Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2018-01-30

Sammanträde 2018-01-30

Datum
Klockan
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet, (Ds 2017:60). Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.7.1-718/2017
Justeras omedelbart

6 Ett Stockholm för alla - Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023. Svar på remiss från kommunstyrelsen

7 Åtgärder för ett säkrare och tryggare Stockholm för alla, motion (2017:54). Svar på remiss från kommunstyrelsen

8 Återvandringsbidrag för hemvändande flyktingar, motion (2017:40). Svar på remiss från kommunstyrelsen

9 Stadsövergripande handlingsprogram för minskad nyrekrytering till brottslighet, motion (2017:49). Svar på remiss från kommunstyrelsen

10 Utredningstider inom individ och familjeomsorgen. Yttrande över revisionsrapport från stadsrevisionen

Dnr 1.6.1-606/2017
Justeras omedelbart

11 Trygghet och delaktighet. Yttrande över revisionsrapport från stadsrevisionen

Dnr 1.6.1-607/2017
Justeras omedelbart

13 Fortsatt omställning enheten för ensamkommande

14 Handlingsplan för socialtjänstens arbete med barnfamiljer som lever under osäkra boendeförhållanden 2017-2019. Bilaga till Stockholms stads program mot hemlöshet 2014-2019

15 Lex Sarah-ansvarig. Utseende av ytterligare lex Sarah-ansvarig

16 Uppföljning IOP för utsatta EU-medborgare. Uppföljning av verksamheten under perioden 2017-05-01 till och med 2017-10-31

17 Uppföljning av två preventionsprogram

18 Förslag till fördelning av medel till lokala utvecklingsprojekt och studiebesök och ett forskningsprojekt, år 2018 samt redovisning av forskningsprojekt

19 Redovisning av verksamhet med personligt ombud vid Enheten för hemlösa, verksamhetsår 2017

20 Ansökan om statsbidrag för verksamhet med Personliga ombud 2018

Dnr 3.1.2-654/2017
Justeras omedelbart

21 Avtal mellan socialnämnden och SHIS

22 Projekt Samordning alternativa insatser ensamkommande över 18 år. Ansökan om bidrag från Ny gemenskap

Anmälningsärenden

23 Anmälan av ordförandebeslut om Överklagan av beslut från Migrationsverket

24 Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga vid Utsikten

25 a) Anmälan av protokolljustering, b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll, c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation, d) Inkomna handlingar, e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

26 Övriga frågor

Sekretessärenden

27 Förändring i förfrågningsunderlag i upphandling enligt LOV av vissa insatser inom socialpsykiatrin

Dnr 2.11.3-672/2017
Justeras omedelbart

28 Förändring i förfrågningsunderlag i upphandling enligt LOV av vissa insatser inom lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Dnr 2.11.3-662/2017, 2.11.3-663/2017, 2.11.3-664/2017, 2.11.3-666/2017, 2.11.3-667/2017
Justeras omedelbart

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Förvaltningsinformation

§4 Nämndens frågor till förvaltningen

§5 Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet, (Ds 2017:60) Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-718/2017

§6 Ett Stockholm för alla - Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023 Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-688/2017

§7 Åtgärder för ett säkrare och tryggare Stockholm för alla, motion (2017:54) Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-611/2017

§8 Återvandringsbidrag för hemvändande flyktingar, motion (2017:40) Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-609/2017

§9 Stadsövergripande handlingsprogram för minskad nyrekrytering till brottslighet, motion (2017:49) Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-564/2017

§10 Utredningstider inom individ- och familjeomsorgen Yttrande över revisionsrapport från stadsrevisionen Dnr 1.6.1-606/2017

§11 Trygghet och delaktighet Yttrande över revisionsrapport från stadsrevisionen Dnr 1.6.1-607/2017

§13 Fortsatt omställning av enheten för ensamkommande Dnr 1.2.1-7/2018

§14 Handlingsplan för socialtjänstens arbete med barnfamiljer som lever under osäkra boendeförhållanden 2017-2019 Bilaga till Stockholms stads program mot hemlöshet 2014-2019 Dnr 3.1.1-653/2017

§15 Lex Sarah-ansvarig Utseende av ytterligare lex Sarah-ansvarig Dnr 1.2.1-752/2017

§16 Uppföljning IOP för utsatta EU-medborgare Uppföljning av verksamheten under perioden 2017-05-01 till och med 2017-10-31 Dnr 2.11.6-96/2017

§17 Uppföljning av två preventionsprogram Dnr 3.1.1-670/2017

§18 Förslag till fördelning av medel till lokala utvecklingsprojekt och studiebesök och ett forskningsprojekt år 2018, samt redovisning av forskningsprojekt Dnr 3.2-651/2017

§19 Redovisning av verksamhet med personligt ombud vid Enheten för hemlösa, verksamhetsår 2017 Dnr 3.1.2-17/2017

§20 Ansökan om statsbidrag för verksamhet med Personliga ombud 2018 Dnr 3.1.2-654/2017

§21 Avtal mellan socialnämnden och SHIS Dnr 2.11.6-5/2018

§22 Projekt samordning alternativa insatser ensamkommande över 18 år Ansökan om bidrag från Ny Gemenskap Dnr 8.1.1-30/2018

§23 Anmälan av ordförandebeslut om Överklagan av beslut från Migrationsverket Dnr 3.1.5-344/2016

§24 Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga vid Utsikten Dnr 1.6.1-575/2017

§25 Socialnämnden lägger följande ärenden till handlingarna.

§27 Förändring i förfrågningsunderlag i upphandling enligt LOV av vissa insatser inom socialpsykiatrin Dnr 2.11.3-672/2017

§28 Förändring i förfrågningsunderlag i upphandling enligt LOV av vissa insatser inom lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Dnr 2.11.3-662/2017, 2.11.3-663/2017, 2.11.3-664/2017, 2.11.3-666/2017, 2.11.3-667/2017