Din position: Hem > Stockholms stad > Socialtjänstnämnden > Sammanträde 2008-11-20

Sammanträde 2008-11-20

Datum
Klockan
16.00
Plats
Stora konferensen, Socialtjänstförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 3 tr

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Remissärenden

3 Om attityder till våldtäkt. Skyll dig själv - Du var full

Svar på remiss av motion (2008:50) från Karin Rågsjö (v).
Dnr 1.6-0558/2008

4 Möjlighet att leva som andra - Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77)

Dnr 1.6-0567/2008
Utsändes senare

Övriga beslutsärenden

5 Månadsrapport per den 31 oktober 2008

6 Anmälan av utförare av kommunal familjerådgivning i Stockholm inom ramen för stadens kundvalssystem

7 Upphandling av trygghetsskapande ungdomsarbete - inriktningsärende

9 Sommaren och hösten - rapport från Ungdomsjouren 2008

10 Ansökan om statsbidrag för hiv-preventivt arbete i Stockholms stad

Dnr 11.1-0585/2008
Utsändes senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

11 a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av handikapprådets protokoll

c) Anmälan av delegationsprotokoll

d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

e) Anmälan av inkomna protokollsutdrag och skrivelser m.m.

f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

12 Nämndens frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (110 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) öppnade sammanträdet. Föredragningslistan godkändes.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) och vice ordföranden Karin Rågsjö (v) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Protokollet ska justeras den 24 november 2008.

§3 Om attityder till våldtäkt. Skyll dig själv – Du var full

Svar på remiss av motion (2008:50) från Karin Rågsjö (v)

Dnr 1.6-0558/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 2. Socialtjänstnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

Ärendet

Karin Rågsjö (v) lyfter i sin motion fram en angelägen fråga om attityderna till våldtäkt och annat sexuellt våld. Förvaltningen anser att det är viktigt att samhället kontinuerligt bedriver ett våldsförebyggande arbete och skapar förutsättningar för att attityderna till sexuellt våld förändras. Det är viktigt att involvera männen och pojkarna i frågor som gäller mäns våld mot kvinnor. Männen måste ta ett större ansvar i dessa frågor. Arbete med den inriktning som efterfrågas i motionen pågår redan och bör fortstätta med oförminskad kraft.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 29 oktober 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) lämnade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänstnämnden vill i sitt svar till kommunfullmäktige bifalla motionen i sin helhet
 1. Socialtjänstnämnden anför i övrigt följande.

Som förvaltningen anger i sitt svar är det oerhört viktigt att kontinuerligt diskutera och ”lyfta” frågor som berör sex och samlevnad, det görs inte idag. Det går att påverka attityder men då fordras det ett långsiktigt och kontinuerligt arbete.

Att hänvisa till ”Stockholmsenkäten” och frågan ” Har du tvingat någon till sex” i svaret från förvaltningen känns inte helt relevant. Den intressanta frågan hade varit om eleverna har blivit kränkta, utsatt för sexistiska påhopp eller befunnit sig i en situation där de har känt sig tvingade till sex, då hade vi fått ett annat svar.

Vi har som största stad i landet en stor påverkansmöjlighet för att ändra destruktiva beteenden, den möjligheten ska vi ta. Allt annat ser vi som att ”sticka huvudet i sanden”, Vuxenvärlden har ett ansvar för att ge unga människor möjlighet att diskutera svåra frågoroch ge dem verktyg att hantera en omvärld som blir allt mer komplicerad.

§4 Möjlighet att leva som andra – Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77)

Svar på remiss av LSS-kommitténs slutbetänkande

Dnr 1.6-0567/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 2. Socialtjänstnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

 3. Socialtjänstnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendet

Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) trädde i kraft den 1 januari 1994, samtidigt som lagen (1993:389) om assistansersättning (LASS). LSS-kommittén har haft i uppdrag av regeringen att göra en bred översyn av LSS och personlig assistans. Den centrala frågan har varit hur LSS och LASS fungerar som redskap för att uppnå de handikappolitiska målen. Bidrar LSS och LASS till att målen om delaktighet och jämlika levnadsvillkor uppnås? En viktig uppgift för kommitténs uppdrag har varit föreslå åtgärder för att få bukt med kostnadsutvecklingen inom framför allt personlig assistans. Socialtjänstförvaltningen anser att LSS-kommittén genomfört en värdefull genomlysning av LSS-området och av hela den svenska handkappolitiken. Förvaltningen instämmer i hög grad i kommitténs bedömningar och förslag.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 11 november 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) lämnade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänstnämnden åberopar i huvudsak förvaltningens tjänsteutlåtande som svar till kommunstyrelsen.

 2. Socialtjänstnämnden framför därutöver följande.

LSS har inneburit en avsevärd frihet för många människor med funktionsnedsättning. Behovet av assistans måste därför ses i ett helhetsperspektiv, som utgår från att alla människor ska kunna delta i samhället och kunna arbeta oavsett funktionsnedsättning. Bedömningar av LSS bör se till denna samhällsekonomiska helhet och inte bara fokusera på direkta kostnader.

Förvaltningen har skrivit ett mycket grundligt yttrande som vi i stort sett kan instämma i. Vi vill dock starkare betona att stat, kommun och landsting nu måste fokusera på kvalitet och verksamhetsutveckling och inte fortsatta utredningar. Vi motsätter oss därför den ytterligare översyn av huvudmanna-skapet som föreslås av LSS-kommittén.

Vi delar förvaltningens uppfattning att stödet i föräldraskapet när det gäller barn med funktionsnedsättning måste uppmärksammas, liksom barn till föräldrar med funktionsnedsättning och barnperspektivet vid personlig assistans. Det bör finnas en gräns för hur mycket tid föräldrar kan vara personlig assistent för sina barn i relation till föräldrarollen och till förvärvsarbete utanför hemmet. Barnets bästa måste i alla sammanhang komma i främsta rummet. Vi vill också lyfta fram förvaltningens synpunkter när det gäller sysselsättning och icke förutsedda konsekvenser som kan bli negativa.

Personlig assistans är enligt Socialstyrelsens analys en kostnadseffektiv insats. Med den nya lagen kommer en del personer som idag har personlig assistans enligt LSS att mista assistansen. Det är därför viktigt att den nya insatsen personlig service enligt LSS verkligen ges så att möjligheter att leva som andra inte försämras. Vi är oroliga för att den förväntade besparingen drabbar enskilda hårt, vilket vi motsätter oss. Detta måste noga följas upp.

LSS-kommittén konstaterar att funktionshindersperspektiven i socialtjänstlagen behöver förstärkas. Innan en sådan lagändring har trätt i kraft, befarar vi att insatserna kan bli otillräckliga om en generell åldersgräns vid 65 år för nybeviljande av LSS-insatser införs. Vi motsätter oss en generell åldersgräns innan vi sett effekterna av en ändrad socialtjänstlag.

Vi vill understryka vikten av att ledsagarservice enligt LSS kan fås även i fortsättningen, antingen som självständig insats eller som del av insatsen personlig service med boendestöd. Ledsagarservice är ett bra stöd för unga personer i deras väg till ökad självständighet.

En särskild plan för genomförandeprocessen av den nya lagstiftningen behöver upprättas för att säkra att förändringarna genomförs på ett tryggt och samordnat sätt för individen. Erfarenheterna från de senaste årens förändringar av a-kassan och sjukförsäkringen har lett till stark oro hos många människor som inte fått klara besked om hur de kommer att påverkas.

Vi befarar att kommunerna får nya kostnader på grund av förslaget och anser att staten därför måste ersätta kommunerna.

§5 Månadsrapport per den 31 oktober 2008

Dnr 201-0673/2007

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner månadsrapporten per den 31 oktober 2008.

Ärendet

Förvaltningsledningen bedömer att socialtjänstnämndens samlade verksamhet kommer att redovisa en ekonomi i balans. För den egna driftverksamheten beräknas ett överskott på 0,6mnkr. För entreprenaderna prognostiseras ett överskott på 3,3 mnkr och för stöd till utomstående organisationer prognostiseras ett underskott på 2,0 mnkr. Därutöver bedöms stadsövergripande frågor redovisa ett underskott motsvarande 3,3 mnkr medan ansvaret för utomlänsplacerade funktionshindrade beräknas medföra ett överskott på 4,0 mnkr. Tillståndsenheten som är nämndens enda resultatenhet bedöms ge ett överskott på 1,0 mnkr och lämnar därmed ett överskott att föras till 2009. Bedömningarna grundas på beslut t.o.m. tertialrapport 2 för 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp), ledamoten Dikran Dison (kd), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp), ledamoten Dikran Dison (kd), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänstnämnden godkänner i huvudsak månadsrapporten per den 31 oktober 2008.
 1. Socialtjänstnämnden ger förvaltningen i uppdrag att tillsätta en intern analysgrupp som tillsammans med den konsult som har granskat Enheten för hemlösa får i uppdrag att till socialtjänstnämndens möte i december återkomma med en tydlig redovisning om hur mycket mer medel som fordras för att Enheten för hemlösa ska kunna fortsätta bedriva ett arbete byggt på kvalité och kunskap.
 1. Socialtjänstnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med en rapport/analys

· Varför stadsdelarna efterfrågar färre antal skyddade boenden för barn och unga.

· Varför placeringar av ungdomar så kraftigt har minskat från september till oktober.

· Varför kvinnor och män som söker härbärge konstant ökar månad efter månad.

· Varför stadsdelarna efterfrågar färre och färre placeringar för vuxna missbrukare.

· Varför stadsdelarna efterfrågar färre omvårdnads- och stödboenden.

4. Socialtjänstnämnden anför i övrigt följande.

Det är helt uppenbart att stadsdelsförvaltningarna har fått direktiv att spara. Problemet är att det inte går att spara sig bort från sociala problem. Utan resurstillskott kommer socialtjänsten inte att klara av sina åtaganden. De äldre hemlösa i Stockholm (45 +) har ett tungt vårdbehov, det syns på Enheten för hemlösa som i nuläget ligger back totalt 20 milj. Att hemlösa som kommer direkt från härbärgen och in i lågtröskelboenden behöver förstärkta insatser innebär kostnader, detta har undervärderats i budgeten för 2008. Det finns inget ”quickfix” för sjuka, missbrukande hemlösa, som levt på härbärgen i åratal. Det kostar att få människor på fötter. Det går inte att spara bort hemlösheten.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) lämnade följande särskilda uttalande.

En mycket oroande tendens i månadsrapporten är underskottet för Enheten för hemlösa som fortfarande ligger på ca 20 mnkr. Trots att antalet klienter till Enheten för hemlösa har ökat under åren, har personalstyrkan och budgeten varit densamma. Detta påverkar direkt kvaliteten i hjälpen till de hemlösa och vi oroar oss för personalens arbetsbelastning!

Konsultrapporten visar att enhetens kostnadsökning från 2007 till 2008 primärt orsakats av ett ökat antal vårddygn, ett ökat genomsnittligt pris per dygn samt i viss utsträckning en tendens att välja mer kostsamma och mer kvalificerade vård- och boendeformer.

En rad projekt med uppsökande verksamheter har medfört nya klienter. En del av dessa nya klienter har också visat sig vara i behov av vård och behandling och/eller försörjningsstöd.

Att fler och nya klienter leder till ökade kostnader för vård och boende är ingalunda förvånande. Man kan konstatera att den borgerliga majoriteten har lagt uppdrag på nämnden som inte har åtföljts av pengar. Det tycker vi är anmärkningsvärt.

Att Organisations- och föreningsutskottet har ett underskott är mycket oroande och kommer att leda till att ideella organisationer tilldelas mindre bidrag vilket vi beklagar.

§6 Anmälan av godkända utförare av kommunal familjerådgivning inom ramen för kundvalssystemet i Stockholm

Dnr 105-0329/2008

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner anmälan av utförare av kommunal familjerådgivning i Stockholm.

Ärendet

Socialtjänstnämnden beslutade 2008-06-12 att uppdra åt förvaltningen att inbjuda företag och organisationer att ansöka om att få bedriva kommunal familjerådgivning för Stockholm. Vid ansökningstidens utgång i augusti 2008 hade 18 intresseanmälningar inlämnats och av dessa kvalificerar sig 8 företag/organisationer att bli utförare av kommunal familjerådgivning för Stockholm. Förvaltningen kommer att inbjuda de godkända företagen/organisationerna att teckna avtal med staden för att kundval därigenom ska vara infört 2009-01-02. Införandet inkluderar inrättandet av en central upplysning, bl.a. för hantering av kundnummer, i anslutning till förvaltningens reception.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 30 oktober 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) lämnade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Gertrud Brorsson (mp) lämnade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Socialtjänstnämnden avbryter arbetet med att genomföra en kundvalsmodell i familjerådgivningen.

2. Socialtjänstnämnden begär budgetförstärkning för år 2009 med 5-7 miljoner kronor hos kommunstyrelsen för att minska kön i familjerådgivningen.

3. Socialtjänstnämnden vill därutöver framföra följande

När den borgerliga majoriteten släpper in marknaden i stadens familjerådgivning låter det från politiskt håll som om alla familjer som står i kö ska få rådgivning utan väntetid, men det kommer inte att inträffa så länge staden inte tillför mer pengar till familjerådgivningen.

Vi är generellt kritiska till införandet av pengsystem. Inom familjerådgivningen vet vi från klientundersökningen att klienterna är mycket nöjda med stadens familjerådgivning, vilket gör det än märkligare att de borgerliga partierna vill införa en familjerådgivningspeng. Behovet av rådgivning är dock stort och köer har uppstått. Många har därför avstått från att boka tid på grund av väntetiderna. Att införa en kundvalsmodell innebär inte i sig en ökad servicenivå, allt beror på hur mycket pengar som staden tillför.

Vi är också oroliga för uppföljningen i det föreslagna systemet. Hur ska kvalitén följas upp? Hur ska man säkerställa att debiterade konsultationstimmar är utförda? Hur ska man säkra att familjerådgivning erbjuds och ingen annan terapi? Oklarheterna i det föreslagna systemet är olyckliga, eftersom familjerådgivningen är mycket viktig, särskilt för barn i familjer där det råder konflikt.

Vi beklagar att den borgerliga majoriteten inte vill bygga ut familjerådgivningen utifrån en dialog med stadens egna erkänt duktiga utförare och besluta om ett ordentligt budgettillskott. Förvaltningen skriver klart och tydligt i ärendet att den förväntade volymökningen innebär en årlig nettokostnadsökning om 5-7 mnkr och att dessa pengar inte kan återfinnas i nämndens budget för 2009. För att få en långsiktig lösning behöver antalet kommunala familjerådgivare utökas, gärna med breddad kompetens för att fånga upp behov i olika delar av staden. I ärendet finns inte ett enda ord om kvalité eller utveckling. Det är ideologin som styr, inte kvalitetstänkandet.

Slutligen vill kommentera att vi inte anser det helt självklart att anlita en kyrka som utförare. Det är viktigt att stadens medborgare oavsett trostillhörighet ska kunna vända sig till familjerådgivningen och att den är religiöst obunden.

Reservation

Ledamoten Gertrud Brorsson (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Socialtjänstnämnden beslutar att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut.

2. Socialtjänstnämnden beslutar att till kommunstyrelsen hemställa om

7 mkr för att kostnadsökningen.

Det är glädjande att flera utförare är intresserade av att bedriva rådgivning för familjer. Förhoppningsvis ska det nu inte behöva vara långa väntetider för familjer i kris. Kundvalet kan också göra att man får en rådgivare som man själv känner sig trygg med. Båda dessa faktorer kan leda till att problemen går att lösa för dem som är drabbade. Ju längre tid det går desto större risk att krisen består.

Vi vänder oss dock starkt mot det faktum att majoriteten inte budgeterat för kostnadsökningen på 5-7 miljoner kronor som kundvalssystemet innebär. Det är en mycket billig investering för att komma tillrätta med onödigt lidande i familjer.

Genom att kostnadsökningen tas från annan verksamhet flyttas bara krisen vilket inte på något sätt är till gagn för staden i allmänhet och de drabbade individerna i synnerhet.

§7 Upphandling av trygghetsskapande ungdomsarbete – inriktningsärende

Dnr 3.5-0598/2008

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som grund för förfrågningsunderlag i en kommande upphandling.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2008-03-17 om fortsatt samarbete mellan staden och Fryshuset. I beslutet ingick en överföring av medel från idrottsnämnden till socialtjänstnämnden, tecknandet av ett avtal om ett grundbidrag (7 mnkr) till Fryshuset för tre år samt ett uppdrag till socialtjänstnämnden att utreda en upphandling av resterande bidrag (8 mnkr). Socialtjänstnämnden behandlade 2008-09-18 ett inriktningsärende från förvaltningen innebärande att tjänster till en omfattning av 5 mnkr konkurrensutsätts genom upphandling och 3 mnkr konkurrensutsätts genom att medlen överförs till socialtjänstnämndens anslag för stöd till utomstående organisationer.

Förvaltningen föreslår att ett tvåårigt entreprenadavtal om 3 mnkr tecknas och att därutöver 2 mnkr ingår i upphandlingen som en möjlig avropsvolym. Samtliga upphandlade tjänster ska levereras enligt en överenskommen plan med flexibilitet i tid och rum. Avropsvolymen används för tillfälliga och särskilda behov då man befarar stora samlingar ungdomar och sammankomster som kan urarta.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 30 oktober 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp), ledamoten Dikran Dison (kd) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) lämnade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp), ledamoten Dikran Dison (kd) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Socialtjänstnämnden avslår förvaltningens förslag till beslut.

2. Socialtjänstnämnden framför därutöver följande.

Fryshuset har under snart 25 års tid gjort viktiga insatser för Stockholm stad och framför allt för många unga Stockholmare. Verksamhetens självständighet och bredd är en unik företeelse i organisationssverige.

Fryshusets verksamhet bedrivs ideellt och utan vinstsyften och Stockholms stad har lämnat bidrag till verksamheten sedan 1986. Vi anser att Fryshuset bedriver oerhört bra verksamheter för unga och vi har svårt att förstå varför de borgerliga partierna vill förändra en välfungerande modell för bidrag till denna verksamhet. Denna förändring skapar givetvis stor oro för personal och deltagare vid Fryshusets verksamheter och innebär ingen långsiktighet och förutsägbarhet. För samtliga organisationer är förutsägbarhet eftersträvansvärt, inte minst gäller detta den ekonomiska förutsägbarheten.

Vår grunduppfattning är att Fryshuset borde få större förutsägbarhet i bidragsgivningen och snarare också mer pengar från Stockholms stad, inte mindre.

Särskilt uttalande

Ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) lämnade följande särskilda uttalande.

Vi genomför nu en upphandling av trygghetsskapande åtgärder för ungdomar dels för att tydliggöra vikten av att detta arbete utförs och dels för att skapa en större stabilitet och långsiktighet genom avtal. I framtagandet av upphandlingskriterier och riktlinjer är det därför viktigt att erfarenheterna och resultatet från den genomlysning av Stockholms stads insatser för barn som far illa som nu startats tas tillvara.

§8 Volontärbyrån

Ansökan om fortsatt ekonomiskt stöd

Dnr 10.1-0561/2008

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden beslutar att bevilja Forum för Frivilligt Socialt Arbete 1 mnkr till Volontärbyråns verksamhet i Stockholm år 2009.

Ärendet

Volontärbyrån i Stockholm startade sin verksamhet 1 januari 2003. Volontärbyrån förmedlar kontakt mellan volontärer och frivilligorganisationer. Deras verksamhetsidé är att förmedla kontakt mellan volontärer och frivilligorganisationer via Internet. Intresset för Volontärbyrån är stort både från allmänheten och från frivilligorganisationerna. Sedan starten har 10 076 volontärkontakter förmedlats till organisationer i Stockholm. Förvaltningen föreslår att Volontärbyrån beviljas ett fortsatt ekonomiskt stöd med 1 mnkr för år 2009 till sin verksamhet i Stockholm.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 15 oktober 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§9 Sommaren och hösten – rapport från Ungdomsjouren 2008

Dnr 4.0-0599/2008

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Ungdomsjouren har i en rapport sammanfattat sina iakttagelser under sommaren och hösten 2008 från det uppsökande arbetet i city riktat till ungdomar. Till skillnad mot tidigare år har ett större antal ungdomar vistats i city och ett 100-tal ungdomar vistas fortfarande dagligen på Sergelstorg. Ungdomsjouren har identifierat vilka ungdomsgrupper som behöver kartläggas ytterligare för att kunna bedöma ungdomarnas eventuella behov av stöd- och hjälpinsatser från socialtjänsten.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 oktober 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison, (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänstnämnden godkänner rapporten.

 2. Socialtjänstnämnden ger förvaltningen följande uppdrag:

- Att under ett år frigöra resurser stadsövergripande för att dubblera ungdomsjouren samt att stärka samarbetet med uppsökare från stadsdelsförvaltningarna, polis samt frivilligorganisationer för att tydligare få ett grepp över ungdomarnas situation.

- Att identifiera de ungdomar som far mest illa så att stadsdelsförvaltningarna kan fullfölja sitt arbete enligt socialtjänstlagen.

- Att tillsammans med ett antal ungdomar som representerar de som vistas på ”Plattan” skapa en referensgrupp.

- Att i april 2009 återkomma med en åtgärdsplan för hur staden i samverkan med andra ska nå och fånga upp ungdomar som vistas på ”Plattan”.

Vuxenvärlden kan angripa problemen med ungdomsgrupperna som uppehåller sig på ”Plattan” på två sätt - genom skygglappar eller genom att stärka samarbetet med andra aktörer för att nå de ungdomar som på olika sätt far illa. De kan inte vara acceptabelt att ungdomar som redan är kända av socialtjänsten dagligen vistas i en mycket destruktiv miljö. Många av dessa killar och tjejer kommer att tillhöra den grupp av unga vuxna som är hemlösa om vi inte sätter in åtgärder för att hindra den nedåtgående spiralen. Vuxenvärlden och den rika staden Stockholm borde kunna erbjuda ungdomar andra chanser och möjligheter än att ”gå ner sig på Plattan”.

§10 Ansökan om statsbidrag för hiv-preventivt arbete i Stockholms stad

Dnr 11.1-0585/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden ansöker om 19240 tkr i statsbidrag för hiv/STI-preventiva insatser hos Socialstyrelsen.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

 3. Ärendet överlämnas till stadsdelsnämnderna, utbildningsnämnden, äldrenämnden samt kommunstyrelsen.

Ärendet

Socialtjänstförvaltningen presenterar i tjänsteutlåtandet de förutsättningar som finns avseende statsbidraget för hiv/STI-preventiva insatser. Staden ansöker om 6680 tkr för verksamheter av riksintresse, 250 tkr för en förstudie avseende ett regionalt kunskapscenter samt 12 310 tkr för tillfälliga projekt. Totalt innebär årets ansökan en stor satsning på verksamheter med fokus på ungdomar och unga vuxna. Om Socialstyrelsen inte bifaller stadens ansökan i dess helhet kommer förvaltningen att återkomma till nämnden med ett förslag till fördelning av de beviljade projektmedlen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 november 2008.

Förslag till beslut

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) anmälde jäv och deltog inte i beslutet.

Ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp), ledamoten Dikran Dison (kd) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (v) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) lämnade ett annat förslag till beslut som innebar återremiss av ärendet och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden tog först upp förslaget att återremittera ärendet.

Nämnden beslutade utan omröstning att inte återremittera ärendet.

Ordföranden ställde därefter förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp), ledamoten Dikran Dison (kd) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) förslag till beslut.

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (v) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Socialtjänstnämnden anför följande.

Det finns en del frågetecken och klara tveksamheter i förslaget om vilka som ska få del av det statliga HIV-anslaget. Vi ställer oss tveksamma till att såväl den egna förvaltningen som LAFA ska söka dessa pengar då ändamålet i ansökan torde ingå i den ordinarie verksamheten.

Staden och socialtjänstförvaltningen har redan ett samordningsansvar (bara genom att ansökningarna går genom nämnden) varför vi inte kan se att ansökan tillför något nytt. Likaså gäller KAST – uppsökande arbete bland sexköpare – som varit en ordinarie verksamhet inom socialtjänsten under många år. Samma gäller för LAFA.

Vi ställer oss starkt frågande till bedömningsgrunderna då man söker bidrag till egen reguljär verksamhet men avslår ansökningarna för de afrikanska föreningarna. Hur har förvaltningen sett till att dessa föreningar kan tillgodogöra sig projektmedel. Har man tydligt informerat om vad och hur som gäller för dessa pengar. Då vi haft ett otydligt ärende i organisations- och föreningsutskottet som klart missgynnat dessa organisationer så ställer vi oss starkt undrande till om detta verkligen gjorts.

När det gäller Svenska institutet för sexuell- och relationsmässig rehab anser vi att de inte ska ingå i ansökan. Dels så är det ett företag och ska då inte ingå i anslaget utan i så fall upphandlas av de relevanta myndigheterna, dels så ställer vi oss tveksamma till nyttan av deras verksamhet.

Vidare vill vi att förvaltningen tydliggör varför Noaks Ark föreslås få en så pass stor summa pengar. Vad är det i deras verksamhet som föranleder projektmedel och vad är reguljär verksamhet?

Särskilt uttalande

Ledamoten Gertrud Brorsson (mp) lämnade följande särskilda uttalande.

Jag anser att förvaltningens tjänsteutlåtande var ofullständigt och inte gav tillräcklig information för att kunna fatta beslut.

§11 Anmälningsärenden

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden beslutar lägga följande ärenden till handlingarna.

Protokoll från socialtjänstnämndens sammanträde den 23 oktober 2008 justerat den 3 november 2008.

Protokoll från handikapprådets sammanträde den 17 november 2008 justerat den 17 november 2008.

Protokoll från tillståndsutskottets sammanträde den 5 november 2008 justerat den 11-12 november 2008.

Protokoll från organisations- och föreningsutskottets sammanträde den 25 september 2008 justerat den 13 november 2008.

Protokoll från individutskottets sammanträden den 8 och 23 oktober samt den 6 november 2008 justerade den 23 oktober samt den 10 och 12 november 2008.

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation med dnr 4.0-0609/2008, dnr 4.0-0611/2008, dnr 2.5-0571/2008, dnr 307-0019/2008, dnr 2.5-0591/2008, dnr 2.5-0592 och dnr 2.5-0631/2008.

Inkomna handlingar till socialtjänstnämnden perioden den 6 oktober 2008 till den 31 oktober 2008.

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde den 14 november justerat den 17 november 2008.

§12 Nämndens frågor

Skrivelse om ungdomsjourens arbete på ”Plattan” från vice ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamoten Gertrud Brorsson (mp) och ledamoten Abdo Goriya (s) överlämnades till förvaltningen för beredning.

Socialtjänstnämnden beslutade om sammanträdestider för socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden under 2009 enligt följande.

Torsdagen den 8 januari kl. 16.00

Tisdagen den 27 januari kl. 16.00

Torsdagen den 12 februari kl. 16.00

Torsdagen den 19 mars kl. 16.00

Torsdagen den 23 april kl. 16.00

Torsdagen den 14 maj kl. 16.00

Tisdagen den 16 juni kl. 16.00

Torsdagen den 27 augusti kl. 16.00

Torsdagen den 17 september kl. 16.00

Torsdagen den 22 oktober kl. 16.00

Torsdagen den 19 november kl. 16.00

Tisdagen den 15 december kl. 16.00

Ledamoten Gertrud Brorsson (mp) hade ställt frågor upp konkurrensupphandlingarna av boendena Råcksta och Norrtull per e-post till förvaltningen. Förvaltningen kommer att lämna ett skriftligt svar till nämnden på frågorna.

Ledamoten Gertrud Brorsson (mp) informerade om att SKOOPI – Sociala arbetskooperativens intresseorganisation arrangerar en mässa där sociala företag visar upp sitt sätt att arbeta och bjuder in till samtal. Socialaföretagsmässan 2008 startar torsdagen den 20 november. Allmänheten är välkommen att besöka de utställande sociala företagen i Kulturhuset, Sergels torg under fredagen och lördagen, den 21-22 november.

Ledamoten Kerstin Gustavsson (m) informerade från Föreningen Sveriges socialchefers (FSS) studiedagar den 1 – 3 där hon och ledamoten Abdo Goriya (s) deltog den 1 – 3 oktober 2008. Studiedagarna hade hållit hög kvalitet.

Socialtjänstnämnden godkände att ersättaren Bengt Carlsson (m) deltagit i Stadsmissionens konferens Unga i hemlöshet - Vuxna i maktlöshet den 14 november 2008.

§13 Förvaltningsinformation

Ola Odebäck, Vd på Ramböll Management AB, föredrog resultatet av den genomlysning av Enheten för hemlösa som gjorts på uppdrag av förvaltningsledningen med anledning av accelererande budgetunderskott.

__________________________