Din position: Hem > Stockholms stad > Socialtjänstnämnden > Sammanträde 2004-05-24

Sammanträde 2004-05-24

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

Justerat den 1 juni 2004

Margareta Olofsson           Sekreterare

Anna Kinberg Batra           Lisbeth Westerlund

Plats: Bråvallasalen, Stadshuset Tid: 14.30 – 15.15

Närvarande

Ordförande
Margareta Olofsson (v)

Vice ordförande
Peter Lundén-Welden (m)

Ledamöterna
Karin Rågsjö (v)

Monika Lindh (s)

Jari Visshed (s)

Lilian Falkbäck (s)

Ian Hamilton (s)

Christer Öhgren (mp)

Anna Kinberg Batra (m)

Ann-Katrin Åslund (fp)

Abit Dundar (fp)

Tjänstg. ersättare
Kerstin Gustavsson (m)

Maria Olin (kd)

Ersättare
Jackie Nylander (v)

Inga Näslund (s)

Britta Andersson (s)

Jamie Bolling (mp)

Patrik Silverudd (fp)

Förhinder hade anmälts av ledamöterna Hanna Broberg (m) och Désirée Pethrus Engström (kd) samt ersättarna Victor Montero (s), Björn Kron (s),

Saied Tagavi (s), Elias Wästberg (m), Anita Hillerström Vagli (m) och Malin Strid (fp).

Föredragande vid sammanträdet var förvaltningschef Dag Helin.

Närvarande i övrigt var Peter Carlsten, Eddie Friberg, Pia Hofmeijer,

Christina Högblom, Vera Josefsson, Rita Kahn, Eva Sandberg och Lisbeth Westerlund.

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Margareta Olofsson (v) öppnade sammanträdet.

§2 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes.

§3 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Margareta Olofsson (v) och ledamoten Anna Kinberg Batra (m) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§4 Tid för justering av protokollet

Protokollet ska justeras den 1 juni 2004.

§5 Anmälan av protokolljustering

Protokoll från sammanträdet den 27 april 2004 hade justerats den 3 maj 2004.

§6 Anmälan av handikapprådets protokoll

Protokoll från sammanträdet den 17 maj 2004 hade justerats den 18 maj 2004.

§7 Anmälan av delegationsprotokoll

Protokoll från individutskottets sammanträden den 21 april och 19 maj 2004 hade justerats den 26 april och 21 maj 2004.

§8 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Dag Helin, förvaltningschef, hade beslutat att Stig Hanno ska delta i Eurocities Social Welfare Committee (ESWC) sammanträde i Aarhus, Danmark, den 17 – 18 juni 2004, att Stig Hanno, Gunilla Kvist och Zdenka Sramkova samt tre representanter för kommunstyrelsens kandikappråd ska delta i transnationell konferens inom ramen för EQUAL och TIE3 i Portugal den 27 – 28 maj 2004, att Shahid Saleem ska delta i European workshop on local employment indicatiors and benchmarking local employment policies den 7 – 9 juni 2004 i Offenbach am Main i Tyskland, den 27 april 2004 beslutat om deltagande i staben för utredning och projekt studieresa till Dublin, Irland, för Vera Josefsson, Tina Heinsoo, Christina Högblom, Anette Eriksson, Elsie Edlund, Gunilla Olofsson, Christina Svedenhäll, Linda Kilter och Annalena Norrbom och den 10 maj 2004 beslutat att Stig Hanno skulle delta i planeringsmöte i Riga med Union of Baltic Cities (UBC) arbetsgrupp den 13 – 14 maj 2004.

Eddie Friberg, biträdande förvaltningschef, hade den 24 mars anställt registrator Ing-Marie Bromander och den 16 april 2004 beslutat om anställning av Anneli Lind från Adecco Sweden AB som registrator under perioden 26 april - 24 juni 2004 till en kostnad av 196 kr/timme.

Rita Kahn, avdelningschef individorienterade verksamheter, hade den 27 april 2004 beslutat om deltagande i planeringsresa till Åland den 29 april 2004 för anställda på Enheten för hemlösa administrativa avdelning, Nils Beijer, Birgitta Karlsson, Fatemeh Grahn, Rose-Marie Carlsson, Maria Eriksson och Berth Bengtson.

Rose-Marie Davidsson, institutionschef Östagården, hade 1 april 2004 anställt behandlingsassisterna Pia Liisa Rieppola och Lena Salestedt.

Saba Ekubasilassie, bitr. institutionschef Bandhagshemmet, hade den 3 mars 2004 anställt kock John Elmes.

Gerd Hinas, verksamhetsledare HVB barn och ungdom, hade den 23 februari 2004 anställt behandlingsassistent Susanne Valentin.

Elizabeth Hjälmarstedt, institutionschef Krukis/Örnsberg, hade den 1 mars 2004 anställt behandlingsassistent Vlado Rajic.

§9 Inkomna protokollsutdrag och skrivelser m.m.

§10 Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde den 14 maj 2004 hade justerats den 18 maj 2004.


§11 Delårsrapport samt tertialrapport 1 per den 30 april med prognos för 2004

Dnr 201-023/2003

Socialtjänstnämndens beslut

1. Delårsrapport samt tertialrapport 1 per den 30 april med prognos för 2004 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

2. Nämnden godkänner att i delårsrapporten periodiseras vårdkostnader, vårdintäkter, hyror och projekt.

3. Nämnden hemställer om 1,4 mkr för prestationsökningar inom LSS-kollo.

4. Nämnden hemställer om 5 mkr för ökade kostnader för utomlänsplacerade funktionshindrade.

5. Nämnden redovisar i bilaga 3 omslutningsförändringar om 0,4 mkr till kommunstyrelsen.

6. Socialtjänstnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendet

Fem år i rad har socialtjänstnämnden redovisat en budget i balans och prognosen för verksamhetsåret 2004 pekar på att nämndens åtaganden för den egna påverkbara verksamheten återigen kommer att uppfyllas inom de budgetramar som givits. Förutsättningen för att prognosen ska hålla är att stadsdelarnas köpkraft inte minskar eftersom minskad köpvolym från stadsdelarna innebär minskade intäkter och - i förlängningen - budgetunderskott för socialtjänstnämnden.

Vid sidan av prognosen redovisas ett underskott om 5 mkr för ökade kostnader för utomlänsplacerade funktionshindrade. Dessa kostnader kan nämnden inte påverka. Förvaltningen föreslår att nämnden hemställer om särskilda medel för att finansiera denna kostnadsökning.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 13 maj 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Christer Öhgren (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och tjänstgörande ersättaren Maria Olin (kd) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Christer Öhgren (mp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och tjänstgörande ersättaren Maria Olin (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Socialtjänstnämnden föreslås besluta följande.

1. I huvudsak godkänns förvaltningens förslag till beslut.

2. Därutöver anförs:

Vänstermajoriteten i Stockholms stad har från valet 2002 förhållit sig anmärkningsvärt passiva till de växande problem som Stockholms stad har.

Stockholms ekonomi mår inte bra och det är stockholmarna som drabbas, de som drabbas värst är de mest utsatta stockholmarna.

Stockholms hemlösa mår allt sämre och vänstermajoritetens vilja att byråkratisera och försvåra för de som vill vara med och hjälpa de hemlösa hjälper inte den utvecklingen, tvärtom. Tak-över-huvudet-garantin som infördes under 1999 ska återupprättas och följas upp med fortsatt utbyggnad av motivations- och planeringsboenden.

Antalet socialbidragstagare har ökat med 10 % det senaste året (mars 2004 – mars 2003, rensat för övergången till äldreförsörjningsstöd) Kostnaderna för socialbidrag ökade under samma period med 13 % och kostnaden är nu enligt utrednings- och statistikkontoret (USK) över 93 mkr i månaden för Stockholms stad. Om denna utveckling fortsätter riskerar tusentals unga stockholmare att fastna i det bidragsberoende den förra borgerliga majoriteten gjorde så mycket för att minska.

Vänstermajoriteten har misslyckats med att nå stadens sedan 1999 fastställda och alltjämt gällande mål om ett halverat socialbidragsberoende i Stockholm i och med utgången av 2004. Utvecklingen nu är mycket oroväckande, antalet bidragsberoende ökar.

För att lyckas med halveringen måste nya metoder och nya samarbeten till. En del sådana samarbeten har prövats under den förra borgerliga mandatperioden och givit ett mycket gott resultat. Inte minst har samarbetet med näringsliv och bemanningsföretag bidragit till fler personer i arbete. Flertalet stadsdelsnämnder har lyft upp frågan på dagordningen och startat särskilda projekt för att arbeta med de arbetslösa. Möjligheten att direktupphandla tjänster av bemanningsföretag och andra intressenter i arbetet för att minska bidragsberoendet måste också tillåtas och utnyttjas.

Genom att aktivt engagera sig och ställa krav på dem som i dag får socialbidrag kan mycket göras. Passivitet, både från myndighetens sida och från den bidragsberoende, bryts. I Stockholm har vi under den förra majoriteten arbetat intensivt i olika modeller för att nå goda resultat. Vi visade under den förra mandatperioden att det går att bryta bidragsberoendet, nu måste arbetet utvecklas och intensifieras.

En jobbgaranti ska införas i Stockholm, där alla som idag är socialbidragsberoende ges en snabb individuell bedömning och, i de fall arbetsbrist är orsaken till bidragsberoendet, garanteras arbete inom fem dagar. Är det inte arbetsbrist som är orsaken till socialbidragsberoendet ska utbildning eller stöd i anpassad form erbjudas. Föreligger det medicinska eller andra skäl till bidragsberoendet bör en utredning göras för att se om det inte är exempelvis sjukbidrag eller sjukpension som är den stödform som passar bäst. Den som inte accepterar den erbjudna försörjningsmöjligheten ska heller inte vara berättigad till socialbidrag.

Vänstermajoritetens användande av de medel som avsatts för att ekonomiskt stödja organisationer och frivilligorganisationer är under all kritik. Såsom även Stockholms stads revisorer påpekat ska inte de medlen användas som budgetregleringspost utan gå till att stödja alla de hårt arbetande frivilliga utan vars bidrag Stockholms utsatta skulle ha en betydligt svårare situation..

§12 Årsrapport 2003 Socialtjänstnämnden

Yttrande över revisionskontorets rapport nr 38 april 2004

Dnr 202-263/2004

Socialtjänstnämndens beslut

1. Nämnden godkänner tjänsteutlåtandet som yttrande över revisionskontorets årsrapport 2003.

2. Yttrandet överlämnas till socialtjänstnämndens revisorer.

3. Socialtjänstnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendet

Revisionen konstaterar att nämndens verksamhet och ekonomiska resultat är i stort tillfredsställande, att nämndens styrning, uppföljning och kontroll är tillräcklig samt att nämnden har ett fungerande system för intern kontroll. Sammanfattningsvis bedömer revisorerna att nämndens bokslut och räkenskaper för år 2003 är rättvisande.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 maj 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Christer Öhgren (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och tjänstgörande ersättaren Maria Olin (kd) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Christer Öhgren (mp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och tjänstgörande ersättaren Maria Olin (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Socialtjänstnämnden föreslås besluta följande.

1. I huvudsak bifalls förvaltningens förslag till beslut.

2. Därutöver anförs:

Under slutet av 2003 riktade vi återkommande kritik mot majoritetens sätt att behandla bidragen till frivilligorganisationer. Att avslå ansökningar till bra projekt, och istället använda 2003 års överskott för att balansera socialtjänstnämndens resultat för året var fullständigt oacceptabla beslut.

Revisorernas anmärkning att anslaget till frivilligorganisationerna under senare delen av 2003 fungerat som en budgetregleringspost istället för att delas ut, måste tas på största allvar. Majoritetens njugga inställning till frivilligt socialt arbete blev under den gångna vintern alltmer uppenbar. Att medel som nämnden beslutat avsätta till frivilligorganisationernas arbete med Stockholms mest hjälpbehövande människor på detta sätt hölls inne, får inte upprepas.

Revisorerna konstaterar också att nämnden påbörjat arbetet med att i samråd med stadsdelsnämnderna föreslå ett samlat huvudmannaskap i någon eller några stadsdelsnämnder avseende arbetet med missbrukare och psykiskt funktionshindrade. Detta arbete bör påskyndas och fördjupas. Såväl missbruksvården som vården och omsorgen om psykiskt sjuka har i dag mycket stora brister som resulterar i att människor faller mellan stolarna.

Revisorerna konstaterar också att Stockholm HVB barn och ungdom haft svårt att konkurrera med det privata utbudet. Vi vill i detta sammanhang understryka att stadens egen verksamhet endast bör vara ett komplement till de upphandlade privata verksamheterna. Det kan därmed bli aktuellt att avveckla ytterligare institutioner i stadens egen regi.

Särskilt uttalande

Ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Christer Öhgren (mp) lämnade följande särskilda uttalande.

Revisorerna har i sin rapport gjort en särskild granskning av Stockholm HVB barn och ungdom. I rapporten visas i stort en korrekt bild av de problem som Stockholm HVB barn och ungdom står inför. Det är dock viktigt att påpeka att majoriteten sedan 2002 genomfört en rad åtgärder i syfte att förbättra situationen för Stockholm HVB barn och ungdom liksom för övriga av de kundorienterade verksamheterna. En omstrukturering med bland annat avveckling av vissa institutioner genomfördes i slutet av 2002. I samband med budget 2004 avsattes 7,5 mnkr för att garantera skyddet för utsatta barn och ungdomar, vilket garanterat akut- och utredningsplatser i stadens regi. För flera olika institutioner har subventionering av priset genomförts i syfte att öka beläggningen. I den kommande översynen av socialtjänstnämnden ska också förutsättningarna för de kundorienterade verksamheterna ses över.

§13 Rapport om kontaktpersonskampanjen

Dnr 013-313/2001

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden beslutar godkänna rapporten om Kontaktpersonskampanjen och skickar den för kännedom till kommunstyrelsen och till stadsdelsnämnderna.

Ärendet

Syftet med projektet var att genom en koncentrerad kampanjaktivitet, skyndsamt göra det möjligt att verkställa icke verkställda beslut. Idag har i stort sett alla de vilande ansökningarna om kontaktperson behandlats och verkställts. Detta trots att kampanjen också ledde till att ytterligare 125 personer ansökte om kontaktperson.

Men ännu viktigare är det långsiktiga målet att garantera att en sådan situation inte ska återkomma. En organisation har nu skapats där handläggarna i regioner om 4 - 5 stadsdelar samarbetar om rekrytering, utbildning och handledning till kontaktpersoner. Ett stödmaterial för handläggarna, kopplat till IT-systemet Paraplyet gör rutinerna säkrare och mer lika. Tanken är också att varje höst ha en liten annonskampanj med det befintliga materialet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 29 april 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§14 Kartläggning av missbrukssituationen i Stockholms stad våren 2004

Dnr 402-332/2003

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden beslutar bordlägga ärendet.

Ärendet

Socialtjänstförvaltningen har fått i uppdrag att göra en kartläggning av missbrukssituationen i Stockholm som ska ligga till grund för en långsiktig plan för att förstärka missbrukarvården.

Socialtjänstnämnden godkände den 30 januari 2004 delrapporten ” Rapport om missbruksarbetet vid stadsdelsförvaltningarna och socialtjänstförvaltningens enhet för hemlösa.”

Den rapport som nu föreligger utgår från nationella, regionala och lokala styrdokument för missbrukarvården samt kartläggningar av missbrukssituationen på nationell nivå och i Stockholms stad. Därutöver har ett stort antal intervjuer genomförts med chefer vid socialtjänstförvaltningens verksamheter inom missbruks- och hemlöshetsområdet. Rapporten redovisar befintliga resurser inom staden och visar på områden som behöver utvecklas. Slutligen ges förslag till åtgärder för ett förbättra missbrukarvården inom Stockholms stad. I en särskild bilaga redovisas statistik över socialtjänstens kontakter med vuxna missbrukare under åren 1996-2002.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 11 maj 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle bordlägga ärendet.

§15 Redovisning av antal barn under 18 år i Stockholms stad med bistånd i form av stödboende i lägenhet

Dnr 106-190/2002

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden beslutar godkänna redovisningen.

Ärendet

Socialtjänstnämnden begärde i samband med behandlingen av en remiss av Stiftelsen hotellhems bostadshotellsutredning en redovisning av alternativa boendemöjligheter för ungdomar under 18 år. I det tjänsteutlåtande som då skrevs gjordes en beskrivning av vad några stadsdelsförvaltningar har för boendemöjligheter för målgruppen samt vilka skyddade stödboenden HVB barn och ungdom och Placeringsenheten kan erbjuda. Socialtjänstnämnden gav vid sitt beslut den 18 december 2002 ett antal tilläggsuppdrag till förvaltningen, där man bland annat ville ha en redovisning av hur många barn under 18 år som bor ensamma i lägenheter totalt i Stockholms stad och vilka stödåtgärder som finns för dessa barn. Vid en enkät har stadsdelsförvaltningarna redovisat totalt 17 barn som med kvalificerat stöd av stadsdelsförvaltningarna bor ensamma i lägenheter.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 13 maj 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag .

§16 Rapport om antalet hemlösa i Stockholm april 2004

Dnr 402-596/2003

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden beslutar bordlägga ärendet.

Ärendet

Socialtjänstnämnden beslutade den 16 december 2003 att uppdra åt socialtjänstförvaltningen att dels ”ta fram en detaljerad statistik över de hemlösa under våren 2004” och dels ”att regelbundet ta fram detaljerad statistik över de hemlösa”.

Som följd av socialtjänstnämndens uppdrag genomfördes en räkning av hemlösa i staden under dygnet den 15 april 2004. Räkningen genomfördes genom ifyllande av en enkel enkät som spreds till olika enheter i staden. Totalt inkom 3 687 enkätsvar och efter avräkning av samma personer som inrapporterats från flera enheter återstod 3 370 personer som betecknats som hemlösa.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 maj 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle bordlägga ärendet.

§17 Projektansökningar till miljömiljarden

Dnr 106-259/2004

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden godkänner förvaltningens yttrande som svar på remissen.

2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendet

Miljö- och konsumentroteln har skickat miljöförvaltningens projektansökningar till miljömiljarden på remiss till socialtjänstnämnden och ett stort antal nämnder och bolag.

Miljöförvaltningen arbetade under hösten 2003 fram en kommunikationsplan för Stockholms handlingsprogram mot växthusgaser som kallas Klimatkampanj Stockholm. För att stärka kommunikationsinsatserna med fler konkreta kommunikationsprojekt ansöker Miljöförvaltningen om extra medel från miljömiljarden.. De föreslagna åtgärderna ligger i linje med socialtjänstförvaltningens miljöpolicy och miljöprogram och de föreslagna projekten berör inte socialtjänstnämndens verksamhet på ett sätt som står i strid med nämndens expertkompetens eller uppdrag och planer.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 30 april 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Christer Öhgren (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och tjänstgörande ersättaren Maria Olin (kd) föreslog att nämnden skulle överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Christer Öhgren (mp) förslag till beslut.

§18 Återredovisning av kommunfullmäktiges uppdrag om sammanslagning av Lokal- och byggnadskonsulterna (LoBen) och Projekt- och beställarstöd

Dnr 110-161/2004

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden beslutar bordlägga ärendet

Ärendet

LoBen inom Socialtjänstförvaltningen och Projekt- och beställarstöd inom Utbildningsförvaltningen erbjuder beställarstöd till stadsdelsförvaltningar och de egna förvaltningarna. Beställarstödet syftar till att stärka förvaltningarna i deras beställarroll i samband med om-, ny- och tillbyggnad av lokaler.

Sammantaget tyder utredningen på en vikande efterfrågan. Avgörande för förvaltningarnas efterfrågan är hur de uppfattar konsulternas kompetens och i vilken omfattning de har eller uppfattar att de har behov av denna kompetens. Utredningen anser att det finns behov av att erbjuda utbildning, rådgivning och erfarenhetsåterföring för att utveckla stadens förvaltningar som beställare. Vidare är den nya enheten i behov av såväl legitimitet i staden som ekonomisk stabilitet. En förutsättning för samgåendet är därför att enheten erhåller en grundbeställning som syftar till att såväl ge ökad ekonomisk stabilitet som att utveckla förvaltningarna som beställare.

Den sammanslagna enheten föreslås placeras inom utbildningsförvaltningens uppdragsavdelning.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 15 april 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle bordlägga ärendet

§19 Införande av familjerådgivningspeng - Bordlagt ärende

Remissvar på motion (nr 43) från Ewa Samuelsson (kd)

Dnr 106-017/2004

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendet

Förvaltningen anser att Ewa Samuelssons (kd) förslag om införande av en familjerådgivningspeng kan genomföras om man vill att stadens invånare ska ha fler utförare av familjerådgivning att välja mellan. Däremot finns inget självklart samband mellan fler utförare och kortare väntetider till familjerådgivning. Om väntetiderna ska kunna nedbringas måste resurserna till familjerådgivning öka.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 4 mars 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Christer Öhgren (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och tjänstgörande ersättaren Maria Olin (kd) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Christer Öhgren (mp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och tjänstgörande ersättaren Maria Olin (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Socialtjänstnämnden föreslås besluta följande.

1. Socialtjänstförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna att införa en familjerådgivningspeng.

2. Därutöver anförs:

Familjerådgivning är en både viktig och känslig verksamhet. För att i framtiden kunna garantera en god familjerådgivning är det centralt att vi öppnar upp för alternativa driftsformer och låter medborgarna välja utförare själva. Inom det nämnda området är det bra om så många olika infallsvinklar och metoder som möjligt står till medborgarnas förfogande, inte bara en offentlig patentlösning.

Hur en familjerådgivningspeng ska utformas är en fråga som nogsamt bör utredas.

En familjerådgivningspeng skulle öka medborgarens möjlighet att själv avgöra vem som ska utföra stödinsatsen. Som motionären påpekar skulle en ökad mångfald av utförare kunna bidra till att det utvecklas alternativa metoder och insatser för par och familjer som behöver stöd. En möjlig utveckling skulle kunna vara att det växte fram familjerådgivningsenheter som exempelvis särskilt riktade sig till familjer med invandrarbakgrund. Idag tillhör skilsmässobarnen till största delen denna grupp. Med en utsatt bakgrund där kulturskillnader kan medföra starka spänningar i ett förhållande när man kommer till ett nytt land, finns det en viktig insats att göra för särskilt invandrarfamiljer och deras relationer.

Särskilt uttalande

Ledamoten Christer Öhgren (mp) lämnade följande särskilda uttalande.

Miljöpartiet har inte några principiella invändningar mot en familjerådgivningspeng. I majoritetens plattformsöverenskommelse uttalas dock att en utvärdering av de befintliga pengsystemen ska göras innan nya pengsystem införs, vilket vi anser rimligt. En sådan utvärdering är också påbörjad och vi avvaktar nu denna.

§20 Yttrande över 2003 års BRÅ-utrednings betänkande ”Brottsföre-byggande kunskapsutveckling”, SOU 2004:18

Dnr 106-140/2004

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden godkänner yttrandet och överlämnar det till kommunstyrelsen.

2. Socialtjänstnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendet

Utredaren har haft i uppdrag att göra en översyn av Brottsförebyggande rådet (BRÅ) i syfte att analysera om myndighetens roll kan renodlas. Socialtjänstförvaltningen tillstyrker i stora drag utredningens förslag.

Arbetet med medling och stöd till lokalt brottsförebyggande arbete bör dock ges ökat utrymme och ligga kvar på BRÅ men integrerat i myndighetens ordinarie arbete och inte som en särskild enhet. Den administrativa hanteringen av ekonomiskt stöd till medling och lokalt brottsförebyggande arbete bör dock helt tas bort från BRÅ. Kommunernas aktörer bör specifikt nämnas som en målgrupp för BRÅ:s arbete och i myndighetens styrelse bör därför kommunsidan vara representerade så att kommunernas behov av FoU-stöd blir tillgodosedda.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 3 maj 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Christer Öhgren (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och tjänstgörande ersättaren Maria Olin (kd) föreslog att nämnden skulle överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Christer Öhgren (mp) förslag till beslut.

Bilagor
20.pdf (99 kb)

§21 Om brottsförebyggande arbete

Svar på motion (nr 13) från Kristina Axén Olin (m)

Dnr 106-111/2004

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendet

Kristina Axén Olin (m) hemställer i motionen att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta ett centralt brottsförebyggande råd.

Förvaltningen har i uppdrag att bedriva stadsövergripande brottsförebyggande arbete. Under 2003 inledde och planerade Preventionscentrum Stockholm (Precens) arbetet med att ta fram en brottsförebyggande strategi för staden.

Under arbetet med strategin har framkommit att det sannolikt krävs ett centralt brottsförebyggande råd för att ge denna nödvändig förankring i stadsdelarna. Det centrala rådets uppdrag kommer att utredas i samband med framtagandet av en brottsförebyggande strategi.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 maj 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Christer Öhgren (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och tjänstgörande ersättaren Maria Olin (kd) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Christer Öhgren (mp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och tjänstgörande ersättaren Maria Olin (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Socialtjänstnämnden föreslås besluta följande.

1. Motionen bifalls.

2. Därutöver anförs:

Såsom konstateras i motionssvaret från socialtjänstförvaltningen krävs det en samordning av det brottsförebyggande arbetet i Stockholm. Inrättandet av ett centralt brottsförebyggande råd skulle fylla den funktionen.

Särskilt uttalande

Ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Christer Öhgren (mp) lämnade följande särskilda uttalande.

Som förvaltningen anger i sitt utlåtande har ett stadsövergripande brottsförebyggande råd varit en central del i de diskussioner om brottsförebyggande strategi som förts i staden under en längre tid. Motionären själv har för övrigt varit involverad i dessa diskussioner. Ett första möte med styrgruppen för det brottsförebyggande arbetet, med arbetsnamnet Brottsprevention Stockholm, kommer att hållas i slutet av maj 2004. Forskare från kriminologiska institutionen i Stockholm kommer redan från början att deltaga i arbetet. Motionären är också en av ledamöterna i den tänkta styrgruppen, varför intentionerna i hennes motion kan sägas vara uppfyllda.

§22 Införandet av alkolås i stadens vagnpark

Svar på motion (200:5) av Ewa Samuelsson (kd)

Dnr 106-115/2004

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

3. Socialtjänstnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendet

Ewa Samuelsson (kd) menar att alkolås kan vara ett sätt att hindra obetänksamma bilförare från att kunna köra bil alkoholpåverkade. Försäkringsbolagen har också lyft frågan om billigare premier för bilar med alkolås. Förvaltningen är positiv till motionärens förslag men anser att den totala kostnaden för införandet av alkolås i hela stadens vagnpark, med hänsyn tagen till eventuell minskning av försäkringspremier, måste beräknas och vägas in i beslutsfattandet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 3 maj 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s), ledamoten Christer Öhgren (mp), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och tjänstgörande ersättaren Maria Olin (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s), ledamoten Christer Öhgren (mp), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och tjänstgörande ersättaren Maria Olin (kd) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Socialtjänstnämnden föreslås besluta följande.

1. Motionen avslås.

2. Därutöver anförs:

Att motarbeta alkoholskador, och att undvika att stadens personal är påverkad i eller utanför tjänsten, är självklart av största vikt. Obligatoriska alkolås i stadens bilar är dock inte rätt lösning på dessa problem. Det tar stora resurser i anspråk från till exempel prevention och missbrukarvård utan att avhjälpa problemen hos de drabbade. Därför är den alkoholpolitiska effekten inte bara oklar utan i värsta fall potentiellt negativ.

§23 Nämndens frågor

Två skrivelser överlämnades till förvaltningen för beredning:

Om ett folkhälsoprogram från Margareta Olofsson (v), Monika Lindh (s) och Christer Öhgren (mp).

Om inrättande av kriscentrum för barn från Margareta Olofsson (v).

Fråga från Ann-Katrin Åslund (fp) besvarades om personalens hyror på Skå med anledning av e-post till nämnden från dessa om hyreshöjningar.

Lilian Falkbäck (s) frågade om när reserapporten från nämndens studieresa till Litauen och Lettland ska presenteras för nämnden. Det saknas fortfarande underlag från vissa studiebesök men ambitionen är att en rapport ska föreläggas nämnden i juni.

§25 Sammanträdet avslutas

Ordföranden Margareta Olofsson (v) avslutade sammanträdet.

__________________________________