Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2010-06-22

Sammanträde 2010-06-22

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora konferensen, Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 3 tr

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Remissärenden

3 Första hjälpen i psykisk hälsa - delbetänkande i självmordspreventionsutredningen, SOU 2010:31,

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-0279/2010

Övriga beslutsärenden

4 Yttrande över stadsrevisionens årsrapport 2009

5 Månadsrapport för maj 2010

6 ESF-ansökan om EU-medborgare i Stockholm

7 Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter

8 Riktlinjer för utredning, dokumentation mm inom stadens Socialpsykiatri,

9 Riktlinjer för handläggning av insatser enligt socialtjänstlagen till vuxna med missbruks-/bereoendeproblematik

10 Juridiskt ombud vid vräkning

Svar på skrivelse från (S), (V) och (MP)
Dnr 2.6-0212/2010

12 "Våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning"

Anmälan av slutrapport
Dnr 3.2-0311/2010

13 Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel för att förstärka och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

14 Kompletteringar i socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens delegationsförteckning

15 Anmälan av rapport från projektet NLAO angående Aktiv inkludering på arbetsmarknaden

16 Uppsägning av avtal om familjerådgivning

17 Avtal om alkohol- och narkotikarådgivning för vuxna

18 Fördjupningsstudie om killar och strategiska brott

19 Återrapportering till nämnden efter länsstyrelsens tillsyn av institutionerna Älvis/Linden, Krukis/Örnsberg, Stegsholm och Östagården

20 Deltagande i kursen Training of trainers i Chicago, USA, 9-13 augusti 2010

21 Samverkan för genomförande av samhällsorientering till nyanlända flyktingar

22 Anmälan av samverkansprojekt avseende lokal yrkesutbildning på Järva

23 Studieresa till Nigeria den 29 augusti - 8 september

Anmälningsärenden

24 Anmälan av överlåtelseavtal

25 a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av handikapprådets protokoll

c) Anmälan av delegationsprotokoll

d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

e) Anmälan av inkomna handlingar

f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

26 Nämndens frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (109 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

Ordföranden Ulf Kristersson (M) öppnade sammanträdet. Föredragningslistan godkändes.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Ordföranden Ulf Kristersson (M) och ordföranden Karin Rågsjö (V) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Protokollet ska justeras av Ulf Kristersson (M) 28 juni 2010 och sedan sändas till Karin Rågsjö (V) för justering.

§3 Första hjälpen i psykisk hälsa – delbetänkande i självmordspreventionsutredningen, SOU 2010:31

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.6-0279/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

 3. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Delbetänkandet ”Första hjälpen i psykisk hälsa” är en del av Självmordspreventionsutredningen. I betänkandet behandlas vilka förutsättningar som krävs för ett välfungerande och effektivt befolkningsinriktat självmordsförebyggande folkhälsoarbete samt förslag på insatser för att öka allmänhetens medvetenhet och kunskap om självmord och psykisk sjukdom. I utredningen föreslås ett pilotförsök med utbildning enligt The Mental Health First Aid Training and Research Program (MHFA) för personal som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med människor med psykisk ohälsa.

Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget om utbildning för personal i kommunen för att öka kunskapen om hjälp till personer med självmordsnära beteende. Det är dock viktigt att beakta att kommunens personal i och med en sådan utbildning inte förväntas ta över det professionella ansvaret för personer i kris som till stor del vilar på landstinget.

Förvaltningen hade de redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 25 maj 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§4 Yttrande över stadsrevisionens årsrapport 2009 för socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Dnr 1.3-0207/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som sitt yttrande över rapporten.

 2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till revisionskontoret.

Ärendet

Revisionskontoret bedömer att det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet är tillfredsställande och att styrning, uppföljning och kontroll är tillräcklig. Revisionskontoret bedömer vidare att nämndens bokslut och räkenskaper är rättvisande.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 4 juni 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Elisabeth Brandt-Ygeman m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Revisorerna pekar på ett antal strukturproblem, vissa är oerhört allvarliga. Att stadsrevisorerna slår ner på arbetet med de ungdomar som står utan både jobb och utbildning är högst relevant. Högermajoriteten har ignorerat problemen och ingen har idag ett tydligt uppföljningsansvar. Den här gruppen unga har helt ignorerats av majoriteten och detta har bidragit till en ökad utslagning. Fyra förlorade år slår hårt mot en grupp som behöver riktade insatser och bra program.

De brister som påtalas i ärendet vad gäller barn inom socialtjänsten är de brister som även förmedlas i BUSS uppdraget. Att utredningstiden som ska vara högst fyra månader överskreds i 50 procent av de granskade ärendena i revisionsrapporten är mycket allvarligt. Dessutom är det påtagligt att stadsdelarna hanterar möjligheterna till förlängda utredningstider mycket olika, vilket förstärker rättsosäkerheten för det enskilda barnet. Vad gäller kontaktpersoner är det uppenbart att en översyn är nödvändig. Den öppenvårdsinsatsen tillämpas inte alltid genomtänkt. Uppföljningen brister även av de olika insatserna och dessutom finns det alldeles för få utvärderingar av insatserna. Att inte förvaltningen har följt upp kvalitén i den upphandlade verksamheten är anmärkningsvärt.

Den granskning som revisionskontoret har gjort av jobbtorgen visar på brister som slår hårt mot den arbetslösa. Granskningen visar att klienter vid stadsdelsförvaltningen Enskede-Årsta-Vantör får vänta cirka två veckor för en tid på jobbtorget i Farsta centrum. Under sommaren 2009 förekom längre väntetider, upp till åtta veckor för målgruppen ungdomar. Jobbgarantin följs upp genom att jobbtorgen mäter andelen aspiranter som inom fem dagar har fått en jobbplan. Jobbtorgens uppföljning visar att andelen aspiranter som fått en jobbplan inom fem dagar i genomsnitt varit 78 procent under perioden januari till november 2009. För jobbtorget i Kista centrum är andelen 74 procent och för Farsta centrum och Rosenlundsgatan är andelen 81 procent. Siffror som innebär att ca 20 procent inte får någon plan inom fem dagar. Det förekommer att de aktiviteter/insatser som anges i jobbplanerna inte är tillräckliga och inte möjliga att följa upp.

500 psykiskt- och fysiskt funktionshindrade väntar idag på bostäder. Den sittande majoriteten har varit mer intresserad av att sälja ut allmännyttan än att skapa förutsättningar för bostäder till en grupp som verkligen är i behov av att kunna flytta hemifrån sina åldrande föräldrar.

§5 Månadsrapport för maj 2010

Dnr 1.2-0840/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner månadsrapporten för maj 2010.

Ärendet

Förvaltningsledningen bedömer att socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens samlade verksamhet för 2010 kommer att redovisa ett överskott på 12,4 mnkr.

För verksamhet i egen regi prognostiseras ett överskott på 13,3 mnkr och för stadsövergripande frågor ett överskott på 0,5 mnkr. Stöd till utomstående organisationer beräknas lämna ett nollresultat medan för entreprenader och upphandlad verksamhet prognostiseras ett underskott på 1,4 mnkr. För området utomlänsplacerade funktionshindrade prognostiseras ett nollresultat. En av nämndens två resultatenheter prognostiserar ett underskott på 0,4mnkr. Nämndens prognostiserade resultat bedöms därför vara ett överskott på 12,8 mnkr efter resultatöverföring.

Antalet sfi-studerande bedöms komma att uppgå till drygt 9000 prestationer vid årets slut.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 10 juni 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Elisabeth Brandt-Ygeman m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är intressant att följa den ekonomiska utvecklingen helt utan konsekvensanalyser, perspektiv på kvalité finns inte med för de verksamheter där nedskärningen i budget på 60 miljoner har varit kännbara. Nu förväntas ett ”överskott” på 12,4 mnkr. Vi kan se att inflödet av klienter till Enheten för hemlösa fortsätter öka medan utflödet minskar.

Det saknas fortfarande långsiktiga insatser för att nå de ungdomar som varken har arbete eller studerar och som inte har fullföljt gymnasiet. Det är allvarligt och samtidigt är avsaknaden av Navigatorcentrum för ungdomar en tydlig brist.

Höjningen av familjerådgivningsavgiften med nästan 100 procent har nu slagit igenom på stadens egen familjerådgivning. Det är anmärkningsvärt att nämnden fortfarande inte har fått någon som helst rapport/ underlag om hela ”kundvalet”. Inga brukarundersökningar finns att tillgå, ingen uppföljning och ingen som helst jämförande studie mellan de olika enheterna som ingår i kundvalet. Detta tyder på att majoriteten har ett svagt intresse för kvalitén på familjerådgivningen.

§6 Anmälan om ansökan av medel från Europeiska Socialfonden, utlysning ”Sociala Innovationer” angående hemlösa EU-medborgare

Dnr 1.7-0369/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner anmälan om ansökan av projektmedel.

Ärendet

I det planerade projektet kommer Stockholms Stadsmission att inrätta en verksamhet för att tillgodose hemlösa EU-medborgares basbehov. Förvaltningen är samverkanspartner i projektet dels genom en resurs från förvaltningens öppna verksamheter och dels genom medfinansiering i form av verksamhetsbidrag. Förutom att tillgodose basala behov i form av mat, möjlighet att låsa in värdesaker etc. ska projektet inrätta en råd- och stödverksamhet. Verksamheten ska informera om svenska samhällsförhållanden och förmedla kontakt mellan offentliga myndigheter eller ideella organisationer och målgruppen både i Sverige och i EU-medborgares ursprungsländer.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 7 juni 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§7 Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter

Dnr 3.1-0306/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förslaget till riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Ärendet

Försöks- och träningslägenheter utgör en viktig insats för att motverka hemlöshet och ge personer som socialtjänsten har kontakt med och som inte själva kan bli godkända för förstahandskontrakt möjlighet till ett eget boende. De nuvarande riktlinjerna för handläggning av försöks- och träningslägenheter antogs av kommunstyrelsen 2002-02-20 och uppdaterades 2003-03-19.

Revisionskontoret har granskat ett antal stadsdelsnämnders hantering av försöks- och träningslägenheter och konstaterat att flera nämnder inte följer socialtjänstlagens handläggningsordning i samband med handläggning av försöks- och träningslägenheter. Enligt revisionskontoret utgör inte de nuvarande riktlinjerna ett entydigt stöd till handläggarna och har därför påpekat att de behöver utvecklas. Förslaget till nya riktlinjer förtydligar rutinerna för handläggning och dokumentation samt utvecklar det nuvarande avsnittet om hyreslagens bestämmelser som berör området.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 25 maj 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamoten Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (S) lämnade följande särskilda uttalande.

Rätten till en bostad är en mänsklig rättighet som idag 3000 hemlösa saknar i Stockholm. Riktlinjer för att förmedla och administrera dessa lägenheter är nödvändiga som vägledning för staden som helhet.

Det behövs en dialog med de kvinnor och män som kommer in i systemet för försöks- och träningslägenheter. De vet alla att de har ”allas ögon” på sig och pressen är hård. Att bli av med sin lägenhet, sin trygghet kan gå snabbt. Därför måste alltid hanteringen ställas i paritet med den individ som berörs. Stöd, uppmuntran, feedback, råd och möjligheten till ett värdigt liv är grundbulten. Ges inte de förutsättningarna försvåras möjligheten till en egen bostad.3000 hemlösa vet att de har en lång väg att gå innan de kan stänga sin egen dörr. Housing First känns långt borta. Det behövs en total genom-lysning av olika boendelösningar samt strukturen för hela arbetet med de som av sociala skäl saknar bostad, här är de hemlösa en majoritet.

§8 Riktlinjer för utredning, dokumentation mm inom stadens socialpsykiatri

Dnr 3.1-0250/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förslaget till riktlinjer för utredning, dokumentation m.m. inom socialpsykiatrin.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Ärendet

Med anledning av förändrad lagstiftning och ändrade rutiner vid utredning av behov av insatser är det nödvändigt att revidera nuvarande riktlinjer från 2004 för handläggning av ärenden inom socialpsykiatrin.

Syftet med riktlinjerna är rättssäkerhet och likabehandling när det gäller utredning, bedömning och tillgång till de insatser som erbjuds från stadens socialpsykiatri. Riktlinjerna ska ge handläggare stöd och vägledning i arbetet och utgår från socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, hälso- och sjukvårdslagen, offentlighets- och sekretesslagen, förvaltningslagen och annan relevant lagstiftning. Dokumentet innehåller avsnitt om utredning och biståndsbedömning, dokumentation och uppföljning, Därutöver betonas olika målgruppers behov av särskilda insatser samt olika huvudmäns ansvar.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 12 maj 2010

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§9 Riktlinjer för handläggning av insatser enligt socialtjänstlagen till vuxna med missbruks-/beroendeproblematik

Dnr 3.1-0307/2010

Socialtjänst och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förslaget till riktlinjer för handläggning av insatser enligt socialtjänstlagen till vuxna med missbruks-/ beroendeproblematik.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Ärendet

De nuvarande riktlinjerna för insatser till vuxna med missbruksproblematik antogs i kommunstyrelsen 2002-11-13 och reviderades senast 2005-06-22. Riktlinjerna har omarbetats och anpassats till ändrad lagstiftning och andra förändringar inom missbruksområdet. Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård, länets gemensamma policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende och det omarbetade STAN- programmet (Stockholms Tobaks-, Alkohol- och narkotikapolitiska program) har utgjort utgångspunkter för riktlinjerna. Vidare har riktlinjerna utökats med ett avsnitt om evidensbaserad praktik.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 25 maj 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§10 Juridiskt ombud vid vräkning

Svar på skrivelse från (S), (V), och (MP)

Dnr 2.6-0212/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner förvaltningens utlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendet

I en skrivelse från (S), (V) och (MP) föreslås i syfte att minska antalet vräkningar, att förvaltningen ska utreda möjligheter och kostnader för att införa ett system med kommunalt finansierade juridiska ombud för personer som hotas av vräkning.

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden fick i budget för 2010 i uppdrag att ta fram en strategi för vräkningsförebyggande insatser. En arbetsgrupp har tillsatts, som ska arbeta fram konkreta åtgärder för att minska antalet vräkningar. Förvaltningen anser inte att det finns anledning att särskilt utreda frågan om juridiska ombud.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 25 maj 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§11 Hemlösa i Stockholm 15 april 2010

Dnr 3.1-0297/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna rapporten.

 2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

 3. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar ärendet till stadsdelsnämnderna.

Ärendet

I rapporten redogörs för den kartläggning av hemlösa i Stockholms stad som gjordes 15 april i år. Antalet hemlösa var vid mättillfället 2 982 personer. De hemlösa har minskat med 99 personer sedan räkningen 2008. Sedan 2004 fram till i år har antalet hemlösa minskat med 381 personer.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 31 maj 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att inrätta en tvärpolitisk hemlöshetskommission för att skyndsamt ta fram en plan för en radikal minskning av antalet hemlösa.

 1. Kommissionen ska under hösten 2010 presentera en långsiktig hållbar plan för arbetet. Planen ska bygga på forskning, brukarmedverkan samt en dialog med de grupper som berörs. Nytänkande är en grundbult.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden anför i övrigt följande.

År 2008 var 3 081 personer hemlösa i Stockholm, i år är siffran 2 982, 99 färre.

Drygt 400 var 2008 akut hemlösa, 2010 var siffran den samma. Andelen unga vuxna är 2010 11 procent av antalet hemlösa jämfört med 9 procent 2008.

Så kan vi räkna. Det går inte framåt direkt. Vi står och stampar. Speciellt oroande är att det att trenden unga hemlösa ökar. Det visar på oerhörda brister i det sociala skyddsnätet. Ett misslyckande som slår hårt i tider av arbetslöshet och ökad droganvändning. Hemlösheten har blivit ett naturligt inslag i gatubilden, ett normaliserat tillstånd av utanförskap. Frågan är om vi inte kan bättre år 2010 än att fortsätta låta 2 982 stockholmare vara hemlösa?

Det görs många bra insatser för hemlösa i Stockholm av kommunen och frivilliga organisationer. Trots det minskar inte hemlösheten mer än marginellt. Så har det varit alldeles för länge. Vi borde se hemlösheten som en väldigt märklig företeelse. För vi kan stoppa nyrekryteringen av unga in i hemlösheten, vi kan ersätta härbärgen som stigmatiserar hemlösa med lägenheter och stödboenden. Ska vi i en modern finansiellt stark stad ha 2 982 hemlösa personer varav 400 sover på våra härbärgen. Ska vi acceptera misären? Eller ska vi sätta oss ned och göra något tillsammans? Vad har vi för samhälle som accepterar att unga män och kvinnor hamnar på härbärgen? Ska vi administrera hemlöshet som den vore kronisk? Det behövs ett strategiskt jobb på lång sikt, det behövs tydliga mål och en tydlig inriktning. Som på alla områden är det handling som gäller inte bara ord.

Vi kan inte mandatperiod efter mandatperiod se hur antalet hemlösa inte minskar, vi kan inte tolerera att unga män och kvinnor ställs på gatan. Stockholm är en rik stad och vi har möjligheterna att göra skillnad. Låt oss göra det.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är positivt att se att den totala hemlösheten minskar och att den för första gången sedan mätningarna började är under 3 000 personer. Det är naturligtvis glädjande att vi för tredje gången i rad ser en minskning: alla siffror minskar utom den som inte ska minska – de som har fått försöks- och träningslägenhet. Vi har tvärtom historiskt många – över 500 personer – som nu bor i ”sista trappsteget” innan de är tillbaka på bostadsmarknaden.

Den dåliga nyheten är att det hela går för långsamt. Det är för många som varje år blir hemlösa och det är få som kommer tillbaka till ett bättre och värdigare liv. Vi och våra metoder lyckas bra med en del klienter. Men långtifrån med alla. En del för att de skyr socialtjänsten, andra för att vi inte är tillräckligt bra på att motivera, ytterligare några för att vi har lite för få verktyg i vår verktygslåda. Just därför är höstens stora satsningar på Housing First, som vi gör tillsammans med Stockholms Stadsmission, samt hemlöshetskliniken tillsammans med landstinget så viktiga. Inte för att det ersätter traditionellt hemlöshetsarbete, utan för att det ger oss chans att nå nya grupper av hemlösa.

Det är positivt att vi ser färre äldre hemlösa däremot är det oroväckande att de yngre, mellan 20-25 år, ökat med 16 personer. De insatser vi gör framöver måste vara särskilt inriktade på att nå denna målgrupp, både stödjande ut ur hemlöshet och genom preventivt arbete.

Vi vill fortsätta att satsa på metodutveckling och hitta evidensbaserade metoder. Hemlöshet är en oerhört komplex fråga men det finns fortfarande tendenser till för mycket rita, gissa, spring inom det sociala fältet. Och hade det varit enkelt att lösa hemlöshetsproblemen i Sverige hade det gjorts för länge sedan. God vilja är en bra början men det räcker inte.

Vårt mål att innan 2013 ha halverat de mest utsatta hemlösa står fast och Stockholmsalliansen kommer fortsätta prioritera hemlösheten.

Ersättaryttrande

Ersättaren Jonas Naddebo (C) lämnade följande yttrande.

Om jag hade deltagit i beslutet hade jag anslutit mig till det yttrande som lämnades av ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD).

§12 ”Våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning”

Anmälan av slutrapport

Dnr 3.2-0311/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner anmälan till Länsstyrelsen i Stockholms län av slutrapporten ”Våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar ärendet till stadsdelsnämnderna för kännedom.

3. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Projektet ”Våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning” har bedrivits i Stockholms stad mellan 2008-03-01 – 2010-02-28. Projektet har finansierats med utvecklingsmedel från Länsstyrelsen i Stockholms län. Målgruppen för projektet har varit handläggare, medarbetare och chefer i Stockholms stad som ger stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Projektets syfte har varit att öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. Projektet har bestått av en utbildningssatsning, framtagande av en skrift i syfte att ha ett verktyg för att hålla frågan levande på arbetsplatserna även efter projektet, samt samverkan med viktiga aktörer. Projektet har varit framgångsrikt, utbildningssatsningen har ökat kompetensen hos de olika personalkategorierna inom förvaltningarna. Utbildningssatsningen drivs nu vidare i länsstyrelsens regi och erbjuds hela länet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 28 maj 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Elisabeth Brandt-Ygeman m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

En av de mest utsatta grupperna i samhället av alla är kvinnor med funktionsnedsättningar som riskerar utsättas för våld och kunskaperna om dessa kvinnor är generellt sett låga. Utbildningsinsatser för att öka kompetensen hos olika personalkategorier om dem är därför mycket viktiga och behöver bedrivas fortlöpande framöver.

§13 Ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län om utvecklingsmedel för att förstärka och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Dnr 1.7-0213/2010

(Komplettering till ärende dnr: 1.7- 0213/2010, SAN:s sammanträde 2010-05-17)

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden beslutar att hos Länsstyrelsen i Stockholms län ansöka om utvecklingsmedel till kvinnojoursverksamheter ur år 2010:s anslag för följande projekt:

1.12. Etablerings- och utvecklingsmedel till Q-jouren, en kvinnojour för missbrukande kvinnor med 1 900 000 kr

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Regeringen har avsatt omkring 109 mnkr årligen för åren 2007, 2008, 2009 och 2010 för att förstärka och utveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn. Länsstyrelsen i Stockholms län har fått ca 20 mnkr per år att fördela. Vid sammanträdet den 17 maj 2010 beslutade nämnden att ansöka om sammanlagt ca 8,5 mnkr hos länsstyrelsen för utvecklingsmedel till 11 pågående projekt.

Efter nämndens beslut om de 11 projektansökningarna har ytterligare en projektansökning inkommit till förvaltningen, vilken redovisas i detta ärende.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 25 maj 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Elisabeth Brandt-Ygeman m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Kvinnor med missbruksproblem är extra utsatta för våld och därmed är också deras barn extra utsatta. Q-jouren - som arbetar just med missbrukande kvinnor - är unik i Stockholm och etablerings- och utvecklingsmedel till denna kvinnojour är värdefullt.

§14 Kompletteringar i socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens delegationsförteckning

Dnr 1.1-0302/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner kompletteringar i delegationsförteckningen.

Ärendet

Förändringar i delegationsförteckningen föreslås inom området Personalärenden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 27 maj 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§15 Anmälan av rapport från projekt NLAO (Network of Local Authority Observatories on Active Inclusion) angående Aktiv inkludering på arbetsmarknaden

Dnr 3.2-0810/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner anmälan av rapporten.

Ärendet

Eurocities-NLAO-projekt är ett pilotprojekt som genomför två lokala studier i fem olika europeiska storstäder om boende och sysselsättning. Projektet är finansierat av EU- Kommissionen, Direktoratet för sysselsättning, social politik och lika rättigheter. Deltagare i projektet är Stockholm, Bologna (Italien), Prag (Tjeckien), Rotterdam (Nederländerna) och Southampton (Storbritannien). I ärendet presenteras den andra rapporten från Stockholm om aktiv inkludering på arbetsmarknaden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 27 maj 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§16 Uppsägning av avtal om familjerådgivning

Dnr 2.7-0284/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att säga upp nu gällande avtal gällande familjerådgivning.

 2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en LOV upphandling av familjerådgivningstjänster.

Ärendet

Förvaltningen har som ett komplement till stadens egen verksamhet upphandlat tjänsten familjerådgivning för år 2009-2010. Upphandlingen resulterade i avtal med 10 utförare. Upphandlingen är gjord i LOV:s (lag om valfrihetssystem) anda men genomfördes innan LOV trätt i kraft. Nuvarande avtal med 10 utförare av familjerådgivning kompletterar stadens egen verksamhet. Avtalen löper ut 2010-12-31. Om avtalen inte sägs upp senast 2010-06-30 förlängs avtalen ytterligare ett år. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden har i sin aktivitetsplan för 2010 beslutat att upphandla familjerådgivning enligt LOV. Förvaltningen föreslår att nämnden säger upp avtalen och att förvaltningen får i uppdrag att genomföra en LOV upphandling av tjänsten familjerådgivning.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 21 maj 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänst - och arbetsmarknadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att skyndsamt genomföra en kvalitetsmätning av familjerådgivningen i Stockholm.

 1. Socialtjänst - och arbetsmarknadsnämnden anför i övrigt följande.

Det är häpnadsväckande att majoriteten ännu inte genomfört en genomlysning av kvalitén och kundnöjdheten inom dessa verksamheter.

De utförare som är aktuella har i 18 månader fått driva verksamheter utan någon som helst krav på feedback från brukarna. Vi har i nämnden inte fått en enda rapport om verksamheten, förutom det att den gått med ca 5 mnkr. i förlust under föregående år.

§17 Avtal om alkohol- och narkotikarådgivning för vuxna

Dnr 2.7-0329/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att säga upp avtalet om alkohol- och narkotikarådgivning för vuxna med Nämndemansgården i Sverige AB (Vianova) från och med år 2011.

 2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att upphandla alkohol- och narkotikarådgivning för vuxna.

 3. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Cirka en tredjedel av förvaltningens alkohol- och narkotikarådgivning för vuxna har bedrivits på entreprenad sedan 2 januari 2004. Sedan 1 maj 2010 har ett partsbyte genomförts och avtalet har överlåtits från Sirius Beroendevård AB (f.d. Checkpoint Söder AB) till Nämndemansgården i Sverige AB (Vianova).

Förvaltningens rekommendation är att avtalet med Vianova ska sägas upp från och med 1 januari 2011 och att en förnyad upphandling av alkohol- och narkotikarådgivning för vuxna 18 år och äldre ska göras för 2011 och 2012. Anledningen är att rättsläget för partsbyten är oklart. Förvaltningens förslag är dessutom att förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att på sikt LOV-upphandla rådgivning i missbruksfrågor i Stockholm.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 3 juni 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§18 Fördjupningsstudie om killar och strategiska brott

Dnr 3.2-0282/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner anmälan av rapporten.

Ärendet

Strategiska brott är ett begrepp som avser brott som, när de förekommer tidigt i en ung människas liv, har störst sannolikhet att leda till en lång och allvarlig kriminell karriär. Sådana brott är framför allt stöld av fortskaffningsmedel och rån. Studien beskriver omfattningen och karaktären av sådana brott bland pojkar i Stockholms stad. Analysen syftar till att identifiera riskfaktorer inom skola, familj och på individnivå som ökar risken för att begå strategiska brott. I studien avses också att undersöka om det är en riskfaktor i sig var i staden man bor med avseende på demografiska och sociala faktorer. Den faktor som, enligt analysen, bidrar till störst riskökning är kriminella kamrater. Andra faktorer som innebär att risken ökar kraftigt är främst aggressivitet, antisociala attityder och bostadsområdets sociala tyngd.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 20 maj 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Elisabeth Brandt-Ygeman m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

För att arbeta med ”strategiska brott” fodras en strategi som är hållbar och kontinuerlig, det saknas i dagens Stockholm.

Majoriteten har inte på någon sätt främjat att utveckla metoder för att t.ex. stärka föräldrarollen. Bland pojkar som bor i områden med hög social tyngd och som uppgivit att de har föräldrar som brister i tillsyn är det nästan 30 procent som begått minst ett strategiskt brott det senaste året.

Det behövs ett stärkt förebyggande arbete, med en skola och en socialtjänst som målmedvetet samarbetar runt elever. Detta har arbetet har hitintills brustit. Skolans har en viktig roll och här måste fokus ligga på att motivera och stödja elever som inte får stöd hemma.

Det finns ett socialt arv som måste brytas när det blir destruktivt. För att kunna arbeta aktivt med sociala problem i ett område fodras ett politiskt ledarskap som tydligt prioriterar ett tydligt växande utanförskap. Detta fattas i dagens Stockholm. När målsättningen för ett politiskt ledarskap enbart blir; skattesänkningar, konkurrensutsättning (privatisering) och utförsäljning av stadens gemensamma egendomar har fokus försvunnit och den hållbara staden är långt borta.

§19 Återrapportering till nämnden efter länsstyrelsens tillsyn av institutionerna Älvis/Linden, Krukis/Örnsberg , Stegsholm och Östagården

Dnr 1.3-0192/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Länsstyrelsen i Stockholms län genomförde under 2009 tillsyn vid behandlingshemmen, Östagården, Älvis/Linden, Stegsholm och Krukis/Örnsberg. Efter tillsynen påtalades vissa brister omkring hur dokumentation fördes.

I den redovisning som gjordes utifrån tillsynsrapporterna från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden informerades länsstyrelsen om vilka åtgärder som skulle vidtas för att komma tillrätta med de påtalade bristerna. Länsstyrelsens beslut efter samtliga redovisningar var att ”Nämnden har åtgärdat och skapat förutsättningar för att rätta till den brist som påtalats”. När redovisningarna förelades nämnden uppmanades förvaltningen att återkomma till nämnden med en återrapportering om på vilket sätt påtalade brister rättats till.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 3 maj 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§20 Deltagande i kursen Training of trainers i Chicago, USA, 9 – 13 augusti 2010

Dnr 2.5-0220/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner att socialsekreterare Kerstin Öqvist från Maria Ungdomsenhet genomgår kursen Training for Trainers i Chicago, USA, under perioden 9-13 augusti 2010 till en totalkostnad beräknad till 17814 kronor.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

I arbetet utifrån en evidensbaserad praktik ingår att ta tillvara brukarens erfarenheter och förväntningar. Förvaltningen anser att ORS/SRS (Outcome Rating Scale/ Session Rating Scale).är ett bra utvärderingsinstrument och att en fullständig implementering av detta på Maria Ungdomsenhet är till gagn för brukarna i behandlingsarbetet. Förvaltningen föreslår att en anställd på Maria Ungdomsenhet får delta i den utbildning i ORS/SRS som arrangeras i Chicago, USA i augusti 2010.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 3 maj 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§21 Samverkan för genomförande av samhällsorientering till nyanlända flyktingar

Dnr 3.2-0313/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar för sin del att ansvara för en i administrativt hänseende gemensam kanslifunktion och samordnad upphandling av samhällsorientering för nyanlända för de kommuner i regionen som beslutar ingå i en sådan samverkan, samt beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

 2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt nämnden att ansvara för en i administrativt hänseende gemensam kanslifunktion och samordnad upphandling av samhällsorientering för nyanlända för de kommuner i regionen som beslutar ingå i en sådan samverkan samt fastställa finansieringen till nämnden motsvarande det statsbidrag som utgår till staden avseende samhällsorientering för nyanlända.

 3. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att ta fram erforderliga underlag för samverkan med andra kommuner avseende samhällsorientering samt träffa avtal om ansvar och ersättning med de kommuner som beslutar att ingå, i enlighet med inriktningen i detta ärende, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut.

 4. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma till nämnden med underlag för upphandling av samhällsorientering.

 5. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner ärendet som en delredovisning av förvaltningsuppdraget ”Från Nyanländ till nyanställd”.

 6. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att omedelbart justera ärendet

Ärendet

Kommunförbundets i Stockholms län (KSL:s) styrelse har den 10 juni 2010 beslutat att ställa en förfrågan till Stockholms stads socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnd om samverkan. Sådan samverkan föreslås ske genom att Stockholms stad i administrativt hänseende ansvarar för ett gemensamt kansli och samordnar upphandling av samhällsorientering för nyanlända för de kommuner i regionen som beslutar ingå i en sådan samverkan.

Förvaltningen ställer sig positiv till en regional samverkan kring samhällsorienteringen som bedöms bidra till såväl kostnadseffektivitet som att verksamhetens kvalitet och den nya lagstiftningens krav kan säkerställas. Den modell som föreslås bedöms även väl motsvara stadens och nämndens uppdrag med anknytning till samhällsorientering för nyanlända.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§22 Anmälan av samverkansprojekt avseende lokal yrkesutbildning på

Järva

Dnr 3.2-0316/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner anmälan av samverkansprojektet.

Ärendet

Inom ramen för Järvalyftet har utbildningsnämnden fått i uppdrag att tillsammans med berörda stadsdelsnämnder samt socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden, utreda förutsättningarna för lokal yrkesutbildning på Järva. Syftet är i första hand att hitta en utbildningsform som kan locka unga i åldern 18-24 år som idag står utanför såväl arbete som studier. Ett särskilt utvecklingsprojekt har startat som syftar till att utveckla en utbildningsmodell, samtidigt som de långsiktiga förutsättningarna för en sådan utbildning utreds. Finansieringen av projektet sker inledningsvis genom Järvalyftet. Utbildningsnämnden ansvarar för projektet. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden deltar i projektet genom Jobbtorg Stockholm.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 31 maj 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§23 Studieresa till Nigeria den 29 augusti – 8 september

Dnr 2.5-0334/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner att socialsekreterare Jonas Flink och Miki Nagata från Prostitutionsenheten deltar i en studieresa till Nigeria, 29 augusti - 8 september 2010. Studieresan anordnas av Länsstyrelsen i Stockholms län som står för alla omkostnader.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Länsstyrelsen i Stockholms län anordnar en ”fact-finding journey” till Nigeria den 29 augusti – 8 september. Förutom länsstyrelsen är medarbetare på prostitutionsenheterna från Stockholm, Göteborg och Malmö inbjudna att delta i studieresan. Under senare år har ett ökat antal ärenden av människohandel för sexuella ändamål relaterade till Nigeria uppmärksammats. Syftet med resan är att socialtjänsten ska knyta kontakter med nigerianska myndigheter för att planera, samordna och göra det möjligt för människor som utsatts för människohandel att tryggt kunna återvända till sitt ursprungsland.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 3 maj 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§24 Anmälan av överlåtelseavtal

Dnr 2.7-0199/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar lägga överlåtelseavtal från Sirus Beroendevård AB till Nämndemansgården i Sverige AB/Vianova. till handlingarna.

§25 Anmälningsärenden

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar lägga följande ärenden till handlingarna.

Protokoll från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 17 maj 2010 justerat 24 maj 2010.

Protokoll från handikapprådets sammanträde 17 juni 2010 justerat 18 juni 2010.

Protokoll från tillståndsutskottets sammanträde 3 juni 2010 justerat 9 juni 2010.

Protokoll från individutskottets sammanträden 7, 12, 21 och 28 maj 2010 justerade 11och 21 maj samt 5 och 1 juni 2010.

Protokoll från organisations- och föreningsutskottets sammanträde 17 maj 2010 justerat 26 maj 2010.

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation inom området Personalärenden med dnr 2.5-0224/2010, dnr 2.5-0225/2010, dnr 2.5-0244/2010, dnr 2.5-0271/2010, dnr 2.5-0274/2010, dnr 2.5-0275/2010, dnr 2.5-0276, dnr 2.5-0281/2010, dnr 2.5-303/2010 och dnr 2.5-0317/2010.

Inkomna handlingar till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden från 6 maj 2010 till och med 2 juni 2010.

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 18 juni 2010 justerat 21 juni 2010.

§26 Nämndens frågor

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnade en skrivelse om erbjudande till Stockholms läns landsting att Stockholm ska vara försökskommun gällande sprututbyte från ledamoten Lena Kling (FP) och ersättaren Vladan Boskovic (FP) till förvaltningen för beredning.

Nämnden diskuterade informationen till nämnden om projektet ”Bostad först”.

Nämnden beslutade att två ledamöter/ersättare från vardera majoriteten och oppositionen kan delta i Socialchefsdagarna 2010 i Luleå 29 september till 1 oktober 2010.

Nämnden beslutade att samtliga ledamöter/ersättare får delta i MISA:s konferens om barn och ungdomar med ADHD-personlighet i en skola för alla! Möjligheter och hinder! 2 november 2010.

§27 Förvaltningsinformation

Förvaltningschef Gillis Hammar och avdelningschef Helene Bengtson informerade om lokalproblemen på jobbtorget i Vårberg och den tillfälliga lösning som gäller i avvaktan flyttning till nya lokaler 1 oktober 2010.

____________________