Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2016-08-23

Sammanträde 2016-08-23

Datum
Klockan
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Biblioteksplan 2016-2020. Svar på remiss från kommunstyrelsen

6 Samverkan mellan skola och socialtjänst, motion (2016:28). Svar på remiss från kommunstyrelsen

7 Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen

8 Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19). Svar på remiss från kommunstyrelsen

9 Framtida inriktning för färdtjänsten. Svar på remiss från kommunstyrelsen

10 Medicinsk åldersbestämning av ensamkommande flyktingbarn, motion (2016:31). Svar på remiss från kommunstyrelsen

11 Åldersbedömning av s.k. ensamkommande flyktingbarn, motion (2016:49). Svar på remiss från kommunstyrelsen

12 Boverkets rapport 2014:8 Översyn av lagen om bostadsanpassning m.m. Svar på remiss från kommunstyrelsen

Nämndens skrivelser

13 Placering av ensamkommande barn i andra kommuner. Svar på skrivelse från M, L, C och KD

Övriga beslutsärenden

14 Månadsrapport för juli 2016

15 Inhyrning av lokal för ensamkommande barn och ungdomar som erhållit permanent uppehållstillstånd

16 Uppdrag psykisk hälsa - överenskommelse 2016 (Tidigare PRIO)

17 Förslag till program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2020

18 Rapportering av ej verkställda beslut enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Socialtjänstlagen (SoL) kvartal 1, 2016

19 Inriktning av FoU medel för lokala utvecklingsprojekt år 2017, samt redovisning av lokala utvecklingsprojekt år 2015, och en forskningsstudie

20 Stockholmsenkäten 2016 - Stadsövergripande resultat

Anmälningsärenden

21 Tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga - Eurenii Minne

22 Tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga - Orhems gård

23 Tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga - Bryggan

24 Tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga - Utsikten

25 Svar på motion (2016:22) om tillsättande av utredning för att klarlägga Stockholm kommuns kostnader för flyktinginvandring och illegala invandrare (SD). Remiss från kommunstyrelsen

26 Svar på departementspromemoria (2016:17) om otillåtna bosättningar. Remiss från kommunstyrelsen

27 Svar på Skatteverkets promemoria Samordningsnummer till asylsökande. Remiss från kommunstyrelsen

28 a) Anmälan av protokolljustering, b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll, c) Anmälan av delegationsprotokoll, d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation, e) Inkomna handlingar, f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

29 Övriga frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Förvaltningsinformation

§4 Nämndens frågor till förvaltningen

§5 Biblioteksplan 2016-2020 Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-213/2016

§6 Samverkan mellan skola och socialtjänst, motion (2016:28) Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-147/2016

§7 Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-242/2016

§8 Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:91) Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-251/2016

§9 Framtida inriktning för färdtjänsten Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-353/2016

§10 Medicinsk åldersbestämning av ensamkommande flyktingbarn, motion (2016:31). Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-197/2016

§11 Åldersbedömning av s.k. ensamkommande flyktingbarn, motion (2016:49) Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-293/2016

§12 Boverkets rapport 2014:8 Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-403/2016

§13 Placering av ensamkommande barn i andra kommuner Svar på skrivelse från M, L, C och KD Dnr 1.7.2-174/2016

§14 Månadsrapport för juli 2016 Dnr 1.3.1-812/2015

§15 Inhyrning av lokal för ensamkommande barn och ungdomar som erhållit permanent uppehållstillstånd Dnr 2.4.1-271/2016

§16 Uppdrag psykisk hälsa ­ överenskommelse 2016 (tidigare PRIO) Dnr 1.5.4-365/2016

§17 Förslag till program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2020 Dnr 3.1.1-449/2015

§18 Rapportering av ej verkställda beslut enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Socialtjänstlagen (SoL), kvartal 1, 2016 Dnr 3.1.2-327/2016

§19 Inriktning av FoU medel för lokala utvecklingsprojekt år 2017, samt redovisning av lokala utvecklingsprojekt år 2015, och en forskningsstudie Dnr 3.2.2-358/2016

§20 Stockholmsenkäten 2016 -­ stadsövergripande resultat Dnr 1.8.1-399/2016

§21 Tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga ­- Eurenii Minne Dnr 1.6.1-683/2016

§22 Tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga -­ Orhems gård Dnr 1.6.1-391/2016

§23 Tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga ­- Bryggan Dnr 1.6.1-396/2016

§24 Tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga -­ Utsikten Dnr 1.6.1-397/2016

§25 Svar på motion (2016:22) om tillsättande av utredning för att klarlägga Stockholms kommuns kostnader för flyktinginvandring och illegala invandrare (SD). Remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-149/2016

§26 Svar på departementspromemoria (2016:17) om otillåtna bosättningar Remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-348/2016

§27 Svar på Skatteverkets promemoria Samordningsnummer till asylsökande Remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-296/2016

§28 Socialnämnden lägger följande ärenden till handlingarna.