Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2018-04-17

Sammanträde 2018-04-17

Datum
Klockan
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Yttrande över Stadsrevisionens projektrapport "kompetensförsörjning inom förskola, skola och socialtjänst"

6 Yttrande över Stadsrevisionens projektrapport "Stadens mottagande av nyanlända"

7 Stockholms stads riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter Svar på remiss från kommunstyrelsen (2018/000069)

8 Svar på remiss till kommunstyrelsen av reviderat idrottspolitiskt program 2018-2022 (KS2018/228)

9 Stockholms stads strategi för romsk inkludering 2018-2022 Svar på remiss från kommunstyrelsen

10 Ett fönster av möjligheter - stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddad boende (SOU 2017:112) Svar på remiss från kommunstyrelsen (KS 2018/236)

11 Trafikförändringar i SL-trafiken 2018/2019 Svar på remiss från kommunstyrelsen

12 Remiss av motion (2017:67) om att ge Stockholm en riktig arkitekturpolicy Svar på remiss från kommunstyrelsen

13 Ändring i reglementen för vissa facknämnder samt stadsdelsnämnderna, KS 2018/453 (1/4) Svar på remiss från kommunstyrelsen

16 Kommunernas arbete med att motverka akut hemlöshet- Fördelning av statsbidrag

19 Rapportering av ej verkställda beslut enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade(LSS) samt Socialtjänstlagen (SoL) kvartal 4 år 2017

20 Månadsrapport mars 2018

Anmälningsärenden

21 Tillsyn av stödboende för barn och unga vid Blackebergs stödboende i Stockholm.

22 Tillsyn av stödboende för barn och unga vid Rågsveds stödboende i Stockholm.

23 a) Anmälan av protokolljustering b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation d) Inkomna handlingar e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

24 Övriga frågor

Sekretessärende

25 Upphandling av taltidning "På tal om Stockholm"

Dnr: 2.11.2-53/2018

Justeras omedelbart

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Förvaltningen informerar

§4 Nämndens frågor till förvaltningen

§7 Stockholms stads riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter Svar på remiss från kommunstyrelsen (2018/000069)

§10 Ett fönster av möjligheter - stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddad boende (SOU 2017:112) Svar på remiss från kommunstyrelsen (KS 2018/236)

§12 Remiss av motion (2017:67) om att ge Stockholm en riktig arkitekturpolicy Svar på remiss från kommunstyrelsen

§13 Ändring i reglementen för vissa facknämnder samt stadsdelsnämnderna, KS 2018/453 (1/4) Svar på remiss från kommunstyrelsen

§19 Rapportering av ej verkställda beslut enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade(LSS) samt Socialtjänstlagen (SoL) kvartal 4 år 2017

§21 Tillsyn av stödboende för barn och unga vid Blackebergs stödboende i Stockholm.

§22 Tillsyn av stödboende för barn och unga vid Rågsveds stödboende i Stockholm.

§23 a) Anmälan av protokolljustering b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation d) Inkomna handlingar e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll