Din position: Hem > Stockholms stad > Socialtjänstnämnden > Sammanträde 2007-10-25

Sammanträde 2007-10-25

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora konferensen, Socialtjänstförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 3 tr

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Sekretessärenden

3 Klagomål på behandlingshemmet Älvis

Yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län

4 Anmälan mot Bandhagshemmet

Yttrande till riksdagens ombudsmän – JO

Remissärenden

5 Yttrande över remiss av förslag till Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor

6 Utredning om behovet av att inrätta en avhysningsakut

Övriga beslutsärenden

7 Återremitterat ärende om Kartläggning av personer med psykiska funktionshinder och insatser från psykiatrin

8 Månadsrapport för september

Dnr 201-0002/2007
Kommer senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Reviderade riktlinjer för serveringstillstånd i Stockholms stad

10 Utveckling inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning

11 Medlingssamordning vid ungdomsbrott

12 Ansökan om ekonomiskt stöd till samordningstjänst på RSMH-distriktet

13 Upphandling - köp av enstaka vårdplatser inom omsorgen om funktionshindrade enligt SoL och LSS

14 Delrapport och ansökan om fortsatta projektmedel för projektet Operativ integration, ett samverkansprojekt mellan socialtjänstförvaltningen - Enheten för hemlösa, Beroendevården i Stockholm och St:Görans psykiatriska akutmottagning

15 Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel för att förstärka och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

16 Beslut om delegering till programansvariga utredare på socialtjänstförvaltningens stab

Anmälningsärenden

17 a - g Anmälningsärenden

a) Rättelseblad till Delårsbokslut samt tertialrapport 2 per den 31 augusti 2007 med prognos för 2007

b) Anmälan av protokolljustering

c) Anmälan av handikapprådets protokoll

d) Anmälan av delegationsprotokoll

e) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

f) Anmälan av inkomna protokollsutdrag och skrivelser m.m.

g) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

18 Nämndens frågor

Mötesinformation

Justerat den 6 november 2007
Ulf Kristersson Karin Rågsjö
Lisbeth Westerlund, sekreterare

Närvarande

Ordföranden Ulf Kristersson (m)

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v)

Ledamöterna
Peter Lundén-Welden (m)
Kerstin Gustavsson (m)
Lena Kling (fp)
Dikran Dison (kd) fr.o.m. § 9
Elisabeth Brandt Ygeman (s)
Tomas Rudin (s)
Karin Gustafsson (s)
Arhe Hamednaca (s)
Gertrud Brorsson (mp)

Tjänstg. ersättare
Ulf Segander (m)
Christina Elffors-Sjödin (m)
Bengt Carlsson (m) t.o.m. § 8

Ersättare
Patrik Silverudd (fp)
Maryam Barkadehi (fp)
Cecilia Önfelt (c)
Malin Dahlberg Markstedt (s)
Per-Olof Ångman (s)
Mia Sundelin (s)
Dimitrios Soulios (s)
Jackie Nylander (v)
Stefan Nilsson (mp)

Förhinder hade anmälts av ledamoten Jonas Nilsson (m) och ersättaren Tina Ghasemi (m).

Föredragande vid sammanträdet var förvaltningschef Dag Helin.

Närvarande i övrigt var Peter Carlsten, Fredrik Elgh, Eddie Friberg, Fredrik Jurdell, Eva Sandberg, Evin Sarac, Karin Wallander och Lisbeth Westerlund.

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

Ordföranden Ulf Kristersson (m) öppnade sammanträdet. Föredragningslistan godkändes.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Ordföranden Ulf Kristersson (m) och vice ordföranden Karin Rågsjö (v) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Protokollet ska justeras den 6 november 2007.

§3 Klagomål på behandlingshemmet Älvis/ Älvsjöhemmet

Yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län

Dnr 108-0488/2007

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som sitt yttrande.

 2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till Länsstyrelsen i Stockholms län.

 3. Paragrafen justeras omedelbart.

 4. Därutöver anförs följande.

Vi beklagar denna mycket tragiska händelse och förstår mycket väl de anhörigas reaktioner. Med detta sagt konstaterar vi dock, sett till den information som nämnden har haft att tillgå i ärendet, att förvaltningens slutsats om att behandlingshemmet arbetat enligt sitt uppdrag och följt gällande rutiner är riktig.

Eftersom de anhöriga inte verkar ha varit fullt införstådda med vilken form av behandling kvinnan genomgick och villkoren för denna, kan det dock finnas skäl att se över nu gällande rutiner för kontakter med anhöriga för att reda ut om man kan vidta ytterligare åtgärder för att minimera risken att liknande situationer ska uppstå i framtiden.

Ärendet

Länsstyrelsen i Stockholms län har för yttrande till socialtjänstnämnden överlämnat skrivelser med klagomål mot behandlingshemmet Älvis/ Älvsjöhemmet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 oktober 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m) och ledamoten Lena Kling (fp) framlade ett förslag till beslut. Samtliga ledamöter anslöt sig till detta förslag.

§4 Anmälan mot Bandhagshemmet

Yttrande till Riksdagens ombudsmän JO

Dnr 106-0498/2007

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 2. Yttrandet överlämnas till Riksdagens ombudsmän – JO.

Ärendet

Förvaltningen kan konstatera att anmälaren i sin skrivelse helt korrekt beskriver att boende får svara i stödboendet Bandhagshemmets telefon. Förvaltningen bedömer att den telefonsvarartjänst som finns på Bandhagshemmet har en bra utformning med tydliga instruktioner till de som svarar i telefonen och information till de boende om hur den fungerar. Förvaltningen delar inte anmälarens uppfattning att telefonsvarartjänsten är strid med gällande lagstiftning på det sätt den är utformad.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 september 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§5 Yttrande över remiss av förslag till Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor

Dnr 106-0501/2007

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden godkänner förvaltningens yttrande som svar på remissen.

 2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendet

Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker förslaget till Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor som utgår från stadsledningskontorets tjänstemannaförslag. Förslaget har anpassats till lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) med tillhörande förordning (SFS 2003:789) som trädde i kraft i januari 2004. Enligt lagen ska staden varje mandatperiod fastställa ett handlingsprogram för skydd mot olyckor. Handlingsprogrammet utgör ett övergripande styrdokument för arbetet med skydd mot olyckor, tydliggör den politiska ambitionen inom området samt hur staden ska ta sitt samordningsansvar. Varje nämnd och bolagsstyrelse ska utifrån de angivna målen bedriva ett förebyggande arbete till skydd mot olyckor.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 19 september 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§6 Utredning om behovet av att inrätta en avhysningsakut

Dnr 106-0512/2007

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden godkänner förvaltningens yttrande som svar på remissen.

 2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendet

I budget för 2007 har stadens bostadsbolag fått i uppdrag att medverka till att minska antalet vräkningar och avhysningar genom att utreda behovet av att inrätta en avhysningsakut.

Styrelsen för AB Familjebostäder har vid sitt sammanträde den 31 maj 2007 beslutat föreslå kommunstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp med representanter från de allmännyttiga bostadsbolagen, stadsdelsförvaltningarna och socialtjänstförvaltningen med uppdrag att ta fram ett förslag på hur antalet avhysningar ska kunna minskas. Vidare beslutade styrelsen föreslå att landstinget bjuds in till arbetsgruppen samt att metoder för hur man ska stärka barnperspektivet i samband med avhysningar ska tas fram. Förvaltningen är positiv till förslaget. Förvaltningen anser vidare att en sådan arbetsgrupp bör kompletteras med representation från privata hyresvärdar, kronofogdemyndigheten och hyresnämnden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 28 september 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m) och ledamoten Lena Kling (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Elisabeth Brandt

Ygeman m.fl. (s) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Gertrud Brorsson (mp) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m) och ledamoten Lena Kling (fp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Elisabeth Brandt

Ygeman m.fl. (s) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

Socialtjänstnämnden föreslås besluta följande.

 1. Socialtjänstnämnden godkänner i huvudsak yttrandet som svar på remissen.

 2. I övrigt anförs följande.

Att bli vräkt är ett trauma för den enskilde individen, men vräkningar innebär även att socialtjänsten i Stockholm ställs inför stora problem när det gäller kostnader för alternativt boende etc.

Vräkningar kan förhindras genom en aktiv samverkan mellan bostadsbolag, värdar, socialtjänst och andra aktörer. Oftast är de personer som ligger i riskzon för vräkning kända av socialtjänsten sedan tidigare. För att förhindra vräkning fordras att socialtjänsten har en aktiv uppsökande verksamhet.

Risken är nu stor att socialtjänsten genom den mycket ”slimmade” budgeten inte mäktar med det uppsökande arbete som krävs för att förhindra vräkningar. Boendestödsverksamheten som har växt fram under ett antal år äventyras även den av en budget som inte kommer att kunna härbärgera ett uppsökande arbete. Barnperspektivet måste noggrant bevakas så att inga barnfamiljer vräks. Här måste det förebyggande arbetet intensifieras än mer.

Reservation

Ledamoten Gertrud Brorsson (mp) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

Socialtjänstnämnden föreslås besluta följande.

 1. Socialtjänstnämnden godkänner i huvudsak förvaltningens yttrande

 2. Därutöver anförs följande.

Att vräkningar ska behöva förekomma är ett tecken på ett misslyckande. Att dessutom barn kan vara inblandade är inte försvarbart. Många vräkningar på grund av ekonomiska svårigheter har ofta föregåtts av olika former av sociala svårigheter. Att samhället inte har haft möjlighet att hjälpa till i ett tidigt skede måste ändras på.

Målet för stadens verksamheter måste vara 0 vräkningar. För att detta mål ska kunna uppnås måste ett ändrat synsätt komma till stånd och nya metoder prövas innan det går så långt som till vräkning. Detta arbete måste ske i så tidigt skede och med ett förtroendeskapande arbete så att bra lösningar kan komma till stånd med den eller de som av någon anledning inte längre kan bo kvar på den för stunden aktuella adressen. Förtroendet kan uppnås genom uppsökande verksamhet men även med olika träfflokaler dit man kan vända sig för stöd. Ställen man kan gå till spontant och utan större byråkrati. Samarbetet mellan socialtjänst, stadsdelar och andra berörda myndigheter måste stärkas. Extra resurser för att arbeta förebyggande måste tillskjutas. Kunskap och erfarenheter med positiva effekter från andra håll i Sverige och Europa bör spridas.

Olika former av mellanboenden anser vi ska prövas. Tillfälliga boenden där man kan få hjälp med att jobba med sina nätverk, ekonomi o dyl. Målet med detta ska vara att antingen kunna flytta tillbaka eller byta till någon annan boendeform.

§7 Återremitterat ärende om Kartläggning av personer med psykiska funktionshinder och insatser från psykiatrin

Dnr 105-0593/2005

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden godkänner den genomförda kartläggningen med kompletteringar i detta ärende.

 2. Socialtjänstnämnden överlämnar kartläggningen till stadsdelsnämnderna för kännedom.

 3. Socialtjänstnämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma till nämnden med förslag till uppläggning av en brukarundersökning.

Ärendet

Socialtjänstnämnden återremitterade vid sammanträdet den 30 augusti 2007 ärendet om ”Kartläggningen av personer med psykiska funktionshinder och insatser från socialpsykiatrin ”. I återremissen uppdrogs till förvaltningen att se över faktamaterialet.

Sedan kartläggningen publicerats har diskuterats huruvida uppgifterna i vissa delar stämmer eller inte. De svar stadsdelarna lämnat har utgjort grunden för kartläggningen. Det har inte varit möjligt att ifrågasätta dessa uppgifter även om det i rapporten resoneras kring att det finns risk för underrapportering. Däremot drar förvaltningen slutsatsen att kartläggningen visar att det i staden finns brister i dokumentation och registrering. Det är viktigt att dokumentationen fungerar och att inrapportering sker i befintliga system i staden för att det ska vara möjligt att göra uppföljningar. Ett viktigt stöd i att förbättra och säkerställa registrering och dokumentation för verksamhetsområdet socialpsykiatri blir införandet av DUR, (dokumentation, utredning, resultat/uppföljning) och att kontinuerligt utbilda personalen i registreringen i Paraplysystemet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 28 september 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö och ledamöterna Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (s) lämnade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Elisabeth Brandt

Ygeman m.fl. (s) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

Socialtjänstnämnden föreslås besluta följande.

 1. Socialtjänstnämnden godkänner i huvudsak yttrandet som svar på remissen.

 2. Socialtjänstnämnden beslutar att efter brukarundersökningen ta fram en åtgärdsplan för personer med psykiskt funktionshinder.

 3. I övrigt anförs följande.

Den kartläggning som har genomförts är oerhört värdefull för det fortsatta arbetet med socialpsykiatri. Den visar på ett mycket tydligt sätt på vad vi som stad bör göra för att brukarna av socialpsykiatrin ska få ett värdigt liv. Ensamhet, utsatthet och en bristande livskvalité är förstås begränsningar som försvårar det dagliga livet för de personer som har psykiska funktionshinder. Sysselsättning, bättre stöd och mycket annat behövs för att vi ska kunna känna en stolthet över det arbete vi gör i staden för psykiskt funktionshindrade.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m) och ledamoten Lena Kling (fp) lämnade följande särskilda uttalande.

Den genomförda kartläggningen utgör en mycket viktig grund för det arbete som vi nu ska göra för att stödja och förbättra livskvaliteten och tryggheten för personer med psykiska funktionshinder. I den av kommunfullmäktige nyligen antagna budgeten fastslår vi bland annat följande åtgärder:

· Fler evidensbaserade metoder ska införas.

· Utveckling av samarbetsformer med landstinget för personer med psykisk ohälsa och missbruk.

· Utreda formerna för kvalitetssäkringsarbete samt inrättande av en inspektörsfunktion för individ- och familjeomsorgen.

· Upphandla verksamhet inom socialpsykiatri och handledning.

· Utforma stadsövergripande brukarundersökningar avseende stöd och service till personer med funktionshinder.

· Utreda möjligheterna att införa vårdgaranti för missbrukare.

· Redovisa resultat av insatser för personer med missbruk och psykisk ohälsa.

§8 Månadsrapport per den 30 september 2007

Dnr 201-0002/2007

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner månadsrapporten per den 30 september 2007.

Ärendet

Förvaltningsledningen bedömer att socialtjänstnämnden kommer att redovisa en ekonomi i balans verksamhetsåret 2007. Bedömningen grundas på beslut om nämndens budget till och med tertialrapport 1 2007. Sammantaget bedöms att den egna driftverksamheten kommer att redovisa ett mindre underskott motsvarande 4,6 mnkr. Resultatöverföringen till 2008 uppskattas till 1,0 mnkr beroende på att Tillståndsenheten beräknas ge ett underskott som ska finansieras kommande år. Därutöver prognostiseras 15,0 mnkr i outnyttjat anslag för utomlänsplacerade funktionshindrade. Dessa medel återredovisas till kommunstyrelsen i samband med bokslutet 2007.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 oktober 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (s) lämnade följande särskilda uttalande.

Nu ser vi att stadsdelsnämndernas strama budget även påverkar köp av socialtjänstnämndens verksamheter, bland annat placeringar inom START. Frågan är också vilka orsaker som medverkat till att familjehemskonsulterna har förlorat flera avtal med stadsdelarna. Vi befarar att de minskade köpen kan medföra sämre kvalitet i insatserna till brukarna.

§9 Reviderade riktlinjer för serveringstillstånd i Stockholms stad

Dnr 445-0143/2007

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden godkänner för egen del reviderade riktlinjer för serveringstillstånd i Stockholms stad.

 2. Förslag till reviderade riktlinjer överlämnas till kommunfullmäktige för beslut.

Ärendet

Socialtjänstnämnden godkände vid sammanträdet den 14 juni 2007 förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på förvaltningsuppdrag daterat den 13 mars 2007 om nya riktlinjer för serveringstillstånd i Stockholms stad. Förvaltningen fick i uppdrag att utifrån redovisningen i tjänsteutlåtandet utarbeta förslag till reviderade riktlinjer för serveringstillstånd. I tjänsteutlåtandet lämnas förslag till förändringar i riktlinjerna avseende kravet på kök för allsidig matlagning, bestämmelserna om sena serveringstider och kraven på förordnade ordningsvakter.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 4 oktober 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) ledamöterna Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamöterna Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

Socialtjänstnämnden föreslås besluta följande.

 1. Socialtjänstnämnden beslutar att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut.

 2. 5-tillstånd ska ges med restriktivitet.

 3. Inspektioner mot nattöppna krogar ska öka.

 4. I serveringstillståndet ska det tydligt framgå att tillståndshavaren åtar sig att se till att överträdelser mot gällande lagar mot diskriminering inte förekommer inom verksamheten samt riskerar indragning av tillståndet vid överträdelser av dessa lagar.

 5. Socialtjänstnämnden beslutar att krogar som fällts för diskriminering i brottsmål eller civilmål inte ska beviljas serveringstillstånd eller få sitt redan beviljade tillstånd indraget enligt gängse regler.

 6. Villkor ska meddelas, där så är påkallat, om synlig räknare vid entrén som visar hur många gäster restaurangen tar in och hur många gäster som vistas i lokalen.

 7. Socialtjänstnämnden beslutar att förvaltningen ska verka för en ”STAD-modell” för att förebygga diskriminering på liknande sätt som idag förekommer när man testar åldersgränser och nykterhet.

 8. Därutöver anförs följande.

Vi anser att det är av största vikt att staden på bästa möjliga sätt arbetar för att förverkliga intentionerna i alkohollagen och i Stockholms Tobaks- Alkohol- och narkotikapolitiska program. Det alkoholpolitiska skyddsintresset får inte urvattnas utan ska tillvaratas.

Vi godkänner att den årliga omprövningen av 5-tillstånd utgår eftersom öppettider efter normaltid alltid föregås av 1 års prövotid och 5-tillstånd inte ges innan man har haft ett 3-tillstånd utan anmärkning. I praktiken innebär detta att man har haft två års prövotid innan man får 5-tillstånd. De pengar som frigörs när vi tar bort de årliga omprövningarna ska användas till ökade inspektioner - främst mot de 5-öppna krogarna.

Sociala hänsyn ska ha företräde vid prövningen av serveringstillstånd/ serveringstider framför näringspolitiska eller konkurrensmässiga förhållanden, enligt alkohollagens förarbeten. Det ska råda en restriktivitet om öppettider till 5. Vi anser att längre öppettider än till 5 inte är motiverade.

Förvaltningen ska ha ett tätare samarbete med miljöförvaltningen i frågor som rör störningar. Ärenden om 5-tillstånd får inte avgöras innan yttrande från miljö- och hälsovårdsnämnden har inkommit, och stor hänsyn ska tas till deras yttrande.

Vi anser däremot att vissa av alkohollagens krav är otidsenliga och möjliga att förändra. Exempelvis instämmer vi med förvaltningen att kraven på kök för allsidig matlagning och tillhandahållande av lagad mat borde kunna modifieras.

Att alkohollagen är en social skyddslagstiftning får dock inte glömmas bort. Tillsyn av restauranger utifrån problem med överservering och servering till minderåriga har högsta prioritet, eftersom sådan misskötsel går stick i stäv med stadens ambitioner att minska missbruket bland de unga. Frågan om serveringstider och annat kan kopplas till såväl kvinnofrid och övriga våldsbrott som till människors hälsa. Vi vill också peka på att alltför krogtäta områden exempelvis på Södermalm är besvärande för de boende.

Vi vill också framhålla behovet av att restaurangerna arbetar aktivt med att minska köerna, eftersom dessa i sig skapar problem. Köer som marknadsföring bör inte förekomma, eftersom det kan leda till känslor av kränkning för dem som inte kommer in.

Diskriminering är tyvärr vanligt inom krogbranschen och staden behöver därför utveckla metoder för att förebygga diskriminering och göra det tydligt att krogar som fällts för diskriminering inte ska ha rätt att servera alkohol. På sitt sammanträde den 7 juni 2005 beslöt kommunfullmäktige, vid behandling av revidering av riktlinjer för serveringstillstånd, att tillståndshavaren åtar sig att se till att överträdelser mot gällande diskrimineringslagstiftning inte förekommer inom sin verksamhet samt ska vara införstådd med att överträdelser kan leda till indragning av tillståndet. Krogar som fällts i diskrimineringsmål, oavsett om det är i brottsmål eller civilmål, ska inte beviljas alkoholtillstånd alternativt få sitt redan beviljade tillstånd indraget. Det är viktigt att poängtera att det åligger dem som missköter sig och därför blir av med sitt alkoholtillstånd att bevisa att de har vidtagit åtgärder för att få tillbaka sitt tillstånd.

I villkor för serveringstillstånd ska det kunna ställas krav på tydliga och väl synliga skyltar om vilka insläppsregler som gäller, för att motverka diskriminering och andra former av oordning. Vid köbildning eller när det finns andra indikationer på behov ska krav på sådan skyltning ställas. Av samma skäl bör det också, när det är motiverat, ställas krav på synlig räknare vid entrén, som visar hur många gäster restaurangen tar in och hur många gäster som vistas i lokalen.

Kunskap om diskrimineringsfrågor bör infogas i vaktutbildningen och STAD-utbildningen. Förvaltningen ska verka för en ”STAD-modell” för att förebygga diskriminering på liknande sätt som idag förekommer när man testar åldersgränser och nykterhet.

§10 Utveckling inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Dnr 105-0181/2007

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden uppdrar åt förvaltningen att samordna och genomföra utvecklingsinsatser i enlighet med tjänsteutlåtandet.

 2. Socialtjänstnämnden uppdrar åt förvaltningen att utarbeta en plan för verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning för åren 2008-2012.

Ärendet

Socialtjänstnämnden har ur kvarvarande kompetensfondsmedel erhållit 11,5 mnkr för kompetensutveckling inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Förvaltningen föreslår en rad åtgärder för att höja kompetensen hos personalen. Bland annat basutbildning för 100 vårdare och personliga assistenter, kurser och seminarier om lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och dokumentation för chefer och handläggare, gemensam plattform för boendestödjare samt inspirationsföreläsningar, lärandenätverk och kompetenstrappa.

Förvaltningen anser vidare att det finns behov av stadsövergripande samordning och verksamhetsutveckling även inom andra områden. Förvaltningen föreslår att en gemensam plan för staden utarbetas för verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning för åren 2008-2012.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 3 september 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) lämnade följande särskilda uttalande.

Vi är särskilt stolta över att vi den 15 oktober i år som första stad i Sverige anställde två funktionshindersinspektörer.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (s) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är glädjande att kompetensfonden som den nuvarande borgerliga majoriteten varit sådana motståndare till fortfarande kan bidra till kompetensutveckling av våra anställda. Vi är särskilt nöjda med att pengarna kan användas till att utveckla arbetet med individuella planer och att skapa ett gendermedvetande i verksamheten.

§11 Medlingssamordning vid ungdomsbrott

Dnr 119-0473/2007

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden godkänner tjänsteutlåtandet och verksamhetsrapporten.

 2. Förvaltningen föreslår att nämnden hemställer hos kommunstyrelsen att stadens arbete med medling för unga lagöverträdare ska samordnas i enlighet med förslaget i tjänsteutlåtandet.

 3. Tjänsteutlåtandet överlämnas till stadsdelsnämnderna för kännedom.

Ärendet

Våren 2006 beslutade riksdagen om ett antal ändringar i påföljdssystemet för unga lagöverträdare. En av ändringarna är att medling vid ungdomsbrott när gärningsmannen är under 21 år blir en obligatorisk verksamhet för kommunerna från och med den 1 januari 2008. Syftet med medling är både att minska de negativa konsekvenserna av ett brott och förebygga fortsatt brottslighet.

I Stockholms stad har medlingsverksamhet bedrivits i nära samverkan med polismyndigheten sedan år 2002 och staden är väl förberedd inför lagändringen. I dag finns en medlingssamordnare stationerad vid vart och ett av de tre polismästardistrikt som täcker Stockholms stad. Förvaltningens bedömning är att den befintliga organisatoriska lösningen med en samordning av medlingsverksamheten för hela staden innehåller flera fördelar, den är både kostnadseffektiv och säkerställer likhet inför lagen i hela staden samtidigt som den erbjuder bra möjligheter för systematisk uppföljning och fortsatt metodutveckling. Förvaltningens bedömning är att modellen erbjuder goda förutsättningar att uppfylla den lagliga skyldighet som träder i kraft den 1 januari 2008.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 september 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§12 Ansökan om ekonomiskt stöd till samordningstjänst på RSMH-distriktet

Dnr 421-0370/2007

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden beslutar bevilja RSMH Stockholms läns distrikt 293 tkr för perioden 2007-10-01 – 2008-09-30.

 2. Ansökan om ekonomiskt stöd till Samordningstjänst på RSMH-distriktet ska från och med 2008 tillställas och behandlas i Organisations- och föreningsutskottet.

Ärendet

RSMH Stockholms läns distrikt ansöker om fortsatt ekonomiskt stöd för att kunna behålla sin samordningstjänst. En likalydande ansökan har även ingivits till Stockholms läns landsting. Samordnarens uppgift är bl.a. att utveckla stödet till RSMH:s lokala föreningar för att öka deras stabilitet och att arbeta för att vitalisera föreningarna. Denna tjänst inrättades 2005-10-01 efter beslut om ekonomiskt stöd från Stockholms stad samt Stockholms läns landsting. Förvaltningen bedömer att samordningstjänsten är av sådan vikt att den bör behållas, om än i minskad omfattning, under ytterligare ett år.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 3 oktober 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) framlade ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag. Samtliga partier anslöt sig till förslaget.

§13 Upphandling – köp av enstaka vårdplatser inom omsorgen om funktionshindrade enligt SoL och LSS

Dnr 121-0518/2007

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden uppdrar till socialtjänstförvaltningen att, för stadsdelsnämndernas och socialtjänstnämndens räkning, organisera och i administrativt hänseende genomföra upphandling av hem för vård och boende (HVB) och bostad med särskild service enligt SoL samt bostad med särskild service för barn och vuxna, korttidshem och daglig verksamhet enligt LSS, i syfte att träffa ramavtal för tiden 2009-01-01 – 2011-12-31, med möjlighet till förlängning till lika villkor i två år.

 2. Socialtjänstnämnden ger socialtjänstdirektören i uppdrag att å nämndens vägnar teckna ramavtalen och under avtalstiden å nämndens vägnar besluta om och göra smärre justeringar.

 3. Socialtjänstnämnden ger socialtjänstförvaltningen i uppdrag att bistå med samordning av uppföljning av ramavtalen samt att, tillsammans med juridiska avdelningen, efter samråd med berörd nämnd, bistå nämnden vid tvister angående ramavtalen.

 4. Socialtjänstnämnden ger socialtjänstförvaltningen i uppdrag att utreda vilken typ av upphandlingsform som kan vara lämpligast och återkomma till stadsdelsnämnderna med förslag i samband med ställningstagandet till förfrågningsunderlag.

 5. Socialtjänstnämnden ger socialtjänstdirektören i uppdrag att besluta om tilldelning av kontrakt efter det att samtliga anbud utvärderats.

Ärendet

Nuvarande ramavtal – ”Vissa boenden enligt SoL och LSS samt daglig verksamhet enligt LSS” löper ut 2008-12-31. Ramavtalen inte kan förlängas ytterligare varför ny upphandling ska genomföras.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 september 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§14 Delrapport och ansökan om fortsatta projektmedel för projektet Operativ integration, ett samverkansprojekt mellan socialtjänstförvaltningen – Enheten för hemlösa, Beroendevården i Stockholm och S:t Görans psykiatriska akutmottagning

Dnr 402-0532/2007

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden ansöker om fortsatta projektmedel med 2 350 tkr från Länsstyrelsen i Stockholms län för 2008 för projektet Operativ integration.

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Socialtjänstförvaltningen, Enheten för hemlösa ansökte och erhöll medel av länsstyrelsen med 2 100 tkr för 2007 i syfte att starta en lokalmässig samverkan med psykiatri och beroendevård för personer med en grav missbruksproblematik i kombination med psykisk ohälsa. Denna ansökan avser en fortsättning av projektet samt är en delrapport.

Mottagningen inrättades under april månad 2007 och är samlokaliserad med Enhetens för hemlösa verksamhet. Mottagningen har läkarmottagning fyra dagar i veckan, två psykiatriker som arbetar två dagar var i veckan och en sjuksköterskemottagning varje vardag.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 5 oktober 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§15 Ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län om utvecklingsmedel för att förstärka och utveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Dnr 119-0478/2007

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden beslutar att hos Länsstyrelsen i Stockholms län ansöka om utvecklingsmedel till kvinnojoursverksamheter ur år 2007:s anslag för följande projekt:

  Fortsatta utvecklingsmedel till frivilligorganisationen Tensta kvinno- och tjejjour med 365 tkr.

  Fortsatta etablerings- och utvecklingsmedel till frivilligorganisationen Västerorts kvinnojour med 304 tkr.

 2. Paragrafen justeras omedelbart

Ärendet

Regeringen har avsatt 109 miljoner kronor årligen för 2007 och 2008 för att förstärka och utveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn. Länsstyrelsen i Stockholms län har fått ca 21,6 miljoner kronor att fördela. Sista ansökningsdag är den 1 oktober 2007. Utvecklingsmedel kan sökas enbart av kommuner.

Socialtjänstnämnden beslöt 2007-09-20 att hos länsstyrelsen ansöka om utvecklingsmedel till 16 olika projekt. Efter ansökningstidens utgång har ytterligare 2 projektansökningar inkommit till förvaltningen, vilka redovisas i ärendet. Länsstyrelsen har medgivit att förvaltningen kan komplettera tidigare ärende med dessa ansökningar.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§16 Beslut om delegering till programansvariga utredare på socialtjänstförvaltningens stab

Dnr 103-0541/2007

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden beslutar begära att samtliga stadsdelsnämnder beslutar ge delegation till de programansvariga utredare som är anställda vid socialtjänstförvaltningens stab för utredning och projekt. Delegationen ska gälla från och med 2008-01-01.

Ärendet

Socialtjänstnämnden får i budget 2008, på uppdrag från kommunstyrelsen ansvar för uppföljning av stadens samlade socialtjänstverksamhet, ansvaret att från stadsdelsnämnderna samla in och sammanställa statistikuppgifter och för verksamheten annan relevant information för att på så sätt kunna ge en samlad bild av stadens socialtjänst. För att staben ska kunna utveckla och genomföra analys- och uppföljningsarbetet, behöver man få relevant behörighet till paraplysystemet. Det avser databaserat material som finns att hämta i Paraplysystemet och Crystal Enterprise; de för staden gemensamma datasystem som registrerar utredningar, biståndsbedömningar och beslut. Systemen ”ägs” av stadsdelsnämnderna och är inte tillgängliga för någon annan utan stadsdelsnämndernas medgivande.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 5 oktober 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§17 Utbildning i USA för behandlarna i BSFT-projektet

Dnr 307-0546/2007

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden beslutar att godkänna utbildning för sex behandlare i BSFT-projektet arrangerad av Miami University Clinic i USA.

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Maria Ungdomsenhet har beviljats 665 tkr från länsstyrelsen till projektet BSFT (brief strategic family therapy for adolecent drug abuse), som är en strukturerad korttidsinriktad familjeterapi för ungdomsmissbruk. För att kunna implementera behandlingsmodellen på Maria Ungdomsenhet krävs att de sex behandlarna genomgår särskild utbildning som endast genomförs av Miami University Clinic i USA. Kostnaderna finansieras inom budgetramarna.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 16 oktober 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§18 Konferens i Bishkek, Kyrgyxstan och Almaty Kazakhstan den 27/10-1/11-2007

Dnr 307-0552/2007

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden beslutar godkänna Agneta Borgs deltagande vid den internationella konferensen ”Human trafficking in the 21th Century” anordnad av Kvinnoforum i samarbete med Podrugi Crisis Center (Almaty, Kazakhstan), Kazakkhstan Ministry of Internal Affairs och Angel Coalition (Moscow, Russia).

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Stiftelsen Kvinnoforum har erhållit medel från SIDA för ett projekt i syfte att utbilda och hjälpa kvinnoboenden och jourer i Ryssland och i de forna Sovjetrepublikerna i arbetet mot prostitution, människohandelsfrågor och ett säkert återvändande för personer som blivit offer för människohandel. Agneta Borg är inbjuden i egenskap av chef för Prostitutionsenheten för att informera om hur man i Stockholms stad arbetar med prostitutions- och traffickingfrågor.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 19 oktober 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§19 Anmälningsärenden

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden beslutar lägga följande ärenden till handlingarna.

Rättelseblad till Delårsbokslut samt tertialrapport 2 per den 31 augusti 2007 med prognos för 2007.

Protokoll från socialtjänstnämndens sammanträde den 20 september 2007 justerat den 24 september 2007.

Protokoll från handikapprådets sammanträde den 22 oktober 2007 justerat den 23 oktober 2007.

Protokoll från individutskottets sammanträden den 20 och 27 september 2007 justerade den 24 september 2007 och den 5 oktober 2007.

Protokoll från tillståndsutskottets sammanträde den 27 september 2007 justerat den 2 oktober 2007.

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation med dnr 307-0535/2007, dnr 307-0534/2007, dnr 307-0508/2007, dnr 307-0509/2007, dnr 307-0034/2007, dnr 440-0522/2007 och dnr 117-0523/2007.

Inkomna handlingar till socialtjänstnämnden perioden den 4 september 2007 till den 8 oktober 2007.

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde den 12 oktober 2007 justerat den 22 oktober 2007.

§20 Nämndens frågor

Socialtjänstnämnden ska behandla sammanträdestider för 2008 vid sammanträdet 22/11.

Nämnden godkände att ledamöterna Kerstin Gustafsson (m), Gertrud Brorsson (mp) och ersättaren Maryam Barkadehi (fp) deltagit i IFO-dagarna den 23/10 – 24/10 2007 som behandlade frågor inom områdena beroende/ missbruk, barn- och ungdomsfrågor samt försörjningsstöd.

Inbjudan lämnades till nämnden från socialtjänstnämndens handikappråd till seminarium på temat ”Arbete och sysselsättning för funktionshindrade” den 22 november 1007 kl. 12.30 – 15.30. Anmälan om deltagande ska göras till nämndsekreteraren.