Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2015-05-19

Sammanträde 2015-05-19

Datum
Klockan
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet.

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Införande av servicegaranti

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-117/2015
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Våld i nära relationer hos personer med funktionsnedsättning.

Svar på skrivelse från HSO i Stockholms stad
Dnr 1.7.1-122/2015

7 Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård

SOU 2015:20
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-156/2015

Övriga beslutsärenden

8 Tertialrapport 1 för socialnämnden

9 Komplettering till socialnämndens delegationsförteckning

10 Förlängt avtal med Hotell Ibis i Spånga om extraplatser för ensamkommande flyktingbarn som söker asyl

11 FUT VII - lägesrapport över arbetet mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott

12 Genomförandeplan för Stockholms stads program mot hemlöshet

13 Hälso- och sjukvårdsinsatser i boenden och daglig verksamhet enligt LSS

14 Socialförvaltningens förslag till strategi mot våldsbejakande extremism

15 En studie om MUMIN-samarbete (Maria Ungdom Motiverande Intervention)

16 Kvalitetsgranskning av missbruksvård för vuxna vid Östermalms stadsdelsförvaltning

17 Lokaler i Älvsjö för ensamkommande barn och ungdomar som har fått permanent uppehållstillstånd

Anmälningsärenden

18 Tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och ungdom - Giovannis

19 Tillsyn av Kriscentrum för kvinnor , Stockholm stad

20 Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och ungdom - Orhems gård

21 a) Anmälan av protokolljustering

b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll

c) Anmälan av delegationsprotokoll

d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

e) Inkomna handlingar

f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Sekretessärenden

23 Upphandling av Stockholms taltidning "På tal om Stockholm"

Dnr 2.11.2-96/2015
omedelbar justering

24 Gemensam upphandling av jourhemsverksamhet för Stockholms stad

Dnr 2.11.2-112/2015
omedelbar justering

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Förvaltningsinformation

§4 Nämndens frågor till förvaltningen

§5 Införande av servicegaranti Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-117/2015

§6 Angående våld i nära relationer hos personer med funk-tionsnedsättning Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-122/2015

§7 Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20 Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-156/2015

§8 Tertialrapport 1 2015 för socialnämnden Dnr 1.2-587/2014

§9 Komplettering till socialnämndens delegationsförteckning Dnr 1.2.1-175/2015

§10 Förlängt avtal med Hotell Ibis i Spånga om extraplatser för ensamkommande flyktingbarn Dnr 2.11.6-90/2015

§11 FUT VII ­ lägesrapport över arbetet mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott Dnr 3.1-570/2014

§12 Genomförandeplan för Stockholms stads program mot hemlöshet 2014-2019 Dnr 3.1.1-141/2015

§13 Hälso- och sjukvårdsinsatser i boenden och daglig verksamhet enligt LSS Dnr 1.5.4-157/2015

§14 Stockholms stads strategi mot våldsbejakande extremism Dnr 3.1.2-182/2015

§15 En studie av MUMIN-samarbetet Dnr 1.7.2-176/2015

§16 Kvalitetsgranskning av missbruksvård för vuxna vid Östermalms stadsdelsförvaltning Dnr 3.4.1-15/2015

§17 Lokaler för ensamkommande barn och ungdomar som har fått permanent uppehållstillstånd Dnr 2.4.1-188/2015

§18 Anmälan Tillsyn av HVB barn och unga vid Giovannis akut- och korttidsboende Dnr 1.6.1-148/2015

§19 Anmälan Tillsyn av Kriscentrum för kvinnor Dnr 1.3-106/2014

§20 Anmälan Tillsyn av HVB barn och unga vid Orhems gård Dnr 1.6.1-168/2015

§23 Upphandling av Stockholms taltidning "På tal om Stockholm" Dnr 2.11.2-96/2015

§24 Gemensam upphandling av jourhemsverksamhet för Stockholms stad Dnr 2.11.2-112/2015