Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2016-01-26

Sammanträde 2016-01-26

Datum
Klockan
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation inom Stockholms stads särskilda boenden enligt SoL och LSS, dagverksamheter enligt SoL och daglig verksamhet enligt LSS. Svar på remiss från kommunstyrelsen

6 Förnyad överenskommelse gällande avtal mellan Stockholms stad och Stockholms läns landsting om WebCare. Svar på remiss från kommunstyrelsen

7 Motion (2015:64) om Melodifestival för hemlösa i samband med Eurovision Song Contest i Stockholm 2016. Svar på remiss från kommunstyrelsen

8 Ökad tillgänglighet för sprututbytesverksamheter i Sverige, Ds 2015:56. Svar på remiss från kommunstyrelsen

9 Motion (2015:45) om ett ungdomsundantag i biståndsnormen. Svar på remiss från kommunstyrelsen

10 Kompetensutveckling i Stockholms stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen

12 Yttrande över revisionsrapport "Bostäder till personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning", nr 6/2015

Övriga beslutsärenden

13 Verksamhetschef enligt 29 § hälso- och sjukvårdslagen

14 Statistiksystem för individ- och familjeomsorg, IoF, barn och unga samt vuxna

15 Förslag på inriktning av forsknings- och utvecklingsmedel, samt fördelning av medel till lokala utvecklingsprojekt och studiebesök, år 2016

16 Funktionshinderinspektörernas granskningsrapport nummer 13, "Helhetssyn och tillgänglighet", avseende personer med komplexa behov

17 Drogförebyggande arbete i staden 2016 samt avrapportering av insatser mot cannabis och andra droger 2015

18 Inrättande av akutboende för ankomst- och asylsökande barn med särskilda behov

Anmälningsärenden

19 Tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga - Eurenii minne

20 Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga - Rågsveds boende

21 a) Anmälan av protokolljustering, b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll, c) Anmälan av delegationsprotokoll, d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation, e) Inkomna handlingar, f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

22 Övriga frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Förvaltningsinformation

§4 Nämndens frågor till förvaltningen

§5 Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation inom Stockholms stads särskilda boenden enligt SoL och LSS, dagverksamheter enligt SoL och daglig verksamhet enligt LSS Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-811/2015

§6 Förnyad överenskommelse gällande avtal mellan Stockholms stad och Stockholms läns landsting om WebCare Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-860/2015

§7 Motion (2015:64) om Melodifestival för hemlösa i samband med Eurovision Song Contest i Stockholm 2016 Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-838/2015

§8 Ökad tillgänglighet för sprututbytesverksamheter i Sverige, Ds 2015:56 Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-865/2015

§9 Motion (2015:45) om ett ungdomsundantag i biståndsnormen Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-535/2015

§10 Kompetensutveckling i Stockholms stad Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-830/2015

§12 Yttrande över revisionsrapport "Bostäder till personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning", nr 6/2015 Dnr 1.6.1-834/2015

§13 Verksamhetschef enligt 29 § hälso- och sjukvårdslagen Dnr 1.5.4-157/2015

§14 Statistiksystem för individ- och familjeomsorg, IoF, barn och unga samt vuxna Dnr 3.1.3-1047/2015

§15 Förslag på inriktning av forsknings- och utvecklingsmedel, samt fördelning av medel till lokala utvecklingsprojekt och studiebesök, år 2016 Dnr 3.2.2-871/2015

§16 Funktionshinderinspektörernas granskningsrapport nummer 13, "Helhetssyn och tillgänglighet", avseende personer med komplexa behov Dnr 3.4.2-388/2015

§17 Drogförebyggande arbete i staden 2016 samt avrapportering av insatser mot cannabis och andra droger 2015 Dnr 3.2.3-870/2015

§18 Inrättande av akutboende för ankomst- och asylsökande barn med särskilda behov Dnr 2.4.1-1018/2015

§19 Tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga ­ Eurenii minne Dnr 1.6.1-587/2015

§20 Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga ­ Rågsveds boende Dnr 1.6.1-1019/2015

§21 Socialnämnden lägger följande ärenden till handlingarna.