Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2005-09-22

Sammanträde 2005-09-22

Datum
Klockan
17:00
Plats
Tensta Träff, Hagstråket 13

Sammanträdet inleds med att stadsdelsdirektören går igenom de ärenden som ska behandlas vi Läs mer...d dagens sammanträde och allmänheten har möjlighet att ställa frågor.
Tidigast kl 18.30 börjar det formella sammanträdet.

1 Justering av dagens protokoll

Utseende av protokolljusterare
Tid för protokollets justering (29/9)

________________

2 Anmälan av avsägelse

Utsänds endast till nämndens ledamöter

Anmäles memorial 2005:14 Avsägelser och fyllnadsval.
Svante Kindberg (fp)- ersättare i stadsdelsnämnden Spånga-Tensta, har avsagt sig uppdraget.

Förslag till beslut

1. Anmälan läggs till handlingarna.

__________________________

2 Justering av föregående protokoll

Anmälan av protokollens justering
(25/8, 1/9)

_________________

3 Inkomna medborgarförslag

Utsänds endast till nämndens ledamöter

a) Förslag på skylt som upplyser bilister om att inte parkera mitt för gångvägar

b) Förslag på att åtgärder måste vidtas för att öka trafiksäkerheten på Kälvestavägen.

____________________

4 Tertialrapport 2 - 2005

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-09-15.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande tertialrapport samt överlämnar den till kommunstyrelsen.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om stimulansbidrag med 0,4 Mkr för utbyggnad av en avdelning vid förskolan Harspåret.

3. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 0,8 Mkr (helår 3,0 Mkr) för träningsboende för hemlösa, för daglig sysselsättning för kvinnor med missbruk samt för ett gemensamt team tillsammans med primärvården och äldreomsorgen.

4. Stadsdelsnämnden beslutar att avveckla förskolan Kompassbacken som resultatenhet.

5. Stadsdelsnämnden beslutar att avveckla Sundbyskolan som resultatenhet.

6. Stadsdelsnämnden beslutar om omslutningsförändringar på sammanlagt -6,8 Mkr.

7. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering i detta ärende.

________________________

5 Remiss ang. Stockholms stads äldreomsorgsplan 2006-2010

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-07-27.
(D nr 504 – 201 / 05)

Förslag till beslut

1 Stadsdelsnämnden avger föreliggande yttrande.

____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Remiss ang Hälsosamtal för äldre boende hemma

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-07-07.
(D nr 504 – 243 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden avger föreliggande yttrande.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Yttrande över skrivelse om åtgärdsplan för säkrare skolor

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-08-09.
(D nr 400 – 217 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som yttrande över skrivelsen lämna detta tjänsteutlåtande.

___________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Svar angående skrivelse om säkra skolvägar och trafikundervisning

Ärendet dras ur

_________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Svar på medborgares klagomål om ovårdad entré till Spånga stationsområde

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-08-29.
(D nr 306 – 313 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar enligt detta tjänsteutlåtande.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Svar på medborgarförslag om fartreducerande åtgärder mot hastighetsöverträdelser på Kälvestavägen mellan Slånbacken och Avestagatan

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-08-25.
(D nr 306 – 317 / 05 och 306 – 318 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar enligt detta tjänsteutlåtande.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos trafikkontoret om vidare utredning i ärendet enligt detta tjänsteutlåtande.

_________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Svar på medborgarförslag om farthinder mot hastighetsöverträdelser på Salagatan, Solhemsvägen, Båtsman Stens väg och Nya Bromstensvägen

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-08-29.
(Dnr 306 – 342 / 05, 306 – 343 / 05, 306 – 345 / 05 och 306 – 321 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar godkänna förvaltningens förslag till svar enligt detta tjänsteutlåtande.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos trafikkontoret om vidare utredning i ärendet enligt detta tjänsteutlåtande.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Svar på medborgarförslag om stadsdelskarta

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-09-06
(D nr 010 – 237 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner detta utlåtande som svar på medborgarförslaget.

___________________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Svar på medborgarförslag om cykelställ utanför medborgarkontoret

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-09-06.
(D nr 399 – 302 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner detta utlåtande som svar på medborgarförslaget.

__________________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Omdisponeringar i Tensta servicehus

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-09-01.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra omflyttningarna i enlighet med planen.

______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Förslag till genomförandebeslut av om- och tillbyggnad av Sundbyskolans idrottsbyggnad

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-08-03.
(D nr 303 - 429 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner för sin del förvaltningens förslag till genomförandebeslut avseende om- och tillbyggnad för ny idrottssal vid Sundbyskolan med ett hyrestillägg på 1,9 mnkr.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande av om- och tillbyggnaden av Sundbyskolans idrottsbyggnad till en investeringskostnad om 20,2 mnkr i kostnadsläge juni 2005 och en tilläggshyra på 1,9 mnkr.

3. Ärendet justeras omedelbart.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Förslag till inriktningsbeslut om ny förskola i kv. Renmossan invid Gläntans IP i Solhem

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-08-31.
(D nr 303 – 362 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till inriktningsbeslut för uppförande av en ny 4-avdelnings förskola i kv. Renmossan till en preliminärt kalkylerad tilläggshyra på ca 2,2 mnkr under förutsättning att radhusbebyggelsen blir av i kv. Mellangården.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunfullmäktiges ekonomiutskott om
stimulansbidrag för beställarstöd med 0,1 mnkr och 0,5 mnkr till förprojektering.

__________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Kvalitetsgarantier 2005/2006. Avdelningen för barn och ungdom

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-09-06.
(D nr 400 – 366 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner de föreslagna kvalitetsgarantierna för verksamhetsåret 2005/2006.
________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Studieresa till Reggio Emilia i Italien för tre pedagoger från förskolan Tisslingeplan 40

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-08-31.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner att tre pedagoger vid förskolan Tisslingeplan 40 får göra en studieresa i tjänsten till Reggio Emilia i Italien under perioden 13 – 20 november 2005.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Uppföljning av daglig verksamhet i egen regi

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-09-01.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

________________________

20 Uppföljning av ramavtal för köp av enstaka platser i särskilda boendeformer för äldre

Utsänds endast till nämndens ledamöter

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-08-30.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner 2005 års uppföljning av ramavtal gällande Katrinebergsgården, Trygg Vård i Mellanfjärden AB.

_________________

21 Anmälan av överenskommelse mellan Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning och stadsledningskontoret avseende ”Fornminnesgruppen”

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-09-06.

Förslag till beslut

1. Nämnden lägger överenskommelsen till handlingarna.

_______________________

22 Inkomna allmänna offentliga handlingar juni – augusti 2005

Anmäles rubricerade förteckning.

Förslag till beslut

1. Förteckningen läggs till handlingarna.

_________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Anmälan av protokoll från Stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäles protokoll från sammanträde med Stadsdelsnämndens pensionärsråd 2005-08-16.

Förslag till beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna.

____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Fyllnadsval till stadsdelens handikappråd 2005-2006

Endast till nämndens ledamöter

Föreligger meddelande från Kommun-HSO Stockholm 2005-09-15.

Förslag till beslut

1. xxxxxxxxxxxxxxxx (FUB) avgår som ledamot i stadsdelens handikappråd och ersätts av xxxxxxxxxxxx (SDF).

____________________

25 Kurser/Konferenser

26 Information/rapporter

Mötesinformation

Närvarande ledamöter

Abdo Goriya (s) ordf.
Ann-Katrin Åslund (fp) vice ordf.
Eva Andersson-Ney (s)
Christer Grunder (m)
Jonas Ljungstedt (v)
Folke Nässla (mp)
Rune Olofsson (s)
Ole-Jörgen Persson (m)
Bengt Porseby (fp)
Patrick Simonson (kd)
Markku Sirviö (m)
Agneta Åberg (s)

Närvarande ersättare

Björn Begner (m)
Jan Håkansson (fp)
Madeleine Jacobsson (m)
Ziad Odesson (mp)
Teghlatflasser Sauma (s)
Ornina Younan (s)

Tjänstgörande ersättare

Ornina Younan (s)

Anmält förhinder

Anastasia Georgiadou (s), Svante Kindberg (fp), Nagwa Mourad (kd), Rashad Rached Abdel Al (v), Nils Thulén (s)

I tjänsten närvarande

Stadsdelsdirektör Jack Kindberg, avdelningscheferna Gunnel Dahlin, Ante Hemphälä, Christina Jerlin, Mats Carinder, Christer Ståhl, Cathrine Önnestam och Gabriel Marawgeh, verksamhetsrevisorn Jan Francke samt nämndsekreteraren Isa Bremark.

Under §§ 271 - 294 vid sammanträdet hade allmänheten rätt att närvara. Ett 10-tal personer var närvarande vid sammanträdet som inleddes med att stadsdelsdirektören gick igenom de ärenden som skulle behandlas vid dagens sammanträde.

Det formella sammanträdet började kl 19.10.

Utsågs att justera: Abdo Goriya, Ann-Katrin Åslund,

Justeringens tid och plats: Tenstagången 55, 2005-09-29

Paragrafer: 271 - 298

§271 Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordföranden Abdo Goriya utse Ann-Katrin Åslund att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet skulle justeras 2005-09-29.

Anmäldes, att stadsdelsnämndens protokoll 8/2005 från 2005-08-25 blivit justerat 2005-09-01.

_______________________


§272 Anmälan av avsägelse

Anmäldes memorial 2005:14 Avsägelser och fyllnadsval.

Svante Kindberg (fp)- ersättare i stadsdelsnämnden Spånga-Tensta, har avsagt sig uppdraget.

BESLUT

1. Anmälan läggs till handlingarna.

__________________________


§273 Inkomna medborgarförslag

Anmäldes nedanstående inkomna medborgarförslag

a) Förslag på skylt som upplyser bilister om att inte parkera framför gångvägar

(D nr 306 – 368 / 05)

b) Förslag att åtgärder måste vidtas för att öka trafiksäkerheten på Kälvestavägen.

(D nr 305 – 515 / 05)

c) Förslag på boulebana vid tennishallen i Spånga

(D nr 305 – 386 / 05)

BESLUT

1. Medborgarförslagen överlämnas till förvaltningen för beredning.

____________________


§274 Tertialrapport 2 - 2005

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-09-15.

ÄRENDET

Denna budgetuppföljning avser tiden 1 januari till 31 augusti 2005. Anslag 1, verksam-hetsanslaget, bedöms rymmas inom budgeterade anslag om nämnden erhåller de justeringar som begärs i detta ärende. Däremot beräknas anslag 2 överskridas med 5 Mkr, främst beroende på att budgeten för försörjningsstöd inte kunnat hållas. Detta i sin tur beror på att det trots stora ansträngningar inte gått att få tillräckligt många i arbete.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att bifalla förvaltningens förslag till beslut 1-7 samt framlade tilläggsförslag:

att klottersanering ska utföras inom 24 timmar(1),

att införa tidsgaranti för socialtjänstens ingripande vid ungdomsbrott(2),

att begära ytterligare entré till Spånga Station(3),

att uppvakta trafiknämnden ang högre och mer svårforcerat stängsel vid Spånga Station(4)

att inrätta Skärholmsmodellen(5) samt text.

Ordföranden Abdo Goriya (s) m.fl. yrkade bifall till förvaltningens förslag samt anslöt sig till tilläggsförslag 3 och 4.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag 1-7 samt tilläggsyrkandena 3 och 4, vilka samtliga bifölls.

Därefter ställde ordföranden proposition på tilläggsyrkandena 1, 2, 5 samt oppositionens text, vilka avslogs

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande tertialrapport samt överlämnar den till kommunstyrelsen.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om stimulansbidrag med 0,4 Mkr för utbyggnad av en avdelning vid förskolan Harspåret.

3. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 0,8 Mkr (helår 3,0 Mkr) för träningsboende för hemlösa, för daglig sysselsättning för kvinnor med missbruk samt för ett gemensamt team tillsammans med primärvården och äldreomsorgen.

4. Stadsdelsnämnden beslutar att avveckla förskolan Kompassbacken som resultatenhet.

5. Stadsdelsnämnden beslutar att avveckla Sundbyskolan som resultatenhet.

6. Stadsdelsnämnden beslutar om omslutningsförändringar på sammanlagt -6,8 Mkr.

7. Stadsdelsnämnden beslutar att ånyo begära inrättande av ytterligare entré till Spånga station

8. Stadsdelsnämnden beslutar att snarast uppvakta trafiknämnden angående bekostande och uppsättande av högre och mer svårforcerat stängsel till spårområdet vid Spånga station.

9. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering i detta ärende.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Ole-Jörgen Persson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Bengt Porseby (fp) och Markku Sirviö (m) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

Att bifalla förvaltningens förslag till beslut 1-7

Att klottersanering ska utföras inom 24 timmar på de platser och ytor stadsdelen ansvarar för

Att införa tidsgaranti för socialtjänstens ingripande vid ungdomsbrott

Att stadsdelsnämnden ånyo begär inrättande av ytterligare entré till Spånga Station

Att stadsdelsnämnden snarast uppvaktar trafiknämnden angående bekostande och uppsättande av högre och mer svårforcerat stängsel till spårområdet vid Spånga station

Att inrätta Skärholmsmodellen i stadsdelen

Vänstermajoriteten i Stockholms stad har från valet 2002 förhållit sig anmärkningsvärt passiva till de växande problem som Stockholms stad har. Stockholms ekonomi mår inte bra och det är stockholmarna som drabbas. Allt färre funktionshindrade och äldre får inte den omsorg de har rätt till när biståndsbedömningen skärps. Tertialrapport 2 visar tydligt att de resurser som s, v och mp anslagit i staden inte räcker till och trots att stadsdelen avsatt ytterligare 7 miljoner så kan äldreomsorgstagare i eget boende inte räkna med att få komma ut och förbättrat stöd till anhöriga lyser med sin frånvaro.

Trots högkonjunkturen ökar socialbidragstagandet kraftigt. Vänstermajoriteten har fullständigt gett upp målet att halvera socialbidragstagandet. Ökningen av budgeten för socialbidrag är den enskilt största satsningen i majoritetens budget för 2005. Trots ökningen av anslagen för socialbidrag med 200 miljoner ser inte pengarna ut att räcka. I Spånga-Tensta prognostiseras ett underskott på 5 miljoner. För att vända utvecklingen krävs en ny politik, där tilltron till den enskilda människans förmåga att komma ut på arbetsmarknaden sätts i centrum. Arbetsmetoderna som tillämpas i Skärholmen och flera närliggande stadsdelar bör användas även i vår stadsdel.

Bristande prioriteringar och ökade satsningar på annat än de kommunala kärnverksamheterna spär ytterligare på problemen och urholkar stadsdelarnas förutsättningar att ge stockholmarna en grundläggande service. Det är helt orimligt att Agenda 21-kontor, kultursekreterare och konsumentrådgivning i dagens trängda ekonomiska läge prioriteras framför satsningar på barnomsorg, skola och äldreomsorg.

Medborgarmotioner och kontakter med invånare i stadsdelen visar att nedskräpning och klotter minskar trivsel och trygghet och ger en stark känsla av förslumning. Det krävs krafttag mot detta och inför budget 2006 anser vi att ytterligare medel bör anslås för utomhusstädning. Redan nu bör dock stadsdelens kamp mot klottret intensifieras, klottersanering bör ske inom 24 timmar på de platser och ytor som stadsdelen har ansvar för.

Ånyo har en dödsolycka skett på spårområdet vid Spånga station då en person tagit genvägen till ”andra änden” av perrongen. Nämnden bör återigen kontakta SLs styrelse med en begäran om inrättande av ytterligare en entré till Spånga Station . Spånga station är en av de allra mest olycksdrabbade stationerna i Stockholmsorådet. Statistik visar att de stationer med bara en entré är allra mest utsatta.

I avvaktan på en ny entré bör högre och mer motståndskraftigt stängsel omedelbart sättas upp längs spårområdet. Stadsdelsnämnden bör omedelbart tillskriva trafiknämnden angående detta.”

________________________


§275 Remiss ang. Stockholms stads äldreomsorgsplan 2006-2010

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-07-27 samt yttrande 2005-08-25 från stadsdelsnämndens pensionärsråd.

(D nr 504 – 201 / 05)

ÄRENDET

Kommunstyrelsen har skickat förslaget till Äldreomsorgsplan 2006 - 2010 till bl.a. stadsdelsnämnderna för yttrande.

Förvaltningen ansåg att den föreslagna planen i stort sett är bra. De intentioner som staden har för att de äldre ska leva ett bra liv med god livskvalitet är väl beskrivna. Äldreomsorgen ska naturligtvis arbeta på ett sådant sätt att dessa intentioner blir verklighet. Det som saknas i dokumentet är en koppling till resurser. Ska äldreomsorgen leva upp till planen måste verksamheten ges rimliga resurser. Det är viktigt för trovärdigheten att de uppsatta målen realistiskt går att uppnå. Förvaltningen ansåg det därför viktigt att slå fast att det måste vara en stadsövergripande fråga att i fördelning av resurser ge verksamheterna det utrymmet.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att hemställa till kommunstyrelsen att återremittera ärendet samt anförandetext.

Ordföranden Abdo Goriya (s) m.fl. yrkade bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

1 Stadsdelsnämnden avger föreliggande yttrande.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Ole-Jörgen Persson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Bengt Porseby (fp) och Markku Sirviö (m) enligt följande:


”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

Att hemställa till Kommunstyrelsen att återremittera ärendet

Samt att därutöver anföra

Förslaget till Äldreomsorgsplan 2006 – 2010 saknar en rad av de viktiga prioriteringar som bidragit till de förbättringar som skett inom stadens äldreomsorg sedan 1998. Detta gäller inte minst inriktningen mot en ökad valfrihet för den enskilde när det gäller hemtjänst och boende.

Ett omarbetat förslag till Äldreomsorgsplan bör i en helt annan utsträckning fokusera på möjligheten för äldre stockholmare att påverka sin omsorg. Valfriheten genom kundvals-system i hemtjänsten ska på sikt få en efterföljare i form av pengsystem i boendet. Vi vill slå vakt om en mångfald av nivåer i boendet genom att staden även i framtiden erbjuder såväl servicehus samt olika typer av boende med heldygnsomsorg.

Även tryggheten måste få en mer framskjuten plats i Äldreomsorgsplanen. De alltmer restriktiva tolkningar av stadens riktlinjer för biståndsbedömning, som blivit följden av stramare budgetramar måste genomlysas.

Förslaget till Äldreomsorgsplan har alltför otydliga mål. Det är mycket viktigt att Äldreomsorgsplanen har tydliga mål som går att mäta.

Likställigheten och valfriheten för de äldre måste säkerställas. Idag nekas äldre boenden i andra stadsdelar p.g.a. ekonomiska skäl.

Mångfalden är viktig för kvalitetsutvecklingen. Det är viktigt att privata utförare och verksamhet i egen regi ges samma förutsättningar gällande t.ex. ekonomiska förutsättningar, kompetensutveckling m.m.

Vi efterfrågar också en vård och omsorg som utgår från varje enskild människas behov och önskemål.”

____________________


§276 Remiss ang Hälsosamtal för äldre boende hemma

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-07-07.

(D nr 504 – 243 / 05)

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden har fått en motion från moderaterna på remiss från kommunstyrelsen. Motionären föreslår att alla personer över 75 år erbjuds hälsosamtal samt förebyggande hembesök.

Förvaltningen har i och med detta år påbörjat ett arbete med att erbjuda alla i stadsdelen
över 80 år och som inte har insatser ett hembesök.

Förvaltningen ansåg att det vore av värde att kunna genomföra hembesök hos alla över
75 år, men till det fordras ett tillskott av resurser. För allra bästa resultat bör också landstinget delta i sådan verksamhet.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden avger föreliggande yttrande.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna

Ole-Jörgen Persson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Bengt Porseby (fp) och Markku Sirviö (m) enligt följande:

”Efter förslag från stadsdelsnämndens borgerliga opposition erbjuds nu alla över 80 år hembesök.

Självklart ser vi gärna att detta sker redan från 75 år. Den nuvarande majoritetens äldreomsorgsbudget i staden har i realiteten inneburit stora besparingar. Vi har därför förståelse för förvaltningens ställningstagande angående åldersgränsen. Ett nära samarbete med landstinget i frågan skulle dock förbättra hembesöken. Vi ser det därför som önskvärt att förvaltningen väcker denna samarbetsfråga med företrädare för landstinget.”

_____________________


§277 Yttrande över skrivelse om åtgärdsplan för säkrare skolor

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-08-09.

(D nr 400 – 217 / 05)

ÄRENDET

Kommunstyrelsen har remitterat en skrivelse om åtgärdsplan för säkrare skolor till bl.a. Spånga-Tensta för yttrande. I skrivelsen föreslås att skolan skulle ges bättre möjlighet att värna sin verksamhet genom att t.ex. ”hänvisa till bemannad entré, införa kodlås eller videokameror”. Vidare föreslås att rektor ska åläggas att polisanmäla våldsbrott samt att tydligare regler upprättas för vad som är skolpersonalens skyldigheter och möjligheter i händelse av våldsamheter eller skadegörelse inom skolan.

I tjänsteutlåtande framförde förvaltningen bl.a. följande:

Förvaltningen instämde i att det inte får finnas skilda rättssystem i samhället. Det som är brottligt utanför skolan är brottligt även innanför skolans väggar. Inom stadsdelen polisanmäler rektor alltid vid misstanke om brott.

Tydligare lagstiftning beträffande rektors plikt att polisanmäla vid brottsmisstanke vore emellertid önskvärd. Det behöver även klargöras vad skolans personal har för skyldigheter och möjligheter att agera i situationer där brott misstänks. Inom stadsdelen underlättas samarbetet med polisen genom den s.k. Järvasatsningen. Denna är helt nödvändig för att polisen ska ha möjlighet att samarbeta med skolorna och skulle behöva ytterligare resurser för att utökas.

Bemannad reception vid huvudentréer är önskvärda. Stadsdelen har byggt om tre skolor till detta. Däremot vill man inte under skoltid införa låsta ytterdörrar, vakter eller bevaknings-kameror i lokalerna. Bevakningskameror under icke skoltid ansåg förvaltningen skulle kunna minska inbrott och vandalisering.

Förvaltningen framhöll Änglarna på Hjulstakolan som exempel på stadsdelens arbete för ökad trygghet i skolan. Änglarna är utvalda elever som genomgår särskild utbildning och bl.a. får i uppdrag att aktivt förebygga våld. Spånga-Tensta har också olika projekt för att aktivera föräldrar i skolan, då ökad föräldradelaktighet ger ett lugnare skolklimat.

YRKANDE

Vice ordförande Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att tillstyrka att kommunstyrelsen ger SISAB och utbildningsnämnden i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan för säkrare skolor enligt skrivelsens intentioner samt anförandetext.

Ordföranden Abdo Goriya (s) m.fl. yrkade bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som yttrande över skrivelsen lämna detta tjänsteutlåtande.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Ole-Jörgen Persson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Bengt Porseby (fp) och Markku Sirviö (m) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

att tillstyrka att kommunstyrelsen ger SISAB och utbildningsnämnden i uppdrag

att återkomma med en åtgärdsplan för säkrare skolor i enlighet med skrivelsernas intentioner

att därutöver anföra följande:

Skolan ska som alla andra arbetsplatser i Stockholm vara trygg och säker. Föräldrarna ska veta att deras barn är trygga i skolan. Men till skillnad från företag, förvaltningar och andra arbetsplatser innebär dagens politik att det i våra skolor ofta är fritt fram för våldsverkare och vandaler i skolorna.

En ökad brottslighet i skolan är särskilt allvarlig. Det medför att våra barn och ungdomar redan på ett väldigt tidigt stadium märker hur utsatta vi människor kan vara inför den som hotar, slår, vandaliserar och stjäl. I värsta fall får de med egna ögon se hur brott kan löna sig om den som stjäl, slår eller skrämmer inte möter en tydlig reaktion från vuxenvärlden. Inte minst viktigt är att unga brottsoffer får ett särskilt starkt stöd i en känslig ålder.

Därför bör kommunstyrelsen initiera ett arbete där utbildningsnämnden och SISAB får i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan för hur säkerheten i stadens skolor kan förbättras.

I Spånga-Tenstas skolor arbetas medvetet med att öka tryggheten. Detta sker på många olika sätt och kan vara värt att ta efter vid många av stadens skolor. Självklart anser vi det viktigt att stadsdelen fortsätter med detta lokala arbete på varje skola, vi anser dock inte att det finns något motsatsförhållande mellan att upprätta den föreslagna åtgärdsplanen för hela staden och ett lokalt arbete i stadsdelen.”

___________________________

§278 Svar på medborgares klagomål om ovårdad entré till Spånga stationsområde

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-08-29.

(D nr 306 – 313 / 05)

ÄRENDET

En medborgare skriver och klagar på att huvudentrén till Spånga station och omgivningarna ser ut som en soptipp och menar att detta utgör en grogrund för kriminalitet. Medborgaren föreslår att stationsområdet snyggas upp och tror då att nyrekryteringen till de kriminella ungdomsgängen skulle minska.

Förvaltningen ansåg att förslagsställaren i mångt och mycket har rätt i sitt klagomål.

Politikerna i stadsdelsnämnden har framfört önskemål om utökad städning runt Spånga torg med omnejd. Förvaltningen har därför, utöver den ordinarie städningen, utökat med s.k. föreningsstädning tre dagar i veckan, tre tim/dag. Vidare har den nyinrättade ”miljögruppen”, satts in att städa runt stationsområdet.

Fastighetsägarna borde också ta ett större ansvar kring sina egna fastigheter.

SL och stadens trafikkontor har också sin del av ansvaret för att åstadkomma en renare miljö på stationsområdet.

Förvaltningen har som viljeinriktning att samla ihop alla parter för att klargöra ansvars-områdena och med gemensamma resurser få Spånga torg, med omkringliggande ytor, att bli mer attraktivt, i avvaktan på den stora ombyggnaden.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar enligt detta tjänsteutlåtande.

_____________________


§279 Svar på medborgarförslag om fartreducerande åtgärder mot hastighetsöverträdelser på Kälvestavägen mellan Slånbacken och Avestagatan

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-08-25.

(D nr 306 – 317 / 05 och 306 – 318 / 05)

ÄRENDET

En medborgare anser att vägen från korsningen Sörgårdsvägen/Kälvestavägen norrut och utmed Avestagatan används alldeles för frekvent som genomfartsled.

Denne föreslår att Kälvestavägen stängs av som genomfartsled till Avestagatan.

Vidare föreslås att fartreducerande avsmalningar, bumpers eller blomlådor anordnas på Kälvestavägen.

Förvaltningen svarade att ärenden gällande tung trafik och avsmalningar på Avestagatan tidigare förts vidare till trafikkontoret och kommer att tas upp i trafikutskottet under hösten.

Trafikkontoret ansvarar för investeringar i stadsdelsförvaltningens fysiska miljö inklusive trafikfrågor och frågan om hastighetsdämpande åtgärder och avstängning av Kälvestavägen förs vidare till trafikkontoret.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar enligt detta tjänsteutlåtande.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos trafikkontoret om vidare utredning i ärendet enligt
detta tjänsteutlåtande.

_________________________


§280 Svar på medborgarförslag om farthinder mot hastighetsöverträdelser på Salagatan, Solhemsvägen, Båtsman Stens väg och Nya Bromstensvägen

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-08-29.

(Dnr 306 – 342 / 05, 306 – 343 / 05, 306 – 345 / 05 och 306 – 321 / 05)

ÄRENDET

Flera medborgare begär farthinder på gator i Spånga och Bromsten med anledning av att många barnfamiljer bor i området och att bilarna kör för fort.

Trafikkontoret ansvarar för investeringar i stadsdelsförvaltningens fysiska miljö inklusive trafikfrågor. Frågan om farthinder på Salagatan, Solhemsvägen, Båtsman

Stens väg och Nya Bromstensvägen förs därför vidare till trafikkontoret.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar godkänna förvaltningens förslag till svar enligt detta tjänsteutlåtande.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos trafikkontoret om vidare utredning i ärendet
enligt detta tjänsteutlåtande.

_____________________


§281 Svar på medborgarförslag om stadsdelskarta

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-09-06

(D nr 010 – 237 / 05)

ÄRENDET

En medborgare efterfrågar kartor över stadsdelen.

Förvaltningen var medveten om att kartorna över stadsdelen tagit slut. Kontakt har tagits om tryckning av nya och bättre kartor. Om det inte blir några fördröjningar kommer det att finnas ny stadsdelskarta till årsskiftet 2005/2006. Den nya kartan kommer att finnas tillgänglig på många platser i stadsdelen bl.a. medborgarkontoret och kommer att vara gratis.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner detta utlåtande som svar på medborgarförslaget.

___________________________


§282 Svar på medborgarförslag om cykelställ utanför medborgarkontoret

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-09-06.

(D nr 399 – 302 / 05)

ÄRENDET

En medborgare föreslår att cykelställ placeras utanför medborgarkontoret i Tensta centrum.

Ansvaret för uppförande av cykelställ på allmänna platser sådom torg mm ligger på markkontoret. Frågan har därför vidarebefordrats till markkontoret för vidare åtgärd.

Förvaltningen informerade om att det finns cykelställ i Tensta centrum, dels utanför det östra tunnelbanehuset på Tenstagången dels utanför förvaltningshuset på Tenstagången 55. Dessutom finns cykelställ utanför Tensta träff, vid gymnasieparken.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner detta utlåtande som svar på medborgarförslaget.

__________________________


§283 Omdisponeringar i Tensta servicehus

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-09-01.

(D nr 303 – 378 / 05)

ÄRENDET

I Tensta servicehus, Elinsborgsbacken 3-9, finns idag 25 tomma lägenheter till en kostnad av ca 2,5 mkr per år. Denna kostnad måste tas från den övriga omvårdnadsverksamheten.

Diskussioner har förts med FB Servicehus och syriska föreningen om att förvaltningen ska lämna de två översta våningarna i hus 5. Dessa skulle då antingen omvandlas till äldreboende för arabisktalande eller hyras ut på annat sätt av bostadsbolaget.

Förvaltningen föreslog att nedervåningen i hus 7 övergår till att bli boende för personer med funktionshinder. De övriga tomma lägenheterna förelogs erbjudas dem som bor på de två översta våningarna i hus 5. Förvaltningen föreslog att stadsdelsnämnden säger upp hyreskontraktet för de två översta våningarna.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att återremittera ärendet för klarläggande av uppsägningstider, hjälp med flytt samt klarläggande av att boende som önskar bo kvar på Tensta servicehus kommer att få möjlighet till det, samt anförandetext.

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade gemensamt för s+v+mp att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag samt anförandetext.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde först återremissyrkandet under proposition, vilket avslogs. Fp+m+kd reserverade sig och deltog ej i den fortsatta beslutsgången i ärendet.

Därefter ställde ordföranden yrkandet från s+v+mp under proposition, vilket bifölls.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att i huvudsak bifalla stadsdelsförvaltningens förslag och ger förvaltningen i uppdrag att genomföra omflyttningarna i enlighet med planen.

2. Stadsdelsnämnden anför i övrigt

- att omdisponeringen bör ske med varsamhet och omsorg samt att berörda, såväl äldre som anhöriga, informeras i god tid innan omflyttning sker.

- att den aktuella ombyggnaden av servicehuset genomförs med bibehållen vård-, omsorgs-och servicenivå, samt

- att tilldelning av lägenheter i vård- och omsorgsboende sker med särskild hänsyn till efterfrågan och de äldres behov.

- Förslag om åtgärder att minska servicehusets resurser bör ske med noggrant övervägande av framtida behov.

Fp, m och kd deltog ej i beslutet.

Reservation mot avslag till återremissyrkandet anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Ole-Jörgen Persson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Bengt Porseby (fp) och Markku Sirviö (m) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

Att återremittera ärendet för klarläggande av uppsägningstider, hjälp med flytt samt klarläggande av att boende som önskar bo kvar på Tensta servicehus kommer att beredas möjlighet till detta

Att i övrigt anföra

Vi kan ha förståelse att vissa omdisponeringar kan behöva göras i Tensta servicehus. Innan något beslut tas i nämnden önskar vi dock klarläggande i enlighet med vad som ovan anförts.”

______________________

§284 Förslag till genomförandebeslut av om- och tillbyggnad av Sundbyskolans idrottsbyggnad

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-08-03 samt yttrande från referensgruppen för skollokaler.

(D nr 303 - 429 / 05)

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden tog i november 2004 inriktningsbeslut avseende om- och tillbyggnad av Sundbyskolans idrottsbyggnad till en av SISAB bedömd tilläggshyra på 1,9 mnkr och uppdrog åt förvaltningen att återkomma med ett slutligt kostnadsförslag inför genomförandebeslut.

Förvaltningen har nu tillsammans med SISAB tagit fram ett slutligt förslag till om- och tillbyggnad av den nuvarande idrottsbyggnaden som vetter mot Arrendevägen. Förslaget innebär att den största salen behålls medan den mindre salen rivs för att ge plats åt en större sal som är delbar till 2 salar. Vidare byggs en scen till denna sal som också kan användas som rörelserum mm. Omklädningsrummen moderniseras och rustas upp, lärararbetsplatser tillgodoses samt grupprum för teoripass mm. Den nya stora salen kan på ett enkelt sätt avskiljas för uthyrning till klubbar m.fl.

Förvaltningen föreslog nämnden att godkänna det föreliggande förslaget till genomförandebeslut.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner för sin del förvaltningens förslag till genomförandebeslut avseende om- och tillbyggnad för ny idrottssal vid Sundbyskolan med ett hyrestillägg på 1,9 mnkr.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande av om- och tillbyggnaden av Sundbyskolans idrottsbyggnad till en investeringskostnad om 20,2 mnkr i kostnadsläge juni 2005 och en tilläggshyra på 1,9 mnkr.

3. Ärendet justeras omedelbart.

_____________________

§285 Förslag till inriktningsbeslut om ny förskola i kv. Renmossan invid Gläntans IP i Solhem

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-08-31.

(D nr 303 – 362 / 05)

ÄRENDET

I samband med att ett nytt bostadsområde med ca 30 radhus planeras på Mellangårdens bollplan i Solhem finns behov av en ny förskola i närområdet. Erfarenhetsmässigt behövs ca 2 förskoleplatser per radhus, varför förvaltningen planerar en 4-avdelnings förskola för ca 60 –70 barn för successiv inflyttning.

Placering av förskolan har föreslagits till en markyta vid Gläntans idrottsplats.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till inriktningsbeslut för uppförande av en ny 4-avdelnings förskola i kv. Renmossan till en preliminärt kalkylerad tilläggshyra på ca 2,2 mnkr under förutsättning att radhusbebyggelsen blir av i kv. Mellangården.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunfullmäktiges ekonomiutskott om stimulansbidrag för beställarstöd med 0,1 mnkr och 0,5 mnkr till förprojektering.

__________________________

§286 Kvalitetsgarantier 2005/2006. Avdelningen för barn och ungdom

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-09-06.

(D nr 400 – 366 / 05)

ÄRENDET

I stadsdelsnämndens budget har verksamhetsspecifika inriktningsmål och generella
åtaganden formulerats för de olika verksamheterna inom avdelningen för barn och  ungdom.Utifrån dessa har sedan varje enhet arbetat fram egna mål och åtaganden i verksamhetsplaner och kvalitetsgarantier. Avdelningen har valt att, förutom de av
fullmäktige fastställda målen, prioritera och fokusera på följande fyra målområden:

- Kunskaps- och identitetsutveckling

- Språkutveckling

- Elevhälsa/Barn i behov av särskilt stöd

- Samverkan och delaktighet

Förvaltningen föreslog nämnden att godkänna kvalitetsgarantierna för samtliga enheter
inom barn- och ungdomsavdelningen.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner de föreslagna kvalitetsgarantierna för verksamhetsåret 2005/2006.

________________________

§287 Studieresa till Reggio Emilia i Italien för tre pedagoger från förskolan Tisslingeplan 40

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-08-31.

(D nr 299 – 379 / 05)

ÄRENDET

Förskolechefen vid förskolan Tisslingeplan 40 ansöker om att i tjänsten få skicka tre pedagoger på en studieresa till Reggio Emilia i Italien.

Förskolan arbetar på ett medvetet och engagerat sätt i enlighet med den pedagogiska filosofi som utvecklats i Reggio Emilia och förvaltningen föreslog nämnden att godkänna studieresan.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner att tre pedagoger vid förskolan Tisslingeplan 40 får göra en studieresa i tjänsten till Reggio Emilia i Italien under perioden 13 – 20 november 2005.

_____________________


§288 Uppföljning av daglig verksamhet i egen regi

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-09-01.

(D nr 505 – 380 / 05)

ÄRENDET

Verksamheten vid stadsdelens dagliga verksamhet i egen regi, Fridagruppen, har följts upp. Målgrupp för verksamheten är personer som tillhör LSS persongrupp 1 och 2. För närvarnande finns 49 deltagare i åldern 22-68 år inskrivna. Målet är att utvidga verksamheten för att kunna ta emot fler deltagare. Fridagruppen består av sju olika små team som är stationerade i Spånga, Bromsten och Tensta.

Sammanfattningsvis uppvisar Fridas dagliga verksamhet en god kvalitet.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna
Ole-Jörgen Persson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Bengt Porseby (fp) och Markku Sirviö (m) enligt följande:

”Den dagliga verksamhet som bedrivs i egen regi av stadsdelen visar på god kvalitet och variation.

Vi ser det dock som viktigt att boende i Spånga-Tensta som önskar daglig verksamhet på annat håll inte nekas detta med hänvisning till stadsdelens egen verksamhet. En bra daglig verksamhet i egen regi får inte leda till stadsdelsarrest i Spånga-Tensta.”

________________________


§289 Uppföljning av ramavtal för köp av enstaka platser i särskilda boendeformer för äldre

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-08-30.

(D nr 504 – 381 05)

ÄRENDET

Kommunstyrelsen i Stockholms stad har tecknat avtal om köp av enstaka platser i särskilda boenden för äldre. Enligt avtalen ska årliga uppföljningar göras. Uppföljningarna är fördelade på stadens alla stadsdelsnämnder. Spånga-Tensta ansvarar för uppföljningen av upprättat avtal med Trygg Vård i Mellanfjärden AB.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner 2005 års uppföljning av ramavtal gällande Katrinebergsgården, Trygg Vård i Mellanfjärden AB.

_________________


§290 Anmälan av överenskommelse mellan Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning och stadsledningskontoret avseende ”Fornminnesgruppen”

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-09-06.
(D nr 106 – 382 / 05)

ÄRENDET

I samband med Stockholm stads omorganisation av gatu- och fastighetskontoret placerades den så kallade Fornminnesgruppen till Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning. Gruppen består av 19 medarbetare vars uppgift är att sköta fornminnes- och naturvårdsområden inom hela kommunen. Vid övergången 1 juni 2005 tecknades en överenskommelse mellan stadsdelsförvaltningen och stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning.

Fornminnesgruppen är placerad till förvaltningens tekniska avdelning.

BESLUT

1. Nämnden beslutar lägga ärendet till handlingarna.

_______________________

§291 Inkomna allmänna offentliga handlingar juni – augusti 2005

Anmäldes rubricerade förteckning 2005-09-07.

BESLUT

1. Förteckningen läggs till handlingarna.

_________________________


§292 Anmälan av protokoll från Stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäldes protokoll från sammanträde med Stadsdelsnämndens pensionärsråd 2005-08-16.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

____________________


§293 Fyllnadsval till stadsdelens handikappråd 2005-2006

Förelåg meddelande från Kommun-HSO Stockholm 2005-09-15.

(D nr 002 – 385 / 05)

BESLUT

1. Yvonne Wendelius (FUB) avgår som ledamot i stadsdelens handikappråd och ersätts av Annika Wedin (SDF).

____________________


§294 Information/rapporter

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll, skrivelser mm

(Bilaga § 294)