Din position: Hem > Stockholms stad > Socialtjänstnämnden > Sammanträde 2008-08-28

Sammanträde 2008-08-28

Datum
Klockan
16.00
Plats
Jobbtorg Farsta, Farsta Centrum, Munkforsplan 37

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Remissärenden

3 Människohandel och barnäktenskap - ett förstärkt socialrättsligt skydd (SOU 2008:41)

Svar på remiss av betänkande av utredningen om människohandel m.m.
Dnr 106-0348/2008
Utsändes senare

4 Ersättningssystem samt övergripande handläggning av den enskildes val i valfrihetssystem inom omsorgen enligt LSS om personer med funktionsnedsättning

Svar på remiss av förslag från kommunstyrelsen
Dnr 106-0369/2008
Utsändes senare

6 Åtgärder mot skolk, mobbning och kränkande behandling i skolan

Svar på remiss av motion (2008:12) från Eivor Karlsson (mp)
Dnr 106-0347/2008

7 Kontaktcenter Stockholm

Svar på remiss av förslag från stadsledningskontoret
Dnr 106-0327/2008

8 Yttrande över "Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten - till nytta för brukaren" SOU 2008:18

9 Barnperspektiv som incitament för bättre beslut

Svar på remiss av motion (2008:22) från Ann-Margarethe Livh m.fl. (v)
Dnr 106-0408/2008
Utsändes senare

10 Personalpolicy för Stockholm stad

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 106-0332/2008

Övriga beslutsärenden

11 Månadsrapport per den 31 juli

Dnr 201-0603/2007
Utsändes senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Kvalitetsuppföljning inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning samt samarbete med företag och organisationer inom sociala ekonomin

13 Projektrapport Brief Strategy Family Therapy (BSFT)

14 Tjänsteresa till University of Miami School of Medicine, Center for Family Studies

15 Redovisning av brukarundersökning Stockholm HVB Vuxna 2007

Dnr 440-0331/2008
Utsändes senare

16 Revidering av inriktningsbeslut - överflyttning av verksamheter till kv Kastanjen 7, Hägersten

17 Rutiner vid inskrivning i förvaltningens hem för vård och boenden (HVB)

Dnr 118-0417/2008
Utsändes senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Redovisning av brukarenkät vid Enheten för Ledsagarservice 2007

19 Ändringar i socialtjänstnämndens delegationsordning

21 Investering i kompetensutveckling för förebyggande insatser och metodutveckling i stadens hemlöshetsarbete - Ett inriktningsärende

Dnr 402-0466/2008
Utsändes senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel för att förstärka och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

23 Ansökan om medel från ESF-rådet för kompetensutvecklingsprojektet CARPE

Dnr 115-0468/2008
Utsändes senare

Anmälningsärenden

24 a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av handikapprådets protokoll

c) Anmälan av delegationsprotokoll

d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

e) Anmälan av inkomna protokollsutdrag och skrivelser m.m.

f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

25 Nämndens frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (110 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

Ordföranden Ulf Kristersson (m) öppnade sammanträdet. Föredragningslistan godkändes.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamoten Petter Lindfors (m) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Protokollet ska justeras den 2 september 2008.

§3 Människohandel och barnäktenskap – ett förstärkt socialrättsligt skydd (SOU 2008:41)

Svar på remiss av betänkande av utredningen om människohandel m.m.

Dnr 106-0348/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden hänvisar i huvudsak till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 2. Socialtjänstnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

 3. Paragrafen justeras omedelbart.

 4. Socialtjänstnämnden anför därutöver följande.

Unga kvinnor och män bör känna att lagen stödjer deras rätt till ett eget liv. Vi vill därför att den föreslagna bestämmelsen i 7 kap § 7 brottsbalken (brott mot familj) om förbud för vårdnadshavare att tillåta och medverka till att barn som är svensk medborgare eller har sin hemvist i Sverige ingår äktenskap ska gälla barn under 18 år och inte 16 år som föreslagits.

Idag är det möjligt att med vårdnadshavares tillåtelse ingå äktenskap vid 16 års ålder. En 16-åring är knappast mogen att ingå äktenskap. Det är rimligt att gränsen för äktenskap går vid 18 år, myndighetsåldern.

Det är väsentligt att frågor som rör människohandel och barn- och tvångsäktenskap aktualiseras. Vi välkomnar de ändringar i brottsbalken och utlänningslagen som utredningen föreslår. Det är angeläget att vi får till stånd en mer effektiv bekämpning av människohandelsbrotten.

Utredningen förespråkar att utbildnings- och informationsinsatser vidgas för att åstadkomma en attitydförändring i frågor som rör människohandel och barn- och tvångsäktenskap. Det är viktigt att utbildningsinsatser sker gemensamt med olika myndigheter och att en mångfald av föreningslivet involveras.

Ärendet

Frågorna om människohandel har under senare år fått alltmer aktualitet och uppmärksamhet i hela Europa. Det är angeläget att samverka om dessa frågor såväl inom Europeiska Unionen (EU) som med länder utanför EU för att minska omfattningen av människohandelsbrotten som utsätter dess offer för ett stort lidande. Förvaltningen tillstyrker utredningens förslag om ändringar i brottsbalken och utlänningslagen som utifrån en översyn av gällande lagstiftning syftar till att åstadkomma en mer effektiv bekämpning av människohandelsbrotten. Förvaltningen tillstyrker även förslagen som gäller barn- och tvångsäktenskap.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 11 augusti 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m) ledamoten Lena Kling (fp), ledamoten Dikran Dison (kd), vice ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) framlade ett gemensamt förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

§4 Ersättningssystem samt övergripande handläggning av den enskildes val i valfrihetssystem inom omsorgen enligt LSS om personer med funktionsnedsättning

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 106-0369/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 2. Socialtjänstnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

 3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen anser att stadsledningskontorets förslag i huvudsak är bra till ersättningssystem och övergripande utformning av handläggning av den enskildes val inom ramen för det valfrihetssystem enligt LSS som ska införas den 1 juli 2009. Det kommer emellertid att vara fortsatt brist på bostäder med särskild service vid valfrihetssystemets införande vilket begränsar valfriheten för den enskilde. Det är angeläget att stadens berörda nämnder och styrelser gemensamt arbetar för att behovet med bostäder med särskild service tillgodoses. Det är av avgörande betydelse för såväl handläggare som enskilda brukare att det IT-system som planeras tas fram verkligen fungerar vid införande av valfrihetssystemet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 11 juli 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m) ledamoten Lena Kling (fp), ledamoten Dikran Dison (kd) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) lämnade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m) ledamoten Lena Kling (fp), ledamoten Dikran Dison (kd) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänstnämnden avslår förvaltningens förslag till beslut.

 1. Därutöver framförs följande.

Rätten till inflytande över sitt eget liv och stöd från samhället för att kunna leva ett liv som andra är grundläggande. Alla stockholmare oavsett kön, ålder eller funktionsnedsättning ska kunna välja hur den omsorg hon eller han behöver ska se ut. Det är viktigt att den rätten inte blandas ihop med konkurrensutsättning, vilket görs i det borgerliga valfrihetssystemet.

Ett stort problem med att införa ett valfrihetssystem enligt de borgerliga direktiven är att det saknas så många lägenheter att förmedla. Friheten att välja blir inget värd då det inte finns något annat att välja på än att stå i en kö. Dessutom garanteras inte rätten att välja kommunalt boende eller rätten att få säga nej till konkurrensutsättning av sitt eget gruppboende. Redan idag upphandlas stora delar av omsorgen om personer med funktionsnedsättningar, vilket inte har ökat antalet boenden på något explosionsartat sätt. Ett borgerligt valfrihetssystem riskerar i själva verket att bli ett slag i luften, åtminstone sett utifrån den enskildes perspektiv.

Vi instämmer däremot i att det behövs förbättringar inom stöd och service till personer med funktionsnedsättningar. Till exempel skiljer sig handläggningen i stadsdelsnämnderna, vilket inte garanterar likvärdighet för den enskilde. Vi är därför positiva till den tydliga utformning av handläggningsprocessen som föreslås. En likvärdig och rättvis behandling för den enskilde ska vara en förutsättning med eller utan valfrihetssystem. Därför ställer vi oss starkt kritiska till argumentet att likvärdighet bara kan garanteras genom ett borgerligt valfrihetssystem.

Även förslaget om en central förmedlingsgrupp som ersättning för de fyra regionala grupperna kan vara positivt. Ett mer stadsövergripande förmedlingsperspektiv kan bidra till att det byggs fler gruppbostäder. Det är dock viktigt att klargöra vad som händer om förmedlingsgruppen inte kan hitta en lämplig bostad inom tre månader. Vem är ansvarig? Vem står för eventuell sanktionsavgift? För att fullt ut kunna värdera förslaget bör möjlighet finnas att ta del av utvärderingen av de fyra förmedlingsgrupperna.

I remissen konstateras att det ofta krävs individuella lösningar inom LSS. Vi befarar dock att en LSS-peng minskar stadsdelsnämndernas möjligheter att skräddarsy lösningar utifrån individens behov. Dessutom ger pengsystem inte brukarna som helhet ökad makt, tvärtom flyttar inflytandet för brukare som medborgare över till marknaden. Pengsystem gynnar välsituerade och välinformerade medborgare och befäster därmed en strukturell ojämställdhet. Den kommunala likställigheten minskar oavsett vilka informationssystem som införs.

Det finns fördelar med fast ersättning oavsett vem som driver verksamheten, vilket kan ordnas utan LSS-peng. Ett enhetligt pris måste dock alltid kombineras med tydliga kvalitetskrav för att inte vinstdrivande företag ska försämra kvaliteten för att få ut sin vinst.

I remissen finns oklarheter om likställigheten mellan kommunala och privata utförare. Det framgår exempelvis inte hur nivån på momskompensationen har räknats fram eller varför det föreslås olika system för ersättningen till gemensamhetslokaler. Vi ser också att det finns risker för att privata utförare med indexuppräkning i avtalen får högre LSS-peng än kommunala utförare om kommunfullmäktige inte höjer schablonerna. Vi ser gärna att brukardrivna organisationer kan få stimulansbidrag för utbyggnad av gruppbostäder men anser inte att vinstdrivande företag ska få ett sådan offentligt bidrag.

Slutligen vill vi betona att den föreslagna ersättningsmodellen är ytterligare en pusselbit i valfrihetsmodellen inom omsorgen enligt LSS som redovisas separat. Detta gör att varken oppositionen eller remissinstanserna har en reell möjlighet att skapa sig en helhetsbild.

§5 Organisatorisk placering av Jobbtorg

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 106-0370/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande med hänvisning till att ärendet ska behandlas i kommunfullmäktiges budget för 2009 - 2011.

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

För att skapa effektiva insatser i syfte att få människor i arbete istället för att de uppbär bidrag, behöver stadens arbetsmarknadsåtgärder utvecklas och samordnas så att stadens samlade resurser med inriktning mot arbetsmarknad utnyttjas på bästa sätt. Förvaltningen tillstyrker stadsledningskontorets förslag att Jobbtorg Stockholm, svenska för invandrare, rekryteringsprogrammet, samhällsinformation för flyktingar under introduktionsperioden samt övergripande samordningsansvar avseende flyktingmottagning förs till en gemensam organisation inom socialtjänstnämnden den 1 januari 2009. Därmed får nämnden hela det övergripande ansvaret för arbetsmarknads- och sysselsättningsfrågor i staden. Förvaltningen tillstyrker även förslaget att stadsledningskontoret får uppdraget att utreda om även vuxenutbildningen och flyktingmottagning för nyanlända flyktingar ska föreslås överföras till socialtjänstnämnden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 15 juli 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m) ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) föreslog att nämnden skulle överlämna tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande med hänvisning till att ärendet ska behandlas i kommunfullmäktiges budget för 2009 - 2011.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) lämnade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) lämnade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Gertrud Brorsson (mp) lämnade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m) ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänstnämnden beslutar att avstyrka stadsledningskontorets förslag.

 1. Därutöver framförs följande.

Förslaget innebär att ansvaret för undervisning i svenska för invandrare (SFI) ska överföras till jobbtorgen och på längre sikt hela vuxenutbildningen samtidigt som socialtjänstnämnden ska ta över ansvaret för jobbtorgen. Samhällsinformation till nyanlända ska flyttasfrån stadsdelsnämnderna till jobbtorgen.Förslaget verkar bygga på den felaktiga inställningen att arbete, sysselsättning och flyktingfrågor snarare hör till kommunens socialtjänst än till utbildningsverksamheten.

De nackdelar som finns när Jobbtorg och försörjningsstöd ingår i olika organisationer analyseras inte heller i remissen. Vi menar att ett helhetsansvar måste tas för att människor inte ska hamna mellan stolarna, och därför bör stadsdelsnämnderna återfå ansvaret för arbetsmarknadsinsatserna. Nämnderna kan själva bestämma hur de vill organisera verksamheten, oavsett om den bedrivs i form av Jobbtorg eller på annat sätt.

Dessutom är utredningens analyser av den organisatoriska placeringen av Jobbtorgen otillräckliga. Möjligheten att förlägga jobbtorgen till de stadsdelsnämnder där de är belägna har inte utretts, inte heller har en regionindelning diskuterats. En stor budget anses vara argument mot en kommunövergripande placering (KÖV) i en stadsdelsnämnd, men det framgår inte varför det är negativt. Inte heller anges någon närmare förklaring till att Jobbtorg som egen förvaltning skulle innebära en otydlig ansvarsfördelning.

Förslaget gör också att SFI och vuxenutbildning får en helt ny inriktning, från att vara utbildningar till att bli arbetsmarknadsåtgärder. Språk och vidareutbildning är en merit och ibland ett krav för jobb, och det är därför bra om utbildning kan ges i samarbete med eller nära näringslivet och arbetsmarknaden. Men utbildning är också en förutsättning för ett aktivt medborgarskap och för deltagande i samhällslivet. Konsekvenserna av den nya inriktningen är inte redovisade. Att flytta SFI och vuxenutbildning till socialtjänstnämnden, som inte har någon erfarenhet av utbildning, gör att dessa verksamheter helt förlorar kontakten med skolvärlden, likaså med fortbildning och forskning. Risken för en lärarflykt är stor, och värdefull kompetens kommer att gå förlorad. Därmed går också kvaliteten förlorad.

Många SFI-elever har inget försörjningsstöd och många tar CSN-lån. Det är inte rimligt att SFI blir en sysselsättning i väntan på första bästa jobb. Vi vet sedan länge att språkkunskaperna inte nödvändigtvis utvecklas på de arbetsplatser som eleverna kommer till. Vi vet också att när konjunkturen vänder är dessa elever de första att bli av med sina jobb.

Däremot tillstyrker vi att rekryteringsprogrammet överförs till Jobbtorgen.

Flyktingmottagningen ska ligga kvar på stadsdelsnämnderna, eftersom dessa har de bästa förutsättningarna att lotsa nyanlända invånare in i lokalsamhället. Stadsdelsnämnderna har haft ansvaret i tre år och våra erfarenheter har varit positiva. Det som behövs är mer resurser till stadsdelarna och inte ökad centralisering. Det behövs också ett ökat fokus på barnperspektivet, vilket inte tillgodoses genom överföring till Jobbtorg. Syftet med introduktionsverksamheten är att individen ska kunna ta del av och bidra till det generella utbudet inom arbets- och samhällslivet. Stor omsorg ska ägnas åt att utforma individuella handlingsplaner för både vuxna och barn samt en meningsfull introduktion även för personer som inte kan delta i en arbetsinriktad introduktion av hälsomässiga eller andra skäl.

Reservation

Ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänstnämnden beslutar besvara stadsledningskontorets remiss med nedanstående.

 1. Därutöver framförs följande.

Vår uppfattning är att stadsdelsnämnderna ska ansvara för arbetsmarknadspolitiken eftersom insatser, arbetsmetodik och arbetssätt då kan anpassas och utvecklas efter lokala behov och förutsättningar, såsom det fungerade under den förra mandatperioden. Vi socialdemokrater hade önskat att möjligheten till lokalt inflytande över arbetsmarknadspolitiken hade funnits kvar även i och med Jobbtorgen. Vi har dock inget att invända mot Jobbtorgens flytt från stadsledningskontoret till socialtjänstförvaltningen. Däremot är vi i grunden kritiska till att arbetsmarknadspolitiken har centraliserats.

Enligt en ny prognos från Stockholms stads utrednings- och statistikkontor förväntas kostnaderna för ekonomiskt bistånd att öka med nio procent från 2008 till 2009. Prognosen tar sin grund i att konjunkturen nu dämpas kraftigt och att arbetslösheten stiger. Detta innebär att arbetsbelastningen för Jobbtorgens personal kommer att öka under 2009 då fler personer kommer att behöva försörjningsstöd.

Vi tycker att det låter mycket ologiskt att Jobbtorgen ska omfatta även personer som uppbär försörjningsstöd av andra skäl än arbetslöshet eftersom syftet med Jobbtorgen har angivits till att fler arbetslösa ska komma ut i arbete. Om orsaken till deras behov av försörjningsstöd är brist på arbete bör det också anges som skäl. Svårare är det inte.

Vi ser stora nackdelar med att föra över flyktingmottagandet till Jobbtorgen. Vi är oroliga för att den organisatoriska utveckling som den borgerliga majoriteten eftersträvar kommer att urholka stadsdelsnämndernas inflytande då man vill flytta allt fler arbetsuppgifter från stadsdelsnämnderna till centrala nämnder, i det här fallet socialtjänstnämnden. I denna process kommer också lokalkännedomen som idag finns i stadsdelarna försvinna. Det är en riktning som riskerar stor kunskap, allt för att borgarna ska kunna centralisera stadens verksamheter. Vi tror på de lokala lösningarna och hänvisar därför till våra tidigare skrivningar om Jobbtorgen.

Dessutom konstaterar stadsledningskontoret att det finns en stor nackdel med att flytta över hela flyktingmottagandet till Jobbtorgen. I flyktingmottagandet ingår många målgrupper (barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och äldre) som inte överensstämmer med Jobbtorgens målgrupper. Vi ställer oss kritiska till att Jobbtorgen ska ansvara för grupper som inte har någon koppling till deras verksamhet. Den gemensamma samhällsinformationen till flyktingar är en viktig del i introduktionen och den första tiden i staden. Men istället för att flytta över detta till Jobbtorgen då problem ska ha uppkommit i hanteringen av informationen, bör man arbeta på att sammanställa en gemensam norm för vad som ska ingå i samhälls-information som distribueras av stadsdelsnämnderna.

Precis som stadsledningskontoret resonerar riskerar ansvarsfördelningen mellan socialtjänstnämnden, stadsdelsnämnder och Jobbtorgen att bli otydlig och överlappande.

Det är logiskt att eftersträva en förbättrad samordning stadens arbetsmarknads- och utbildningsverksamheter. Att däremot se SFI som en del av socialtjänstens verksamhetsområde är helt fel. Målgruppen för SFI-undervisning är inte homogen, och långt ifrån alla som läser SFI är personer som är arbetslösa eller som mottagare av ekonomiskt bistånd. En samordning av SFI och Jobbtorgen - som ju enbart vänder sig till mottagare av ekonomiskt bistånd - är därför inte önskvärd. Vad SFI idag behöver är inte ytterligare omorganisation utan arbetsro.

Vuxenutbildning och Komvux är en viktig del av stadens utbildningsverksamhet, och ska även den vara utbildningsnämndens ansvar. Någon vidare utredning huruvida stadens Vuxenutbildning ska flyttas till Jobbtorgen ska inte genomföras.

Vi vill slutligen påminna om att de borgerliga innan valet 2006 lovade en jobbgaranti för alla som ansöker om ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet. Löftet innebar att alla skulle garanteras arbete/utbildning inom fem dagar. Muntligen utlovades att dessa jobb inom fem dagar skulle vara till avtalsenlig lön. Med facit i hand kan vi se att Jobbtorgen inte innebär någon jobbgaranti med arbete eller utbildning inom fem dagar. Det tycker vi är ett stort svek mot dem som röstade på alliansen och faktiskt trodde på löftet om jobbgaranti.

Reservation

Ledamoten Gertrud Brorsson (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänstnämnden beslutar att SFI och Vuxenutbildningen ska ligga kavar under utbildningsförvaltningen

 1. Socialtjänstnämnden beslutar att det huvudsakliga ansvaret för de individer som är aktuella i Jobbtorg fortsättningsvis ligger hos stadsdelsnämnderna

 1. Därutöver anförs följande.

Jobbtorgen behöver en hemvist och socialtjänsten är då naturlig med sitt kommunövergripande ansvar och erfarenhet av liknande verksamhet. Detta får dock inte på något sätt innebära att det yttersta ansvaret för individerna ligger hos stadsdelsnämnderna.

Vidare kan man fundera över vad jobbtorgen ska innehålla. Förslaget gör att SFI och vuxenutbildning får en helt ny kursändring. Dessutom kommer det att innebära dubbla administrativa kostnader då socialtjänstförvaltningen kommer att behöva förstärkas utifrån utbildningskompetensen som idag redan finns inom utbildningsförvaltningen.

Att blanda samman jobbsökande och vuxenutbildning är mycket olyckligt även om utbildning kan vara en förutsättning för att få arbete.

Språk och vidareutbildning är en merit och ibland ett krav för jobb och det är bra om utbildning kan ges i samarbete med eller nära näringslivet och arbetsmarknaden. Men utbildning är så mycket mer. Det är en förutsättning för ett aktivt medborgarskap, i det offentliga samhället, i föreningar m.m. Det är ett krav för att man ska kunna ta sitt ansvar som förälder, kanske som granne och medmänniska.

Att flytta SFI och vuxenutbildning till socialtjänstnämnden som inte har någon erfarenhet av utbildning gör att dessa verksamheter helt förlorar kontakten med skolvärlden, likaså fortbildning och forskning. Risken för en lärarflykt är stor och massor av värdefull kompetens kommer att gå förlorad. Därmed går också kvalitén förlorad.Risken med att blanda samman SFI och vuxenutbildningen med Jobbtorgen kan också bli att flera tvingas avbryta sina studier för att jobblinjen ska ge bra statistik. Detta får inte ske.

Det är inte rimligt att SFI blir en sysselsättning i väntan på första bästa jobb. Det är viktigt att elever vid SFI utbildning får en chans att läsa klart sin utbildning så att den går att falla tillbaka på när jobbet eller praktiken en dag kanske försvinner.

§6 Åtgärder mot skolk, mobbning och kränkande behandling

Svar på remiss av motion (2008:12) från Eivor Karlsson (mp)

Dnr 106-0347/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 2. Socialtjänstnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

 3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Eivor Karlsson (mp) tar i sin motion upp att skolan måste ha beredskap att möta elever som mår dåligt eller har en besvärlig livssituation. Förvaltningen anser att motionären tar upp viktiga frågor om hur skolan ska arbeta och samverka med andra för att skapa förutsättningar för en bra skola som ger den enskilde eleven möjligheter att nå kunskapsmålen. Skolan ska tillhandahålla en bra arbetsmiljö för såväl elever som lärare och annan skolpersonal och följa det regelverk som antagits för skolans verksamhet. Förvaltningen anser att ett aktivt arbete med denna inriktning pågår inom staden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 juli 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) lämnade följande särskilda uttalande.

Samhället kan aldrig överta föräldrars ansvar för sina barn. Skolan och socialtjänsten har dock en oerhört viktig roll att fylla när det gäller stödet till barn och unga, såväl inom den egna verksamheten som genom samverkan. Utgångspunkten måste vara att skola och socialtjänst så långt som möjligt samverkar för att öka barnets möjligheter att få stöd och hjälp i ett tidigt skede.

I februari fick utbildningsförvaltningen och socialtjänstförvaltningen i uppdrag att tillsätta en gemensam arbetsgrupp som ska kartlägga de möjligheter och brister som finns inom skolans och socialtjänstens arbete med utsatta unga och återkomma till nämnden med konkreta förslag för samverkan mellan skola och socialtjänst. Redan nu pågår alltså ett aktivt arbete med denna fråga.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) lämnade följande särskilda uttalande.

Till följd av att grundskolan centraliserats har samverkan mellan skolan och socialtjänsten brutit ihop i många stadsdelar och barnen och ungdomarna får stå som de stora förlorarna. Detta påverkar givetvis arbetet mot skolk, mobbing och kränkande behandling.

För att kunna arbeta effektivt för att förhindra skolk, mobbing och kränkande behandling krävs att skolan och socialtjänsten bygger upp en långsiktig strategi tillsammans. Detta förhindras idag av att grundskolan har centraliserats. De besparingar som har lagts på skolans och socialtjänstens område missgynnar de barn och ungdomar som i skolans värld blir utsatta för mobbing och kränkande behandling. För att vi ska komma tillrätta med skolket krävs resurser och en utbyggd elevvård. Något som inte majoriteten har satsat på.

Stockholms skolor måste kunna erbjuda alla stadens barn en trygg och säker skolmiljö. I det arbetet behöver till exempel skolans kontakt och arbete med hemmen utvecklas. Det är också viktigt att elevvårdsteamen ges förutsättningar att göra ett bra jobb.

I slutänden är möjligheten med att arbeta för en trygg skolmiljö en fråga om resurser. Många av Stockholms skolor får idag göra stora nedskärningar på grund av den borgerliga majoritetens besparingar. Istället för att öka antalet vuxna i skolan tvingas skolorna minska antalet personal och chanserna för satsningar på utvecklingsarbete för att skapa en trygghet i skolan minskar.

Särskilt uttalande

Ledamoten Gertrud Brorsson (mp) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är ett tydligt tecken på den styrande majoritetens prioriteringar när man gärna samlar stadsövergripande statistik på olovlig frånvaro och vill att det ska redovisas tillsammans med terminsbetygen, medan man samtidigt inte kan se poängen att samla liknande stadsövergripande statistik angående elevhälsa och elever med behov av särskilt stöd.

Jag ser prioriteringarna vara de motsatta. Olovlig frånvaro är ett problem som måste hanteras. Men att samla statistik kommer inte att få skolan att bli meningsfull igen för de elever som gör valet att stanna hemma. Att däremot göra en seriös satsning på att få fler elever att må bra, få ökad självkänsla och trivas i skolan kommer att ge ökad närvaro. Skolan måste ta ett större ansvar när det gäller barn med svårigheter.

Social kompetens är lika viktigt som färdigheter i matematik och andra traditionella skolämnen. Här har skolan ett stort ansvar.

§7 Kontaktcenter Stockholm

Svar på remiss av förslag från stadsledningskontoret

Dnr 106-0327/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 2. Socialtjänstnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

Ärendet

Stadsledningskontoret föreslår att Kontaktcenter Stockholm inrättas från den 1 september 2008 och att ansvaret för detta åläggs servicenämnden. Vidare föreslås att en gemensam växel för Stockholms stad inrättas stegvis med start 1 januari 2009, också den inom servicenämnden. Förvaltningen är i allt väsentligt positiv till förslaget att inrätta Kontaktcenter Stockholm. Förvaltningen delar också uppfattningen att det är angeläget att underlätta för stadens invånare, företag och besökare att få svar, råd och vägledning i frågor inom stadens ansvarsområde.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 15 juli 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m) ledamoten Lena Kling (fp), ledamoten Dikran Dison (kd) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) lämnade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m) ledamoten Lena Kling (fp), ledamoten Dikran Dison (kd) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänstnämnden beslutar att avstyrka stadsledningskontorets förslag.

 1. Därutöver vill vi framföra följande.

Arbetet med att ständigt öka tillgängligheten för medborgarna till stadens verksamheter måste alltid vara prioriterat. Detta övergripande mål måste också vara ledstjärna vid effektiviseringar av stadens system och verksamheter. Nu ska kontakter med staden i första hand ske med personer i centrala förvaltningar via så få telefonnummer som möjligt, vilket inte alls är enbart positivt för servicenivån. Mycket av den information som efterfrågas kräver lokal verksamhetskunskap, vilket knappast kan finnas i ett enda stadsövergripande kontaktcenter för de mjuka verksamheterna.

Vi har redan i tidigare ärenden haft frågeställningar och farhågor om att det nya kontaktcentret – Äldre direkt – som infördes i sommar inte leder till önskad effektivitet och tillgänglighet, utan att det istället finns risk för ökad byråkrati, dubbelarbete, och parallella organisationer som arbetar mot samma målgrupper. Med förslaget om kontaktcenter Stockholm ser vi liknande risker och befarar otydlighet inför allmänheten samt ett minskat utrymme för verksamhetssatsningar och kvalitetsarbete.

Tanken med kontaktcenter är i grunden bra, eftersom det har visat sig att tillgängligheten per telefon har ökat rejält i pilotverksamheterna. Men det kommer inte att kunna ersätta de nedlagda medborgarkontoren, de utlokaliserade telefonväxlarna samt att alla tjänstemän tidigare uppmanades att sprida sina telefonnummer. Det senare underlättade för medborgare att återknyta till tjänstemän de tidigare haft kontakt med. Att uteslutande ha kontakt med tjänstemän på distans passar inte heller alla medborgare. Det måste finnas möjlighet till personligt besök. För bästa lokala kännedom och tillgänglighet för stadsdelarnas invånare ska det finnas minst ett medborgarkontor inom varje stadsdelsnämndsområde.

Vi delar också förvaltningens uppfattning att socialtjänstens verksamheter och omsorgen om personer med funktionsnedsättningar inte ska ingå i Kontaktcenter, eftersom många ärenden är känsliga individärenden som bäst sköts av stadsdelsförvaltningarnas handläggare.

Kontaktcenter ska innebära att tid frigörs för att vägleda invånare som inte har möjlighet att söka information via datorer. Det finns dock inget som säkrar att tidsvinsten verkligen används för detta eller för mer tid till strategiskt arbete som antas bli en annan effekt. En uttalad målsättning att öka antalet medborgarkontor eller ökat antal kontaktcenter skulle göra det mer trovärdigt att tidsvinsterna går till avsedda ändamål och inte till besparingar. Etableringen av både Äldre direkt och det förslagna kontaktcentret måste noggrant följas upp och utvärderas så att tillgängligheten säkerställs och byråkratin effektiviseras.

§8 Yttrande över Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Dnr 106-0393/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 2. Socialtjänstnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

 3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Utredaren menar att de medel som staten tidigare anslagit till kunskapsutveckling inom socialtjänsten har gått till kortsiktiga projektsatsningar. I framtiden ska dessa medel användas så att de gagnar en långsiktig kunskapsutveckling. De utvecklingsområden som pekas ut är forskning och kvalificerade utvärderingar av det sociala arbetets resultat, kvalitet och effektivitet, förutsättningar för professionen att utveckla en evidensbaserad praktik, verksamhetsuppföljning samt förtydligat brukarperspektiv i relation till socialtjänstens arbete. Socialtjänstförvaltningen anser att utredningen är viktig för utvecklingen av den framtida socialtjänsten och att den innehåller en rad bra och intressanta förslag.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 5 augusti 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ledamoten Gertrud Brorsson (mp) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är välkommet med en strukturerad utveckling av evidens i socialtjänsten och att den kommer praktiken till del. Viktigt är att forskning och praktik närmar sig varandra. Förvaltningen visar på flera framgångsrika exempel på just detta arbete.

Man får dock inte glömma att det allra viktigaste inom socialtjänsten är lyssnandet. Brukarens egna erfarenheter och behov måste alltid vara det främsta oavsett om det stämmer med evidensen eller inte.

Samhällets struktur och individers behov förändras ständigt – ibland snabbare än forskningen hinner med.

§9 Barnperspektiv som incitament för bättre beslut

Yttrande över en motion från Ann-Margarethe Livh m.fl. (v)

Dnr 106-0408/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på motionen.

 2. Socialtjänstnämnden överlämnar yttrandet till kommunstyrelsen.

Ärendet

Förslagsställarna lyfter i sin motion fram stadens arbete med barnkonventionen. De påpekar att det är dags att revidera nuvarande handlingsprogram, som gäller under tiden 2004-2008. Förvaltningen ställer sig i stort positiv till motionen, och menar att staden vid revideringen av handlingsprogrammet noggrant bör ta del av det gedigna material som Barnombudsmannen har tagit fram för att stödja kommuner och andra organisationer i detta arbete. Förvaltningen anser bland annat att programmet behöver utvecklas så att det ger vägledning i hur en barnkonsekvensanalys bör göras. Vidare menar förvaltningen att stadens arbete med barnkonventionen behöver utvecklas så att det blir uppföljningsbart och även ingå i stadens nya budgetuppföljningssystem ILS.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 augusti 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m) ledamoten Lena Kling (fp), ledamoten Dikran Dison (kd) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) lämnade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m) ledamoten Lena Kling (fp), ledamoten Dikran Dison (kd) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Socialtjänstnämnden beslutar att bifalla motionen.

Det är glädjande att förvaltningen är så positiva till motionen och delar våra synpunkter om att ta till vara den kunskap om barnkonventionen som finns hos Barnombudsmannen. Dessa erfarenheter kan bli en av hörnstenarna i stadens arbete för att få fram beslut som är hållbara för framtiden. En av barnkonventionens viktigaste artiklar handlar om barns inflytande. För att få igång en demokratisk process i revideringen av stadens handlingsprogram vill vi därför att staden lyssnar på barn och ungdomar i en hearing. Därutöver vill betona att det bör vara lika viktigt att ha en barnbilaga till budgeten enligt motionens förslag som att ha bilagor om ekonomi och lokaler. En utbildning för chefer och handläggare inom förvaltningar och bolag är självklart en förutsättning för att kunna ta fram en barnbilaga.

§10 Personalpolicy för Stockholms stad

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 106-0332/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjäntnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

 3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Kommunstyrelsen har till socialtjänstnämnden för yttrande överlämnat förslag till en ny samlad personalpolicy för Stockholms stad. Denna ska ersätta sex tidigare policydokument inom personalområdet. Syftet med att minska antalet styrdokument i staden är att öka tydligheten och möjligheten för stadens chefer att förhålla sig till den styrning som avses. Personalpolicyn ska vara gemensam och övergripande för alla stadens förvaltningar och i tillämpliga delar även för bolagen. Den riktar sig till medarbetare och chefer och ska kunna användas direkt i stadens verksamheter. Socialtjänstförvaltningen välkomnar förslaget till en samlad personalpolicy för Stockholms stad då den är överblickbar och det tydligt formulerats vad som förväntas av anställda i Stockholms stad, såväl i rollen som medarbetare som chef.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 24 juli 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m) ledamoten Lena Kling (fp), ledamoten Dikran Dison (kd), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) lämnade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m) ledamoten Lena Kling (fp), ledamoten Dikran Dison (kd), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Socialtjänstnämnden lämnar följande yttrande över remissen.

Stockholms stad har som en av landets största arbetsgivare ett stort ansvar för sina anställda. Staden måste därför lägga stort fokus på det personalpolitiska området.

Det är positivt med en sammanhållen personalpolicy, men eftersom alla delar i de tidigare dokumenten inte är med är risken att policyn blir utslätad och förlorar sin funktion som styrdokument. Avsnitten om lönesättning är ett exempel. För många anställda är den typ av prestationsbaserad lönesättning som beskrivs i policyn varken möjlig eller önskvärd. Lönepolicyn bör formuleras så att den omfattar alla anställda.. Ett annat problem med ett samlat dokument är att staden har kritiserats för att sakna en separat arbetsmiljöpolicy.

Eftersom en policy endast innehåller övergripande målsättningar och värderingar måste staden centralt respektive nämnder och styrelser dessutom ta fram ett konkret personalpolitiskt program i samverkan med de fackliga organisationerna.

För att policyn ska ha en mer styrande effekt skulle vi gärna se mycket starkare skrivningar om jämställdhet, mångfald och medarbetarnas inflytande. Till exempel vill vi att staden inför möjligheter för medarbetare att pröva självförvaltning av verksamhet, uppmuntrar till delat ledarskap samt arbetar för att jämställdhetsintegrera all verksamhet. Staden bör tydliggöra att pappor ska uppmuntras att vara föräldralediga och mammor att satsa på jobbet.

Vi vill också se skrivningar i personalpolicyn om vikten av en fri debatt på arbetsplatserna och om att staden välkomnar ett kritiskt tänkande hos medarbetarna, eftersom det utvecklar verksamheten. Anställda som blir övertaliga ska bemötas på ett värdigt sätt av alla chefer och få bästa möjliga stöd. Andra viktiga målsättningar som behöver lyftas fram i policyn är arbetsgivarens ansvar för att säkra en kontinuerlig fortbildning av all personal, att öka kunskapen om HBT på arbetsplatserna samt att lyfta fram chefernas ansvar för att prioritera när medarbetarnas arbetstid inte räcker till – ett förbättringsområde i medarbetarenkäten.

Dessutom bör personalpolicyn ange stadens strävan att skapa ett mer uthålligt arbetsliv för stora personalgrupper som idag pensioneras i förtid. Exempelvis vill vi se bättre arbetsmiljö och kortare normalarbetstid i äldreomsorgen och förskolan. Det bör finnas skrivningar som stödjer att personalen uppmuntras att cykla och promenera till jobbet istället för att köra bil.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) lämnade följande särskilda uttalande.

De anställda i staden är dess viktigaste resurs. Staden bör ha som utgångspunkt att vara en föregångare inom personalpolitiken. Vi anser att staden ska fungera som en mönsterarbetsgivare som sprider inspiration och goda idéer. Stockholms stad har därmed ett stort ansvar för sina anställda, ett ansvar som innebär att medarbetare ska känna trygghet i sitt arbete, ges möjlighet till utveckling och känna att de behandlas rättvist. Mot bakgrund av detta är det viktigt att lägga stort fokus på det personalpolitiska området.

Detta förslag till personalpolicy är en sammanfogning och förkortning av ett antal policys på personalområdet. Ett sammanhållet dokument ökar rimligen både tillgängligheten och spridningen. Vi kan tycka att det är ett bra syfte att minska antalet styrdokument och att föra samman policydokument inom samma område. Viktigt att ha i åtanke är dock att anledningen till att det exempelvis finns en separat arbetsmiljöpolicy är att staden dessförinnan hade kritiserats av arbetsmiljöverket för att inte ha en separat arbetsmiljöpolicy.

Samtidigt finns inte heller samtliga delar kvar i denna nya variant. Risken är att policyn åtminstone i vissa delar blir så intetsägande att den förlorar sin funktion. De avsnitt som behandlar lönesättning är ett exempel. För många av stadens anställda är den typ av prestationsbaserad lönesättning som beskrivs i policyn varken möjlig eller önskvärd. Lönepolicyn måste rimligen formuleras så att den omfattar samtliga stadens anställda.

Vi står självklart bakom skrivningen att man som chef ska vara lojal mot politiskt fattade beslut. Det får dock inte uppfattas som att chefer i staden inte har någon yttrandefrihet vid missnöje. Politiskt fattade beslut måste givetvis respekteras och följas. All personal, såväl chefer som övriga medarbetare, måste dock kunna säga vad de tycker utan att riskera att klassas som illojala. Det ingår i den demokratiska processen.

Det är också viktigt att i en personalpolicy slå fast att stadens anställningar i grunden ska vara heltidsanställningar. Vi anser att heltid ska vara en rättighet och deltid ska vara en möjlighet.

§11 Månadsrapport per den 31 juli 2008

Dnr 201-0603/2007

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner månadsrapporten per den 31 juli 2008.

Ärendet

Förvaltningsledningen bedömer att socialtjänstnämndens egen driftverksamhet kommer att redovisa ett underskott motsvarande 5,2mnkr före resultatdispositioner för den egna driftverksamheten. Därutöver bedöms stadsövergripande frågor redovisa ett underskott motsvarande 1,8 mnkr medan ansvaret för utomlänsplacerade funktionshindrade beräknas medföra ett mindre överskott. Tillståndsenheten som är nämndens enda resultatenhet bedöms gå jämnt upp och lämnar därmed varken överskott eller underskott att föras till kommande år. Bedömningarna grundas på beslut om nämndens budget utifrån KF-budgeten samt beslut om tertialrapport 1 för 2008.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 13 augusti 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m) ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är positivt att socialtjänstförvaltningens prognos pekar på att nämnden även i år håller sig inom ram vid årets slut. Det är dock allvarligt att verksamhetsområdet Hemlösa och missbrukare pekar mot ett stort underkott. Vi förväntar oss att förvaltningen snarast genomför en analys av bakomliggande orsaker samt återkommer med förslag på åtgärdsplan.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) lämnade följande särskilda uttalande.

Trots att förvaltningen har undersökt orsakerna till budgetunderskottet hos Enheten för hemlösa och konstaterat var problemet ligger, har den borgerliga majoriteten inte skjutit till extra resurser. Innan sommaren låg enhetens underskott på 14 miljoner kronor och har nu alltså ökat till 18 miljoner kronor. Det är beklämmande att sittande majoritet inte tar sitt politiska ansvar.

Det är bra att förvaltningen har granskat enhetens situation och identifierat orsakerna till underskottet, men den logiska följden av den gedigna redovisningen måste vara att den politiska ledningen ser till att nollställa underskottet på 18 miljoner kronor genom en hemställan till kommunstyrelsen. Underskottet är cirka 10 % av enhetens totala budget och det är höga krav att begära att Enheten för hemlösa själv ska klara att nå balans i budgeten.

När borgarna har prioriterat uppsökarverksamheten för att identifiera fler hemlösa, har det inneburit att den myndighetsutövande verksamheten får fler klienter att bistå. I detta fall är det Enheten för hemlösa som är den myndighetsutövande verksamheten, som har som resultat fått ett högre klientantal än vad deras budget klarar av. Dessa hemlöshetsprojekt ryms inte med andra ord inom budgeten för Enheten för hemlösa och visar på en bristande balans mellan politiskt beslutade mål å ena sidan och anvisade resurser som ställs till förfogande för förvaltningens arbete med hemlösa å andra sidan. Trots att antalet klienter till Enheten för hemlösa har ökat under åren, har personalstyrkan och budgeten varit densamma. Detta påverkar direkt kvaliteten i hjälpen till de hemlösa.

Vidare har förvaltningen gjort bedömningen att nettokostnaderna för enheten ligger 1,5 – 2,0 miljoner kronor högre varje månad i år jämfört med förra året och detta kommer att hålla i sig även fortsättningsvis. Mer iögonfallande är att de åtgärder förvaltningen föreslår Enheten för hemlösa för att hålla budgeten, är åtgärder som enheten redan idag arbetar utifrån. Med andra ord blir det svårt om inte omöjligt för enheten att vända underskottet. Vi tolkar detta som att förvaltningen bedömer att de har uttömt sina möjligheter att göra något konkret för att förbättra dagens ekonomiskt svåra situation för enheten. Men med tanke på hur den borgerliga majoriteten i staden säger sig storsatsa på hemlösheten, hoppas vi att de här tar tillfället i akt genom att nollställa underskottet som Enheten för hemlösa dras med.

Att stödet till utomstående organisationer har ett kraftigt underskott är mycket oroande och kommer att leda till att ideella organisationer tilldelas mindre bidrag. Det är också anmärkningsvärt att den kartläggning om hedersrelaterat våld som pågår inte är finansierad från start. Detta tyder på att majoriteten drivs av ”impulssatsningar” som sätts i sjön utan att de är finansierade eller hänger ihop med övrig verksamhet. Medel till denna kartläggning skulle självklart tydligt ha anvisats i budgeten för 2008. Den översyn som pågår om utsatta barn inom socialtjänsten (BUSS) är inte heller helt finansierad, vilket också tyder på en mycket dålig framförhållning inom majoriteten.

§12 Kvalitetsuppföljning inom verksamheten för personer med funktions-nedsättning samt samarbete med företag och organisationer inom sociala ekonomin

Dnr 119-0399/2008

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på frågor om kvalitetsuppföljning inom funktionshinderområdet samt samarbete med företag och organisationer inom sociala ekonomin.

Ärendet

Arbetet med kvalitetsuppföljning inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning kan förbättras och prioriteras med hjälp av utveckling av de kommunövergripande kvalitetsindikatorerna för verksamhetsområdet samt genom att en gemensam modell för kvalitetsuppföljningar utarbetas.

Inom ramen för den europeiska socialfonden (ESF) deltar socialtjänstförvaltningen tillsammans med den sociala ekonomin i fyra förprojekteringar. Förprojekteringarna ska mynna ut i ansökan om genomförande av projekt där ett samarbete med den sociala ekonomin gällande sysselsättning för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, etableras på lång sikt.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 16 juni 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Gertrud Brorsson (mp) deltog inte i beslutet på grund av jäv.

§13 Projektrapport Brief Strategy Family Terapy (BSFT)

Dnr 409-0434/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden godkänner rapporten.

 2. Rapporten skickas till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärendet

Maria Ungdomsenhet har beviljats projektmedel med 655 tkr för utveckling av ett nytt evidensbaserat behandlingsprogram; Brief Strategy Family Therapy for Adolecent Drug Abuse, BSFT. Behandlingsmodellen är nu implementerad i Maria Ungdomsenhets ordinarie verksamhet. Det behandlingsteam som arbetat med modellen kommer efter avslutad handledning under hösten 2008 att licensieras av University of Miami Center for Family Studies Training Institute. Maria Ungdomsenhet är den första institution i Europa som anammat modellen. Behandlarna i BSFT-teamet bedömer att modellen är verksam för många av enhetens familjer och detta stöds av de uppföljningar som hittills gjorts.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 juli 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§14 Tjänsteresa till University of Miami School of Medicine, Center for Family Studies

Dnr 409-0434/2008

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner resa i tjänsten för Göran Hägglund, Kjell Gardeland och Ann-Sofie Larsson till University of Miami, USA, under perioden 2008-10-13 till och med 2008-10-24.

Ärendet

Maria Ungdomsenhet arbetar med att implementera en ny evidensbaserad behandlingsmetod, Brief Strategy family terapy (BSFT). Behandlingsmodellen är utvecklad av University of Miami School of Medicine, som också stått för utbildningen. Önskemål har framförts från universitetet om att i Miami träffa enhetschef, projektets koordinator och forskningsledare från Karolinska Institutet för att diskutera den vidare utvecklingen av implementeringen av BSFT samt möjlighet till en BSFT-konferens i Stockholm våren 2009.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 23 juli 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§15 Redovisning av brukarundersökning Stockholm HVB Vuxna 2007

Dnr 440-0331/2008

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Inom Stockholm HVB Vuxna genomfördes under en vecka i oktober 2007 en brukarundersökning i enkätform. Frågor ställdes till 449 inskrivna klienter varav 320 lämnade svar. Brukarundersökningen ger en klar bild av en fungerande organisation med till övervägande del nöjda brukare. Vissa utvecklings- och förbättringsområden har identifierats. Det är bland annat angeläget att se över arbetsmetoderna för att öka klienternas delaktighet i framtagandet av handlingsplanen samt fortsätta att förbättra bemötandet och att stärka klientens tilltro till förändring. Brukarundersökningen får ses som ett avstamp för varje verksamhet att fortsatt utveckla kvalitetsarbetet inom sitt område.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 16 maj 2008

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) lämnade följande särskilda uttalande.

Brukarundersökningen har ett högt deltagande vilket visar att brukarna har ett stort engagemang för den vård och behandling som de går igenom. Det finns dock många förbättringsmöjligheter; exempelvis är det en självklarhet att 100 % av brukarna ska ha en individuell handlingsplan. Undersökningen visar även att de som är placerade inom HVB inte alltid trivs i sin familj/ med sin kontaktperson. Givetvis ska det vara möjligt att byta kontaktperson/familj. En bra relation mellan familjehemmet och kontaktpersonen bör ses som en given förutsättning inom vård och behandling. Undersökningen visar tecken på bristande delaktighet, vilket också är ett tydligt förbättringsområde. Att så många som 54 personer inte får vara kvar så länge som de själva önskar är ett tydligt tecken på att stadsdelsnämndernas resurser för missbruksvården är otillräckliga. Ansvaret för detta ligger tungt på den borgerliga majoriteten som dragit ner på resurserna till missbruksvården.

§16 Revidering av inriktningsbeslut – överflyttning av verksamheter till kv Kastanjen 7, Hägersten

Dnr 118-0403/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden godkänner revidering av tidigare inriktningsbeslut om överflyttningen av verksamheter från Bandhagshemmet och Ankaret till kv Kastanjen 7, hus 3.

 2. Socialtjänstnämnden beställer renovering av stödboendet Bandhagshemmet från Micasa Fastigheter i Stockholm AB enligt tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen föreslår, mot bakgrund av förändrade förutsättningar för kv Kastanjen 7, hus 3, att en mindre renovering av stödboendet Bandhagshemmet genomförs. Förvaltningen föreslår att renoveringen finansieras inom ramen för de 85 mnkr som staden avsatt för investeringar för hemlösa.

Överflyttning av Kriscentrum för kvinnor till kv Kastanjen 7, hus 4, samt fortsatt planering för nybyggnation av 10 stycken mindre hus för hemlösa genomförs enligt tidigare inriktningsbeslut.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 juni 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§17 Rutiner vid inskrivning i förvaltningens hem för vård eller boenden (HVB)

Dnr 118-0417/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden beslutar att i tjänsteutlåtandet beskrivna rutiner vid inskrivningar av klienter på förvaltningens HVB ska gälla.

 2. Beslutet meddelas Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärendet

Länsstyrelsen i Stockholms län har under det senaste året genomfört ett flertal inspektioner vid Stockholm HVB:s barn- och ungdomsinstitutioner. Ett påpekande som länsstyrelsen gjort, är när ett barn eller en ungdom placeras saknas ett separat skriftligt beslutsunderlag om inskrivning som är underskrivet/signerat av verksamhetsledaren.

Idag har institutionerna som rutin att verksamhetsledaren muntligt fattar beslut om inskrivning. Mellan placerande myndighet och institution dokumenteras detta därefter i en skriftlig överenskommelse. I detta dokument framgår lagrum, inskrivningsdatum etc. Detta undertecknas antingen av verksamhetsledare eller bitr. verksamhetsledare och placerande stadsdelsnämnd. Beslut om inskrivning dokumenteras dessutom i klientens journal.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 4 juli 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§18 Redovisning av brukarenkät vid Enheten för Ledsagarservice 2007

Dnr 433-0420/2008

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden beslutar att godkänna redovisningen.

Ärendet

Verksamheten Ledsagarservice har funnits sedan 1974, då under namnet Hjälparkåren. Idag vänder sig Enheten för Ledsagarservice till dem som på grund av ett funktionshinder behöver stöd och service för att kunna delta i kultur- och fritidsaktiviteter. År 2006 utfördes knappt 55000 ledsagartimmar. För att utveckla och förbättra verksamheten inhämtas kontinuerligt brukarnas synpunkter via enkäter och intervjuer. Aktuell brukarundersökning genomfördes 2007. Syftet med dessa undersökningar är att få synpunkter från brukarna på hur verksamheten fungerar när det gäller exempelvis information, tillgänglighet, kontakt med bokningen, bemötande av ledsagare och själva ledsagningen. Brukarundersökningen visar att andelen nöjda brukare är relativt hög, men det finns utvecklings- och förbättringsområden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 juli 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m) ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) lämnade följande särskilda uttalande.

De goda resultaten från brukarundersökningen vid Enheten för ledsagarservice är mycket glädjande. Genom att det görs löpande enkätundersökningar ökar möjligheterna för en positiv utveckling av verksamheten och ännu bättre service till brukarna. För att ytterligare öka värdet och nyttan av undersökningen är det emellertid viktigt att i framtiden lyckas höja svarsfrekvensen.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) lämnade följande särskilda uttalande.

Svarsfrekvensen är låg, vilket självklart påverkar utfallet. Inför nästa brukarundersökning krävs en bättre analys av hur svarsfrekvensen kan öka. Att så många som 30 % inte vet var de ska vända sig vid klagomål är anmärkningsvärt och måste leda till snabba åtgärder.

§19 Ändringar i socialtjänstnämndens delegationsordning

Dnr 103-0356/2008

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner föreslagna ändringar i delegationsordningen.

Ärendet

Ändringarna och kompletteringarna i delegationsordningen berör områdena Allmänna ärenden, Personalärenden och Individärenden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 juli 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§20 Investering i kompetensutveckling för förebyggande insatser och metodutveckling i stadens hemlöshetsarbete - ett inriktningsärende

Dnr 402-0466/2008

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till inriktning gällande metod- och kompetensutveckling för förebyggande insatser och metodutveckling i stadens hemlöshetsarbete.

2. Socialtjänstnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att i ett initialskede få ta i anspråk 2 mnkr av reserverade medel för investeringar i stadens hemlöshetsarbete.

3. Socialtjänstnämnden beslutar att överlämna ärendet till stadsdelsförvaltningarna.

4. Därutöver anförs följande.

Hemlöshet är en mycket svår och komplex fråga och utmaningarna ligger på både individuell och strukturell nivå. Hemlöshetsproblematiken går heller inte att lösa på ett eller två år, det krävs långsiktigt, tålmodigt och metodiskt arbete. För att nå lyckade resultat krävs därför tillgång till en mångfald av genomtänkta och beprövade verktyg och modeller att arbeta med. Därför är den satsning vi nu gör för att utveckla metoder för hemlöshetsarbetet en viktig investering i arbetet mot hemlösheten i Stockholm.

Det måste också finnas väl fungerande samarbetsformer mellan alla berörda aktörer. Detta säkerställs genom att en ny styrgrupp bildas, som under ledning av socialtjänsten i Stockholm består av Stadsmissionen, Skarpnäck Care och socialtjänstens hemlöshetskompetens tillsammans med Precens/FoU. Till arbetet ska också IMS vid socialstyrelsen inbjudas att delta.

Hemslöshetsproblematiken i Sverige är i hög grad koncentrerad till Stockholm och de andra större städerna. Stockholm har förvisso att lära också från andra svenska städer, men för att bli ledande i arbetet mot hemlöshet behöver Stockholm fånga upp även de internationella erfarenheter som finns. I såväl Europa som i USA finns städer som är framgångsrika i arbetet mot hemlöshet. Där finns också kunskaper att hämta om arbetsfördelningen mellan offentlig socialtjänst och frivilliga och privata aktörer. Ett internationellt erfarenhets- och kunskapsutbyte är därför en viktig del av denna investering i nya kunskaper och metoder.

Ärendet

För att nå fram till den av nämnden uttalade linjen att halvera den akuta hemlösheten på fem år och för att kunna nå nollvisionen på tio år behövs kraftfulla åtgärder. Efter många år av olika slags insatser, t.ex. tak-över-huvudet-garantin, utbyggnad av boenden, utveckling av metoder m.m. är det hög tid att genomföra en för staden gemensam metod- och kompetensutvecklande utbildningssatsning. Detta är en nödvändig pusselbit för att kunna bygga upp en effektiv strategi för att motverka hemlösheten i staden.

Utbildningssatsningen bör sträcka sig över ett par år, med start i höst i samband med Enheten för hemlösas 40-årsjubileum. Vid en kompetensanalys har några särskilt viktiga huvudområden lyfts fram; 1) vräkningsförebyggande arbete, 2) förebyggande arbete bland utsatta unga vuxna, 3) förebyggande arbete bland äldre människor samt 4) att ta sig ur hemlöshet. Utformningen av satsningen ska ske i nära samverkan med övriga aktörer inom hemlöshetsområdet.

Då en kompetensutvecklande insats av denna storlek bör räknas som en investering föreslår förvaltningen att medel tas från reserverade medel för investeringar i stadens hemlöshetsarbete.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 15 augusti 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) framlade ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Vi reserverar oss mot nämndens beslut då vi föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) lämnade följande särskilda uttalande.

Socialtjänstförvaltningen har tagit fram ett bra material om kompetens- och metodutveckling. De målgrupper som ska lyftas fram stämmer helt överens med den utveckling vi kan se i staden. Däremot skulle vi gärna se att förslaget tillförs ett genusperspektiv.

Mest oroväckande är de allt fler unga vuxna som hamnar på härbärgen, där vi noterar att nyrekryteringen har ökar under högermajoriteten. En politik som i snabb takt försämrar villkoren för de sämst ställda, skär ner på socialtjänsten och ser till att minimera hyreslägenheterna bäddar givetvis för en ökad hemlöshet.

Högern vill spara sig bort från hemlösheten Månadsrapporten s stora underskott för enheten för hemlösa visar att budgettilldelningen varit helt otillräcklig. Precis som förvaltningen påpekar är det inte enbart socialtjänsten som ska ha hemlösheten som sin ansvarsfråga. Psykiatrin måste förstärkas, men där sker istället besparingar.

Kärnfrågan är utsikterna för att de 3 081 personer som idag saknar egen bostad genom olika boendealternativ; eget kontrakt, boendekorridor, etc. ska kunna få ett eget hem och kunna stänga sin egen dörr inom rimlig tid. Att år 2008 hänvisa 400 – 500 medborgare till härbärgen är en skamfläck för Stockholm. Genom att omvandla hyresrätter till bostadsrätter försämrar högern möjligheten för hemlösa att kunna få ett eget kontrakt alternativt annat boende och därmed kunna ta sig ut ur hemlösheten. Utsattheten har ökat under den sittande majoriteten.

§21 Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel för att förstärka och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Dnr 119-0446/2008

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden beslutar att hos Länsstyrelsen i Stockholms län ansöka om utvecklingsmedel till kvinnojoursverksamheter ur 2008 års anslag för följande projekt:

1.1. Relationsvåldscentrum (RVC) med 2500000 kronor.

1.2. Att bygga upp och utveckla en kvinnojour för våldsutsatta kvinnor med missbruksproblematik med 2665000 kronor.

1.3. Ansökan om medel för att kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning med 800 000 kronor.

1.4. Ansökan om fortsatt projektmedel till utvecklingsarbete på Kriscentrum för kvinnor med 560000 kronor.

1.5. Ansökan om projektmedel till utveckling av verksamheten på Prostitutionsenheten med 1110000 kronor.

1.6. Utvecklingsmedel till kvinno- och barnjoursverksamhet i Alla Kvinnors Hus (AKH) med 525000 kronor.

1.7. Steg-2 boende för våldsutsatta kvinnor/unga kvinnor, utvecklingsmedel till frivilligorganisation Terrafem med 1 376000 kronor.

1.8. Jourlägenhet för stödsökande kvinnor, utvecklingsmedel till frivilligorganisationen Kvinnors Rätt med 252000 kronor.

1.9. Förstärkningsmedel till frivilligorganisationen Systerjouren Somaya med 800000 kronor.

1.10. Grupper för barn som bevittnat våld, utvecklingsmedel till frivilliorganisationen/stiftelsen Ersta Fristad med 1 595400 kronor.

1.11. Fortsatta utvecklingsmedel till FIA-projektet inom frivilligorganisationen HOPP Stockholm med 300000 kronor.

1.12. Fortsatta förstärkningsmedel för frivilligorganisationen Stockholms Tjejjour med 406 800 kronor.

1.13. Behandling för de våldsamma männen, fortsatta utvecklingsmedel till Stiftelsen Manscentrum i Stockholm med 300000 kronor.

1.14. Fortsatta utvecklingsmedel till frivilligorganisationen Tensta kvinno- och tjejjour med 380000 kr.

1.15. Fortsatta etablerings- och utvecklingsmedel till frivilligorganisationen Västerorts kvinnojour med 483000 kr.

1.16. Ansökan om medel till projekt partnerkontakt – ett samverkansprojekt mellan frivilligorganisationerna/stiftelserna Ersta fristad och Manscentrum i Stockholm med 240000 kr.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Regeringen har avsatt 109 mnkr årligen för 2007 och 2008 för att förstärka och utveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn. Länsstyrelsen i Stockholms län har fått ca 21,6 miljoner kronor att fördela. Utvecklingsmedel kan sökas enbart av kommuner. I regeringens mål anges att socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld ska långsiktigt förbättras och kvalitetsutvecklas. Kommunernas arbete ska bli mer målinriktat, strukturerat och samordnat. Socialdepartementet har även gett möjlighet att söka medel till verksamheter för män som utövar våld.

Sammanlagt ansöktes under 2007 om medel till 20 olika projekt hos länsstyrelsen, en del projekt tänkta att drivas i egen regi andra i samarbete med frivilligsektorn. Stockholms stad beviljades genom socialtjänstförvaltningen och i samarbete med frivilligsektorn 7,2 mnkr kronor till kvinnojoursverksamheter inom 15 projekt för 2007. Inför 2008 års fördelning av utvecklingsmedel till kvinnojoursverksamheter finns hos länsstyrelsen samma förutsättningar som 2007 dvs. 21,6 miljoner kronor att fördela inom Stockholms län.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§22 Ansökan om medel från EFS-rådet för kompetensutvecklingsprojektet CARPE

Dnr 115-0468/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden godkänner ansökan.

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Stockholms stad har som projektägare fått medel från ESF- rådet inom Programområde 1 (för anställda) till ett förprojekt tillsammans med fem kommuner i länet (Järfälla, Sollentuna, Lidingö, Tyresö och Huddinge) inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Förprojektet har pågått under våren och nu görs en ansökan om medel till genomförandeprojekt. Samverksansparter utöver de fem kranskommunerna är bl.a. Socialstyrelsen och Länsstyrelsen.

Projektet kommer att pågå i två år med start 2009-01-01 och vara organisatoriskt placerat på Socialtjänstförvaltningen. Ansökan omfattar ca 29 mnkr. Den beskrivning av kompetensbehov som arbetsplatser i berörda sex kommuner gjort under förprojektet visar mycket tydligt att medarbetarna inom verksamhetsområdet inte har haft möjlighet att utvecklas i takt med verksamhetsområdets förändringar sedan kommunaliseringen på 90-talet. Utbudet av relevant utbildning som riktar sig till personal som arbetar med personer med olika typer av funktionsnedsättningar är mycket begränsat. Projektets huvudsyfte är att utveckla och genomföra specifika kompetensutvecklingsinsatser i processinriktad form utifrån de kompetensbehov som framkommit i förprojektet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 5 augusti 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§23 Socialtjänst On-line (Ersätter tidigare återremitterat ärende Maria Ungdom-Online)

Dnr 109-0341/2008

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden beslutar att ansöka om 2 mnkr ur stadens e-tjänst-program för att utveckla en e-tjänst för barn och ungdomar samt för att inrätta en samordningsfunktion för stadens uppsökande arbete på Internet.

Ärendet

Servicen till stadens invånare och näringsidkare ska bli bättre, bland annat med hjälp av e-tjänster som ska göra kontakten med stadens verksamheter enklare. Staden satsar drygt 650 mnkr kronor på olika e-projekt och arbetet med detta samordnas av stadsledningskontoret inom ramen för e-tjänst-programmet.

Förvaltningen föreslår att

 • en e-tjänst som kan erbjuda kvalificerat stöd och rådgivning till barn och ungdomar – ”Maria Ungdom on-line”- utvecklas
 • det befintliga Nätverk Söderort utvecklas till att omfatta hela staden och att ansvaret för nätverkets webbplats flyttas över till Stockholms stad
 • en samordningsfunktion inrättas på ungdomsjouren för stadens uppsökande arbete på Internet, s.k. nätvandring

Förvaltningen föreslår att 2 mnkr söks ur stadens e-tjänstprogram för dessa projekt.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp), ledamoten Dikran Dison (kd) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Adbo Goriya m.fl. (s) föreslog att nämnden skulle bordlägga ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden tog först upp förslaget att bordlägga ärendet.

Nämnden beslutade utan omröstning att inte bordlägga ärendet.

Därefter beslutade nämnden enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp), ledamoten Dikran Dison (kd) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Adbo Goriya m.fl. (s) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

Vi reserverar oss mot nämndens beslut då vi föreslog att nämnden skulle bordlägga ärendet.

§24 Val av ordförande och ersättare i tillståndsutskottet

Dnr 101-0659/2007

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden väljer Petter Lindfors (m) till ordförande i tillståndsutskottet.

 2. Socialtjänstnämnden väljer Marie Ljungberg Schött (m) till ersättare i tillståndsutskottet under förutsättning att kommunfullmäktige vid sitt sammanträde den 8 september 2008 väljer henne till ledamot av socialtjänstnämnden.

§25 Anmälningsärenden

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden beslutar lägga följande ärenden till handlingarna.

Protokoll från socialtjänstnämndens sammanträde den 12 juni 2008 justerat den 16 juni 2008.

Protokoll från handikapprådets sammanträde den 25 augusti 2008 justerat den 26 augusti 2008.

Protokoll från tillståndsutskottets sammanträden den 12 juni och 28 augusti 2008 justerade den 16 juni och 26 augusti 2008.

Protokoll från organisations- och föreningsutskottets sammanträde den 18 juni 2008 justerat den 26 juni 2008.

Protokoll från individutskottets sammanträden den 4 och 19 juni samt den 3 och 24 juli 2008 justerade den 12och 25 juni 2008 samt den 15 och 29 juli 2008.

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation med dnr 307-0019/2008, dnr 307-0371/2008 och dnr 307-0465/2008..

Inkomna handlingar till socialtjänstnämnden perioden den 22 maj 2008 till den 30 juni 2008.

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträden den 18 och 25 augusti 2008.

Stadsövergripande resultat från Stockholmsenkäten 2008, dnr 119-0429/2007.

Trygg i Stockholm? Stadsövergripande trygghetsmätning 2008, dnr 119-0496/2007.

§26 Nämndens frågor

En skrivelse från Abdo Goriya (s) om kartläggning av hemlösa personer överlämnades till förvaltningen för beredning.

Ledamoten Kerstin Gustavsson (m) tog upp problemet med TBC-smitta på härbärgena.

§27 Förvaltningsinformation

Bitr. förvaltningschef Eddie Friberg informerade om att nämnden efter sammanträdet den 18 september ca kl. 17.00 kommer att ha en överläggning med handikapprådet om boendefrågor.

__________________________