Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2004-03-25

Sammanträde 2004-03-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tensta Träff, Hagstråket 13

Sammanträdet inleds med att stadsdelsdirektören går igenom de ärenden som ska behandlas v Läs mer...id dagens sammanträde och allmänheten har möjlighet att ställa frågor. Tidigast kl 18.30 börjar det formella sammanträdet.

Förhinder anmäls till Isa Bremark Tel: 08 - 508 03 020

1 Justering av dagens protokoll

Utseende av protokolljusterare
Tid för protokollets justering (1/4)

________________

2 Justering av föregående protokoll

Anmälan av protokollets justering
(26/2, 4/3)

_________________

3 Inkomna medborgarförslag

Utsänds endast till nämnd och ledningsgrupp

a. Förslag att iordningställa boulebana

b. Förslag på infartsparkeringar kring Spånga station

c. Förslag att bygga garage för parkering invid Spånga station.

d. Förslag på åtgärder med anledning av tung trafik genom Spånga.
_____________________

4 Genomförandeförslag avseende om- och tillbyggnad av Spånga gymnasium

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-02-26.
(D nr 303 – 30 /03)

Förslag till beslut

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningarnas förslag till om- och tillbyggnad av Spånga gymnasium.

2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om godkännande av om- och tillbyggnad av Spånga gymnasium till en total investeringskostnad om 91,1 Mkr i kostnadsläge 2004-01-01 och med ett hyrestillägg första året om 6,7 Mkr, eller kring 5,2 Mkr om medel tilldelas i enlighet med beslutsats 3.

3. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om att medel för ventilationsombyggnad, 17,3 Mkr, tilldelas detta om- och tillbyggnadsprojekt år 2006.

4. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar förklara paragrafen omedelbart justerad.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Remissvar Allmänna samlingslokaler – demokrati, kultur och utveckling

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-03-12.
(D nr 304 – 37 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta utlåtande.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Remiss angående Stockholms stads Tobaks-, Alkohol- och Narkotikapolitiskt program för Stockholms stad – S.T.A.N.

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-03-16.
(Dnr 502 – 19 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta utlåtande.

_____________________

7 Rapport avseende åtgärder för långtidsarbetslösa inom stadsdelen

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-02-19.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens rapport.

_______________________


Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 a Inriktningsärende avseende utbyggnad av Flysta gruppbostad (Söderbergavägen)

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-03-08.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om 500 tkr för projektering och 100 tkr för beställarstöd.

______________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 b Genomförandeärende för tillbyggnad av Flysta gruppbostad (Söderbergavägen)

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-03-12.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om stimulansmedel med 0,3 mkr för nytillkommen lägenhet och 0,2 mkr i startbidrag.

________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Begäran om reducering av arrenderad mark för kolonilotter vid Hjulsta Koloniträdgårdsförening

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-03-04.
(D nr 304 – 55 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag att Hjulsta Koloniträdgårdsförening får arrenderad mark reducerad med 38 lotter samt att arrendekostnaden härför avgår med
3 660 kr per år.

________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Programsamråd om ny väg till Solvallas stallområde

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-03-12.
(D nr 302 – 107 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden tillstyrker ny väg till Solvallas stallområde och ny gång- och cykelväg till Ladbacken enligt programförslaget.

2. Stadsdelsnämnden vill framhålla vikten av att begränsa antalet motorfordon som ska framföras på den nya vägen.

______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Tensta marknad

Utsänds senare

____________________

12 Kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården på Fristad servicehus 2003

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-01-30.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande rapport.

_____________________

13 Kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården vid Fristad gruppboende 2003

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-02-09.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande rapport.

______________________

14 Kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården vid Fristad sjukhem 2003

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-02-11.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande rapport.

____________________________

15 Kvalitetssäkring av hälso- och sjukvårdsinsatser

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-02-23.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande förslag på och revidering av rutiner för kvalitetssäkring av hälso- och sjukvårdsinsatser daterat 1998-07-10.

__________________________

16 Månadsrapport februari 2004

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-03-10.

Förslag till beslut

1. Föreliggande månadsrapport godkänns.

________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Anmälan av beslut från Länsstyrelsen i Stockholms län

Utsänds endast till nämnd och förvaltningsledning

Anmäles Länsstyrelsens i Stockholms län beslut 2004-02-16 Tillsyn av särskilt boende i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, Stockholm stad.
(D nr 504 – 157 / 03)

Förslag till beslut

1. Anmälan läggs till handlingarna.

_________________________

18 Anmälan av svar gällande medborgarförslag

a. Gatu- och fastighetskontorets svar 2004-02-25 gällande medborgarförslag om räcken mellan parkmark och Torpstugegränd samt Norra Vägen.
(D nr 305 – 222 / 03)

b. Idrottsnämndens protokoll 2004-02-17 angående medborgarförslag om maskinell uppspårning av skidspår på Järvafältet.
(D nr 036 – 3 / 02)

Förslag till beslut

1. Anmälan läggs till handlingarna.

19 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäles protokoll från lokala handikapprådets sammanträde 2004-02-27.

Förslag till beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna.
____________________

20 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

Anmäles protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde 2004-02-19.

Förslag till beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna.
__________________________

21 Hjulstagruppen – ett center för autism och Aspergers syndrom

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-03-10.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsförvaltningen ges i uppdrag att fortsätta planeringen för utökning av den dagliga verksamheten för funktionshindrade med inriktning mot personer med autism och Aspergers syndrom.

2. Stadsdelsnämnden ansöker hos Kompetensfonden om medel för kompetenshöjande insatser för Fridagruppens personal under två år.
_________________________

22 Konferensresa till Tallinn för Tekniska avdelningen

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-03-11.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner Tekniska avdelningens planerade resa till Tallin den 1-3 juni 2004.

_________________________

23 Inkomna allmänna offentliga handlingar februari 2004.

Anmäles rubricerade förteckning 2004-03-11.

Förslag till beslut

1. Förteckningen läggs till handlingarna.

_________________________

24 Anmälan av att avtal träffats angående bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom förskola, skolbarnsomsorg och grundskola.

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-01-20.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

___________________

27 Stadsdelsförvaltningar och utbildningsanordnare i samverkan för nya gruppers inträde på arbetsmarknaden

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-03-22.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden prioriterar sina egna ansökningar till
Kompetensfonden angående sysselsättningsskapande åtgärder vid Lunda Nova och Livstycket.

2. Om Kompetensfonden avser att bevilja medel till både
Lunda Nova och Livstycket samt till det aktuella samverkansprojektet godkänner stadsdelsnämnden ansökan även till detta projekt.

__________________

28 Anmälan av avsägelse från nämndledamot

Anmäles memorial 2004:4 Avsägelser och fyllnadsval mm; Carola Petrini (m) avsäger sig uppdraget som ersättare i stadsdelsnämnden.

Förslag till beslut

1. Anmälan läggs till handlingarna.

____________________

29 Ansökan om medel från ”Miljömiljarden” för projektet – återvinning av sandningssand

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-03-22.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner ansökan om medel från ”Miljömiljarden för projekt – återvinning av sandningssand.

______________________

30 Ansökan om bidrag ut miljömiljarden avseende paraplyprojektet Södra Järva – rent och snyggt 2005-2008

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-03-22.

Förslag till beslut

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att gemensamt med Rinkeby stadsdelsnämnd ansöka om 21 472 300 kronor ur Stockholms miljömiljard i enlighet med detta utlåtande.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering i detta ärende.

______________
Mötesinformation

Närvarande ledamöter
Abdo Goriya (s) ordf
Ann-Katrin Åslund (fp) vice ordf
Eva Andersson-Ney (s)
Christer Grunder (m)
Madeleine Jacobsson (m)
Jonas Ljungstedt (v)
Folke Nässla (mp)
Rune Olofsson (s)
Patrick Simonson (kd)
Markku Sirviö (m)
Nils Thulén (s)


Närvarande ersättare
Alma Adan (m)tom § 113
Björn Begner (m)
Anastasia Georgiadou (s)
Uno Gustin (kd)
Jan Håkansson (fp)
Svante Kindberg (fp)
Erik Lindberg (s)
Ghalia Malki (s)
Rashad Rached Abdel Al (v)
Teghlatflasser Sauma (s)
Ornina Younan (s) 

Tjänstgörande ersättare
Jan Håkansson (fp)
Erik Lindberg (s)

Anmält förhinder
Carola Petrini (m), Bengt Porseby (fp), Agneta Åberg (s)

I tjänsten närvarande

Stadsdelsdirektör Jack Kindberg, avdelningscheferna Gunnel Dahlin, Ante Hemphälä, Christina Jerlin, Mats Carinder och Gabriel Marawgeh, verksamhetsrevisorn Jan Francke samt nämndsekreteraren Isa Bremark.

Under §§ 91 - 121 vid sammanträdet hade allmänheten rätt att närvara. Ett 10-tal personer var närvarande vid sammanträdet som inleddes med att stadsdelsdirektören gick igenom de ärenden som skulle behandlas vid dagens sammanträde följt av allmänhetens frågestund.

Utsågs att justera: Abdo Goriya, Ann-Katrin Åslund,

Justeringens tid och plats: Tenstagången 55, 2004-04-01

Paragrafer: 91 - 124

§91 Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordföranden Abdo Goriya utse Ann-Katrin Åslund att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet skulle justeras 2004-04-01.

Anmäldes, att stadsdelsnämndens protokoll 4/2004 från 2004-02-26 blivit justerat 2004-03-04.

_______________________


§92 Inkomna medborgarförslag

Anmäldes inkomna medborgarförslag

a. Förslag att iordningställa boulebanan bakom Tensta servicehus eller att anlägga en ny (D nr 304 – 93 / 04)

b. Förslag på infartsparkeringar kring Spånga station (D nr 305-115/04)

c. Förslag att bygga parkeringsgarage invid Spånga station. (D nr 305 – 115 / 04)

d. Förslag på åtgärder med anledning av tung trafik genom Spånga. (D nr 305 – 118 / 04)

e. Förslag att stadsdelsnämnden tar initiativ till att det utförs maskinell spårning av skidbanor på Järvafältet (D nr 304 – 126 / 04)

BESLUT

1. Medborgarförslagen överlämnas till förvaltningen för beredning.

_______________________


§93 Genomförandeförslag avseende om- och tillbyggnad av Spånga gymnasium

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-02-26.

(D nr 303 – 30 /03)

ÄRENDET

Utbildningsnämnden beslöt 2001-08-20 att ge utbildnings-förvaltningen i uppdrag att beställa projektering och kostnadsberäkning för ombyggnad och upprustning av Spånga gymnasium. Anledningen var att många lokaler i skolan
är i behov av upprustning, att skolan nästan helt saknar tillgänglighetsanpassning och att den av arbetsmiljö-inspektionen belagts med vite om ventilationen inte
åtgärdats senast 2004-09-15.

Ett förslag till genomförandebeslut godkändes i augusti
2003 av utbildningsnämnden och Spånga-Tensta stadsdels-
nämnd.

Om- och tillbyggnadsförslaget innehåller bl.a. följande åtgärder. Upprustning sker av NO-lokaler och andra icke
redan upprustade lokaler samtidigt som vissa ombyggnader
sker, ventilationen åtgärdas och skolan handikappanpassas. Ombyggnaden beräknas påbörjas sent hösten 2004 och stå
klar till höstterminen 2006.

BESLUT

 1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningarnas förslag till om- och tillbyggnad av Spånga gymnasium.

 2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om godkännande av om- och tillbyggnad av Spånga gymnasium till en total investeringskostnad om 91,1 Mkr i kostnads- läge 2004-01-01 och med ett hyrestillägg första året om
  6,7 Mkr, eller kring 5,2 Mkr om medel tilldelas i enlighet med beslutsats 3.

 3. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om att medel för ventilationsombyggnad, 17,3 Mkr, tilldelas detta om- och tillbyggnadsprojekt år 2006.

 4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

_____________________


§94 Remissvar Allmänna samlingslokaler – demokrati, kultur och utveckling

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-03-12.

(D nr 304 – 37 / 04)

ÄRENDET

Stockholms stad är en av remissinstanserna till Betänkande
av utredningen om allmänna samlingslokaler och Spånga-Tensta stadsdelsnämnd är en av fem i staden som fått remissen för yttrande.

Utredaren föreslår bl.a.

- målet för det statliga stödet bör vara att det i varje stadsdel eller kommundel finns en samlingslokal.

- varje kommun, i samverkan med föreningslivet, bör göra
en inventering av befintliga och tänkbara mötesplatser

- fördelning av det statliga stödet fördelas i olika områden till byggnadstekniska åtgärder, handikappanpassning, verksamhetsutveckling och riksorganisationerna.

Förvaltningen delade i stort utredningens förslag på förändringar men ville göra vissa tillägg bl.a. följande:

Behovet av stora och medelstora samlingslokaler är stort särskilt i storstädernas förorter. Samlingslokaler måste
vara tillgängliga inte bara för organiserade föreningar
utan också för spontana möten och icke-organiserade grupper speciellt ungdomar. Statligt stöd till bredband/internet
och datautrustning vore angeläget för att kunna utnyttja samlingslokalerna mer tidsenligt och effektivt. Statligt
stöd borde kunna utgå även till enskilda föreningar som
inte är anslutna till de tre stora riksorganisationerna. Beträffande Boverkets samlingsdelegation instämde förvaltningen med utredarens förslag att en företrädare
för Ungdomsstyrelsen borde ingå, men ansåg att det även
skulle eftersträvas, eller krävas, att minst hälften av ledamöterna skulle återspegla samhället vad gäller ålder,
kön och mångfald.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt
för fp+m+kd att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag
samt anförandetext.

Ledamoten Nils Thulén (s) med instämmande av ledamoten
Jonas Ljungstedt (v) m.fl. yrkade bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för förvaltningens förslag.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta utlåtande.

Reservation mot beslutet avgavs av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Madeleine Jacobsson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Markku Sirviö (m) och tjänstgörande ersättaren Jan Håkansson (fp) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat att

Att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

Samt att i övrigt anföra

Det är viktigt att framhålla att samlingslokaler inte är ett mål i sig utan ett av medel som kan behövas för att stimulera och möjliggöra för föreningslivet att bedriva livaktig och meningsfull verksamhet.

Det bör också framhållas att huvuddelen av finansieringen
av samlingslokalerna i Stockholms kommun inte kommer från statliga medel utan är subventioner från staden. Om och i så fall i vilken grad staden ska subventionera samlingslokaler för friska vuxna är dock en fråga som inte berör detta ärende men som ändå är en diskussion som bör hållas levande.

Utredningen föreslår ökat stöd till de tre riksorganisationer som också fått stöd för sin centrala organisation. Vi ifråga-sätter detta. Det framgår inte heller några argument för varför just dessa tre organisationer även fortsättningsvis föreslås uppbära detta bidrag.”

_____________________


§95 Remiss angående Stockholms stads Tobaks-, Alkohol- och Narkotikapolitiska program – S.T.A.N.

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-03-16.

(Dnr 502 – 19 / 04)

ÄRENDET

Stadens nuvarande alkohol- och drogpolitiska strategi antogs av kommunfullmäktige den 16 oktober 1995 och har reviderats vid ett tillfälle under september 1998. Sedan strategin antogs har förutsättningarna för Sveriges alkohol- och drogpolitiska instrument förändrats genom en ökad internationalisering och krav på anpassning till andra länders lagstiftning. Därigenom har förutsättningarna för de nationella alkoholpolitiska instrumenten begränsats, tillgängligheten på olika narkotiska preparat ökat, aktuell lagstiftning inom området förändrats och nya kunskaper/arbetssätt inom det förebyggande, liksom vård- och behandlingsområdet tillkommit.

Ett nytt förslag till övergripande program för staden som helhet har därför utarbetats, som innefattar områdena tobak, alkohol och narkotika. Programmet omfattar nivåerna före-byggande insatser, tidiga vårdinsatser och vård- och behandlingsinsatser och tar även upp stadens ansvar som arbetsgivare.

Programmet är sänt till bl.a. stadsdelsnämnderna för yttrande.

Förvaltningen ansåg bl. a följande:

Programmet i sin helhet var bra då det behövs ett klart, gemensamt förhållningssätt/riktlinjer kring det drogföre-byggande arbetet i staden. Vad förvaltningen däremot saknade var en tydlig definition av vad som avses med droger och
en genomgående användning av just begreppet droger i handlingsprogrammet.

Förvaltningen ansåg också att ett förtydligande kring en dialog med samarbetspartners (tex. föräldrar) i detta arbete är nödvändigt. Likaså ville förvaltningen markera att ett arbete av detta slag sker med samarbetspartners och inte
för dem.

I tjänsteutlåtandet redovisade förvaltningen de förslag på förändringar i texten som man ansåg skulle göra programmet tydligare och bättre.


YRKANDEN

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade gemensamt för s+v+mp att
i huvudsak bifalla förvaltningens förslag med ändringar under avsnitt 6.9 och 8.5.

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m att avsnitt 9, ”Staden som arbetsgivare”, stryks ur programmet, att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag i övrigt samt anförandetext.

Ledamoten Patrick Simonson (kd) yrkade att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag samt egen anförandetext.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen under proposition och fann att det fanns majoritet för det gemensamma förslaget från s+v+mp.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till svar på remissen och överlämna utlåtandet med följande ändringar:

6.9(s.6)”Öppen fritidsverksamhet och föreningsverksamhet samt uppsökande ......goda livsval.”

8.5(s.8)”Det uppsökande arbete som bedrivs av olika organisationer(som t.ex. lokala föreningar med drog- förebyggande arbete, medborgarvärdar och Lugna Gatan) utgör......socialtjänstens arbete.”

Förklaring: ”Förvaltningen.......situation”.(Resten av stycket stryks, då risk för missförstånd finns.)

Reservation mot beslutet anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Madeleine Jacobsson (m), Christer Grunder (m) och Markku Sirviö (m) samt tjänstgörande ersättaren Jan Håkansson (fp) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

att avsnitt 9, ”Staden som arbetsgivare”, stryks ur programmet.

att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag i övrigt

att därutöver anföra


Stadens nya förslag till alkohol- och narkotikapolitiskt program tar upp en rad angelägna områden och utgör en viktig grund för Stockholms stads arbete med dessa frågor. I vissa delar är programmet dock alltför otydligt. Vi menar också att den del av programmet som behandlar staden som arbetsgivare bör lyftas ut och behandlas i ett annat sammanhang.

Ett verkningsfullt alkohol- och narkotikapolitiskt program ställer krav på tydlighet. Förslaget innehåller en rad formuleringar som signalerar en hög ambitionsnivå i arbete, men erbjuder få svar på mer detaljerade frågor om vad som faktiskt avses med denna höga ambitionsnivå. Vi menar att programmet för att bli verkningsfullt måste kompletteras med tydligare preciseringar kring vad denna höga ambitionsnivå innebär.

Tydligheten bör också förstärkas när det gäller krav på uppföljning av de verksamheter och planer som tas upp i programmet. Exempelvis inom skolans värld är en uppföljning
av den faktiska utvecklingen alldeles avgörande för att kunna påverka ungdomars droganvändning. Planer och temadagar har
i sig ingen stark förändringskraft – för detta krävs ett kontinuerligt arbete med attityder.

Vi vill också peka på behovet av en tydligare inriktning mot en evidensbaserad missbruksvård. I dag finns en stor mängd forskning och kunskap kring effekten av olika behandlings-metoder, som självfallet ska ligga till grund för all missbruksvård.

STAN-programmets sista kapitel behandlar en mycket angelägen fråga, nämligen stadens roll som arbetsgivare och arbetet med att förebygga och på andra sätt arbeta med missbruksproblem bland sina anställda. Avsnittet är rumphugget, är inte ordentligt genomarbetat och hör inte heller hemma i det program som nu föreslås. Kapitlet bör lyftas ut och behandlas i ett annat sammanhang, där även fler aspekter än de som nu tas upp i programmet (exempelvis kring tobak och andra hälsorisker) kan diskuteras.

Reservation mot beslutet anmäldes även av ledamoten Patrick Simonson (kd) enligt följande:

”Jag reserverar mig mot beslutet då jag yrkat

att – i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

samt att därutöver anföra:

Förvaltningens markering av familjens betydelse för fostran av det unga släktet är värt att notera. Föräldrars och övriga vuxnas inställning till droger påverkar givetvis barnen.


Därför är det viktigt att man samarbetar med familjen,
skolan och fritidsverksamheterna. Drogfria miljöer ska vara
en självklarhet.

Utöver detta hänvisar vi till Kristdemokraternas skrivelse
som är lagd i Kommunstyrelsen.”

Särskilt uttalande avgavs av ordföranden Abdo Goriya (s), ledamöterna Jonas Ljungstedt (v), Folke Nässla (mp), Eva Andersson-Ney (s), Rune Olofsson (s), Nils Thulén (s) och tjänstgörande ersättaren Erik Lindberg (s) enligt

följande:

”Generellt sett skiftar ordbruket genom programmet. I stycket definitioner säger man att det är ordet ”drog” man använder för såväl alkohol, narkotika och tobak. Men i andra stycken förekommer begrepp som ”alkohol och droger”. Alkohol och andra droger är ett mer korrekt begrepp då det visserligen inkluderar alkohol i drogbegreppet men samtidigt inte riskerar att tolkas som enbart narkotika. I begreppet ”narkotika” bör även icke-medicinskt bruk av läkemedel(dopning) samt inhalation av lösningsmedel ingå.

Generellt är det också oklart vilken grupp man vänder sig till. Programmets mål talar om hela befolkningen men på några ställen talar man bara om barn och ungdomar. Även vuxna bör inkluderas i dessa skrivningar.

1.3 Inriktning – helhetssyn

Här talas om att drogförebyggande arbete utgör ett viktigt inslag i ett generellt förebyggande arbete som ytterst syftar till att ge barn och ungdomar en god uppväxtmiljö. Men det förebyggande arbetet har ju som övergripande mål att minska alkohol- och narkotikaskador, både fysiskt och socialt och både för barn och vuxna.

1:4 Utgångspunkt

Även här talas om barn och ungdomar men vuxna har glömts bort. Programmet måste väl också ha sin utgångspunkt i WHO:s och den svenska regeringens mål att minska alkohol- och narkotikaproblemen för alla.

5. Några definitioner

Här talas om olika faktorer. Omvärldsfaktorer beskrivs som något vi inte kan påverka. Men genom exempelvis antalet serveringstillstånd, serveringstider, alkoholens roll vid representation och i andra sammanhang är vi en del av kulturen. Vi påverkar inte ensamma, men att säga att vi bara tittar på när trender och kulturmönster förändras är inte sant.


6.2 Prioriterade inriktningar, begränsning av efterfrågan

Skolan ges här en mycket viktig uppgift med att ha drogfria aktiviteter både för föräldrar och elever. Detta är viktigt att det uppmärksammas i stadsdelsnämnderna och i berörda facknämnder.

6.3 Inledning

Här talas om att vuxna också är viktiga att uppmärksamma i
det förebyggande arbetet. Men detta bör inte enbart ske för att vuxnas attityder förs över till barn och unga utan också för att undvika alkohol- och narkotikaproblem hos vuxna. Ett arbete med att minska konsumtionen totalt och särskilt berusningsdrickandet bör vända sig till vuxna även för deras egen skull.

Övrigt

Socialtjänstnämndens åsikt, att ”Stadens invånare ska ha återhållsamma alkoholvanor” ska bytas ut till ”Staden ska arbeta för en bättre alkoholkultur” är mycket dålig. Vad är ”en bättre alkoholkultur”? Detta uttryck bidrar till att förstärka det sociala trycket i alkoholbruket. Man glömmer också bort, att det också finns en betydande alkoholfri kultur.”

Särskilt uttalande avgavs vidare av ledamoten Folke Nässla (mp) och tjänstgörande ersättaren Erik Lindberg (s) enligt följande:

9.1 Prioriterande inriktningar

Här bör skrivningen om måttlig alkoholkonsumtion vid represen-tation ändras till alkoholfri representation. För detta finns flera argument. Dels är det otroligt svårt att politiskt förklara varför skattepengar ska betala alkohol i tider när
vi skär ner i den allmänna välfärden. Dels handlar det om solidaritet med de människor som av olika anledningar inte
bör dricka alkohol. Det är mycket mer rimligt att den som vill dricka alkohol vid fester arrangerade av kommunen får beställa och betala själv för detta än att det som idag är den som inte vill dricka måste be om alternativ. Det handlar också om vilka signaler man skickar ut till barn och ungdomar. Kommunen borde vara en god förebild som visar att fest inte behöver innehålla alkohol. Detta är särskilt viktigt nu, när alkoholkonsumtionen ökat med 30%. Vid tillfällen då alkoholdrycker ändå serveras, skall alltid alkoholfria drycker av hög kvalitet tillhandahållas och serveras samtidigt, så att de som föredrar dessa drycker ej diskrimineras.”

_____________________

§96 Rapport avseende åtgärder för långtidsarbetslösa inom stadsdelen

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-02-19.

(D nr 006 – 130 / 04)

ÄRENDET

Stadsdelen har mellan åren 1999-2003 erhållit medel från storstadssatsningen för att höja förvärvsfrekvensen och
minska bidragsberoendet. Medlen har använts till att skapa arbetstillfällen för medborgarna i stadsdelen genom att bygga upp ett näringslivscenter, Lunda Nova, samt till utbildnings-insatser för långtidsarbetslösa.

Lunda Nova Näringslivscenter är en samverkan mellan stads-delsförvaltningens näringslivsenhet, arbetsförmedlingens Jobbcenter och Stockholm Lunda Företagargrupp. Genom samverkan med de lokala företagen har Näringslivscentret Lunda Nova skapat korta yrkesinriktade utbildningar för arbetslösa som anpassats till näringslivets behov. Målgruppen har varit personer som befunnit sig relativt nära arbetsmarknaden utan behov av längre förberedande insatser. Under 2004 planerar Lunda Nova att upphandla grundläggande yrkesutbildningar.

För långtidsarbetslösa som får försörjningsstöd har JobbAktiv startats, ett samverkansprojekt mellan stadsdelens individ- och familjeormsorg, arbetsförmedlingen och utbildnings-förvaltningen. En individuell handlingsplan upprättas i samverkan mellan den arbetssökande, socialsekreteraren, arbetsförmedlaren och i förekommande fall även med studie-
och yrkesvägledaren. Ambitionen är att kunna öka det individuella stödet och bygga upp ett kontaktnät av praktikplatser.

Inom stadsdelens tekniska avdelning finns ett arbetslag, Jobbpoolen, som under handledning genomför underhåll i stadsdelens lekparker och administrativa lokaler. Jobbpoolen vänder sig till dem som behöver arbetsträning.

Förutsättningen för att stadsdelen ska kunna genomföra planeringen för långtidsarbetslösa är att verksamheten till viss del får medel från stadsdelsförnyelsen samt att medel
ur kompetensfonden tillförs efter gemensam ansökan från Spånga-Tensta, Rinkeby och Kista stadsdelsförvaltningar.

Förvaltningen föreslog nämnden att godkänna rapporten.


YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt
för fp+m+kd att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag samt anförandetext.

Ordföranden Abdo Goriya (s) m.fl. yrkade bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att
det fanns majoritet för förvaltningens förslag.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens rapport.

Reservation mot beslutet avgavs av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Madeleine Jacobsson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Markku Sirviö (m) och tjänstgörande ersättaren Jan Håkansson (fp) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

Att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

samt att i övrigt anföra

Detta är en bra redovisning av vilka åtgärder som funnits och utvecklats i stadsdelen.

Det hade också varit intressant att i redovisningen få ta del av hur många personer som deltagit i de olika verksamheterna samt hur många av dem som sedan fått arbete.

Lunda Nova Näringslivscenter som byggts upp i samverkan mellan stadsdelsförvaltningens näringslivsenhet, Jobbförmedlingens Jobbcenter och Lunda Nova företagsgrupp bör särskilt

omnämnas.

Stadens mål att halvera behovet av försörjningsstöd har tyvärr inte heller uppnåtts i vår stadsdel.

Under förra mandatperioden minskade arbetslösheten och bidragsberoendet kraftigt. Denna goda utveckling har nu helt avstannat, ungdomsarbetslösheten ökade med 60% mellan december 2002 - december 2003 och kostnaderna för försörjningsstöd har åter skjutit i höjden på grund av den nuvarande majoritetens oförmåga att bedriva en politik i Stockholm som leder till tillväxt och ökade arbetstillfällen.


Stadsdelsförvaltningen pekar på att det krävs målmedvetna satsningar för att hjälpa långtidsarbetslösa till förvärvs-arbete. Detta instämmer vi i.

Vi anser det också mycket viktigt att motverka att människor överhuvudtaget hamnar i långtidsarbetslöshet och bidrags-beroende. Därför bör en jobbgaranti införas i Spånga-Tensta
i enlighet med den modell som praktiseras i Skärholmen.

De i ärendet föreslagna åtgärderna ryms i dagsläget inte
inom befintlig budget. För att kunna genomföras måste de finansieras genom Kompetensfonden. Den nuvarande majoriteten agerar mycket märkligt när de kraftigt minskat anslaget till arbetsmarknadsåtgärder inom anslag två trots den ökade arbetslösheten. För att kunna genomföra bra arbetsmarknads-åtgärder måste sedan stadsdelarna ansöka om pengar från en särskilt inrättad fond och stå där med mössan i handen för
att tigga om bidrag.”

_______________________


§97 Inriktningsärende avseende utbyggnad av Flysta gruppbostad (Söderbergavägen)

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-03-08.

(D nr 505 – 11 / 04)

ÄRENDET

Flysta gruppbostad är ett ombyggt daghem som har fem lägenheter samt gemensamhetsutrymmen. Med endast fem lägenheter är det svårt att få ekonomisk bäring på gruppboendet. För att ge verksamheten realistisk möjlighet
att klara sig ekonomiskt föreslog nu förvaltningen att gruppbostaden utökas med ytterligare en lägenhet.

Stadsdelsnämnden godkände vid sammanträdet 2004-01-15
att planeringen skulle fortsätta och hemställde hos kommunstyrelsen om medel.

Kommunstyrelsens ekonomiutskott återremitterade ärendet
för vissa kompletteringar som nu skrivits in.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om 500 tkr för projektering och 100 tkr

för beställarstöd.

______________________

§98 Genomförandeärende för tillbyggnad av Flysta gruppbostad (Söderbergavägen)

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-03-12.

(D nr 505 – 11 / 04)

ÄRENDET

Flysta gruppbostad är ett ombyggt daghem som har fem lägenheter samt gemensamhetsutrymmen. Med endast fem lägenheter är det svårt att få ekonomisk bäring på gruppboendet. För att ge verksamheten realistisk möjlighet
att klara sig ekonomiskt föreslog nu förvaltningen att gruppbostaden utökas med ytterligare en lägenhet.

Stadsdelsnämnden godkände vid sammanträdet 2004-01-15
att planeringen skulle fortsätta och hemställde hos kommunstyrelsen om medel.

Kommunstyrelsens ekonomiutskott återremitterade ärendet
för vissa kompletteringar som nu skrivits in.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om stimulansmedel med 0,3 mkr för nytillkommen lägenhet och 0,2 mkr i startbidrag.

________________________


 

§99 Begäran om reducering av arrenderad mark för kolonilotter vid Hjulsta Koloniträdgårdsförening

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-03-04.

(D nr 304 – 55 / 04)

ÄRENDET

Hjulsta Koloniträdgårdsförening har under åren fått ett minskat antal medlemmar. Sedan länge står ett helt område
med 38 kolonilotter outhyrt. Föreningen ansöker nu om att
få arrendet reducerat med kostnaden för dessa lotter.

Förvaltningen föreslog nämnden att bifalla ansökan.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag att Hjulsta Koloniträdgårdsförening får arrenderad mark reducerad med 38 lotter samt att arrendekostnaden härför avgår med 3 660 kr per år.

________________________


§100 Programsamråd om ny väg till Solvallas stallområde

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-03-12.

(D nr 302 – 107 / 04)

ÄRENDET

Stadsbyggnadskontoret har påbörjat planarbete och upprättat ett program som anger utgångspunkter och mål för utbyggnad av en ny tillfart till Solvalla stallområde. Tillfarten föreslås ersätta befintlig tillfart från Ulvsundavägen och kommer att utgöra en förbindelse mellan Körsvensvägen och Gamla Bromstensvägen. Programmet omfattar ny infart till Solvallas stallområde och ny gång- och cykelväg till Ladbacksvägen.

I remissvaret framförde förvaltningen att den nuvarande tillfarten till Ulvsundavägen är trafikfarlig och trafiken på Ankarstocksvägen är störande för de närboende och bör därför tas bort. Förvaltningen tillstyrkte att den nya vägen byggs med tillhörande gång- och cykelväg. Den bro för biltrafiken som ska gå över Bällstaån bör utformas så att den går i samma stil som den nuvarande gångbron vid dammarna har. Det är viktigt att marken vid sidorna av den nya vägen rustas upp i samband med vägbygget. Bullernivåerna bör sänkas genom att den trafik som härrör från besökare till Solvalla måste använda parkeringen för besökare och inte längre kan parkera på stallbacken.

Förvaltningen tillstyrkte även den planerade gång- och cykelvägen till Ladbacksvägen.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag samt anförandetext.

S, v och mp anslöt sig till yrkandet.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden bifaller i huvudsak förvaltningens svar på remiss av ny väg till Solvallas stallområde och ny gång- och cykelväg till Ladbacken enligt programförslaget.

 2. Stadsdelsnämnden vill framhålla vikten av att begränsa antalet motorfordon som ska framföras på den nya vägen.

 3. Stadsdelsnämnden anför därutöver

Utbyggnad och förbättring av Körsvensvägen är ett bra initiativ för att nå en bättre trafikmiljö runt Solvalla och angränsande fastigheter. Stor uppmärksamhet bör ägnas det tunga tonnage med c:a 80 lastbilar per dygn som kommer att trafikera Bromstensvägen och Körsvensvägen. Vi vill peka på vikten av att vibrationsdämpande åtgärder genomförs på Körsvensvägen. Detta för att inte riskera skador på nuvarande fastigheter men också för att minimera vibrationer och risken för framtida sprickbildningar på kommande bebyggelse i kv Erik.

Eftersom Bromstensvägen idag anses känslig för tung trafik bör planärendet även omfatta en studie om hur man på betryggande sätt kan öka belastningen på vägen utan att orsaka störningar för kommande bebyggelse i kv Minken, vilket också uppmärksammats i ärendet i miljökonsekvens- beskrivningen.

______________________


§101 Kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården på Fristad servicehus 2003

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-01-30.

(D nr 506 – 131 / 04)

ÄRENDET

Medicinskt ansvarig sjuksköterska har genomfört kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården på Fristad servicehus 2003.

Av rapporten framgår att den hälso- och sjukvård
som ges till de boende i servicehuset är god. Dock
finns det brister i omvårdnadsdokumentationen.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att godkänna rapporten samt att uppdra åt förvaltningen att snarast återkomma med redovisning av vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra omvårdnads-dokumentationen.

Ordföranden Abdo Goriya (s) anmälde att s,v och mp anslöt
sig till yrkandet.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande rapport.

 2. Förvaltningen får i uppdrag att snarast återkomma med en redovisning av vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra omvårdnadsdokumentationen.

  Kvalitetsuppföljningen visar att mycket fungerar bra.Uppföljningen visar dock att omvårdnadsdokumentationen brister och att individuella vårdplaner saknas trots att det finns personer med omfattande specifika vårdbehov. Ny kvalitetsuppföljning ska göras om ett år. Vi anser dock att förvaltningen bör få i uppdrag att återkomma med en redovisning snarast angående vilka åtgärder som vidtagits med anledning av de brister som framkommit vad beträffar dokumentationen.”

_____________________


§102 Kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården vid Fristad gruppboende 2003

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-02-09.

(D nr 506 – 132 / 04)

ÄRENDET

Medicinskt ansvarig sjuksköterska har genomfört kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården vid Fristad gruppboende 2003.

Av rapporten framgår att den vård som ges i Fristad gruppboende är av hög kvalitet.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande rapport.

______________________


§103 Kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården vid Fristad sjukhem 2003

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-02-11.

(D nr 506 – 133 / 04)

ÄRENDET

Medicinskt ansvarig sjuksköterska har genomfört kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården vid Fristad sjukhem 2003.

Av rapporten framgår att vården som bedrivs på
Fristad sjukhem är av god kvalitet.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande rapport.

____________________________


§104 Kvalitetssäkring av hälso- och sjukvårdsinsatser

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-02-23.

(D nr 012 – 134 / 04)

ÄRENDET

Förvaltningen har reviderat rutinerna för kvalitets-
säkring av hälso- och sjukvårdsinsatserna och föreslog
nämnden att godkänna dem.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande förslag på och revidering av rutiner för kvalitetssäkring av
hälso- och sjukvårdsinsatser daterat 1998-07-10.

__________________________


§105 Månadsrapport februari 2004

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-03-10.

ÄRENDET

Varje månad redovisar förvaltningen budgetläget
i form av en kortfattad rapport. Detta är månads-
rapporten för februari som redovisar bokförda
kostnader och intäkter tom februari månad.

BESLUT

1. Föreliggande månadsrapport godkänns.

________________________


§106 Anmälan av beslut från Länsstyrelsen i Stockholms län

Anmäldes Länsstyrelsen i Stockholms län tillsynsrapport/ /beslut 2004-02-16; Tillsyn av särskilt boende i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, Stockholm stad.

(D nr 504 – 157 / 03)

ÄRENDET

Länsstyrelsen har under 2003 genomfört tillsyn av särskilda boenden (äldreboenden) i Spånga-Tensta och skriver i till-synsrapporten bl.a. följande:

Bostadsstandarden är hög vid flertalet av stadsdelens särskilda boenden. Fristad sjukhem har dock flera enkelrum, utan eget hygienutrymme och några tvåbäddsrum. Lägenheterna för korttidsboende är koncentrerade till en enhet, vilket är positivt. Två gruppboenden för demenssjuka, har fler än nio boende per enhet, vilket är för många och bör beaktas i det fortsatta kvalitetsarbetet.

Verksamheterna har påbörjat arbetet med att upprätta individuella planer men de behöver utvecklas. Den sociala dokumentationen brister på flera håll. Vid sjukhemmet saknas individuellt utformade aktiviteter och det sociala innehållet får stå tillbaka till förmån för sjukvård.

Alla verksamheter har ett pågående kvalitetsarbete. Personalens bristande kunskap om anmälningsplikten vid missförhållanden (Lex. Sarah) måste åtgärdas liksom kännedom om klagomålshanteringen. Utbildningsnivån är hög. Ca 90 procent av personalen har någon form av vård- eller omsorgsutbildning.

Länsstyrelsen avslutar tillsynen och förutsätter att ansvarig nämnd åtgärdar bristerna. Bostadsstandarden återkommer länsstyrelsen till i annat sammanhang.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att godkänna anmälan samt uppdra åt förvaltningen att återkomma med redovisning av vilka åtgärder som vidtagits med anledning av rapporten.

Ordföranden Abdo Goriya (s) anmälde att s,v, och mp anslöt sig till yrkandet.


BESLUT

 1. Anmälan godkänns.

 2. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en redovisning av vilka åtgärder som vidtagits med anledning av de synpunkter som framkommit i rapporten.

_________________________


§107 Anmälan av svar gällande medborgarförslag

Anmäldes

a. Gatu- och fastighetskontorets svar 2004-02-25 gällande medborgarförslag om räcken mellan parkmark och Torpstugegränd samt Norra Vägen.

Gatu- och fastighetskontoret svarade att under våren 2003 startades ett försök på ett flertal ställen som innebar åtgärder i form av markeringar, men även fysiska avstängningar i form av påkörningsbara bommar. Innan utvärderingen av försöket är klar vill man inte medverka till fler avstängningar på gång- och cykelvägar.

(D nr 305 – 222 / 03)

b. Protokollsutdrag från idrottsnämnden 2004-02-17 angående medborgarförslag om maskinell uppspårning av skidspår på Järvafältet.

Av protokollet framgår att det i idrottsförvaltningens vinterprogram med 23 skidspår redan finns ett på Järvafältet, Granholmsspåret. Någon utökning är inte aktuell just nu.

(D nr 036 – 3 / 02)

BESLUT

1. Anmälan läggs till handlingarna.

_______________________


§108 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från lokala handikapprådets
sammanträde 2004-02-27.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

____________________


§109 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

Anmäldes protokoll från lokala pensionärsrådets
sammanträde 2004-02-19.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

__________________________


§110 Hjulstagruppen – ett center för autism och Aspergers syndrom

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-03-10.

(D nr 012 – 135 / 04)

ÄRENDET

Sedan 2003 bedriver Fridagruppen i stadsdelen daglig sysselsättning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Verksamheten vänder sig till vuxna personer med utvecklingsstörning och personer med förvärvad hjärnskada. Redan nu finns i verksamheten arbetstagare med diagnosen autism och Aspergers syndrom. Klara indikationer finns på att dessa inom en snar framtid kommer att bli fler. Därför planeras en ny verksamhet i Hjulsta centrum för dessa båda grupper. Verksamheten planeras för tio arbetstagare och sex handledare/personal.

Fridagruppen inom avdelningen för äldre och funktionshindrade föreslås få till uppgift att starta och driva Hjulstagruppen, ett center för autism och Aspergers syndrom, inom ramen för
sin dagliga verksamhet enligt LSS. Målet ska vara att inom Fridagruppen skapa en professionell resurs inte enbart för Spånga-Tensta utan även för Stockholm stad i övrigt.

Nämnden föreslogs godkänna att planeringen fortsätter och
att ansöka hos Kompetensfonden om medel för projektet.

BESLUT

 1. Stadsdelsförvaltningen ges i uppdrag att fortsätta planeringen för utökning av den dagliga verksamheten för funktionshindrade med inriktning mot personer med autism och Aspergers syndrom.

 2. Stadsdelsnämnden ansöker hos Kompetensfonden om medel för kompetenshöjande insatser för Fridagruppens personal under två år.

_________________________


§111 Konferensresa till Tallinn för Tekniska avdelningen

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-03-11.

(D nr 299 – 136 / 04)

ÄRENDET

Tekniska avdelning ansöker om att få förlägga sin
årliga planeringskonferens till Tallin i Estland.

Förvaltningen föreslog nämnden att godkänna
konferensresan.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner Tekniska avdelningens
planerade resa till Tallin den 1-3 juni 2004.

_________________________


§112 Inkomna allmänna offentliga handlingar februari 2004.

Anmäldes rubricerade förteckning 2004-03-11.

BESLUT

1. Förteckningen läggs till handlingarna.

_________________________


§113 Anmälan av att avtal träffats angående bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom förskola, skolbarnsomsorg och grundskola

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-01-20.

(D nr 105 – 230 / 03)

ÄRENDET

En upphandling avseende bemanningstjänster vid
tillfälliga vakanser inom grundskola, skolbarns-

omsorg och förskola har genomförts gemensamt för
Stockholms stads 18 stadsdelsnämnder.

Avtal har tecknats med sex företag om inhyrning
av tillfällig personal och med ett företag om
förmedling av personal.

Ramavtalet gäller from 1 april 2004.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

___________________


§114 Stadsdelsförvaltningar och utbildningsanordnare i samverkan för nya gruppers inträde på arbetsmarknaden

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-03-22.

(D nr 006 – 137 / 04)

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningarna i Kista, Rinkeby, Hässelby-Vällingby och Bromma har inbjudit Spånga-Tensta att delta i en gemensam ansökan till kompetensfonden avseende sysselsättningsskapande åtgärder för i första hand personer med försörjningsstöd.

Projektet syftar till att utveckla former för längre yrkes-förberedande utbildningar för de socialbidragstagare som står längst från arbetsmarknaden.

Förvaltningen föreslog nämnden att besluta att prioritera sina egna ansökningar gällande Lunda Nova och Livstycket. Om medel beviljas till både Lunda Nova och Livstycket och till det nu aktuella samverkansprojektet föreslogs nämnden godkänna även detta projekt.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade med instämmande av ledamöterna Madeleine Jacobsson (m) och Patrick Simonson (kd) att ärendet skulle bordläggas.

Ordföranden Abdo Goriya (s), ledamoten Jonas Ljungstedt (v) m.fl. yrkade att ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde samt yrkade bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden tog först upp bordläggningsyrkandet för beslut, vilket avslogs.

Omröstning begärdes.

Följande omröstningsordning fastställdes: Den som biträder avslagsyrkandet, dvs. att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde, röstar ja. Den som inte vill det rösta nej.


Följande ja-röster avgavs: ordföranden Abdo Goriya (s), ledamöterna Jonas Ljungstedt (v), Folke Nässla (mp), Eva Andersson-Ney (s), Rune Olofsson (s), Nils Thulén (s) och tjänstgörande ersättaren Erik Lindberg (s).

Följande nej-röster avgavs: vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), Madeleine Jacobsson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Markku Sirviö (m) och tjänstgörande ersättaren Jan Håkansson (fp).

Stadsdelsnämnden hade därmed med 7 röster mot 6 avslagit bordläggningsyrkandet.

Reservation mot beslutet anmäldes av fp, m och kd som också anmälde att de ej deltar i fortsatt beslut i ärendet.

Därefter tog ordföranden upp förvaltningens förslag för beslut, vilket bifölls.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden prioriterar sina egna ansökningar till Kompetensfonden angående sysselsättningsskapande åtgärder vid Lunda Nova och Livstycket.

 2. Om Kompetensfonden avser att bevilja medel till både Lunda Nova och Livstycket samt till det aktuella samverkansprojektet godkänner stadsdelsnämnden ansökan
  även till detta projekt.

Fp, m och kd deltog ej i beslutet.

Reservation mot beslutet att avslå bordläggningsyrkandet anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Madeleine Jacobsson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Markku Sirviö (m) och tjänstgörande ersättaren Jan Håkansson (fp) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot majoritetens beslut att inte bevilja bordläggning av ärendet.

Ärendet gäller en ansökan om 32 400 tkr och handlar om utvecklat samarbete mellan 5 stadsdelar. För stadsdelen Spånga-Tensta handlar det också om avvägningar mellan redan befintliga välfungerande projekt och nya.

Samtliga nämndledamöter måste beredas möjlighet att sätta sig in i ärendet. Ärendet utsändes till nämndens ledamöter 2 dagar innan sammanträdet och fanns inte aviserat på dagordningen.”

__________________


§115 Anmälan av avsägelse från nämndledamot

Anmäldes memorial 2004:4 Avsägelser och
fyllnadsval mm;
Carola Petrini (m) har avsagt sig uppdraget
som ersättare i stadsdelsnämnden.

(D nr 002 – 138 / 04)

BESLUT

1. Anmälan läggs till handlingarna.

____________________


§116 Ansökan om medel från ”Miljömiljarden” för projektet – återvinning av sandningssand

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-03-22.

(D nr 310 – 139 / 04)

ÄRENDET

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning har under 2003 genomfört ett omfattande försök att återvinna den sand
som sopas upp på gatorna efter vintersäsongen. Spånga-
Tensta har varit med och stöttat projektet ekonomiskt
och återvunnit ca 500 kubikmeter sand på detta sätt
förra vintern.

Arbetet med att utveckla metoder för att på ett rationellt
och kostnadseffektivt sätt återvinna sand/flis måste ske
i stor omfattning för att nå ett framgångsrikt resultat.

Stadsdelarna i västerort har därför gått samman och ansöker
nu genom Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning att ur den
så kallade ”miljömiljarden” erhålla 2,7 mkr för ett tvåårigt projekt med återvinning av uppsamlad sandningssand.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner ansökan om medel från ”Miljömiljarden” för projekt – återvinning av sandningssand.

______________________


§117 Ansökan om bidrag ut miljömiljarden avseende paraplyprojektet Södra Järva – rent och snyggt 2005-2008

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-03-22.

(D nr 310 – 140 / 04)

ÄRENDET

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ansöker tillsammans med
Rinkeby stadsdelsnämnd om medel ur Stockholms miljömiljard till ett paraplyprojekt, Södra Järva – rent och snyggt.
Ansökan avser flera omfattande och långsiktiga delprojekt.
och gäller tiden 2005 – 2008. De olika delprojekten syftar till att påverka attityder, beteendemönster och att öka kunskapen om miljöfrågornas betydelse bland medborgarna
på Södra Järva. Främst fokuserar projekten på nedskräpnings-problematiken samt att främja miljömedvetenhet och effektivare avfallshantering.

Förvaltningen föreslog nämnden att ansöka om medel till de redovisade projekten.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt
för fp+m+kd att bordlägga ärendet.

Ordföranden Abdo Goriya (s) m.fl. yrkade avslag till bordläggning och bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden tog först upp bordläggningsyrkandet för
beslut vilket avslogs.

Reservation mot avslaget anmäldes av fp, m och kd.

Fp, m, och kd anmälde att de ej deltog i vidare beslut i ärendet.

Ordföranden tog därefter upp förvaltningens förslag för
beslut vilket bifölls.


BESLUT

 1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att gemensamt med Rinkeby stadsdelsnämnd ansöka om 21 472 300 kronor ur Stockholms miljömiljard i enlighet med detta utlåtande.

 2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering i detta ärende.

Fp, m och kd deltog ej i beslutet.

Reservation mot beslutet att avslå bordläggningsyrkandet anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Madeleine Jacobsson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Markku Sirviö (m) samt tjänstgörande ersättaren Jan Håkansson (fp) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet att inte bordlägga ärendet

då vi anser att ett så stort ärende som omfattar en ansökan

om 21 472 300 kr och många omfattande projekt bör kräva att nämndens ledamöter nogsamt sätter sig in i ärendet.

Handlingarna till ärendet samt kompletterande dagordning utsändes 2 dagar innan sammanträdet. Detta anser vi vara alltför kort tid för att nämnden ska kunna göra en seriös bedömning.”

_______________


§118 Anmälan av svar från gatu- och fastighetskontoret

Anmäldes svar 2004-03-19 från gatu- och fastighetskontoret;

Svar på fråga angående eventuella planerade åtgärder på Sundbyvägen vid stadsdelsnämndens öppna möte den 26 februari.

(D nr 305 – 123 / 04)

ÄRENDET

I svaret framgår bl.a. att inga planer finns framtagna för ombyggnad av den aktuella delen av Sundbyvägen. Efter informationsmötena om genomförandet av 30-zoner på lokalgator i bostadsområden framkommer troligen synpunkter angående andra huvudgator. Därför anser gatu- och fastighetskontoret att samtliga huvudgator som kvarstår i förslagen, bör utredas vidare för att kunna prioritera för eventuella åtgärder.

BESLUT

1. Anmälan läggs till handlingarna.

_________________________


§119 Anmälan av skrivelse

Anmäldes skrivelse från Patrick Simonson m.fl. (kd)
gällande Alkoholpolicy vid uthyrning av lokaler.

Skrivelsen föreslog att förvaltningen skulle återkomma
till nämnden med en redogörelse för i vilken utsträckning
en sådan policy redan existerar och om så inte är fallet, föreslå hur en sådan policy skulle kunna utformas.

BESLUT

1. Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

_______________________


§120 Kurser/konferenser

Ordföranden Abdo Goriya (s) uppmanade alla i nämnden,
som har möjlighet, att delta i Ungdomsforum 23 april
och träffa ungdomarna.

Kunskapscentrums konferens för fritidsledarskap 3 maj
togs upp för beslut om deltagande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att 2 personer från majoriteten och oppositionen får delta i Kunskapscentrum för fritidsledarskap.

___________________


§121 Information /rapporter

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll, skrivelser mm

(Bilaga § 121)

______________________