Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2010-11-30

Sammanträde 2010-11-30

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora konferensen, Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 3 tr

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Sekretessärenden

3 Upphandling - Samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

4 Upphandling av svenskundervisning för invandrare (sfi)

5 Upphandling av vård - och omsorgsboende Gamlebo

Bordlagt ärende

6 Sammanträdestider för socialnämnden 2011

Remissärenden

7 Romers rätt - en strategi för romer i Sverige

Övriga beslutsärenden

8 Månadsrapport för oktober 2010

Dnr 1.2-0840-2010
Kommer senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 En strategi mot främlingsfientlighet och rasism

Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (V) och
Stefan Nilsson (MP)
Dnr 2.6-0492/2010

10 Ändringar och kompletteringar i socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens delegationsförteckning

11 Redovisning av medel för forskning och utveckling 2009 samt fördelning av medel för forskning och utveckling 2010

12 Öppettider vid dagverksamheter för hemlösa i Stockholms stad

Dnr 2.6-0537/2010
Kommer senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Volontärbyrån

Ansökan om fortsatt ekonomiskt stöd
Dnr 10.1-0497/2010
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Projekt inom frivilligorganisationen RFHL: Att bryta arvet

15 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall(LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

16 Utveckling av uppföljningssystemet FLAI

Anmälningsärenden

17 a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av handikapprådets protokoll

c) Anmälan av delegationsprotokoll

d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

e) Anmälan av inkomna handlingar

f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

18 Nämndens frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (125 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) öppnade sammanträdet. Föredragningslistan godkändes.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) och vice ordföranden Karin Rågsjö (V) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Protokollet ska justeras 2 december 2010.

§3 Upphandling – Samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Dnr 3.5-0534/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förfrågningsunderlaget för köp av tjänster avseende samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att i samverkan med övriga kommuner genomföra upphandlingen av samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare i syfte att för staden träffa och underteckna ramavtal för tiden 2011-03-23 – 2012-02-28, med möjlighet att besluta om förlängning till lika villkor med 6 månader plus upp till ett år, samt besluta om och göra smärre justeringar i tecknade ramavtal.

3. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att i administrativt hänseende samordna och i samverkan genomföra den med samverkande kommuner gemensamma upphandlingen.

4. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att i rubricerad upphandling för staden besluta om parts rättigheter och skyldigheter får överlåtas på eller uppdras åt annan.

5. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att för staden besluta om och underteckna avtal om partsbyte.

6. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att genom ett gemensamt kansli samordna och följa upp ramavtalen.

7. Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningens chef anmäler upphandlingsrapport och tilldelningsbeslut efter avslutad upphandling i den nya arbetsmarknadsnämnden.

8. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ger enhetschef vid arbetsmarknadsavdelningen i uppdrag att för staden besluta om avrop från ramavtalen.

9. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Den 1 december 2010 träder en reform i kraft för att påskynda nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet i Sverige. Ansvaret för flyktingmottagandet i kommunerna överförs till Arbetsförmedlingen. Ansvaret för svenskundervisning för invandrare (sfi) och samhällsorientering åligger kommunerna och förtydligas. Regeringen antog 7 oktober 2010 en förordning som reglerar innehåll och omfattning av samhällsorienteringen för vissa nyanlända invandrare.

Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) ställde i juni 2010 en förfrågan till Stockholms stad/socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden (SAN) om att i administrativt hänseende ansvara för en regional samverkan om samhällsorienteringen i Stockholms län. Syftet är att få ett större deltagarunderlag och möjlighet till gemensam kontaktyta gentemot externa aktörer, samt en god kostnadseffektivitet. SAN beslutade i juni 2010 att acceptera KSLs förfrågan och ansvara för samverkan och administrera upphandlingen för de kommuner som önskar ingå i samverkan. Kommunfullmäktige fastställde 27 september 2010 socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut om att ingå i samverkan om samhällsorientering samt beslutade att Stockholms stad ska ansvara för ett kommungemensamt kansli för den förstärkta samhällsorienteringen till nyanlända invandrare.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP), ledamoten Dikran Dison (KD) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamoten Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (S) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP), ledamoten Dikran Dison (KD) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamoten Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

  1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag till beslut.

  1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden anför i övrigt.

Samhällsorienteringen för vissa nyanlända invandrare är en för staden central del. En stor del av orienteringen rör dessutom stadens egen verksamhet och bör därför i huvudsak organiseras ”inhouse”. I första hand förespråkar vi en samhällsorientering organiserad på stadsdelsnämndsnivå. Detta eftersom stadsdelsnämnderna bör vara medborgarnas huvudsakliga ingång till stadens verksamheter.

Det är av stor viktig att samhällsorienteringen för nyanlända håller en hög kvalitet. Samhällskommunikatörerna ska ha pedagogiska kunskaper samt kunskaper om integration och migration. Att enbart verksamhetschefen har dessa kunskaper är inte tillräckligt. Vidare anser vi att ytterligare krav bör kunna ställas på utförare av samhällsorientering. Organisationer med religiösa eller ideologiska förtecken bör inte ges dessa uppdrag. Samhällsorienteringen ska vara en fredad zon och undervisningen ska vara icke konfessionell.

Särskilt uttalande

Ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

På regeringsnivå har man beslutat om att samhällsinformation ska ges till nyanlända invandrare (vissa). För att få en enhetlig samhällsorientering har man beslutat om en förordning som innehåller föreskrifter om innehåll och omfattning av denna samhällsorientering. Samtidigt står det i upphandlingsdokumentet att leverantören ska ge deltagarna möjlighet att utöva inflytande över samhällsorienteringens innehåll. Det står också i upphandlingsdokumentet att leverantören är fri att bestämma vilka utbildningsmaterial som ska användas. Sammantaget leder detta till svåra men viktiga avvägningar för att samhällsorienteringen å ena sidan ska vara enhetlig över landet och å andra sidan kunna påverkas av deltagarna.

Hela upphandlingsdokumentet handlar om formalia, och mycket lite om undervisningens innehåll och kraven på den s.k. samhällskommunikatörens utbildning.

Tanken är god att ge nyanlända invandrare 60 timmars samhällsinformation på modersmålet.

§4 Upphandling av svenskundervisning för invandrare (sfi)

Dnr 2.7-0560/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förfrågningsunderlaget för upphandling avseende tjänstekoncession avseende svenskundervisning för invandrare (sfi).

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar, att i rubricerad upphandling, ge socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningens chef i uppdrag att å nämndens vägnar fatta tilldelningsbeslut samt teckna avtal med valda utförare.

3. Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningens chef anmäler upphandlingsrapport och tilldelningsbeslut efter avslutad upphandling i den nya arbetsmarknadsnämnden.

4. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Nuvarande avtal med fem externa utbildningsanordnare av sfi går ut 30 juni 2011 varför en ny upphandling är aktuell. För att sfi även fortsättningsvis ska kunna erbjuda valfrihet och mångfald kommer upphandlingen att göras som en tjänstekoncession. Tjänstekoncessionen beräknas löpa från tidpunkten för avtalets tecknande till 30 juni 2013 med option på förlängning med upp till ett (1) plus ett (1) år, dock längst till och med 30 juni 2015. Upphandlingen omfattar all reguljär sfi men inte sfi för vissa studerande med funktionsnedsättning och inte för sfx – svenskundervisning för yrkesutbildade. Anbud kan läggas på en, ett par eller alla studievägar. För att stödja utbildningsanordnarna och stimulera till utveckling avsätts medel för utvecklingsinsatser.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP), ledamoten Dikran Dison (KD) och ledamoten Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (S) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP), ledamoten Dikran Dison (KD) och ledamoten Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (S) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att delvis godkänna förfrågningsunderlaget och inarbeta nedanstående synpunkter

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Sfi – svenskundervisning för invandrare – är en viktig men ofta förbisedd skolform. Sfi är en rättighet som ska lägga grunden för alla nyanländas kunskaper i svenska, en av de viktigaste faktorerna för framgångsrik integration och etablering på arbetsmarknaden. Utbildning och kunskaper i svenska är också en förutsättning för aktivt medborgarskap och kan vara avgörande för en individs sociala etablering. En del brister skulle i vilken annan skolform som helst generera het debatt och tillförsel av resurser. Men eleverna i sfi är har av naturliga skäl svårt att göra sina röster hörda för bättre kvalité.

Förfrågningsunderlaget för den nya upphandlingen innehåller några förbättringar jämfört med föregående upphandling. Framför allt att modersmålsbaserad undervisning inom sfi ska prioriteras i tilldelningen av medel för utvecklingsinsatser är mycket positivt. Modersmålsbaserad undervisning kommer att underlätta enormt för analfabeter och andra lågutbildade som ofta har svårigheter att komma igång med en helt svenskspråkig lärare. Det är också bra att folkhögskolor ska kunna erbjuda sfi.

De mer omfattande bristerna inom sfi, som till stor del beror på bristande resurser, har dock inte åtgärdats. Schablonen för sfi i majoritetens budget för 2011 har inte gått upp en krona, dvs. har i praktiken minskat eftersom schablonen inte har ökat i takt med pris- och löneökningar. Samtidigt har majoriteten fortsatt med den sk sfi-bonusen, en ekonomisk ”bonus” som går till enskilda elever som får godkända betyg. Vi har tidigare visat att sfi-bonusen är orättvis och bör avskaffas. De resurser som används till sfi-bonus ska finnas kvar i verksamheterna. Våra partier satsar betydligt mer än majoriteten på förbättrad kvalité inom sfi.

80/20-systemet där utbildningsanordnaren får 80 % av ersättningen när eleven börjar utbildningen och 20 % när eleven fått godkänt betyg eller ett arbete är inte bra. Systemet gör det svårt för anordnarna att satsa fullt ut på eleverna, eftersom de bara har 80 % av resurserna. Systemet missgynnar särskilt små aktörer som inte har stort kapital i verksamheten. Om anordnarna får 100 % av skolpengen kan de också satsa 100 % på eleverna. ”Arbetslinjen” är här driven in i det orimliga, när ett arbete prioriteras framför ett godkänt betyg. Det innebär att eleverna riskerar att låsas in i lågavlönade arbeten utan språkutveckling, eftersom de aldrig når en nivå i svenska som fungerar för ett kvalificerat jobb eller fortsatta studier.

Förfrågningsunderlaget efterfrågar inte fasta grupper, vilket dock kräver ökade resurser. Det blir lättare för lärare att bedriva utvecklande och målinriktad undervisning med en och samma grupp. Det skulle innebära att det fanns fasta startdatum för en viss nivå inom sfi och att den gruppen läser tillsammans fram till kursslut. Samtidigt måste intagen även fortsättningsvis ske ofta, för att inte fördröja starten för nyanlända.

Sfi är en skolform med egen läroplan. En koppling till Utbildningsnämnden istället för placeringen under den nya Arbetsmarknadsnämnden gör att verksamheterna kommer närmare skolvärlden och den forskning och vidareutbildning som sker där. Det ger förutsättningar för även sfi-lärare att utvecklas och kommer att underlätta rekryteringen av sfi-lärare i framtiden.

§5 Upphandling av vård- och omsorgsboende Gamlebo

Dnr 2.7-0147/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta anbudet från Attendo Individ och Familj AB, vilket är det anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt med hänsyn taget till pris och kvalitet.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar uppdra åt förvaltningsledningen att teckna avtal med Attendo Individ och Familj AB om drift av vård- och omsorgsboende Gamlebo från och med 1 maj 2011 till och med 30 april 2013 med möjlighet till förlängning 1 + 1 år.

3. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden justerar omedelbart paragrafen.

Ärendet

Upphandlingen avser drift av vård och omsorgsboendet Gamlebo som tillhör Stockholms boende- och behandlingsenhet för vuxna. Institutionen har 29 ålderdomshemsplatser/sjukhemsplatser. Nämnden beslutade 25 maj 2010 att godkänna förvaltningens förslag till förfrågningsunderlag. Vid anbudstidens utgång 29 juni 2010 hade anbud inkommit från Skarpnäck Care AB, Attendo Individ och Familj AB och Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Samtliga anbud uppfyllde ställda ska-krav på tjänsten och gick vidare till kvalitetsprövningen. Utvärderingen av anbuden har gjorts utifrån den utvärderingsmodell och de kriterier som nämnden fastställt i förfrågningsunderlaget. Efter utvärdering är anbudet från Attendo Individ och Familj AB det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn taget till pris och kvalitet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 8 november 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP), ledamoten Dikran Dison (KD) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamoten Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (S) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP), ledamoten Dikran Dison (KD) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamoten Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden avbryter upphandlingen på grund av bristande underlag vad gäller moms för egenregianbud.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden anför i övrigt.

Det finns ingen policy för upphandlingen som ligger till grund för beslutet, det finns inga handlingar som tydligt anger en förklaring till ramen 6 % + 6 % i påslag för egenregianbud. Detta är både förvånande och anmärkningsvärt.

Att landets största stad har bedömt egenregianbud utifrån 6 % + 6 % utan gällande policy får ses som icke affärsmässigt och har med all sannolikhet bidragit till att egenregianbud inte har haft en chans i konkurrensen. Det har nu (2010-11-01) presenterats nya riktlinjer som anger att det på egenregianbud ska läggas ytterligare 6 %, inte 6 % + 6 % som i detta ärende.

Att upphandlingen nu anses klar trots att egenregianbudet bedömts utifrån 12 % i pålägg på det givna priset är häpnadsväckande. Det skiljer 10 poäng mellan Attendo och egenregianbudet. Ärendet kommer med all sannolikhet bidra till en bild av Stockholmsalliansen som ”Privat till varje pris”, upphandlingar som inte är affärsmässiga är tyvärr mer regel än undantag.

Vår uppfattning är att Gamlebo i första hand ska fortsätta att drivas av staden. Det har inte redovisats några andra skäl än ideologiska till varför Gamlebo ska konkurrensutsättas. I det fall en upphandling ändå görs ska självfallet de nya riktlinjerna tillämpas.

Särskilt uttalande

Ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Miljöpartiet var emot att upphandla Gamlebo. Vi är skeptiska och oroliga för den moderatledda majoritetens hållning till konkurrensutsättning. Stadens verksamhet läggs ut på marknaden, inte för att kvalitén ska höjas eller för att andra metoder ska få blomstra. Skälet är endast ett; marknaden är alltid bäst för brukaren.

Mot förvaltningens förslag om vilket anbud som ska antas har vi ingen erinran.

§6 Sammanträdestider för socialnämnden 2011 – Bordlagt ärende

Dnr 1.1-0538/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar fastställa följande sammanträdestider för socialnämnden 2011. Alla sammanträden är kl. 16.00.

Tisdag 4 januari (val av utskott)

Torsdag 20 januari

Torsdag 17 februari

Torsdag 24 mars

Tisdag 19 april

Torsdag 19 maj

Tisdag 21 juni

Tisdag 30 augusti

Torsdag 29 september

Torsdag 27 oktober

Torsdag 24 november

Torsdag 15 december

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§7 Romers rätt- en strategi för romer i Sverige

Svar på remiss av SOU 2010:55

Dnr 1.6-0500/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

3. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Delegationen för romska frågor presenterar i sitt betänkande en strategi som ska säkerställa romernas mänskliga rättigheter i Sverige. Strategin innehåller förslag på åtgärder inom de områden som bedöms som strategiska för förändringar av romers villkor i samhället – rätten till delaktighet och inflytande, utbildning, arbete, bostad, hälsa och social välfärd, bevarande av språk och kultur samt icke-diskriminering. För att genomföra strategin krävs särskilda insatser under en generation, dvs. 20 år, och delegationen föreslår att verkställigheten anförtros ett sekretariat för romska frågor. Vidare föreslå inrättandet av en sannings- och för­soningskommission för att kartlägga och dokumentera de övergrepp, försummel­ser och diskriminerande åtgärder som begåtts mot den romska minoriteten.

Förvaltningen anser att de förslag till strategi och åtgärder inom olika områden som presenteras är mycket väl underbyggda. För att överbrygga den strukturella diskrimineringen mot romer bedömer förvaltningen att det krävs ett uthålligt arbete under lång tid som samordnas på central nivå.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 20 oktober 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar nedanstående utlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Utredningen konstaterar att bland alla minoritetsgrupper i Sverige har romerna den svåraste situationen när det gäller utbildning, arbetsmarknad och bostadsmarknad. Romer utsätts för både direkt och strukturell diskriminering och har svårt att hävda sin rätt till sin kultur, språk och delaktighet och inflytande. Fördomarna mot romer är vida större än mot andra minoritetsgrupper, och därför behövs riktade insatser för romer.

Den statliga utredningen har många bra förslag som skyndsamt bör införas inom Stockholms stad. Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har under flera års tid påpekat behovet av en kraftansträngning i Stockholm för att öka Stockholms romers delaktighet och minska diskrimineringen och utanförskapet. Bland annat har vi föreslagit att kunskaper i romska språk ska prioriteras vid tillsättning av elevassistenttjänster, att staden ska inrätta fler praktikplatser öronmärkta för romer och att den romska minoriteten bjuds in till regelbundna möten med stadens politiker. Den moderatledda alliansens respons har varit mycket svalt.

Människor med romsk bakgrund löper stor risk att diskrimineras på arbetsmarknaden, och för långtidsarbetslösa är svårigheterna stora att få arbete. Individuella insatser behövs, och där kan sociala kooperativ vara en del av lösningen. Staden bör ersätta verksamheter i frivilligsfären med hälften av lönekostnaden när de anställer en långtidsarbetslös person vars arbetsgivaravgift betalas av staten.

Det finns oroande tecken på att stöden till de romska föreningarna skärs ned under den moderatledda alliansens ledning. Dessa verksamhets- och projektstöd har stor betydelse för att levandegöra den romska kulturen i Stockholm. Nivån på stöden bör upprätthållas.

§8 Månadsrapport för oktober 2010

Dnr 1.2-0840/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner månadsrapporten per den 31 oktober 2010.

2. Bedömningsdelen på Porlabacken avvecklas, utredningsdelen på Porlabacken flyttas till Gålö Behandlingscenter och platsantalet där reduceras.

Ärendet

Förvaltningsledningen bedömer att socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens samlade verksamhet för 2010 kommer att redovisa ett överskott på 38,3mnkr.

För driftverksamhet i egen regi prognostiseras ett överskott på 36,6mnkr och för stadsövergripande sociala frågor ett överskott på 0,5mnkr. Stöd till utomstående organisationer beräknas lämna ett överskott på 0,2mnkr medan området utomlänsplacerade funktionshindrade prognostiserar ett överskott på 1,0 mnkr. En av nämndens två resultatenheter prognostiserar ett underskott varför 0,5mnkr hämtas ur resultatfonden. Nämndens prognostiserade resultat bedöms därför vara ett överskott på 37,8mnkr efter resultatöverföring.

Av överskottet avser 13,0 mnkr de extra medel som anvisats under hösten 2010 för att öka antalet s.k. ungdomsanställningar. Dessa medel kommer inte att hinna förbrukas under 2010. Antalet ungdomsanställningar uppgår i dagsläget till närmare 250 st.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 10 november 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Den nämnd som under budgetåret skurit ner 60 miljoner kronor på viktig verksamhet såsom ledsagarservice, Maria Ungdom och Enheten för Hemlösa har nu ett överskott på nära 37 miljoner kronor. Maria Ungdom har fått skära ned i fem år. Mycket hög ungdomsarbetslöshet, ökat narkotikamissbruk i ungdomsgruppen och ytterligare tunga socialpolitiska frågor har inte fått tillräckligt med resurser under året.

Det är uppenbart att den politiska ledningen inte har haft den kontroll som krävs för att styra pengarna dit de behövs. Den sociala infrastrukturen är mycket svag i Stockholm för närvarande. Ökade resurser behövs för de mest utsatta. Ett strategiskt arbete mot droger och mot hemlöshet kräver både handling och tillräckliga resurser. 37 miljoner kronor går nu tillbaka till stadens kassakista, istället för att göra nytta i verksamheten.

Hade socialnämnden varit en affärsverksamhet hade vi applåderat. Men vi bedriver faktiskt en verksamhet för Stockholms mest utsatta. Många delar av verksamheten är underfinansierade och överskottet på 37 miljoner kronor borde istället användas till arbetet mot hemlösheten, arbetet mot missbruk bland unga och för att motverka ungdomsarbetslösheten .

§9 En strategi mot främlingsfientlighet och rasism

Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (V) och Jackie Nylander (V)

Dnr 2.6-0492/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

Ärendet

Förvaltningen instämmer i den uppfattning som framförs i skrivelsen att det är angeläget att bedriva ett aktivt arbete mot främlingsfientlighet och rasism. Utifrån gällande lagstiftning och stadens riktlinjer pågår redan ett sådant arbete inom nämndens ansvarsområde. Den strategi som efterlyses i skrivelsen finns i den plan för jämställdhet och mångfald som fastställdes av socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden i december 2009. Det är viktigt att fortsätta arbetet utifrån planen med oförminskad kraft. I nämndens riktlinjer för bidragsgivning till organisationer ingår i de grundläggande villkoren att dessa måste ha en inriktning som stöder stadens förhållningssätt bland annat vad gäller främlingsfientlighet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 4 november 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§10 Ändringar och kompletteringar i socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens delegationsförteckning

Dnr 1.1-0496/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner ändringar i delegationsförteckningen.

Ärendet

Förändringar i delegationsförteckningen föreslås inom områdena Ekonomi, upphandling m.m., Personalärenden, Svenskundervisning för invandrare och Individärenden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 3 november 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§11 Redovisning av medel för forskning och utveckling 2009 samt fördelning av medel för forskning och utveckling 2010

Dnr 3.2-0573/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förslaget till fördelning av 2010 års medel för forskning och utveckling.

Ärendet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden har ett FoU-anslag på 5,6 mnkr. För år 2010 har 1,5 mnkr lysts ut för effektutvärdering av projektet Bostad Först Stockholms stad. Två projekt som beviljades medel 2009 men som var fleråriga forskningsprojekt har kommit in med ansökningar för fortsatt finansiering 2011. I detta ärende behandlas utlysningen av effektutvärderingen Bostad Först och projektet ”Ungdomar som riskerar att fara illa: skolans sociala klimat, psykisk ohälsa och brottslighet”. Förvaltningen föreslår att 2,014 mnkr av FoU-anslaget fördelas till de två ansökningar som behandlas i detta ärende. Kvarvarande medel föreslår förvaltningen fördelas i kommande ärende till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden i december.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§12 Öppettider vid dagverksamheter för hemlösa i Stockholms stad

Dnr 2.6-0537/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner redovisningen i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen lämnar i detta ärende en redovisning av antalet dagverksamheter för hemlösa och dess öppettider för att beskriva hur beredskapen för att bistå hemlösa ser ut under vinterhalvåret 2010 - 2011. Dagverksamheterna för hemlösa personer i Stockholm stad är av varierande omfattning och med olika utbud. Sammantaget anser förvaltningen att med de olika verksamheternas utbud finns en beredskap för att bistå hemlösa personer under vinterhalvåret 2010 - 2011. Det är dock ett mindre antal verksamheter som är öppna på helgerna, vilket ger ökad belastning på de verksamheter som är öppna. Mot denna bakgrund bereder förvaltningen för närvarande en ansökan angående extra stöd till en av de helgöppna verksamheterna.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 25 oktober 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Frivilligsektorn gör ett enastående arbete när det gäller hemlöshet. Med 3 000 hemlösa och ett ökat antal unga hemlösa måste dock vi ”vässa” verksamheterna, både stadens egen och frivilligsektorns. Detta innebär bland annat ökade öppettider i dagverksamheterna för hemlösa.

Det behövs en ännu tydligare genomlysning av strukturen samt av synergieffekterna mellan organisationerna och stadens verksamheter. En analys av verksamheterna samt mer samplanering är en förutsättning för bättre och mer strategiskt arbete mot hemlösheten.

§13 Volontärbyrån

Ansökan om fortsatt ekonomiskt stöd

Dnr 10.1-0497/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beviljar Forum för Frivilligt Socialt Arbete 1 mnkr till Volontärbyråns verksamhet i Stockholm år 2011.

Ärendet

Volontärbyrån i Stockholm startade sin verksamhet 1 januari 2003. Volontärbyrån förmedlar kontakt mellan volontärer och frivilligorganisationer via internet, samt erbjuder stöd och utbildning i volontärsamordning. Sedan starten har 14 196 volontärkontakter förmedlats till organisationer i Stockholm. Av de föreningar som har använt Volontärbyråns förmedling har den största delen varit verksamma inom det sociala området, men även till andra områden såsom integration, idrott och kultur har ett stort antal volontärer sökt sig. Förvaltningen anser att de insatser som förmedlas genom Volontärbyrån är viktiga såväl för de föreningar som tar emot volontärer som för de personer som engagerar sig i det frivilliga föreningsarbetet. Förvaltningen föreslår att Volontärbyrån beviljas ett fortsatt ekonomiskt stöd till sin verksamhet i Stockholm med 1 mkr för år 2011.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 25 oktober 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§14 Projekt inom frivilligorganisationen RFHL: Att bryta arvet

Dnr 1.7-0972/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar slutrapporten till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärendet

Länsstyrelsen beviljade 16 juni 2009 socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden, i samarbete med Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedelsberoende i Stockholm (RFHL Stockholm), 50000 kr för projektet ”Att bryta arvet”. Nämnden bidrog med en motsvarande insats i projektet om 50000 kr. RFHL Stockholm ville inom ramen för projektet ”Att bryta arvet” utforma en verksamhet som vände sig till före detta missbrukande kvinnor med barn. Fokus i projektet låg på stöd och hjälp i kvinnornas föräldraskap. Projektets mål var att nå minst 30 nya mammor, vilket man lyckats med. Då projektet pågått i endast ett år kan förvaltningen inte utifrån lämnat underlag dra några slutsatser om vilka effekter kontakten med projektet lett till för de besökande kvinnorna. Projektet övergår nu till att finansieras av Socialstyrelsens utvecklingsmedel. Förvaltningen föreslår att socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar slutrapporten till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§15 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Dnr 1.1-0563/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

  1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden delegerar till nedan nämnda socialinspektörer/socialsekreterare vid Socialjouren att begära polishandräckning enligt LVM 45 § 1 och 2 st, inom nämndens eget ansvarsområde.

  1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden förordnar nedan nämnda socialinspektörer/socialsekreterare vid Socialjouren att begära polishandräckning enligt LVU § 43 1 st 2 p inom nämndens eget ansvarsområde.

  1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden begär att respektive stadsdelsnämnd fattar motsvarande beslut.

Socialinspektörer/socialsekreterare vid socialjouren: Ann Bergholz Flynn,

Annette Borell, Chris Bremark, Roland Carlsén, Susanne Cavallius, Lars

Cronstrand, Agneta Engström, Rolf Eriksson, Anita Habel, Maria Hansson, Stefan Heinebäck, Anna-Carin Jevrell Monié, Maria Larsson, Britt-Marie Lind, Maria Mistander, Johanna Nilsson, EliKristin Norberg, Inga-Lill Renhorn Källgren, Maj-Stina Samuelsson, Ulla Schöldström, Lars Stenman, Roland Stjärnfeldt, Monica Svederoth, Margareta Svensson, Charlotta Thorelius, Therese Travis, Anneli Wernstedt, Tuija Viljakka, Titti Wincentsson, Ulla-Maija Yrjänä och Inger Åsebo.

Ärendet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden svarar för stadens jourverksamhet inom individ- och familjeomsorg. Den nämnd som svarar för denna verksamhet fattar ett särskilt beslut om vilka tjänstemän som ska ha rätt att begära polishandräckning enligt LVM och LVU. Detta beslut överlämnas sedan till stadsdelsnämnderna som fattar motsvarande beslut.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 1 november 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§16 Utveckling av uppföljningssystemet FLAI

Dnr 2.3-0575/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner utvecklingskostnaden för uppföljningssystemet FLAI.

Ärendet

FLAI används sedan starten av Jobbtorg Stockholm 1 januari 2008 som uppföljningssystem för att kunna följa aspiranternas väg till arbete och egen försörjning. I ärendet föreslås Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänna kostnaderna för en vidareutveckling av systemet med en tidsrapporteringsdel. Kostnaderna beräknas till 1587 tkr. Kostnaderna för denna utveckling leder över en period om två till tre år till en effektivisering som motsvarar hela utvecklingskostnaden samt förenklar och förbättrar rutinerna för tidsrapportering.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 5 november 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§17 Anmälningsärenden

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden lägger följande ärenden till handlingarna:

Protokoll från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträden 28 oktober och 16 november 2010 justerade 1 och 17 november 2010.

Protokoll från handikapprådets sammanträde 22 november 2010 justerat 23 november 2010.

Protokoll från tillståndsutskottets sammanträde 11 november 2010 justerat 16 november 2010.

Protokoll från individutskottets sammanträden 22 oktober och 5 november 2010, båda justerade 11 november 2010.

Protokoll från arbetsmarknadsberedningens sammanträde 7 oktober 2010 justerat 21 oktober 2010.

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation inom området Svenskundervisning för invandrare med dnr 14.0-0539/2010, dnr 14.0-0540/2010 och dnr 14.0-0541/2010, området Personalärenden med dnr 2.5-0014/2010, dnr 2.5-0542/2010, dnr 2.5-0543/2010, dnr 2.5-0545/2010, dnr 2.5-0546/2010, dnr 2.5-0577/2010, dnr 2.5-0580/2010 och dnr 2.5-0579, området Ekonomi, upphandling m.m. dnr 2.7-0544/2010 och dnr 2.7-0578/2010.

Inkomna handlingar till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden från 10 september 2010 till och med 5 november 2010.

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 19 november 2010 justerat 23 november 2010.

§18 Förvaltningsinformation

Förvaltningschefen inbjöd nämnden till julbuffé efter sammanträdet 16 december.