Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2005-08-25

Sammanträde 2005-08-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Spånga Folkan, Spångavägen 353

Sammanträdet inleds med att stadsdelsdirektören går igenom de ärenden som ska behandlas vi Läs mer...d dagens sammanträde och allmänheten har möjlighet att ställa frågor.
Tidigast kl 18.30 börjar det formella sammanträdet.

1 Justering av dagens protokoll

Utseende av protokolljusterare
Tid för protokollets justering (1/9)

________________

2 Justering av föregående protokoll

Anmälan av protokollens justering
(16/6, 23/6)

_________________

3 Inkomna medborgarförslag

Utsänds endast till nämndens ledamöter

a) Förslag på cykelställ utanför medborgarkontoret

b) Förslag att hålla området kring Spånga station fräscht och välstädat för att visa att stadsdelen bryr sig om sina medborgare med minskat klotter och förstörelse som följd.

c) Förslag att vägsträckan från korsningen Sörgårdsvägen/Kälvestavägen norrut och utmed Avestagatan västerut stängs för genomfart

d) Förslag att bygga fartreducerande hinder på Kälvestavägen från Slånbacken till Avestagatan

e) Förslag att åtgärder vidtas för att sänka hastigheten på Spånga Stationsväg mot Lunda

____________________

4 Rapport angående samverkan mellan järvastadsdelarnas insatser för våldsutsatta kvinnor samt stadsdelens samverkan med kvinnojourer.

Bordlagt ärende. Utsänds ej på nytt.

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-05-18.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar lägga rapporten till handlingarna.

________________________

5 Stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta, arbetsgruppernas förslag, samverkansgruppens beslut och stadsdelförvaltningens förslag

Punkt 8 bordlagd i ärendet. Tjänsteutlåtandet utsänds ej på nytt.

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-05-30.

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att ej godkänna följande förslag att räknas till stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta enligt följande:

Avslå projektförslaget:

8. Kvinnojouren i Tensta; Projektledare för andra halvåret 2005.

____________________

6 Svar på remiss ang. översyn av resursfördelningssystem för omsorg om personer med funktionshinder

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-07-04.
(D nr 505 – 260 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden avger föreliggande yttrande.

2. Ärendet justeras omedelbart.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Yttrande ang resursfördelningsmodell för handläggning av ekonomiskt bistånd samt arbetsmarknadsåtgärder

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-07-14.
(D nr 502 – 261 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande.

Omedelbar justering

___________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Effektivare nord-sydliga förbindelser i stockholmsområdet

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-06-28.
(D nr 004 – 278 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden förordar alternativet Förbifart Stockholm samt överlämnar och åberopar stadsdelsnämndens tjänsteutlåtande som svar på remissen.


_________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Yttrande ang rapport med förslag om stadens uppföljningsansvar för ungdomar 16-19 år samt inrättande av Navigatorcentra (NC)

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-07-13.
(D nr 400 – 293 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande.

Omedelbar justering.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Svar på remiss om ett Ungdomens hus i Västerort

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-07-19.
(D nr 407 – 196 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande remissyttrande.

Omedelbar justering.

_________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Svar på remiss om ökad kvalitet och valfrihet i barnomsorgen

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-07-28.
(Dnr 402 – 174 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande remissyttrande.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Remiss ang. ramavtal för särskilda boendeformer mm

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-07-06.
(D nr 303 – 275 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar detta yttrande.

______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Förslag till genomförandebeslut om förhyrning av en gruppbostad för funktionshindrade i kv Järinge, Tensta

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-08-05.
(D nr 303 - 315 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till genomförandebeslut om
förhyrning av en gruppbostad för 6 funktionshindrade personer i kv Järinge, Tensta.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om genomförandebeslut av förhyrningen till en bruttohyra på 660 tkr.

3. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om stimulansbidrag till start- och särkostnaderna med totalt 2,3 mkr.

4. Ärendet justeras omedelbart.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Verksamhetsuppföljning, särskilda boendeformer, gruppboendet Nyponet

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-06-01.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporterna.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Verksamhetsuppföljning av särskilda boendeformer, Lingonets korttidsboende

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-06-01.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporterna.

__________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Ungdomsläger i Tyskland

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-07-18.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner att xxxxxxxxxxxxxxxxx, fältassistent, medföljer som
ledare i tjänsten på ett ungdomsläger till Bonn i Tyskland under perioden 26 september – 3 oktober 2005.

__________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Månadsrapport juli 2005

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-08-09.

Förslag till beslut

1. Föreliggande månadsrapport godkänns.

________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Anmälan av Ansökan till kompetensfonden – medel till Kvinnofridsprojekt för Järva

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-06-20.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Ang Riksbyggen Serviceboende AB (ägarbyte)

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-07-14.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden lägger informationen till handlingarna

________________________

20 Anmälan av svar från Trafikkontoret

Anmäles Trafikkontorets svar 2005-07-18 ”Medborgarförslag om trafikmiljön i Spånga Centrum med närområde, med fokus på äldre”.
(Dnr 306 – 145 / 05)

Förslag till beslut

1. Svaret läggs till handlingarna.

_________________

21 Anmälan av beslut från Länsstyrelsen i Stockholms län

Anmäles Länsstyrelsens i Stockholms län beslut 2005-06-14 ”Kommunernas insatser för personer med psykiska funktionshinder”.

Förslag till beslut

1. Beslutet läggs till handlingarna.

_______________________

22 Anmälan av rapport efter trafikveckan i Spånga-Tensta

Anmäles Rapport efter trafikveckan i Spånga-Tensta 2005-04-04 tom 2005-04-08.
(D nr 015 – 277 / 05)

Förslag till beslut

1. Rapporten läggs till handlingarna.

_________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Anmälan av minnesanteckningar från brottsförebyggande rådet i Spånga-Tensta

Anmäles minnesanteckningar från brottsförebyggande rådets möte 2005-06-03.

Förslag till beslut

1. Minnesanteckningarna läggs till handlingarna.

____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Anmälan av protokoll från Lokala handikapprådet i Spånga-Tensta

Anmäles protokoll från sammanträde i Lokala handikapprådet 2005-06-02.

Förslag till beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna.

_________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Anmälan av protokoll från Stadsdelsnämndens pensionärsråd i Spånga-Tensta

Anmäles protokoll från sammanträde i stadsdelsnämndens pensionärsråd 2005-06-03

Förslag till beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna.

__________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-08-10.
(D nr 002 – 294 / 05)

Förslag till beslut

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd delegerar till nedan nämnda personer i stadsdelsnämnden och stadsdelsförvaltningen att begära polishandräckning enligt LVM 45 § 1 o 2 st, inom nämndens eget ansvarsområde.

2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd förordnar nedan nämnda personer vid socialjouren, placerings- och konsultationsenheten samt vid stadsdelsnämnden och stadsdelsförvaltningen att begära polishandräckning enligt LVU § 43 1 st 2 p inom nämndens eget ansvarsområde.

Socialinspektörer/socialsekreterare vid socialjouren: xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx och xxxxxxxxxxxxxxxxx.

Placerings- och konsultationsenheten: xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx och xxxxxxxxxxxxxx.

Stadsdelsnämnden: Nils Thulén, Ann-Katrin Åslund, Christer Grunder och Rashad Rached Abdel Al.

Stadsdelsförvaltningen: xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx och xxxxxxxxxxxxxx.

____________________

27 Rättegångsfullmakt

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-08-09.
(Dnr 003 – 338 / 05)

Förslag till beslut

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar om förordnande av rättegångsombud enligt nedanstående fullmakt.

RÄTTEGÅNGSFULLMAKT

Förordnande av Fullmakt för stadsjuristen xxxxxxxxxxxxxxxx samt vice
rättegångsombud stadsjuristerna xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx oc h xxxxxxxxxxx vid Stadslednings- att var för sig såsom ombud företräda Stockholms kommun
kontorets inom nämndens förvaltningsområde. Med undantag för rätt att juridiska mottaga delgivning av stämningar äger ombud den behörighet avdelning som anges i rättegångsbalken 12 kap 14 § första stycket. Ombud äger dessutom att på nämndens vägnar uppbära, mottaga och kvittera nämnden tillkommande medel och handlingar, att förordna annan i sitt ställe samt i övrigt vid alla de tillfällen, då Stockholms kommuns rätt inom nämndens förvaltningsområde kan vara ifråga, densamma iakttaga och bevaka.

_____________________

28 Anmälan av tjänstemannabeslut

Utsänds endast till nämndens ledamöter

Anmäles förteckning 2005-06-30 över beslut fattade på delegation av chefen för
Barn och Ungdom under perioden 2005-01-26 – 2005-06-01 gällande ledighet för grundskoleelever i Spånga-Tensta .

Förslag till beslut

1. Anmälan läggs till handlingarna.

_________________________

29 Medborgarförslag om problematiken med störande trafik på Tensta allé

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-08-10.
(Dnr 306 – 271 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner svaret enligt tjänsteutlåtandet.

_________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

30 Skrivelse angåenden uttalande om shoppingcentret i Tensta

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-08-10.
(D nr 001 – 272 / 02)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner svaret enligt tjänsteutlåtandet.

_______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

32

Information/rapporter

______________________
Mötesinformation

Närvarande ledamöter

Abdo Goriya (s) ordf.
Ann-Katrin Åslund (fp) vice ordf.
Eva Andersson-Ney (s)
Christer Grunder (m)
Jonas Ljungstedt (v)
Folke Nässla (mp)
Rune Olofsson (s)
Ole-Jörgen Persson (m)
Bengt Porseby (fp)
Patrick Simonson (kd)
Markku Sirviö (m)
Nils Thulén (s)
Agneta Åberg (s)

Närvarande ersättare

Björn Begner (m)
Jan Håkansson (fp)
Madeleine Jacobsson (m)
Svante Kindberg (fp)
Ziad Odesson (mp)
Rashad Rached Abdel Al (v)
Teghlatflasser Sauma (s)
Ornina Younan (s)

Tjänstgörande ersättare

Anmält förhinder

Anastasia Georgiadou (s), Erik Lindberg (s), Nagwa Mourad (kd)

I tjänsten närvarande

Stadsdelsdirektör Jack Kindberg, avdelningscheferna Gunnel Dahlin, Ante Hemphälä, Christina Jerlin, Mats Carinder, Christer Ståhl, Cathrine Önnestam och Gabriel Marawgeh, verksamhetsrevisorn Jan Francke samt nämndsekreteraren Isa Bremark.

Under §§ 236 - 266 vid sammanträdet hade allmänheten rätt att närvara. Ca 25 personer var närvarande. Sammanträdet inleddes med att stadsdelsdirektören gick igenom de ärenden som skulle behandlas vid dagens sammanträde följt av allmänhetens frågestund.

Det formella sammanträdet började kl 19.10.

Utsågs att justera: Abdo Goriya, Ann-Katrin Åslund,

Justeringens tid och plats: Tenstagången 55, 2005-09-01

Paragrafer: 236 - 270

§236 Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordföranden Abdo Goriya utse Ann-Katrin Åslund att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet skulle justeras 2005-09-01.

Anmäldes, att stadsdelsnämndens protokoll 7/2005 från 2005-06-16 blivit justerat 2005-06-23.

_______________________

§237 Inkomna medborgarförslag

a) Förslag på cykelställ utanför medborgarkontoret

(D nr 399 –302 / 05)

b) Förslag att hålla området kring Spånga station fräscht och välstädat för att visa att stadsdelen bryr sig om sina medborgare och med minskat klotter och förstörelse som följd.

(D nr 306 – 313 / 05)

c) Förslag att vägsträckan från korsningen Sörgårdsvägen/Kälvestavägen norrut och utmed Avestagatan västerut stängs för genomfart

(D nr 306 – 317 / 05)

d) Förslag att bygga fartreducerande hinder på Kälvestavägen från Slånbacken till Avestagatan

(D nr 306 – 318 / 05)

e) Förslag att åtgärder vidtas för att sänka hastigheten på Spånga Stationsväg mot Lunda

(D nr 306 – 321 / 05)

f) Förlag på hastighetsdämpande åtgärder på Solhemsvägen

(D nr 306 – 342 / 05)

g) Förslag på farthinder vid 90-graderssvängen på Salagatan i Solhem

(D nr 306 – 343 / 05)

h) Förslag på farthinder på Båtsman Stens väg i Bromsten

(D nr 306 – 345 / 05)

i) Förslag att glesa ut bland träd och buskar i Tensta för att få större trygghet

(D nr 305 – 359 / 05)

BESLUT

1. Medborgarförslagen överlämnas till förvaltningen för beredning.

______________________


§238 Rapport angående samverkan mellan järvastadsdelarnas insatser för våldsutsatta kvinnor samt stadsdelens samverkan med kvinnojourer.

Förelåg bordlagt tjänsteutlåtande 2005-05-18, skrivelse från S-kvinnor i Vällingby 2005-05-30, skrivelse från styrelsen för Tensta Kvinnojour 2005-05-20 och 2005-06-15 samt från Kvinnocenters styrelse 2005-06-13..

(D nr 004 – 279 / 05)

ÄRENDET

Vid stadsdelsnämndens sammanträde 2004-02-26 antogs en handlingsplan för bemötande av våldsutsatta kvinnor. Förvaltningen tillsatte därefter en arbetsgrupp inom individ- och familjeomsorgen vars uppdrag är att utarbeta och samordna rutiner för arbetet med denna målgrupp. Stadsdelsnämnden uppdrog åt förvaltningen 2005-02-10 att dels undersöka möjligheterna att förlägga kvinnojoursverksamhet till familjecentralen och dels att undersöka möjligheterna till samverkan i frågor kring skyddet för våldsutsatta kvinnor med stadsdelsförvaltningarna i Kista och Rinkeby.

Stadsdelsförvaltningen har tillsammans med stadsdelarna Kista och Rinkeby ansökt om och erhållit projektmedel för att dels driva projekt i respektive stadsdel och dels för att anställa en projektkoordinator, vars uppgift är att samordna de olika stadsdelsprojekten och att underlätta kunskapsöverföringen mellan dessa.

I rapporten redogjorde förvaltningen för det fortsatta arbetet.

Stadsdelsnämnden bordlade ärendet vid sammanträdet 16 juni och återupptog det nu till behandling.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade med instämmande av ledamoten Jonas Ljungstedt (v) att lägga rapporten till handlingarna samt anförandetext.

Ordföranden Abdo Goriya (s) m.fl. yrkade bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.


BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Anna-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Jonas Ljungstedt (v) och Bengt Porseby (fp) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

att lägga rapporten till handlingarna

att i övrigt anföra

Rapporten är i dagsläget inaktuell. Vi delar inte de slutsatser som framkommer i rapporten.”

________________________

§239 Stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta, arbetsgruppernas förslag, samverkansgruppens beslut och stadsdelförvaltningens förslag

Förelåg delvis bordlagt tjänsteutlåtande 2005-05-30.

(D nr 013 – 274 / 05)

ÄRENDET

Vid sammanträdet den 16 juni behandlades ett antal projektförslag inom stadsdelsförnyelsen. Ett av projektförslagen, Kvinnojouren i Tensta, 200 000 kr, godkändes av samverkansgruppen 2005-05-26. Förvaltningen föreslog avslag.

Punkten bordlades vid sammanträdet 16 juni och återupptogs nu till behandling.

YRKANDEN

Ledamoten Ole-Jörgen Persson (m) yrkade gemensamt för m+kd+s+mp att bevilja 130 000 kr för tiden 1 september – 31 december 2005 samt att i samarbete med förvaltningarna i Kista och Rinkeby inventera behov och möjligheter för att på sikt skapa förutsättningar för gemensam kvinnojour samt anförandetext.

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) och ledamoten Jonas Ljungstedt (v) yrkade att bifalla förslaget från projektgruppen samt anförandetext.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för det gemensamma förslaget från m, kd, s och mp.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner att nedanstående räknas till stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta enligt följande:

 1. Stadsdelsnämnden beviljar från och med 1 september t.o.m. 31 december 2005 totalt 130 000 kronor till Kvinnojouren i Tensta. 120 000 kronor avser lön och sociala avgifter och 10 000 kronor avser övriga kostnader.

 2. Förvaltningen får i uppdrag att i samarbete med Kista och Rinkeby stadsdelsförvaltningar inventera behov och möjligheter för att på sikt skapa förutsättningar för en gemensam Kvinnojour för hela Järvafältet.

 3. Därutöver anför nämnden

  Förvaltningen ges i uppdrag att följa upp verksamheten och kräva ett schema på arbetstider m.m. samt följa upp att kompetens och sekretess garanteras.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Jonas Ljungstedt (v) och Bengt Porseby (fp) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

Att bifalla det bordlagda projektgruppens förslag 8 Kvinnojouren i Tensta; projektledare för andra halvåret.

Att i övrigt anföra

Kvinnojouren i Tensta är en viktig verksamhet som under lång tid levt i ovissa förhållanden som gett möjlighet till alltför kort framförhållning. Vi ser med stor förvåning att förvaltningen föreslår avslag på punkt 8. Trots samverkansgruppens förslag till bifall och trots den utvärdering som gjorts för drygt ett halvår sedan och som visade på kvinnojourens kvalitéer men också på de behov som finns för att verksamheten ska kunna utvecklas vidare.

Diskussioner har funnits om samarbete över stadsdelsgränserna vid Järvafältet när det gäller kvinnojoursarbete. Detta har dock till dags datum inte varit annat än diskussioner och visst tyckande. Några konkreta och förankrade planer i alla nämnder och verksamheter finns inte.

Det är bra att en inventering av befintlig kvinnojoursverksamhet i Kista, Rinkeby och Spånga-Tensta kommer att göras under hösten. Det är mycket viktigt att det finns kvinnojours-verksamhet att tillgå i Tensta och ser det därför som självklart att denna ansökan som handlar om ett halvår bör beviljas. Om så inte sker tvingas verksamheten att omedelbart upphöra.”

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Jonas Ljungstedt (v) enligt följande:

”Vi ser det som mycket angeläget att kvinnojouren i Tensta ges möjlighet att leva vidare och utveckla sin verksamhet. Som föreningsdriven verksamhet med frivilliga volontärarbetare betyder den här verksamheten mycket. Att utreda möjligheter till ökat samarbete med andra kvinnojourer och även stadsdelsförvaltningar i närliggande områden är något som vi ser positivt på. I det här samarbetet är vi övertygade att Tensta kvinnojour kommer att kunna spela en stor roll.”

____________________


§240 Svar på remiss ang. översyn av resursfördelningssystem för omsorg om personer med funktionshinder

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-07-04.

(D nr 505 – 260 / 05)

ÄRENDET

Utredningen Översyn av resursfördelningssystem för omsorg om personer med funktionshinder har sänts till stadsdelsnämnderna för yttrande. I huvudsak gäller remissen verksamheter som finansieras med schabloner samt avlösarservice.

I tjänsteutlåtandet framhöll förvaltningen bl.a. följande:

Förvaltningen ansåg inte att det nya förslaget att fördela medel för avlösarservice, som
övriga delar av det fasta anslaget, skulle genomföras förrän en djupare analys av insatsernas användande har gjorts.

Förvaltningen ställde sig bakom förslaget till ett nytt bedömningssystem och central nivåbedömning. Däremot bör det fortfarande finnas en högsta nivå med täckning av de
reella kostnaderna. Medlen bör tillfalla den stadsdel där den enskilde är bosatt.

För att stimulera byggandet av andra boendeformer är det viktigt att stadsdelarna får ekonomiska incitament. Förvaltningen ansåg att införa grundnivåschablon skulle kunna
vara ett sådant.

Förvaltningen ansåg det rimligt att schablonen följer med den boende i de fall en äldre utvecklingsstörd flyttar till ett demensboende.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) framlade gemensamt förslag från fp+m+kd och yrkade bifall till detta

Ordföranden Abdo Goriya (s) m.fl. yrkade bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget
yrkande.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden avger föreliggande yttrande.

 2. Ärendet justeras omedelbart.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Ole-Jörgen Persson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Bengt Porseby (fp) och Markku Sirviö (m) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

Att som svar på remissen anföra:

Staden ska skapa förutsättningar för att ge de funktionshindrade så stor valfrihet som möjligt. Alla människor skall tillförsäkras integritet, självbestämmande och delaktighet, oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte. Människor med funktionsnedsättning skall, så långt det är möjligt ha, samma möjligheter som alla andra att leva ett självständigt liv samt ha ett arbete att gå till. Alla ska känna sig trygga mot alla former av diskriminering.

Tyvärr finns det stora problem och brister när det gäller funktionshindrades situation. Det gäller tillgänglighet, brist på gruppbostäder, väntetider för hjälpmedel och så vidare. Därför behövs en politisk vilja och strategi för att nå förändring.

Valfriheten skall öka inom omsorgen om funktionshindrade. Kundval har införts inom hemtjänsten och inom ledsagarservice och avlösarservice. Valfrihet även inom de särskilda boendeformerna och skall införas.

På vissa områden, inte minst inom de dagliga verksamheterna, innebär förslaget direkta försämringar av den lilla valfrihet som råder i dag. Detta är oacceptabelt.

De funktionshindrade har rätt till likvärdig vård, omsorg och service oavsett var i staden de bor. Enligt Socialtjänstlagen ska kommunen medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning samt får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra.
Ett problem i stadens egen verksamhet gäller bristerna i samordningen med andra huvudmän.

Ett påtagligt problem för vissa brukare inom socialpsykiatrin gäller den stadsdelsarrest de upplever finns när det gäller deras möjlighet att nyttja daglig verksamhet i andra stadsdelsnämndsområden än där de själva bor. Denna stadsdelsarrest måste upphävas.”

_____________________


§241 Yttrande ang resursfördelningsmodell för handläggning av ekonomiskt bistånd samt arbetsmarknadsfrågor

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-07-14.

(D nr 502 – 261 / 05)

ÄRENDET

Förslag till ny resursfördelningsmodell för handläggning av ekonomiskt bistånd samt arbetsmarknadsåtgärder har sänts till stadsdelsnämnderna för yttrande. Enligt förslaget ska kostnaderna för handläggning av ekonomiskt bistånd, tillsammans med utbetalt ekonomiskt bistånd, utgöra en budget som fördelas enligt tidigare beslutad modell för utbetalt ekonomiskt bistånd..

Förvaltningen delade de synpunkter som framkommit i arbetsgruppens rapport och tillstyrkte de av stadsledningskontoret föreslagna resursfördelningsmodellerna.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Ole-Jörgen Persson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Bengt Porseby (fp) och Markku Sirviö (m) enligt följande:

”Bidragsberoendet är en tragedi för varje människa som drabbas. Eftersom bristande ekonomiska resurser i en familj alltför ofta leder till olika former av problem, kommer den satsning vi gör och de krav vi ställer att leda till att fler stockholmare får en bättre livssituation.

Socialbidragsberoendet i Stockholm har ökat dramatiskt de senaste åren. Mer än 13000 hushåll är i dag helt eller delvis beroende av socialbidrag för sin försörjning. Majoritetens
mål att halvera socialbidragsberoendet till år 2004 misslyckades fullständigt.

Skärholmens stadsdelsnämnd har uppnått mycket goda resultat genom en ökad överföring
av resurserna för socialtjänstens handläggning av ekonomiskt bistånd till aktiv jobbcoachning på Jobbcentrum. En liknande resursöverföring i hela staden i kombination med införandet
av en jobbgaranti är en viktig del i arbetet med att minska socialbidragsberoendet.

För att lyckas med målet om att minska bidragsberoendet måste nya metoder och
nya samarbeten till. En del sådana samarbeten har prövats under den förra borgerliga mandatperioden och givit ett mycket gott resultat. Inte minst har samarbetet med
näringsliv och bemanningsföretag bidragit till fler jobb. Flertalet stadsdelsnämnder
har lyft upp frågan på dagordningen och startat särskilda projekt för att arbeta med de arbetslösa. Möjligheten att direktupphandla tjänster av bemanningsföretag och andra intressenter i arbetet för att minska bidragsberoendet måste också tillåtas och utnyttjas.”

___________________________


§242 Effektivare nord-sydliga förbindelser i stockholmsområdet

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-06-28.

(D nr 004 – 278 / 05)

ÄRENDET

Vägverket har skickat ut en remiss till bl.a. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd med förslag
till effektivare nord-sydliga förbindelser i stockholmsområdet. Vägutredningens uppdrag
har bl.a. varit att finna den vägkorridor, som bäst löser uppgiften att knyta samman de
norra och södra länsdelarna och göra det möjligt att färdas mellan dessa utan att belasta Stockholms centrala delar samt att skapa en förbifart för långdistant trafik.

I tjänsteutlåtandet anförde förvaltningen bl.a. följande:

Efter att ha tagit del av jämförelsen mellan de tre redovisade förslagen i vägutredningen
väljer förvaltningen Förbifart Stockholm. Båda vägalternativen är enligt vägutredningen sannolikt samhällsekonomiskt lönsamma, men Förbifart Stockholm kan ge något bättre trafikekonomi på lång sikt. Dessutom är Förbifart Stockholm en viktig förutsättning för
att Lunda företagsområde ska kunna leva och utvecklas. Många av företagen i detta område är transportföretag. Som det nu är drabbas företagen av långa köer både morgon och kväll.

YRKANDEN

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd bifall till förvaltningens förslag

Ledamoten Jonas Ljungstedt (v) yrkade avslag till förvaltningens förslag och framlade
eget förslag till remissvar.

Ledamoten Folke Nässla (mp) yrkade avslag till förvaltningens förslag samt framlade eget förslag till remissvar.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde yrkandena under proposition och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden förordar alternativet Förbifart Stockholm samt överlämnar och åberopar stadsdelsnämndens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Reservation anmäldes av ledamoten Jonas Ljungstedt (v) enligt följande:

”Jag reserverar oss mot beslutet då jag yrkat

 1. Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag till beslut
 2. Stadsdelsnämnden anför följande som sitt remissvar

Det är angeläget att för framtiden sörja för att en god framkomlighet i regionen. Vid planering för detta är det av vikt att hänsyn tas till de av riksdagen antagna transportpolitiska målen och den målbild som presenteras av Stockholmsberedningen. Som ett underlag för vidare studier
i nord/syd axeln skall därför samhällsekonomisk effektivitet och ett perspektiv av långsiktigt hållbar transportförsörjning vara vägledande, samt att denna skall vara miljömässigt, ekonomiskt kulturellt och socialt hållbar. I de transportpolitiska målen ligger också villkor
om att köproblem skall minska, framkomligheten skall öka, men även att kollektivtrafikens kapacitet skall öka samtidigt som antalet olyckor skall minska och att föreslagna åtgärder skall öka jämställdheten i trafiksystemet.

Vägverkets vägutredning ”Nordsydliga förbindelser i Stockholmsområdet” tar marginellt avstamp ur denna målbild i sin uppdragsbeskrivning, vilket på ett graverande sätt riskerar stödja en utveckling bort från de transportpolitiska målen. Detta eftersom vägverket utifrån sin tolkning av uppdragsbeskrivningen konstaterar att Förbifart Stockholm ger bäst måluppfyllelse.

Förbifart Stockholm leder till ett mer utglesat och perifert bebyggelsemönster i regionen, vilket också ligger i VV:s uppdragsbeskrivning. RUFS 2000 konstaterar dock att en mer koncentrerad bebyggelseutveckling påverkar regionens tillväxt och internationella konkurrenskraft mer positivt än den utglesade/perifera som Förbifart Stockholm skall skapa. Regionplanen konstaterar också att mer koncentrerad bebyggelseutveckling leder till en högre tillgänglighet mellan arbetsplatser samt mellan bostäder och arbetsplatser för såväl bil- som kollektivtrafik, än vad som ligger i linje med förbifarten. Att förespråka byggandet av Förbifart Stockholm ur tillgänglighets- framkomlighets- eller tillväxtaspekt måste därför anses som en allvarlig suboptimering. Till ytterligare stöd för detta visar vägverkets, tillsammans med RUFS och även andra bedömare såsom exempelvis SIKA att fram-komligheten 2015 och 2030 har drastiskt försämrats med längre kötider och därmed större effektivitetsförluster efter Förbifartens färdigställande.

Utformningen av Förbifart Stockholm leder också till att kollektivtrafikens andel av de framtida resorna kommer att minska och att bilresandet kommer att öka, bl a för att det blir svårare att kollektivtrafikförsörja regionen när den nuvarande radiella regionstrukturen överges till förmån för en mer ”tangentiell”. Stockholm stad har också uppmärksammat detta i den av fullmäktige beslutade ”Strategi för utveckling av Stockholms stad åren 2006-2008”, där fullmäktige konstaterar att staden ”bör motverka en utglesning av regionen och därmed bygga vidare på en stjärnformad struktur som medger en god kollektivtrafikförsörjning .”

Förbifart Stockholm förmår heller inte hantera lokala, regionala eller nationella beslut och mål rörande miljökvalitetsnormer eller växthusgaser. Det är uppseendeväckande den pågående globala klimatdebatten gått vägutredningen helt förbi. Tämligen oberört konstaterar utredningen att utsläppen av exempelvis växthusgaser kommer att öka med vägalternativen.

Förbifart Stockholm går också emot riksdagens beslut i infrastrukturpropositionen 2001
om ökad jämställdhet mellan kvinnor och män i transportsystemet, vilket i och för sig konstateras i utredningen. Med förbifarten fördjupas klyftan mellan kvinnors och mäns resande eftersom det är företrädesvis män som drar den direkta nyttan av investeringen
medan situationen för kvinnor försämras i motsvarande grad på grund av uteblivna kollektivtrafiksatsningar och en nettoförsämrad kollektivtrafikförsörjning i regionen.

Vägutredningens förbifartsalternativ måste också betraktas som avgörande intrång i
områden som klassas som riksintresse för kulturmiljövården och riksintressen enligt miljöbalken. Kultur-, natur- och fritidsintressen beskärs på ett tämligen våldsamt sätt med vägalternativen.

Diagonal Ulvsunda kan förväntas ha en något mindre utglesande effekt för den framtida regionstrukturen, men är i övrigt behäftad med samma negativa utveckling för regionen
med avseende på miljö, kollektivtrafikförsörjning, tillgänglighet, jämställdhet och tillväxt/utveckling.

Vägutredningens terminologi vad gäller tillgänglighet är också anmärkningsvärd och skiljer sig på ett intressant sätt från till exempel Regionplanens och transportekonomers. I ut-redningens alternativ som innehåller trängselavgifter, kombinationsalternativet, beskrivs dessa minska tillgängligheten/framkomligheten förutom i de centrala delarna och på infartsleder. RUFS 2000 drar tvärtom slutsatsen att alternativ med trängselavgifter ger högre total tillgänglighet i regionen än utan användande av avgifter. RUFS beskriver att dessa positiva inomregionala effekter av trängselavgifter uppstår i ett band som sträcker sig upptill tre mil ut från regioncentrum, vilket vederlägger vägutredningens slutsatser om tillgänglighet.

Frågetecken måste också resas kring vägutredningens slutsatser kring kombinations-alternativet. Satsningarna som föreslås torde helt eller delvis sakna förankring bland lokala och regionala aktörer. Det val av järnvägslösningar som föreslås i utredningen måste starkt ifrågasättas, både av kostnadsskäl och ur resande/målpunktssynpunkt. Vägverket borde i utredningen ha utnyttjat den fackexpertis som finns att tillgå vid bedömningar av lämpliga kollektivtrafiksatsningar i regionen, eller helt enkelt kopierat de åtgärder som föreslås i Stockholmsberedningen eller regionplanen.

För att säkerställa ökad framkomlighet, tillgänglighet och samtidigt uppfylla riksdagens transportpolitiska mål torde vara enklare än vad som framgår i utredningen, där uppenbart samhällsekonomiskt ohållbara alternativ presenteras som leder bort från de transportpolitiska målen.

Sammanfattningsvis bör Vägverket se över uppdragsformuleringarna, ta till sig de transportpolitiska målen och göra om utredningen så att Stockholmarna år 2015-2030 de facto kan åtnjuta ökad framkomlighet, bättre miljö, ett mer jämställt transportsystem, samt fortfarande njuta av kultur- och naturvärden av riksintresse.”

Reservation anmäldes också av ledamoten Folke Nässla (mp) enligt följande:

”Jag reserverar mig mot beslutet då jag yrkat

 1. Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag till remissvar.
 2. Stadsdelsnämnden lämnar följande utlåtande som sitt remissvar,

Remissyttrande – Vägverkets vägutredning ”Nord-sydliga förbindelser i stockholmsområdet”

Vägverket har i en s. k vägutredning presenterat ett förslag om att investera nära 20 miljarder kronor i en ny, sexfilig motorväg väster om Stockholm. Två möjliga lägen redovisas:

- Förbifart Stockholm, som går mellan Skärholmen och Häggvik via Lovön, Hjulsta och Akalla.

- Diagonal Ulvsunda, som går från Fruängen och Aspudden till Kista via Bromma, Ulvsunda och Ursvik.

Stadsdelsnämnden förordar inget av de presenterade vägplanerna utan kräver istället en ekonomiskt och miljömässigt ansvarsfull trafikpolitik som på allvar löser köproblemen och ser till att regionens kollektivtrafik fungerar bättre.

Det kan i sammanhanget vara på sin plats att lyfta fram följande citat från två regeringspropositioner:

”Det övergripande transportpolitiska målet är att transportpolitiken skall säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.”

Prop 2001/02:20

”I förstudieskedet skall den s.k. fyrstegsprincipen tillämpas, dvs. man bör i första hand överväga åtgärder som påverkar transportbehov och transportsätt. Om sådana åt­gärder inte bedöms kunna lösa problemen på ett tillfredsställande sätt, övervägs i andra hand om det befintliga transportsystemet kan nyttjas effektivare. Först i nästa steg skall åtgärder i formav ny- eller ombyggnad övervägas.”

Prop 2003/04:95

Vägverkets förslag skulle innebära omfattande miljöproblem. Ett antal värdefulla natur-, kultur- och friluftsmiljöer skulle drabbas. Intrången i bostadsområden skulle bli påtagliga. Projekten skulle driva upp trafikarbetet och därmed miljöbelastningen i hela regionen, vilket bl a skulle resultera i att vi får ännu svårare att nå de nationella och regionala klimatmålen.

Vi är väl medvetna om de stora problemen i Stockholms trafiksystem, problem som vi snabbt vill se lösta. Bilköerna skapar stress och försenar bussar, godstransporter och annan nyttotrafik till höga kostnader. Vägverkets föreslagna motorvägar löser inte dessa problem.

Trots miljardsatsningarna väntas bilköerna tvärtom bli ännu värre än idag – det visar verkets egna siffror.

Kostnadskalkylerna för vägarna är osäkra men landar för närvarande på nära 20 miljarder kronor. Om så mycket pengar investeras i vägbyggen, kommer självfallet kollektivtrafiken och andra samhällsintressen att få stå tillbaka.

Stockholms bilköer beräknas kosta oss 3-8 miljarder kronor om året. Trafikplanerarna är ense om att trängselavgifter är vad som krävs för att bli av med köerna. Utan någon form av trängselavgifter är det helt enkelt inte möjligt att lösa köproblemen. All rationell trafikplanering i storstäderna måste därför baseras på smarta avgiftssystem som gör att trafiken flyter så att i första hand bussar, varutransporter och annan nyttotrafik kommer
fram.[1]

Riksdagen har därtill ett antal gånger fastslagit att den statliga trafikplaneringen ska baseras på samhällsekonomiska kalkyler. Vägverket förklarar i vägutredningen att man inte vill redovisa de kalkyler man har för Förbifart Stockholm eller Diagonal Ulvsunda. Samtidigt menar man att bägge vägprojekten skulle vara samhällsekonomiskt lönsamma. Varför redovisar Vägverket inga samhällsekonomiska kalkyler? Hur kan man utan kalkyler hävda att projekten är lönsamma?

Efter krav från bl a länsstyrelsen har Vägverket utrett en alternativ lösning, utan något av de redovisade vägalternativen. I utredning kallas lösningen ”Kombinationsalternativet”. I detta alternativ ingår dels ett avgiftssystem, dels stora investeringar i nya spår och vägar, bl a en utbyggnad av Klarastrandsleden och en ny pendeltågstunnel mellan Älvsjö och Häggvik. Investeringskostnaden för detta alternativ är ännu högre än i något av vägalternativen - 22-32 miljarder kr. Det prövade avgiftssystemet är här konstruerat på ett sätt som ger dålig träffsäkerhet när det gäller att minska bilköerna samtidigt som det orsakar höga kostnader för bilisterna. Tanken att fram till 2015 utöver den ännu bara planerade nya pendeltågstunneln under Stockholm satsa ytterligare 14-17 miljarder på en pendeltågstunnel Älvsjö-Häggvik är märklig. Att nyttan med en sådan lösning är liten kunde Vägverket få bekräftat om man hade kontaktat Banverket. Plockar man bort de märkliga resonemangen om ovanstående pendeltågstunnel och dubbelräkningarna ur Kombinationsalternativet sjunker kostnaderna från 22-32 miljarder till 2-3 miljarder kr.

En utredning som konsultfirman Transek gjorde 2003 - ”Trafikmässigt optimerade väg-avgifter i Stockholm - ett sätt att skapa effektivare nord-sydliga förbindelser i Stockholms-området?”[2] - visar att det är möjligt att snabbt och till låga kostnader bli av med bilköerna på ett mycket mer effektivt sätt än vad de nya mångmiljardprojekt Vägverket föreslår kan åstadkomma. Avgiftsförslaget bygger på att det tekniska system som är på väg att byggas upp i Stockholm utvidgas. Den totala investeringskostnaden för att avskaffa bilköerna och förbättra kollektivtrafiken skulle bli i storleksordningen 2-3 miljarder kronor. Det årliga överskottet från avgifterna skulle bli ca 1,2 miljarder kronor. Rapporten nämns inte överhuvudtaget i vägutredningen.

Detta remissvar innebär inte ett kategoriskt alla vägutbyggnader. Det krävs dock att trafikplaneringen sker på ett långsiktigt hållbart sätt, såväl miljömässigt som ekonomiskt och socialt. Med anledning av detta bör att följande åtgärder genomföras:

- Utveckla det avgiftssystem som är på väg att införas i Stockholm och begär ändrad lagstiftningen hos regeringen så att kontrollen över systemets utformning och intäkter hamnar hos regionens politiker.

- Gör om utredningen om ”Effektivare nord-sydliga förbindelser i Stockholmsområdet” och analysera behoven av satsningar på vägar och spårsystem med utgångspunkt från ett läge där trängselproblemen är lösta med hjälp av ett smart avgiftssystem. Utredningen bör ske i samverkan mellan i första hand Vägverket, Banverket och SL.

- Utveckla successivt kollektivtrafiken så att den på ett effektivt sätt kan ta hand om en ökande andel av persontransporterna. Stora förbättringar kan sannolikt uppnås redan på kort sikt utan att man t ex bygger några nya spår.

_____________________________

1 I det basdokument som den samordnade, statliga trafikplaneringen bygger på rekommenderas ”att man vid större vägprojekt i storstäder alltid bör beräkna lönsamheten med och utan marginalkostnadsbaserade avgifter”. SIKA Rapport 2002:4

2 www.stockholm.snf.se/bibliotek/Rapport/SNF_trafikopt_avg.pdf

_________________________

§243 Yttrande ang rapport med förslag om stadens uppföljningsansvar för ungdomar 16-19 år samt inrättande av Navigatorcentra (NC)

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-07-13.

(D nr 400 – 293 / 05)

ÄRENDET

Stadsledningskontoret har begärt stadsdelsnämndens yttrande ang sin rapport med förslag
om stadens uppföljningsansvar för ungdomar 16-19 år samt inrättande av navigatorcentra.

I rapporten föreslås att stadsdelarna även fortsättningsvis ska ha ansvar för att skolpliktiga elever fullgör sin skolgång och att stadsdelarna ska ha uppföljningsansvaret för ungdomar
i åldern 16-19 år. Utbildningsnämnden ska tillhandahålla, erbjuda och informera om utbildningsmöjligheter. Utbildningsnämnden får ett särskilt uppdrag att bygga upp och ansvara för ett centralt register över stadens alla ungdomar i åldern 16-19 år samt att utarbeta nya rutiner och initiera samarbete med andra huvudmän med syfte att bygga upp en optimal elevrapportering. Tre navigatorcentra föreslås i staden för ungdomar 16-24 år som varken studerar, arbetar eller har någon annan form av sysselsättning och riskerar långvarig arbetslöshet. Stadsdelarna föreslås få ansvaret för att driva navigatorcentren och utbildningsförvaltningen ansvaret att samordna verksamheten där.

I tjänsteutlåtandet framförde förvaltningen bl.a. följande:

Arbetet att följa upp avhoppade gymnasieelever är av stor betydelse och det är viktigt att staden satsar resurser på detta.

Det var förvaltningens uppfattning att de föreslagna navigatorcentren är alltför stora och
att de kommer att få svårt att nå fram till målgruppen.

Förvaltningen stödde rapportens förslag att upprätta ett centralt register för ungdomar
16-19 år, men ansåg att utredningen borde överväga möjligheterna att skapa lokala beställarfunktioner stadsdelsvis och regionala navigatorcentra med rena utförarfunktioner.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) framlade gemensamt remissvar från fp+m+kd
och yrkade bifall till detta.

Ordföranden Abdo Goriya (s) m.fl. yrkade bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget
yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Reservation mot beslutet anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Ole-Jörgen Persson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Gunder (m),
Bengt Porseby (fp) och Markku Sirviö (m) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

Att som svar på remissen anföra följande

I betänkandet Unga utanför (SOU 2003:92) konstateras att mellan 25 000 och 30 000
unga människor varken studerar, arbetar, aktivt söker arbete eller har någon känd sysselsättning. Utredningen konstaterar vidare att en stor del av dessa ungdomar inte har klarat grundskolan. Att dessa ungdomar inte kunnat fångas upp tidigare under sin skoltid,
är ett misslyckande för samhället och inte minst skolan. Stockholms stad har ett ansvar
för att erbjuda de ungdomar som hamnat utanför en väg tillbaka till skola och arbete.

Den modell som föreslås i ärendet med så kallade Navigatorcentra visas inte på något särskilt tydligt sätt hur detta skulle kunna vara en lösning på ungdomarnas problem. Tvärtom präglas förslaget av stora ord men lite handling. För att lösa de grundläggande problemen med ungas utanförskap hjälper inte särskilda ”Navigatorcentra” eller andra kommunala projekt. Det krävs en omläggning av hela den nuvarande skol- och arbets-marknadspolitiken.

De ungdomar som befinner sig utan all kontakt med skola, annan utbildning och inte
är i arbete eller sysselsatta på annat sätt kan antas leva ett liv som på sikt kommer att
medföra att de får problem. Förslaget genomsyras av ett socialdemokratiska omhänder-tagandeperspektiv.

För att bryta utanförskapet krävs en individualiserad skola med höga och tydliga kunskapskrav. Det är inte acceptabelt att var femte elev lämnar grundskolan utan att
kunna skriva en sammanhängande text eller läsa en bok. De elever som har svårt att nå skolans kunskapsmål måste få extra stöd, hjälp och tid, t ex ett extra år i grundskolan.
Att alla gymnasieelever ska bli högskolebehöriga är ett olyckligt och orimligt mål. I stället borde särskilda yrkesinriktade program skapas för elever som vill börja arbeta direkt efter gymnasiet. Därutöver bör en modern lärlingsutbildning inrättas där eleverna tillbringar en del av tiden i skolan, en del i arbetslivet.”

_____________________


§244 Svar på remiss om ett Ungdomens hus i Västerort

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-07-19.

(D nr 407 – 196 / 05)

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden har fått en motion om ett Ungdomens hus i Västerort för yttrande. I motionen föreslås att projektmedel avsätts i stadens budget för en gränsöverskridande verksamhet i Västerort samt att kulturförvaltningen får i uppdrag att i samråd med berörda stadsdelsförvaltningar undersöka förutsättningarna för ett Ungdomens hus i Västerort.

Förvaltningen föreslog i remissvaret att befintliga verksamheter i stadsdelarna ges möjlighet till utveckling i stället för upprättande av ett nytt ungdomshus.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) framlade gemensamt svar på remissen från fp+m och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Patrick Simonson (kd) yrkade bifall till remissen.

Ordföranden Abdo Goriya (s) m.fl. yrkade bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordförande ställde förslagen under proposition och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande remissyttrande.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna
Ole-Jörgen Persson (m), Christer Grunder (m), Bengt Porseby (fp) och Markku Sirviö
(m) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

Att som svar på remissen anföra följande

Få frågor är lika viktiga som barns och ungdomars välbefinnande. Det är dock så att begränsade resurser gör att de offentliga insatserna måste nagelfaras och genomgå en granskning för att avgöra vilka insatser som bör prioriteras. Det är vår uppfattning att skapandet av ett nytt centralplanerat projekt från stadens sida leder fel. Bättre vore att utveckla redan existerande verksamheter, samt att stärka de delar av det civila samhället som kan fylla en liknande funktion. Det kan i sammanhanget vara passande att påpeka att Fryshuset, trots att det uppbär offentliga subventioner, i grunden är ett initiativ som växt fram underifrån via det civila samhället. En motsvarande process tror vi har större förutsättningar att nå varaktigt goda resultat för Västerorts unga.”

Reservation anmäldes också av ledamoten Patrick Simonson (kd) till förmån för eget
yrkande.

_________________________

§245 Svar på remiss om ökad kvalitet och valfrihet i barnomsorgen

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-07-28.

(Dnr 402 – 174 / 05)

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden har på remiss fått en motion om ökad kvalitet och valfrihet i barnomsorgen. I motionen föreslås bl.a. en förändring av ersättningssystemet så att familjer själva får kombinera ihop olika alternativ som passar det egna barnet. Vidare poängteras öppna förskolans roll som med fördel skulle kunna bedrivas i samarbete med frivilligorganisationer. Man önskar skapa ett pengsystem där resurserna går direkt till förskoleverksamheten och därmed avskaffa stadsdelsnämnderna. Man vill skapa en gemensam webbportal där föräldrar kan ansöka om barnomsorg.

I remissvaret framförde förvaltningen bl.a. följande:

Förvaltningens uppfattning var att föräldrarna har stora möjligheter till inflytande över förskoleverksamheten. Det finns möjlighet till val av olika former av förskoleverksamhet. Föräldrarna har också stor möjlighet att påverka den pedagogiska verksamheten inom den förskola som barnet är inskrivet i.

Förvaltningen hade inga invändningar mot att öppna förskolan kan bedrivas såväl i kommunal regi som med hjälp av frivilligorganisationer. En förutsättning är dock att det ska vara samma krav på kompetent personal.

Förvaltningen ansåg att det även i den nuvarande organisationen finns stora möjligheter att erbjuda likvärdiga möjligheter för alla barn att delta i förskolan.

Förvaltningen hade uppfattningen att föräldrarna genom Stockholms stads webbportal och genom tillgängliga informationsfoldrar har en god service och information om de valmöjligheter som finns.

Förvaltningen instämde i att det pedagogiska arbetet är viktigt inom förskolan och att man ska arbeta aktivt för att ha kompetent personal inom förskoleverksamheten.

YRKANDEN

Ledamoten Ole-Jörgen Persson (m) yrkade bifall till motionen.

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) framlade eget förslag till svar på remissen och yrkade bifall till detta.

Ordföranden Abdo Goriya (s) m.fl. yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Patrick Simonson (kd) lämnade remissen utan eget ställningstagande.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde de olika förslagen under proposition och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande remissyttrande.

Kd lämnade ärendet utan eget ställningstagande.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) och ledamoten
Bengt Porseby (fp) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

att som svar på remissen anföra följande:

Vi delar i huvudsak motionärernas åsikt att en särskild förskolepeng bör införas.
Under 2004 användes en betydande del av anslaget till förskolan till annan verksamhet.
I genomsnitt försvann mer än fem procent av barnomsorgens resurser till byråkrati och administration. Med en förskolepeng skulle förskolans resurser öronmärkas till förskoleverksamhet, och gå direkt till förskolorna.

Friheten att välja skola ska omfatta alla, även barn som är i behov av stora stödinsatser.
Vi vill därför införa en slags likvärdighetsgaranti som innebär att alla elever i staden
ges samma rätt till stöd, oavsett vilken stadsdel eleven kommer ifrån. Detta kommer både
att öka valfriheten och minska byråkratin, samtidigt som likvärdiga och rättvisa villkor
skapas mellan kommunala och fristående skolor.

Samma etableringsfrihet som finns inom grund- och gymnasieskolan bör införas för fristående förskolor. Personalen i kommunala förskolor som vill ombilda sin verksamhet
till en fristående förskola bör uppmuntras och stödjas.

I takt med att förskolan får ett större pedagogiskt ansvar än tidigare är det oerhört viktigt
att det är utbildad personal som har huvudansvaret för verksamheten. Förskollärare har
efter högskolestudier en pedagogisk kompetens att lära och utveckla barn. Deras kompetens som yrkeskår är värdefull och ska tas på allvar. Det är lika viktigt att behörig personal
ska ha pedagogiskt ansvar inom förskolan som att behöriga grundskollärare ska undervisa inom grundskolan. För att kunna rekrytera fler förskollärare måste förskollärarutbildningen återupprättas. Staden bör genomföra en särskild satsning så att barnskötare och outbildad personal får möjlighet att utbilda sig till förskollärare.”

Reservation anmäldes av ledamöterna Ole-Jörgen Persson, Christer Grunder och Markku Sirviö (alla m) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat bifall till motionen.”

_____________________

§246 Remiss ang. ramavtal för särskilda boendeformer mm

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-07-06.

(D nr 303 – 275 / 05)

ÄRENDET

Förvaltningen har fått förslag till nytt ramavtal för de omsorgsfastigheter som staden hyr av FB Servicehus AB. Stadsdelarna kommer fortsättningsvis att blockförhyra äldreboendena och sedan hyra ut lägenheterna i andra hand.

Det nya systemet kommer att innebära mer administration för stadsdelen. Förvaltningen förutsatte att man får räkna sig tillgodo den vinst som görs på det nya systemet. Idag finns ingen möjlighet att sköta administrationen med de resurser som finns.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden överlämnar detta yttrande.

______________________

§247 Förslag till genomförandebeslut om förhyrning av en gruppbostad för funktionshindrade i kv Järinge, Tensta

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-08-05.

(D nr 303 - 315 / 05)

ÄRENDET

Kommunstyrelsens ekonomiutskott godkände 2005-05-25 begäran om stimulansbidrag
för beställarstöd och förprojektering av en gruppbostad med särskilt stöd för funktions-hindrade i kv Järinge i Tensta. Förvaltningen har under våren tillsammans med Bostaden
AB gjort en projektering som innefattar 6 fullvärdiga lägenheter med en gemensamhetsdel och egen tvättstuga.

Förvaltningen föreslog nämnden att för sin del godkänna förslaget till genomförandebeslut.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till genomförandebeslut om förhyrning av en gruppbostad för 6 funktionshindrade personer i kv Järinge, Tensta

 2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om genomförandebeslut av förhyrningen till en bruttohyra på 660 tkr.

 3. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om stimulansbidrag till start- och särkostnaderna med totalt 2,3 mkr.

 4. Ärendet justeras omedelbart.

_____________________

§248 Verksamhetsuppföljning, särskilda boendeformer, gruppboendet Nyponet

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-06-01.

(D nr 504 – 354 / 05)

ÄRENDET

Årliga uppföljningar ska göras av stadsdelens verksamheter både vad gäller insatser utifrån socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.

Enhetschef och ansvarig sjuksköterska har lämnat uppgifter och besök har gjorts på gruppboendet

Förvaltningen föreslog nämnden att godkänna rapporterna.

YRKANDE

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag samt framlade anförandetext.

Övriga i nämnden anslöt sig till Abdo Goriyas yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporterna.

2. Stadsdelnämnden anför följande:

Vi gläder oss åt att verksamheten i sin helhet är bra, men anser att de boendes behov och önskemål om att få vistas ute inte är tillgodosett om promenader bara kan förekomma ibland. Det är särskilt viktigt att man på ett gruppboende där man bor i egen lägenhet, under en längre tid, får möjlighet att också vistas utomhus. Vi vill ge förvaltningen i uppdrag att se över möjligheten att förbättra förutsättningarna för att uppfylla önskemål om utevistelse.

_____________________

§249 Verksamhetsuppföljning av särskilda boendeformer, Lingonets korttidsboende

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-06-01.

(D nr 504 – 355 / 05)

ÄRENDET

Årliga uppföljningar ska göras av stadsdelens verksamheter, både vad gäller insatser utifrån socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Uppgifter har samlats in från enhetschef och ansvarig sjuksköterska och besök har gjorts på korttidsboendet.

Förvaltningen föreslog nämnden att godkänna rapporterna.

YRKANDE

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag samt anförandetext.

Övriga i nämnden anslöt sig till Abdo Goriyas yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporterna.

2. Stadsdelsnämnden anför följande:

Vi kan med glädje konstatera att verksamheten i sin helhet fungerar bra, men anser attde boendes behov och önskemål om att få vistas ute inte är tillgodosett om önskade promenader bara kan tillgodoses ibland. Vi vill ge förvaltningen i uppdrag att se över möjligheten att förbättra förutsättningarna för att uppfylla önskemål om utevistelse.

__________________________

§250 Ungdomsläger i Tyskland

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-07-18.

(D nr 299 – 356 / 05)

ÄRENDET

Sedan våren 2005 arbetar xxxxxxxxxxxxxxxxx med att förankra EU-projekt på Tensta gymnasium för deltagande i ett ungdomsläger med ungdomar från 5 länder i Bonn, Tyskland. Ungdomslägret beräknas äga rum under perioden 26 september – 3 oktober 2005.

Förvaltningen föreslog nämnden att bevilja xxxxxxxxxxxxxxxxx att i tjänsten delta i denna resa som ledare.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner att xxxxxxxxxxxxxxxxx, fältassistent, medföljer som ledare i tjänsten på ett ungdomsläger till Bonn i Tyskland under perioden 26 september – 3 oktober 2005.

__________________________


§251 Månadsrapport juli 2005

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-08-09.

ÄRENDET

Varje månad redovisar förvaltningen budgetläget i form av en kortfattad rapport. Detta är månadsrapporten för juli som redovisar bokförda kostnader och intäkter tom juli månad.

Budgetläget bedöms fortfarande osäkert för verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshindrade. Ett annat osäkert ansvarsområde är särskoleverksamhet. Kostnadsbilden
är fortfarande oklar och det är osäkert om budgeterade medel räcker. Det råder också en viss osäkerhet när det gäller grundskolor. En viss minskning av antal elever prognostiseras pga nya fristående skolor i Bromma och Spånga.

Ett underskott om 6 mkr beräknas för socialbidraget. Förvaltningen återkommer till nämnden med redovisning av hur man avser att hantera det hotande underskottet.

BESLUT

1. Föreliggande månadsrapport godkänns.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Ole-Jörgen Persson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Bengt Porseby (fp) och Markku Sirviö (m) enligt följande:

”Det är allvarligt att det beräknas ett underskott för stadsdelens socialbidragskostnader på 6 miljoner kr. Trots att fördelningsnycklarna ändrats och Spånga-Tensta stadsdelsnämnd fått mer pengar så prognostiseras underskott på 6 miljoner. I ärendet redogörs för planerade åtgärder för att minska underskottet. Det är viktigt att nämnden får kontinuerlig information huruvida de planerade åtgärderna ger resultat.

Vad beträffar befarade underskott på barn och ungdomsavdelningen och avdelningen för
äldre och funktionshindrade så emotser vi tertialrapport 2 för att få en djupare analys av budgetläget samt ev förslag till åtgärder.”

________________________

§252 Anmälan av Ansökan till Kompetensfonden – medel till Kvinnofridsprojekt för Järva

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-06-20.

(D nr 599 – 357 / 05)

ÄRENDET

Spånga-Tensta har tillsammans med stadsdelsförvaltningarna i Kista och Rinkeby ansökt om medel ur Kompetensfonden för att genomföra ett kvinnofridsprojekt för målgruppen:

- Kvinnor som utsätts för hot och våld av närstående män

- Barn i familjer där modern utsätts för våld av närstående man och /eller själva utsätts för familjevåld.

- Män som använder hot och våld mot närstående kvinnor

Målet är att utifrån gemensamma resurser vid de tre stadsdelarna skapa en ”kedja”
av förebyggande arbete och olika former av stöd till målgruppen i Järva-området.

Inom projektet startas i Spånga-Tensta ”Manscentrum Järva”. Dit ska män kunna vända sig för att få råd och stöd när krissituationer uppstår i deras familjer.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

_____________________

§253 Ang Riksbyggen Serviceboende AB (ägarbyte)

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-07-14.

(D nr 125 – 71 / 02)

ÄRENDET

Anmäldes att Attendo Care har förvärvat Riksbyggen Serviceboende AB

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden lägger informationen till handlingarna

________________________


§254 Anmälan av svar från Trafikkontoret

Anmäldes Trafikkontorets svar 2005-07-18 ”Medborgarförslag om trafikmiljön i Spånga Centrum med närområde, med fokus på äldre”.

(Dnr 306 – 145 / 05)

BESLUT

1. Svaret läggs till handlingarna.

_________________


§255 Anmälan av beslut från Länsstyrelsen i Stockholms län

Anmäldes Länsstyrelsens i Stockholms län beslut 2005-06-14 ”Kommunernas insatser för personer med psykiska funktionshinder”.

BESLUT

1. Beslutet läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Ole-Jörgen Persson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Bengt Porseby (fp) och Markku Sirviö (m) till vilket även ordföranden Abdo Goriya (s), ledamöterna Jonas Ljungstedt (v), Folke Nässla (mp), Eva Andersson-Ney (s), Rune Olofsson (s), Nils Thulén (s) och Agneta Åberg (s) anslöt sig till enligt följande:

”Länsstyrelsen uppmanar nämnden att se över sina skriftliga riktlinjer/rutiner då nämnden vid tillsynen inte redovisat huruvida det finns gemensamma skriftliga riktlinjer för utskrivning eller permission från psykiatrisk heldygnsvård samt samordnad vårdplanering.

Länsstyrelsen utgår från att nämnden kommer att åtgärda detta och begär därför ingen återredovisning.

Som nämndledamöter är vi ytterst ansvariga för verksamheten och anser därför att det skulle vara bra med en redovisning till nämnden av hur länsstyrelsens påpekande åtgärdats.”

_______________________


§256 Anmälan av rapport efter trafikveckan i Spånga-Tensta

Anmäldes Rapport efter trafikveckan i Spånga-Tensta 2005-04-04 tom 2005-04-08.

(D nr 015 – 277 / 05)

BESLUT

1. Rapporten läggs till handlingarna.

_________________________


§257 Anmälan av minnesanteckningar från brottsförebyggande rådet i Spånga-Tensta

Anmäldes minnesanteckningar från brottsförebyggande rådets möte 2005-06-03.

BESLUT

1. Minnesanteckningarna läggs till handlingarna.

____________________


§258 Anmälan av protokoll från Lokala handikapprådet i Spånga-Tensta

Anmäldes protokoll från sammanträde i Lokala handikapprådet 2005-06-02.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

_________________________


§259 Anmälan av protokoll från Stadsdelsnämndens pensionärsråd i Spånga-Tensta

Anmäldes protokoll från sammanträde i stadsdelsnämndens pensionärsråd 2005-06-03

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

__________________________


§260 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-08-10.

(D nr 002 – 294 / 05)

ÄRENDET

Nämnden fattade i maj 2004 och i januari 2005 beslut om vilka som har rätt att fatta beslut om polishandräckning enligt LVU och LVM. Det är nu aktuellt att uppdatera dessa beslut.

BESLUT

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd delegerar till nedan nämnda socialinspektörer/ socialsekreterare vid socialjouren samt till nedan nämnda personer i stadsdelsnämnden och stadsdelsförvaltningen att begära polishandräckning enligt LVM 45 § 1 o 2 st, inom nämndens eget ansvarsområde.

2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd förordnar nedan nämnda personer vid socialjouren, placerings- och konsultationsenheten samt vid stadsdelsnämnden och stadsdelsförvaltningen att begära polishandräckning enligt LVU § 43 1 st 2 p inom nämndens eget ansvarsområde.

Socialinspektörer/socialsekreterare vid socialjouren: xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Lars xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx och xxxxxxxxxxxxxxx.

Placerings- och konsultationsenheten: xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx och xxxxxxxxxxxxxx.

Stadsdelsnämnden: xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx och xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Stadsdelsförvaltningen: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx och xxxxxxxxxxxxxx.

____________________

§261 Rättegångsfullmakt

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-08-09.

(Dnr 003 – 338 / 05)

ÄRENDET

Till nämnden har stadsledningskontorets juridiska avdelning inkommit med begäran om uppdatering av rättegångsfullmakten. Fullmakten avser såväl verksamhet som bedrivs av stadsledningskontorets juridiska avdelning, allmänjuridiska enheten som av social- och skoljuridiska enheten vid samma avdelning.

BESLUT

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar om förordnande av rättegångsombud enligt nedanstående fullmakt.

RÄTTEGÅNGSFULLMAKT

Förordnande av Fullmakt för stadsjuristen xxxxxxxxxxxxxxxx samt vice rättegångsombud stadsjuristerna xxxxxxxxxxxxxxxxxxx och xxxxxxxxxxxxxxxxx vid Stadslednings- att var för sig såsom ombud företräda Stockholms kommun kontorets inom nämndens förvaltningsområde. Med undantag för rätt att juridiska mottaga delgivning av stämningar äger ombud den behörighet avdelning som anges i rättegångsbalken 12 kap 14 § första stycket.

Ombud äger dessutom att på nämndens vägnar uppbära, mottaga och kvittera nämnden tillkommande medel och handlingar, att förordna annan i sitt ställe samt i övrigt vid alla de tillfällen, då Stockholms kommuns rätt inom nämndens förvaltningsområde kan vara ifråga, densamma iakttaga och bevaka.

______________________________________________

§262 Anmälan av tjänstemannabeslut

Anmäldes förteckning 2005-06-30 över beslut fattade på delegation av chefen för Barn och Ungdom under perioden 2005-01-26 – 2005-06-01 gällande ledighet för grundskoleelever i Spånga-Tensta .

(D nr 403 – 358 /05)

BESLUT

1. Anmälan läggs till handlingarna.

_________________________


§263 Medborgarförslag om problematiken med störande trafik på Tensta allé

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-08-10.

(Dnr 306 – 271 / 05)

ÄRENDET

En medborgare har föreslagit farthinder på Tensta Allé för att minska störningarna av trafiken.

Stadsdelsförvaltningen kan inte själv fatta beslut kring eller uppföra några farthinder och föreslog att utlåtandet överlämnas till trafikkontoret för eventuella åtgärder.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner svaret enligt tjänsteutlåtandet.

_________________________


§264 Skrivelse angåenden uttalande om shoppingcentret i Tensta

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-08-10.

(D nr 001 – 272 / 02)

ÄRENDET

En skrivelse, från AM Scandinavian partners AB, har inkommit till nämnden angående uttalanden som nämndens ordförande gjort i en lokal informationstidning, Järvajournalen,
om den verksamhet som bedrivs i shopingcentret i garaget på Hyppingeplan 10 i Tensta.

Förvaltningen menade att huruvida stadsdelsnämndens ordförandes uttalanden är kränkande eller inte får en eventuell polisanmälan och förundersökning utvisa.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner svaret enligt tjänsteutlåtandet.

_______________________


§265 Kurser/Konferenser

Togs upp följande konferenser för beslut om deltagande:

- Socialstyrelsens m.fl. konferens Verklighet och framtidsbilder 21/9

- Kompetensfondens Strategikonferens 22/9

- Socialstyrelsens m.fl konferens Kvinnlig könsstympning 18/10

- Spånga-Tensta, Rinkeby och Kista stadsdelsförvaltningars utbildningsdagar 13/9, 22/9, 29/9, 6/10 och 11/10

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar om deltagande enligt följande:

- Verklighet och framtidsbilder 21/9; 2 personer från varje politiskt block

- Strategikonferens 22/9; 1 från varje politiskt block

- Kvinnlig könsstympning 18/10; 2 från varje politiskt block

- Familjefrid på Järvafältet 13/9, 22/9, 29/9, 6/10 11/10; 2 från varje politiskt block vid varje föreläsning, men endast ett tillfälle per person.

__________________________


§266 Information/rapporter

Stadsdelsdirektör Jack Kindberg informerade om att inbjudan till stadsledningskontorets Information om stadens resultatfördelningssystem 1/11 är utdelat på nämndens bord.

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll, skrivelser mm

(Bilaga § 266)

_________________