Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-02-14

Sammanträde 2008-02-14

Datum
Klockan
17:00
Plats
Tensta Träff, Hagstråket 13

Grupprum finns bokade för nämnden från kl 17.00

Sammanträdet börjar kl.18 med att polis Läs mer...en informerar om verksamheten vid polisens lokala kontor i Tensta. Därefter går stadsdelsdirektören igenom de ärenden som ska behandlas vid dagens sammanträde och allmänheten har möjlighet att ställa frågor.

Tidigast kl.18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

1 Justering av dagens protokoll

Utseende av protokolljusterare
Tid för protokollets justering (2008-02-20)

2 Justering av föregående protokoll

Anmälan av protokollsjustering
(SDN 2008-01-24, justerat 2008-01-30)

3 Utsänds endast till nämndens ledamöter

Inkomna medborgarförslag

a. Spegel på hög stolpe vid parkväg.

4 Ansökan om föreningsbidrag för 2008

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-01-22
(D nr)

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden föreslås bevilja bidrag till föreningar enligt detta utlåtande


5 Verksamhetsberättelse och bokslut 2007 för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-02-01
(D nr )

Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner förslaget till verksamhetsberättelse och bokslut 2007 för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, samt överlämnar det till kommunstyrelsen.

2. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen att kvarstående medel om 0,5 Mkr för att förbereda sociala insatser inför den nya vårdreformen - öppenvård med särskilda villkor, ombudgeteras till 2008.

3. Omedelbar justering

6 Remissvar: Gemensam service ekonomi - samarbete mellan förvaltningar

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-01-22
(D nr 102-545/07)

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner remissvaret.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Remissvar: Förslag till riktlinjer för köhanteringssystem av äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-02-04
(D nr 006-78/08)

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar remissvaret.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Ansökan om utmaning av drift vid gruppbostäder för vuxna med funktionshinder

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-01-25.
(D nr )

Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden beslutar att anta utmaningen
2. Stadsdelsnämnden beslutar att i kommande revidering av nämndens aktivitetsplan, förändra tidplanen för konkurrensutsättning av gruppbostäderna i enlighet med detta utlåtande
3. Stadsdelsnämnden godkänner detta utlåtande som svar på utmaningen
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Yttrande till stadsrevisionens rapport om kvalitetsarbete inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-01-15.
(D nr 505-549/07)

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande förslag till yttrande.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Remissvar: Redovisning av riktlinjer för adoptionsärenden

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-02-08
(D nr 006-79/08)

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande förslag till yttrande.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Remissvar: Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms stad

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-02-04
(D nr 006-82/08)

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner detta utlåtande som svar på remissen.


Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 KVALITETSGARANTIER 2008

Föreligger tjänstutlåtande 2008-01-29
(D nr)

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner de föreslagna kvalitetsgarantierna för 2008 avseende verksamheterna Arbete och bistånd samt Stadsmiljö.

13 Uppdrag om framtagande av egenkontrollprogram för hantering av livsmedel för hemtjänsten i ordinärt boende och i servicehus samt delegering av ansvar

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-01-31
(Dnr 602-019/08)

Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden beslutar uppdra åt projektledare/dietist Sara Vigebo att, inom ramen för projektet "Kvalitetssysten för mat och måltider inom hemtjänst i ordinärt boende och på servicehus", ta fram ett program för egenkontroll gällande hantering av livsmedel inom hemtjänst i ordinärt boende och i servicehus.
2. Stadsdelsnämnden beslutar att till respektive enhetschef inom avdelningen för äldre delegera ansvar för att:
hos kontrollmyndigheten ansöka om godkännande/registrering av verksamhet som omfattas av livsmedelslagstiftningen,
informera kontrollmyndigheten om förändringar i verksamhet som omfattas av livsmedelslagstiftningen,
låta upprätta och vid behov uppdatera ett verksamhetsanpassat system för egenkontroll så att livsmedelslagstiftningens krav efterlevs och
ansvara för att egenkontrollprogrammet efterlevs inom den egna verksamheten.
3. Stadsdelsnämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att återkomma till nämnden angående hur behovet av specialistkompetens i kost- och nutritionsfrågor ska lösas.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Ansökan om medel från föreningen Spånga Trygghetsringning för år 2008.

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-01-17
(D nr - )

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beviljar föreningen Spånga Trygghetsringning ett bidrag om 35.000:- (trettiofemtusen kronor) för år 2008.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Upphandling av vård för barn och ungdomar med psykosociala svårigheter

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-01-30
(D nr )

Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden uppdrar till socialtjänstförvaltningen att för stadsdelsnämndens räkning organisera och i administrativt hänseende genomföra upphandling av hem för vård och boende (HVB), jourfamiljsverksamhet samt akut- och utredningsplatser i dygnetruntvård för barn, ungdomar och familjer med psykosociala svårigheter och som är i behov av stödinsatser enl SoL och LVU i syfte att träffa ramavtal för tiden 2009-01-01 - 2011-12-31, med möjlighet till förlängning till lika villkor i två år.
2. Socialtjänstdirektören får i uppdrag att för nämnden teckna ramavtalen och under avtalstiden för nämnden besluta om och göra smärre justeringar.
3. Socialtjänstförvaltningen får i uppdrag att bistå med samordning av uppföljning av ramavtalen samt att tillsammans med juridiska avdelningen efter samråd med berörd nämnd bistå nämnden vid tvister angående ramavtalen.
4. Socialtjänstförvaltningen får i uppdrag att utreda vilken typ av upphandlingsform som är lämpligast och att återkomma till stadsdelsnämnden med förslag i samband med ställningstagandet till förfrågningsunderlag.
5. Socialtjänstdirektören får i uppdrag att besluta om tilldelning av kontrakt efter det att samtliga anbud utvärderats.
6. Stadsdelsnämnden överlämnar protokollsutdrag för kännedom till socialtjänstförvaltningen.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäles protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråds sammanträde 2008-01-10

Förslag till beslut
Protokollet läggs till handlingarna.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens handikappråd

Anmäles protokoll från stadsdelsnämndens handikappråds sammanträde 2008-01-08

Förslag till beslut
Protokollet läggs till handlingarna.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens brottsförebyggande råd

Anmäles protokoll från stadsdelsnämndens brottsförebyggande rådets sammanträde
2007-12-14

Förslag till beslut
Protokollet läggs till handlingarna.

19 Justering av delegationsbestämmelser gällande beslut enligt bidragsbrottslagen

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-02-07
(D nr )

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner justeringarna i delegationsbestämmelserna enligt bilaga 4.47.

20 Allmänna inkomna offentliga handlingar i januari månad 2008

Anmäles förteckning över allmänna inkomna offentliga handlingar .

Förslag till beslut

Förteckningen läggs till handlingarna

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (133 kb)

§35 Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordföranden Ann-Katrin Åslund utse ledamoten Ornina Younan att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet skulle justeras 2008-02-20

Anmäldes, att stadsdelsnämndens protokoll 2/2008, blivit justerat 2008-01-30.

_______________________


§36 Inkomna medborgarförslag

a. Spegel på hög stolpe vid parkväg

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar medborgarförslagen till förvaltningen för beredning.

________________________

§37 Ansökan om föreningsbidrag för 2008

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-01-22.

(D nr 004-97/08)

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden har i budget för 2008 avsatt 1000000 kronor till föreningsbidrag. Bidrag ges till projekt eller verksamheter som vänder sig till boende i stadsdelen och som i första hand kompletterar kommunal verksamhet. Bidrag ges inte till idrottsförening för idrottslig verksamhet och inte heller till projekt vars huvudsyfte är att sprida religiöst eller politiskt budskap. De inkomna ansökningarna överstiger anslaget och det sökta uppgår till 4487 750 kronor.

Förvaltningens förslag:

 1. Tensta kvinno- och tjejjour, projekt 1; Sökt: 146 tkr. Förslag: Avslag

 2. Tensta kvinno- och tjejjour, projekt 2: Sökt: 447 tkr. Förslag: 140 tkr

 3. Spånga-Tensta kulturkommitté; Sökt: 160 tkr. Förslag: 100 tkr

 4. Somaliska Hälsoteament i Stockholm, SHT: Sökt: 260 tkr. Förslag: Avslag

 5. Järva Folkets Park; Sökt: 300 tkr. Förslag 150 tkr

 6. Grannstöd i Spånga-Tensta; Sökt: 10 tkr. Förslag: 10 tkr

 7. Vasalund/Essinge IF; Sökt: 67 750 kr. Förslag: Avslag

 8. Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta KITH; Sökt: 381 tkr. Förslag: 140 tkr

 9. Föreningen Tensta träff; Sökt 212 tkr. Förslag: Avslag

 10. Somaliska kvinnor i Skandinavien, SKIS; Sökt 150 tkr. Förslag: 20 tkr

 11. Kulturkafé Tensta träff; Sökt 85 tkr. Förslag: 42 tkr

 12. SMU Tenstakyrkan; Sökt: 30 tkr. Förslag: 30 tkr

 13. Spånga Folkdansgille; Sökt: 10 tkr. Förslag: 10 tkr

 14. Assyriska föreningen, projekt 1; Sökt: 110 kr. Förslag: Avslag

 15. 15: Assyriska föreningen, projekt 2; Sökt: 115 kr. Förslag: Avslag

 16. Assyriska föreningen, projekt 3; Sökt: 130 kr. Förslag: Avslag

 17. Spånga Blå Band; Sökt 60 tkr. Förslag: 30 tkr

 18. Verdandi, projekt 1-8; Sökt: 1 087 tkr. Förslag: projekt 1; 90 tkr och projekt 2;150 tkr

 19. Somaliska Föräldrar/modersmålsföreningen; Sökt: 75 tkr. Förslag: Avslag

 20. Syrianska kulturföreningen i Järva; Sökt 368300 kr. Förslag: 48 tkr

 21. Tensta Basket, projekt 1; Sökt 60 tkr. Förslag: Avslag

 22. Tensta Basket, projekt 2; Sökt 213700 kr. Förslag: 40 tkr

YRKANDE

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) m.fl. yrkade bordläggning.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden bordlägger ärendet.

_____________________

§38 Verksamhetsberättelse och bokslut 2007 för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-02-01.

(D nr 100-96/08)

ÄRENDET

Stadsdelsnämndens verksamhet inom anslag 1 redovisade ett överskott om 3,4 Mkr netto. Efter ombudgetering av projektmedel och när resultatenheterna fört med sig sina resultat till 2008 blir resultatet ett överskott om 4,5 mkr. För anslag 2 redovisas ett underskott om 7,9 Mkr och för stadsdelen totalt ett underskott om 3,4 Mkr efter resultatöverföring och ombudgetering. Nettoavvikelsen för stadsdelen som helhet blev därmed - 0,3 %. Att kostnaderna för anslag 1 kunnat rymmas inom budgeterade medel beror mycket på den planering och de omfördelningar som gjordes vid utarbetandet av verksamhetsprogrammet för 2007.

Inom anslag 1 återfinns det största underskottet inom individ- och familjeomsorgen och avser där vård av barn och unga samt missbruksvården.

När nämnden beslutade om budgeten för 2007 gjordes omfördelningar om sammanlagt 29 mkr till förmån för flyktingmottagandet, äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta. På så sätt kunde budgetunderskott undvikas under 2007.

Den genomsnittliga kostnaden per flykting överstiger den schablon stadsdelen erhåller från kommunfullmäktige med drygt 50 %. Inför 2007 gjordes en omfördelning nödvändig och en buffert avsattes på 9 Mkr för flyktingverksamheten. Extramedel om 7,1 Mkr fördelades under hösten. Dessa två åtgärder resulterade i ett överskott om 5,7 Mkr.

Försörjningsstödskostnaderna blev 8,8 Mkr högre än budget. Kostnaderna ligger dock 12,4 Mkr lägre jämfört med föregående år. Det genomsnittliga antalet bidragstagare den senaste 12-månadersperioden uppgick till 1513, vilket är 51,7% av det genomsnittliga antalet under 1999. Spånga-Tensta är därmed närmare halveringsmålet än staden som helhet, som uppnår 55,2%.

YRKANDEN

Ordföranden Ann-Katrin Åslund framlade gemensamt för fp+m+kd eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Viceordföranden Abdo Goriya yrkade gemensamt för s+mp+v bifall till förvaltningens förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordförande ställde yrkandena mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget förslag till beslut.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förslaget till verksamhetsberättelse och bokslut 2007 för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, samt överlämnar det till kommunstyrelsen.

 2. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen att kvarstående medel om 0,5 Mkr för att förbereda sociala insatser inför den nya vårdreformen – öppenvård med särskilda villkor, ombudgeteras till 2008.

 3. Nämnden anför i övrigt.

Verksamhetsberättelse och bokslut för 2007 visar att de uppdrag och åtaganden som stadsdelen har ansvar för har skötts på ett bra sätt.

Inom förskoleverksamheten har barnomsorgsgarantin hållits, alla barn som önskat plats har fått erbjudande inom tre månader. Kontinuerlig planering finns för att utbyggnaden av erforderligt behov av platser ska ske i den takt som behövs. Barngruppernas storlek har hållits, i vissa fall minskat och andelen förskollärare i verksamheterna har ökat.

Antalet barn i stadsdelen som åkt på kollo har ökat och särskilt glädjande är att andelen barn från Tensta som sökt och åkt på kollo blivit större.

Ett flertal lekplatser har rustats upp och en kontinuerlig översyn görs för att garantera säkerheten.

Inom äldreomsorgen har en öppen dagverksamhet och även ett seniorgym startat under året. Dessa verksamheter har rönt mycket stor uppskattning av äldre medborgare i vår stadsdel. Under de senaste åren har lägenheter i Tensta servicehus successivt tomställts då syriska föreningen planerat att starta verksamhet där. När de sedan bestämde att inte starta projektet stod stadsdelen med miljonkostnader för tomgångshyror, kostnader som belastade äldreomsorgen. Genom ett aktivt arbete från förvaltning och nämnd och efter godkännande i KS ekonomiutskott under 2007 kommer nu dessa våningsplan byggas om för annan verksamhet. Ombyggnaden sker på ett sätt som gör det möjligt att enkelt återställa till servicehusverksamhet om behov uppstår. Det betyder att pengarna kommer gå till äldreomsorg istället för till hyror.

Anhöriga står för en betydande del av äldreomsorgen såväl i Stockholm som i övriga landet. Det är därför mycket bra att stadsdelen satsat på anhörigstöd både genom hembesök och anhörigcirklar.

Valfrihet och ökad livskvalitet är två områden som står i fokus för den nuvarande majoriteten och det är också frågor som vi har lagt stor vikt vid i vår stadsdel under det gångna året.

Kvaliteten i stadsdelens verksamheter är i hög grad beroende av medarbetarna därför är en bra personalpolitik en av de viktigaste frågorna och Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ska vara en modern och attraktiv arbetsgivare. Under året har lönekartläggning gjorts och uppföljningar har en central roll. Arbetet med att få ner de höga sjukskrivningstalen måste fortgå och intensifieras.

Kostnaderna för försörjningsstöd blev 8,8 mkr högre än budgeterat år 2007 detta trots att kostnaderna ligger 12,4 mkr lägre än 2006 och stadsdelen ligger närmre halveringsmålet än staden som helhet. Under 2008 är sänkning av socialbidragskostnaderna och ökningen av förvärvsfrekvensen i Tensta prioriterade frågor.

Det är alarmerande att antalet pågående barn och ungdomsutredningar ökat med nästan100% och att placeringskostnaderna ökat kraftigt. En analys av orsakerna till detta bör omedelbart starta. Det är viktigt att snarast få klarhet i om det handlar om ökad anmälningsbenägenhet eller att antalet faktiska fall ökat. Oavsett orsaken måste det säkerställas att alla ärenden behandlas inom föreskriven tid och att inga ärendet bortprioriteras på grund av det ökade antalet anmälningar.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

Reservation anmäldes av viceordföranden Abdo Goriya (s), ledamöterna Awad Hersi (mp), Jonas Ljungstedt (v), Eva Andersson (s), Rune Olofsson (s) och Ornina Younan (s) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat bifall till förvaltningens förslag till beslut”

Särskilt uttalande avgavs av viceordföranden Abdo Goriya (s), ledamöterna Awad Hersi (mp), Jonas Ljungstedt (v), Eva Andersson (s), Rune Olofsson (s) och Ornina Younan (s) enligt följande:

”Vi känner djup oro inför kommande bokslut 2008 när man ser i backspegeln för bokslutet 2007, trots att medel överfördes från bokslutet 2006 och den högkonjuktur som varit gett ett underskott. För verksamhetsplan 2008 har alliansen slagit ihop anslag 1 och 2, det innebär att budgeten 2008 belastas i sin helhet av konjuktursvängningarna. Vi befarar nu när det går mot en lågkonjuktur och för att få en budgeten i balans, så är det verksamheterna och i slutändan medborgarna som drabbas”.

_____________________

§39 Gemensam service ekonomi – samarbete mellan förvaltningar

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-01-22

(D nr 102-545/07)

ÄRENDET

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för gemensamma lösningar inom ekonomiområdet. En gemensam service för ekonomiadministration som ska kunna bli kostnadseffektivare än en decentraliserad sådan. På så sätt kan resurser frigöras för att nämnderna ska kunna fokusera på kärnverksamhet och ekonomistödet ska mer inrikta sig på analys och verksamhetsstöd.

I en utredning som stadsledningskontoret tagit fram dras slutsatsen att det finns goda förutsättningar för att genomföra en gemensam service för ekonomiadministrationen i Stockholms stad. Stadens ekonomichefer har deltagit i workshops kring dessa frågor och en samstämmighet råder kring nödvändigheten att omprioritera resurserna från transaktionshantering till analys och verksamhetsstöd.

Förslaget innebär att serviceförvaltningen övertar arbetet med leverantörs- och kundfakturor samt dagrapporter (hantering av alla intäkter till stadsdelen). Utredningen räknar med att minska kostnaderna med 30 %. På så sätt frigörs resurser att förstärka arbetet med budget och uppföljning.

I remissvaret står att det positiva med förslaget är också möjligheter att utveckla kompetensen och minska sårbarheten. En centraliserad ekonomiadministration kommer att innebära större utvecklingsmöjligheter för personalen, både vad gäller spetskompetens och möjlighet till att bredda sina kunskaper genom t.ex. arbetsrotation. I och med att ekonomiadministration blir en kärnverksamhet i serviceförvaltningen kan detta lyfta och inspirera.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner remissvaret

_____________________

§40 Svar på remiss ang. Förslag till riktlinjer för köhanteringssystem inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-02-04

(D nr 006-78/08)

ÄRENDET

Ett valfrihetssystem för äldreboenden kommer att införas i Stockholms kommun den 1 juli 2008. Med anledning av detta har äldreförvaltningen haft i uppdrag att konstruera ett kösystem. Förslaget har varit uppe i äldrenämnden som godkänt förslaget.

I stadsdelsförvaltningens förslag till remissvar påpekas bl.a. att i Spånga-Tensta stadsdel har den enskilde sedan länge haft en relativt god möjlighet att göra andra val än den egna stadsdelen. Det är naturligtvis positivs att denna valfrihet nu gäller alla i Stockholm och att den på detta sätt blir stadfäst.

YRKANDEN

Ordföranden Ann-Katrin Åslund yrkade gemensamt för fp+m+kd bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Viceordföranden Abdo Goriya hänvisade gemensamt för s+mp+v till s+mp+v.s gemensamma reservation i äldrenämnden och yrkade bifall till detta.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att det fanns majoritet till förvaltningens förslag till beslut.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden överlämnar remissvaret.

Reservation anmäldes av viceordföranden Abdo Goriya (s), ledamöterna Awad Hersi (mp), Jonas Ljungstedt (v), Eva Andersson (s), Rune Olofsson (s) och Ornina Younan (s) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi hänvisat och yrkat bifall till vår gemensamma reservation i äldrenämnden”

____________________

§41 Ansökan om utmaning av drift vid gruppbostäder för vuxna med funktionshinder

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-01-25

(D nr 699-98/08)

ÄRENDET

Stockholms kommun tillhör en av landets kommuner som har infört utmaningsrätt. Den infördes i kommunen 2007-03-26. Utmaningsrätten innebär att den som vill överta driften av en kommunal verksamhet kan utmana kommunen genom att lämna in en ansökan om det. Enligt Stadsledningskontorets anvisningar till policys för upphandling och konkurrensutsättning är nämnderna skyldiga att seriöst pröva en utmaning. En utmaning ska alltid utmynna i ett ärende till aktuell nämnd som avgör om verksamheten ska upphandlas i enlighet med utmaningen.

Till Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning inkom 2007-12-20 en intresseanmälan från Carema Orkidén AB att ansvara för driften vid gruppbostäderna:

- Björinge gruppbostad, Björingeplan 4

- Järinge gruppbostad, Järingegränd 2

- Stranninge gruppbostad, Elinsborgsbacken 9

- Flysta gruppbostad, Söderbergavägen 43

Enligt Spånga-Tensta stadsdelsnämnds aktivitetsplan för upphandling och konkurrens, planeras verksamhetsupphandlingar av gruppbostäderna Flysta, Solhem 1, Solhem 2 och Solhem 3 samt 5 satellitlägenheter i Solhem med startdatum våren 2010.

Upphandlingen av gruppbostäderna Järinge, Björinge och Stranninge samt 5 satellitlägenheter på Tenstaplan är beräknad att påbörjas hösten 2010.

I kommande revidering av nämndens aktivitetsplan, föreslår förvaltningen att tidsplanen revideras så, att upphandlingen av gruppbostäderna Flysta, Solhem 1, Solhem 2 och Solhem 3 samt 5 satellitlägenheter i Solhem påbörjas hösten 2009 och startdatum för upphandling av gruppbostäderna Järinge, Björinge och Stranninge samt 5 satellitlägenheter på Tenstaplan ändras till våren 2010. Detta möjliggör en förlängning av handläggningstiden innan avtalsperioden ska påbörjas.

Förvaltningens förslag är att driften av gruppbostäderna kommer att konkurrensutsättas i enlighet med reviderad aktivitetsplan och enligt gängse upphandlingsrutiner. Detta innebär att stadsdelsnämnden först godkänner förfrågningsunderlag på driften av gruppbostäderna och därefter sker en annonsering. Carema Orkidén AB är då välkomna att lämna in anbud i konkurrens med andra intressenter.

YRKANDEN

Ordföranden Ann-Katrin Åslund yrkade gemensamt för fp+m+kd bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abdo Goriya framlade gemensamt för s+v eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Awad Hersi (mp) framlade eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att det fanns majoritet eget yrkande.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att anta utmaningen.

 2. Stadsdelsnämnden beslutar att i kommande revidering av nämndens aktivitetsplan, förändra tidplanen för konkurrensutsättning av gruppbostäderna i enlighet med detta utlåtande.

 3. Stadsdelsnämnden godkänner detta utlåtande som svar på utmaningen.

Reservation anmäldes av Abdo Goriya (s), Jonas Ljungstedt (v), Eva Andersson (s), Rune Olofsson (s) och Ornina Younan (s) enligt följande.

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat:

Att avslå förvaltningens förslag till beslut

Att ge i uppdrag åt förvaltningen att ta fram ”egen regi” alternativ inför ev. upphandling”

Reservation anmäldes även av ledamoten Awad Hersi (mp) enligt följande.

”Jag reserverar mig mot beslutet då jag yrkat:

Att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag

Att ge i uppdrag åt förvaltningen att ta fram ”egen regi” alternativ inför ev. upphandling

Att därutöver anföra följande:

- Syftet med utmaningsrätt borde vara att öka kvalitén inom den aktuella kommunala verksamheten. Det är också viktigt att säkerställa jämbördiga villkor för alla inblandade parter.

- Miljöpartiet anser det bör vara huvudregel att förvaltningen tar fram ”egen regi” alternativ i fråga om utmaning (i alla ev. utmaningar) om det inte så att personalen är en del i upphandlingen.

- Privata alternativ är per definition inte bättre än kommunala alternativ och det är just därför viktigt att förvaltningen presenterar ett uttalat alternativt förslag när frågan blir aktuellt”.

_______________________

§42 Yttrande till stadsrevisionens rapport om kvalitetsarbete inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-01-15

(D nr 505-549/07)

ÄRENDET

Stadsrevisionen har granskat arbetet i stadsdelsnämnderna Farsta och Spånga-Tensta för att säkerställa god kvalitet inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Granskningen har inriktats mot nämndernas former för det systematiska kvalitetsarbetet. För att få en helhetsbild av styrningen och uppföljningen inom verksamhetsområdet har även kommunövergripande funktioner inom socialtjänstnämnden och kommunstyrelsens verksamhetsuppföljning ingått i granskningen.

I revisionsrapporten framhåller revisorerna vikten av att den kommunövergripande styrningen och uppföljningen av verksamheten utvecklas. Revisorerna betonar även vikten av att stadsdelsnämnderna bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete och har ett dokumenterat kvalitetssystem. För Spånga-Tenstas vidkommande har påpekats att nämnden saknar ett dokumenterat kvalitetssystem och att stadsdelsnämndens styrning, uppföljning och kontroll inom verksamhetsområdet måste bli bättre.

Förvaltningen har tagit del av revisionsrapporten och ser stadsrevisionens kommentarer som en god hjälp i det förbättringsarbete av kvalitetssystemet som pågår inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Ledningen för avdelningen för förskola, fritid och funktionshinder lägger stor vikt vid personalens delaktighet i kvalitetsarbetet. Vid möten med grupper av enhetschefer från beställare och utförare har synpunkter tagits tillvara som utgör grund till detta yttrande och till det fortsatta kvalitetsutvecklingsarbetet.

Inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning pågår ett ständigt arbete med att förbättra kvaliteten för att de som berörs av verksamheten ska vara nöjda utifrån de ekonomiska ramar och resurser som står till förfogande. Det är viktigt att framhålla, att det i revisionsrapporten är formerna och dokumentationen av kvalitetsarbetet som står i fokus för förbättringsåtgärder och inte verksamheten eller insatserna i sig.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande förslag till yttrande.

Ordföranden Ann-Katrin Åslund anmälde särskilt uttalande från fp+m+kd som s+mp+v anslöt sig till.

”Revisionsrapporten visar på flera viktiga förbättringsområden när det gäller formerna för det systematiska kvalitetsarbetet i stadsdelen.

Konkreta åtgärder har nu föreslagits i ärendet och det är bra och viktigt att stor vikt också läggs vid personalens delaktighet i kvalitetsarbetet.

Ärendet innehåller konkreta åtgärder som redan startat och arbetet fortsätter kontinuerligt. Det är bra att rutinerna för klagomålshantering förtydligas och förläggs nämnden för beslut innan sommaren.

Stadsdelsnämndernas uppgift är att säkerställa god kvalitet inom verksamhetsområdet och följa utvecklingen. Detta betyder att nämnden kontinuerligt ska informeras om verksamhetens kvalitet samt om eventuella brister och åtgärder. Kvalitetsarbetet måste ständigt pågå och utvecklas. Genom de åtgärder som nu föreslås och genomförs säkerställs att så sker”.

_____________________

§43 Remiss angående reviderade riktlinjer för adoptionsärenden

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-02-08

(D nr 006-79/08)

ÄRENDET

Socialtjänstförvaltningen fick i maj 2007 i uppdrag från social- och arbetsmarknadsroteln att revidera riktlinjerna för internationella adoptioner. Ett förslag till reviderade riktlinjer hade presenterats för socialtjänstnämnden i april 2006 som godkände riktlinjerna men kommunstyrelsen förelades aldrig dessa och de gamla riktlinjerna från 2001 gäller fortfarande. Dessutom har lagen om obligatorisk föräldrautbildning inför internationell adoption gett anledning till en revidering.

Ändringarna handlar i huvudsak om skyldigheten att anordna ett personligt informationssamtal i början av alla ärenden, om tydliga rutiner för adoptivföräldrarutbildningen, om när en utredning bör inledas, om personlig lämplighet, om ålderns och nätverkets betydelse vid beslut om medgivande samt om uppföljning och erbjudan om fortsatt stöd under uppväxten. Ändringarna syftar till att förstärka barnperspektivet.

Förvaltningen anser att förslaget till reviderade riktlinjer för adoptionsärenden är bra och tydliga och kommer att vara ett gott stöd vid den fortsatta handläggningen men kan komma att kräva ökade resurser.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande förslag till yttrande.

_____________________

§44 Remiss: om uppföljning av ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-02-04.

(D nr 006–82/08)

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen har fått en remiss från stadsledningskontoret angående uppföljning av ändring av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Stockholms stad gällande förbudsområden och dess effekter. Följande korta sammanfattning framhävs i remissen.

- Stadsdelsförvaltningarna framhåller att den nya lokala föreskriften har gjort det lättare att upprätthålla en bättre allmän ordning.

- På aktuella platser har förvaltningarna kunnat notera en minskad användning av alkohol.

- Boende i stadsdelarna har uttryckt att missbruket minskat och lugnet ökat.

- Polismyndigheten har även uttryckt att förordningen underlättat deras arbete men att framförallt uppsökande verksamhet i dessa miljöer är effektivt.

I stadsdelsförvaltningens remissvar framgår att i stadsdelen har de aktuella förbudszonerna inneburit att missbruket minskat på bl.a. ”Gullingeparken”. Framförallt beror detta på att det blivit lättare för närpolisen att följa upp och beivra lagöverträdelser och att förvaltningen rensat bort sly och annat som ansetts som otryggt. Ett aktivt långsiktigt arbete har pågått när förvaltningen och samarbetspartners bedrivit det s.k. Gullingeprojektet. Detta har i sin tur medfört att det blivit lugnare och platserna uppfattats som mindre otrygga. Förbudszonerna har varit ett viktigt stöd i det förebyggande arbetet.

Förvaltningen uppfattar införandet av förbudszoner som positivt men har noterat överflyttningseffekter. Detta visar att för att minska missbruket och störningar krävs också andra aktiva åtgärder.

YRKANDEN

Ordföranden Ann-Katrin Åslund framlade gemensamt för fp+m+kd eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordföranden Abdo Goriya anmälde gemensamt för s+v att de ansluter sig till Ann-Katrin Åslunds yrkande.

Ledamoten Awad Hersi (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut.

 2. Stadsdelsnämnden beslutar att hemställa om att alkoholförtäringsförbudet utökas till Nydalsparken

 3. Att därutöver anföra

Gullingeparken som under decennier varit en plats där missbrukare mötts och narkotikaförsäljning skett har genom åren varit föremål för olika åtgärder oftast utan bestående resultat.

Under de senaste åren har situationen kraftigt förbättrats. Det har skett dels genom att fysiska förändringar i park- och gatumiljön genomförts men också genom ett aktivt arbete i ”Gullingeprojektet”. Även poliser som ofta besökt parken konstaterar förändringarna.

De ändringar som gjordes i de lokala ordningsföreskrifterna för Stockholm 2005 innebar att både Tensta Centrum och Gullingeparken blev platser med alkoholförtäringsförbud. Enligt polisen har det gett dem möjlighet att lättare följa upp och beivra lagöverträdelser något som de anser också har haft betydelse för förbättringarna.

Förbud på vissa platser innebär inte alltid att problem upphör istället byter de plats.

I Tensta har detta betytt att missbruksproblem och olägenheten flyttat till Nydalsparken. Föräldrar och personal från näraliggande skolor och förskolor har

via namninsamlingar och vid möten berättat om missbrukare som skrämt både barn och vuxna. Även boende i närheten av Nydalsparken har påtalat problemen. Under de kommande åren ska Nydalsparken rustas upp och är tänkt att bli en samlingsplan för många Tenstabor.

Stadsdelsförvaltningen har på många olika sätt försökt komma tillrätta med problemet i Nydalsparken. Detsamma gäller polisen som hävdar att det är svårt att ingripa när inget alkoholförbud råder, i lokala ordningsstadgan finns dock andra regler som gör att det borde vara möjligt. Trots detta anser poliser i hela Stockholm att det är lättare att vidta åtgärder om alkoholförbud finns.

Förbud är inte lösning på alla problem men så länge som alkoholförbud finns i Gullingeparken anser vi att det bör utökas till att gälla även Nydalsparken.

Reservation anmäldes av Awad Hersi (mp) enligt följande.

”Jag reserverar mig mot beslutet då jag yrkat bifall till förvaltningens förslag till beslut”.

___________________

§45 KVALITETSGARANTIER 2008

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-01-29

(D nr 599-99/08)

ÄRENDET

Enligt stadens strategi för kvalitetsutveckling ska alla utåtriktade verksamheter utforma kvalitetsgarantier för stadens medborgare. Genom garantierna ska brukarna få klara besked om vad de kan förvänta sig för service och hur rättelse ska ske om verksamheten ej uppfyller åtagandena.

Avdelningen för Arbete, Bistånd och Teknik har formulerat åtaganden för följande verksamheter; Arbete och Bistånd samt Stadsmiljö. Åtagandena har formulerats i enlighet med stadens kvalitetsstrategi.

Garantierna skall gälla t o m 2008-12-31.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner de föreslagna kvalitetsgarantierna för 2008 avseende verksamheterna Arbete och bistånd samt Stadsmiljö.

§46 Uppdrag om framtagande av egenkontrollprogram för hantering av livsmedel för hemtjänsten i ordinärt boende och i servicehus samt delegering av ansvar

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-02-18

(D nr 602-019/08)

ÄRENDET

Förordningen (EG) 178/2002, EU:s ”livsmedelslag”, har som syfte att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och konsumenternas intressen när det gäller livsmedel. Barn och äldre utgör en särskild riskgrupp att drabbas av matförgiftningar. Brister i livsmedelshanteringen kan få allvarliga konsekvenser för personer som är allergiska mot vissa livsmedel.

Som livsmedelsföretag räknas varje privat eller offentligt företag som med eller utan vinstsyfte bedriver någon av de verksamheter som hänger samman med alla stadier i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan av livsmedel.

Som livsmedelsföretagare räknas de fysiska eller juridiska personer som ansvarar för att kraven i livsmedelslagstiftningen uppfylls i det livsmedelsföretag de driver.

För en kommunal verksamhet innebär det att en nämnd (eller flera) är livsmedelsföretagare och därmed ansvarig för att kraven i lagstiftningen uppfylls.

Ansvarig nämnd är, i egenskap av livsmedelsföretagare, skyldig att:
* registrera sin verksamhet hos, alternativt godkännas av, kontrollmyndigheten.

* upprätta ett verksamhetsanpassat system, egenkontroll, för att efterleva livsmedelslagstiftningens krav.

För att ansvaret att efterleva livsmedelslagstiftningens krav ska kunna riktas mot någon annan än företagsledningen krävs att ansvaret har delegerats. Det ska framgå vilken/vilka personer som ska vara ansvariga och vilka uppgifter som omfattas av delegationen.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden beslutar uppdra åt projektledare/dietist Sara Vigebo att, inom ramen för projektet ”Kvalitetssysten för mat och måltider inom hemtjänst i ordinärt boende och på servicehus”, ta fram ett program för egenkontroll gällande hantering av livsmedel inom hemtjänst i ordinärt boende och i servicehus.

 2. Stadsdelsnämnden beslutar att till respektive enhetschef inom avdelningen för äldre delegera ansvar för att:
  hos kontrollmyndigheten ansöka om godkännande/registrering av verksamhet som omfattas av livsmedelslagstiftningen,
  informera kontrollmyndigheten om förändringar i verksamhet som omfattas av livsmedelslagstiftningen,
  låta upprätta och vid behov uppdatera ett verksamhetsanpassat system för egenkontroll så att livsmedelslagstiftningens krav efterlevs och
  ansvara för att egenkontrollprogrammet efterlevs inom den egna verksamheten.

 3. Stadsdelsnämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att återkomma till nämnden angående hur behovet av specialistkompetens i kost- och nutritionsfrågor ska lösas.

___________________

§47 Ansökan om medel från föreningen Spånga Trygghetsringning för år 2008.

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-01-17

(D nr 004-100/08)

ÄRENDET

Föreningen Spånga Trygghetsringning har inkommit med en ansökan om medel för verksamheten år 2008. Detta års ansökan är på trettiofemtusen kronor vilket är en ökning från förra året med femtusen kronor.

Föreningen Spånga Trygghetsringning har nu funnits i åtta år. Verksamheten bedrivs alla dagar året runt; vardag som helgdag. Ungefär 65 ensamstående pensionärer är anslutna dvs. kunder till verksamheten. Dessa ringer varje dag till trygghetstelefonen. När någon inte hörts av blir denne uppringd samma dag. I det fall ”avprickarna”, som idag är cirka 70 personer, inte får kontakt på detta sätt ringer de till närmast anhörig eller annan person som kunden uppgivit. Den här verksamheten skapar stor trygghet bland såväl de äldre som deras anhöriga.

Förvaltningen är mycket positiv till verksamheten Spånga Trygghetsringning. För en mycket liten penning görs viktiga insatser för många äldre i stadsdelen.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beviljar föreningen Spånga Trygghetsringning ett bidrag om 35.000:- (trettiofemtusen kronor) för år 2008.

____________________

§48 Upphandling av ramavtal för köp av vård och behandling för barn, ungdomar och familjer med psykosociala svårigheter

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-01-30

(D nr 103-101/08)

ÄRENDET

Nuvarande ramavtal med vårdgivare i ovan nämnda kategorier löper ut 2008-12-31. Avtalen kan inte förlängas.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden går samman i en gemensam upphandling för att upphandla hem för vård och boende (HVB), jourfamiljehemsverksamheter samt akut- och utredningsplatser i dygnetruntvård för barn, ungdomar och familjer med psykosociala svårigheter och som är i behov av insatser enligt SoL och LVU i syfte att träffa ramavtal för tiden 2009-01-01 – 2011-12-31. Ramavtalet kan förlängas med två år till lika villkor.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att socialtjänstförvaltningen får i uppdrag att under 2008 , för stadsdelsnämndens räkning, organisera och i administrativt hänseende genomföra upphandling av ovanstående.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden uppdrar till socialtjänstförvaltningen att för stadsdelsnämndens räkning organisera och i administrativt hänseende genomföra upphandling av hem för vård och boende (HVB), jourfamiljsverksamhet samt akut- och utredningsplatser i dygnetruntvård för barn, ungdomar och familjer med psykosociala svårigheter och som är i behov av stödinsatser enl SoL och LVU i syfte att träffa ramavtal för tiden 2009-01-01 – 2011-12-31, med möjlighet till förlängning till lika villkor i två år.

 2. Socialtjänstdirektören får i uppdrag att för nämnden teckna ramavtalen och under avtalstiden för nämnden besluta om och göra smärre justeringar.

 3. Socialtjänstförvaltningen får i uppdrag att bistå med samordning av uppföljning av ramavtalen samt att tillsammans med juridiska avdelningen efter samråd med berörd nämnd bistå nämnden vid tvister angående ramavtalen.

 4. Socialtjänstförvaltningen får i uppdrag att utreda vilken typ av upphandlingsform som är lämpligast och att återkomma till stadsdelsnämnden med förslag i samband med ställningstagandet till förfrågningsunderlag.

 5. Socialtjänstdirektören får i uppdrag att besluta om tilldelning av kontrakt efter det att samtliga anbud utvärderats.

 6. Stadsdelsnämnden överlämnar protokollsutdrag för kännedom till socialtjänstförvaltningen.

_____________________

§49 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäldes protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråds sammanträde 2008-01-10

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna

___________________

§50 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens handikappråd

Anmäldes protokoll från stadsdelsnämndens handikappråds sammanträde 2008-01-08

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna

___________________

§51 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens brottsförebyggande råd

Anmäldes protokoll från stadsdelsnämndens brottsförebyggande rådets sammanträde 2007-12-14.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna

___________________

§52 Allmänna inkomna offentliga handlingar i januari 2008

Förelåg förteckning 2008-02-01

ÄRENDET

Anmäldes förteckning över allmänna inkomna offentliga handlingar i januari 2008.

BESLUT

1. Förteckningen läggs till handlingarna

____________________

§53 Information/rapporter

- Ledamoten Rune Olofsson meddelade att kulturskolan vill gärna komma till stadsdelsnämnden och informera om sin verksamhet. Gruppledarna tar upp frågan i kommande gruppledarträff och fastställer ett datum för inbjudan till kulturskolan.

- Anmäldes skrivelse från ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) och ledamöterna Ole-Jörgen Persson (m) och Gabriel Dison (kd) angående att gemensamt arbete och åtgärder är nödvändigt för att rädda ungdomar i riskzonen.

____________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll, skrivelser mm

(Bilaga §53)