Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-04-20

Sammanträde 2006-04-20

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tensta Träff, Hagstråket 13

Sammanträdet inleds med information från Kvinnofridsprojektet.
Därefter går stadsdelsdir Läs mer...ektören igenom de ärenden som ska behandlas vid dagens sammanträde och allmänheten har möjlighet att ställa frågor.
Tidigast kl 18.30 börjar det formella sammanträdet.

Förhinder anmäls till Isa Bremark Tfn.: 08 - 508 03 020

1 Justering av dagens protokoll

Utseende av protokolljusterare
Tid för protokollets justering (27/4)

________________

2 Justering av föregående protokoll

Anmälan av protokollsjustering
(SDN 16/3, justerat 23/3)

_________________

3 Inkomna medborgarförslag

a.) Förslag angående trafiksäkerheten i stadsdelen

b.) Förslag på telefon för allmänheten att ringa myndigheter för symbolisk summa

c.) Förslag att begränsa moped- och biltrafik över fältet mellan Tensta och Rinkeby

__________________________

4 Ansökan om verksamhets-/föreningsbidrag för 2006

Delvis bordlagt ärende, utsänds ej på nytt

Föreligger delvis bordlagt tjänsteutlåtande 2006-02-16.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden avslår ansökan från Vasalund Essinge idrottsförening, Gulan förening, Taagaare, Somaliska ungdomsföreningen Soodaal samt Syrisk ortodoxa kyrkan i Tensta.

__________________________

5 Bidrag till lägerverksamhet för föreningar

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-04-03.
(D nr 008 – 406 / 05, 008 – 192 / 06)

Förslag till beslut

1. Stockholms Idrottsförbund beviljas 62 400 kr till sommaridrottsskola för flickor. Halva beloppet tas ur anslaget för kolloverksamhet och resterande del ur anslaget för föreningsbidrag.

2. Tensta Basket beviljas 43 000 kr till dagkolloverksamhet och resterande del ur anslaget för föreningsbidrag.

_____________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta, arbetsgruppernas förslag, samverkansgruppens beslut och stadsdelsförvaltningens förslag

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-03-02.
(D nr 013 – 232 / 06)

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna respektive avslå följande förslag att räknas till stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta enligt följande:

Godkänna/delvis godkänna projektförslagen

1. Rent och snyggt, Uppföljning 2006 Spånga-Tensta, 589 280 kr.

2. Boulegruppen, Spångaveteranerna; Bouleplan vid Spånga Tennishall, 30 000 kr.

3. SAFE, Medborgarskolan; Ungdomsprojekt, ledare på deltid i musikproduktion och film, 300 000 kr.

4. Enbacksskolan, ”Lugn och ro”; Lugn och ro i skolan, 200 000 kr

5. Utvärdering, webbkatalog och anordnande av slutseminarium om stadsdelsförnyelse, 350 000 kr

6. Upprustning av Spånga Centrum, lekplatsen Skansen vid Bromstensskolan, Spånga gymnasiums skolgårdar och omdaning av Bromstens torg, 4 300 000 kr

7. Hjulstaskolan; Träffpunkt föräldrar, fortsättning, 200 000 kr.

8. Trygghetsvandrarna; Trygghetsvandringar och klottersanering, 400 000 kr.

Avslå projektförslagen

9. Karma Resurscenter – Arbetsgruppen Direct; Bo i TenstaDirect ombyggnad av lägenheter, metodkunskap.

10. Rinkeby – Tensta Internationella fotbollsklubb RTIFK; Fotboll som ett medel för integration och social utveckling

11. Assyriska Taekwondo; Socialt arbete genom Taekwondo

_____________________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Remiss avseende förslag till folkhälsoprogram för Stockholms stad

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-04-04.
(D nr 004 – 152 / 06)

Förslag till beslut

1. Nämnden överlämnar och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

___________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Yttrande över timplanedelegationens betänkande ”Utan timplan – för målinriktat lärande” (SOU 2005:101)

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-03-29.
(D nr 400 – 158 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som yttrande över betänkandet lämna detta tjänsteutlåtande.

___________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Yttrande över motionen ”Införande av ordnings- och uppförandeomdömen i Stockholms stad”

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-03-29.
(D nr 400 – 159 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som yttrande över motionen lämna detta tjänsteutlåtande.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Remiss angående motion (2006:2) om införande av en databas för registrering av klotter

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-03-30.
(D nr 099 – 137 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på motionen.

_________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Yttrande över Revisionskontorets revisionsrapport ”Stadens arbete med elever i behov av särskilt stöd inom grundskolan – en uppföljning av tidigare granskning”

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-04-05.
(D nr 400 – 77 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som yttrande över rubricerade revisionsrapport lämna detta tjänsteutlåtande.

_________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Godkännande av nominering till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2006

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-03-27.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner nomineringen av näringslivsenheten vid Lunda Nova Näringslivscenter, tillhörande Tekniska avdelningen, till stadens kvalitetsutmärkelse 2006 i klassen Övrig verksamhet.

Omedelbar justering.

__________________________

14 Ändring av tidigare kvalitetsgarantier för utredningsgrupperna för barn och ungdomar avseende 2006

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-04-05.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till ändring av kvalitetsgarantierna för 2006 för utredningsgrupperna för barn och ungdomar inom avdelningen för individ- och familjeomsorg.

______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Månadsrapport mars 2006

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-04-08.

Förslag till beslut

1. Föreliggande månadsrapport godkänns.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Anmälan av projektansökan för Kompetens Nord

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-04-03.
(D nr 006 – 217 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner anmälan.

________________________

17 Beslut om delegering till de utredare som är anställda vid det nyinrättade bedömningskansliet inom omsorgen om funktionshindrade

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-04-04.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att de utredare som är anställda vid det nyinrättade bedömningskansliet vid socialtjänstförvaltningen får rätt att för stadsdelsnämndens räkning göra en bedömning av ersättningsnivåer för beslut som fattats om insatserna gruppboende, korttidshem och daglig verksamhet enligt LSS. Denna delegering av bedömning ska gälla under tiden 2006-05-01 - 2008-12-31.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

_____________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Utredningsgruppernas åtaganden 2006

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-03-29

Förslag till beslut

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner utredningsgruppernas nya åtaganden.

__________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Anmälan av beslut från Trafiknämnden

Anmäles trafiknämndens protokoll 2006-02-21; Vinterväghållningen under perioden november 2005 – januari 2006.

Förslag till beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna.

________________________

20 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäles protokoll från lokala handikapprådets sammanträde 2006-03-01.

Förslag till beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna.

______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäles protokoll från pensionärsrådets sammanträde 2006-03-09.

Förslag till beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna.

___________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Information/rapporter

- Skrivelse från m 2006-03-22; Skrivelse med anledning av Revisionskontorets rapport angående stadsdelsnämndernas insatser för arbetslösa.

________________________
Mötesinformation

 

§100 Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordföranden Abdo Goriya utse Ann-Katrin Åslund att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet skulle justeras 2006-04-27.

Anmäldes, att stadsdelsnämndens protokoll 3/2006 från 2006-03-16 blivit justerat 2006-03-23.

_______________________

§101 Inkomna medborgarförslag

Anmäldes inkomna medborgarförslag

a.) Förslag angående trafiksäkerheten i stadsdelen

(D nr 306 – 179 / 06)

b.) Förslag på telefon för allmänheten att ringa myndigheter för symbolisk summa

(D nr 099 – 202 / 06)

c.) Förslag att begränsa moped- och biltrafik över fältet mellan Tensta och Rinkeby

(D nr 306 – 235 / 06)

d.) Förslag på skateboardramper vid Sundbyskolan alt. lekparken i Sundby

(D nr 304 – 254 / 06)

BESLUT

1. Medborgarförslagen överlämnas till förvaltningen för beredning.

__________________________

§102 Ansökan om verksamhets-/föreningsbidrag för 2006

Förelåg delvis bordlagt tjänsteutlåtande 2006-02-16.

(D nr 008 – 12/06, 008 – 56/06, 008 – 63/06, 008 – 52/06, 008 – 62/06)

ÄRENDET

Vid sammanträdet 2006-03-16 behandlades ansökningar om föreningsbidrag.

Fem av dessa bordlades:

- Vasalund Essinge idrottsförening; Söker: 120 500 kr.

- Gulan Förening; Söker: 90 000 kr.

- Taageere; Söker: Ospecificerat belopp.

- Somaliska ungdomsföreningen Soocdaal. Söker: 37 000 kr.

- Syrisk ortodoxa kyrkan i Tensta; Söker: 182 500 kr

Förvaltningen föreslog nämnden att avslå ansökningarna.

Ärendet återupptogs nu för behandling.

YRKANDEN

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade gemensamt för s+v+mp att bevilja Gulan förening 60 000 kr och Syrisk ortodoxa kyrkan i Tensta 80 000 kr samt i övrigt enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) och ledamoten Ole-Jörgen Persson (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Patrick Simonson (kd) anslöt sig till Abdo Goriyas yrkande.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden beviljar Gulan förening 60 000 kronor

 2. Stadsdelsnämnden beviljar Syrisk ortodoxa kyrkan i Tensta 80 000 kronor.

 3. Stadsdelsnämnden avslår ansökan från Vasalund Essinge idrottsförning.

 4. Stadsdelsnämnden avslår ansökan från föreningen Taageere.

 5. Stadsdelsnämnden avslår ansökan från Somaliska ungdomsföreningen Soocdaal.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Ole-Jörgen Persson (m), Christer Grunder (m), Bengt Porseby (fp) och Markku Sirviö (m) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat bifall till förvaltningens förslag.”

__________________________


§103 Bidrag till lägerverksamhet för föreningar

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-04-03.

(D nr 008 – 406/05, 008 – 192/06)

ÄRENDET

Stockholms Idrottsförbund söker 62 400 kr för sommaridrottsskola och Tensta basketbollklubb söker 43 000 kr för dagkollo.

Förvaltningen föreslog nämnden att bevilja ansökningarna.

BESLUT

1. Stockholms Idrottsförbund beviljas 62 400 kr till sommaridrottsskola för flickor. Halva beloppet tas ur anslaget för kolloverksamhet och resterande del ur anslaget för föreningsbidrag.

2. Tensta Basket beviljas 43 000 kr till dagkolloverksamhet. Halva beloppet tas ur anslaget för kolloverksamhet och resterande del ur anslaget för föreningsbidrag.

_____________________


§104 Stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta, arbetsgruppernas förslag, samverkansgruppens beslut och stadsdelsförvaltningens förslag

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-03-02.

(D nr 013 – 232 / 06)

ÄRENDET

För Spånga-Tensta avsätts 10,1 mkr per år, 40,4 mkr för fyraårsperioden 2003 – 2006, att beslutas av stadsdelsnämnden. Fram till mars 2006 har stadsdelsnämnden beslutat om projektförslag för 31,3 mkr. I detta ärende föreslås projekt för sammanlagt ca 6,4 mkr att godkännas.

- Rent och snyggt (1); Arbetsgruppens förslag: 589 280 kr. Förvaltningens förslag: Bifall

- Boulegruppen, Spångaveteranerna(2); Arbetsgruppens förslag: 30 tkr.

Förvaltningens förslag: Bifall.

- SAFE, Medborgarskolan, ungdomsprojekt(3); Arbetsgruppens förslag: 400 tkr.

Förvaltningens förslag: 300 tkr

- ”Lugn och ro i skolan”, Enbacksskolan(4); Arbetsgruppens förslag: 200 tkr.

Förvaltningens förslag: Bifall

- Utvärdering, webbkatalog och anordnande av slutseminarium om stadsdelsförnyelse(5). Arbetsgruppens förslag: 350 tkr. Förvaltningens förslag: Bifall

- Upprustning av Spånga Centrum, lekparken Skansen vid Bromstensskolan, Spånga gymnasiums skolgårdar och omdaning av Bromstens torg(6).

Arbetsgruppens förslag: Går ej att summera då vissa projekt inte är beräknade i detalj.

Förvaltningens förslag: Sammanlagt 4 300 tkr

- Hjulstaskolan, Träffpunkt föräldrar(7); Arbetsgruppens förslag: 275 tkr.

Förvaltningens förslag: 200 tkr

- Trygghetsvandrarna, trygghetsvandringar och klottersanering(8).

Arbetsgruppens förslag: 400 tkr. Förvaltningens förslag: Bifall

- Karma Resurscenter – Arbetsgruppen Direct(9); Arbetsgruppens förslag: 900 tkr.

Förvaltningens förslag: Avslag

- Rinkeby – Tensta Internationella fotbollsklubb RTIFK(10); Arbetsgruppens förslag: 960 tkr.

Förvaltningens förslag: Avslag

- Assyriska Taekwondo(11); Arbetsgruppens förslag: 640 tkr. Förvaltningens förslag: Avslag.


YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m att bifalla förvaltningens förslag på punkterna 1-3, 5, 7-10, att bifalla förvaltningens förslag på punkt 6 avseende Spånga centrum, Bromstens centrum och Spånga gymnasiums skolgårdar, att bordlägga del av punkt 6 lekplatsen Skansen samt punkt 11, att avslå förvaltningens förslag punkt 4 samt framlade anförandetext.

Ledamoten Patrick Simonson (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag på punkt 1-3, 5 och 7-10, att bifalla förvaltningens förslag på punkt 6 utom Skansen, att bordlägga p 6 avseende Skansen, att avslå förvaltningens förslag på punkt 4 och 11, att bevilja 500 tkr till punkt 11 samt framlade anförandetext.

Ordföranden Abdo Goriya (s ) yrkade gemensamt för s+v+mp bifall till förvaltningens förslag 1-5 och 7-10, anslöt sig till fp+m+kd:s yrkande gällande punkt 6 samt yrkade att 400 tkr beviljas punkt 11.

Sammanträdet ajounerades.

När sammanträdet återupptogs efter 5 minuter yrkade ordföranden gällande punkt 6 bifall till förvaltningens förslag avseende Spånga Centrum, Bromstens torg och Spånga gymnasiums skolgårdar samt att beslutet avseende lekparken Skansen delegeras till nämndens ordförande.

Övriga i nämnden anslöt sig till ordförandens yrkande avseende punkt 6.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde yrkandena gällande punkt 4 mot varandra och fann att det fanns majoritet för förvaltningens förslag.

Ledamoten Patrick Simonson (kd) meddelade att han ej deltar i beslutet gällande punkt 11.

Därefter tog ordföranden upp bordläggningsyrkandet gällande punkt 11 vilket avslogs.

Vice ordförande Ann-Katrin Åslund (fp) och ledamoten Ole-Jörgen Persson (m) meddelade att de ej deltar i vidare beslut gällande punkt 11.

Ordföranden ställde punkt 11 under proposition och fann att det fanns majoritet för eget yrkande, dvs. 400 tkr beviljades.


BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna respektive avslå följande förslag att räknas till stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta enligt följande:

Godkänna/delvis godkänna projektförslagen:

 1. Rent och snyggt, Uppföljning 2006 Spånga-Tensta, 589 280 kr.

 2. Boulegruppen, Spångaveteranerna; Bouleplan vid Spånga Tennishall, 30 000 kr.

 3. SAFE, Medborgarskolan; Ungdomsprojekt, ledare på deltid i musikproduktion och film, 300 000 kr.

 4. Enbacksskolan, ”Lugn och ro”; Lugn och ro i skolan, 200 000 kr

 5. Utvärdering, webbkatalog och anordnande av slutseminarium om stadsdelsförnyelse, 350 000 kr

 6. Upprustning av Spånga Centrum, Spånga gymnasiums skolgårdar och omdaning av Bromstens torg, 1 425 000 kr

 7. Hjulstaskolan; Träffpunkt föräldrar, fortsättning, 200 000 kr.

 8. Trygghetsvandrarna; Trygghetsvandringar och klottersanering, 400 000 kr.

 9. Assyriska Taekwondo; Socialt arbete genom Taekwondo, 400 000 kr

Avslå projektförslagen:

10. Karma Resurscenter – Arbetsgruppen Direct; Bo i TenstaDirect ombyggnad av lägenheter, metodkunskap, avslås.

11. Rinkeby – Tensta Internationella fotbollsklubb RTIFK; Fotboll som ett medel för integration och social utveckling, avslås.

Delegera beslutet:

12. Beslutet gällande upprustning av lekparken Skansen vid Bromstensskolan delegeras till ordföranden i stadsdelsnämnden.

Fp och m deltog ej i beslut nr 9 gällande Assyriska Taekwondo.

Ledamoten Patrick Simonson (kd) deltog ej i beslut nr 9 gällande Assyriska Taekwondo.

Reservation mot beslut gällande projektet vid Enbacksskolan och mot avslagsbeslutet avseende bordläggningsyrkandet gällande Assyriska Taekwondo anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Ole-Jörgen Persson (m), Christer Grunder (m), Bengt Porseby (fp) och Markku Sirviö (m) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

att bifalla förvaltningens förslag till beslut på punkterna 1-3 , 5, 7, 8 samt avseende Karma Resurscenter och Rinkeby-Tensta Internationella fotbollsklubb

att bifalla förvaltningens förslag på punkt 6 avseende Spånga Centrum, Spånga gymnasiums skolgårdar och Bromstens centrum

att delegera beslutet avseende lekplatsen Skansen till ordföranden

att bordlägga punkten avseende Assyriska Taekwondo

att avslå förvaltningens förslag till beslut avseende Enbacksskolan

att därutöver anföra:

Istället för stadsdelsförnyelseprojektet såväl som andra tillfälliga projekt hade vi hellre sett genomtänkta långsiktiga förbättringar i stadsdelen som inte är baserade på mandatperioderna i valet.”

Reservation mot beslutet gällande projektet vid Enbacksskolan anmäldes av ledamoten Patrick Simonson (kd) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat:

att bifalla förvaltningens förslag till beslut på punkterna 1-3, 5, 7-8 samt avseende Karma Resurscenter och Rinkeby-Tensta Internationella fotbollsklubb

att bifalla förvaltningens förslag på punkt 6 avseende Spånga Centrum, Spånga gymnasiums skolgårdar och Bromstens centrum

att delegera beslutet avseende lekplatsen Skansen till ordföranden

att avslå förvaltningens förslag till beslut avseende Enbacksskolan

att avslå förvaltningens förslag till beslut avseende Assyriska Taekwondo. Vi anser att Assyriska Taekwondo gör ett utmärkt arbete och tror att deras satsning på tjejer kommer att ha en positiv inverkan på en stor del av stadsdelens ungdomar och föreslår därför bifall till projektbidrag med 500 000 SEK.

att därutöver anföra:

Istället för stadsdelsförnyelseprojektet såväl som andra tillfälliga projekt hade vi hellre sett genomtänkta långsiktiga förbättringar i stadsdelen som inte är baserade på mandatperioderna i valet.”

_____________________________________


§105 Remiss avseende förslag till folkhälsoprogram för Stockholms stad

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-04-04 samt skrivelse 2006-04-13 från stadsdelsnämndens pensionärsråd.

(D nr 004 – 152 / 06)

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden har fått förslag till folkhälsoprogram för Stockholms stad för yttrande.

Förvaltningen var i huvudsak positiv till programförslaget men ser risker med att man överlåter åt respektive förvaltning att bestämma vilka målområden man ska koncentrera sig på. Förslaget behöver språkgranskas innan det föreläggs Kommunstyrelsen.

Förvaltningen ansåg att en förutsättning för framgångsrik implementering av programmet på lokal nivå är att resurser tillförs i form av personal och kompetensutveckling.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) framlade ett gemensamt förslag från fp+m+kd och yrkade bifall till detta.

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade gemensamt för s+v+mp bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

1. Nämnden överlämnar och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Ole-Jörgen Persson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Bengt Porseby (fp) och Markku Sirviö (m) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

att anföra följande

Folkhälsan, och de allvarliga konsekvenser den ökande ohälsan leder till, bör tas på långt större allvar än vad vänstermajoriteten har gjort i detta fall. En produkt där politiska detaljbudskap pressats in utan hänsyn till helheten kan inte anses vara tillräckligt som folkhälsoprogram. Vi efterlyser därför ett helhetsgrepp kring folkhälsa för alla människor i Stockholm, med tydliga och mätbara mål för ökad hälsa och minskad ohälsa.

Kostnaderna för lokalt folkhälsoarbete, kompetensutveckling, folkhälsostrateg och kanslifunktioner uppskattas uppgå till nära 17 miljoner kronor under fyra år. Det är anmärkningsvärt att man avser att bygga upp ytterligare byråkratiska och administrativa funktioner i stället för att använda sig av, och eventuellt förstärka, redan befintliga verksamheter. Dessutom saknas uppföljningsbara och mätbara mål för vad man avser åstadkomma med satsningen. Administration och byråkrati utan mätbara mål riskerar att bli ett rent resursslöseri utan positiva resultat för folkhälsan.

Programmet har tagits fram under stor tidspress vilket omöjliggjort en bredare förankring i partigrupperna. Denna tidspress har även lett till att viktiga områden glömts bort. Som exempel kan nämnas att åtgärder för tandhälsa saknas i programmet. Detta trots att karies har blivit ett problem allt längre ner i åldrarna och riskerar bli ett allvarligt hot mot folkhälsan om åtgärder inte vidtas.

Ett av de målområden som anges i programmet är ”delaktighet och inflytande”. Trots detta har den styrgrupp som hänvisas till i ärendet enbart fått agera alibi för samsyn. Som exempel kan nämnas att slutprodukten, innehållande helt nya förslag, presenterades utan att deltagarna i styrgruppen fick någon möjlighet att påverka eller ha synpunkter på denna.

På det hela taget är folkhälsan en fråga som måste prioriteras högre och samarbete över partigränserna bör eftersträvas. Vi föreslår därför att ärendet återremitteras med syfte att åstadkomma bland annat gemensamt framtagna och mätbara mål.

Det är i detta arbete viktigt att fastslå att den enskilde har det huvudsakliga ansvaret för sin hälsa. Folkhälsoinstitutet, regeringen eller kommunerna kan aldrig ta över det ansvaret. Olika undersökningar bekräftar också att god hälsa och sammanhållning inom familjen är det som de allra flesta sätter allra högst som mål för sitt liv.

Det offentliga kan däremot skapa goda förutsättningar för människors möjlighet att sköta sin hälsa och leva ett hälsosamt liv. Sådana åtgärder innefattar bland annat god kost inom till exempel förskola, skola och äldreomsorg, rikligt med idrott och rörelse på schemat i skolan samt förebyggande information om rökning, alkohol och narkotika.

Det finns i Sverige och Stockholm en mängd organisationer som kan fungera som stöd och ge råd kring hur en sund kosthållning och fysisk aktivitet förbättrar hälsan. Idrottsrörelsernas arbete är i det sammanhanget givetvis mycket viktigt.”

___________________________

§106 Yttrande över timplanedelegationens slutbetänkande ”Utan timplan – för målinriktat lärande” (SOU 2005:101)

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-03-29.

(D nr 400 – 158 / 06)

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden har fått timplanedelegationens slutbetänkande för yttrande. Delegationens uppfattning är att timplanen både kan och bör avskaffas då det kan bidra till ökad måluppfyllelse och stimulera skolutvecklingen. De samlade erfarenheterna från det fleråriga projektet i några av landets skolor föranleder också delegationen att ge förslag på stöd och åtgärder som bör komplettera timplanens avveckling.

Förvaltningen stödde timplanedelegationens förslag om att avskaffa timplanen och betonade att det stöd och de åtgärder som nämns av delegationen måste ske innan timplanen definitivt tas bort.

Förvaltningen stödde också delegationens övriga förslag om förändringar i regelverket om elevens rätt till en väl avvägd skoltid i grundskolan med väl avvägda läsår och skoldagar samt förändringar avseende aktiviteterna elevens val och skolans val.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) framlade gemensamt förlag på remissen från fp+kd och yrkade bifall till detta.

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade gemensamt för s+v+mp bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Ole-Jörgen Persson (m) meddelade att moderaterna lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som yttrande över betänkandet lämna detta tjänsteutlåtande.

Moderaterna lämnade ärendet utan eget ställningstagande.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Patrick Simonson (kd) och Bengt Porseby (fp) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

Att som svar på remissen anföra följande

En grundskoleelev är i dag garanterad ett visst antal timmars undervisning i alla skolämnen. Regeringens timplanedelegation föreslår i sitt slutbetänkande att timplanen ska avskaffas. Argumentationen har varit att i en målstyrd skola behövs ingen timplan, utan flexibilitet, decentralisering och lokalt beslutsfattande.

En skola utan timplan är förenad med betydande risker. Framförallt riskerar de samhälls- och naturorienterade ämnen att försvinna från elevernas schema. Ämnen som historia, religionskunskap, geografi och biologi riskerar att utraderas.

Indelningen i ämnen är ett praktiskt sätt att strukturera den väldiga kunskapsmängd som barn och ungdomar ska lära sig under studietiden i skolväsendet. Om ämnesavgränsningar i grundskola och gymnasium i allt väsentligt är desamma över hela landet liksom i högre utbildning underlättar det att få lärare som behärskar de ämnen de ska undervisa i. Det är också en fördel att studenterna känner igen de olika ämnenas karaktär inför val till högre studier. Läromedel och läroböcker är uppbyggda kring samma ämnen. Det är också en stor fördel att ämnen som matematik, kemi, historia och geografi har ungefär samma struktur och avgränsningar i hela världen, vilket underlättar ett internationellt tankeutbyte.

Vi kräver att timplanen ska bevaras. Ämnen som historia och religionskunskap ska inte kunna avskaffas i smyg.

Timplanen bör däremot inte vara en exakt bestämning av hur många timmar varenda enskild elev ska ha i varje ämne. En del elever behöver mer tid än andra. Andra elever kan gå fortare fram. Det måste bli tydligt i skollagen att enskilda elever, efter beslut i skolan både kan få fler eller färre lektioner i vissa ämnen.

Timplanen är en rättighet för eleven att få en viss mängd undervisning i ett visst ämne. Timplanen styr naturligtvis inte kvaliteten på undervisningen, utan denna måste garanteras genom andra styrinstrument.”

___________________________

§107 Yttrande över motionen ”Införande av ordnings- och uppförandeomdömen i Stockholms stad”

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-03-29.

(D nr 400 – 159 / 06)

ÄRENDET

Kommunstyrelsen har remitterat motionen Införande av ordnings- och uppförandeomdömen
i Stockholms stad till bl.a. stadsdelsnämnden för yttrande. Motionen föreslår att alla föräldrar med barn i grund och gymnasieskolan ska erbjudas ett omdöme om barnens ordnings- och uppförande i skolan.

Förvaltningen höll med om att det behövs tydliga strategier för det förebyggande arbetet att skapa lugn och ordning i skolan och dessutom en väl förankrad policy för hur skolan agerar när någon elev stör ordningen, skolkar eller på annat sätt inte tar ansvar för sina studier.

Förvaltningen delade också uppfattningen om att alla lärare och rektorer vill komma tillrätta med detta bekymmer och höll med motionärerna om att elevens sociala kompetens, samarbetsförmåga och ansvarstagande i skolan ska kommuniceras med elev och föräldrar. Enbart ett skriftligt omdöme innebär endast en registrering av elevens eventuella misslyckande, utan krav på åtgärder för utveckling. Skolan bör hjälpa eleven till ansvar genom att ge dem verktyg för detta. Därför menade förvaltningen att det motionärerna vill erbjuda i ett skriftligt omdöme bör beskrivas i elevens individuella utvecklingsplan.

Slutligen menade förvaltningen att det är viktigt att skolorna, lärare och rektorer, kanske ännu mer än idag fokuserar på de växande ordningsproblemen och utvecklar arbetssätt för att förebygga detta och beskriver detta i skolans utvecklingsplan. Det är också nödvändigt att pedagogerna ytterligare utvecklar sin färdighet att beskriva och kommunicera elevers sociala utveckling i den individuella studieplanen och i utvecklingssamtalet.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd att avslå förvaltningens förslag till beslut, att bifalla motionen samt anförandetext.

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade gemensamt för s+v+mp bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.


BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som yttrande över motionen lämna detta tjänsteutlåtande.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp), ledamöterna Ole-Jörgen Persson (m), Patrick Simonson (kd), Christer Grunder (m), Bengt Porseby (fp) samt Markku Sirviö (m) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

att avslå förvaltningens förslag till beslut

bifalla motionen från Lotta Edholm och Ann-Katrin Åslund

att därutöver anföra följande

Ordningsproblemen är ett av de allvarligaste problemen i Stockholms skolor. Bara under de senaste veckorna har en rad missförhållanden avslöjats i media. Antalet anmälda kränkningar, både mot elever och lärare, har ökat dramatiskt de senaste åren. I Skärholmen finns planer på en särskild skolakut för att ge skolan en möjlighet att tillfälligt omplacera grovt kriminella elever.

Bristerna i ordning och arbetsro upplevs också mycket starkt av eleverna själva. I stadens egen brukarundersökning från 2005 talar elevernas svar på frågan om det råder lugn och arbetsro i klassen sitt tydliga språk. Mindre än hälften av eleverna i årskurs nio anser i dag att det råder lugn och ro i skolan. Var fjärde upplever ordningen som ett ganska eller mycket stort problem.

Motionärernas förslag om ett ordnings- och uppförandeomdöme skulle bli ett viktigt stöd
för alla de lärare som arbetar för att upprätthålla trygghet och arbetsro i skolan.”

_____________________

§108 Remiss angående motion (2006:2) om införande av en databas för registrering av klotter

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-03-30.

(D nr 099 – 137 / 06)

ÄRENDET

En motion om att införa en databas för registrering av klotter har kommer till stadsdelsnämnden för yttrande.

SL har byggt upp en databas för insamling av information om skadegörelse. Motionären föreslår att staden antingen ansluter sig till SLs databas för klotter, eller startar egen sådan databas.

Förvaltningen var positiv till att staden ansluter sig till SLs databas. Sannolikt skulle både personella resurser och ekonomiska medel sparas.

YRKANDEN

Ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade bordläggning till vilket övriga i nämnden anslöt sig.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden bordlägger ärendet.

_________________________


§109 Yttrande över Revisionskontorets revisionsrapport ”Stadens arbete med elever i behov av särskilt stöd inom grundskolan – en uppföljning av tidigare granskning”

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-04-05.

(D nr 400 – 77 / 06)

ÄRENDET

Revisionskontoret har följt upp en tidigare granskning av hur staden arbetar med elever i behov av särskilt stöd och överlämnat rapporten till stadsdelsnämnderna för yttrande.

Uppföljningen har, liksom den tidigare granskningen, omfattat samtliga stadsdelsnämnder. Särskoleverksamheten har inte omfattats.

Revisionskontorets uppföljning visar, enligt förvaltningen, som helhet på en positiv utveckling. Dock lyfts ett antal utvecklingsområden fram i rapporten, där stadsdelarna är berörda i olika omfattning.

Förvaltningen kommenterade i korthet följande ämnesområden som tagits upp i rapporten bl.a. följande.

- Former för skolenheternas redovisning av uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder; Inom Spånga-Tensta har skolorna fortsatt kvalitetsarbetet och har nu bl.a. mer konkreta och uppföljningsbara mål och åtaganden samt kvalitetsgarantier för elever med behov av särskilt stöd. Åtgärdsprogrammen följs upp av skolorna tillsammans med elever och föräldrar.

- Dialog; I Spånga-Tensta har såväl rektorer som förskolechefer varje termin schemalagda möten med nämnden där aktuella och angelägna frågor tas upp. I stadsdelens verksamhetsplan finns ett prioriterat område att ge föräldrarna ökade möjligheter till inflytande rörande det egna barnet. Mellan stadsdelens olika avdelningar har ett systematiskt samarbete utvecklats kring elever i behov av särskilt stöd.

- Samverkansavtal, gemensam policy med landstinget och kommunerna i Stockholms län; Stadsdelens barn- och ungdomsavdelning har alltsedan BUS-policyns tillkomst, överens-kommelsen mellan staden och landstinget, aktivt verkat för en samverkan utifrån denna policy. För att påskynda utvecklingen har förvaltningen tillsammans med Kista och Rinkeby stadsdelsförvaltningar gjort en gemensam överenskommelse med landstinget och handlingsplaner gjorts för en sådan faktisk samverkan som revisionskontoret efterlyser. Förvaltningen deltar i kompetensfondens fortbildning ”BUS-kompis”, som har som mål att bidra till att överenskommelsen om BUS-policyn ska kunna förverkligas.

- Resursfördelningssystem; Barn- och ungdomsavdelningen i Spånga-Tensta har utvecklat ett väl fungerande system för resursfördelningen till skolenheterna som ger goda möjligheter till uppföljning ända till individnivå.

Förvaltningen föreslog nämnden att lämna detta yttrande över revisionsrapporten.


YRKANDEN

Ledamoten Ole-Jörgen Persson (m) framlade förslag till svar på remissen från m.

Ordföranden Abdo Goriya (s) m.fl. yrkade bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som yttrande över rubricerade revisionsrapport lämna detta tjänsteutlåtande.

Reservation anmäldes av ledamöterna Ole-Jörgen Persson, Christer Grunder och Markku Sirviö (alla m) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

1. att som svar på remissen anföra följande:

Trots kraftiga protester från föräldrar, lärare och elever har socialdemokraterna infört ett nytt resursfördelningssystem i Stockholm. Förändringarna har slagit hårt mot många förskolor och skolor. Särskilt hårt har barn i behov av särskilt stöd drabbats, eftersom stödundervisningen har skurits ned i många stadsdelar.

Alla barn har olika förutsättningar, därför omfördelas sedan många år resurser till skolor i utsatta områden. Tyvärr når inte alla pengar som fullmäktige anslår för skolverksamhet ut till skolorna, utan används av stadsdelarna för annan verksamhet. Vi vill därför införa ett nytt resursfördelningssystem där skolans resurser fördelas direkt till skolorna, och därmed följer föräldrarnas och elevernas val.

Friheten att välja skola ska omfatta alla, även barn som är i behov av stora stödinsatser.

Vi vill därför införa en likvärdighetsgaranti. Likvärdighetsgarantin innebär att alla elever i staden ges samma rätt till stöd, oavsett vilken stadsdel eleven kommer ifrån. Detta kommer både att öka valfriheten och minska byråkratin, samtidigt som likvärdiga och rättvisa villkor skapas mellan kommunala och fristående skolor.

Vi vill därför att kommunstyrelsen återkommer med ett förslag till likvärdighetsgaranti för eleverna i Stockholms skolor där medelstilldelningen sker utifrån samma kriterier i staden oavsett i vilken stadsdel barnet är bosatt i.”

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) och ledamöterna Patrick Simonson (kd) samt Bengt Porseby (fp) enligt följande:

”Revisionsrapporten pekar på brister i stadsdelarnas arbete med att följa upp stödet till elever med särskilda behov. Tillsammans med det faktum att stadsdelarna tillämpar olika modeller för resursfördelning gör det att risken för att elever med särskilda behov behandlas olika i olika stadsdelar, är överhängande.

Även det nya resursfördelningssystem som införts av socialdemokraterna har ökat risken
för att elever med behov av särskilt stöd får olika förutsättningar beroende på i vilken
stadsdel de råkar vara bosatt.

För att skapa lika och rättvisa förutsättningar för en bra skola för alla barn, oavsett stadsdel, ska ansvaret för skolfrågorna flyttas från stadsdelsnämnderna till utbildningsnämnden.

Först då kan vi få en skola där elevens rätt till stöd och särskilda resurser avgörs av behovet, och inte av bostadsadressen.”

_________________________

§111 Godkännande av nominering till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2006

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-03-27.

(D nr 099 – 258 / 06)

ÄRENDET

Stockholms kvalitetsutmärkelse delas i år ut för tolfte gången. Lunda Nova Näringslivscenter ansöker om att få delta i klassen Övrig verksamhet.

Förvaltningen föreslog nämnden att godkänna nomineringen.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner nomineringen av näringslivsenheten vid Lunda Nova Näringslivscenter, tillhörande Tekniska avdelningen, till stadens kvalitetsutmärkelse 2006 i klassen Övrig verksamhet.

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

__________________________

§112 Ändring av tidigare kvalitetsgarantier för utredningsgrupperna för barn och ungdomar avseende 2006

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-04-05.

(D nr 500 – 259 / 06)

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden godkände 2006-03-16 utredningsgruppernas kvalitetsgarantier för 2006. Vid förberedelserna till tävlingen om kvalitetsutmärkelsen har utredningsgrupperna funnit att man skulle vilja ändra och förbättra kvalitetsgarantierna för 2006.

Dessa förelades nu nämnden för godkännande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till ändring av kvalitetsgarantierna för 2006 för utredningsgrupperna för barn och ungdomar inom avdelningen för individ- och familjeomsorg.

______________________


§113 Månadsrapport mars 2006

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-04-08.

ÄRENDET

Varje månad redovisar förvaltningen budgetläget i form av en kortfattad rapport. Detta är månadsrapporten för mars som redovisar bokförda kostnader och intäkter tom mars månad.

För anslag 1, verksamhetsanslaget bedöms ingen nettoavvikelse när budgeten justerats utefter årets prestationsförändringar inom förskola, skola, skolbarnsomsorg, personer med funktionsnedsättning och flyktingmottagande. Socialbidragsanslaget bedöms otillräckligt. Kostnaderna beräknas överstiga budgeterade medel med 6-8 Mkr.

BESLUT

1. Föreliggande månadsrapport godkänns.

_____________________


§114 Anmälan av projektansökan för Kompetens Nord

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-04-03.

(D nr 006 – 217 / 06)

ÄRENDET

Kompetens Nord är ett samverkansprojekt mellan stadsdelarna i västerort för att tillsammans med utbildningsförvaltningen i Stockholms stad och folkhögskolor utarbeta utbildningsmetoder för personer som står utanför reguljärt utbildningssystem för att öka dessa personers konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

Stadens kompetensfond har beslutat att finansiera verksamheten fram tom 2006-07-31. Rinkeby stadsdelsnämnd är projektägare till Kompetens Nord och har arbetat fram ett förslag till förlängning av projektet tom 2006-12-31 och ansöker om ytterligare medel ur kompetensfonden..

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner anmälan.

________________________

§115 Beslut om delegering till de utredare som är anställda vid det nyinrättade bedömningskansliet inom omsorgen om funktionshindrade

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-04-04.

(D nr 002 – 208 / 06)

ÄRENDET

Kommunfullmäktige har beslutat att ett centralt kansli för bedömning av ersättningsnivåer kopplade till LSS-insatserna gruppboende, korttidshem och daglig verksamhet ska inrättas inom socialtjänstförvaltningen.

Socialtjänstnämnden föreslår att stadsdelsnämnderna beslutar att de utredare som är anställda vid det nyinrättade bedömningskansliet får delegation att göra bedömning av ersättningsnivåerna för dessa insatser under tiden 2006-05-01 – 2008-12-31.

Förvaltningen föreslog nämnden besluta enligt förslaget.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att de utredare som är anställda vid det nyinrättade bedömningskansliet vid socialtjänstförvaltningen får rätt att för stadsdelsnämndens räkning göra en bedömning av ersättningsnivåer för beslut som fattats om insatserna gruppboende, korttidshem och daglig verksamhet enligt LSS. Denna delegering av bedömning ska gälla under tiden 2006-05-01 - 2008-12-31.

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

_____________________________


§116 Utredningsgruppernas åtaganden 2006

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-03-29

(D nr 500 – 260 / 06)

ÄRENDET

Utredningsgrupperna har efter utvärdering och uppföljning av verksamhetsåret 2005 arbetat fram nya åtaganden.

Dessa förelades nu nämnden för godkännande.

BESLUT

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner utredningsgruppernas nya åtaganden.

__________________________

§117 Anmälan av beslut från Trafiknämnden

Anmäldes trafiknämndens protokoll 2006-02-21; Vinterväghållningen under perioden november 2005 – januari 2006.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

________________________

§118 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från lokala handikapprådets sammanträde 2006-03-01.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

______________________


§119 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäldes protokoll från sammanträde i stadsdelsnämndens pensionärsråd 2006-03-09.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

___________________


§120 Information/rapporter

Ledamoten Ole-Jörgen Persson (m) anmälde skrivelse 2006-03-22;

Skrivelse med anledning av Revisionskontorets rapport angående stadsdelsnämndernas insatser för arbetslösa.

BESLUT

1. Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

_______________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll, skrivelser mm

(Bilaga § 120)

_______________________


§121 Kurser/konferenser

Följande konferens-/seminarieinbjudningar togs upp för beslut om deltagande:

- Stockholms stads m.fl. seminarium ”Samtal om diskriminering, hot och våld i hederns namn, 27/3

- Stockholms stads Kompetensutveckling för fritidsledare, dag 11, 19/4

- Järvastadsdelarnas halvdag med MST-Järva, 21/4

- Landstingets seminarium ”Klarar vi all vård i hemmet?”, 24/4

- Stockholms stads seminarium ”Urban Futures, EU – en lokal angelägenhet”, 11/4

- Stockholms stads m.fl. storstadskonferens Urban Futures 3-5/5

- Spånga Blåbands m.fl. seminarium ”Entreprenör med plusvärde? 27/4

- Sv Kommuner och Landstings m.fl. konferens ”Framgångsfaktorer i det brottsförebyggande arbetet i kommunen” 11-12/5

- Spånga-Tenstas utbildningsdag om bemötande av personer med funktionshinder, 23/5

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden beslöt att för MST-Järva 21/4 och för Bemötande av personer med funktionshinder 23/5 gäller att alla som vill får delta.

 2. För övriga seminarier/konferenser gäller att två representanter från majoriteten respektive oppositionen får delta.