Din position: Hem > Stockholms stad > Socialtjänstnämnden > Sammanträde 2007-04-26

Sammanträde 2007-04-26

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora konferensen, Socialtjänstförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 3 tr.

2 Godkännande av föredragningslista

4 Tid för justering av protokollet

5 Anmälan av protokolljustering

6 Anmälan av handikapprådets protokoll

7 Anmälan av delegationsprotokoll

8 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

9 Anmälan av inkomna protokollsutdrag och skrivelser m.m.

10 Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Sekretessärenden

11 Anbudsförfrågan avseende gemensam upphandling av olika former av missbruksvård

12 Stockholm stads taltidning för synskadade – val av entreprenör

Bordlagt ärende

13 Centrum för gruppstöd för utsatta barn

Nya ärenden

14 Månadsrapport per 2007-03-31

Dnr 201-0002/2007
Kommer senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Underlag till budget för 2008 och inriktning för 2009 och 2010

16 Remiss över ”Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare (Ds 2007:2)

17 Från socialbidrag till arbete

Yttrande över utredningens slutbetänkande
(SOU 2007:2)
Dnr 106-0116/2007
Kommer senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Förslag till överenskommelse mellan Stockholms stad och kriminalvården avseende rutiner för handläggning av ärenden om vårdvistelse enligt 56 § lagen om kriminalvård i anstalt

19 Förslag till utveckling av stadens insats i form av särskilt kvalificerad kontaktperson

Dnr 105-0192/2007
Kommer senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Ansökan om utvecklingsmedel för uppföljning av utredningar inom socialtjänsten för ungdomar med allvarligt kriminellt beteende m.m.

21 Utvärdering av förstärkt Komet

Ansökan till Länsstyrelsen om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2008
Dnr 119-0197/2007

22 Boendetrappan 2007

23 Anmälan av utvärdering av projekt Praktikbanken, KrAmi Moa

24 Ansökan om utvecklingsmedel till behandlingsinsatser från Länsstyrelsen i Stockholms län

25 Anmälan av rapporten inskrivna barn, ungdomar och föräldrar vid HVB barn och ungdoms verksamheter

26 Rapport från klientundersökning vid Stockholms stads Familjerådgivning 2006

27 Rapporter från Uppsökarenheten för vuxna

28 Projektet STARTJobbnätet

30 Förvaltningschefens information:

Mötesinformation

Justerat den 4 maj 2007
Ulf Kristersson
Karin Rågsjö
Lisbeth Westerlund, sekreterare

Närvarande

Ordförande Ulf Kristersson (m)

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v)

Ledamöterna
Peter Lundén-Welden (m)
Anna Broman (m)
Kerstin Gustavsson (m)
Jonas Nilsson (m)
Lena Kling (fp)
Dikran Dison (kd)
Elisabeth Brandt Ygeman (s)
Arhe Hamednaca (s)
Gertrud Brorsson (mp)

Tjänstg. ersättare
Mia Sundelin (s)
Dimitrios Soulios (s)

Ersättare
Ulf Segander (m)
Christina Elffors-Sjödin (m)
Bengt Carlsson (m)
Patrik Silverudd (fp)
Maryam Barkadehi (fp)
Cecilia Önfält (c)
Jackie Nylander (v)
Stefan Nilsson (mp)

Förhinder hade anmälts av ledamöterna och Tomas Rudin (s) och Karin Gustafsson (s) samt ersättarna Tina Ghasemi (m), Malin Dahlberg Markstedt (s) och Rolf Pettersson (s).

Föredragande vid sammanträdet var förvaltningschef Dag Helin.

Närvarande i övrigt var Peter Carlsten, Fredrik Elgh, Eddie Friberg, Fredrik Jurdell, Rita Kahn, Eva Sandberg, Eva C Sandberg, Johan Stuart, Karin Wallander och Lisbeth Westerlund.

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Ulf Kristersson (m) öppnade sammanträdet.

§2 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes.

§3 Val av protokolljusterare

Ordföranden Ulf Kristersson (m) och vice ordföranden Karin Rågsjö (v) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§4 Tid för justering av protokollet

Protokollet ska justeras den 3 maj 2007.

§5 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 22 mars 2007 hade justerats den 28 mars 2007.

Socialtjänstnämnden lägger protokollet till handlingarna.

§6 Anmälan av handikapprådets protokoll

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 19 april 2007 hade justerats den 20 april 2007.

Socialtjänstnämnden lägger protokollet till handlingarna.

§7 Anmälan av delegationsprotokoll

Anmäldes att protokoll från tillståndsutskottets sammanträde den 19 april 2007 hade justerats den 24 april 2007.

Anmäldes att protokoll från individutskottets sammanträden den 22 och 28 mars 2007 hade justerats den 26 och 31 mars 2007.

Socialtjänstnämnden lägger protokollen till handlingarna.

§8 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Socialtjänstnämnden lägger delegationsbeslut med dnr 307-0142/2007, dnr 117-0118/2007 och dnr 203-0175/2007 till handlingarna.

§9 Anmälan av inkomna protokollsutdrag och skrivelser m.m.

Socialtjänstnämnden lägger inkomna protokollsutdrag och skrivelser m.m. perioden den 13 mars 2007 till och med den 4 april 2007 till handlingarna.

§10 Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 13 april 2007 hade justerats den 16 april 2007.

Socialtjänstnämnden lägger protokollet till handlingarna.

§11 Anbudsförfrågan avseende gemensam upphandling av olika former av missbrukarvård

Dnr 121-0110/2007

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden beslutar att delta i stadsgemensam upphandling av missbrukarvård.

 2. Socialtjänstnämnden godkänner anbudsförfrågan för upphandling av behandling, boenden och öppenvård för vuxna missbrukare.

 3. Socialtjänstnämnden ger förvaltningsdirektören i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut samt teckna avtal med valda entreprenörer.

 4. Socialtjänstnämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma med redovisning efter genomförd upphandling.

 5. Socialtjänstnämnden beslutar, i eventuellt kommande ärenden avseende ramavtalen i rubricerad upphandling, ge förvaltningschefen i uppdrag att å nämndens vägnar besluta om parts rättigheter och skyldigheter får överlåtas på eller uppdras åt annan. Vidare beslutar socialtjänstnämnden ge förvaltningschefen i uppdrag att å nämndens vägenar, besluta om och underteckna avtal om partsbyte.

 6. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Staden har sedan 1993 genomfört gemensamma upphandlingar av missbrukarvård i olika konstellationer. I dagsläget har samtliga stadsdelsnämnder och socialtjänstnämnden gemensamma avtal som löper ut utan förlängningsmöjlighet vid årsskiftet 2007/2008. Samtliga stadsdelsnämnder är intresserade av att tillsammans med socialtjänstnämnden göra en ny gemensam upphandling. Den upphandlade vården ska komplettera stadens utbud.

Förvaltningen föreslår att socialtjänstnämnden godkänner förslag till anbudsförfrågan och ger förvaltningsdirektören i uppdrag att för socialtjänstnämndens räkning besluta om tilldelning av kontrakt samt att teckna avtal. Avtalsskötsel och uppföljning av avtalen kommer att göras av socialtjänstförvaltningen i samverkan med stadens nätverk för upphandling av missbrukarvård.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 mars 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§12 Stockholms stads taltidning för synskadade – val av entreprenör

Dnr 121-0447/2006

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden får i uppdrag att teckna avtal med Iris Inter Media AB om produktion av Stockholms stads taltidning för synskadade fr.o.m. den 1 november 2007.

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Sedan 1999 ansvarar socialtjänstnämnden för Stockholms stads taltidning för synskadade. Uppdraget att producera tidningen för perioden 2003-11-01 – 2007-10-31 har legat på Iris Inter Media AB. Socialtjänstnämnden beslutade den 24 oktober 2006 att ge förvaltningen i uppdrag att inleda en ny upphandling av produktionen av Stockholms stads taltidning för synskadade och den 15 februari 2007 godkände socialtjänstnämnden förfrågningsunderlag för upphandlingen.

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att ge förvaltningsledningen i uppdrag att teckna avtal med Iris Inter Media AB om produktion, distribution och teknisk utgivning av en taltidning med kommunal tilläggsinformation för synskadade stockholmare.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 29 mars 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§13 Månadsrapport per den 31 mars 2007

Dnr 201-0002/2007

Socialtjänstnämndens beslut

Månadsrapporten per den 31 mars 2007 godkänns.

Ärendet

Förvaltningsledningen bedömer att socialtjänstnämnden kommer att redovisa en budget i balans verksamhetsåret 2007. Förutsättningen är dock att i verksamhetsplanen föreslagna budgetjusteringar på sammanlagt 19,7 mnkr beslutas. Sammantaget bedöms att den egna driftverksamheten kommer att redovisa ett nollresultat. Därutöver prognostiseras 12,0 mnkr i outnyttjat anslag för utomlänsplacerade funktionshindrade. Dessa medel återredovisas till kommunstyrelsen i samband med bokslutet 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§14 Underlag till budget för 2008 och inriktning för 2009 och 2010

Dnr 201-0129/2007

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden beslutar att hänvisa till förvaltningens förslag till underlag till budget för 2008 och inriktning för 2009 och 2010.

 2. Socialtjänstnämnden hemställer om 17,6 mnkr till tidigare beslutad reguljär verksamhet som inte är finansierad inom ram enligt tjänsteutlåtandet.

 3. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

 4. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

I ärendet redovisar förvaltningen en analys av verksamhetens förväntade utveckling under perioden. Vidare redovisar förvaltningen dels pågående verksamheter som är ofinansierade fr.o.m. 2008 och dels förslag om nya verksamheter. Några frågor som tas upp är föjande: För att säkra det yttersta skyddet för barn och ungdomar framförs att finansieringsformen av stadens gemensamma insatser i egenregi bör förändras. Öppnande av flera gruppboenden för ensamkommande asylsökande ungdomar kan bli aktuella. Arbetet för att minska hemlösheten kommer att inriktas mot utökade insatser för att hjälpa barn och ungdomar som inte kan eller vill bo kvar hemma, förstärkt individuellt stöd till dem som bor länge på härbärgen samt att öka tillgången på försöks- och träningslägenheter. Det stadsövergripande ansvaret för arbetsmarknadsåtgärder överfördes från kommunstyrelsen till socialtjänstnämnden från och med 2007. Det blir därför angeläget för nämnden att delta i arbetet med att öka förutsättningarna för att fler medborgare än i dag ska delta i arbetslivet och helt eller delvis försörja sig själva.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 april 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamöterna Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (s) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Gertrud Brorsson (mp) föreslog att nämnden skulle överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

Socialtjänstnämnden föreslås besluta följande.

 1. Socialtjänstnämnden beslutar att förvaltningens förslag revideras enligt vänsterpartiets budget för 2007.

 2. I övrigt anförs följande.

Vänsterpartiets budgetförslag genomsyras av jämställdhet, mångfald och rättvisa. Stockholms ekonomi är god. I stället för att sänka skatten vill vi använda det ekonomiska överskottet till att minska de ekonomiska och sociala klyftorna i vår stad. I vårt budgetförslag har vi lagt in en ”Rättvisemiljard” fördelat från 2007 -2010. Rättvisemiljarden ska prioritera frågor som berör barn och ungdomar. Vi vill särskilt satsa på barn och ungdomar i riskzon.

Socialtjänsten är medborgarnas yttersta skyddsnät och ska alltid ha medborgaren i fokus. Alliansen har sedan budgeten för 2007 presenterades i olika medieutspel tydligt angett färdriktningen för socialpolitiken. Från ett ansvarstagande till ett mer ”management” tänk. Ökad valfrihet är ledordet som knappast kommer att på något sätt stärka socialpolitiken, det såg vi redan under den förra borgerliga mandatperioden.

För att kunna fullfölja det goda arbete som påbörjades under förra mandatperioden krävs att det tillskjuts medel till socialtjänstnämnden, konsekvenserna blir annars att viktiga centrala frågor får läggas i malpåse eller försvinner helt. Socialpolitik är ett utvecklingsområde där de goda exemplen bör leda vidare till reguljär verksamhet, inte en affärsrörelse där entreprenörerna kan göra vinst. Vi avvisar självklart planen för konkurrensutsättning och utförsäljningen av kollogårdarna. Vi avvisar även upphandlingen av forskning. Vänsterpartiet vill istället utveckla FoU-enheten. Vi är också kritiska till införandet av ett pengsystem inom familjerådgivningen, eftersom den kommunala rådgivningen fungerar mycket bra.

Att alla som söker försörjningsstöd ska ha en personlig plan för arbete efter fem dagar är en märklig vändning av den sk. jobbgarantin. Nu ska planen garantera en egen försörjning. Den borgerliga majoriteten betonar att det vimlar av jobb uti i landet: förskollärare, VVS-montörer, svetsare och målare. Hur många av dem som idag är arbetslösa har den här typen av utbildning? Ska alla söka jobb i hela landet? Även den ensamstående trebarnsmamman?

Många frågor men inga svar.

Självklart ska ett månadskort ingå i försörjningsstödet, allt annat bidrar till ett förstärkt utanförskap.

Självklart anser vi att det är viktigt att ha en jobblinje. Det hade även vi under vår majoritet. Skillnaden är metoderna; Moderaterna storsatsar på tvång och vill exempelvis gärna införa matkuponger för vissa grupper istället för pengar. Socialbidraget ska kunna villkoras. Vi ville istället satsa på utbildning och stöd. Vi tror på att människor vill försörja sig själva, moderaterna vill att den ”fria” viljan tvingas fram. Det är den stora skillnaden.

Följande utvecklingsområden vill vänsterpartiet driva:

· Barnperspektivet måste förstärkas inom socialt arbete.

· Barn och ungdomars psykiska hälsa måste vi ta på allvar.

· Det förebyggande arbetet riktat till barn och ungdomar måste förstärkas ytterligare.

· Det framgångsrika metodarbete riktat till hemlösa som den förra majoriteten igångsatte måste fullföljas. Att få fram försökslägenheter är en central del i detta.

· Arbetet för att motverka missbruk måste ytterligare metodutvecklas.

· Antalet försöks- och träningslägenheter måste bevakas. Risken är att de kommer att minska i antal p.g.a. utförsäljningen av allmännyttan.

· Staden måste tydligare ta ett ansvar för unga vuxnas psykiska hälsa

· Ett folkhälsoprogram ska arbetas fram.

· Kartläggning av våld mot kvinnor.

Reservation

Ledamöterna Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (s ) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

Socialtjänstnämnden föreslås besluta följande.

 1. Socialtjänstnämnden beslutar att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut.

 2. Därutöver anförs följande.

Vi anser att vikt måste läggas vid att bekämpa hemlösheten. Hemlöshet kan ha många olika orsaker och är både en social och en bostadspolitisk fråga. Att förhindra att bostadslöshet blir till hemlöshet är viktigt. Många kan behöva omvårdnad, drogbehandling, omsorg i kombination med boende. Andra behöver inte det. Att minska hemlöshet handlar om att gå från tillfälliga och kortsiktiga nattlogilösningar till permanenta bostäder med målet om ett eget kontrakt. För att motverka hemlöshet är det viktigt att ha kvar och bygga fler hyresrätter.

Ett nödvändigt första steg till ett eget boende tas via hyresrätter i form av försöks- och träningslägenheter. De senaste åren har stadens bostadsbolag stått för mellan 97 och 98 % av de levererade försöks- och träningslägenheterna. När de borgerliga nu väljer att istället för att satsa på hyresrätten som boendeform, säljer ut stadens hyresrätter till underpris, så är det uppenbart att staden förlorar viktiga verktyg för att bekämpa hemlösheten.

Stiftelsen hotellhem är en viktig aktör i arbetet med att få fram olika former av boenden för hemlösa. Vi anser att det i dagsläget behövs en utbyggnad av hotellhem. Vi vet att många flyktingar utnyttjas både som svart arbetskraft och genom att få betala stora pengar för en adress. Det finns många flyktingar i vår stad just nu och många far illa. En utbyggnad av hotellhem tror vi skulle gynna den gruppen, även om det givetvis är permanenta boenden vi ska eftersträva i första hand.

Vi ställer oss kritiska till införandet av ett pengsystem inom familjerådgivningen. Som vi kan se i klientundersökningen vid stadens familjerådgivning så är klienterna mycket nöjda med verksamheten. Detta visar på att verksamheten fungerar mycket bra och gör det än märkligare att de borgerliga vill införa en familjerådgivningspeng.

Vi ställer oss kritiska till de borgerliga partiernas upphandlings- och konkurrensutsättningshets. Kortsiktigt kan en konkurrensutsatt upphandling leda till sänkta kostnader men det behöver inte alls göra det. Varje upphandling är också förknippad med en transaktionskostnad och omorganiseringskostnad. Samtidigt finns flera nackdelar med att lägga ut verksamheter i privata intressenters händer, bland annat blir ofta konsekvensen lägre kontinuitet, mindre synergieffekter samt lägre grad av demokratisk styrning och öppenhet. Upphandling inom vård och omsorg är dessutom förknippade med särskilda risker. När vinstmaximeringen går för långt blir människor inte sällan lidande.

Kraftfulla satsningar måste göras på de psykiskt funktionshindrade. Staden måste erbjuda dagverksamhet, jobbskaparmodeller och samarbeta med landstinget. Vi anser att det ska finnas en dagverksamhet i varje stadsdel för psykiskt funktionshindrade.

§15 Remiss över Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare (Ds 2007:2)

Dnr 106-0117/2007

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på remiss över Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare; Ds 2007:2.

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Utredningen har haft i uppdrag att överväga en ändrad reglering av ingripanden mot psykiskt störda personer som begått brott i vissa fall. Förslaget i Ds 2007:2; Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare, innebär att det nuvarande förbudet mot att döma till fängelse när brottet har begåtts under påverkan av en allvarlig psykisk störning ändras till en huvudregel att annan påföljd än fängelse ska väljas. Det ska alltså vara möjligt att under vissa förutsättningar avvika från huvudregeln. De förslag som lämnas i promemorian innebär inte så stora förändringar av den nuvarande ordningen. Ändringen beräknas leda till att det högst i något tiotal fall per år kommer dömas ut fängelsestraff där denna påföljd idag är utesluten. Förvaltningen har svårt att bedöma effekterna av förslaget eftersom dessa frågor faller utanför det kommunala ansvarsområdet. Förvaltningen vill däremot betona att det är viktigt att de personer som har behov av psykiatrisk vård också får detta.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 mars 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), vice ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamoten Lena Kling (fp), ledamoten Dikran Dison (kd) och ledamöterna Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (s) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Gertrud Brorsson (mp) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), vice ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamoten Lena Kling (fp), ledamoten Dikran Dison (kd) och ledamöterna Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (s) förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Gertrud Brorsson (mp) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

Socialtjänstnämnden föreslås besluta följande.

 1. Socialtjänstnämnden beslutar att i huvudsak godkänna tjänsteutlåtandet.

 2. Därutöver anförs följande.

Vi vill än mer än förvaltningen påpeka det olyckliga med förslaget. Vi kan inte se någon logik till att detta ska genomföras. Snarare kanske det borde gå åt andra hållet. Det finns redan idag alldeles för många intagna på våra fängelser som mår psykiskt dåligt och på så sätt inte får en adekvat vård. Det rimliga vore snarare att bygga ut antalet vårdplatser så att den regel som finns i dag verkligen kan tillämpas

§16 Från socialbidrag till arbete

Yttrande över slutbetänkande (SOU 2007:2)

Dnr 106-0116/2007

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på remissen över Från socialbidrag till arbete (SOU 2007:2).

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av de insatser samhället erbjuder personer i arbetsför ålder som är beroende av socialtjänstens försörjningsstöd och som med hjälp av olika insatser bedöms kunna få ett arbete. Betänkandet innehåller ett tjugotal förslag inom olika politikområden och förvaltningen anser att flera av utredningens förslag är steg i rätt riktning. När det gäller den väsentliga frågan om att tydliggöra arbetsförmedlingens ansvar för arbetslösa med försörjningsstöd, anser förvaltningen dock att utredningens förslag är otillräckligt.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 21 mars 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp), ledamoten Dikran Dison (kd) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamöterna Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (s) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp), ledamoten Dikran Dison (kd) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

Socialtjänstnämnden föreslås besluta följande.

 1. Socialtjänstnämnden beslutar att i huvudsak bifalla förvaltningens svar med följande tillägg.

 2. Socialtjänstnämnden tillstyrker utredningens förslag till förvärvsstimulans.

 3. Socltjänstnämnden instämmer inte i utredningens positiva inställning till skattereduktion för hushållsnära tjänster.

 4. I övrigt anförs följande.

Utredningen har tagit fram en mängd konstruktiva förslag som kan bidra till en positiv utveckling. De har även haft ett socialt tänk i utredningen vilket bidrar till synergieffekter.

Förvärvsstimulansen föreslås vara av tillfällig natur och det tycker vi är bra, eftersom tanken är just att ge en stimulans i övergången mellan bidrag och arbete. Förvärvsstimulansen kan minska risken för en längre tid med ekonomiskt bistånd för vissa personer och det är gott och väl. Andra personer i andra situationer kan behöva andra insatser för att bli självförsörjande och ska självfallet få dessa insatser genom socialtjänsten. Man ska inte tänka att förvärvsstimulansen ska lösa alla problem, utan den är en av flera olika nya metoder som är väl värda att pröva för att öka människors möjlighet att försörja sig själva,

Vår politik syftar till att människor ska bli självförsörjande på lång sikt och inte behöva återvända till socialtjänsten för att de inte klarar sig på ett låglönejobb. Den skattereduktion för hushållsnära tjänster som utredningen är positiv till är vi starkt negativa till. De jobb som skapas kommer att tillhöra de verkliga låglönejobben i samhället och många kommer att behöva söka kompletterande ekonomiskt bistånd, i synnerhet om de har barn och dyrt boende som inte är ovanligt i Stockholm.

Reservation

Ledamöterna Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (s ) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

Socialtjänstnämnden föreslås besluta följande.

 1. Socialtjänstnämnden beslutar att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut.

 2. Därutöver anförs följande.

Utredningen ”Från socialbidrag till arbete” har haft i uppdrag att göra en översyn av de insatser samhället erbjuder personer i arbetsför ålder som har försörjningsstöd och som med hjälp av insatser bedöms kunna få ett arbete.

Vi anser att utredningens förslag är otillräckligt vad gäller att tydliggöra arbetsförmedlingens ansvar för arbetslösa med försörjningsstöd. Vi vet att arbetsförmedlingen generellt inte prioriterar att arbeta med denna grupp idag, varför kommunen har fått ta ett allt större ansvar. Ingenting i utredningens förslag förpliktigar eller ger några incitament till arbetsförmedlingen att rikta sina insatser till personer som uppbär ekonomiskt bistånd. Det finns anledning att befara att utredningens förslag i praktiken inte skulle innebära några förändringar jämfört med dagens situation. Vi anser att grundtanken är god och vi håller med om att det är arbetsförmedlingens ansvar anvisa praktik och andra arbetsmarknadsinsatser till arbetslösa med försörjningsstöd. Så ser dock verkligheten inte ut idag.

Utredningen föreslår dessutom att kommunens möjligheter att anvisa bidragssökande praktik och andra arbetsmarknadsinsatser tas bort och att de insatser som kommunerna ska erbjuda uteslutande ska vara av social karaktär. Vi ser en stor risk med att kommunerna fråntas möjligheterna att bedriva en aktiv arbetsmarknadspolitik gentemot de som har ekonomiskt bistånd. Att Stockholms stad har ägnat sig mycket åt det, framför allt under den förra mandatperioden, beror till stor del på att denna grupp annars har varit utestängd från kompetenshöjande insatser. Stadens insatser gentemot denna grupp har dessutom visat på mycket goda resultat.

Eftersom det är kommunerna som bedömer rätten till försörjningsstöd anser vi att kommunen måste ha möjlighet att bestämma över kraven på aktivering. Den främsta möjligheten för kommunen att styra över människor från försörjningsstöd till egen försörjning är genom att tillhandahålla matchning, validering, bristyrkesutbildning, praktikplatser osv. Om arbetsförmedlingen inte får ett tvingande ansvar att erbjuda insatser till arbetssökande med försörjningsstöd är det orimligt att inskränka kommunens möjligheter att anvisa praktikplatser och andra arbetsmarknadsinsatser.

Vi är kritiska till utredningens förslag om förvärvsstimulans inom ramen för det ekonomiska biståndet. Ekonomiskt bistånd är samhällets skyddsnät för att personer alltid ska vara garanterade en viss miniminivå av levnadsstandard. Utgångspunkten måste vara att människor både vill och kan ta ansvar för sin egen försörjning. Förvärvsstimulansen kan dessutom försvaga incitamenten att ta ett arbete innan tidsgränsen är uppnådd vilket i sig kan bidra till en inlåsningseffekt.

Vi delar utredningens bedömning att förvärvsfrekvens ofta är ett rimligare sätt att räkna arbetslöshet än arbetslöshetstalen då det gäller fördelning av medlen inom AMV. Förvärvsfrekvens visar på ett bättre sätt hur stor del av den arbetsföra befolkningen som har anknytning till arbetsmarknaden och borde därför tillmätas större betydelse.

Vad gäller inkomster från ungdomars feriearbete är det ett bra förslag att de ska få behålla sina inkomster upp till en viss gräns trots att de lever i ett hushåll som har ekonomiskt bistånd. Detta är en princip som Stockholms stad sedan 2004 redan tillämpar.

Vi instämmer med utredningens förslag att arbetssökande ska erbjudas validering och att validering i högre grad bör betraktas som en arbetsmarkandspolitisk insats.

Utredningen föreslår att pågående försöksverksamhet med Navigatorcentrum ska vidareutvecklas. Vi anser att detta är bra. I Stockholm har dessvärre den borgerliga majoriteten drivit fram en nedläggning av de strax innan valet inrättade Navigarorcentra. Vi beklagar detta då det är oerhört viktigt att stötta ungdomar som står utanför både skola och arbetsmarknad.

Vi är starkt kritiska till att utredningen ställer sig bakom förslaget att införa en skattereduktion för hushållsnära tjänster. Alla nya skattesubventioner minskar skatteintäkterna och därmed våra gemensamma resurser. Ett skatteavdrag för hushållsnära tjänster måste därför ställas mot andra angelägna reformer. De 1,3 miljarder som finansministern har aviserat att kostnaden blir skulle istället kunna användas till uppskattningsvis 5000 jobb inom den offentliga sektorn. Det anser vi skulle ha vara betydligt bättre använda pengar!

Särskilt uttalande

Ledamoten Gertrud Brorsson (mp) lämnade följande särskilda uttalande.

Som förvaltningen mycket riktigt påpekar är utredningen en bra dokumentation över hur situationen är idag. Det hade varit önskvärt om utredningen också belyste lite mer runt hur individer i samhället själva skulle önska när det gäller möjligheter till sysselsättning, rehabilitering och arbete. Förvaltningen nämner en kommunal förmedling för sysselsättningstjänster som bygger just på individernas egna åsikter.

Vi vill påpeka vikten av socialt företagande och att den måste få status som en egen sektor. Många unga idag med funderingar runt eget företagande tilltalas av kooperativen som verksamhetsform eftersom den för individen inte innebär alltför stora barriärer för att starta upp ett företag. Problemet är att stödet av denna verksamhetsform idag är litet och splittrat. Med ett ökat engagemang från den offentliga sektorn likväl som det gängse näringslivet ökar förståelse för denna verksamhetsform och att finna möjlighet till egenfinansiering. Eftersom socialt företagande är icke-vinstdrivande krävs det ett sådant stöd. Stödet till socialekonomin behöver samordnas bättre mellan de olika nivåerna och verken så att enkelhet och tydlighet råder. Idag går mycket tid och energi åt att söka olika bidrag.

Det är också viktigt att handläggare på kommun, försäkringskassa och arbetsförmedling samordnar sig bättre med handledare eller dylikt på de sociala företagen. För många kan det annars bli förvirrat när man får olika besked från olika håll. Det finns verksamheter där man får pröva innan man blir antagen i ett kooperativ. Samtidigt så gör handläggaren en prövning. Dessa beslut måste kommuniceras tillsammans så tydlighet råder.

§17 Förslag till överenskommelse mellan Stockholms stad och kriminalvården avseende rutiner för handläggning av ärenden om vårdvistelse enligt 56 § lagen om kriminalvård i anstalt

Dnr 105-0161/2007

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden beslutar att för egen del godkänna överenskommelsen mellan Stockholms stad och kriminalvården avseende rutiner för handläggning av ärenden om vårdvistelse enligt 56 § lagen om kriminalvård i anstalt.

 2. Socialtjänstnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna överenskommelsen och att kommunstyrelsen befullmäktigar stadsdirektören att underteckna överenskommelsen för stadens räkning.

Ärendet

Vårdvistelse enligt 56 § lagen om kriminalvård i anstalt (KvaL) är en ny benämning på den tidigare s.k. § 34-placeringen. Vårdvistelse innebär att personer som dömts till fängelsestraff och som är i behov av vård eller behandling mot missbruk av beroendeframkallande medel eller något annat särskilt förhållande som kan antas har ha samband med brottsligheten kan få vistas i ett familjehem eller HVB och delta i behandlingsverksamhet under del av strafftiden. För att vårdvistelsen ska kunna verkställas behövs en ansvarsförbindelse från socialtjänsten som avser tiden efter det att kriminalvårdens kostnadsansvar upphört och fram till att behandlingen slutförts.

Förvaltningen anser att det är ytterst angeläget att socialtjänsten och kriminalvården utvecklar samarbetet kring personer med missbruks- och kriminalitetsproblematik. Detta gäller både personer med skyddstillsyn och personer som avtjänar fängelsestraff. För socialtjänstens del innebär den föreslagna överenskommelsen inga förändringar vad gäller kostnadsansvar för vård och behandlingsinsatser.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 22 mars 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (s) lämnade följande särskilda uttalande till vilket vice ordföranden Karin Rågsjö (v) anslöt sig.

Vi ser med oro på utvecklingen och det glapp som finns mellan socialtjänsten och kriminalvården. Vi anser att åtgärder för att stävja den utvecklingen behöver vidtas.

§18 Förslag till utveckling av stadens insats i form av särskilt kvalificerad kontaktperson

Dnr 105-0192/2007

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att Bromma studie- och arbetscenter ges i uppdrag att för staden utveckla insatsen särskilt kvalificerad kontaktperson.

 2. Socialtjänstnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att socialtjänstnämnden tillförs 3 mnkr för utveckling av insatsen särskilt kvalificerad kontaktperson.

Ärendet

I samband med lagändringen den 1 januari 2007 gällande påföljdssystemet för unga lagöverträdare infördes en ny bestämmelse om en särskilt kvalificerad kontaktperson. Bestämmelserna innebär att en särskild kvalificerad kontaktperson ska kunna utses för unga som har behov av särskilt stöd och särskild vägledning för att motverka missbruk, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende.

Förvaltningen anser att det finns ett stort behov av att utveckla arbetet med unga lagöverträdare genom öppenvårdsinsatser. Insatsen särskilt kvalificerad kontaktperson skulle kunna innebära en viktig komplettering i socialtjänstens arbete inom detta område. Inom socialtjänstförvaltningen finns Bromma arbets- och studiecenter (BAS) med mångårig erfarenhet av arbete med ungdomar med olika typer av problem. BAS har nyligen fått uppdraget att verkställa påföljden ungdomstjänst inom staden. Förvaltningen anser att BAS är en lämplig verksamhet för att även utveckla insatsen särskilt kvalificerad kontaktperson. Landets kommuner kommer att tillföras 30 mnkr för år 2007 för att utveckla insatsen, vilket innebär ca 3 mnkr för Stockholms stad. Förvaltningen föreslår att socialtjänstnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 3 mnkr för utveckling av insatsen särskilt kvalificerad kontaktperson.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 4 april 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§19 Ansökan om utvecklingsmedel för uppföljning av utredningar inom socialtjänsten för ungdomar med allvarligt kriminellt beteende

Dnr 409-0148/2007

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden beslutar att ansöka om utvecklingsmedel med 500 tkr hos Länsstyrelsen i Stockholms län avseende forskningsstudie kring uppföljning av utredningar för ungdomar med allvarligt kriminellt beteende.

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Ansökan om utvecklingsmedel om 500 tkr har inlämnats till länsstyrelsen för att genomföra en studie kring uppföljning av utredningar för ungdomar med allvarligt kriminellt beteende. Ansökan måste kompletteras med ett beslut från socialtjänstnämnden. Studien syftar till att undersöka om socialtjänstens traditionella utredningsmetodik enligt beslutade riktlinjer identifierar avgörande riskfaktorer och leder till adekvata behandlingsinsatser eller om kompletterande bedömningsinstrument och beslutstöd behövs. Studien planeras pågå under perioden den 1 september 2007 – den 31 december 2010 och görs i samarbete med forskare från Socialstyrelsens Institut för medtodutveckling inom socialt arbete (IMS) och Karolinska Institutet (KI).

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 3 april 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§20 Utvärdering av förstärkt Komet

Ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2008

Dnr 119-0197/2007

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden beslutar att hos Länsstyrelsen i Stockholms län ansöka om 665 tkr för utvärdering av förstärkta föräldrainsatser inom Kometprojektet.

Ärendet

Sedan våren 2003 driver socialtjänstförvaltningen, Precens, Kometprojektet, vilket först kallades PMT-projektet. Komet är en etablerad gruppverksamhet för föräldrar som handlar om att förbättra relationen mellan föräldrar och barn genom kommunikationsträning och konflikthantering. Verksamheten riktar sig till föräldrar som upplever problem med barnen. Programmet har starkt stöd i forskningen och har rönt stor framgång bland föräldrar i Stockholm.

Föräldrar med hög social, ekonomisk eller psykisk belastning tillgodogör sig emellertid inte Komet i gruppformat. Denna grupp föräldrar hoppar i högre utsträckning av grupperna eller misslyckas med att genomföra hemuppgifter på rätt sätt. Därför har en förstärkt variant av Komet för föräldrar utvecklats. Där träffas föräldrar i mindre grupper, får individuellt stöd mellan träffarna, har möjlighet att få hembesök av gruppledare samt möjlighet att jobba med egna svårigheter vid sidan av relationen till barnen. Efter två försöksomgångar har den förstärkta varianten tagit form och verkar bättre möta utsatta föräldrars behov. För att gå vidare i utvecklingen av insatsen måste den nu utvärderas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 19 mars 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§21 Boendetrappan 2007

Dnr 402-0193/2007

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden godkänner den uppdaterade rapporten ”Boende-trappan 2007”.

 2. Socialtjänstnämnden beslutar överlämna rapporten till kommun-styrelsen och stadsdelsnämnderna.

Ärendet

Socialtjänstförvaltningen har sedan 2005 årligen gett ut rapporten ”Boendetrappan”, en kartläggning och analys av boenden/institutioner för vuxna med missbruksproblem eller missbruks- och psykiska problem i Stockholms stad. År 2006 kompletterades Boendetrappan med stadsdelsförvaltningarnas boenden. I årets upplaga har inga stora förändringar gjorts, däremot är en hel del uppdateringar gjorda, exempelvis justeringar av platsantal, aktuella avgifter m.m. Det redovisade utbudet av boendeplatser är 2 151 i mars 2007, vilket är en nettoökning på 49 platser sedan 2006.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 april 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är glädjande att se utvecklingen när det gäller boende för missbrukare/missbrukare med psykiskt funktionshinder. Den rödgröna majoritetens arbete med hemlösheten har gett utdelning. Hemlösheten i gruppen missbrukare har minskat med 17 % i jämförelse under vår mandatperiod. Vårt arbete med försöks- och träningslägenheter har gett många personer med missbruk en lägenhet. Utförsäljning av allmännyttan som nu ska genomföras av de borgerliga partierna kommer att minska antalet försöks- och träningslägenheter och därmed försvåra möjligheterna för de mest utsatta att få ett eget boende.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (s) lämnade följande särskilda uttalande.

Den borgerliga majoriteten säger sig i årets budget ha satsat på att återinföra tak över huvudgarantin, trots att den aldrig har avskaffats. Det har aldrig varit några tveksamheter kring att vi socialdemokrater ville behålla, och utveckla, tak över huvudetgarantin.

Hemlöshet kan ha många olika orsaker och är både en social och en bostadspolitisk fråga. Att förhindra att bostadslöshet blir till hemlöshet är viktigt. Många kan behöva omvårdnad, drogbehandling, omsorg i kombination med boende. Andra behöver inte det. Att minska hemlöshet handlar om att gå från tillfälliga och kortsiktiga nattlogilösningar till permanenta bostäder med målet om ett eget kontrakt. För att motverka hemlöshet är det viktigt att ha kvar och bygga fler hyresrätter.

Ett nödvändigt första steg till ett eget boende tas via hyresrätter i form av försöks- och träningslägenheter. De senaste åren har stadens bostadsbolag stått för mellan 97 och 98 % av de levererade försöks- och träningslägenheterna. När de borgerliga nu väljer att istället för att satsa på hyresrätten som boendeform, sälja ut stadens hyresrätter till underpris, så är det uppenbart att staden förlorar viktiga verktyg för att bekämpa hemlösheten.

Vi anser också att staden ska planera in boenden för hemlösa i planeringen av nya bostadsområden.

§22 Anmälan av utvärdering av projekt Praktikbanken, KrAmi Moa

Dnr 443-0177/2007

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Ärendet

KrAmiMoa är en verksamhet inom HVB Vuxna, som drivs i nära samverkan mellan socialtjänsten, kriminalvården och länsarbetsnämnden. KrAmi vänder sig till män och Moa till kvinnor. Målgrupp är arbetslösa män och kvinnor, som har svårt att komma in på arbetsmarknaden p.g.a. aktuella sociala svårigheter och därför behöver stöd för att finna, få och behålla ett arbete/studier.

Inom Moa har ett projekt Praktikbanken genomförts under 1 januari – 31 december 2006. Projektet startade på initiativ av Moa och har finansierats via länsarbetsnämnden. Arbetsförmedlingen Globen, har varit projektägare. Syftet med projektet var att öka anställningsbarheten för de kvinnor som deltog. Tanken var att bygga upp en ”bank” av praktikplatser, i form av ett nätverk bestående av kvinnor som tidigare varit inskrivna vid Moa samt deras nuvarande arbetsgivare. Ett övergripande mål var att av de inskrivna i projektet skulle 70 % efter avslutad praktik gå vidare mot annan praktik, utbildning eller arbete. Den kvalitativa målsättningen som gällde att underlätta övergången till den reguljära arbetsmarknaden och att öka deltagarnas anställningsbarhet bedöms av utvärderarna i hög grad vara uppfyllda. Den kvantitativa målsättningen om att 70 % av kvinnorna skulle gå vidare till arbete, studier eller praktik har också uppfyllts.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 april 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är oerhört glädjande att se utfallet av ”Praktikbanken”. Kvinnor med svår social problematik har efter avslutat projekt gått vidare till arbete, studier eller annan praktik. De kriterier som är framgångsfaktorerna i detta arbete borde generaliseras till andra liknande projekt. Erfarenhet och kunskap hos personalen, myndighetssamverkan, konkret arbete med deltatagarna, återkoppling mellan praktikplats och projektet är framgångsfaktorer. Alliansens ”Jobbtorg” kommer inte nå den här målgruppen som behöver individanpassad hjälp och stöd. Alla behöver ett arbete att gå till för att känna samhörighet och samhällsnytta. Det är inte piskan som får människan i jobb, sysselsättning eller praktik. Det är metodutveckling inom området socialt arbete – arbetsliv som behövs.

§23 Ansökan om utvecklingmedel till behandlingsinsatser från Länsstyrelsen i Stockholms län

Dnr 409-0165/2007

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden ansöker hos Länsstyrelsen i Stockholms län om 464 tkr kronor till utveckling av ett samarbetsprojekt mellan Stockholm HVB barn och ungdom och Maria ungdomsenhet gällande återfallsprevention.

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Länsstyrelsen i Stockholms län har skickat ut en inbjudan till kommunerna i länet att ansöka om utvecklingsmedel till behandlingsinsatser inom ungdoms- och missbrukarvård. Ansökan om bidrag skulle vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 15 mars 2007 och en preliminär ansökan har lämnats in och gäller under förutsättning att socialtjänstnämnden godkänner ansökan. Syftet med dessa utvecklingsmedel är bl.a. att utveckla öppenvårdsinsatser för ungdomar och vuxna med missbruksproblem.

Socialtjänstförvaltningen ansöker hos länsstyrelsen om medel i avsikt att utarbeta ett program för återfallsprevention avseende ungdomar i öppenvård. Genom att förena vedertagna metoder, erfarenheter från ungdomsarbete samt genom att ta del av de program som finns för vuxna och bedöma vad som är överförbart till ungdomar, ska Maria Ungdom och Bromma arbets- och studiecenter (BAS) inom HVB barn och ungdom gemensamt utveckla ett program för återfallsprevention.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 30 mars 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§24 Anmälan av rapporten inskrivna barn, ungdomar och föräldrar vid HVB barn och ungdoms verksamheter

Dnr 441-0194/2007

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

I rapporten redovisas en bild av den målgrupp som skrevs in vid Stockholm HVB barn och ungdoms verksamheter år 2004. Sammanlagt 332 barn, ungdomar och föräldrar var inskrivna. Av dessa var 147 barn, 77 ungdomar och 108 föräldrar. Målgruppsbeskrivningen utgör en grund för kommande utvärderingar av verksamheterna.

Av denna rapport framkommer att målgrupperna inom HVB barn och ungdom har mycket komplexa problembilder och att enhetens insatser enbart är en av flera eller till och med av många insatser inom socialtjänsten. De allra flesta barnen och ungdomarna lever i splittrade familjer, har omfattande skolproblem och deltar mycket lite i organiserade fritidsaktiviteter. Föräldrarnas problembild består till övervägande del av relations- och omvårdnadsproblem, svåra psykiska problem och missbruksproblem där narkotikamissbruk dominerar.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 april 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (s) lämnade följande särskilda uttalande.

Ingenting är så viktigt inom socialt arbete som att värna utsatta barn och ungdomar. Den rapport som nu presenteras visar mycket tydligt att de barn och ungdomar som placeras har en mycket problematisk bakgrund i mycket utsatta familjer. Fattigdom, utanförskap, missbruk och psykiska problem hos föräldrarna leder till placeringar. Det är oerhört viktigt att barnperspektivet står i fokus och att föräldrarna får det stöd som behövs för att kunna fungera optimalt som föräldrar. Arbetet med familjer i kris måste påbörjas på MVC, BVC eller inom förskolan. Ju tidigare stödet kommer desto bättre är prognosen för barnen. Tyvärr motverkas den viktiga samverkan i ett tidigt skede mellan myndigheterna genom de privatiseringar som står för dörren.

§25 Rapport från en klientundersökning vid Stockholms stads Familjerådgivning 2006

Dnr 401-0172/2007

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Familjerådgivningen har inom ramen för sitt kvalitetsarbete genomfört en klientundersökning under hösten 2006. Enkätundersökningen visar att Familjerådgivningen får mycket goda betyg när det gäller kompetens, tillgänglighet, bemötande och service samt att en stor majoritet av de sökande, 93%, kan tänka sig att rekommendera andra att söka hjälp hos Familjerådgivningen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 21 mars 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (s) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är roligt att se att klienterna vid stadens familjerådgivning är så nöjda med verksamheten. Familjerådgivningen når många och kommer många barn till godo. Oavsett om föräldrarna skiljer sig eller inte får barnen föräldrar som i högre utsträckning kan prata med varandra och samverka runt barnen. Det är ett viktigt arbete som är en självklar del i den service Stockholms stad erbjuder sina medborgare. Det goda resultatet i klientundersökningen visar att verksamheten fungerar mycket bra och gör det än märkligare att de borgerliga vill införa en familjerådgivningspeng. Det handlar enbart om en smygprivatisering. Vi ställer oss därför kritiska till införandet av ett pengsystem inom familjerådgivningen.

§26 Rapporter från Uppsökarenheten för vuxna

Dnr 405-0147/2007

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner rapporterna.

Ärendet

Uppsökarenheten har utarbetat en rapport om arbetet vid Kronobergshäktet där Uppsökarenheten för vuxna har två socialsekreterare på heltid stationerade. En enkätundersökning angående samarbetet med kriminalvårdens personal på häktet visar att uppsökarna är sedda som en viktig och kompetent resurs och att det finns ett starkt intresse från kriminalvårdens sida av att bibehålla och utveckla det goda samarbetet på Kronobergshäktet.

Uppsökarenheten för vuxna har också beskrivit det uppsökande arbetet i tre parker under sommaren 2006. De slutsatser som dragits kan ses som ett underlag vid planering av arbetet inför kommande sommar.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 13 mars 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) lämnade följande särskilda uttalande.

Att vara närvarande socialarbetare i stadens parker eller på häktet är ett arbete som betyder mycket för utvecklingen inom det sociala fältet. De rapporter som socialarbetarna lämnar kommer självklart at styra arbetet och metodutvecklingen inom socialt arbete. Uppsökande arbete måste tas tillvara och förstärkas. Det är glädjande att se att det finns ett ökat samarbete mellan kommun, landsting och frivilligorganisationerna. Det är viktigt att detta samarbete får fortsatt stöd.

§27 Förslag till ledamot och ersättare i Stockholms konstråd

Dnr 118-0249/2007

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att välja Madelaine Vikman (kd) till ledamot och Ulf Lönnberg (kd) till ersättare i Stockholms konstråd.

§28 Förvaltningschefens information

Överlämnades skrivelse från BOSSE Råd, Stöd &Kunskapscenter, dnr 118-0104/2007 om förlängning av avtal mellan socialtjänstnämnden och BOSSE Råd, Stöd &Kunskapscenter.