på grund av sitt missbruk inte klarar en mer ordnad boendeform ska erbjudas plats för att därigenom lättare klara sin medicinering. RFHL menar att det till stora delar saknas förutsättningar för den tänkta målgruppen att sköta sin medicinering idag.

Sammantaget bedömer förvaltningen att det inte finns stöd för att starta ett boende av den typ som RFHL avser att starta. Det är vidare tveksamt om verksamheten kommer att kunna få en stabil ekonomi. Det föreligger en uppenbar risk att verksamheten inte kommer att kunna bära sina egna kostnader.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 30 september 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§8 Främja, Skydda, Övervaka – FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.6-0679/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

3. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige har haft i uppgift att utreda om Handisam (Myndigheten för handikappolitisk samordning), Diskrimineringsombudsmannen eller något annat samhällsorgan bör anförtros uppgiften att, i enlighet med kraven i artikel 33 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, främja, skydda och övervaka konventionens genomförande. Delegationen anser att Diskrimineringsombudsmannen är det organ som utifrån olika aspekter är mest lämpligt att ha huvuduppdraget att främja, skydda och bevaka genomförandet av konventionen. Förvaltningen anser att det är angeläget att det finns en nationell strategi för konventionens genomförande och tillstyrker utredningens förslag.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 1 oktober 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§9 Införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.6-0709/2009

Socialtjänst och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

Ärendet

Rökfri arbetstid föreslås införas i alla stadens verksamheter senast 1 maj 2010. Varje nämnd ska ansvara för det lokala förberedelse- och förankringsarbetet. Ett införande av rökfri arbetstid i Stockholms stad betyder att brukare i stadens verksamheter erbjuds stadens tjänster i en renare miljö. En rökfri arbetstid blir också ett betydelsefullt bidrag i stadens folkhälsoarbete. Förvaltningen tillstyrker förslaget om införande av rökfri arbetstid i kombination med stödinsatser för de rökande medarbetarna.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 1 oktober 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är mycket glädjande att det nu finns en stor majoritet bland Stockholms politiker om rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter, ett förslag som Miljöpartiet lade redan i juli 2008 i en motion till kommunfullmäktige.

Precis som stadsledningskontoret skriver är erfarenheterna från de kommuner och landsting som har infört rökfri arbetstid uteslutande goda. Rökfri arbetstid är framför allt viktig för "tredje man", dvs.äldre med hemtjänst,äldre och personer med funktionsnedsättningar på boendenochbarn på skolor och förskolor. Det är en viktig del av livskvaliteten att inte behöva utsättas för rök och röklukt. När det gäller barn och ungdomar är det viktigt att de vuxna är bra förebilder, eftersom de tar efter hur vuxna gör.

Det finns fler fördelar; de som vill sluta röka får det lättare att göra detta när arbetskamrater inte tar rökpauser. Erfarenheterna från kommuner och landsting visar också på att fler anställda slutar röka eller minskar sin konsumtion. Även för äldre och personer med funktionsnedsättningar blir det lättare att sluta om personalen som kommer på besök inte luktar rök.

En mycket viktig del i arbetet med att minska rökningen är att alla anställda som röker ska erbjudas gratis kurser i rökavvänjning.Nikotin är mer beroendeframkallande än alkohol och heroin och därför behöver de rökare som vill sluta ges all hjälp att göra detta.

Ersättaryttrande

Ersättaren Jonas Naddebo (C) lämnade följande ersättaryttrande.

Att fler människor slutar röka är en eftersträvansvärd utveckling. Människor som vill sluta röka ska därför också erbjudas erforderlig hjälp och information från samhället sida. Att sluta röka är dock en tuff uppgift för alla de människor som har upparbetat ett nikotinberoende. Jag tycker därför inte att Stockholms stad ska förbjuda sina anställda att röka utan istället arbeta med att underlätta ett frivilligt nikotinavvänjande.

§10 Upphandling enligt LOV av boende och daglig verksamhet enligt LSS för Stockholms stad

Dnr 3.5-0720/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förslaget till förfrågningsunderlag för upphandling av boende och daglig verksamhet enligt LSS.

 2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden delegerar till förvaltningsdirektören att godkänna sökanden, teckna avtal, häva avtal samt att besluta om mindre ändringar av avtalsvillkor och kvalitetskrav beroende på ändrad lagstiftning och teknisk utveckling.

 3. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Stockholms stad har beslutat att från den 1 september 2009 tillämpa lagen om valfrihetssystem (LOV) för upphandling av enskilt drivna verksamheter inom boende och daglig verksamhet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning enligt LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag till förfrågningsunderlag, genomföra annonsering, godkänna sökanden samt teckna och vårda avtal. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förslag till förfrågningsunderlag och att förvaltningsdirektören får delegation på att godkänna sökanden, teckna avtal samt att besluta om mindre ändringar av avtalsvillkor och kvalitetskrav beroende på ändrad lagstiftning och teknisk utveckling.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 24 september 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M) ledamoten Lena Kling (FP), ledamoten Dikran Dison (KD) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

All vård och omsorg ska utgå från människors behov. Det är viktigt att understryka att det är innehållet och inriktningen på verksamheten som är det centrala, inte driftsformen. I LOV konkurrerar utförarna; de kommunala och privata, med kvalitet och detta bör innebära en ökad valfrihet för brukarna. Det är viktigt att det framöver görs ordentliga uppföljningar, så att systemet kan justeras efterhand om icke förutsedda negativa effekter uppstår.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) lämnade följande särskilda uttalande.

Vi har hela tiden varit emot att tillämpa lagen om valfrihetssystem (LOV) för upphandling av enskilt drivna verksamheter inom boende och daglig verksamhet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning enligt LSS. Utgångspunkten för lagen om valfrihet (LOV) tycks vara åsikten att fler privata utförare är ett självändamål inom offentligt finansierad vård och omsorg. Lagen fokuserar på villkoren för producentledet och inte på mer kvalitativ och mer tillgänglig vård och omsorg för medborgarna.

För personer som inte väljer ska det finnas ett ickevalsalternativ och förslaget för Stockholms stad är att den verksamhet som ligger närmast den boende som har en verksamhet som passar ska vara ickevalsalternativet, oavsett driftsform. Vi anser att närmsta kommunala verksamhet ska vara ickevalsalternativet.

Vid alla upphandlingar som ska genomföras anser vi att det är oerhört viktigt att staden tar sitt ansvar för personalens anställningsförhållanden hos leverantörer genom att ställa krav med utgångspunkt i kollektivavtalen, lämpligen enligt den så kallade ”Vita jobb- modell” som har prövats framgångsrikt av staden. Vi anser också att staden ska fortsätta det viktiga arbetet med att ställa miljökrav vid upphandlingar. Miljökraven som ställs ska syfta till att uppnå kraven i stadens miljöprogram.

Genom att ställa miljökrav och sociala krav vid stadens upphandlingar kan stadens upphandlingar bli ett kraftfullt redskap för att driva på mot ekologisk hållbarhet och en socialt rättvis utveckling.

Ersättaryttrande

Ersättaren Jonas Naddebo (C) lämnade följande ersättaryttrande.

Om jag hade deltagit i beslutet hade jag anslutit mig till det särskilda uttalande som lämnades av ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M) ledamoten Lena Kling (FP), ledamoten Dikran Dison (KD) och ledamoten Stefan Nilsson (MP).

§11 Månadsrapport per den 30 september 2009

Dnr 1.2-0052/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner månadsrapporten per den 30 september.

Ärendet

Förvaltningsledningen bedömer att socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens samlade verksamhet för 2009 kommer att redovisa ett underskott på 6,9 mnkr. För verksamhet i egen regi prognostiseras ett underskott på 4,8mnkr och för stadsövergripande frågor ett överskott på 2,8 mnkr. Stöd till utomstående organisationer beräknas lämna ett överskott på 1,6 mnkr medan entreprenader och upphandlad verksamhet prognostiserar ett underskott på 7,6 mnkr. Vad gäller området utomlänsplacerade funktionshindrade prognostiseras ett överskott på 1,1 mnkr. Nämndens två resultatenheter bedöms båda visa ett nollresultat och lämnar därmed varken över- eller underskott att föras till 2010.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 9 oktober 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson (MP) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) lämnade följande särskilda uttalande.

Den månadsrapport som föreligger pekar återigen på en underfinansiering av socialtjänst och arbetsmarknadsnämndens budget, men även på en tydlig trend att stadsdelsnämnderna inte länge har råd med att placera sina brukare. Detta är allvarligt.

Att stadsdelsförvaltningarna i betydligt mindre omfattning placerar ungdomar vid akut behov av skydd tyder på att många ungdomar idag inte får det skydd de har rätt till.

I den senaste drogvaneundersökningen ökade antalet tonåringar som testar narkotika. Att i det läget tänka tanken att skära på Maria Ungdom vittnar om att det drogförebyggande arbetet och arbetet med ungdomar i riskzon icke är prioriterat av den moderatstyrda majoriteten annat än i högtidstalen. I verkligheten prioriteras en skattesänkning före en human socialpolitik. De två tjänster som nu tas bort är inte administrativa. Att arbeta med metodutveckling, extern information och utbildningsinsatser borde vara en självklarhet för Maria Ungdom som är ledande på sitt område i Sverige. Att ta bort en brottsofferstödjare visar inte heller på ett strategiskt politiskt tänkande utan snarare på kortsiktighet.

Utflödet från Enheten för hemlösa har minskat kraftigt vilket tyder på att det blir svårare och svårare att hitta lägenheter. Beläggningen på stadens härbärgen är konstant hög, vilket är oroande. Att stadsdelsnämnderna köper mindre och mindre platser på stadens boenden och behandlingsenheter tyder på att många med behov av behandling och annat boende inte får detta. Den missbrukssituation som vi har i Stockholm är allvarlig. Att minska på vård och behandling utan att först göra en analys av konsekvenserna visar att majoriteten inte tar sitt ansvar för den rätt som missbrukare har enligt socialtjänstlagen att få vård och behandling. Det är tveksamt om den öppenvård som stadsdelsnämnderna erbjuder täcker det vårdbehov som finns. I den ekonomiska rapporteringen kan vi notera att beloppen skiftar alltför snabbt från månad till månad samt även i olika dokument. Vi vill ha detta analyserat.

Utan en stark arbetsmarknadspolitik ökar arbetslösheten främst för dem som står längst från arbete. Vi efterlyser riktade insatser till unga vuxna. Det behövs effektiva åtgärder som riktas specifikt mot de ungdomar och unga vuxna som idag är arbetslösa men heller inte befinner sig i utbildning. Vi kan inte sitta och se på när en generation faller ur systemet. Att spara på START är även det kortsiktigt.

Underskottet för familjerådgivningen skenar och en djupare analys borde vara självklar. De privata aktörerna kostar helt klart mer än stadens egen verksamhet.

Ledsagarservice slås nu sönder och stora besparingar ska göras på de brukare som ingen har frågat om vilken typ av verksamhet de vill ha.

Den moderatledda majoritetens löften om mer pengar till frivilligorganisationerna var falsk marknadsföring. Det har sparats på organisationerna i tre år.

Vi kan aldrig acceptera nedskärningar som försämrar situationen för hemlösa, personer med missbruk, ungdomar, arbetslösa och personer med funktionsnedsättning.

§12 Åtgärdsförslag för Boende – och behandlingsenheten

Dnr 1.2-0727/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner åtgärdsförslaget vad gäller Drevvikshemmet, Orhem, Eken samt Västberga-Älvis/Linden.

 2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att i samband med budget 2010 återkomma med förslag till Boende- och behandlingsenhetens framtida uppdrag.

Ärendet

Förvaltningen planerar att omvandla behandlings-, stöd- och omvårdnadsplatser på Västberga-Älvis/Linden till lika många platser av lågtröskelkaraktär. Vidare avvecklas Drevvikshemmet och Orhem. Åtgärderna ovan innebär en minskning av antalet behandlingsplatser och en ökning av antalet nya platser i lågtröskelboende med lägre omvårdnadsnivå. Detta beräknas dock inte ge någon märkbar kostnadsminskning under innevarande år. För att fylla övriga lediga platser erbjuder Boende- och behandlingsenheten stadsdelsförvaltningar och Enheten för hemlösa en reducerad vårdkostnad med 20 procent av nuvarande vårddygnskostnad på vissa verksamheter gällande nya placeringar under tiden 2009-10-01 – 2010-02-28. Förvaltningen återkommer till nämnden under hösten i samband med budget 2010 med ett förslag till ett åtgärdsprogram för en ekonomi i balans.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 22 september 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson (MP) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M) ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) förslag till beslut.

Reservation

Ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) ledamoten Stefan Nilsson (MP) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänst och arbetsmarknadsnämnden återremitterar ärendet på grund av bristande konsekvensanalys.

 1. Socialtjänst och arbetsmarknadsnämnden anför i övrigt följande.

Kraftiga förändringar i strukturen vad gäller boenden och behandling för stadens brukare ska aldrig göras utan en konsekvensanalys för helheten. Vi saknar detta och vill därför återremittera ärendet.

§13 Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS samt rapportering enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, kvartal 2 2009

Dnr 3.1-0722/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner för egen del stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f § LSS samt 4 kap 1 § SoL, kvartal 2 2009.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar stadsdelsnämndernas och socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens (enheten för hemlösa) rapportering av ej verkställda gynnande beslut till kommunfullmäktige.

Ärendet

Enligt socialtjänstlagen (SoL) är kommunerna skyldiga att till länsstyrelserna rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte verkställs inom tre månader från beslutsdatum. Kommunerna har från den 1 juli 2008 skyldighet att till länsstyrelsen rapportera när gynnande beslut enligt 9 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, inte verkställts inom tre månader från det att beslutet fattats. Rapporteringsskyldigheten gäller även beslut som inte verkställts på nytt efter det att verkställigheten avbrutits för både LSS och SoL.

För det andra kvartalet 2009 redovisade stadsdelsnämnderna totalt 40 gynnande ej verkställda beslut enligt LSS, en minskning jämfört med föregående kvartal. Merparten av besluten avsåg pojkar/män, 21 (52 %), och 19 (48 %) avsåg flickor/kvinnor. I 20 (50 %) ej verkställda beslut var annat skäl orsaken till att beslutet ej verkställts. Den vanligaste ej verkställda insatsen var kontaktperson 24 (60 %) beslut.

Kvartal 2 2009 redovisade stadsdelsnämnderna och socialtjänstnämnden, enheten för hemlösa, totalt 18 ej verkställda beslut enligt SoL, varav 4 inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning (FH) och 14 inom individ- och familjeomsorg (IOF). Könsfördelningen var 8 män (45 %) och 10 kvinnor (55 %). 4 av besluten rör avbrott i verkställighet och 10 av besluten var avslutade utan att ha verkställts. Insatsen kontaktperson, med 4 beslut (22 %), har minskat något sedan förra kvartalsredovisningen. Insatsen kontaktfamilj, med 6 beslut (33 %), var det vanligaste ej verkställda beslutet vid redovisning kvartal 2.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 15 september 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson (MP) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) lämnade följande särskilda uttalande.

Antalet ej verkställda beslut enligt LSS har minskat i jämförelse med förra kvartalet, medan ej verkställda beslut enligt SoL, individ och familj har ökat en aning. Det behövs ett ständigt arbete för att få fler kontaktpersoner, dessutom krävs regelbundna informationsinsatser. Detta handlar om rättssäkerhet; den ska vara maximal för brukarna av stadens socialtjänst.

§14 Ansökan om utvecklingsmedel från länsstyrelsen för arbete mot prostitution och trafficking

Dnr 1.7-0753/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner ansökan om utvecklingsmedel från Länsstyrelsen i Stockholms län om 1 040 tkr till en traffickingsamordnare och en informatör, 125 tkr för utökat arbete mot gatuprostitutionen och 650 tkr för att utveckla Socialjourens akuta arbete riktat mot barn och vuxna som utsätts för människohandel.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden justerar omedelbart paragrafen.

Ärendet

Länsstyrelsen i Stockholm län har inbjudit myndigheter och frivilligorganisationer att söka utvecklingsmedel för arbete mot prostitution och människohandel.

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden föreslås ansöka om utvecklingsmedel från Länsstyrelsen i Stockholms län om 1 040 tkr till en traffickningsamordnare och en informatör, 125 tkr till utökat arbete riktat mot gatuprostitutionen och 650 tkr för att utveckla Socialjourens akuta arbete riktat mot barn och vuxna som utsätts för människohandel.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 8 september 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§15 Eventuellt ökad prostitution i Stockholm

Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (V) och Jackie Nylander (V)

Dnr 2.6-0684/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

Ärendet

Förvaltningen har fått i uppdrag att lämna en lägesbeskrivning av prostitutionen i Stockholm. I tjänsteutlåtandet redogör förvaltningen för Prostitutions- och Spiralenhetens arbete mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål, omfattningen av prostitutionen och samverkan med andra aktörer. Det är svårt att beräkna omfattningen av prostitutionen då den bedrivs på olika arenor, på gatan, i lägenheter, massageinstitut eller andra lokaler och på internet. Förvaltningen har endast säkra kunskaper om gatuprostitutionens omfattning i Stockholm. Förvaltningen har ett nära samarbete med såväl polis som andra aktörer för att ge stöd i olika former till enskilda som säljer sexuella tjänster eller är utsatta för människohandel samt till sexköpare för att de ska upphöra med sexköp.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2 oktober 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson (MP) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) lämnade följande särskilda uttalande.

Det finns trots det fylliga svaret en del frågetecken i sakfrågan. Polisen har en annan uppfattning än stadens tjänstemän angående antalet prostituerade. Det som är uppenbart är att trafficking ökar samt att mycket av prostitutionen äger rum på nätet, på hotell och i barer. Den typen av prostitution måste vi bli bättre på att följa och analysera. För att minska trafficking krävs ökad samverkan med polis, tull samt andra internationella insatser.

§16 Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och Stockholms stad om hälso- och sjukvårdsansvar för äldre samt personer med fysisk funktionsnedsättning, utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd samt för personer med förvärvad hjärnskada eller annan kognitiv svikt.

Dnr 3.1-0642/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner förslaget till Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och Stockholms stad om hälso- och sjukvårdsansvar för äldre samt personer med fysisk funktionsnedsättning, utvecklingsstörning eller autismspektrumstillstånd samt för personer med förvärvad hjärnskada eller annan kognitiv svikt.

2. Nämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige anta Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och Stockholms stad om hälso- och sjukvårdsansvar för äldre samt personer med fysisk funktionsnedsättning, utvecklingsstörning eller autismspektrumstillstånd samt för personer med förvärvad hjärnskada eller annan kognitiv svikt.

Ärendet

Ärendet avser förslag till revidering av tidigare överenskommelse från 2002 mellan Stockholms läns landsting och Stockholms stad om hälso- och sjukvårdsansvar för äldre samt personer med olika fysiska funktionsnedsättningar.

Överenskommelsen berör övergripande frågor såsom inrättande av organisation för samverkan, informationsutbyte, in- och utskrivningsklara patienter i sluten vård, habilitering och rehabilitering, hälso- och sjukvård i särskilt boende och i ordinärt boende, egenvård samt privata aktörers skyldighet att följa överenskommelsen. Överenskommelsen ska utgöra en grund för lokala överenskommelser för samverkansrutiner mellan stadsdelsnämnder och parter som representerar landstinget. Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen och äldreförvaltningen är positiva till upprättandet av ny överenskommelse.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 15 september 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§17 Redogörelse om att förhindra vräkningar

Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (V) och Jackie Nylander (V)

Dnr 2.6-0379/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

Ärendet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen har i skrivelsen fått i uppdrag att undersöka möjligheterna att ta fram en tydlig stadsövergripande handlingsplan mot vräkningar med de nämnder och bolag som kan vara aktuella, att ta fram ett system där det blir möjligt att följa upp de som vräks och att göra en konsekvensanalys av hur bostadssituationen i Stockholm på lång sikt påverkar socialtjänstens arbete med familjer utan förankring på bostadsmarknaden.

Under ledning av Familjebostäder har en arbetsgrupp tagit fram förslag på arbetsmetoder som kan minska antalet avhysningar. Förslaget, som ännu inte behandlats i kommunstyrelsen, innebär att stadsdelsförvaltningarnas funktion för budget- och skuldrådgivning utökas till att även innefatta hyresrådgivning och att socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att ta fram förslag till riktlinjer för stadens vräkningsförebyggande arbete. Förvaltningen anser att sådana riktlinjer kan utgöra ett bra komplement till de lokala handlingsplaner som utarbetats vid flertalet stadsdelsförvaltningar. Något stadsövergripande system för att följa upp personer som vräks finns inte i dagsläget. Förvaltningen anser att detta är en fråga som bör diskuteras i samband med ett eventuellt uppdrag att ta fram stadsövergripande riktlinjer för vräkningsförebyggande arbete.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 1 september 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson (MP) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M) ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) förslag till beslut.

Reservation

Ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) ledamoten Stefan Nilsson (MP) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att bilda en tvärsektoriell arbetsgrupp för att ta fram ett system för uppföljning av vräkta.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden anför i övrigt följande.

Det arbete som har satts igång vad gäller vräkningsförebyggande arbete är mycket positivt men det måste förtydligas att detta arbete måste påskyndas.

Att staden idag inte har ett system för att följa upp exempelvis vräkta barnfamiljer är förstås inte tillfyllest. Vi vill redan nu dra igång detta arbete för att foga det till det eventuella uppdraget.

Budget- och skuldrådgivning har under ett antal år varit en underprioriterad verksamhet. I svaret från förvaltningen anges ett antal projekt inom området. Vi anser att budget- och skuldrådgivning ska vara en självklar del av den ordinarie verksamheten.

Den konsekvensanalys som förvaltningen har gjort är glasklar. Den brist på bostadspolitik vi har sett de senaste tre åren leder till stora problem för unga vuxna, hemlösa samt på lång sikt för alla invånare i Stockholm. Utan billiga hyresrätter blir Stockholm en stad som inte kan härbärgera de många som vill bo utan att behöva köpa sin lägenhet.

§18 Sammanträdestider 2010 för socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Dnr 1.1-0768/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar fastställa följande sammanträdestider för 2010.

Torsdag 28 januari

Torsdag 11 februari

Torsdag 25 mars

Torsdag 22 april

Tisdag 11 maj

Tisdag 22 juni

Torsdag 26 augusti

Tisdag 28 september

Torsdag 28 oktober

Torsdag 25 november

Torsdag 16 december

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 9 oktober 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§19 Ansökan om EU-medel för insatser för unga

Anmälan av ordförandebeslut

Dnr 1.7-0728/2009

Ordförandebeslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ställer sig bakom inriktningen i tjänsteutlåtandet och uppdrar åt förvaltningen att slutföra och lämna in en socialfondsansökan till 2009-09-30.

Ärendet

Jobbtorg Stockholm har i uppdrag att utveckla arbetsmetoder och arbetssätt i syfte att fler ska kunna gå från bidrag till arbete. En av de prioriterade målgrupperna är arbetslösa ungdomar. Inom ramen för europeiska socialfonden finns möjligheter att söka medel för utvecklingsprojekt i syfte att öka sysselsättningen för grupper som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. I februari 2009 beviljades nämnden medel för en förstudie avseende särskilda insatser för ungdomar som, trots olika insatser inom jobbtorgens ordinarie verksamhet, inte lyckas ta sig in eller hålla sig kvar på arbetsmarknaden. Förvaltningen har, i samverkan med bland annat stadsdelsförvaltningar och arbetsförmedlingen, arbetat med förstudien. Ansökan om medel för ett genomförandeprojekt skulle lämnas in senast 2009-09-30. Förvaltningen får i uppdrag att slutföra och lämna in ansökan.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 14 september 2009.

§20 Anmälningsärenden

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar lägga följande ärenden till handlingarna.

Protokoll från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 17 september 2009 justerat 22 september 2009.

Protokoll från handikapprådets sammanträde 19 oktober 2009 justerat 20 oktober 2009.

Protokoll från individutskottets sammanträden 17, 24 och 30 september 2009 justerade 23 och 30 september samt 2 oktober 2009.

Protokoll från tillståndsutskottets sammanträde 8 oktober 2009 justerat 14 oktober 2009.

Protokoll från organisations- och föreningsutskottets sammanträde 17 september justerat 21 september 2009.

Protokoll från arbetsmarknadsberedningens sammanträden 7 maj 2009, 16 juni 2009 och 10 september 2009 justerade 28 maj 2009, 7 juli 2009 och 23 september 2009.

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation med dnr 2.1-0736/2009, dnr 2.5-0073/2009, dnr 2.5-0705/2009, dnr 2.5-0706/2009, dnr 2.5-0707, dnr 2.5-0708/2009, dnr 2.5 -0732/2009, dnr 2.5-0733/2009, dnr 2.5-0738/2009, dnr 2.5-0739/2009, 2,5-0740/2009, dnr 2.5-0755/2009, dnr 2.5-0756/2009, dnr 2.5-0757/2009, dnr 2.5-0763/2009, dnr 2.5-0764/2009 och dnr 14.0-0758/2009

Inkomna handlingar till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden under perioden 2009-09-08 – 2009-10-12.

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 14 oktober 2009 justerat 16 oktober 2009.

§21 Nämndens frågor

En skrivelse om underskott och besparingar i nämnden från Abdo Goriya (S), Stefan Nilsson (MP) och Jackie Nylander (V) överlämnades till förvaltningen för beredning.

Information lämnades om konferensen Socialchefsdagarna i Västerås 20090930 -1002 där Kerstin Gustavsson (M) och Abdo Goriya (S) deltagit.

Information lämnades om Nordisk Storstadskonferens i Göteborg 20091003 – 1006 där Kerstin Gustavsson (M), Bengt Carlsson (M) och Eva Andersson Ney (S) deltagit.

§22 Förvaltningsinformation

Eddie Friberg informerade om att nämnden och Lustigsgården AB, som tidigare bedrivit LSS-kolloverksamhet för nämndens räkning, i tingsrätten överenskommit om förlikning som innebär att nämnden ska betala ett skadestånd på 350 tkr till Lustigsgården AB. Nämnden hade 2007 hävt avtalet med Lustigsgården AB efter en anmälan till Länsstyrelsen i Dalarnas län om missförhållanden inom Lustigsgården AB LSS-kolloverksamhet.

_____________________________