Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2017-05-16

Sammanträde 2017-05-16

Datum
Klockan
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Förvaltningen informerar. * Stefan Johansson, projektledare och Lena Murray, strateg på socialtjänstavdelningen, informerar om förvaltningens arbete med projektet "Smartare möten - effektivare uppföljning".

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Promemoria med förslag om ändrade övergångsbestämmelser för den föreslagna lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (prop. 2016/17:106). Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.7.1-186/2017
Justeras omedelbart

6 Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter. Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.7.1-203/2017
Justeras omedelbart

Övriga beslutsärenden

8 Tertialrapport tertial 1 2017 för socialnämnden

9 Nya riktlinjer för bidrag till ideella föreningar

Dnr 1.2.2-201/2017
Justeras omedelbart

10 Hyresstöd till Fryshuset Husby 2017. Ansökan från Stiftelsen Fryshuset

11 Samordning mellan ensamkommande ungdomar och civilsamhället. Ansökan om projektbidrag från Individuell Människohjälp (IM)

12 Rapport om socialtjänstens kontakter med vuxna med missbruksproblem under oktober 2016

13 Att samverka kring ensamkommande barn som försvinner. En rapport från Länsstyrelsen med förslag till arbetssätt och rutiner i Stockholms län 2017-2018

14 Trygghetspris 2017

Dnr 1.11.1-234/2017
Justeras omedelbart

15 Verksamhetschef enligt 4 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen

Dnr 1.2.1-202/2017
Justeras omedelbart

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

16 Förvaltningsyttrande. Angående remissen om Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2017-2020

17 Tillsyn av stödboende för barn och unga - Linggården

18 a) Anmälan av protokolljustering, b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll, c) Anmälan av delegationsprotokoll, d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation, e) Inkomna handlingar, f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

19 Övriga frågor

Sekretess

20 Upphandling av kortare utbildningar från utbildningsanordnare

Dnr 2.11.2-195/2017
Justeras omedelbart
§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Förvaltningsinformation

§4 Nämndens frågor till förvaltningen

§5 Promemoria med förslag om ändrade övergångsbestämmelser för den föreslagna lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (prop. 2016/17:106)

§6 Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter

§9 Nya riktlinjer för bidrag till ideella föreningar

§10 Hyresstöd till Fryshuset Husby 2017 Ansökan från Stiftelsen Fryshuset

§11 Samordning mellan ensamkommande ungdomar på boenden och civilsamhället Ansökan om projektbidrag från Individuell Människohjälp (IM)

§12 Rapport om socialtjänstens kontakter med vuxna med missbruksproblem under oktober 2016

§13 Att samverka kring ensamkommande barn som försvinner. En rapport från Länsstyrelsen med förslag till arbetssätt och rutiner i Stockholms län 2017-2018

§15 Verksamhetschef enligt 4 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen

§16 Förvaltningsyttrande. Angående remissen om Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2017-2020

§17 Tillsyn av stödboende för barn och unga­ Linggården

§18 Socialnämnden lägger följande ärenden till handlingarna.

§20 Upphandling av kortare utbildningar från utbildningsanordnare - Förfrågningsunderlag