Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2005-10-20

Sammanträde 2005-10-20

Datum
Klockan
17:00
Plats
Spånga Folkan, Spångavägen 353

Sammanträdet inleds med att stadsdelsdirektören går igenom de ärenden som ska behandlas vi Läs mer...d dagens sammanträde och allmänheten har möjlighet att ställa frågor.
Tidigast kl 18.30 börjar det formella sammanträdet.

1 Justering av dagens protokoll

Utseende av protokolljusterare
Tid för protokollets justering (27/10)

________________

2 Justering av föregående protokoll

Anmälan av protokollens justering
(22/9, 29/9)

_________________

3 Anmälan av protokoll från kommunfullmäktige

Utsänds endast till nämndens ledamöter

Anmäles protokoll från kommunfullmäktige 2005-09-19;
Svante Kindberg (fp)- ersättare i stadsdelsnämnden Spånga-Tensta, avgår och ersätts av Mahin Kindberg (fp) som ersättare i stadsdelsnämnden.
(Dnr 002 – 297 / 05)

Förslag till beslut

1. Anmälan läggs till handlingarna.

__________________________

4 Inkomna medborgarförslag

Utsänds endast till nämndens ledamöter

a.) Förslag att stadsdelsnämnden tar tag i frågan om trygghet och säkerhet i stadsdelen och snarast informerar om sin handlingsplan vid ett öppet möte.

____________________

5 Inrättande av Igelbäckens kulturreservat i Stockholm stad mm

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-09-20.
(D nr 302 – 335 / 05)

Förslag till beslut

1 Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar förvaltningens yttrande över förslag till beslut om inrättande av Igelbäckens kulturreservat i Stockholm.

2. Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar förvaltningens yttrande angående förslag till områdesbestämmelser för området kring Hästa gård på Järva friområde.

____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Remissvar angående Stockholms stads brottsförebyggande program

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-10-04.
(D nr 004 – 349 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner detta utlåtande som svar på remissen.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Kampanj mot nedskräpning av gator och torg. Yttrande över remiss

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-09-20.
(D nr 310 – 353 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna och åberopa detta utlåtande.

___________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Remissvar om policy för hantering av våld, hot och andra olagliga angrepp på förtroendevalda i Stockholms stad

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-10-04.
(D nr 002 – 299 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner detta utlåtande som svar på remissen.

Omedelbar justering.

_________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Yttrande över länsstyrelsens tillsyn av äldreboendena Takåsen och Vindskupan

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-10-03.
(D nr 504 – 394 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden avger föreliggande yttrande.

Omedelbar justering.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Svar angående skrivelse om säkra skolvägar och trafikundervisning

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-09-29.
(D nr 306 – 71 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner detta utlåtande som svar på skrivelsen.
_________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Möte hos SL om stadsdelsnämndernas synpunkter på SL:s utbudsplan 2006

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-10-03.
(Dnr 306 – 133 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens rapport om mötet hos SL.
_____________________

12 Ansökan om bidrag till Filadelfiaförsamlingens i Spånga 80-årsjubileum

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-09-20.
(D nr 008 – 384 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden avslår ansökan, då bidrag inte ges till evenemang som inte är öppna för alla.
___________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Studieresa till Ross School, Long Island, New York, för rektorn och en datatekniker i Sundbyskolan

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-10-03.
(D nr 399 – 302 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner att rektorn i Sundbyskolan, tillsammans med skolans datatekniker, får göra en studieresa i tjänsten till Ross School, Long Island, New York, under perioden 23 – 29 oktober 2005.

Omedelbar justering.
__________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Anmälan av Kommunal författningssamling

Utsänds endast till nämndens ledamöter

Anmäles Kommunal författningssamling 2005:7; Reglemente för stadsdelsnämnderna.

Förslag till beslut

1. Anmälan läggs till handlingarna.

______________________

15 Anmälan av Remiss/Underrättelse från Länsstyrelsen

Utsänds endast till nämndens ledamöter

Anmäles Remiss/Underrättelse 2005-09-23 om Länsstyrelsen i Stockholms län beslut gällande Stena Gotthard AB; prövotid för dagvatten på fastigheterna Ferdinand 8 och 10.

Beslutet kan överklagas till Miljödomstolen och ha kommit in dit senast 24 oktober 2005.

Akt med handlingar finns tillgänglig på medborgarkontoret i Tensta.
(D nr 310 - 12 / 05)

Förslag till beslut

1. Anmälan läggs till handlingarna.

_____________________

16 Anmälan av protokoll från Lokala handikapprådet

Anmäles protokoll från möte med Lokala handikapprådet 2005-09-08.

Förslag till beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna.

__________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Anmälan av protokoll från Stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäles protokoll från Stadsdelsnämndens pensionärsråd 2005-09-15.

Förslag till beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna.

________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Svar på medborgares anmälan om trafikolycka på Kälvestavägen

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-10-04.
(D nr 305 – 515 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar enligt detta tjänsteutlåtande.

___________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Klagomål från medborgare om otillåten parkering på Skäftingebacken i Tensta

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-10-04.
(D nr 306 – 368 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar enligt detta tjänsteutlåtande.

________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Önskemål om åtgärder i stadsdelen inför trafikkontorets arbete med verksamhetsplan 2006 samt flerårsplan

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-10-06

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag på åtgärder i stadsdelen i enlighet med detta tjänsteutlåtande och överlämnar detta till trafiknämnden.

2. Beslutet justeras omedelbart

__________________________

21 Kvalitetsgarantier 2005/2006. Avdelningen för Äldre och Funktionshindrade

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-10-04.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner de föreslagna kvalitetsgarantierna för verksamhetsåret 2005/2006.
______________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Genomförande av ventilationsombyggnad mm av sim- och idrottshallen vid Spånga gymnasium

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-09-26.

Förslag till beslut

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningarnas förslag till ventilationsombyggnad mm av sim- och idrottshallen vid Spånga gymnasium.

2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om godkännande av ventilationsombyggnad mm av sim- och idrottshallen vid Spånga gymnasium till en total investeringskostnad om 18,9 Mkr i kostnadsläge 2005-09-01 och med ett hyrestillägg första året om 0,4 Mkr.

3. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om att bevilja 6,8 Mkr ur bokslutsavsättning för ventilationsåtgärder i skolor för åtgärdande av vitesföreläggande avseende ventilationen i sim- och idrottshallen vid Spånga gymnasium samt att beloppet utbetalas till SISAB.

____________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Månadsrapport september 2005

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-10-05.

Förslag till beslut

1. Föreliggande månadsrapport godkänns.

_____________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Ansökan om medel ur Europeiska socialfonden

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-10-03.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner att förvaltningen ansöker om medel ur Europeiska socialfonden för ett samverkansprojekt som vänder sig till arbetslösa ungdomar med försörjningsstöd i åldersgruppen 18-25 år.

__________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Svar på medborgarmotion om utglesning av övervuxna träd i Tensta mm

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-10-04.
(D nr 305 – 359 / 05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar enligt detta tjänsteutlåtande.

___________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Ändring och tillägg till delegationsbestämmelserna

Föreligger tjänstutlåtande 2005-10-07.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande ändrig och tillägg till delegationsbestämmelserna gällande tillsyn av folköl och tobak enligt bilaga 10
samt godkännande av fakturor enligt punkt 13.4.

______________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Anmälan av minnesanteckningar från brottsförebyggande rådet

Anmäles minnesanteckningar från brottsförebyggande rådet i Spånga-Tensta, sammanträdet 2005-08-25.

Förslag till beslut

1. Minnesanteckningarna läggs till handlingarna.

_______________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta, arbetsgruppens förslag, samverkansgruppens beslut och stadsdelsförvaltningens förslag

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-09-30

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna följande förslag att räknas till stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta enligt följande:

1. Föreningen för Tensta träff;
Vitalisering av Tensta träff, 277 000 kr för sex månaders verksamhet

2. Tensta rent och snyggt;
Föreningsstädning kring Spånga torg, 70 000 kr för 2005

3. Enbacksskolan;
Hälsofrämjande skolutvecklingsprojekt i Enbacksskolan, 385 000 kr för ett år.

4. Medborgarkontoret;
Fortsatt utveckling av Medborgarkontoret, 845 000 kr för 2006

5. Äventyrarna;
Äventyrspedagogik – ett cirkusäventyr i tre olika steg, 66 000 kr, för ytterligare ett år.

6. Spånga fornminnes- och hembygdsgille;
Jag minns min barndoms Spånga; En tidskrift om människors uppväxt i olika delar av Spånga under olika tider av 1900-talet. 10 000 kr för tryckkostnader.

7. Tensta bibliotek;
Mötet mellan barn och bok – Bilderboken i förskolan. 345 000 kr för inköp av bilderböcker och pedagogisk litteratur i ämnet.

8. Bromstens villaägarförening;
Förnya torget vid Bromstens plan. 500 000 kr för projektledare att utreda förslag om förnyelse vid Bromstens plan och även Spånga torg.
_________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

29 Deltagande i konferens i Istanbul, Turkiet, för bitr. rektorn vid Hjulsta skolor, den 8-11 december 2005

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-10-07.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner att biträdande rektorn vid Hjulsta skolor, xxxxxxxxxxxx, får resa i tjänsten till Istanbul, Turkiet, den 8-11 december 2005, för att delta i en konferens inom ramen för ett s.k. Comenius 3- projekt.
_____________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

30 Deltagande i konferens i Manchester, England, för en lärare vid Hjulstaskolan under tiden 22-26 november 2005

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-10-07.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner att läraren i engelska vid Hjulstaskolan, xxxxxxxxxxxxx, får i tjänsten delta i konferens i Manchester, England, den 22-26 november 2005.

____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

31 Resa till Holland för två fritidspedagoger vid Hyllingeskolan den 10-13 november 2005

Föreligger tjänsteutlåtande 2005-10-07.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner att två fritidspedagoger vid Hyllingeskolan, xxxxxxxxxxx och xxxxxxxxxxxxxxx, får resa i tjänsten till Holland den 10-13 november som del i förberedelse för ett kommande s.k. Comenius 1- projekt.

__________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

32 Kurser/Konferenser

33 Information/rapporter

Mötesinformation

Närvarande ledamöter

Abdo Goriya (s) ordf.
Ann-Katrin Åslund (fp) vice ordf.
Eva Andersson-Ney (s)
Christer Grunder (m)
Jonas Ljungstedt (v)
Folke Nässla (mp)
Rune Olofsson (s)
Ole-Jörgen Persson (m)
Bengt Porseby (fp) ej § 326
Patrick Simonson (kd)
Markku Sirviö (m)
Nils Thulén (s)
Agneta Åberg (s)

Närvarande ersättare

Alma Adan (m)
Björn Begner (m)
Jan Håkansson (fp)
Mahin Kindberg (fp)
Erik Lindberg (s)
Ghalia Malki (s)
Ziad Odesson (mp)
Rashad Rached Abdel Al (v)
Teghlatflasser Sauma (s)

Tjänstgörande ersättare

Jan Håkansson (fp) § 326

Anmält förhinder

Madeleine Jacobsson (m), Nagwa Mourad (kd) och Ornina Younan (s)

I tjänsten närvarande

Stadsdelsdirektör Jack Kindberg, avdelningscheferna Gunnel Dahlin, Ante Hemphälä, Mats Carinder, Christer Ståhl, Cathrine Önnestam och Gabriel Marawgeh, verksamhetsrevisorn Jan Francke samt nämndsekreteraren Isa Bremark.

Under §§ 299 - 332 vid sammanträdet hade allmänheten rätt att närvara. Ett 15-tal personer var närvarande vid sammanträdet som inleddes med att stadsdelsdirektören gick igenom de ärenden som skulle behandlas vid dagens sammanträde.

Det formella sammanträdet började kl 18.40.

Utsågs att justera: Abdo Goriya, Ann-Katrin Åslund,

Justeringens tid och plats: Tenstagången 55, 2005-10-27

Paragrafer: 299 - 336

§299 Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordföranden Abdo Goriya utse Ann-Katrin Åslund att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet skulle justeras 2005-10-27.

Anmäldes, att stadsdelsnämndens protokoll 9/2005 från 2005-09-22 blivit justerat 2005-09-29.

_______________________

§300 Anmälan av protokoll från kommunfullmäktige

Anmäldes protokoll från kommunfullmäktige 2005-09-19;

Svante Kindberg (fp)- ersättare i stadsdelsnämnden Spånga-Tensta, avgår och ersätts av Mahin Kindberg (fp) som ersättare i stadsdelsnämnden.

(Dnr 002 – 297 / 05)

BESLUT

1. Anmälan läggs till handlingarna.

__________________________


§301 Anmälan av avsägelse

Anmäldes memorial 2005:15 Avsägelser och fyllnadsval;

Nagwa Mourad (kd) – ersättare i stadsdelsnämnden Spånga-Tensta, har avsagt sig uppdraget.

(D nr 002 – 443 / 05)

BESLUT

1. Anmälan läggs till handlingarna.

______________________


§302 Inkomna medborgarförslag

Anmäldes inkomna medborgarförslag

a.) Förslag att stadsdelsnämnden tar tag i frågan om trygghet och säkerhet i stadsdelen och snarast informerar om sin handlingsplan vid ett öppet möte.

(D nr 004 – 405 / 05)

b.) Förslag att uppdra åt förvaltningen att Kuusakoski i Spånga snyggar upp anläggningen samt att förvaltningen arbetar för att företaget flyttar.

(D nr 310 – 441 / 05)

BESLUT

1. Medborgarförslagen överlämnas till förvaltningen för beredning.

____________________


§303 Inrättande av Igelbäckens kulturreservat i Stockholm stad mm

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-09-20.

(D nr 302 – 335 / 05)

ÄRENDET

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till inrättande av Igelbäckens kulturreservat i Stockholm. Kontoret har också upprättat ett förslag till områdesbestämmelser som innebär att gällande områdesbestämmelser för området kring Hästa gård på Järva friområde upphävs. Förslaget har remitterats till bl.a. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

Förvaltningen ansåg att stadsbyggnadskontorets förslag är bra och framförde endast några synpunkter. Förvaltningen ansåg att det var viktiga undantag som anges i förslaget. Planering av de angivna projekten pågår redan och måste i möjligaste mån anpassas så att så få förändringar som möjligt blir följden för reservatet.

Förvaltningen tog också upp att det vägreservat som finns på fältet i nuvarande generalplan, ska upphävas eftersom det inte utnyttjas enligt den plan som nu finns för E18.

Ledamoten Ole-Jörgen Persson (m) meddelade att (m) lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar förvaltningens yttrande över förslag till beslut om inrättande av Igelbäckens kulturreservat i Stockholm.

2. Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar förvaltningens yttrande angående förslag till områdesbestämmelser för området kring Hästa gård på Järva friområde.

Moderaterna lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

____________________


§304 Remissvar angående Stockholms stads brottsförebyggande program

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-10-04.

(D nr 004 – 349 / 05)

ÄRENDET

Förslag till brottsförebyggande program för Stockholm har sänts till bl.a. stadsdelsnämnderna för yttrande. I förslaget uppges att stadens övergripande mål för det brottsförebyggande arbetet bl.a. är att minska sannolikheten för brott och reducera skadeverkningar (och rädsla) av brott i staden. I programmet föreslås bl.a. att inrätta ett centralt brottsförebyggande råd och att inrätta ett centralt kansli för brottsförebyggande arbete.

Förvaltningen ansåg att ett gemensamt brottsförebyggande program behövs liksom en koordinering med t.ex. det drogförebyggande arbetet. Däremot får inte lokala krafter och förmågor tappas bort i ivern att skapa gemensamma styrdokument utan måste få fortsätta att verka efter de lokala förutsättningarna. Ett gemensamt kansli skulle kunna stå för de bitar som inte de lokala råden mäktar med.

Förvaltningen var positiv till ett gemensamt brottsförebyggande program, under förutsättning att ett klargörande görs angående det centrala rådets och kansliets uppgifter kontra de lokala rådens. De lokala rådens ställning måste garanteras.

YRKANDEN

Ledamoten Ole-Jörgen Persson (m) yrkade att återremittera förslaget samt anförandetext.

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) framlade gemensamt förslag till remissvar från fp+kd och yrkade bifall till detta.

Ordföranden Abdo Goriya (s) m.fl. yrkade bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet för beslut och fann att det avslogs.

Därefter ställde ordföranden det gemensamma förslaget på remissvar från fp+kd mot förvaltningens och fann att det fanns majoritet för förvaltningens förslag.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner detta utlåtande som svar på remissen.

Reservation anmäldes av ledamöterna Ole-Jörgen Persson, Christer Grunder och Markku Sirviö (alla m) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

Att återremittera förslaget

Att därutöver anföra följande

Brottsligheten bland unga ligger kvar på alarmerande nivåer men programmet som arbetats fram innehåller inga konkreta åtgärder. Exempelvis visar undersökningen att allt färre unga vågar eller tycker det är lönt att gå till polisen efter att ha drabbats av brott. Tydliga åtgärder behövs både för att stödja unga brottsoffers vilja att anmäla brott och för att minska brottsligheten.

Fokus för det brottsförebyggande arbetet måste ligga på tydliga insatser ute i verkligheten, inte på stadens förvaltningar. Exempelvis bör åtgärder syftandes till att ge tydliga snabba reaktioner mot mobbing, klotter och skolk inarbetas. Ett långsiktigt arbete för tryggare skolmiljö och tydligare föräldraansvar är också åtgärder som behövs men som tyvärr saknas i programmet.

Staden bör därutöver inrätta ett centralt brottsförebyggande råd som bör ges verktyg att bli både kraftfullt och exekutivt och införa en 24-timmarsgaranti för borttagande av klotter.

Därutöver bör staden uppvakta statsmakten i syfte att ge polisen ökade befogenheter att drogtesta misstänkta ungdomar och att öka antalet närpoliser som på heltid kan jobba gentemot unga som visar tecken på att glida in i tung kriminalitet.”

Reservation anmäldes också av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) samt ledamöterna Patrick Simonson (kd) och Bengt Porseby (fp) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

Att stadsdelsnämnden lämnar följande svar på remissen

Vi anser att detta ärende borde återemitteras och anför följande

Under den senaste tiden har flera människor fallit offer för gatuvåld och antalet våldtäktsfall har ökat kraftigt i staden. Flera personer har förlorat livet på grund av meningslöst våld på öppen gata. Med rätta är Stockholmarna oroade över den utvecklingen och förutsätter givetvis att ansvariga politiker gör vad de kan för att bekämpa och förebygga denna utveckling.

Därför är det mycket lovvärt att staden nu arbetat fram ett förslag på brottsförebyggande strategier. Staden kan bistå staten i arbetet med att bekämpa brottsligheten. Men programmet som arbetats fram är tyvärr alltför otydligt och saknar konkreta förslag på operativa åtgärder. Till viss del beror det på att just forskningen kring brottsförebyggande sedan länge präglats av luddighet och oklara resultat. Väldigt sällan lyckas man peka ut insatser som har faktiska resultat på antalet brott som begås. Vi menar att om stadens brottsförebyggande arbete ska ha någon verklig effekt så måste det grundläggande dokumentet ha en helt annan nivå av konkretion. Det enda konkreta som nu framkommer är tillsättande av kommunala tjänstemän. Vi är tveksamma till om förvaltningarna behöver ytterligare ett styrdokument av så allmänt hållen karaktär som detta.

Vi vill se ett fokuserat dokument som skapar förutsättningar för operativa beslut vid uppkomna situationer. Ett centralt brottsförebyggande råd kan bli ett kraftfullt verktyg i stadens arbete. Vi vill också se förslag på konkreta åtgärder som en tidsgaranti för snabba ingripanden vid ungdomsbrott och 24-timmarsgaranti för borttagande av klotter.

Fokus för det brottsförebyggande arbetet måste ligga på tydliga insatser ute i verkligheten, inte på stadens förvaltningar. Exempelvis bör åtgärder som syftar till att ge tydliga snabba reaktioner mot mobbing, klotter och skolk inarbetas. Ett långsiktigt arbete för tryggare skolmiljö och större föräldraansvar är åtgärder som behövs men som tyvärr saknas i programmet. Tydliga åtgärder behövs både för att stödja unga brottsoffers vilja att anmäla brott och för att minska brottsligheten.

En av de i särklass viktigaste åtgärderna för att minska ungdomars brottslighet handlar om tidiga insatser från socialtjänsten. Idag finns åtskilliga exempel på hur denna kontakt kan dröja flera månader, om den överhuvudtaget sker. Detta trots att Stockholms stads riktlinjer tydligt anger att ungdomsärenden ska leda till kontakt inom en vecka från att socialtjänsten fått in en polisanmälan eller liknande. Ett sätt att öka pressen på kommunens socialtjänst att snabbt ta kontakt med ungdomar och deras föräldrar är att införa en tidsgaranti som innebär att kontakt ska tas med den misstänkte inom några dagar.

Det brottsförebyggande programmet bör återemitteras för att få en tydligare och mer konkretiserad profil. Vi anser det också viktigt att staden uppvaktar statsmakten för att öka antalet närpoliser som på heltid kan jobba gentemot unga som visar tecken på att glida in i tung kriminalitet. I dagens läge har Rinkeby Näpo fått extra polisresurser men för att en bra effekt ska uppnås krävs dels att detta är en långsiktig satsning samt att näraliggande stadsdelar också får utökat antal närpoliser.”

_____________________

§305 Kampanj mot nedskräpning av gator och torg

Yttrande över remiss

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-09-20.

(D nr 310 – 353 / 05)

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden har fått en remiss angående kampanj mot nedskräpning av gator och torg i Stockholm för yttrande.

Förvaltningen instämde i Kungsholmens stadsdelsnämnds förslag att kommunstyrelsen ska genomföra en kampanj och andra insatser mot nedskräpning på gator, torg och parker i hela Stockholm, gärna i samverkan med stiftelsen Håll Sverige Rent, för innerstaden.

För ytterstaden efterlyste förvaltningen långvariga insatser, som pågår minst tre år, där boende och verksamma i området kan engagera sig mer specifikt och arbeta med att höja miljömedvetandet och arbeta mer med attitydförändringar.

Ledamoten Ole-Jörgen Persson (m) anmälde att (m) lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna och åberopa detta utlåtande.

Moderaterna lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

___________________________

§306 Remissvar om policy för hantering av våld, hot och andra olagliga angrepp på förtroendevalda i Stockholms stad

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-10-04.

(D nr 002 – 299 / 05)

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden har fått en motion om policy för hantering av våld, hot och andra olagliga angrepp på förtroendevalda för yttrande.

Förvaltningen tillstyrkte motionärernas förslag om en gemensam policy för förtroendevalda för hur hot och våld ska hanteras samt att stadens nämnder och styrelser ska erbjuda utbildning om dessa frågor till förtroendevalda.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner detta utlåtande som svar på remissen.

Paragrafen justeras omedelbart.

_________________________


§307 Yttrande över länsstyrelsens tillsyn av äldreboendena Takåsen och Vindskupan

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-10-03.

(D nr 504 – 394 / 05)

ÄRENDET

Länsstyrelsen i Stockholms län riktar i beslut 2005-09-23 kritik för bristande säkerhet nattetid för de boende på Vindskupan och Takåsens gruppboende och begär yttrande över hur stadsdelsnämnden ämnar åtgärda den bristande säkerheten.

I tjänsteutlåtandet framförde förvaltningen bl.a. följande.

De påpekanden som gjorts kommer att föranleda åtgärder och har till en del redan åtgärdats. Det finns alltid något som kan förbättras i varje verksamhet och naturligtvis är det så även på Takåsen och Vindskupan. I stort är det dock två verksamheter som fungerar väl utifrån de ekonomiska förutsättningar som är givna. Personalen är engagerad och intresserad och har en ledning som ständigt söker nya möjligheter att göra verksamheten bättre.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att bifalla förvaltningens förslag till yttrande samt anförandetext.

Ordföranden Abdo Goriya (s) m.fl. yrkade bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställd förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden avger föreliggande yttrande.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


Reservation anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Ole-Jörgen Persson (m), Patrick Simonsson (kd), Christer Grunder (m), Bengt Porseby (fp) och Markku Sirviö (m) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

Att bifalla förvaltningens förslag till yttrande

Samt att därutöver anföra

Det är bra att förvaltningen tagit länsstyrelsens kritik på allvar och nu ökar bemanningen
på natten samt förbättrar förutsättningarna för en god social dokumentation. Det framkommer i yttrandet att det därmed inte finns någon möjlighet att verksamheten ryms inom befintlig budget. Detta är ytterligare ett exempel på den nuvarande majoritetens besparingar inom Stockholms stads äldreomsorg som tyvärr också fortsätter 2006.

Det framkommer i yttrandet att både Vindskupan och Takåsen har både dementa och icke dementa boende. Inom demensforskning och omvårdnadsforskning är detta något som påpekats som olyckligt för bägge grupper. Stadsdelen bör sträva efter att förbättra verksamheten på denna punkt.”

_____________________


§308 Svar angående skrivelse om säkra skolvägar och trafikundervisning

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-09-29.

(D nr 306 – 71 / 05)

ÄRENDET

Förvaltningen har fått en skrivelse från Ole-Jörgen Persson (m) med förslag att inventera kända skolvägar i stadsdelen och föreslå åtgärder för att säkerställa dessa där det behövs.

I tjänsteutlåtandet beskrev förvaltningen det arbete som idag bedrivs i stadsdelen och i skolorna.

Förvaltningen informerade också om att man till Trafikkontoret anmält intresse att delta i deras projekt Mobiltetscentum, för säker och lekvänlig skolväg. Avdelningen för barn och ungdom har redan undersökt trafiksituationen vid stadsdelens samtliga skolor.

Skolorna är väl medvetna om förhållandena och arbetar kontinuerligt för att i samarbete med elever och föräldrar göra trafiksituationen säkrare.

Förvaltningen ansåg att man redan bedriver ett omfattande arbete för att skapa en säker skolväg och kommer i fortsättningen att arbeta även i enlighet med skrivelsen.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner detta utlåtande som svar på skrivelsen.

_________________________

§309 Möte hos SL om stadsdelsnämndernas synpunkter på SL:s utbudsplan 2006

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-10-03.

(Dnr 306 – 133 / 05)

ÄRENDET

Med anledning av nämndernas yttrande över SLs planerade trafikförändringar hade SLs Centrala trafikregion inbjudit stadsdelsnämnderna i Västerort till ett informationsmöte där bl.a. följande diskuterades.

Buss till arbetsförmedlingen i Lunda från Hjulsta/Tensta ;

SL ansåg att det inte finns någon möjlighet att linje 517 kan gå via Hagstråket i Tensta eftersom vänstersväng är förbjuden i korsningen med E18. Det är för lång omväg att köra Tenstavägen.

Linje 540 till Spånga alternativt Vällingby ;

Linje 540 kan komma att förlängas till Hjulsta via Spånga Kyrkväg och Sörgården. Däremot anser SL att antalet förbindelser mellan Södra Järva och Spånga är tillräckligt.

Servicelinje/flexbuss i Bromsten ;

Huvudmannaskapet för servicelinjer och flexbussar har gått över till landstingets färdtjänst. Ordföranden i centrala regionstyrelsen har tackat ja till att delta i ett möte med Spånga-Tensta pensionärsråd i frågan.

Vissa turer på linje 514 via Spånga kyrka även vardagar ;

SL ska studera denna möjlighet.

Bättre bussförbindelse till Lunda företagsområde ;

Företagarföreningen ska redovisa var de anställda på de större företagen bor och under vilka tider som busstrafiken behöver utökas.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att godkänna förvaltningens rapport samt anförandetext vilket övriga nämnden anslöt sig till.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens rapport om mötet hos SL.

2. Stadsdelsnämnden anför i övrigt

I förvaltningens rapport framkommer att vissa undersökningar och åtgärder planeras från SLs och färdtjänstnämndens sida.

Då detta genomförts bör förvaltningen återkomma till nämnden med rapport om utfallet av vidtagna undersökningar.

_____________________

§310 Ansökan om bidrag till Filadelfiaförsamlingens i Spånga 80-årsjubileum

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-09-20.

(D nr 008 – 384 / 05)

ÄRENDET

I samband med sitt 80-årsjubileum ansöker Filadelfiaförsamlingen i Spånga om bidrag till fest för personer som deltar i församlingens verksamhet och för personer som flyttat.

Förvaltningen föreslog nämnden att avslå ansökan.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden avslår ansökan, då bidrag inte ges till evenemang som inte är öppna för alla.

___________________________


§311 Studieresa till Ross School, Long Island, New York, för rektorn och en datatekniker i Sundbyskolan

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-10-03.

(D nr 299 – 424 / 05)

ÄRENDET

Rektorn vid Sundbyskolan ansöker om att tillsammans med skolans datatekniker få göra en resa i tjänsten till Ross School. Resan genomförs tillsammans med en grupp lärare från Tensta gymnasium 23-29 oktober.

Barn- och ungdomsavdelningen har haft möjlighet att följa samarbetsprojektet mellan
Ross School och Tensta gymnasium från planeringsstadiet. Förvaltningen ställer sig bakom de bärande idéerna i Ross School och välkomnar att Sundbyskolan nu visat intresse för projektet och ett närmare samarbete med Tensta gymnasium, som deltagandet i studieresan förhoppningsvis leder till.

Förvaltningen föreslog nämnden att bevilja ansökan.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner att rektorn i Sundbyskolan, tillsammans med skolans datatekniker, får göra en studieresa i tjänsten till Ross School, Long Island, New York, under perioden 23 – 29 oktober 2005.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

__________________________

§312 Anmälan av Kommunal författningssamling

Anmäldes Kommunal författningssamling 2005:7;

Reglemente för stadsdelsnämnderna.

BESLUT

1. Anmälan läggs till handlingarna.

______________________


§313 Anmälan av Remiss/Underrättelse från Länsstyrelsen

Anmäldes Remiss/Underrättelse 2005-09-23 från Länsstyrelsen i Stockholms län, Miljöprövningsdelegationen, beslut gällande Stena Gotthard AB; prövotid för dagvatten på fastigheterna Ferdinand 8 och 10.

(D nr 310 - 12 / 05)

BESLUT

1. Anmälan läggs till handlingarna.

_____________________


§314 Anmälan av protokoll från Lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från möte med Lokala handikapprådet 2005-09-08.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

__________________________


§315 Anmälan av protokoll från Stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäldes protokoll från Stadsdelsnämndens pensionärsråd 2005-09-15.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

________________________


§316 Svar på medborgares anmälan om trafikolycka på Kälvestavägen

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-10-04.

(D nr 305 – 515 / 04)

ÄRENDET

En medborgare som skrev till nämnden 2004 om hastighetsöverträdelser och att Kälvestavägen blivit en genomfartsgata för tung trafik har nu skrivit igen och berättat att en våldsam kollision inträffat.

Förvaltningen informerade att trafikkontoret ansvarar för investeringar i stadsdelsförvaltningens fysiska miljö inklusive trafikfrågor. I det nu aktuella ärendet har medborgaren fått svar av trafikkontoret. Av den skrivelsen framgår de förbättringar som hittills gjorts samt att trafiksituationen på Kälvestavägen inom kort kommer upp i trafiknämnden.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar enligt detta tjänsteutlåtande.

___________________________

§317 Klagomål från medborgare om otillåten parkering på Skäftingebacken i Tensta

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-10-04.

(D nr 306 – 368 / 05)

ÄRENDET

En medborgare klagar på att gatan, trots parkeringsförbud, mestadels på kvällstid är förvandlad till parkeringsplats och att bilarna står så tätt att det inte går att komma emellan med rullatorer.

Förvaltningen har endast ansvar för skötseln av gatan. Kopia på brevet kommer att skickas till stadens parkeringsavdelning som har ansvar för att P-föreskrifterna på gatan efterlevs.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar enligt detta tjänsteutlåtande.

________________________

§318 Önskemål om åtgärder i stadsdelen inför trafikkontorets arbete med verksamhetsplan 2006 samt flerårsplan

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-10-06

(D nr 399 – 425 / 05

ÄRENDET

Trafikkontoret har, som tidigare år gatu- och fastighetskontoret, uppmanat förvaltningen att inkomma med en prioriteringslista över önskemål på åtgärder i den yttre miljön. Listan ska vara ett hjälpmedel inför deras budgetarbete 2006 och den flerårsplan som ska upprättas för investeringar och underhåll på flera års sikt.

Förvaltningen föreslog att önskemålen som redovisades i prioriteringslista samt skrivelse om tillgänglighetsåtgärder i stadsdelens parker överlämnas till trafiknämnden.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag på åtgärder i stadsdelen i enlighet
med detta tjänsteutlåtande och överlämnar detta till trafiknämnden.

2. Beslutet justeras omedelbart

__________________________


§319 Kvalitetsgarantier 2005/2006. Avdelningen för Äldre och Funktionshindrade

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-10-04.

(D nr 504 – 426 / 05)

ÄRENDET

Samtliga enheter i stadsdelen har i uppdrag att varje år göra en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen ska utmynna i kvalitetsgarantier som talar om för brukarna vad de har att förvänta sig av verksamheten och hur de kan påtala eventuella brister och/eller komma med förslag till förbättringar.

I detta ärende var det kvalitetsgarantierna inom avdelningen för äldre och funktionshindrade som förelades nämnden för godkännande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner de föreslagna kvalitetsgarantierna för verksamhetsåret 2005/2006.

______________________________


§320 Genomförande av ventilationsombyggnad mm av sim- och idrottshallen vid Spånga gymnasium

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-09-26.

(D nr 303 – 30 / 03)

ÄRENDET

Beslut avseende om- och tillbyggnad av Spånga gymnasium med anledning av arbetsmiljö-verkets vitesföreläggande pga bristande ventilation har tidigare fattats. I det beslutet ingick inte åtgärder i sim- och idrottshallen. Den förväntades överföras till idrottsförvaltningen.

Så har emellertid inte skett utan nu presenterar utbildningsförvaltningen och stadsdels-förvaltningen förslag till ventilationsombyggnad av sim- och idrottshallen för att lokalerna ska kunna utnyttjas när evakuerade elever återvänder till skolan hösten 2006. I förslaget ingår även tillgänglighetsanpassningar samt vissa smärre verksamhetsanpassningar.

Ombyggnaden beräknas starta kring 2006-04-01, vilket innebär att idrottshallen kan vara klar ungefär 2006-10-01 och simhallen kring 2007-04-01.

BESLUT

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningarnas förslag till ventilationsombyggnad m.m. av sim- och idrottshallen vid Spånga gymnasium.

2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om godkännande av ventilationsombyggnad m.m. av sim- och idrottshallen vid Spånga gymnasium till en total investeringskostnad om 18,9 Mkr i kostnadsläge 2005-09-01 och med ett hyrestillägg första året om 0,4 Mkr.

3. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om att bevilja 6,8 Mkr ur bokslutsavsättning för ventilationsåtgärder i skolor för åtgärdande av vitesföreläggande avseende ventilationen i sim- och idrottshallen vid Spånga gymnasium samt att beloppet utbetalas till SISAB.

____________________________

§321 Månadsrapport september 2005

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-10-05.

ÄRENDET

Varje månad redovisar förvaltningen budgetläget i form av en kortfattad rapport.

Detta är månadsrapporten för september som redovisar bokförda kostnader och intäkter tom september månad.

Den totala nettobudgeten för anslag 1, verksamhetsanslaget, bedöms vara i balans. Prognostiserade underskott inom skola och omsorgen om funktionshindrade beräknas täckas upp av överskott inom andra verksamheter.

För anslag 2, försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder, beräknas ett underskott på totalt 6 Mkr, mest beroende på ökade kostnader för socialbidrag.

BESLUT

1. Föreliggande månadsrapport godkänns.

_____________________________

§322 Ansökan om medel ur Europeiska socialfonden

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-10-03.

(D nr 006 – 427 / 05)

ÄRENDET

Förvaltningens verksamhet för arbetslösa ungdomar, Jobbaktiv Ungdom, har ett gott samarbete med olika ungdomsprojekt såsom Xpan-Ung, Livstycket, Lunda Nova Competens m.fl. Sedan sommaren 2005 finns även praktikjobb för ungdomarna. Trots insatser från såväl stadsdelen, arbetsförmedlingen och dessa projekt avslutar en tredjedel av ungdomarna sin kontakt med Jobbaktiv utan känd orsak.

Förvaltningen önskar nu utveckla den befintliga verksamheten Jobbaktiv Ungdom till en samverkansmodell med arbetsförmedlingen Spånga-Tensta och den Ekonomiska föreningen Xpandia Vision. Förvaltningen ämnar för detta ändamål ansöka om projektmedel hos ESF-rådet i Stockholm.

Det nya samverkansprojektet skall komplettera Jobbaktivs nuvarande modell med ett introduktionsprogram på heltid, ett utökat mentor-/coachningsprogram och en tätare uppföljning av orsaken till ungdomarnas frånvaro.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner att förvaltningen ansöker om medel ur Europeiska socialfonden för ett samverkansprojekt som vänder sig till arbetslösa ungdomar med försörjningsstöd i åldersgruppen 18-25 år.

__________________________

§323 Svar på medborgarmotion om utglesning av övervuxna träd i Tensta mm

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-10-04.

(D nr 305 – 359 / 05)

ÄRENDET

Sju medborgare har skrivit och påpekat att många träd som planterades när Tensta var nybyggt, nu vuxit till sig och blivit skymmande. Även buskar och häckar är övervuxna, vilket kan skapa otrygghet för de boende.

Stadsdelsförvaltningen har gjort en del utglesningar och beskärningar av trädkronor i Tensta. Förvaltningen skulle vilja göra mera, men av ekonomiska skäl återstår en hel del. De anmälningar som gjorts i samband med trygghetsvandringar och felanmälningar har förvaltningen försökt prioritera.

Förvaltningen föreslog att förslagsställarna vänder sig till Stadsdelsförnyelsens utskott för ”Trygghet och trivsel” för att söka bidrag till ändamålet.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar enligt detta tjänsteutlåtande.

___________________________

§324 Ändring och tillägg till delegationsbestämmelserna

Förelåg tjänstutlåtande 2005-10-07.

(D nr 002 – 429 / 05)

ÄRENDET

Sedan nämnden fattade beslut om delegationsbestämmelserna 2005-03-31 har ändringar och tillägg skett gällande folköl- och tobakstillsynen.

I det nya ekonomisystemet med elektroniska fakturor måste även godkännare utses.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande ändring och tillägg till delegationsbestämmelserna gällande tillsyn av folköl och tobak enligt bilaga 10 samt godkännande av fakturor enligt punkt 13.4.

______________________________

§325 Anmälan av minnesanteckningar från brottsförebyggande rådet

Anmäldes minnesanteckningar från brottsförebyggande rådet i Spånga-Tensta,
sammanträdet 2005-08-25.

BESLUT

1. Minnesanteckningarna läggs till handlingarna.

_______________________________


§326 Stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta, arbetsgruppens förslag, samverkansgruppens beslut och stadsdelsförvaltningens förslag

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-09-30

(D nr 013 – 430 / 05)

Ledamoten Bengt Porseby (fp) anmälde jäv och deltog ej i handläggningen av ärendet.

ÄRENDET

Till stadsdelsförnyelse avsätts för Spånga-Tenstas del avsätts 10,1 mkr per år, 40,4 mkr för fyraårsperioden att beslutas av stadsdelsnämnden. Fram till juni 2005 har stadsdelsnämnden beslutat on projektförslag för 26,2 mkr.

I detta ärende togs följande projektförslag upp för behandling i stadsdelsnämnden:

- Föreningen för Tensta Träff; Sökt: 1 584 000 kr för 18 månader. Förvaltningens förslag: 277 000 kr för 6 månaders verksamhet.

- Tensta rent och snyggt; Sökt: 70 000 kr. Förvaltningens förslag: 70 000 kr

- Enbacksskolans hälsofrämjande skolutvecklingsprojekt; Sökt: 385 000 kr. Förvaltningens förslag: 385 000 kr

- Medborgarkontoret, utveckling; Sökt: 845 000 kr. Förvaltningens förslag: 845 000 kr

- Äventyrarna; Sökt: 66 000 kr. Förvaltningens förslag: 66 000 kr

- Spånga fornminnes- och hembygdsgille; Sökt: 10 000 kr. Förvaltningens förslag: 10 000 kr

- Tensta bibliotek; Sökt: 345 000 kr. Förvaltningens förslag: 345 000 kr

- Bromstens villaägarförening; Sökt: 9 500 000 kr. Förvaltningens förslag: 500 000 kr

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att återremittera förslaget om Tensta Träff för redovisning av den fortsatta finansieringen samt att i övrigt bifalla förvaltningens förslag.

Ordföranden Abdo Goriya (s) m.fl. anslöt sig till Ann-Katrin Åslunds framlagda förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet gällande Tensta Träff vilket bifölls.

Därefter tog ordföranden upp förvaltningens förslag i övrigt för beslut och fann att det bifölls.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar återremittera projektförslaget om Tensta Träff för redovisning av fortsatt finansiering.

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna följande förslag att räknas till stadsdelsförnyelse

i Spånga-Tensta enligt följande:

2. Tensta rent och snyggt;

Föreningsstädning kring Spånga torg, 70 000 kr för 2005.

3. Enbacksskolan;

Hälsofrämjande skolutvecklingsprojekt i Enbacksskolan, 385 000 kr för ett år.

4. Medborgarkontoret;

Fortsatt utveckling av Medborgarkontoret, 845 000 kr för 2006.

5. Äventyrarna;

Äventyrspedagogik – ett cirkusäventyr i tre olika steg, 66 000 kr, för ytterligare ett år.

6. Spånga fornminnes- och hembygdsgille;

Jag minns min barndoms Spånga; En tidskrift om människors uppväxt i olika delar av Spånga under olika tider av 1900-talet. 10 000 kr för tryckkostnader.

7. Tensta bibliotek;

Mötet mellan barn och bok – Bilderboken i förskolan. 345 000 kr för inköp av bilderböcker och pedagogisk litteratur i ämnet.

8. Bromstens villaägarförening;

Förnya torget vid Bromstens plan. 500 000 kr för projektledare att utreda förslag om förnyelse vid Bromstens plan och även Spånga torg.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Ole-Jörgen Persson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m) och Markku Sirviö (m) samt tjänstgörande ersättaren Jan Håkansson (fp) enligt följande:

”Föreningen Tensta Träff.

Detta är ett långsiktigt åtagande som enligt ansökan ska löpa över en lång tid och innebär åtaganden för stadsdelsnämnden långt efter att det nuvarande projektet med stadsdels-förnyelse avslutats. Förvaltningen bör redovisa hur en fortsatt finansiering kan genomföras. Innan beslut tas bör också nämnden få en direktrapport hur kulturförvaltningen ser på frågan samt i vilken grad de avser att fortsätta stå för hyreskostnader. Ärendet avser en tjänst med tydlig kravspecifikation på utbildning och lön för att detta projekt ska kunna genomföras. Vi finner det betydligt mer angeläget att tydliga mätbara, tidsbegränsade mål finns uppsatta för verksamheten innan beslut tas.”

_________________________

§327 Deltagande i konferens i Istanbul, Turkiet, för bitr. rektorn vid Hjulsta skolor, den 8-11 december 2005

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-10-07.

(D nr 299 – 431 / 05)

ÄRENDET

Bitr. rektor vid Hjulsta skolor ansöker om att i tjänsten få delta i en planeringskonferens i Istanbul, Turkiet, den 8-11 december. Konferensen sker inom ramen för ett s.k. Comenius 3-projekt. Resan finansieras helt med projektmedel

Förvaltningen föreslog nämnden att bevilja ansökan.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner att biträdande rektorn vid Hjulsta skolor, xxxxx xxxxxx, får resa i tjänsten till Istanbul, Turkiet, den 8-11 december 2005, för att delta i en konferens inom ramen för ett s.k. Comenius 3- projekt.

_____________________________

§328 Deltagande i konferens i Manchester, England, för en lärare vid Hjulstaskolan under tiden 22-26 november 2005

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-10-07.

(D nr 299 – 432 / 05)

ÄRENDET

Bitr. rektor vid Hjulsta skolor ansöker om tillstånd för en av skolans lärare i engelska att i tjänsten få delta i en av British Council anordnad konferens i Manchester, England, den 22 – 26 november. Konferensen genomförs på temat medborgarskap.

British Council står för alla kostnader.

Förvaltningen föreslog nämnden att bevilja ansökan.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner att läraren i engelska vid Hjulstaskolan, xxxx xxxxxxxxxx, får i tjänsten delta i konferens i Manchester, England, den 22-26 november 2005.

____________________

§329 Resa till Holland för två fritidspedagoger vid Hyllingeskolan den 10-13 november 2005

Förelåg tjänsteutlåtande 2005-10-07.

(D nr 299 – 433 / 05)

ÄRENDET

Bitr. rektor i Hjulsta skolor ansöker om att två fritidspedagoger i Hyllingeskolan får göra en resa i tjänsten till Holland den 10-13 november. Resans ändamål är att i en projektgrupp med representanter för skolor i flera europeiska länder diskutera fram och skriva en projektansökan för ett s.k. Comenius 1-projekt med start 2006.

Resan genomförs endast om sökta projektmedel beviljas.

Förvaltningen föreslog nämnden att bevilja ansökan.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner att två fritidspedagoger vid Hyllingeskolan, xxxxxxxx xxxxxxx och xxxxx xxxxxxxxx, får resa i tjänsten till Holland den 10-13 november som del i förberedelse för ett kommande s.k. Comenius 1- projekt.

__________________________

§330 Information/rapporter

Ersättare Ziad Odesson (mp) anmälde skrivelse gällande säkrare skolor i stadsdelen och föreslog att möten ordnas mellan vuxna och ungdomar.

BESLUT

1. Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

_____________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll, skrivelser mm

(Bilaga § 330)

_________________


§331 Sammanträdestider 2006

Förelåg tjänstutlåtande 2005-10-15.

(D nr 002 – 442 / 05)

BESLUT

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar om sammanträdestider 2006 enligt följande:

Torsdagen den 9 februari kl 18.00 Tensta Träff

Torsdagen den 16 mars kl 18.00 Spånga Folkan

Torsdagen den 20 april kl 18.00 Tensta Träff

Torsdagen den 18 maj kl 18.00 Spånga Folkan

Torsdagen den 15 juni kl 18.00 Tensta Träff

Torsdagen den 24 augusti kl 18.00 Spånga Folkan

Torsdagen den 21 september kl 18.00 Tensta Träff

Torsdagen den 19 oktober kl 18.00 Spånga Folkan

Torsdagen den 16 november kl 18.00 Tensta Träff

Torsdagen den 14 december kl 18.00 Spånga Folkan

_____________________________