Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2021-06-15

Sammanträde 2021-06-15

Datum
Klockan
17:00
Plats
Socialförvaltningen, Storforsplan 36, Farsta, lokal Storfors

2 Val av justerare och tid för justering

4 Nämndens frågor till förvaltningen

6 Betänkandet god och nära vård-rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6)- svar till kommunstyrelsen KS 2021/549

7 Motion (Fi) om ny form om praktiskt boendestöd för ensamstående föräldrar - svar till kommunstyrelsen KS 2021/97

8 Årsrapport 2020 för Socialnämnden - yttrande till Stadsrevisionen

9 Komplettering till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) i tillsynsärende IVO dnr 3.5.1-59193/2020-8

Beslutsärenden

10 Månadsrapport för maj 2021

11 Nya riktlinjer för familjehemsvård för barn och unga

12 Sysselsättning inom socialpsykiatrin

13 Sekretesshandbok Samverkan mellan socialtjänst, polis och kriminalvård

14 Stockholmsstandard socialt fältarbete- redovisning av budgetuppdrag

15 Fördelning av statsbidrag för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer

16 Följderna för särskilt utsatta grupper med anledning av covid19-pandemin

17 Insatser som stabiliserar skolgång

18 Sysselsättning inom socialpsykiatrin- Funktionshinderinspektörernas kvalitetsgranskning

19 Färdplan för införandet av en enhetlig yrkestitulatur inom LSS verksamheterna

22 Avropsavtal Bevakning och larmcentraltjänster -till följd av förnyad konkurrensutsättning

23 Anmälningsärenden

A. Förvaltningsgruppens protokoll 2021-06-09
B. (utsändes senare)
C. Protokoll från funktionshinderrådet 2021-06-10
D. (utsändes senare)
E. Inkomna skrivelser
F. Beslut från IVO, Rågsveds HVB dnr 1.6.1-767/2020

Sekretess

25 Avtal sjuksköterskejour - till följd av hävning av upphandlad jourverksamhet