Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2004-10-28

Sammanträde 2004-10-28

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tensta Träff, Hagstråket 13

Sammanträdet inleds med att stadsdelsdirektören går igenom de ärenden som ska behandlas vi Läs mer...d dagens sammanträde och allmänheten har möjlighet att ställa frågor.
Tidigast kl 18.30 börjar det formella sammanträdet.

1 Justering av dagens protokoll

Utseende av protokolljusterare
Tid för protokollets justering (3/11)

________________

2 Justering av föregående protokoll

Anmälan av protokollets justering
(23/9, 30/9)

_________________

3 Inkomna medborgarförslag

Utsänds endast till nämnd och förvaltningsledning

a. förslag att inrätta en Sinnenas Trädgård vid servicehuset i Tensta

b. förslag att vidta åtgärder så att vägnamnskyltarna i stadsdelen åter blir synliga

_____________________

4 Plan för äldreboenden inom stadsdelen – återremitterat ärende

Ärendet bordlagt vid sammanträdet 23/9

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-09-02.
(D nr 504 – 290 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner planen för äldreboenden.

2. Stadsdelsförvaltningen ges i uppdrag att vidta de åtgärder som krävs för att genomföra planen.

2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att årligen revidera planen.

___________________________

5 Angående nedläggning av gruppboende och dagverksamhet – återremiss

Ärendet bordlagt vid sammanträdet 23/9

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-09-02.
(D nr 504 – 291 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

_____________________

6 Stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta, samverkansgruppens förslag

Ärendet bordlades delvis vid sammanträdet 23/9

Föreligger bordlagd del av tjänsteutlåtande 2004-09-06.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna förslag från samverkansgruppens möte 2004-02-05 räknas till stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta enligt följande:

Medborgarkontoret;

Godkänna projektförslaget

b) Två väggfasta publika datorer, att 80 000 kr räknas till stadsdelsförnyelse.

Avslå projektförslagen

a) Två anställningar av kvalificerade vägledare, och

c) Anslagstavla, material, trycksaker, affischer och personalutbildning p.g.a. att dessa förslag är att betrakta som en utökning av den ordinarie verksamhet som medborgarkontoret redan bedriver och därmed ligger utanför riktlinjerna för stadsdelsförnyelse.

_____________________

7 Stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta. samverkansgruppens förslag

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-10-11.

Förslag till beslut

Stadsdelen beslutar att godkänna att förslag från samverkansgruppens möte 2004-02-05 räknas till stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta enligt följande:

1. Swiss, Somaliska kvinnor i Sverige; godkänna projektförslaget. Grundläggande hushållning; godkänna att en delfinansiering på 39 000 kr räknas till stadsdelsförnyelse under förutsättning att Familjebostäder finansierar återstående 25 000 kr.

2. Sibel basket cup; godkänna del av projektförslaget. Godkänna att utbildningsdelen av projektet för 31 500 kr räknas till stadsdelsförnyelse. Återstående del på 38 080 kr avslås p.g.a. att detta anknyter i alltför hög grad till själva turneringen vilket bedöms som föreningens ordinarie verksamhet.

3. Somaliska kultur- och författarorganisationen; Avslå projektförslaget Läroböcker, barn-, och ungdomslitteratur p.g.a. att förvaltningen inte utan sedvanlig upphandlings-rocedur kan gå in och stödja ett speciellt bokförlag. Detta är mer en fråga för olika slags läromedels- och bokförlag.

Samt att godkänna att följande förslag från samverkansgruppens senare möten räknas till stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta enligt följande:

4. Föreningen Kulturforum för Somaliska Talande; avslå projektförslaget Ungdoms- och äldreverksamhet p.g.a. att verksamheten har en allt för snäv etnisk målgrupp vilket inte bedöms gynna integrationen samt snarlika verksamheter redan bedrivs i stadsdelen på olika håll.

5. Blå Huset; godkänna projektförslagen;

c) Ungdomsrådet i Spånga-Tensta godkänna att 165 000 kr räknas till stadsdelsförnyelse.

d) TAC – Tensta Against Crime, godkänna att 50 000 kr räknas till stadsdelsförnyelse p.g.a. att dessa förslag riktar sig till en prioriterad åldersgrupp i stadsdelen. Denna utveckling av ungdomsarbetet genom Ungdomsrådet kommer att medföra ett ökat inflytande i samhället. TAC-projektet kommer att skapa en tryggare miljö och goda förebilder för våra tonåringar i stadsdelen.

6. JobAktiv – Coaching; godkänna projektförslaget ”Stöd till arbetssökande med arbetshinder för att möjliggöra praktikarbete och anställningar” godkänna att 860 000 kr för 2005 räknas till stadsdelsförnyelse. Det finns behov att utveckla en ny metodik med individorienterat stöd till arbetslösa med arbetshinder.

7. Projekt Kulturlänk; godkänna projektförslaget. Projektledare ½-tid under 16 månader överbrygga socialtjänstens ”kultur” till familjers ”kultur” godkänna att 539 000 kr räknas till stadsdelsförnyelse. Detta är ett nyskapande projekt som inriktar sig både på socialtjänsten/ /samhället och på bl.a. de somaliska familjerna för att förbättra samarbetet och förutsättningarna för att komma fram till rätt hjälpinsatser.

8. Föreningen Järva Folkets Park, Kulturgruppen; godkänna projektförslaget Cirkusskola på Eggeby gård, godkänna att 79 000 kr räknas till stadsdelsförnyelse. Genom denna nyskapande sommarlovsaktivitet tränas och synliggörs på ett nyutvecklande sätt mycket av det som är viktigt att ha med sig i skolan och i livet.

9. Allmän arkitekttävling för Taxinge och Tisslingeplan; godkänna projektförslaget. En delfinansiering på 300 000 kr föreslås godkännas att räknas till stadsdelsförnyelse. En allmän öppen arkitekttävling är ett nytt sätt att få fram kreativa och okonventionella förslag till en förnyelse av Tensta.

10. Hjulstaskolans idrotts- och kulturhall; godkänna projektförslaget. En delfinansiering på 8 mkr föreslås godkännas att räknas till stadsdelsförnyelse. Genom denna investering kan nya möjligheter till motion för alla åldersgrupper ges, en ny och utvecklad pedagogisk uppläggning av undervisningen i idrott och hälsa erbjudas, och en möjlighet att utöva och arrangera kulturaktiviteter av ett slag som inte erbjudits tidigare.

8 Ansökan om bidrag till kulturdagar från Svensk-Grekiska Föreningen i N Stockholm

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-10-18.
(D nr 008 – 304 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden avslår ansökan från svensk-Grekiska Föreningen i N. Stockholm.

_________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Rapport från möte hos SL angående utbudsplanen 2005

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-10-01.
(D nr 305 – 192 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

___________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Inrättande av ytterligare en entré till Spånga Station

Föreligger tjänsteutlåtande 2004—09-30.
(D nr 305 – 363 / 04)

Förslag till beslut

1. Förvaltningen får i uppdrag att översända av förvaltningen föreslagen skrivelse till Banverket med kopia för kännedom till stadens stadsbyggnadskontor och gatu- och fastighetskontor.

______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Angående livsmedelsaffär i Hjulsta

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-1009-08.
(D nr 004 – 365 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på medborgarmotionen

___________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Förslag till detaljplan för ny väg till Solvalla stallområde, del av kvarteret Ryktaren m.fl. inom stadsdelarna Bromsten och Bällsta

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-10-08.
(D nr 302 – 356 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden tillstyrker, med beaktande av i ärendet framförda synpunkter, ny väg till Solvalla stallområde och ny gång- och cykelväg till Ladbacksvägen enligt förslaget till ny detaljplan.

2. Inför, och under, detaljprojekteringen är det viktigt att stadsdelsförvaltningen får möjlighet att lägga synpunkter på utformningen av gång- och cykelvägen.

____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Remiss angående Stadsövergripande policy för alkoholförbud på gator och i parker

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-10-04.
(D nr 004 – 323 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta utlåtande.

Omedelbar justering.

______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Remissvar angående pappersflöden inom de pedagogiska verksamheterna

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-09-27.
(D nr 400 – 345 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen.
____________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Remiss av utredningen om statligt stöd för kvinnors organisering

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-10-05.
(D nr 004 – 329 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen om kvinnors organisering (SOU 2004:59) överlämna detta utlåtande.

______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Stockholm som försökskommun för hushållsnära tjänster. Yttrande över motion i kommunstyrelsen, rotel VI

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-10-15.
(D nr 006 – 368 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som yttrande över motionen lämna detta tjänsteutlåtande.

__________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Månadsrapport september 2004

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-09-29.

Förslag till beslut

1. Föreliggande månadsrapport godkänns.

_______________________

18 Kvalitetsgarantier 2004/2005. Avdelningen för omsorg om äldre och funktionshindrade

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-10-12.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner de föreslagna kvalitetsgarantierna för verksamhetsåret 2004/2005.

___________________

19 Kollouppföljning sommaren 2004

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-10-08.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av kollouppföljningen sommaren 2004.

________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Anmälan av redovisningen av bidrag till EU-valet

Utsänds endast till nämnd och förvaltningsledning

Anmäles Redovisning av bidrag inom ramen för regeringens demokratisatsning inför Europaparlamentsvalet 2004, 2004-09-20.

Förslag till beslut

1. Redovisningen läggs till handlingarna.

____________________

21 Anmälan av svar från Gatu- och fastighetskontorets gällande medborgarförslag

Utsänds endast till nämnd och förvaltningsledning

Anmäles Gatu- och fastighetskontorets svar 2004-08-11; Avstängning av gång och cykelvägar.

(- Intill det att gatu- och fastighetsnämnden, trafikutskottet, tagit beslut angående utvärderingen och slutsatser av försöket med markeringar och påkörningsbara bommar, vill region ytterstad ej medverka till fler avstängningar på gång- och cykelvägar.

- Den olagliga fordonstrafiken torde mer vara en övervakningsfråga för polismyndigheten.

- Gällande parkering på gång- och cykelvägen vid Rissnavägen 6 har kontoret varit i kontakt med parkeringsavdelningen i västerort för åtgärd.)

Förslag till beslut

1. Anmälan läggs till handlingarna.

_______________________

22 Anmälan av protokoll från ungdomsrådet

Anmäles protokoll från ungdomsrådets möte 2004-09-09.

Förslag till beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna.

____________________

23 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

Anmäles protokoll från

a. gemensamt sammanträde med Spånga-Tensta och Rinkeby lokala pensionärsråd 2004-09-23

b. sammanträde i Spånga-Tensta lokala pensionärsråd 2004-09-28.

Förslag till beslut

1. Protokollen läggs till handlingarna.

___________________

24 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäles protokoll från lokala handikapprådets sammanträde 2004-09-24.

Förslag till beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna.

_________________

25 Inkomna allmänna offentliga handlingar september 2004

Föreligger rubricerade förteckning 2004-10-12.

Förslag till beslut

1. Förteckningen läggs till handlingarna.

_______________________

26 Lokalt Brotts- och drogförebyggande Handlingsprogram i Spånga-Tensta

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-10-10.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner handlingsprogrammet för det lokala brottsförebyggande arbetet i stadsdelen Spånga-Tensta.

____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Förslag från medborgare om problematiken med stenkastning mot fönster mm

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-10-15.
(Dnr 004 - 385 / 04)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Sammanträdestider 2005

Föreligger tjänsteutlåtande 2004-10-15.

Förslag till beslut

1. Stadsdelnämnden Spånga-Tensta beslutar om sammanträdestider 2005 enligt följande:

Måndagen den 3 januari 2005 kl 8.30 Tenstagången 55
Torsdagen den 10 februari kl 18.00 Spånga Folkan
Torsdagen den 24 februari kl 18.00 Tensta Träff
Torsdagen den 31 mars kl 18.00 Spånga Folkan
Torsdagen den 21 april kl 18.00 Tensta Träff
Torsdagen den 19 maj kl 18.00 Spånga Folkan
Torsdagen den 16 juni kl 18.00 Tensta Träff
Torsdagen den 25 augusti kl 18.00 Spånga Folkan
Torsdagen den 22 september kl 18.00 Tensta Träff
Torsdagen den 20 oktober kl 18.00 Spånga Folkan
Torsdagen den 17 november kl 1800 Tensta Träff
Torsdagen den 15 december kl 18.00 Spånga Folkan

______________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Mötesinformation

Närvarande ledamöter
Abdo Goriya (s) ordf
Ann-Katrin Åslund (fp) vice ordf
Eva Andersson-Ney (s)
Christer Grunder (m)
Madeleine Jacobsson (m)
Jonas Ljungstedt (v)
Folke Nässla (mp)
Rune Olofsson (s)
Bengt Porseby (fp)
Patrick Simonson (kd)
Markku Sirviö (m)
Nils Thulén (s)
Agneta Åberg (s)

Närvarande ersättare
Alma Adan (m) tom § 317
Jan Håkansson (fp)
Svante Kindberg (fp)
Erik Lindberg (s)
Ghalia Malki (s)
Ole-Jörgen Persson (m)
Teghlatflasser Sauma (s)
Ornina Younan (s)

Anmält förhinder
Björn Begner (m), Anastasia Georgiadou (s) och Uno Gustin (kd)

I tjänsten närvarande
Stadsdelsdirektör Jack Kindberg, avdelningscheferna Gunnel Dahlin, Ante Hemphälä, Mats Carinder, Christer Ståhl, Cathrine Önnestam och Gabriel Marawgeh, verksamhetsrevisorn Jan Francke samt nämndsekreteraren Isa Bremark.

Under §§ 288 - 317 vid sammanträdet hade allmänheten rätt att närvara. Ett 25-tal personer var närvarande vid sammanträdet som inleddes med att stadsdelsdirektören gick igenom de ärenden som skulle behandlas vid dagens sammanträde följt av allmänhetens frågestund.

Det formella sammanträdet inleddes kl 19.05.

Utsågs att justera: Abdo Goriya, Ann-Katrin Åslund,

Justeringens tid och plats: Tenstagången 55, 2004-11-03

Paragrafer: 288 - 325

§288 Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordföranden Abdo Goriya utse Ann-Katrin Åslund att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet skulle justeras 2004-11-03.

Anmäldes, att stadsdelsnämndens protokoll 10/2004 från 2004-09-23 blivit justerat 2004-09-30.

_______________________

§289 Inkomna medborgarförslag

Anmäldes inkomna medborgarförslag

a. Förslag att inrätta en Sinnenas Trädgård vid servicehuset i Tensta.

(D nr 504 – 390 / 04)

b. Förslag att vidta åtgärder så att vägnamnsskyltarna i stadsdelen åter blir synliga samt att göra en översyn av växtligheten utmed trottoarer och vägbanor.

BESLUT

1. Medborgarförslagen överlämnas till förvaltningen för beredning.

_____________________

§290 Plan för äldreboenden inom stadsdelen – återremitterat ärende

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-09-02.

(D nr 504 – 290 / 04)

ÄRENDET

För Tensta servicehus innebär den nu föreliggande planen för äldreboenden att vid fullt genomförande halveras antalet servicehuslägenheter. Nya seniorlägenheter inrättas i omfattningen 24 – 36. Äldreboende för arabisktalande kan inrättas i den huskropp som lämnas. De gemensamma ytorna minskas vilket innebär att samlingssal, fotvård och hår-frisörska inte automatiskt blir kvar. Röda Korsets hobby-verksamhet kommer inte att kunna erbjudas utrymme.

För Fristad servicehus innebär planen att servicehuslägenheter minskas från 153 till 44. Antalet dygnetruntplatser kommer dock att vara intakt. Konsekvenserna för de allmänna aktiviteterna kan beskrivas först när utredningen om vilka lokaler som skulle kunna frånträdas har gjorts.

Förvaltningen framhöll att övergång från servicehus till seniorboende inte innebär att de nuvarande hyresgästerna får flytta. Däremot kommer de eventuella hyresgästerna att få sina bostäder via bostadsförmedlingens seniorboendekö och inte från biståndsbeslut.

I seniorboende finns inte tillgång till ”egna” sjukvårds-resurser utan det blir vårdcentralen som har sjukvårdsansvaret precis som för alla som bor i vanliga fastigheter.

Den gemenskap som kan upplevas i de gemensamma utrymmena försvinner troligtvis när dessa blir färre.

Förvaltningen föreslog nämnden att godkänna planen och ge förvaltningen i uppdrag att vidta de åtgärder som krävs och att årligen revidera planen.

Ärendet bordlades vid nämndens septembersammanträde och återupptogs nu till behandling.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd

att inte godkänna förvaltningens förslag till plan för äldreboende,

att inte omvandla delar av Fristad servicehus till äldreboende,

att återremittera planens del angående Tensta servicehus

med uppdrag till förvaltningen att återkomma med rapport om hur långt förhandlingarna mellan Syriska föreningen, bostadsbolaget och staden framskridit samt anförandetext.

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade gemensamt för s+v+mp att inte godkänna den föreliggande planen för äldreboende när det gäller omvandling av servicehuslägenheter till seniorbostäder samt att uppdra åt förvaltningen att fortsätta planeringen av äldreboende för arabisktalande i enlighet med tidigare förutsättningar.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för yrkandet från s+v+mp.

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade att beslutet skulle översändas till kommunstyrelsen vilket övriga nämnden anslöt sig till.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner inte den föreliggande planen för äldreboende när det gäller omvandling av servicehus- lägenheter till seniorlägenheter.

 2. Stadsdelsförvaltningen ges i uppdrag att fortsätta planeringen av äldreboende för arabisktalande i enlighet med tidigare förutsättningar.

 3. Stadsdelsnämnden beslöt att översända beslutet till kommunstyrelsen.

Reservation anmäldes med hänvisning till eget yrkande av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Madeleine Jacobsson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Bengt Porseby (fp) och Markku Sirviö (m) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

Att inte godkänna förvaltningens förslag till plan för äldreboende

Att inte omvandla delar av Fristad servicehus till seniorboende

Att återremittera planens del angående Tensta servicehus med uppdrag till förvaltningen att återkomma med rapport om hur långt förhandlingarna mellan Syriska föreningen, bostadsbolaget och staden framskridit

Att i övrigt anföra

Fristad servicehus är det enda servicehus som finns i gamla Spånga. Många äldre Spångabor ser det som en trygghet att Fristad finns när de inte längre känner att de klarar av att bo kvar i sitt gamla hem. I ärendet framkommer att det inte finns någon tom lägenhet på Fristad samt att antalet äldre ökar i vår stadsdel, något som också är fallet i hela Västerort. Vår bedömning är att det inom överskådlig tid kommer att finnas behov av alla de servicehuslägenheter som idag finns där. Fristad är idag ett mycket väl fungerande servicehus med hög kvalitet, de boende och personalen trivs. Sjukfrånvaron bland personalen har sjunkit från drygt 11% till 4,6% på två år, där ordnas många aktiviteter också av de boende själva. För att detta ska vara möjligt behövs gemensam-hetslokaler. Restaurangen används av många av de boende och fyller en viktig funktion för att minska ensamhet och isolering.

Efter att ärendet tidigare återremitterats och vi fått svar på en del av våra frågeställningar är det dags att ta ställning. Vi anser att Fristad servicehus ska bevaras i sin helhet. Våra partiers ställningstagande i kommunfullmäktige vad beträffar omvandlingen av servicehus till seniorboende är att omvandling endast ska ske där det finns många tomma lägenheter och det ska också vara styrkt att detta inte beror på en restriktivare biståndsbedömning. På Fristad finns inga tomma lägenheter och många vittnar om att man måste vara betydligt mer hjälpbehövande idag än för bara några år sedan för att bli beviljad plats på servicehus. (restriktivare bistånds-bedömning)

I Tensta servicehus föreslås att hus 7 inte längre hyrs av stadsdelen utan omvandlas till seniorlägenheter samt att syriska föreningen bereds möjlighet att starta äldreboende där genom att hyra direkt av värden. Vi ser mycket positivt på den möjlighet till valfrihet och mångfald i äldreboendena som då skulle bli i vår stadsdel men vill försäkra oss om att detta fortfarande är aktuellt, hur långt eventuella förhandlingar mellan parterna framskridit samt vilken tidsplan som finns. Vi föreslår därför att denna del av ärendet återemitteras för att klargöra dessa frågeställningar.

Samlingssalen I Tensta servicehus bör finnas kvar, den fyller en stor funktion och används ofta.

Förutom de synpunkter som framkommit ovan vad beträffar förslag till omvandling av servicehus till seniorboende i vår stadsdel anser vi att det nu är helt nödvändigt att reda ut kaoset i servicehusomvandlingen i hela staden.

Fullmäktige har beslutat att tillåta en omvandling av delar av stadens servicehusbestånd till så kallade seniorlägenheter. Konsekvenserna av omvandlingsbeslutet håller dock på att bli förödande för äldreomsorgen i många stadsdelar. Det blir allt tydligare hur stadsdelarnas besparingsbehov blir vägledande för omvandlingen. De pågående, nya ärendena om en nedläggning av servicehusen Rågsved, Axelsberg, Akalla och Nälsta visar alla tydligt hur pensionärernas rätt till omsorg sätts på undantag.

Omvandlingen till seniorbostad sker också utan att det finns någon som helst definition av vad som ryms inom begreppet seniorbostad. Frågor kring larmsystem, gemensamhetslokaler och annat förblir obesvarade. Bland de servicehus som nu omvandlas till seniorbostäder finns Mälteriet, där till och med brand-larmen monteras bort enligt en promemoria från stadsdels-förvaltningen i Maria-Gamla stan.

Allt fler boende på de servicehus som ska omvandlas nås nu också av beskedet att de kommer att tvångsförflyttas till ett annat servicehus. Detta sker trots att Stockholms stad, bland annat på hemsidan, tydligt ställt ut löften om allas rätt att bo kvar.

Mycket tyder nu också på att det överskott på tomma platser som i många fall tillåts motivera en omvandling, i själva verket beror på restriktivare biståndsbedömning. Av det i Vantör SDN aktuella ärendet om en omvandling av servicehuset i Rågsved framgår tydligt att det är restriktvare bistånds-bedömningar snarare än vikande efterfrågan som ligger bakom de tomma platserna.

Innan några beslut sker om omvandling anser vi att staden bör vidta följande åtgärder för att reda ut det kaos som nu råder i servicehusomvandlingen:

Totalt stopp för omvandling innan det finns en tydlig, stadsgemensam definition av vilken servicenivå som ska råda i seniorbostäder.

Samtliga boende i servicehus ska ha rätt att bo kvar med den biståndsnivå de bedömts för.

En stadsövergripande granskning av vilken påverkan en alltmer restriktiv biståndsbedömning i stadsdelarna fått på tillgången på tomma servicehuslägenheter.

För omvandling av servicehus till seniorbostäder krävs att stadsdelarna tydligt påvisar att omvandlingen sker på grund av ett överskott på tomma platser, inte som en budgethållnings-åtgärd.”

Särskilt uttalande avgavs av ordföranden Abdo Goriya (s), ledamöterna Jonas Ljungstedt (v), Folke Nässla (mp), Eva Andersson-Ney (s), Rune Olofsson (s), Nils Thulén (s) och Agneta Åberg (s) enligt följande:

”Ärendet har redan vid nämndens sammanträde i juni åter-remitterats med begäran om redovisning av förslagets konsekvenser. Vid sammanträdet i september beslutade
nämnden efter omröstning att bordlägga ärendet.

Efter överväganden och granskning av de redovisade konsekvenserna samt med hänsyn till de underhandssynpunkter som inhämtats från berörda pensionärsorganisationer m fl finner vi att det föreliggande förslaget när det gäller omvandlingen av de aktuella servicehusen långsiktigt kommer att medföra betydande och oacceptabla försämringar för de av stadsdelens innevånare som kommer att behöva servicehusboende.”

___________________________

§291 Angående nedläggning av gruppboende och dagverksamhet – återremiss

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-09-02.

(D nr 504 – 291 / 04)

ÄRENDET

Gruppboendet Linnéan på Elinsborgsbacken 7 är stadsdelens äldsta gruppboende och har med tiden blivit mycket nedslitet. Från 1 juni bor ingen på Linnéan pga fuktskada och ombyggnadsbehov.

Blåklockans dagverksamhet på Elinsborgsbacken 5 har plats för åtta deltagare men de senaste åren inte haft full beläggning, senaste året endast fyra inskrivna. Fler har avstått plats eller velat vänta på plats på Fristad eller Hedvig. Enligt lag är kommunerna skyldiga att anordna dagvård endast till dementa. Verksamheterna på Hedvig och Fristad fyller stads-delens behov.

Förvaltningen föreslog att gruppboendet Linnéan på Elinsborgsbacken 7 återlämnas till hyresvärden. De fyra inskrivna på Blåklockans dagverksamhet kan erbjudas annan aktivering utan att någon enskild persons situation försämras.

Nämnden bordlade ärendet vid septembersammanträdet och återupptog det nu till behandling.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att inleda omvandling av Blåklockans dagverksamhet till social dagvård utan krav på biståndsbedömning, att ta fram plan för uppsökande verksamhet bland äldre över 80 år samt anförandetext.

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade gemensamt för s+v+mp bifall till förvaltningens förslag samt yrkade bifall till fp+m+kd:s förslag om uppsökande bland äldre över 80 år.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för yrkandet från s+v+mp.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

 2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för inrättande av uppsökande verksamhet bland äldre medborgare över 80 år i Spånga-Tensta.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Madeleine Jacobsson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Bengt Porseby (fp) samt Markku Sirviö (m) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

Att uppdra åt förvaltningen att inleda omvandling av Blåklockans dagverksamhet i Tensta servicehus till social dagvård utan krav på biståndsbedömning

Att ta fram en plan för inrättande av uppsökande verksamhet bland äldre medborgare över 80 år i Spånga-Tensta

att i övrigt anföra

Det är anmärkningsvärt att nedläggning av två verksamheter inom stadsdelens äldreomsorg läggs fram till nämnden som ett förslag att godkänna rapporten.

Beslut om omvandlingar och nedläggningar är beslut som ska tas av stadsdelsnämnden.

Det är än mer anmärkningsvärt att dagverksamheten Blåklockan redan är nedlagd.

Ärendet återremitterades vid junisammanträdet då vi önskade svar på vissa frågeställningar.

Vi har nu fått svar som visar att ingen uppsökande verksamhet funnits i stadsdelen de senaste två åren på grund av det tuffa ekonomiska läget inom äldreomsorgen (trots skattehöjningen). I stadsdelen bor många äldre kvar i sina bostäder och försöker så långt möjligt klara sig själva med hjälp av anhöriga. Många vet inte heller vilken hjälp som finns att tillgå. En frivillig uppsökande verksamhet för personer över 80 år kan fungera som en trygghet både för den äldre och för anhöriga, man vet vart man ska vända sig den dag behovet uppstår. En uppsökande verksamhet i vår stadsdel är extra viktig då det finns äldre medborgare som har svårt att läsa det svenska språket. Planerna för att inrätta uppsökande verksamhet i stadsdelen bör snarast påbörjas.

I Spånga-Tensta finns numera två dagverksamheter, dit kan endast de som fått ett biståndsbeslut på dagverksamhet gå.

På Tensta servicehus finns behov av en dagverksamhet dit boende på servicehuset samt de som har eget boende kan vara välkomna utan att ha fått ett biståndsbeslut. Då personalen
på Blåklockan fortfarande finns i Tensta servicehus finns ett bra tillfälle att omvandla Blåklockans verksamhet till något som kommer betydligt fler människor till del.”

____________________

§292 Stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta, samverkansgruppens förslag

Förelåg bordlagd del av tjänsteutlåtande 2004-09-06.

(D nr 004 – 376 / 04)

ÄRENDET

Vid stadsdelsnämndens septembersammanträde bordlades den del av ärendet som gällde medborgarkontoret.

Samverkansgruppens förslag från 2004-02-04 gällande medborgarkontoret avsåg

a) 2 anställningar av kvalificerade vägledare 750 000 kr

b) 2 väggfasta publika datorer 80 000 kr

c) anslagstavla, material, trycksaker och personalutbildning 70 000 kr

Förvaltningen föreslog nämnden att godkänna projektförslaget b) samt avslå att projektförslagen a) och c) skulle räknas till stadsdelsförnyelse.

Ärendet återupptogs nu till behandling.

YRKANDEN

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade gemensamt för s+v+mp bifall till förvaltningens förslag b) samt avslag till förvaltningens förslag a) och c).

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd bifall till förvaltningens förslag i sin helhet.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för det gemensamma förslaget från s+v+mp.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna förslag från samverkansgruppens möte 2004-02-05 räknas till stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta enligt följande:

Medborgarkontoret;

Godkänna projektförslagen att räknas till stadsdelsförnyelse

a) Två anställningar av kvalificerade vägledare 750 000 kr

b) Två väggfasta publika datorer 80 000 kr,

c) Anslagstavla, material, trycksaker, affischer och personalutbildning 70 000 kr.

Reservation mot beslutet till förmån för eget yrkande anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Madeleine Jacobsson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Bengt Porseby (fp) och Markku Sirviö (m).

_____________________

§293 Stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta. samverkansgruppens förslag

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-10-11.

(D nr 004 – 376 / 04)

ÄRENDET

Kommunfullmäktige har beslutat om riktlinjer för stadsdels-förnyelse att gälla 2003-2006. För Spånga-Tenstas del avsattes 10,1 mkr per år att beslutas av stadsdelsnämnden. För att arbetsgruppernas förslag ska kunna räknas till stadsdels-förnyelse ska riktlinjerna vara uppfyllda.

Förvaltningen föreslog i detta tjänsteutlåtande att projektförslag för sammanlagt 10 063 500 kr godkänns enligt följande:

 1. Swiss, Somaliska kvinnor i Sverige; godkänna 39 000 kr under förutsättning att Familjebostäder finansierar 25 000 kr

 2. Sibel basket cup; godkänna 31 500 kr

 3. Somaliska kultur- och författarorganisationen; avslag

 4. Föreningen Kulturforum för Somaliska Talande; avslag

 5. Blå Huset; godkänna 165 000 kr (c) samt 50 000 kr (d)

 6. JobbAktiv – Coaching; godkänna 860 000 kr

 7. Projekt Kulturlänk; godkänna 539 000 kr

 8. Föreningen Järva Folkets Park, Kulturgruppen; godkänna 79 000 kr

 9. Allmän arkitekttävling för Taxinge och Tisslingeplan; godkänna 300 000 kr

 10. Hjulstaskolans idrotts- och kulturhall; godkänna 8 mkr

YRKANDEN

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade gemensamt för s+v+mp bifall till förvaltningens förslag 1-3 och 5-10 samt delvis bifall till förslag 4 (bevilja 55 000 kr till seminarier, studiecirklar och föreläsningar samt 35 000 kr till sportaktiviteter och turnering för ungdom).

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd

avslag till förvaltningens förslag p 1

bifall till förvaltningens förslag p 2-4

att återremittera p.5c för redovisning av konkreta planer

bifall till p 5d

bifall till p 6 samt uppdra åt förvaltningen att utveckla modellen i högre grad mot Skärholmsmodellen

bifall till p 7-10

BESLUTSGÅNG

Ordföranden Abdo Goriya (s) ställde förslagen mot varandra punkt för punkt.

Under punkt 5c tog ordföranden först upp återremissyrkandet för beslut vilket avslogs.

Fp, m och kd meddelade att de ej deltog i beslutet under punkt 5c.

Vid proposition på yrkandena fann ordföranden att det fanns majoritet för det gemensamma förslaget från s+v+mp.

BESLUT

Stadsdelen beslutar att godkänna att förslag från samverkansgruppens möte 2004-02-05 räknas till stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta enligt följande:

1. Swiss, Somaliska kvinnor i Sverige; godkänna projektförslaget. Grundläggande hushållning; godkänna att en delfinansiering på 39 000 kr räknas till stadsdelsförnyelse under förutsättning att Familjebostäder finansierar återstående 25 000 kr.

2. Sibel basket cup; godkänna del av projektförslaget.

Godkänna att utbildningsdelen av projektet för 31 500 kr räknas till stadsdelsförnyelse. Återstående del på 38 080 kr avslås p.g.a. att detta anknyter i alltför hög grad till själva turneringen vilket bedöms som föreningens ordinarie verksamhet.

3. Somaliska kultur- och författarorganisationen; Avslå projektförslaget

Läroböcker, barn-, och ungdomslitteratur p.g.a. att förvaltningen inte utan sedvanlig upphandlings- procedur kan gå in och stödja ett speciellt bokförlag. Detta är mer en fråga för olika slags läromedels- och bokförlag.

Samt att godkänna att följande förslag från samverkansgruppens senare möten räknas till stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta enligt följande:

4. Föreningen Kulturforum för Somaliska Talande; godkänna del av projektförslaget .

Godkänna att seminarier, studiecirklar och föreläsningar för 55 000 kr samt sportaktiviteter och turnering för ungdom för 35 000 kr räknas till stadsdelsförnyelse.

5. Blå Huset; godkänna projektförslagen;

c) Ungdomsrådet i Spånga-Tensta godkänna att 165 000 kr räknas till stadsdelsförnyelse.

d) TAC – Tensta Against Crime, godkänna att 50 000 kr räknas till stadsdelsförnyelse p.g.a. att dessa förslag riktar sig till en prioriterad åldersgrupp i stadsdelen. Denna utveckling av ungdomsarbetet genom Ungdomsrådet kommer att medföra ett ökat inflytande i samhället. TAC- projektet kommer att skapa en tryggare miljö och goda förebilder för våra tonåringar i stadsdelen.

6. JobAktiv – Coaching; godkänna projektförslaget

”Stöd till arbetssökande med arbetshinder för att möjliggöra praktikarbete och anställningar” godkänna att 860 000 kr för 2005 räknas till stadsdelsförnyelse. Det finns behov att utveckla en ny metodik med individorienterat stöd till arbetslösa med arbetshinder.

7. Projekt Kulturlänk; godkänna projektförslaget .

Projektledare ½-tid under 16 månader överbrygga social- tjänstens ”kultur” till familjers ”kultur” godkänna att 539 000 kr räknas till stadsdelsförnyelse. Detta är ett nyskapande projekt som inriktar sig både på socialtjänsten/ /samhället och på bl.a. de somaliska familjerna för att förbättra samarbetet och förutsättningarna för att komma fram till rätt hjälpinsatser.

8. Föreningen Järva Folkets Park, Kulturgruppen; godkänna projektförslaget

Cirkusskola på Eggeby gård, godkänna att 79 000 kr räknas till stadsdelsförnyelse. Genom denna nyskapande sommarlovsaktivitet tränas och synliggörs på ett nyutvecklande sätt mycket av det som är viktigt att ha med sig i skolan och i livet.

9. Allmän arkitekttävling för Taxinge och Tisslingeplan; godkänna projektförslaget.

En delfinansiering på 300 000 kr godkänns att räknas till stadsdelsförnyelse. En allmän öppen arkitekttävling är ett nytt sätt att få fram kreativa och okonventionella förslag till en förnyelse av Tensta.

10. Hjulstaskolans idrotts- och kulturhall; godkänna projektförslaget .

En delfinansiering på 8 mkr godkänns att räknas till stadsdelsförnyelse. Genom denna investering kan nya möjligheter till motion för alla åldersgrupper ges, en ny och utvecklad pedagogisk uppläggning av undervisningen i idrott och hälsa erbjudas, och en möjlighet att utöva och arrangera kulturaktiviteter av ett slag som inte erbjudits tidigare.

Fp, m och kd deltog ej i beslut 5c

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Madeleine Jacobsson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Bengt Porseby (fp) och Markku Sirviö (m) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

Att avslå förvaltningens förslag på punkten 1

Att bifalla förvaltningens förslag på punkterna 2-4

Att återemittera punkten 5 c för en redovisning av konkreta planer för verksamheten.

Att bifalla punkten 5 d

Att bifalla punkten 6 samt uppdra åt förvaltningen att inom ramen för Jobbcoaching utveckla modellen i högre grad mot Skärholmsmodellen, där kraven på jobb synes kraftfullare i de fall där arbetslöshet är enda orsaken till socialbidragsberoendet.

Att bifalla förslagen på punkterna 7-10.”

_____________________________

§294 Ansökan om bidrag till kulturdagar från Svensk-Grekiska Föreningen i N Stockholm

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-10-18.

(D nr 008 – 304 / 04)

ÄRENDE

Svensk-grekiska Föreningen i N. Stockholm ansöker om bidrag med 50.000 kr för två kulturdagar. Temat för kulturdagarna ska vara ungdomar mot narkotika, om jämställdhet, första generationen greker i Sverige.

Förvaltningen föreslog nämnden att avslå ansökan.

YRKANDEN

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade gemensamt för s+v+mp att bevilja bidrag med 25 000 kr.

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beviljar Svensk-Grekiska Föreningen i N. Stockholm bidrag med 25 000 kr.

Reservation mot beslutet, med hänvisning till eget yrkande, anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Madeleine Jacobsson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Bengt Porseby (fp) och Markku Sirviö (m).

_________________________

§295 Rapport från möte hos SL angående utbudsplanen 2005

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-10-01.

(D nr 305 – 192 / 04)

ÄRENDET

I ärendet rapporterade förvaltningen om vad som tagits upp vid mötet med SL med anledning av utbudsplan 2005 bl.a.:

- Buss linje 517 borde gå också via Tensta. SL lovade studera möjligheten.

- Bättre tillgänglighet till pendeltåg och tunnelbana. SL gör inga stora ombyggnader i avvaktan på nybyggnad av bussterminal men däremot borde trappmarkeringar kunna göras.

- Förvaltningen önskade större spridning av busslinjerna 118/119 vilket SL lovade undersöka.

- Förlängning av linje 119 önskades till Frösundavik. SL rekommenderade pendeltåg istället för buss som skulle bli en lång och långsam förbindelse.

- Turtätheten på linje 118 har minskat från hösten 2004 under helgerna. Som budgetförutsättningarna ser ut nu planerar SL inga ytterligare förändringar för 2005.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

___________________________


§296 Inrättande av ytterligare en entré till Spånga Station

Förelåg tjänsteutlåtande 2004—09-30.

(D nr 305 – 363 / 04)

ÄRENDET

Skrivelsen från Ann-Katrin Åslund (fp) ”Inrätta ytterligare en entré till Spånga station” har beretts av förvaltningen.

Förvaltningen har skrivit till SL om behov av ytterligare en entré.

Förvaltningen föreslog nämnden att översända skrivelsen till Banverket och för kännedom till stadsbyggnadskontoret och till gatu- och fastighetskontoret.

BESLUT

1. Förvaltningen får i uppdrag att översända av förvaltningen föreslagen skrivelse till Banverket med kopia för kännedom till stadens stadsbyggnadskontor och gatu- och fastighetskontor.

Särskilt uttalande avgavs av en enig stadsdelsnämnd enligt följande:

”Önskemålet om en entré som tillgodoser de som färdas till eller ifrån områdena väster om Spånga station har tidigare framförts. Genom det nya bostadsområdet vid Gunnebo har frågan fått ny aktualitet och ytterligare accentuerats.

Vi bifaller därför i huvudsak det föreliggande förslaget till skrivelse med understrykande av behovet av tillgänglighet jämväl från Solhöjden. Vi vill också påminna om vad som ofta framförs från synskadade d v s vikten av att vid byggandet av trappor markera första och sista stegen.”

______________________

§297 Angående livsmedelsaffär i Hjulsta

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-10-08.

(D nr 004 – 365 / 04)

ÄRENDET

En medborgare i Hjulsta beskriver svårigheten att inte ha någon butik i närområdet, sedan livsmedelsbutiken stängdes i maj i år.

Förvaltningen har varit i kontakt med fastighetsägaren Svenska Bostäder. Det finns idag en lång kö av intressenter som vill hyra lokalen för olika butiksändamål. Den nuvarande lokalytan räcker till både livsmedelsaffär och andra typer av verksamheter. Fastighetsägaren har planer på att bygga om lokalen och minska ytan och därigenom möjliggöra en mer lönsam försäljning av livsmedel.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på medborgarmotionen.

___________________________

§298 Förslag till detaljplan för ny väg till Solvalla stallområde, del av kvarteret Ryktaren m.fl. inom stadsdelarna Bromsten och Bällsta

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-10-08.

(D nr 302 – 356 / 04)

ÄRENDET

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som innebär att befintlig tillfart till Solvalla stallområde från Ulvsundavägen ersätts med en ny förbindelse mellan Körsvensvägen och Gamla Bromstensvägen. Mellan den nya vägen och bebyggelsen vid Ladbacksvägen/Södra Vägen anläggs en gång- och cykelväg. Möjlig byggstart är tredje kvartalet 2005 om inte planarbetet försenas.

I tjänsteutlåtandet framförde förvaltningen bla följande synpunkter:

För att öka sannolikheten för att trafiken verkligen lokaliseras till huvudparkeringen föreslog förvaltningen att gatu- och fastighetskontoret kommer överens med Solvalla om att stänga sin västra entré.

Förvaltningen underströk vikten av att tillräcklig hänsyn tas för att säkerställa nuvarande grundvattennivå.

Bällsta Å-park ska utvidgas, 7500 kvm parkmark tillskapas norr om ån, istället för det intrång i naturmark som måste göras vilket förvaltningen ansåg vara god kompensation.

Förvaltningen ansåg att trafiksäkerhetsfrågorna bör studeras vidare i projekteringsskedet. Högre hastighet än 30 km/tim bör förhindras.

Förvaltningen föreslog nämnden att tillstyrka förslaget med beaktande av synpunkterna i tjänsteutlåtandet.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden tillstyrker, med beaktande av i ärendet framförda synpunkter, ny väg till Solvalla stallområde och ny gång- och cykelväg till Ladbacksvägen enligt förslaget till ny detaljplan.

 2. Inför, och under, detaljprojekteringen är det viktigt att stadsdelsförvaltningen får möjlighet att lägga synpunkter på utformningen av gång- och cykelvägen.

____________________


§299 Remiss angående Stadsövergripande policy för alkoholförbud på gator och i parker

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-10-04.

(D nr 004 – 323 / 04)

ÄRENDET

Samtliga stadsdelsnämnder har fått kommunstyrelsens uppdrag att i samråd med respektive polismästardistrikt/närpolisområde utvärdera nu gällande förbudsområden för alkohol samt inkomma med förslag till förändringar.

Förvaltningen ansåg att det behövs gemensamma förhållningssätt och riktlinjer kring alkoholförtäring på allmän plats i staden. Om alkoholförbud införs generellt i t.ex. alla parker mellan vissa klockslag bör tidsangivelsen vara gemensam för hela staden.

Förvaltningen föreslog utökat alkoholförbud på följande platser i stadsdelen:

 1. Tensta centrum: Gullingeparken fram till Gullingeskolan samt hela Tenstaplan, Tenstagången och Taxingegränd/-plan.

 2. Hjulsta: Hela Hjulsta torg framför T-baneingången

 3. Spånga: Svandammen. Hela parken fram till Solhemsskolan samt till Värsta Gård.

 4. Bromsten: Fristadsplan

Dessutom omfattas samtliga förskolegårdar av alkoholförbudet.

Alla gamla förbudsområden föreslogs kvarstå såsom skolgårdar, parklekar, centrum och andra lokalt specificerade platser (Hjulsta Centrum, Tensta Centrum, Spånga Kyrka, kv.Värsta
Gård 23, Spånga Centrum och Bromstensplan).

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att avslå förslaget samt anförandetext.

Ordföranden Abdo Goriya (s) m.fl. yrkade bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta utlåtande.

Reservation mot beslutet anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Madeleine Jacobsson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Bengt Porseby (fp) och Markku Sirviö (m) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

Att avslå förslaget

Att därutöver anföra

Vi har förståelse för den oro många känner inför de problem som uppstår i samband med stor alkoholförtäring i Stockholms parker och på andra offentliga platser. Att barn inte vågar gå ensamma till skolan, eller att äldre inte vågar gå ut, på grund av rädsla för aggressiva missbrukare är naturligtvis helt oacceptabelt.

Ett generellt förbud mot alkoholkonsumtion i parker och grönområden är dock ingen lösning på problemet. Redan i dag finns stöd i lagen – såväl den allmänna ordningsstadgan som polislagen – för att ingripa mot störande personer. Det grundläggande problemet handlar om den ständiga polisbrist som råder i Stockholm, och som omöjliggör ett effektivt ingripande mot störande personer.

Ett förbud mot alkoholförtäring i parker får endast effekt om ordningsmakten har resurser att upprätthålla förbudet. Med den polisbrist som råder kommer förbudet med all sannolikhet att bli ett slag i luften när det gäller att minska störande alkoholmissbruk i parkerna.

Istället riskerar förbudet att uteslutande drabba dem, som under ordnade och trivsamma former vill dricka alkohol i stadens grönområden. För många, såväl innerstads- som ytterstadsbor, har möjligheten att äta picknick i det gröna med tillhörande valfri dryck blivit mycket uppskattad.

Ungdomar som samlas ute i stora grupper och samtidigt förtär alkohol eller andra droger förstör sin egen framtid, stör och skrämmer personer i alla åldrar. Redan i dagens läge ger lagen möjlighet att ingripa mot detta. Så sker dock sällan. Idag finns tydliga förbud mot narkotikaförsäljning, trots detta är Gullingeparken ett av Stockholms ”köpcentra” för narkotika.

För att komma till rätta med otryggheten i stadens parker krävs inte fler förbud utan insatser från föräldrar, föreningsliv, fältassistenter och fler poliser.”

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

______________________


§300 Remissvar angående pappersflöden inom de pedagogiska verksamheterna

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-09-27.

(D nr 400 – 345 / 04)

ÄRENDET

Stadsdelsnämnderna har på remiss fått stadsledningskontorets utredning av pappersflöden inom de pedagogiska verksamheterna. De pedagogiska verksamheterna är utsatta för en oerhörd informations- och uppgiftsinsamling. De viktigaste utgångs-punkterna för att minska insamling av information och uppgifter från förskolor och skolor är enligt utredningen:

* Utgå från behovet av resultat och information hos olika intressenter.

* Principen att endast samla in uppgifter som intressenterna måste ha och att därutöver vara återhållsam med undersökningar och resultatinsamlingar.

* Att så långt möjligt använda insamlat material i flera syften och samordna insamlingarna.

* En förbättrad dialog och återkoppling av insamlat material leder till pedagogisk och organisatorisk utveckling.

* Viktigt att tidsplaner och anvisningar tydligt anger när och vad som skall lämnas under det löpande budgetåret.

* Databas/resultatserver med de uppgifter som måste finnas för uppföljning och utvärdering.

* Fristående, enskild och extern verksamhet skall omfattas av de principer och rutiner för insamling av resultat och information som gäller för de kommunala verksamheterna i den utsträckning det är möjligt.

Enligt förvaltningens uppfattning har utredningen fångat det väsentliga och några ändringar eller tillägg föreslogs inte. Dock ville förvaltningen understryka arbetsgruppens för-bättringsförslag angående databaser. Enligt förvaltningen bör staden utreda om verktyg som redan finns på marknaden, Schooolsoft, Rexnet m fl, kan fylla även denna funktion.

Målet bör vara att lagra information på endast ett ställe och att med behörighetstilldelning låta olika intressenter ta del av information på olika nivåer.

YRKANDEN

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade gemensamt för s+v+mp bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) samt ledamöterna Madeleine Jacobsson (m) och Patrick Simonson (kd) anmälde att de lämnade ärendet utan eget ställningstagande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen.

Fp, m och kd lämnade ärendet utan eget ställningstagande.

____________________________

§301 Remiss av utredningen om statligt stöd för kvinnors organisering

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-10-05.

(D nr 004 – 329 / 04)

ÄRENDET

Regeringens utredning, som har haft till uppgift att analysera och utvärdera det statliga bidraget till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet samt föreslå förändringar för att anpassa bidraget till hur samhället och kvinnoorganisationerna har utvecklats, har remitterats till nämnden för yttrande.

Utredningen har gjort en omfattande analys utifrån uppdragen och presenterat ett förslag till nytt statsbidrag för kvinnors organisering. Förslaget innebär att stödet till kvinno-organisationer sker utifrån samma principer på en jämförbar nivå som till andra folkrörelser.

Stadsdelsförvaltningen var i huvudsak positiv till utredningens förslag. Förvaltningen lyfte fram de svårigheter som finns att lokalt ge lokala kvinnoorganisationer ett långsiktigt stöd. Vidare framhölls vikten av att det statliga stödet utformas så att betydelsefulla lokala insatser inte riskerar att bli utan stöd bara för att de lokala organisationsformerna inte är anpassade till de statliga villkorens utformning. Slutligen ansåg förvaltningen att en större andel av det föreslagna statsbidraget borde gå till verksamhetsbidrag istället för bidrag till riksorganisationer.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen om kvinnors organisering (SOU 2004:59) överlämna detta utlåtande.

______________________

§302 Stockholm som försökskommun för hushållsnära tjänster

Yttrande över motion i kommunstyrelsen, rotel VI

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-10-15.

(D nr 006 – 368 / 04)

ÄRENDET

Moderaterna har i motion väckt frågan om Stockholm ska
vara försökskommun för hushållsnära tjänster.

Förvaltningens yttrade sig endast utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv.

Förvaltningen ansåg att alla försök att minska arbetslösheten och höja förvärvsfrekvensen är värda att beakta. För den enskilde är alla möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden värdefulla. Hushållsnära tjänster skulle kunna vara ett sådant sätt.

YRKANDEN

Ledamoten Madeleine Jacobsson (m) yrkade gemensamt för m+fp+kd att bifalla motionen samt anförandetext.

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade med instämmande av Jonas Ljungstedt (v) och Folke Nässla (mp) bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för förvaltningens förslag.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som yttrande över motionen lämna detta tjänsteutlåtande.

Reservation mot beslutet anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Madeleine Jacobsson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Bengt Porseby (fp) samt Markku Sirviö (m) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

att bifalla motionen samt

att därutöver anföra

Förvaltningen har på ett bra sätt påtalat vikten av att skapa arbetstillfällen både i Spånga-Tensta och i övriga Stockholm. Utöver förvaltningens yttrande förtjänar att påpekas att det system som införts i Finland visar att det är möjligt att minska arbetslösheten samtidigt som
man erbjuder rimliga förutsättningar för heltidsarbetande människor att klara sin livssituation. Färsk statistik visar att närmare 100.000 personer idag är anställda i olika hushållsjobb i Finland. Av dessa har drygt 60.000 tillkommit som en följd av att den vita sektorn vuxit på bekostnad av den svarta sedan hushållen fick dra av kostnader för tjänster som utförs i hemmet. Att systemet nu permanentats och omfattar många användare visar tydligt
att det finns både utbud och efterfrågan för den här typen av tjänster. Det är uppenbart att det också i Sverige finns ett behov av ett liknande system.

Precis som motionären anför finns det många människor som idag har svårt att hantera sin livssituation. Heltidsarbete, arbete i hemmet och nära kontakt med barnen är ofta en ekvation som inte går ihop. Ett system liknande det finska skulle kunna förbättra den livssituationen samtidigt som det erbjuder nya möjligheter för människor som idag går arbetslösa eller arbetar svart.

Stockholm skulle kunna tjäna mycket på att bli försökskommun för hushållsnära tjänster. Den delvis hemmagjorda lågkonjunkturen i huvudstaden förstärker behovet av att hitta nya vägar att minska arbetslösheten.”

Särskilt uttalande anmäldes av ordföranden Abdo Goriya (s), ledamöterna Jonas Ljungstedt (v), Folke Nässla (mp), Eva Andersson-Ney (s), Rune Olofsson (s), Nils Thulén (s) och Agneta Åberg (s) enligt följande:

”Företag som sysslar med företagsnära tjänster finns redan idag. De som vill kan köpa dessa tjänster. Men det är knappast den typ av arbeten som ska gynnas generellt genom skattesubventionering. Istället ska det vara som idag där äldre och funktionshindrade erbjuds hemtjänst och liknande hjälp utifrån deras behov.

Så här skriver Jämställdhetsombudsmannen: ’JämO stöder inte förslaget om att införa subventionerade hushållsnära tjänster. Förslaget är ägnat att urholka ett effektivt jämställdhetsarbete eftersom det konserverar mönstret att män inte har anledning att ta ansvar för barn och hushållsarbete.’

Risken är stor att de här arbetena utvecklas till en kvinnofälla. Varför inte försöka få fler kvinnor att arbeta i traditionellt mansdominerande yrken som till exempel inom byggbranschen?”

__________________________


§303 Månadsrapport september 2004

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-09-29.

ÄRENDET

Varje månad redovisar förvaltningen budgetläget i form av en kortfattad rapport. Detta är månadsrapporten för september. Den innehåller bokförda kostnader och intäkter samt prognoser för året, både avdelningsvis och per resultatenhet.

Budgetläget inom anslag 1, verksamhetsanslaget, bedömdes i sin helhet vara i balans i tertialrapport 2, men förbrukningen är hög och det ekonomiska läget darrigt. Resultatenheterna beräknas till största delen disponera sina överskott från 2004. Avsatta buffertar bedöms kunna parera verksamhetsområden där kostnaderna befaras bli höga.

Kostnaderna för försörjningsstöd fortsätter att ligga högt. Prognosen pekar mot ett underskott om 25 mkr.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att uppdra åt förvaltningen att återkomma med redovisning av de åtgärder som bedrivs för att minska arbetslösheten och öka förvärvsfrekvensen samt att presentera ytterligare åtgärder för att minska underskottet för försörjningsstöd innefattande införande av jobbgaranti.

Övriga i nämnden anslöt sig till Ann-Katrin Åslunds yrkande.

BESLUT

 1. Föreliggande månadsrapport godkänns.

 2. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till stadsdels- nämnden med en redovisning av de åtgärder som idag bedrivs för att minska arbetslösheten och öka förvärvsfrekvensen i stadsdelen.

 3. Förvaltningen får i uppdrag att presentera ytterligare åtgärder för att minska det prognosticerade underskottet för försörjningsstöd på 25 miljoner som då bl.a. bör innefatta ett förslag på införande av jobbgaranti i stadsdelen.

_______________________


§304 Kvalitetsgarantier 2004/2005.

Avdelningen för omsorg om äldre och funktionshindrade

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-10-12.

(D nr 504 – 418 / 04)

ÄRENDET

Enligt kommunfullmäktiges beslut 1999 ska verksamheter inom staden som riktar sig direkt till medborgarna/brukarna utforma kvalitetsgarantier.

Nämndens generella åtaganden för omsorgen om äldre och funktionshindrade är för innevarande planeringsår:

* Vården och omsorgen ska utformas så att den enskilde kan leva ett så normalt liv som möjligt.

* Den enskildes inflytande ska stärkas och möjligheten för brukaren att delta i planeringen av sin egen service ska stärkas.

* Omsorgen om de svårast sjuka och döende ska speciellt uppmärksammas och utvecklas.

* Anhörigstödet ska utvecklas.

Utifrån dessa generella åtaganden har de olika enheterna i sina verksamhetsplaner beskrivit sina egna åtaganden och kvalitetsgarantier.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner de föreslagna kvalitetsgarantierna för verksamhetsåret 2004/2005.

___________________


§305 Kollouppföljning sommaren 2004

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-10-08.

(D nr 407 – 421 / 04)

ÄRENDET

Uppföljningen av kolloverksamheten sommaren 2004 har genom-förts i samarbete mellan samtliga stadsdelsförvaltningar.

Den sammantagna bilden av sommarens kolloverksamhet är att den har varit tillfredsställande med ett fåtal incidenter. Generellt kan sägas att personalens kompetens har varit god och att olika rutiner i verksamheterna fungerat bra. De anmärkningar och synpunkter som framkommit har diskuterats med berörda entreprenörer och godtagbara förklaringar har givits i samtliga frågor. Berörda entreprenörer har också vidtagit eller kommer att vidta åtgärder för att komma tillrätta med anförda brister.

Från Spånga-Tensta deltog 127 pojkar, under sammanlagt 1257 dagar, och 155 flickor, sammanlagt 1608 dagar, på kollo under sommaren 2004. Den övervägande andelen barn kom från skolorna i Spånga.

Förutom kolloverksamheten har även olika dagkollo/läger-verksamhet förekommit i stadsdelen under sommaren som dagsutflykter till Björnö och dagkolloverksamhet anordnat av föreningarna Verdandi, Blå Bandet och Tensta Basket. Dagkollo är ett bra komplement till kolloverksamheten för de familjer som föredrar denna typ av sommarverksamhet.

Förvaltningen föreslog nämnden att godkänna rapporten.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av kollouppföljningen sommaren 2004.

Särskilt uttalande avgavs av en enig stadsdelsnämnd enligt följande:

”Ett av de grundläggande syftena med sommarkollo är att ge barn, som annars inte har så stora möjligheter att lämna staden under sommarlovet, en möjlighet till några roliga veckor i en trevlig miljö. Tyvärr har kollo alltmer kommit att utvecklas i motsatt riktning, i flera
avseenden.

Barn och ungdomar från familjer med små ekonomiska resurser, liksom barn med invandrarbakgrund, utgör en allt mindre andel av de barn som åker på kollo. Innehållet i kollo-verksamheten har också i stor utsträckning förändrats från det traditionella ”Barnens Ö-kollo” till mer nischade aktiviteter. Fjällkollo, seglarkollo och ridkollo är några av rubrikerna i stadens Kollokatalog.

Vi menar att det utöver en ökad differentiering av avgifterna, krävs en ändrad inriktning för att locka nya målgrupper till kollo. Många kollo har i dag ett program med aktiviteter som kanske främst lockar barn, som utövar dessa många gånger kostnadskrävande fritidsaktiviteter även vid andra tillfällen. Vi tror att mer traditionella kollovistelser skulle öka möjligheterna att bredda målgruppen.

Utvärderingen av kolloverksamheten visar att barn och föräldrar i ekonomiskt svagare grupper har starkare önskemål om en längre kollovistelse, än de från andra inkomstgrupper. Ett bra sätt att få fler barn från familjer med en svagare ekonomi att åka på kollo, torde vara att förlänga kollovistelsen, gärna upp till tre veckor.

Det är mycket angeläget att sommarkollo i form av längre lägervistelser ses som en av flera mycket bra verksamheter som erbjuds barn och ungdomar på sommarlovet. Dagkollo och andra verksamheter, som ofta organiseras av föreningslivet, är för många barn ett mycket bra alternativ till en längre lägervistelse.”

________________________


§306 Anmälan av redovisningen av bidrag till EU-valet

Anmäldes Spånga-Tenstas Redovisning av bidrag inom ramen för regeringens demokratisatsning inför Europaparlamentsvalet 2004, 2004-09-20.

(D nr 004 –422 / 04)

BESLUT

1. Redovisningen läggs till handlingarna.

____________________


§307 Anmälan av svar från Gatu- och fastighetskontorets gällande medborgarförslag

Anmäldes Gatu- och fastighetskontorets svar 2004-08-11; Avstängning av gång och cykelvägar.

(- Intill det att gatu- och fastighetsnämnden, trafikutskottet, tagit beslut angående utvärderingen och slutsatser av försöket med markeringar och påkörningsbara bommar, vill region ytterstad ej medverka till fler avstängningar på gång- och cykelvägar.

- Den olagliga fordonstrafiken torde mer vara en övervakningsfråga för polismyndigheten.

- Gällande parkering på gång- och cykelvägen vid Rissnavägen 6 har kontoret varit i kontakt med parkeringsavdelningen i västerort för åtgärd.)

(D nr 305 – 205 / 04)

BESLUT

1. Anmälan läggs till handlingarna.

_______________________

§308 Anmälan av protokoll från ungdomsrådet

Anmäldes protokoll från ungdomsrådets möte 2004-09-09.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

____________________


§309 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

Anmäldes protokoll från

a) gemensamt sammanträde med Spånga-Tensta och Rinkeby lokala pensionärsråd 2004-09-23

b) sammanträde i Spånga-Tensta lokala pensionärsråd 2004-09-28.

BESLUT

1. Protokollen läggs till handlingarna.

___________________

§310 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från lokala handikapprådets sammanträde 2004-09-24.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

_________________

§311 Inkomna allmänna offentliga handlingar september 2004

Förelåg rubricerade förteckning 2004-10-12.

BESLUT

1. Förteckningen läggs till handlingarna.

_______________________


§312 Lokalt Brotts- och drogförebyggande Handlingsprogram i Spånga-Tensta

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-10-10.

(D nr 004 – 349 / 04)

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden antog 1998 ett lokalt drogförebyggande program. Detta har nu reviderats. Syftet är att få ett brett program med klara uppföljningsbara mål för det lokala förebyggande brotts- och drogarbetet. Alla aktörer måste se att de är en del i en större aktivitet och tydligt kunna se sitt ansvar i detta.

Syftet är också att utifrån de nationella och stadens mål arbeta fram ett handlingsprogram som kan tillgodose och tydliggöra de lokala behoven och förutsättningarna.

Det lokala brotts- och drogförebyggande handlingsprogrammet kommer att revideras årligen.

Förvaltningen föreslog nu nämnden att godkänna det föreliggande handlingsprogrammet.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner handlingsprogrammet för det lokala brottsförebyggande arbetet i stadsdelen Spånga-Tensta.

____________________

§313 Förslag från medborgare om problematiken med stenkastning mot fönster mm

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-10-15.

(Dnr 004 - 385 / 04)

ÄRENDET

En medborgare har lämnat förslag om problematiken med stenkastning i Tensta.

Problemet med stenkastning har uppmärksammats den senaste tiden då det skett stenkastning mot bussar i linjetrafik. Detta ledde till att busstrafiken ställdes in kvällstid under en period. I samband med detta har även stenkastning mot fönster uppmärksammats.

Förvaltningen liksom andra aktörer (Connex, BussLink, närpolisen mfl) arbetar aktivt och på olika sätt för att försöka lösa detta problem genom bla följande:

- Information till föräldrar via skolorna

- Försöker lösa problemet med lösa stenar

- Fältassistenter och fritidshemspersonal pratar med ungdomar och försöker ta reda på vilka som utför stenkastningen

- Möten med föreningar och allmänhet på olika sätt

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

______________________

§314 Sammanträdestider 2005

Förelåg tjänsteutlåtande 2004-10-15.

(D nr 002 – 423 / 04)

ÄRENDET

Förslag till stadsdelsnämndens sammanträdesdagar 2005 förelåg.

BESLUT

1. Stadsdelnämnden Spånga-Tensta beslutar om sammanträdestider 2005 enligt följande:

Måndagen den 3 januari kl 8.30 Tenstagången 55

Torsdagen den 10 februari kl 18.00 Spånga Folkan

Torsdagen den 24 februari kl 18.00 Tensta Träff

Torsdagen den 31 mars kl 18.00 Spånga Folkan

Torsdagen den 21 april kl 18.00 Tensta Träff

Torsdagen den 19 maj kl 18.00 Spånga Folkan

Torsdagen den 16 juni kl 18.00 Tensta Träff

Torsdagen den 25 augusti kl 18.00 Spånga Folkan

Torsdagen den 22 september kl 18.00 Tensta Träff

Torsdagen den 20 oktober kl 18.00 Spånga Folkan

Torsdagen den 17 november kl 1800 Tensta Träff

Torsdagen den 15 december kl 18.00 Spånga Folkan

______________

§315 Kurser/Konferenser

Togs upp
Kompetensutveckling för fritidsledare 19/10 (dag 2) och 23/11 (dag 3),
Landstingets Psykiatridagen 10/11 och socialtjänstförvaltningens HIV/AIDS-prevention 22/11
för beslut om deltagande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att 2 personer från varje politiskt block kan delta vid Psykiatridagen och HIV/AIDS. På fritidsledarutbildningen deltar samma personer som deltog dag 1.

_______________________


§316 Skrivelser

Anmäldes skrivelser från Ann-Katrin Åslund (fp) Hur mycket kostar klottret? samt från Madeleine Jacobsson m fl (m) om åtgärder med anledning av den senaste tidens sabotage mot busstrafiken i Tensta.

BESLUT

1. Skrivelserna överlämnas till förvaltningen för beredning.

____________________

§317 Information/rapporter

Ledamoten Rune Olofsson (s) informerade om att

- Tensta boxningsklubb haft 10-årsjubileum. Boxare från hela världen deltog. Ett mycket fint arrangemang.

- Tensta boxningsklubb har nu också en sektion för kvinnor.

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll, skrivelser mm

(Bilaga § 317)