Din position: Hem > Stockholms stad > Socialtjänstnämnden > Sammanträde 2005-10-25

Sammanträde 2005-10-25

Datum
Klockan
15:00
Plats
A-salen, Socialtjänstförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 3 tr. (ingång genom receptionen, 2 tr.)

2 Godkännande av föredragningslista

4 Tid för justering av protokollet

5 Anmälan av protokolljustering

6 Anmälan av handikapprådets protokoll

7 Anmälan av delegationsprotokoll

8 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

9 Anmälan av inkomna protokollsutdrag och skrivelser m.m.

10 Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

11 Anmälan av ordförandebeslut

Bordlagt ärende

12 Boendetrappan – Kartläggning och analys av stadens boenden och behandlingshem för vuxna i socialtjänstnämndens regi

Nya ärenden

13 Månadsrapport per 2005-09-30

14 Förslag till riktlinjer för intressepolitiska organisationer

Svar på skrivelse från Margareta Olofsson (v), Monika Lindh (s) och Jamie Bolling (mp)
Dnr 421-446/2005
Ärendet utgår

15 Volontärbyrån

Ansökan om fortsatt ekonomisk bidrag
Dnr 421-586/2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Ansökan om projektmedel till ”Lots-projektet”

17 Lägesrapport – verksamhet med akutboende och medborgarkontor för hemlösa på Maria Prästgårdsgata

18 Utveckling av Skeve hus för hemlösa - ett inriktningsärende

19 Samverkansplan för stöd till personer utsatta för människohandel

20 Utvärdering av kurs i genusvetenskap hösten 2004

21 Rättegångsfullmakt för stadsledningskontorets juridiska avdelning

22 Sammanträdestider för socialtjänstnämnden 2006

23 Obligatorisk föräldrautbildning för blivande adoptivföräldrar

24 Rätten till mitt språk. Förstärkt minoritetsskydd

Delbetänkande av Utredningen om finska och sydsamiska språken
(SOU 2005:40)
Dnr 106-550/2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Inrättande av en handlingsplan för anställda inom staden som utsatts för våld

Remiss av motion (2005:52) av Ewa Samuelsson (kd)
Dnr 106-574/2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Förvaltningschefens information:

Mötesinformation

Justerat den 31 oktober 2005

Margareta Olofsson        Sekreterare

Peter Lundén-Welden     Lisbeth Westerlund

 

Närvarande
Ordförande Margareta Olofsson (v)
Vice ordförande Peter Lundén-Welden (m)

Ledamöterna
Monika Lindh (s)
Jari Visshed (s) fr.o.m. § 22
Lilian Falkbäck (s)
Ian Hamilton (s)
Jamie Bolling (mp)
Oskar Öholm (m)
Ann-Katrin Åslund (fp)
Abit Dundar (fp)
Désirée Pethrus Engström (kd)

Tjänstg. ersättare
Jackie Nylander (v)
Inga Näslund (s) t.o.m. § 21
Kerstin Gustavsson (m)

Ersättare
Victor Montero (s)
Britta Andersson (s)
Björn Kron (s)
Malin Strid (fp)
Patrik Silverudd (fp)
Marie-Helena Ohlsson (mp)

Förhinder hade anmälts av ledamöterna Karin Rågsjö (v) och Hanna Broberg (m) samt ersättarna, Saied Tagavi (s), Anita Hillerström Vagli (m), Elias Wästberg (m) och Hardy Hedman (kd).

Föredragande vid sammanträdet var förvaltningschef Dag Helin.

Närvarande i övrigt var Agneta Borg, Eddie Friberg, Pia Hofmeijer, Vera Josefsson, Fredrik Jurdell, Rita Kahn, Eva Sandberg, Karin Wallander och Lisbeth Westerlund.

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Margareta Olofsson (v) öppnade sammanträdet.

§2 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes.

§3 Val av protokolljusterare

Ordföranden Margareta Olofsson (v) och vice ordföranden Peter Lundén-Welden (m) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§4 Tid för justering av protokollet

Protokollet ska justeras den 31 oktober 2005.

§5 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 20 september 2005 hade justerats den 26 september 2005.

Socialtjänstnämnden lägger protokollet till handlingarna.

§6 Anmälan av handikapprådets protokoll

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 20 oktober 2005 hade justerats den 21 oktober 2005.

Socialtjänstnämnden lägger protokollet till handlingarna.

§7 Anmälan av delegationsprotokoll

Anmäldes att protokoll från tillståndsutskottets sammanträden den 15 september och den 17 oktober 2005 hade justerats den 20 september och den 19 oktober 2005.

Anmäldes att protokoll från organisations- och föreningsutskottets sammanträde den 29 september 2005 hade justerats den 4 oktober 2005.

Anmäldes att protokoll från individutskottets sammanträden den 8 och den 29 september samt den 6 oktober 2005 hade justerats den 20 september samt den 11 och 16 oktober 2005.

Socialtjänstnämnden lägger protokollen till handlingarna.

§8 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Socialtjänstnämnden lägger förteckning över delegationsbeslut med [ingen ändring] 402-613/2005, 301-31/2005 ,402-594/2005, 402-595/2005 och 203-618/2005 till handlingarna.

§9 Inkomna protokollsutdrag och skrivelser m.m.

Socialtjänstnämnden lägger inkomna protokollsutdrag och skrivelser m.m. perioden den 8 september 2005 till och med den 30 september 2005 till handlingarna.

§10 Förvaltningsgruppens protokoll

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 21 oktober 2005 hade justerats den 24 oktober 2005.

Socialtjänstnämnden lägger protokollet till handlingarna.

§11 Anmälan av ordförandebeslut

Dnr 402-597/2005

Socialtjänstnämnden lägger anmälan av ordförandebeslut till handlingarna.

§12 Boendetrappan – Kartläggning och analys av stadens boenden och behandlingshem för vuxna i socialtjänstnämndens regi – Bordlagt ärende

Dnr 402-570/2005

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden godkänner rapporten ”Boendetrappan”.

 2. Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna

 3. Socialtjänstförvaltningen får i uppdrag att komplettera rapporten med stadsdelsnämndernas boenden/institutioner för vuxna med missbruks- och/eller psykiska problem.

 4. Därutöver anförs följande:
  Rapporten ”Boendetrappan” visar det utbud av boende/institutioner som staden genom socialtjänstnämnden erbjuder hemlösa personer och är därmed ett bra underlag för det fortsatta arbetet med att bygga ut boenden. För att få en komplett bild av stadens boenden/institutioner behöver rapporten kompletteras med stadsdelsnämndernas utbud av boenden/institutioner. Socialtjänstförvaltningen får därför i uppdrag att komplettera rapporten i detta avseende.

Ärendet

Rapporten visar det utbud av boenden/institutioner som staden genom socialtjänstnämnden erbjuder hemlösa personer. Förutom en beskrivning av avgränsning, definitioner och presenterad modell för boendekedja, görs en analys utifrån dagens utbud för hemlösa vad gäller boende och behandling. Utbudet presenteras i en förteckning, dvs. alla verksamheter presenteras kortfattat.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 13 september 2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monica Lindh m.fl. (s) och ledamoten Jamie Bolling (mp) framlade ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag. Samtliga partier anslöt sig till detta förslag till beslut.

§13 Månadsrapport per 2005-09-30

Dnr 201-619/2004

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner månadsrapporten per 2005-09-30.

Ärendet

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning följer förvaltningen kontinuerligt verksamheten över året och redovisar utfallet i månadsuppföljningar, tertialrapporter, delårsrapport och verksamhetsberättelse med bokslut. I detta tjänsteutlåtande redovisas månadsrapport per 2005-09-30. Förvaltningsledningen bedömer att socialtjänstnämnden kommer att redovisa en budget i balans verksamhetsåret 2005.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 15 september 2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§14 Volontärbyrån

Ansökan om fortsatt ekonomiskt bidrag

Dnr 421-586/2005

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden beviljar Forum för frivilligt socialt arbete 1 mkr till Volontärbyråns verksamhet i Stockholm år 2006.

Ärendet

Volontärbyrån i Stockholm startade sin verksamhet 1 januari 2003. Verksamheten har varit framgångsrik och bidragit till att frivilligarbetet i Stockholm vitaliserats. Förvaltningen föreslår att Volontärbyrån beviljas ett fortsatt ekonomiskt stöd med 1 mkr för 2006 till sin verksamhet i Stockholm.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 5 oktober 2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§15 Ansökan om projektmedel till ”Lotsprojektet”

Dnr 105-358/2005

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden ansöker hos länsstyrelsen om 480 tkr till Lots-projektet.

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Ett förslag till samarbetsprojekt har tagits fram som innebär att missbrukare som befinner sig på drogarenorna ska få bättre tillgång till vård och behandling genom att berörda aktörerna samordnar sina insatser. Lotsar/samordnare inom beroendevården och socialtjänsten ansvarar för att insatserna koordineras och följs upp i syfte att få tillstånd en fungerande vårdkedja. Förvaltningen ansöker hos länsstyrelsen om projektmedel med 480 tkr för tre lotsar för att genomföra ett 16 veckor långt projekt som påbörjades under våren 2005.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 28 september 2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§16 Lägesrapport – verksamhet med akutboende och medborgarkontor för hemlösa på Maria Prästgårdsgata

Dnr 402-357/2005

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden godkänner lägesrapporten vad avser ombyggnad av lokalen, personalövergång, beräkning av driftskostnad och tidpunkt för start av verksamheten.

 2. Socialtjänstnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om medel ur medelsreserven till driftskostnaden netto 2006 om 2,9 mkr och kostnader för ombyggnad av lokalen 0,5 mkr.

Ärendet

Socialtjänstnämnden godkände den 19 april 2005 strukturförslag till inriktning för akutboende och dagverksamhet på Maria Prästgårdsgata från och med den 1 januari 2006. Förvaltningen projekterar för närvarande verksamheten, som beräknas kosta 10,8 mkr, intäkter 3,9 mkr, totalt ca 6,9 mkr netto varav ca 3 mkr avser kostnader för medborgarkontoret. Kostnaderna för ombyggnader och renovering av lokalerna beräknas enligt en preliminär kalkyl uppgå till ca 0,5 mkr. En projektledare har utsetts och planeringen av verksamhetsinnehållet sker i samarbete med olika intressenter.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 oktober 2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Jamie Bolling (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Jamie Bolling (mp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

 1. Socialtjänstnämnden ger förvaltningen i uppdrag att tillsammans med frivilligorganisationerna utveckla verksamheten på Maria Prästgårdsgata mot en ”reception för hemlösa”.

 2. Därutöver anförs följande.

Ett flertal frivilligorganisationer driver natthärbärgen, andra typer av boende för hemlösa och dagverksamhet. Stockholms stad har dels lokalt arbete för hemlösa i stadsdelarna, dels kommungemensam verksamhet via Enheten för hemlösa. Dessutom arbetar Socialjouren med frågor kring Tak-över-huvudet-garantin.

Många hemlösa uppfattar den nuvarande organisationen av stödet åt hemlösa som byråkratisk och svåröverskådlig.

Vi föreslår därför att möjligheten att ordna en gemensam ”reception” för hemlösa centralt i Stockholm. Där skulle både företrädare för kommunens olika enheter och för frivilligorganisationerna finnas till hands. Hemlösa som bara vill kontakta någon av representanterna ska självfallet ha rätt att göra så.

Den som vill träffa socialtjänstens ”tak-över-huvudet-jour” kan göra det och sedan direkt vända sig till någon av frivilligorganisationerna. Kontakt med Enheten för hemlösas jourverksamhet borde också vara möjlig, liksom med landstingets vårdcentral för hemlösa.

En samordning av detta slag skulle hjälpa många hemlösa att få stöd och hjälp.

§17 Utveckling av Skeve hus för hemlösa – ett inriktningsärende

Dnr 402-607/2005

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att i samarbete med markförvaltningen m.fl. närmare undersöka förutsättningarna för de platser som nämns i tjänstutlåtandet.

 2. Socialtjänstnämnden beslutar att överlämna tjänsteutlåtandet till marknämnden.

Ärendet

Socialtjänstnämnden har i uppdrag att samordna arbetet för hemlösa personer och har en pådrivande roll för att råda bot på hemlösheten i Stockholm. Begreppet Skeve hus är hämtat från Danmark och innebär att man bygger. småhus i grupper om 10-12 med inriktning att skapa bostäder till särskilt utsatta befolkningsgrupper. I tjänsteutlåtandet redovisas arbetet med att utveckla Skeve hus i Stockholm.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 oktober 2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§18 Samverkansplan för stöd till personer utsatta för människohandel

Dnr 404-599/2005

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Handel med människor är idag ett ökande problem och Rikskriminalpolisen uppskattar att mellan 400-600 kvinnor årligen blir utsatta för människohandel till Sverige. Cirka hälften av dessa utnyttjas i Stockholmsområdet. Med anledning av detta har Kvinnoforum genomfört ett samverkansprojekt, delfinansierat av Europeiska Flyktingfonden, tillsammans med nio myndigheter i Stockholmsregionen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 september 2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Jamie Bolling (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Jamie Bolling (mp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

 1. Socialtjänstnämnden godkänner rapporten.

 2. Förvaltningen får i uppdrag att inleda en dialog med Kvinnoforum och återkomma med ett förslag till nämnden kring ett projekt för att utveckla arbetsmetoder och implementering av handlingsplanens förslag i stadens verksamheter

 3. Därutöver anförs följande.

De senaste åren har allt fler unga kvinnor – och i vissa fall även pojkar – kommit till Sverige som offer för en internationell människohandel för sexuella ändamål, så kallad trafficking. Enligt polisens beräkningar finns anledning att tro att flera hundra människor faller offer för denna slavhandel varje år. Många av dem hamnar i Stockholm.

De senaste årens ökade samarbete mellan olika myndigheter och organisationer har förbättrat situationen för de traffickingoffer som kommit i kontakt med svenska myndigheter, främst genom polisen. Fortfarande finns det dock stora problem när det gäller de arbetsmetoder som används för att hitta boende och andra stöd för dessa människor. Om detta vittnar såväl polisen som flera frivilligorganisationer, bland annat Kvinnoforum.

Den samverkansplan som tagits fram är ett viktigt steg på vägen mot ett bättre agerande från olika myndigheter och organisationer när det gäller arbetet mot trafficking. Men det räcker inte. För att planen ska få effekt krävs ett fortsatt arbete med att implementera planen och utveckla arbetsmetoder i allt från samverkan mellan myndigheter till vård av enskilda brottsoffer.

Kvinnoforum besitter en stor kompetens och har ett mycket starkt engagemang i frågor som rör trafficking. Organisationen har tidigare erbjudit staden att i projektform gå från ord till handling för att finna bra vägar att hjälpa människor som fallit offer för människohandeln. Kvinnoforums ansökan om projektstöd har upprepade gånger avvisats av den politiska majoriteten vilket är mycket beklagligt. Förvaltningen bör uppdras att snarast återuppta kontakten med dem i enlighet med vad som anförs ovan.

Vi vill också påpeka att det är anmärkningsvärt att en rapport som presenterades i januari 2005 når socialtjänstnämndens bord först nio månader senare.

Särskilt uttalande

Ordföranden Margareta Olofsson (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Jamie Bolling (mp) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är positivt att en samverkansplan för stöd till personer utsatta för människohandel tagits fram. Samverkansplanen har inneburit att personer som utsatts för människohandel i Stockholm har fått ett bättre stöd än personer i andra regioner. Stockholms stad har varit en föregångare i arbetet med stöd till personer utsatta för människohandel och det är positivt att stadens arbetssätt också satt avtryck i samverkansplanen.

Trots samverkansplanen kvarstår vissa brister i länet och i länsövergripande myndigheter. Dessa brister påverkar även stadens arbete. Det är viktigt att fortsätta arbetet med att förbättra insatserna i alla instanser.

Även om Stockholm idag ordnar skyddade boenden, socialt och medicinskt stöd m.m. återstår för staden att förbättra den sociala situationen genom att erbjuda någon form av sysselsättning.

§19 Utvärdering av kurs i genusvetenskap hösten 2004

Dnr 307-381/2004

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden godkänner rapporten.

 2. Socialtjänstnämnden överlämnar rapporten till kompetensfondens kansli.

 

Ärendet

Två psykologstuderande vid Stockholms Universitet har gjort en utvärdering av en 5-poängskurs i kön/genus i socialt arbete för personal på kvinnoverksamheter inom Socialtjänstförvaltningen. Resultatet visar att kursen, av så gott som samtliga deltagare, uppfattats som mycket givande.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 21 september 2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) lämnade följande särskilda uttalande.

Utvärderingen visar att många av deltagarna upplevt kursen i genusvetenskap som givande på det personliga planet. Det är dock mycket oklart om utbildningen fått några effekter på verksamheten. Flera deltagare uppger exempelvis att de har svårt att se den praktiska tillämpningen på arbetet.

Kompetensutveckling är en viktig del av stadens personalpolitik och en nyckel till bättre verksamhet. Bra kompetensutveckling måste dock ha tydliga effekter i form av förbättringar i verksamheten, vilket får anses mycket tveksamt i detta fall.

Detta projekt är för övrigt ett utmärkt exempel på problemet med kompetensfonden. Kompetensfonden ska avvecklas och ansvaret för kompetensutveckling flyttas till respektive nämnd. Endast genom att låta kompetensutveckling bli en naturlig del av verksamheten i respektive förvaltning och därmed också en naturlig ledarfråga i respektive förvaltning kan kompetensutvecklingen över tid i staden hålla en god kvalité.

Inrättandet av kompetensfonden har lett till att beslut om hur och vilka som ska kompetensutvecklas flyttats från den ordinära verksamheten till en politisk nämnd. Detta har inte varit bra. Därutöver har de i kompetensfonden avsatta medlen använts till verksamhet som inte är kompetensutveckling vilket leder till att ordinarie verksamhet finansierats med extraordinära medel. En utveckling som inte är acceptabel.

§20 Rättegångsfullmakt för stadsledningskontorets juridiska avdelning

Dnr 103-615/2005

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden beslutar förordna rättegångsombud vid stadsledningskontorets juridiska avdelning.

RÄTTEGÅNGSFULLMAKT

Förordnande av Fullmakt för stadsjuristen Roland Strömgren samt vice rättegångsombud stadsjuristerna Catharina Gyllencreutz och Agneta vid stadslednings- Widerståhl att var för sig såsom ombud företräda kontorets juridiska Stockholms kommun inom nämndens förvaltningsavdelning område. Med undantag för att mottaga delgivning av stämningar äger ombud den behörighet som anges i rättegångsbalken 12 kap 14 § första stycket. Ombud äger dessutom att på nämndens vägnar uppbära, motta- ga och kvittera nämnden tillkommande medel och handlingar, att förordna annan i sitt ställe samt i övrigt vid alla de tillfällen, då Stockholms kommuns rätt inom nämndens förvaltningsområde kan vara ifråga, den samma iakttaga och bevaka. Fullmakten från den 21 februari 2003 ska upphöra att gälla.

Ärendet

Stadsledningskontorets juridiska avdelning har begärt att socialtjänstnämnden ska utfärda en ny rättegångsfullmakt på grund av personella förändringar inom avdelningen. Nu gällande rättegångsfullmakt utfärdades av socialtjänstnämnden den 21 februari 2003.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 11 oktober 2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§21 Sammanträdestider för socialtjänstnämnden 2006

Dnr 622/2005

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden beslutar om följande sammanträdestider för socialtjänstnämnden under 2006.

Torsdagen den 26 januari kl. 13.30

Tisdagen den 14 februari kl. 15.00

Tisdagen den 21 mars kl. 15.00

Tisdagen den 25 april kl. 15.00

Torsdagen den 18 maj kl. 15.00

Tisdagen den 13 juni kl. 15.00

Tisdagen den 22 augusti kl. 15.00

Tisdagen den 26 september kl. 15.00

Tisdagen den 24 oktober kl. 15.00

Tisdagen den 21 november kl. 15.00

Tisdagen den 12 december kl. 15.00

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) framlade ett förslag till sammanträdestider för 2006 till vilket samtliga partier anslöt sig.

§22 Obligatorisk föräldrautbildning för blivande adoptivföräldrar

Dnr 105-561/2005

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige ger nämnden i uppdrag att i egen regi tillhandahålla föräldrautbildning inför internationell adoption.

 2. Socialtjänstnämnden föreslår att kommunstyrelsen hemställer hos kommunfullmäktige att fastställa avgiften för deltagande i föräldrautbildning inför internationell adoption till 2.000 kronor per kursdeltagare att gälla fr.o.m. den 1 januari 2006.

Ärendet

Från den 1 januari 2005 ska, enligt socialtjänstlagen 6 kap. 12 §, den som önskar adoptera från utlandet ha genomgått föräldrautbildning innan beslut om medgivande kan tas. Kommunen ska anvisa lämplig utbildning. Syftet är att alla som önskar adoptera ska få kunskap och möjlighet till insikt om adopterade barn och deras behov. Socialtjänstförvaltningen föreslår att socialtjänstnämnden får i uppdrag att organisera denna utbildning eftersom detta av stadsdelsförvaltningarna bedöms ge stora samordningsvinster. Kostnaderna föreslås täckas av intäkter från kursdeltagarna.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 17 oktober 2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Jamie Bolling (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Jamie Bolling (mp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

 1. Socialtjänstnämnden bifaller i huvudsak förvaltningens förslag till beslut

 2. Därutöver anförs följande.

Våra partier ifrågasatte de obligatoriska föräldrautbildningarna när den nya lagen arbetades fram. Den nya skrivningen i socialtjänstlagen om att särskild hänsyn ska tas till sökandens kunskaper och insikter om adoptivbarn och deras behov borde vara tillräcklig. De kunskaper och insikter som krävs för att bli en bra adoptivförälder kan tillgodogöras på många sätt.

Att staden nu ordnar en utbildning enligt adoptionsmyndighetens och socialstyrelsens studiematerial så som beskrivs i ärendet är dock ett bra förslag. Det finns dock inget skäl för staden att vara ensam anordnare av föräldrautbildningar. Även andra seriösa utbildare bör kunna anvisas av staden.

Lagstiftarens misstänksamhet mot adoptionsorganisationerna som föräldrautbildare är förvånande. Organisationer som är seriösa nog att auktoriseras för att förmedla adoptioner borde rimligen vara seriösa nog att ordna föräldrautbildningar.

Det är viktigt att utbildningarna erbjuds så ofta och i sådan omfattning att väntetiderna för adoption inte förlängs.

Att adoptera är en kostsam process. Det är angeläget att priset för den obligatoriska utbildningen inte sätts så högt att den ekonomiska tröskeln för att adoptera höjs ytterligare.

§23 Rätten till mitt språk. Förstärkt minoritetsskydd

Delbetänkande av Utredningen om finska och sydsamiska språken (SOU 2005:40)

Dnr 106-550/2005

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

 3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Kommunstyrelsen har till socialtjänstnämnden för yttrande överlämnat delbetänkandet Rätten till mitt språk. Förstärkt minoritetsskydd (SOU 2005:40) från Utredningen om finska och sydsamiska språken. Delbetänkandet behandlar viktiga frågor om hur de nationella minoriteterna och deras språk och kultur ska få erforderligt skydd och stöd. Förvaltningen tillstyrker utredningens förslag att genomföra en landsomfattande informations- och utbildningsinsats för att öka kunskaperna om våra nationella minoriteter

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 30 september 2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§24 Inrättande av en handlingsplan för anställda inom staden som utsatts för våld

Remiss av motion (2005:52) av Ewa Samuelsson (kd)

Dnr 106-574/2005

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendet

Ewa Samuelsson (kd) tar i sin motion upp att staden som arbetsgivare ska ha en handlingsplan och ett förhållningssätt som är tydligt när det gäller bemötande av dess egen personal som utsatts för misshandel. Förvaltningen delar motionärens uppfattning att det är viktigt att uppmärksamma och arbeta mot hot och våld såväl på stadens arbetsplatser som generellt i samhället. Det är också angeläget att ge stöd till personer som varit och är utsatta för hot och våld. Staden har ett ansvar som arbetsgivare att förebygga hot och våld inom stadens verksamhet. Detta arbete regleras inom det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 oktober 2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Jamie Bolling (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) framlade ett annat förslag till beslut, till vilket vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m) och ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) anslöt sig, och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Jamie Bolling (mp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

 1. Socialtjänstnämnden bifaller motionen.

 2. Därutöver anförs följande:

Det är viktigt att tydliggöra arbetet för att stödja personer som är anställda i staden och utsätts för misshandel. Den enskilde har rätt att få tydlig och lättillgänglig information om vilket stöd som han eller hon kan förvänta sig från arbetsgivaren.

Förvaltningens svar visar att det redan idag pågår ett arbete i frågan inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Men sanningen torde vara att det är ganska okänt för många anställda.

Staden bör därför ta fram ett program för hur arbetet ska bedrivas. Det måste tydliggöras och inarbetas i personalpolicyn. Ett förtydligande skulle även vara till fördel för arbetsgivaren och innebära att det systematiska arbetsmiljöarbetet underlättas.

§25 Nämndens frågor

Nämnden skickade efter sammanträdet den 20 september ett brev till Nynäshamns kommun för att om möjligt påskynda handläggningen av begäran om bygglov för att ställa upp en barack i anslutning till Hamnvikshemmet. Förvaltningen informerade nu om att beslut ännu inte fattats i ärendet av samhällsbyggnadsnämnden i Nynäshamns kommun.