Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2011-01-20

Sammanträde 2011-01-20

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora konferensen, Socialförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 3 tr

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Remissärenden

3 Medlemskap i UNESCO:s europeiska koalition av städer mot rasism (ECCAR)

Svar på motion av Paul Lappalainen (MP)
Dnr 1.6-0673/2010

4 Europarådets rekommendationer för städers motverkande av rasism

Svar på motion av Paul Lappalainen (MP)
Dnr 1.6-0674/2010

5 Införandet av begreppet andragenerationssvenskar

Svar på motion av Paul Lappalainen (MP) och Rebwar Hassan (MP)
Dnr 1.6-0663/2010

6 En strategi mot främlingsfientlighet och rasism

Svar på motion av Teres Lindberg (S)
Dnr 1.6-0672/2010

7 Remiss över betänkandet Kompetens och Ansvar ( SOU 2010:65),

9 Socialtjänstinspektörernas årsrapport 2010 och planering för år 2011

10 Rapport om barnfamiljer i Stockholms stad 2010 som saknar stadigvarande bostad

11 Utveckling av föräldraKomet och skolKomet, av förstärkt föräldraKomet samt utvärdering av förstärkt föräldraKomet

12 Slutrapport - Socialjourens arbete mot prostitution och människohandel

13 Slutrapport - Prostitutionsenhetens arbete mot prostitution och människohandel

14 Stoppa upphandlingar tills anvisningar för egenregi förtydligas

Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (V) och Jackie Nylander
Dnr 2.6-0565/2010

15 Kvalitetsgarantier 2011

Anmälningsärenden

16 Anmälan av tilldelningsbeslut avseende alkohol- och narkotikarådgivning

17 a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av handikapprådets protokoll

c) Anmälan av delegationsprotokoll

d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

e) Anmälan av inkomna handlingar

f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

18 Nämndens frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) öppnade sammanträdet. Föredragningslistan godkändes.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) och vice ordföranden Roger Mogert (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Protokollet ska justeras den 24 januari 2011.

§3 Medlemskap i UNESCO:s europeiska koalition av städer mot rasism (ECCAR)

Svar på motion av Paul Lappalainen (MP)

Dnr 1.6-0673/2010

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på motionen.

2. Socialnämnden överlämnar yttrandet till kommunstyrelsen.

Ärendet

Motionären föreslår att Stockholms stad ska ansöka om medlemskap i den Europe­iska koalitionen av städer mot rasism, ECCAR, delta i Svenskt nätverk av kommu­ner och landsting mot rasism och diskriminering, delta i ECCARs årliga konferens i Uppsala den 18-19 november 2010 samt leverera en kopia av ECCAR:s handlingsprogram med tio punkter till alla stadens politiker.

Förvaltningen föreslår att staden till en början deltar i det svenska nätverket för att utveckla ett gemensamt arbete mot rasism mellan kommuner. Utifrån erfaren­heterna från detta arbete kan en bedömning senare göras om staden även ska delta i ECCAR. För närvarande är staden medlem i det europeiska nätverket EUROCITIES, som bland annat arbetar med integrationsfrågor. Tiopunktsplanen kan utgöra ett värdefullt verktyg i nämnders och styrelsers arbete, varför förvaltningen föreslår att planen läggs ut på Stockholms stads hemsida.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 16 december 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M), tjänstgörande ersättaren Isabel Smedberg-Palmqvist (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD) och vice ordföranden Roger Mogert (S) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Stefan Nilsson m fl (MP) och ledamoten Inger Stark m fl (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr (M), tjänstgörande ersättaren Isabel Smedberg-Palmqvist (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD) och vice ordföranden Roger Mogert (S) förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Stefan Nilsson m fl (MP) och ledamoten Inger Stark m fl (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Socialnämnden beslutar bifalla motionen med följande motivering:

Förvaltningens förslag, att medlemskap i EUROCITIES räcker, är inte hållbart och går emot den deklaration som antagits Charter for Integrating cities, i vilken det uttryckligen står att medlemmarna inför mötet i London ska ta fram handlingsplaner kring arbete i städerna mot rasism. Denna handlingsplan finns redan via ECCAR.

Medlemskap i ECCAR förser staden med konkreta punkter att följa upp på olika nivåer inom kommunen för att kunna motverka rasism. Handlingsplanen som staden åtar sig att arbeta med leder till engagemang för arbete mot rasism för det civila samhället och ett antal aktörer inom kommunen. Medemskapet i EUROCITIES är endast en proklamering av en gemensam policytext, en deklaration som endast aktörer på policynivå åtagit sig att följa. Deklarationen ger varken städer eller kommuner någon riktlinje utifrån vilken de kan arbeta aktivt mot rasism. Däremot styrker texten i deklarationen ett medlemskap i ECCAR då medlemmarna ska: ”develop and deliver an actionplan against racism” inför mötet i London. Medlemmarna ska ”support other programs” angående rasism och öka medvetenheten kring rasism i kommunen. Att åter bli medlem i ECCAR går i linje med vad man på policynivå åtagit sig i och med EUROCITIES och underlättar för kommunpolitiska aktörer i Stockholms stad åtagandet i och med att man redan genom ECCAR utarbetat en handlingsplan och berett ett lokalt nätverk med andra grannkommuner som är medlemmar i ECCAR. Att inte fortsätta vara medlem i ECCAR ålägger kommunen merarbete och tvingar samtliga aktörer att än en gång ”uppfinna hjulet”, en process som i brett deltagande innebär tid och pengar för kommunen.

§4 Europarådets rekommendationer för städers motverkande av rasism

Dnr 1.6-0674/2010

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på motionen.

2. Socialnämnden överlämnar yttrandet till kommunstyrelsen.

Ärendet

Motionären föreslår att stadsledningskontoret ska få i uppdrag att återkomma till fullmäktige med en redovisning av stadens arbete med de frågor som togs upp i den resolution och rekommendation som Europarådets regionala och lokala kon­gress antog 2008 om kampen mot rasism på den lokala och regionala nivån.

Stadens nämnder och styrelser har en mycket viktig roll i motverkandet av diskri­minering och rasism. Förvaltningen anser att redovisning av dessa frågor ska ske i samband med ordinarie uppföljning i ILS och föreslår att frågan om att motverka diskriminering och rasism tydligare framgår i budgetprocessen och synliggörs i ILS-webben. Förvaltningen föreslår vidare att de dokument motionären hänvisar till ska läggas ut på stadens intranät.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 17 december 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M), tjänstgörande ersättaren Isabel Smedberg-Palmqvist (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD) och vice ordföranden Roger Mogert (S) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Stefan Nilsson m fl (MP) och ledamoten Inger Stark m fl (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr (M), tjänstgörande ersättaren Isabel Smedberg-Palmqvist (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD) och vice ordföranden Roger Mogert (S) förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Stefan Nilsson m fl (MP) och ledamoten Inger Stark m fl (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Socialnämnden beslutar bifalla motionen med följande motivering.

Det är av stor vikt för kommunfullmäktige att ta del av hur Stockholm lever upp till rekommendationerna från Europarådet. I grunden är det bra att staden använder det integrerade ledningssystemet ILS för uppföljning, men arbetet med mänskliga rättigheter går inte alltid att komprimera till kvantifierbara mål och indikatorer. Här räcker det inte med kvalitetssäkring utifrån mätbara siffror, utan det inkluderar en redovisning av hur processen i arbetet har gått till, inte endast de resultat som uppnåtts. När det gäller arbete inom kommunen gällande mänskliga rättigheter och anti-diskriminering är det av vikt att uppmärksamma skillnaden mellan resultatet av förvaltningarnas arbete och processen som leder till ett visst resultat. Detta framgår både i den handbok om mänskliga rättigheter på kommunal nivå som Institutet för studiet av mänskliga rättigheter (ISHR) vid Göteborgs Universitet tagit fram, samt i slutbetänkande av Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige 2010 (SOU 2010:70).

§5 Införande av begreppet andragenerationssvenskar

Svar på motion av Paul Lappalainen (MP) och Rebwar Hassan (MP)

Dnr 1.6-0663/2010

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendet

Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ställer ett krav på användning av begreppet andragenerationssvenskar i stället för andragenerationsinvandrare i alla dokument m.m. som produceras inom ramen för stadens verksamhet. Förvaltningen anser att begreppet andragenerationssvenskar inte bör införas som ersättning för andragenerationsinvandrare. Det är svårt att se behovet av att införa ett särskilt begrepp för personer som är födda i Sverige.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 28 december 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M), tjänstgörande ersättaren Isabel Smedberg-Palmqvist (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD), vice ordföranden Roger Mogert (S) och ledamoten Inger Stark (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Stefan Nilsson m fl (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr (M), tjänstgörande ersättaren Isabel Smedberg-Palmqvist (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD), vice ordföranden Roger Mogert (S) och ledamoten Inger Stark (V) förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Stefan Nilsson m fl (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Socialnämnden beslutar bifalla motionen med följande motivering.

Helt riktigt så är man inte invandrare om man är född i Sverige. Överhuvudtaget ser vi ogärna kategoriseringar som sedan ska kunna säga något generellt om de som befinner sig i den kategorin. Likväl anses i vissa sammanhang begreppet andragenerationsinvandrare nödvändigt för att beteckna barn till invandrare och i de fallen är begreppet andragenerationssvenskar att föredra. Som motionärerna säger så kan Stockholm, som i många andra fall, vara en föregångare och bidra till att den både juridiskt felaktiga samt negativt laddade termen andragenerationsinvandrare byts ut.

§6 En strategi mot främlingsfientlighet och rasism

Svar på motion av Teres Lindberg (S)

Dnr 1.6-0672/2010

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendet

Teres Lindberg (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utarbeta en strategi för hur staden med gemensamma krafter ska arbeta mot främlingsfientlighet och rasism och för ökad tolerans och respekt. Förvaltningen anser att staden genom det integrerade ledningssystemet, ILS, har ett fungerande verktyg för nämndernas arbete vilket även omfattar arbetet mot främlingsfientlighet och rasism. En särskild strategi mot främlingsfientlighet och rasism och för ökad tolerans och respekt behöver därför inte utarbetas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 27 december 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Roger Mogert m fl (S) lämnade följande särskilda uttalande.

En obehaglig våg av främlingsfientlighet och rasism sveper upp genom landet. Det är vår uppfattning att Stockholm Stad måste möta denna med öppna ögon. Okunskap, rädsla och fattigdom är främlingsfientlighetens grogrund. Denna grogrund måste försvagas.

Det är därför av stor vikt att staden har en genomtänkt strategi mot främlingsfientlighet och rasism som inkluderar alla verksamheter. Vi menar sålunda att fullmäktige vid sin behandling för bifalla motionen.

§7 Kompetens och Ansvar (SOU 2010:65)

Svar på remiss

Dnr 1.6-0597/2010

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendet

2009 års Behörighetsutredning har i september 2010 överlämnat betänkandet ”Kompetens och ansvar” till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att utreda ett antal frågor som rör behörighetsregleringen inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten, bl.a. att bedöma om ytterligare yrkesgrupper bör regleras inom hälso- och sjukvården samt kartlägga och analysera förutsättningarna för en behörighetsreglering för vissa arbetsuppgifter inom socialtjänsten. Målet med utredningens förslag ska vara att upprätthålla en hög patientsäkerhet och ett högt förtroende hos allmänheten för såväl hälso- och sjukvården som socialtjänsten.

Behörighetsutredningen har tagit ställning till ett stort antal frågor som rör behörighetsreglering för personal inom hälso- och sjukvård. Förvaltningen har fördjupat sig i de delar av utredningen som ligger nära socialtjänstens verksamhetsområde och instämmer i huvudsak i de förslag som utredningen föreslår.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 14 december 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Stefan Nilsson m fl (MP) lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

§8 Budget och verksamhetsplan för socialnämnden 2011

Dnr 1.2-0613/2010

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner budget med verksamhetsplan för 2011 enligt tjänsteutlåtandet.

2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen.

3. Tillståndsenheten definieras som resultatenhet verksamhetsåret 2011.

4. Socialnämnden föreslår en ramminskning med 12,0 mnkr på både kostnads- och intäktssidan för verksamheten Start som överförts till arbetsmarknadsnämnden

5. Socialnämnden redovisar omslutningsförändringar för egen verksamhet med 28,0 mnkr till kommunstyrelsen.

6. Socialnämnden redovisar omslutningsförändringar för verksamheter som överförs till arbetsmarknadsnämnden med 207,2 mnkr.

7. Socialnämnden beslutar om priser enligt bilaga 7.

8. Socialnämnden fastställer internkontrollplan enligt bilaga 4.

9. Socialnämnden fördelar 23,1 mnkr till Stiftelsen Hotellhem.

10. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på skrivelse om konsekvenserna av den ändrade nämndorganisationen från Karin Rågsjö (V) och Jackie Nylander (V).

11. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Budget och verksamhetsplan för 2011 innehåller många positiva delar som kommer att utveckla socialtjänsten i Stockholm stad. Stockholm stad och privata utförare anordnar en huvuddel av verksamheter som är kopplade till socialnämndens verksamhet. Därutöver finns det en allt viktigare grupp som bidrar, den ideella- och idéburna sektorn.

Socialnämnden är en av stadens största bidragsgivare. Det är många nya organisationer och projekt som knackar på dörren för att få ekonomisk uppbackning. Det är viktigt att endast de organisationer som bedriver en verksamhet som tydligt bidrar till de områden som socialnämnden har ett ansvar för ges ekonomiskt stöd. Vi vill därför att en större genomlysning av de organisationer som uppbär verksamhets- och projektbidrag via organisations- och föreningsutskottet genomförs under 2011.

Det är viktigt att medarbetare har adekvat kompetens och regelbundet ges fort- och vidareutbildning. Mot denna bakgrund är de 11 mnkr som avsätts för utbildningsinsatser till medarbetare som arbetar med människor med funktionsnedsättning otroligt värdefulla.

Vi ser det som mycket positivt och angeläget att arbetet med att höja kvaliteten på stadens familjevård fortsätter. I verksamhetsplan och budget för Stockholms stad har socialnämnden också fått i uppdrag att se över utbildningssituationen i stadens HVB-hem och familjehem. I budgeten understryks att endast hem som har avtal med en skola ska kunna komma ifråga. Alla barn som placeras ska även genomgå en skolpsykologisk och pedagogisk utredning.

Tidiga insatser för barn och ungdomar i riskzonen prioriteras och det förebyggande arbetet mot missbruk ska särskilt inriktas mot nyrekrytering. Därför har kommunfullmäktige beslutat att obligatoriska föräldrasamtal ska införas då en minderårig person påträffas av polis eller socialtjänst. Dessa samtal ska hållas med socialtjänstens personal senast två dygn efter det att en anmälan kring drog- eller alkoholpåverkning gjorts av polis eller socialtjänst. Vi förutsätter att planeringen för detta arbete snabbt påbörjas och planeras tillsammans med stadsdelsförvaltningarna.

Ett viktigt led i att utveckla missbruksvården är genom tyliga riktlinjer vilket möjliggör att individen kan ställa krav. Därför ser vi mycket positivt på att det under året skall arbetas fram en missbruksgaranti. I staden finns förebilder att ta inspiration och lärdomar av inte minst från stadsdelarna Hägersten-Liljeholmen och Södermalm.

Vi ser även att det är angeläget att arbetet mot hedersproblematik fortsätter och är mycket positiva till samarbetet inom länet för att hjälpa utsatta människor.

Vid sidan av vad som står i verksamhetsplanen vill vi även att förvaltningen utreder och återkommer kring hur vi kan stärka arbetet i staden för att möta främst unga människor som har hamnat i, eller som man misstänker befinner sig i prostitution.

Ärendet

Enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning ska samtliga nämnder upprätta en egen budget/verksamhetsplan för det kommande året med utgångspunkt från den budget kommunfullmäktige fastställt. Nämndens driftsverksamheter kommer under 2011 att fortsätta utvecklingsarbetet i enlighet med fullmäktiges inriktningsmål. Budgeten för 2011 minskar med 411,6 mnkr netto jämfört med 2010. Den största delen utgörs av att arbetsmarknadsfrågorna övergår till arbetsmarknadsnämnden, netto 403,3 mnkr.

Nämndens budget 2011 innehåller betydande riktade satsningar. Den påbörjade utvecklingen av insatserna för funktionsnedsatta fortsätter och bl.a. genomförs omfattande kompetensutveckling för stadens socialsekreterare. Fortsatta satsningar mot hemlöshet sker parallellt med ett utredningsuppdrag att se över Enheten för hemlösa och samtidigt ta fram förslag till ett kunskaps- och kompetenscentra för minskad hemlöshet. Vidare satsas på utbyggd forskning och utveckling.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 7 januari 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M), tjänstgörande ersättaren Isabel Smedberg-Palmqvist (FP) samt ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) framlade ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Vice ordföranden Roger Mogert m fl (S) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Stefan Nilsson m fl (MP) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Inger Stark m fl (V) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt Ordföranden Anna König Jerlmyr (M), tjänstgörande ersättaren Isabel Smedberg-Palmqvist (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m fl (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

  1. Socialnämnden avslår besparingsförslagen i budget och verksamhetsplan för 2011 enligt tjänsteutlåtandet.
  2. Socialnämnden beslutar att avbryta planerade och påbörjade upphandlingar enligt aktivitetsplanen, som skulle innebära att det inte finns kommunala alternativ kvar.
  3. Socialnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om en verklighetsanpassning av budget 2011, som innebär att nedskärningarna utgår.
  4. Därutöver vill vi anföra följande.

Den budget och verksamhetsplan för 2011 som nu ska beslutas innebär nedskärningar med ca 20 mnkr exklusive pris- och lönekompensationer. Detta är en verksamhetsplan grundad på en budget som på intet sätt svarar mot brukarnas behov – det är en tydlig nedskärningsbudget där inget område är fredat. Nedskärningarna följs inte upp med tydliga konsekvensanalyser, vilket är allvarligt för stadens sociala arbete som helhet. Då det är fjärde året i rad som det genomförs stora nedskärningar inom stadens socialtjänst, undrar vi vilka den moderatstyrda majoritetens egentliga ambitioner är för socialt arbete i staden.

I en tid då vi ser en ökad narkotikasituation bland ungdomar väljer majoriteten att dra ner på Maria Ungdom som är Stockholms mest kvalificerade verksamhet i arbetet med ungdomar som testar droger eller regelbundet använder droger. Sedan majoriteten tillträdde har inte en extra krona satsats på deras verksamhet. Istället får Maria Ungdom mindre resurser, samtidigt som narkotikaanvändningen bland unga ökar. Vi kommer inte till någon annan slutsats än att dessa ungdomar förvånande nog inte är prioriterade från den moderatstyrda alliansens sida.

Den moderatledda majoriteten har i stora ordalag pratat om hemlösheten. Men det har stannat vid prat. I årets budget vill man se över Enheten för hemlösa. Vad betyder det? De får mindre pengar och ska göra mer. Det kan inte bli annat än en sämre verksamhet för både brukare och personal.

Stadsdelarna slåss med ett svårt budgetläge, de skär ner på boende och behandling för missbrukare vilket innebär att socialnämndens enhet för boende och behandling i sin tur skär ner sin verksamhet. Antalet platser där det krävs drogfrihet begränsas och istället satsas på billiga lågtröskelboenden. En konsekvens av detta är bland annat att kvinnliga missbrukare som vill sluta förlorar sin frizon.

Den moderatledda majoritetens primära mål verkar vara att konkurrensutsätta så mycket verksamhet som möjligt. Det är inte det socialarbete handlar om. Det handlar om att ge människor i svåra situationer förutsättningar att klara sina liv. Det måste få kosta pengar.

Vi har råd med en socialtjänst i världsklass – på riktigt.

Reservation

Ledamoten Stefan Nilsson m fl (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

  1. Socialnämnden avslår förvaltningens förslag till verksamhetsplan för 2011
  2. Socialnämnden återremitterar förslaget och utarbeta en verksamhetsplan utifrån Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige
  3. Därutöver vill vi anföra

Den fråga som infinner sig är: Vill vi ha ekonomisk eller mänsklig och social utveckling i Stockholms Stad?

Den moderatledda majoriteten för en politik som drabbar de mest utsatta i samhället. När majoriteten med stolthet framför att kommunen gör ett ekonomiskt överskott reagerar Miljöpartiet och den övriga oppositionen över att detta överskott inte investeras tillbaka i barn, ungdomar och hemlösa i vår kommun. Responsen från de borgerliga partierna blir då att vi har en negativ syn på verkligheten och att vi klagar när kommunen går med vinst.

Miljöpartiet anser att kommunpolitiken ska skydda, främja och respektera mänskliga rättigheter för dem som befinner sig i vår kommun. Detta åtagande ska även ge avtryck i den kommunala budgeten.

Barn och ungdomar ska inte behöva betala notan för kortsiktigt ekonomiskt tänkande idag, de borde istället få skörda frukterna av ett långsiktigt och hållbart människorättsperspektiv inom kommunens budget.

Att minska socialnämndens budget med över 8 mkr, och att dessutom höjda löner, priser och hyror ska rymmas i denna minskade ram, är oansvarigt. De negativa konsekvenserna är redan tydliga: På Maria Ungdomsenhet föreslås en minskning med en socialsekreterare, på uppsökarenheten för hemlösa en minskning med en socialsekreterare och på Familjerådgivningen en minskning med två familjerådgivartjänster. Inom LSS-kolloverksamheten föreslås en minskning av verksamheten för att rymma pris- och löneökningar och så vidare.

Detta i en tid när socialtjänsten redan är hårt belastad, och hälften av socialsekreterarna uppger att resurser saknas för att de ens ska kunna uppfylla lagens krav och intentioner.

Hemlöshet

Staden ska arbeta utifrån en nollvision för hemlöshet. Det bästa sättet att motverka hemlöshet är att minska antalet vräkningar. De allmännyttiga bostadsbolagen ska ha en policy att inte vräka barnfamiljer. Målet ska vara noll vräkningar i allmännyttan.

Människor som har skulder eller betalningsanmärkningar eller som har blivit vräkta p g a störningar kan bli utestängda från bostadsmarknaden, utan möjlighet att få eget kontrakt. Ett samarbete mellan allmännyttans bostadsbolag och Stiftelsen Hotellhem bör upprättas. Stiftelsen ska ges uppdraget att förvalta lägenheter, från de allmännyttiga bostadsbolagen och privata hyresvärdar, och förmedla till dem som inte kommer in på den ordinarie bostadsmarknaden. Skräddarsydda stödinsatser ska byggas upp utifrån ett nätverk runt hyresgästen.

Utsatta barn och unga

Det behövs mer resurser till att utreda anmälningar om barn som far illa och till att arbeta förebyggande. Rättssäkerheten i myndighetsutövningen ska öka. Barn och unga i hela staden ska ha samma tillgång till förebyggande och tidiga insatser.

Barn och ungdomar i familjer där våld förekommer, där föräldrar missbrukar eller är psykiskt funktionsnedsatta är ofta mycket utsatta och behöver socialtjänstens stöd. Barnens behov måste tillgodoses och insatserna göras utifrån ett barnperspektiv.

Familjerådgivningen har mycket stor betydelse för att förebygga konflikter och vårdnadstvister. Socialnämnden ska se till att det inte är kö till familjerådgivningen.

Missbruk

Staden behöver stärka de förebyggande insatserna för att minska alkohol- och drogkonsumtionen. Vård och behandling för personer med missbruk ska alltid utgå från individens behov och önskemål. En kartläggning ska göras av behoven inom missbruksenheterna i staden. Budgetförstärkningar behöver göras. Samarbetet ska utvecklas med andra vårdgivare, t.ex. landsting, frivilligorganisationer och statliga vårdgivare. Miljöpartiet vill att resurser ska styras över till förebyggande arbete. Fler drogfria mötesplatser ska skapas, och stödet ska öka till frivilligorganisationer som arbetar med barn och unga.

Kvinnor som utsatts för våld

Bland kvinnor som är utsatta för mäns våld finns de som har behov av särskilt stöd. Särskilt den oerhört svåra situation som våldsutsatta hemlösa kvinnor befinner sig i behöver uppmärksammas. Metoder och arbetssätt behöver tas fram som synliggör dessa kvinnor och deras behov av skydd och stödinsatser.

Det är viktigt att stödja alla som utsätts för våld i nära relationer, det vill säga även personer i samkönade relationer och män i olikkönade relationer. Stödet till professionella mansmottagningar ska öka .Alla som döms för våld mot sin partner ska erbjudas behandling. Män som har aggressionsproblem, känner att de kan använda våld eller har använt våld mot sin partner, ska kunna söka stöd på ett kriscenter för män.

Reservation

Ledamoten Inger Stark m fl (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Socialnämnden godkänner delvis budget med verksamhetsplan för 2011 enligt detta tjänsteutlåtande

2. Socialnämnden beslutar att avbryta planerade och påbörjade upphandlingar enligt aktivitetsplanen, som kommer att innebära att det inte finns kommunala alternativ kvar.

3. Socialnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om en verklighetsanpassning av budget 2011, som innebär att alla nedskärningar utgår.

4. Därutöver vill vi anföra:

Detta är en verksamhetsplan som fortsätter på den inslagna vägen med nedskärningar och avsaknad av ordentliga satsningar. Under året ska nämnden göra generella effektiviseringar motsvarande 15,8 miljoner kronor. Alltså direkta besparingar inom en socialtjänst som under tre års tid har sparat stora summor, 2010 lades en budget som innebar 61,8 miljoner kronor i rena besparingar. Nu ser vi ytterligare en budget som på intet sätt svarar mot brukarnas behov. För att leva upp till den stolta slogan ”En socialtjänst i världsklass” behövs en helt annan satsning och ambitionsnivå än den som den moderatstyrda majoriteten presterar. Hur ser era ambitioner ut egentligen?

Vänsterpartiet lägger i sitt förslag till budget för socialnämnden 2011 nästan 64 miljoner kronor mer än alliansen. Om vår budget fick råda skulle det innebära klara förbättringar. Framför allt skulle stadens socialtjänst slippa nedskärningar och det skulle vara möjligt att göra tydliga satsningar inom några områden.

Ett stadsövergripande arbete för att inga människor ska behöva vara hemlösa måste inledas. Den sociala barnavården måste få mer resurser och inriktas på tidiga insatser. Samverkan mellan myndigheter och med ideella organisationer är viktigt. Barn till missbrukare, psykiskt funktionsnedsatta etc. måste ges möjlighet att få stöd och hjälp, individuellt och i grupp. Hemlösheten är ovärdig vår stad och möjlig att få bort

En fast bostad är en mänsklig rättighet, Det är inte värdigt en rik storstad att ha ungefär 3 000 hemlösa och att antalet unga hemlösa ökar kontinuerligt. Staden måste ta fram verkningsfulla insatser för att kraftigt minska antalet hemlösa, med byggande av bra billiga hyresrätter, stopp för utförsäljning, fler sociala kooperativ och ökad samverkan mellan socialtjänst, bostadsbolag, bostadsförmedling och stadsdelsnämnder. Ett aktivt arbete som förhindrar vräkning och hjälper till med skuldsanering och budgetrådgivning är andra viktiga delar. Staden ska ta fram snabba och tidiga insatser för att stoppa trenden med det växande antalet unga hemlösa.

Vi anser att Stockholm ska ha målet att på fem år få bort hemlösheten. Kommunfullmäktige ska anta en stadsövergripande plan med tydliga årsmål och riktade större satsningar. Staden måste bli mycket bättre på att samordna sina egna insatser för att hemlösa ska få bostäder. Kommunfullmäktige bör tre gånger per år få en rapport om hur arbetet fortskrider. Vänsterpartiet satsar i socialnämnden15 miljoner kronor på arbetet mot hemlöshet, inom socialpsykiatri samt missbruk.

När det gäller arbetet med hemlösa är det viktigt att staden har en bra organisation. Enheten för hemlösa är en unik kunskapsresurs i stadens arbete för hemlösa. Den utredning som socialnämnden föreslås göra, måste vara förutsättningslös och utgå från vad som är bäst ur de hemlösas perspektiv och inte ur ett snävt ekonomiskt perspektiv. Syftet med utredningen måste omgående klargöras. Synpunkter från hemlösas organisationer, brukarråd etc. måste ovillkorligen tas med i en sådan utredning.

En brukarundersökning bland hemlösa ska göras av socialnämnden i samverkan med stadsdelsnämnderna för att de hemlösas röster ska höras i planeringen, genomförandet och uppföljningen av en nollvision för hemlösheten. Med brukarundersökningen som grund vill vi bilda referensgrupper med hemlösa och frivilligorganisationer som tillsammans med politiker tar fram en femårsplan för att få bort hemlösheten.

Ideella organisationer är viktiga komplement till stadens verksamhet och samarbetet behöver fördjupas. Ideella krafter kan och ska dock inte ersätta stadens ansvar men har en viktig roll genom sitt kontaktskapande arbete. Vi behöver ökat fokus på resultat i socialtjänsten och i organisationer som finansieras med kommunala anslag. Samarbetet behöver utvecklas till exempel i arbetet med hemlösa och människor som försöker komma ifrån missbruk.

Handikapporganisationernas intressepolitiska arbete måste värderas högt i stadens arbete med att bli världens mest tillgängliga huvudstad. Kvinnojourer har under många år tagit ett ansvar för våldsutsatta kvinnor i samhällets frånvaro. Vänsterpartiet satsar 1,5 miljoner kronor till handikapporganisationernas intressepolitiska arbete samt 3 miljoner kronor mer till ideella organisationer.

Vi måste göra en kraftsamling för att förebygga och ge tidiga insatser för att motverka våldet, som är mycket mer omfattande än vad som framgår i statistiken. En kartläggning ska göras av omfattningen i staden av våld i nära relationer, såväl mäns våld mot kvinnor som våld i samkönade relationer samt vilka insatser som behöver förstärkas.

Tjej- och kvinnojourer respektive kill- och mansjourer ska ha mer långsiktiga villkor än dagens projekt ger. Det behövs ett regelverk för tillsyn och kvalitetssäkring av de jourer som finansieras helt eller delvis av staden. En möjlighet är ramavtal med jourer och mottagningar med olika inriktning, som komplement till stadens verksamheter.

Relationsvåldscentrum är en utmärkt verksamhet som ska permanentas och byggas ut till alla polismästardistrikt, i första skedet till Söderort. Rinkeby-Kistas kvinnofridsenhet är ett föredöme som vi vill göra till ett kompetenscenter för staden, vilket kräver ökade resurser. Personaltätheten är viktig, för att de våldsutsatta ska få snabb kontakt och tillräckligt stöd till exempel i samband med rättegång.

Både kvinnor och män, flickor och pojkar lever i hedersrelaterade miljöer som begränsar deras liv och vardag. Stockholm har uppmärksammat i sin stora kartläggning att 11 % flickor och 7 % pojkar lever i hedersrelaterade miljöer vilket kraftigt begränsar deras liv. Denna kunskap måste leda till åtgärder såväl i förskola, skola, fritid och socialtjänst. Resurser måste till för detta.

Arbetet med de hedersrelaterade frågorna kommer att fortsätta med bland annat utbildningsinsatser samt utveckling av gemensamma strukturer och arbetssätt. Mycket bra, men vi saknar resurserna till detta viktiga arbete. Det är inte gratis!

Narkotikabruket ökar bland ungdomar visar alla undersökningar. Samtidigt har alliansen inte satsat en enda extra krona på den kvalificerade verksamheten på Maria Ungdom. Vänsterpartiet satsar 15 miljoner kronor i socialnämnden på att stoppa narkotikan, bygga upp en fältstation på Sergels Torg och på ökade resurser till Maria Ungdom. Dessutom satsar vi 5 miljoner kronor till att bygga upp ”Light”-mottagningar för unga vuxna med depression och beroendeproblematik.

Information och rådgivning till unga flickor och pojkar ska prioriteras. Ungdomsmottagningarna är viktiga arenor i arbetet mot sexuellt överförbara sjukdomar, tonårsgraviditeter, psykisk ohälsa samt hedersrelaterade och psykosociala problem. Pojkar behöver uppmärksammas mer liksom ungdomar med funktionsnedsättningar. Geografisk tillgänglighet till en ungdomsmottagning är avgörande för yngre och unga med hedersproblematik. Den nedlagda ungdomsmottagningen i Rågsved behöver exempelvis byggas upp som en fullvärdig ungdomsmottagning.

Unga med missbruk får god hjälp vid Maria Ungdom. Staden ska verka för att Maria Ungdom blir ett nationellt kunskapscentrum. Personalen i ungdomsmottagningar och light-mottagningar ska utbildas i HBT-kompetens. Det hedersrelaterade våldet ska uppmärksammas genom kompetensutveckling och samverkan mellan skola, fritid, socialtjänst och ungdomsmottagning. Arbetet mot trafficking och internetprostitution behöver stärkas.

Familjerådgivningen är en viktig verksamhet som alliansen under flera år har sparat in på och dessutom sålt ut i vissa delar. Vi menar att en bra familjerådgivning ska räknas som en kommunal kärnverksamhet och drivas i kommunal regi. Vänsterpartiet sänker avgiften, och kompenserar det med att sänka intäktskravet med 1,5 miljoner kronor i minskade intäkter.

Vi avslår effektiviseringar på 19,7 miljoner kronor, och låter pengarnastanna kvar i verksamheterna för ökad kvalitet, gruppstöd, förebyggande arbete för barn och ungdomar samt för att stärka familjerådgivningen.

Vi har råd med och ska ha en socialtjänst i världsklass. Men då måste man satsa och ha visioner. Något som den moderatledda alliansen helt saknar

§9 Socialtjänstinspektörernas årsrapport 2010 och planering för år 2011

Dnr 3.1-0688/2010

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner socialtjänstinspektörernas årsrapport för 2010.

2. Socialnämnden överlämnar rapporten till kommunstyrelsen.

3. Rapporten delges samtliga stadsdelsnämnder.

Ärendet

En funktion om två socialtjänstinspektörer infördes i Stockholms stad 2010. Socialtjänstinspektörernas uppgift är att granska individ- och familjeomsorgens verksamheter ur ett brukarperspektiv med avseende på kvalitet och rättsäkerhet. I socialtjänstinspektörernas rapport för år 2010 redovisas det förberedande arbetet samt framtagande av en granskningsmodell. I rapporten ingår även verksamhetsplanering för år 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§10 Rapport om barnfamiljer i Stockholms stad 2010 som saknar stadigvarande bostad

Dnr 3.1-0526/2010

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner rapporten.

2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna för kännedom.

Det är väldigt viktigt att den här typen av undersökningar genomförs regelbundet. Först när tidsserien växer finns verkligt underlag för att fatta beslut.

Att antalet barnfamiljer som inte har någon stadigvarande bostad är ett stort problem som vi måste ta på största allvar. Denna rapport visar även på en bristfällig statistik i stadsdelarna, något som behöver utvecklas. I ett första skede anser vi att förvaltningen får återkomma med en följdrapport med fördjupad statistik från stadsdelarna. I ett andra skede vill vi stärka arbetet kring barnfamiljer som saknar etablering på bostadsmarknaden.

Då det rör barnens uppväxtvillkor är det viktigt att inom staden samverka för att finna långsiktiga lösningar som sätter barnen i centrum.

Ärendet

I ärendet redovisas en kartläggning av antalet familjer med barn under 18 år som saknar stadigvarande bostad och som under september 2010 hade kontakt med socialtjänsten i Stockholm. Kartläggningen visar att socialtjänsten hade kontakt med 225 familjer med totalt 455 barn under den aktuella perioden. Till familjerna i kartläggningen ska dock läggas ytterligare minst 95 familjer som inte redovisats men borde ingått i kartläggningen. Det totala antalet barnfamiljer som saknar ett stadigvarande boende är alltså minst 320. Antalet barn i de oredovisade familjerna är dock okänt. Den osäkra boendesituationen bland de kartlagda barnfamiljerna beror främst på att dessa familjer aldrig kommit in på stadens bostadsmarknad.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 4 januari 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M), tjänstgörande ersättaren Isabel Smedberg-Palmqvist (FP) samt ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) framlade ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Vice ordföranden Roger Mogert m fl (S), ledamoten Stefan Nilsson m fl (MP) och ledamoten Inger Stark m fl (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr (M), tjänstgörande ersättaren Isabel Smedberg-Palmqvist (FP) samt ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m fl (S), ledamoten Stefan Nilsson m fl (MP) och ledamoten Inger Stark m fl (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Nämnden godkänner förvaltningens rapport

2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma med en handlingsplan, baserad på rapporten

3. Därutöver anförs följande.

Antalet barn som lever i relativ fattigdom har ökat i Stockholm. Av denna rapport framkommer att barn utan stadigvarande bostad knappast heller visar någon tendens till att minska.

Rapporten visar att andelen barn som hamnar i en situation utan stadigvarande bostad p.g.a. vräkning inte är så stor. Snarare handlar det om att man aldrig kommit in på Stockholms bostadsmarknad. Detta understryker ett tidigare känt behov av fler hyresrätter i staden.

Vi kan också se ett tydligt behov av åtgärder i samarbete med bostadsbolagen och Bostad Stockholm för att underlätta inträdet på Stockholms bostadsmarknad. Till sist menar vi dock att det faktum att det är en minoritet av barnen i avsaknad av stadigvarande bostad som blivit det till följd av vräkning, inte kan tas till intänkt för att avsluta eller minska på intensiteten i arbetet med att förhindra att barnfamiljer vräks.

Särskilt uttalande

Ledamoten Stefan Nilsson m fl (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Rapporten visar tydligt på behovet av en ny hemlöshetspolitik i Stockholm. Minst 320 barnfamiljer i Stockholm saknar en fast bostad. Antalet barn är ännu fler, troligen omkring 650. Den främsta anledningen är att dessa familjer aldrig kommit in på stadens bostadsmarknad.

En egen, fast bostad är en mänsklig rättighet. Miljöpartiet vill att de allmännyttiga bostadsbolagen ska överlämna ytterligare 300 lägenheter per år till Stiftelsen Hotellhem, som får i uppdrag att förmedla dessa som fasta kontrakt till personer och familjer som i dag lever i hemlöshet. Avtal ska slutas med privata bostadsbolag om fler lägenheter. Detta vore ett sätt att införa Bostad först på riktigt, en metod som forskningen visat fungerar bättre än de trappstegsmodeller som i dag används.

Allt färre av dessa barn utan stadigvarande bostad uppmärksammas av socialtjänsten i form av en utredning. Detta trots att oron för deras situation borde vara stor. De får därmed inte heller aktiv hjälp från samhället. Miljöpartiet vill att socialtjänsten kraftigt rustas upp ekonomiskt. I dag är den sociala barn- och ungdomsvården underfinansierad med omkring 100 miljoner kronor årligen.

För att minska antalet avhysningar behöver staden utveckla det förebyggande arbetet och erbjuda fler konkreta insatser som budgetrådgivning och juridisk hjälp. Under 2010 vräktes 37 barn från sina hem i Stockholms stad. Det är ovärdigt en kommun som ska vara i ”världsklass”. Hänsyn till barnets bästa ska tas i alla beslut som rör barn. Miljöpartiet kräver att de allmännyttiga bostadsbolagen ska skriva in i sina policies, att barn inte ska vräkas.

Särskilt uttalande

Ledamoten Inger Stark m fl (V) lämnade följande särskilda uttalande.

Enligt rapporten saknar minst 320 barnfamiljer stadigvarande bostad. Detta är djupt oroande! I rapporten framgår att det framför allt handlar om tre problemområden. Flyktingfamiljer är överrepresenterade och här visar det sig tydligt att det tar mycket lång tid att etablera sig på bostadsmarknaden i Stockholm. Flyktingfamiljer är hänvisade till boende i andra, tredje, fjärde eller femte hand och ofta är de extremt trångbodda.

Det andra problemet är avhysningar och då handlar det i första hand om svenska barnfamiljer med en mer komplex social problematik. Andelen familjer med behov av försörjningsstöd har ökat och man har inte lyckats förhindra vräkningar.

Det tredje problemet handlar om kvinnor och barn som blivit utsatta för eller bevittnat våld. Här pekar förvaltningen på vikten av att stödja kvinnorna att rättsligt driva sin rättighet att bo kvar i den gemensamma lägenheten. Det är förövaren som ska flytta på sig.

Andelen billiga hyresrätter har genom bland annat utförsäljningar minskat vilket i allra högsta grad förvärrar problemen. Dessutom kan man misstänka att bedömningarna när det gäller rätten till försörjningsstöd har blivit hårdare.

Socialförvaltningen kan inte göra något åt andelen billiga hyresrätter, det är en bostadspolitisk fråga men andelen avhysningar kan man göra något åt. Det gäller att ha ett barnperspektiv och arbeta förebyggande så att avhysningar kan förhindras.

§11 Utveckling av föräldraKomet och skolKomet, av förstärkt föräldraKomet samt utvärdering av förstärkt föräldraKomet

Dnr 3.2-0549/2010

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner rapporten.

Slutrapporten av föräldraKomet visar på mycket goda resultat. Det är glädjande att det i staden finns ett kvalitativt och evidensbaserat stöd att få. Detta gäller inte minst unga föräldrar som kan vara en särskilt viktig grupp att nå.

Vi ser gärna en fortsatt utveckling av Komet där även andra språk kan ingå. Vår ambition är att förutom svenska också erbjuda denna stödverksamhet på arabiska. Vi ber därför förvaltningen att undersöka intresset i stadsdelarna för en utveckling av Komet även på arabiska samt återkomma om hur en långtidsuppföljning kan utvecklas och genomföras.

Ärendet

I ärendet görs en redovisning av tre projekt som fått ekonomiskt bidrag från Länsstyrelsen i Stockholms län:

· Utveckling av föräldraKomet och ledarskap i klassrummet. År 2003 startade PMT-projektet, senare Kometprojektet, för att utveckla ett svenskt föräldrastödsprogram. Bidrag söktes i samma projekt till Komet ledarskap i klassrummet, en utbildning för pedagoger att arbeta med utagerande barn i skolan. Sammanlagt beviljade länsstyrelsen 3 mnkr under fyra år.

· Utveckling av förstärkt Komet. För att utveckla förstärkt föräldraKomet, en intervention för barnfamiljer med extra behov av stöd, beviljades 0,7 mnkr. År 2006 beviljade länsstyrelsen ytterligare 0,5 mnkr för att fullfölja och avsluta projektet.

· Utvärdering av förstärkt Komet. År 2007 beviljade länsstyrelsen 0,6 mnkr för att utvärdera projektet förstärkt föräldraKomet, en intervention för psykosocialt belastade barnfamiljer som behöver extra stöd. FORUM, Forskningscentrum för psykosocial hälsa vid Maria Ungdom och Karolinska Institutet, fick i uppdrag att genomföra en effektutvärdering.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M), tjänstgörande ersättaren Isabel Smedberg-Palmqvist (FP) samt ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) framlade ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Vice ordföranden Roger Mogert m fl (S) och ledamoten Stefan Nilsson m fl (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Inger Stark m fl (V) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr (M), tjänstgörande ersättaren Isabel Smedberg-Palmqvist (FP) samt ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m fl (S) och ledamoten Stefan Nilsson m fl (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Nämnden godkänner föreliggande rapport

2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma med årliga rapporter om förekomsten av föräldrautbildningar i stadsdelarna

3. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att fastställa specifika och uppföljningsbara nämndmål för föräldrautbildningarna

4. Därutöver anförs följande

Det är ett känt faktum att strukturerade föräldrautbildningar är den förebyggande insats som ger störst effekt.

Komet finns inom alla stadsdelar. I mars 2010 fanns sammanlagt 20 pågående föräldragrupper inom elva stadsdelsförvaltningar. Antalet utbildade gruppledare har sedan 2006 minskat något, pga personalomsättning, men nya har också utbildats.

För att säkra förekomsten av föräldrautbildningar, liksom upprätthållen kvalitet på utbildningarna, vore det på sin plats att ett tydligt mål tas fram på detta område. Det skulle också bidra till att tillräckliga resurser avsätts till de förebyggande insatser som föräldrautbildningar innebär. Nämnderna i staden ska ju med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktningsmål, mål för verksamhetsområdena samt indikatorer fastställa specifika och uppföljningsbara nämndmål. Detta är en del i stadens uppföljningssystem, ILS (integrerat ledningssystem).

Det är även angeläget med regelbundna uppföljningar. Vi föreslår att förvaltningen återkommer årligen med en genomgång av läget.

Reservation

Ledamoten Inger Stark m fl (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Nämnden godkänner föreliggande rapport

2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma med årliga rapporter om förekomsten av föräldrautbildningar i stadsdelarna

3. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att fastställa specifika och uppföljningsbara nämndmål för föräldrautbildningarna

4. Därutöver anförs följande

Vänsterpartiet är positivt till föräldrautbildning som förebyggande insats. Däremot har vi kritiska synpunkter på vilka metoder som används. Enligt vår uppfattning innebär Komet en tillbakagång till en auktoritär uppfostran som vi trodde att vi lämnat bakom oss.

Komet används både som föräldraträning och i förskolan/skolan. Vår bedömning är att metoden inte går ihop med modern förskole- och skolpedagogik. Vi frågar oss också om metoden används som pedagogik i hela gruppen/klassen eller bara för en del barn i gruppen?

På sidan 4 i tjänsteutlåtandet talas det om ”trotssyndrom”. Vi är mycket oroade över att något så normalt som trots görs till ett beteendeproblem.

Förstärkt Komet används för föräldrar som har extra stora svårigheter och en relativt stor problembelastning. Det framgår i tjänsteutlåtandet att resultaten från förstärkt Komet måste kompletteras med en större studie. Det talar för att resultatet inte är helt lyckat.

Det finns bättre pedagogiska metoder än Komet, använd dem istället. Ett exempel är Guldsitsen som åtminstone i skolan har visat goda resultat.

§12 Slutrapport – Socialjourens arbete mot prostitution och människohandel

Dnr 3.2-0723/2010

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner slutrapporten.

2. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden har erhållit projektmedel från Länsstyrelsen i Stockholms län under 2010 för att utveckla Socialjourens akuta arbete riktat mot barn och vuxna som utsätts för prostitution och människohandel. Interna rutiner har utarbetats på Socialjouren och en praktisk handläggningsmanual har tagits fram som stöd till handläggare på stadsdelsförvaltningar. De rutiner som utarbetats kommer att användas inom ramen för ordinarie verksamhet på Socialjouren framöver.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 22 december 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Roger Mogert m fl (S) och ledamoten Inger Stark m fl (V) lämnade följande särskilda uttalande.

När dessa projekt nu avslutas, så är det viktigt att påpeka att det inom detta – liksom många andra områden – finns ett behov av ett kontinuerligt utvecklingsarbete. Den nuvarande verksamhetsplanen ger i även i detta område anledning till oro.

Särskilt uttalande

Ledamoten Stefan Nilsson m fl (MP) lämnade följande särskida uttalande.

Socialjouren bör i sitt fortsatta arbete med barn och ungdomar mot prostitution och människohandel formulera sina problemställningar utifrån ett mänskliga rättighetsperspektiv. Kommuner har ansvar för att säkerställa respekten för och främjandet av mänskliga rättigheter. Skillnaden mellan medborgarrättigheter och mänskliga rättigheter är att de sistnämnda gäller alla de som befinner sig inom kommunen, oavsett medborgarskap, där ansvarutkrävande sker även genom internationella organ, så som Europadomstolen för mänskliga rättigheter sam FN:s övervakningskommittéer. Sverige har ratificerat Barnkonventionen där barnets bästa, om de utsätts för kränkningar av sina mänskliga rättigheter, bör gå före eventuell misstanke mot barnet om brott. Barn och ungdomar är speciellt utsatta när det gäller kränkningar av deras integritet och liv.

Socialjouren pekar i rapporten på ett antal problem att ta ställning till för handläggare vid misstanke om människohandel. Det handlar om eventuell polisanmälning då barnet självt misstänks för brott, om låst eller öppen institution vid omhändertagande av barn, om att avgöra ankomstkommunens ansvar för barnet samt att utreda eventuellt återvändande. De rutiner som tagits fram utgår ifrån dessa problemställningar, vilket innebär att gränspolisen får ett viktig roll i sammanhanget. Ett människorättsperspektiv vid formulerandet av problemställningar utgår ifrån kommunens ansvar och skyldigheter gentemot de utsatta barnen. Socialjouren får utifrån ett människorättsperspektiv andra, konkreta och lösningsfokuserade frågor att besvara i sitt fortsatta arbete.

Vilka myndigheter behöver samarbeta för att kunna fånga upp och skydda barn som utsätts för människohandel?

Vilken typ av vårdinsatser och ökade resurser för detta behöver kommunen?

Vilka former för skyddat boende med personalresurser behövs i Stockholms kommun för att säkerställa att dessa barn och ungdomar kommer från människohandlarnas våld?

Vilka informationsinsatser och utbildningsinsatser behövs på kommunens samtliga nivåer för ett effektivt arbete mot människohandel ur ett människorättsperspektiv?

§13 Slutrapport – Prostitutionsenhetens arbete mot prostitution och människohandel

Dnr 3.2-0724/2010

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner slutrapporten.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Ärendet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden har erhållit projektmedel från Länsstyrelsen i Stockholms län under 2009-2010 för arbete mot prostitution och människohandel. Projektet har lett till en förstärkt samverkan mellan socialtjänst, polis och åklagare i arbetet mot prostitution och människohandel. Prostitutionsenheten har under projekttiden utvecklat delvis nya arbetsmetoder för att nå unga personer som säljer respektive köper sexuella tjänster.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 22 december 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M), tjänstgörande ersättaren Isabel Smedberg-Palmqvist (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD), vice ordföranden Roger Mogert (S) och ledamoten Inger Stark (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Stefan Nilsson m fl (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr (M), tjänstgörande ersättaren Isabel Smedberg-Palmqvist (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD), vice ordföranden Roger Mogert (S) och ledamoten Inger Stark (V) förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Stefan Nilsson m fl (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Socialnämnden godkänner föreliggande rapport

2. Socialnämnden fortsätter påbörjade insatser med de resurser från kommunen som därmed behövs

3. Därutöver vill vi anföra följande

Det är positivt att projektet har lett till en förstärkt samverkan mellan socialtjänst, polis och åklagare i arbetet mot prostitution och människohandel. Fortsatt samverkan och dialog mellan berörda myndigheter är av stor vikt för att kunna motverka prostitution och människohandel. Den dialog och utbildningsinsatser som skett genom projektet lägger en bra grund för fortsatt arbete vid prostitutionsenheten där den dialog mellan berörda myndigheter som enheten efterfrågar bör inledas samt insatserna permanentas.

Processen har berört många parter vilket stärker deltagande och delaktighet, betydelsefullt för både rättssäkerhet och demokratiskt inflytande i frågan.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Roger Mogert (S) och ledamoten Inger Stark (V) lämnade följande särskilda uttalande.

När dessa projekt nu avslutas, så är det viktigt att påpeka att det inom detta – liksom många andra områden – finns ett behov av ett kontinuerligt utvecklingsarbete. Den nuvarande verksamhetsplanen ger i även i detta område anledning till oro.

§14 Stoppa upphandlingar tills anvisningar för egenregi förtydligas

Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (V) och Jackie Nylander (V)

Dnr 2.6-0565/2010

Socialnämndens beslut

Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

Ärendet

Karin Rågsjö (V) och Jackie Nylander (V) har i skrivelse den 28 oktober 2010 pekat på oklarheter beträffande momsuppräkning av egenregianbud i samband med upphandlingen av omvårdnadshemmet Ljungbacken. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden har avslutat upphandlingen av omvårdnadshemmet Ljungbacken. Tilldelningsbeslut togs i rätt ordning och med stöd av de då gällande anvisningarna stadsledningskontoret gett ut för egenregianbud. Stadsledningskontoret har den 1 november 2010 kommit ut med nya anvisningar för egenregianbud där tillägg för moms på egenregianbud tydliggjorts.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 14 december 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ledamoten Inger Stark m fl (V) framlade följande särskilda uttalande.

Vi konstaterar att syftet med vänsterpartiets skrivelse till nämnden har uppnåtts i och med att stadsledningskontoret fyra dagar senare kom med nya anvisningar där tillägg för moms på egenregianbud har tydliggjorts.

§15 Kvalitetsgarantier 2011

Dnr 2.9-0530/2010

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner kvalitetsgarantierna.

Ärendet

Verksamheter inom förvaltningen som vänder sig direkt till brukarna/medborgarna har formulerat kvalitetsgarantier utifrån stadens kvalitetsstrategi. Nämnden ska årligen godkänna aktuella kvalitetsgarantier. Uppföljning av garantierna ska ha hög prioritet och verksamheterna har olika sätt och metoder för detta.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 28 december 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§16 Anmälan av tilldelningsbeslut avseende alkohol- och narkotikarådgivning

Dnr 2.7-0481/2010.

Socialnämndens beslut

Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna:

Ärendet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutade 28 oktober 2010 att godkänna förslaget till förfrågningsunderlag för upphandling av alkohol- och narkotikarådgivning för vuxna och uppdrog åt förvaltningschefen att fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal med vinnande entreprenör.

Vid anbudstidens utgång hade tre anbud inkommit. Endast ett anbud uppfyllde de formella leverantörskraven.

Anbudet från Behandlingsgruppen Bryggan AB uppfyllde samtliga ska-krav på det verksamhetsmässiga innehållet. I och med detta är Behandlingsgruppen Bryggan AB:s anbud det ekonomiskt mest fördelaktiga med hänsyn tagen till lägsta pris. Tilldelningsbeslut fattades av förvaltningschefen 27 december 2010.

§17 Anmälningsärenden

Socialnämnden lägger följande ärenden till handlingarna:

Protokoll från socialnämndens sammanträde 4 januari 2011 justerat 10 januari 2011.

Protokoll från handikapprådets sammanträde 17 januari 2011 justerat 18 januari 2011

Protokoll från tillståndsutskottets sammanträde 13 januari 2011 justerat 2011.

Protokoll från individutskottets sammanträde 2011 justerat 2011.

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation inom området Personalärenden med dnr 2.5-0004/2010, dnr 2.5-0718/2010 och dnr 2,5-0717/2010, området Ekonomi, upphandling m.m. dnr 2.7-0719/2010.

Inkomna handlingar till socialnämnden från 10 december 2010 till och med 30 december 2010.

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde den 14 januari 2011 justerat den 17 januari 2011.

§18 Nämndens frågor

§19 Förvaltningsinformation

Förvaltningschef Gillis Hammar informerade om att förvaltningen inbjuder till en heldagsutbildning för nämndens ledamöter och ersättare den 7 mars klockan 09.00 – 15.00. Heldagen hålls på Nürnberghuset och kommer att innehålla information om förvaltningens verksamheter samt ett pass om juridik för förtroendevalda.