Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2019-08-20

Sammanträde 2019-08-20

Datum
Klockan
17:00
Plats
Storfors, Storforsplan 36, Farsta

Information om Enheten för stöd och skydd
I anslutning till sammanträdet informerar enhet Läs mer...schef Anders Forsberg om verksamheten vid enheten samt bitr. enhetschef Sari Trygg särskilt om akut- och utredningshemmet Eurenii Minne

2 Val av justerare och tid för justering

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Motion om att införa en haverikommission gällande mäns våld mot kvinnor - svar till kommunstyrelsen

6 En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket - svar till kommunstyrelsen

7 Strategi för samisk hälsa - en hälso- och sjukvård som bidrar till en god och jämlik hälsa för samer 2020-2030 -svar till kommunstyrelsen

8 Fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län -svar till kommunstyrelsen

9 Övergripande samverkansöverenskommelse mellan Stockholms stad och Polisregion Stockholm-svar till kommunstyrelsen

10 KLIVA:s delbetänkande På väg- mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk -svar till kommunstyrelsen

11 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg beträffande Rågsveds HVB - svar till IVO

Övriga beslutsärenden

12 Månadsrapport för juli månad 2019

13 Objekt- och anhöriganställningar inom ledsagar- och avlösarservice - en modell för att begränsa möjligheterna till att ha anhöriga som anställda

14 Fördelning av statsbidrag för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer

15 Tilldelningsbeslut avseende Trygghetsmätningen 2020

Dnr 2.11.4-315/2019 (omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 PEER Support i Stockholms stad - utvärdering av år två och inriktning för arbetet 2020

17 Årsrapport personligt ombud 2018 socialtjänstinspektörernas kvalitetsgranskning

18 Våld i nära relationer- socialinspektörernas kvalitetsgranskning

19 Uppföljning IOP för utsatta EU-medborgare - uppföljning av verksamheten under perioden 2018-11-01-2019-04-30

20 Fyllnadsval till Funktionshinderrådet

21 Anmälningsärenden

A. Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation
B. Inkomna handlingar till nämnden
C. Förvaltningsgruppens protokoll
D. Protokoll från Organisations- och föreningsutskottets sammanträde 2019- 06-18
E. Beslut från IVO 2019-06-19 gällande tillsyn av stödboende för unga vid Citylägenheterna stödboende, IVO avslutar ärendet Dnr 1.6.1-345/2019
F. Konsekvensutredning - förslag till ändring i bilagan till Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 201)
Dnr 1.7.1-311/2019 (kontorsyttrande på grund av kort remisstid)
G. Beslut 2019-07-10 Justitiekanslern JK, Klagomål mot Socialförvaltningen i Stockholms stad med anledning av ett ärende om utlämnande av allmän handling
Dnr 1.6.1-166/2019

Sekretessärenden

23 Anmälan av individutskottets protokoll 2019-07-05

§1 Godkännande av dagordning

§2 Val av justerare och dag för justering

§3 Förvaltningen informerar

§4 Nämndens frågor till förvaltningen

§6 En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket

§8 Fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län

§9 Övergripande samverkansöverenskommelse mellan Stockholms stad och polisregion Stockholm Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2019/656 Dnr 1.7.1-266/2019

§10 KLIVA:s delbetänkande På väg – mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (U2019/02278/GV) Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2019/1135 Dnr 1.7.1-389/2019

§11 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg beträffande Rågsveds HVB Dnr 1.6.1-180/2019

§12 Månadsrapport för juli 2019

§13 Objekt- och anhöriganställningar inom ledsagar - och avlösarservice En modell för att begränsa möjligheterna till att ha anhöriga som anställda Dnr 3.1.1-192/2019

§14 Fördelning av statsbidrag för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer Dnr 1.5.2-339/2019

§15 Tilldelningsbeslut avseende Trygghetsmätningen 2020 Dnr 2.11.4-315/2019

§16 PEER support Stockholms stads socialpsykiatri – utvärdering år två och inriktning för arbetet 2020 Dnr 1.5.1-646/2018

§18 Våld i nära relationer Socialinspektörernas kvalitetsgranskning Dnr 3.1.1.-213/2019

§19 Uppföljning IOP för utsatta EU -medborgare Uppföljning av verksamheten under perioden 2018 -11-01 till och med 2019-04-30 Dnr 2.11.6-96/2017

§20 Fyllnadsval till Funktionshinderrådet Dnr 1.2.1-588/2018

§23 Anmälan av individutskottets protokoll 2019-07-05