Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2020-01-28

Sammanträde 2020-01-28

Datum
Klockan
17:00
Plats
Storforsplan 36 Farsta

2 Val av justerare och tid för justering

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Klimathandlingsplan 2020-2023 för Stockholm- svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2019/1041 Dnr 1.7.1-698/2019 (omedelbar justering)

6 Miljöprogram 2020-2023 för Stockholm - svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-697/2019 (omedelbar justering)

7 Kemikalieplan 2020-2023 för Stockholm - svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2019/1510 Dnr 1.7.1-685/2019 (omedelbar justering)

8 Motion (S) om att Stockholms stad ska ansluta sig till det globala FN-initiativet The shift - svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2019/1462 Dnr 1.7.1-633/2019

Övriga beslutsärenden

9 Uppföljning IOP- Uppföljning av verksamheten under perioden 2019-05-01 till och med 2019-10-31 Dnr 2.11.6-56/2019 utsatta EU-medborgare

10 Barnfamiljers med osäkra boendeförhållanden – svar på skrivelse från (V) Dnr 1.7.2-623/2019

11 Nya riktlinjer för handläggning och dokumentation gällande barn och unga inom individ- och familjeomsorgen Dnr 3.1.1-693/2019

12 Fördelning av projektmedel till Peer support 2020 kvalificerat kamratstöd inom socialpsykiatrin Dnr 1.5.1-858/2019

13 Våld i nära relationer – socialinspektörernas kvalitetsgranskning Dnr 3.4.1-496/2019

14 Stödmaterial för barnrättsperspektiv vid handläggningen av ekonomiskt bistånd Dnr 3.1.1-859/2019

15 Rapportering av ej verkställda beslut enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS och socialtjänstlagen – SoL, kvartal 3, 2019 Dnr 3.1.1-629/2019

16 Bostadsförmedlingens förtursutskott – nämnden utser två ledamöter Dnr 1.2.1-161/2020

17 Anmälningsärenden

A. Förvaltningsgruppens protokoll 2020-01-22
(utsändes senare)
B. Protokoll från funktionshinderrådet 2020-01-23
(utsändes senare)
C. Tjänstemannabeslut
D. Inkomna skrivelser
E. Individutskottets protokoll från sammanträde
2019-11-22
F. Tillståndsutskottets protokoll från sammanträde
2019-12-10
G. Organisations- och föreningsutskottet protokoll från
sammanträde 2019-12-17
H. Rapport från Ungdomsjouren Framtid Stockholm
I. Implementering av dataskyddsförordningen
Projektrapport från Stadsrevisionen dnr 3.1.1-107/2019
J. IVO:s beslut 2020-01-13 tillsyn av Hamnvikshemmet i
Nynäshamn
K. Länsstyrelsen i Stockholm, beslut 2019-08-12 tillsyn
enligt tobakslagen (1993:581) alkohollagen
(2010:1622) och lag (2017:425) om elektroniska
cigaretter och påfyllnadsbehållare i Stockholms stad
Dnr 1.6.1-191/2019