Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-03-18

Sammanträde 2008-03-18

Datum
Klockan
18:00
Plats
Spånga Folkan, Spångavägen 353

Sammanträdet inleds kl.18.00 med att stadsdelsdirektören går igenom de ärenden som ska beh Läs mer...andlas vid dagens sammanträde och allmänheten har möjlighet att ställa frågor.

Tidigast kl.18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

1 Justering av dagens protokoll

Utseende av protokolljusterare
Tid för protokollets justering (2008-03-26)

2 Justering av föregående protokoll

Anmälan av protokollsjustering
(SDN 2008-02-14, justerat 2008-02-20)

3 Utsänds endast till nämndens ledamöter

Inkomna medborgarförslag

a. Hundrastgårdar
b. Plantering av träd och buskar vid biluppställningsplats i Lunda

4 Bordlagt ärende 2008-02-14

Ansökan om föreningsbidrag för 2008

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-01-22
(D nr 004-97/08)

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden föreslås bevilja bidrag till föreningar enligt detta utlåtande.

5 Svar på medborgarförslag angående höjd på stängsel till spårområde vid Spånga station

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-02-04
(D nr 399-67/08)

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar i enlighet med detta tjänsteutlåtande.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Svar på remiss om "Minskade utsläpp av växthusgaser i Stockholms stad år 2015"

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-02-14
(D nr 006-33/08)

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till remissvar enligt detta tjänsteutlåtande.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Remissvar: Motion (2008:1) om folkomröstning om Brommas framtid

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-02-27
(D nr 006-81/08)

Förslag till beslut
Stadsdelnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta utlåtande.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Remissvar på Införande av valfrihetssystem inom omsorgen enligt LSS och SoL om personer med funktionsnedsättning

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-02-14
(D nr 006-93/08)

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner att som svar på remissen överlåta detta utlåtande.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Remissvar: Motion (2008: 7) om införandet av omedelbart torskstopp och enbart köpa in fiskar med grönt ljus samt ta fram en policy för den kommunala upphandlingen av fisk i Stockholms stad

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-03-03
(D nr 006-92/08)

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta utlåtande.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Förslag till inriktnings- och genomförandebeslut avseende förhyrning av två förskoleavdelningar i kv. Gunnebo 12 på Salagatan 44

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-02-21
(D nr)

Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner förslaget till inriktnings- och genomförandebeslut för påbyggnad av två förskoleavdelningar på befintlig byggnad i kv. Gunnebo 12 på Salagatan 44, till en årshyra av ca 1.1 mnkr samt ansöker om start- och särkostnader med 0,8 mnkr i tertialrapport 1, 2008.
2. Omedelbart justering

11 Delredovisning av 2006 och 2007 års stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg om äldre personer

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-02-09
(D nr)

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och sänder den vidare till socialstyrelsen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Tillsynsplan år 2008 över enskild verksamhet med inriktning funktionshinder, SoL och LSS

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-02-25
(D nr)

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner planen för uppföljning av enskilda verksamheter med inriktning funktionshinder enligt SoL och LSS inom stadsdelen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Anmälan av förvaltningsremiss: Begäran om redovisning av verksamhet med personligt ombud 2007

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-02-16
(D nr 006-66/08)

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Tjänsteresa för Föräldrarådgivningen till Manchester, England

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-02-29
(D nr )

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag avseende Föräldrarådgivningens studieresa till Manchester, England

15 Anmälan: Slutrapport till Länsstyrelsen om projekt heder samt ansökan om ytterligare medel för spridning av handboken

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-02-22
(D nr)

Förslag till beslut

1. Rapporten godkänns
2. Stadsdelsnämnden ansöker om projektmedel hos Länsstyrelsen i Stockholms län med 20 000 kronor avseende spridning av arbetssätt mot hedersrelaterat våld och förtryck.

16 Upphandling av verksamheten personliga ombud (PO) inom socialpsykiatrin

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-02-29
(D nr )

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden uppdrar till socialtjänstförvaltningen att, för stadsdelsnämndens räkning, organisera och i administrativt hänseende genomföra upphandling av personliga ombud (PO).
2. Stadsdelsnämnden ger socialtjänstdirektören i uppdrag att å nämndens vägnar teckna ramavtal och under avtalstiden å nämndens vägnar besluta om och göra smärre justeringar.
3. Stadsdelsnämnden ger socialtjänstförvaltningen i uppdrag att bistå med samordning av uppföljningen av ramavtalet samt att, tillsammans med juridiska avdelningen, efter samråd med berörd nämnd, bistå nämnden vid tvister.
4. Stadsdelsnämnden ger socialtjänstdirektören i uppdrag att besluta om tilldelning av kontrakt efter det att samtliga anbud utvärderats.
5. Stadsdelsnämnden överlämnar protokollsutdrag för kännedom till socialtjänstförvaltningen.

17 Månadsrapport februari 2008

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-03-03
(D nr - )

Förslag till beslut

1. Föreliggande månadsrapport godkännes.
2. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med ytterligare budgethållningsåtgärder senast i tertialrapport.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Tjänsteresa till London för kvinnliga deltagare inom verksamhetsområdet Beroendevård och Socialpsykiatri med personal som stödpersoner

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-03-03
(D nr )

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner en gruppresa till London för kvinnor inom Beroendevård och Socialpsykiatri med medföljande personal som stödpersoner.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Fyllnadsval till stadsdelens handikappråd 2008

Föreligger nominering från Kommun-HSO Stockholm, 2008-01-18
(D nr )

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden utser Gunnar Olsson, DHR - DHR Stockholmsavdelningen, till ledamot i stadsdelens handikappråd 2008.

20 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäles protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråds sammanträde 2008-01-31

Förslag till beslut
Protokollet läggs till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens brottsförebyggande råd

Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens handikappråd

Anmäles protokoll från stadsdelsnämndens handikappråds sammanträde 2008-01-29

Förslag till beslut
Protokollet läggs till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Allmänna inkomna offentliga handlingar i februari månad 2007

Anmäles förteckning över allmänna inkomna offentliga handlingar

Förslag till beslut
Förteckningen läggs till handlingarna
_____________________

Kurser/Konferenser

_____________________

Information/rapporter
_____________________
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (114 kb)

§61 Stadsdelsnämnden beslöt att utse ledamöterna Ole-Jörgen Persson och Ornina Younan att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet skulle justeras 2008-03-26

Anmäldes, att stadsdelsnämndens protokoll 3/2008, blivit justerat 2008-02-20.

Anmälan av rättelse i protokoll 4/2008; § 52 i protokollet har ej justerats i protokoll nr 3 2008. Stadsdelsnämnden godkänner rättelsen och att § 52 justeras i samband med detta protokoll.

§62 Inkomna medborgarförslag

a. Hundrastgårdar.

b. Plantering av träd och buskar vid biluppställningsplats i Lunda.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar medborgarförslagen till förvaltningen för beredning.

§63 Ansökan om föreningsbidrag för 2008

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-01-22

(D nr 004-97/08)

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden har i budget för 2008 avsatt 1000000 kronor till föreningsbidrag. Bidrag ges till projekt eller verksamheter som vänder sig till boende i stadsdelen och som i första hand kompletterar kommunal verksamhet. Bidrag ges inte till idrottsförening för idrottslig verksamhet och inte heller till projekt vars huvudsyfte är att sprida religiöst eller politiskt budskap.

Information om förutsättningarna för föreningsbidrag för 2008 skickades i december 2007 till alla föreningar i stadsdelsförvaltningens föreningsregister med sista ansökningsdag 2008-01-18. Det inkom arton ansökningar och det ansökta överstiger anslaget och uppgår till 4 487 750 kronor.

Förvaltningens förslag:

 1. Tensta kvinno- och tjejjour: Sökt 593 tkr. Förslag 140 tkr.

 2. Spånga-Tensta kulturkommitté; Sökt: 160 tkr. Förslag: 100 tkr

 3. Somaliska Hälsoteamet i Stockholm, SHT; Sökt: 260tkr. Förslag: Avslag

 4. Järva Folkets Park; Sökt: 300 tkr. Förslag: 150 tkr.

 5. Grannstöd i Spånga-Tensta; Sökt: 10 tkr. Förslag: 10 tkr

 6. Vasalund/Essinge IF; Sökt: 67 750 kr. Förslag: 10 tkr

 7. Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta, KITH; Sökt: 381 tkr. Förslag: 140 tkr

 8. Föreningen Tensta Träff; Sökt 212 tkr. Förslag: Avslag

 9. Somaliska kvinnor i Skandinavien, SKIS; Sökt: 150 tkr. Förslag: 20 tkr

 10. Kulturkafé Tensta Träff; Sökt: 85 tkr. Förslag: 42 tkr

 11. SMU Tenstakyrkan; Sökt: 40 tkr. Förslag: 30 tkr

 12. Spånga Folkdansgille; Sökt: 10 tkr. Förslag: 10 tkr

 13. Assyriska föreningen i Stockholm; Sökt: Sammanlagt 355 tkr. Förslag: Avslag

 14. Spånga Blå Band; Sökt 60 tkr. Förslag: 30 tkr

 15. 15: Verdandi Tensta; Sökt: Sammanlagt 1 087 tkr. Förslag: 150+90 tkr

 16. Somaliska föräldrar och modersmålsföreningen; Sökt: 75 tkr. Förslag: Avslag

 17. Syrianska kulturföreningen i Järva; Sökt 368 tkr. Förslag: 48 tkr

 18. Tensta basket: Sökt: 273,7 tkr. Förslag: 40 tkr


YRKANDEN

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) framlade gemensamt för fp+m+kd eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade gemensamt för s+v+mp bifall till förvaltningens förslag att bevilja bidrag till föreningarna nr 1, 2, 4, 5,6,10,11,12,15,17 och18 samt i övrigt delvis avslå förvaltningens förslag och yrkade att ge ytterligare bidrag till föreningarna nr 7,9, 6, 8, samt minskat bidrag till förening nr 14 (se reservation).

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar att bevilja resp. avslå föreningsbidrag enligt följande:

 1. Tensta kvinno- och tjejjour beviljas 140 000 kr.

 2. Spånga-Tensta kulturkommitté beviljas 100000 kr

 3. Ansökan från Somaliska Hälsoteamet i Stockholm avslås

 4. Järva Folkets Park beviljas 150 tkr.

 5. Grannstöd i Spånga-Tensta beviljas 10000 kr

 6. Ansökan från Essinge/Vasalund IF avslås (se anförande text)

 7. Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta, KITH beviljas 140000 kr

 8. Ansökan från Föreningen Tensta Träff avslås

 9. Somaliska kvinnor i Skandinavien, SKIS beviljas 20000 kr

 10. Kulturkafé Tensta Träff beviljas 42000 kr

 11. SMU Tenstakyrkan beviljas 30000 kr

 12. Spånga Folkdansgille beviljas 10000 kr

 13. Ansökan från Assyriska föreningen i Stockholm avslås

 14. Spånga Blå Band beviljas 30000 kr

 15. 15: Verdandi Tensta beviljas (150+90) 240000 kr

 16. Ansökan från Somaliska föräldrar och modersmålsföreningen avslås

 17. Syrianska kulturföreningen i Järva beviljas 48000 kr

 18. Tensta basket beviljas 40000 kr


I övrigt anför stadsdelsnämnden

Essinge IF/Vasalund har under flera år bedrivit fotbollsverksamhet i Tensta. Ansökan om föreningsbidrag handlar om planerad sommarverksamhet för flickor 7-16, jämförbar med dagkolloverksamhet. Förvaltningen bör därför få i uppdrag att utreda förutsättningarna för att tilldela Essinge IF/Vasalund 20 000 kr från medel för ”kolloverksamhet”

Reservation mot beslutet anmäldes av vice ordföranden Abdo Goriya (s), ledamöterna

Awad Hersi (mp), Jonas Ljungstedt (v), Rune Olofsson (s), Ornina Younan (s) och tjänstgörande ersättaren Azad Hassan enligt följande.

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat att stadsdelsnämnden beslutar:

Att delvis godkänna förvaltningens förslag

Att förening nr 14, Spånga Blåbandsförening, får minskat bidrag med 20000 kr

Att förening nr 7, Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta tillförs ytterligare 10000 kr

Att förening nr 9, Somaliska kvinnor i Skandinavien tillförs ytterligare 10000 kr”.

§64 Svar på medborgarförslag angående höjd på stängsel till spårområde vid Spånga station

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-02-04.

(D nr 399-67/08)

ÄRENDET

En medborgare har i en skrivelse ställt en fråga till Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning angående Banverkets stängselhöjder mot spårområdet vid Spånga station.

Medborgaren vill att ansvariga i Stockholms kommun ska undersöka varför staketet till spårområdet längs gångvägen endast är ca 1,40 m högt medan staketet på andra sidan spårområdet längs med bussterminalen är 2,10 m högt, samt om låsningen av grindarna vid Bromstens industriområde kan anses uppfylla kravet på skydd för allmänheten.

Förvaltningen har kontaktat Banverket samt Exploateringskontoret och framfört frågeställningen till dem. Åtgärder i enlighet med skrivelsen intentioner har vidtagits av nämnda myndigheter.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på medborgarförslaget enligt detta tjänsteutlåtande.

§65 Remissvar om ”Minskade utsläpp av växthusgaser i Stockholms stad år 2015”

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-02-14

(D nr 006-33/08)

ÄRENDET

Kommunstyrelsen har översänt ”Minskade utsläpp av växthusgaser i Stockholms stad år 2015” till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd för yttrande.

Miljöförvaltningen har 2007-03-22 fått i uppdrag att undersöka vad som skulle krävas för att reducera koldioxidutsläppen till 3,5 respektive 3,0 ton CO2e per invånare i kommunen till år 2015. Uppdraget omfattar även att i samverkan med stadens förvaltningar och bolag ge förslag på åtgärder och investeringar för att åstadkomma effektiviseringar i den egna verksamheten samt att undersöka formerna hur incitament kan skapas för den enskilde hyresgästen att minska sin energianvändning.

Alla stadens förvaltningar och bolag har ombetts redovisa nuläget avseende energianvändningen, förslag till åtgärder, investeringskostnader och förändrade driftskostnader samt utsläppsreduktioner. Miljöförvaltningen har sedan utifrån bolagens och förvaltningarnas redovisningar uppskattat stadens potential för att energieffektivisera och minska utsläppen av växthusgaser i Stockholm. Redovisningen omfattar främst de mest kostnadseffektiva och mest realistiska förslagen för att nå mål nivå 3,0 CO2e per person år 2015. Det framgår av det inkomna materialet att rådigheten att energieffektivisera har i första hand stadens bolag och förvaltningar som äger fastigheter. Den största potentialen ligger i tekniska lösningar i byggnadsbeståndet.

Utredningen visar att arbetet med att minska utsläppen behöver intensifieras främst inom transportsektorn, tillsammans med arbetet att minska elanvändningen. Åtgärder inom transportsektorn är erfarenhetsmässigt svårare att åstadkomma, särskilt då det handlar om energieffektiviseringar som bygger på förändringar av enskildas, företags och myndigheters transportanvändning.

Staden förfogar överen stor bilpark. Målet är att till utgången av 2010 ska 100 % miljöfordon användas i stadens bilpark med undantag för utryckningsfordon samt specialfordon. Miljöfordonen skall tankas med det förnyelsebara bränslealternativet till minst 85 %.

Stadsdelsförvaltningen ser positivt på att Staden gemensamt arbetar för att minska utsläpp av växthusgaser i Stockholm.

YRKANDEN

Ordföranden Ann-Katrin Åslund yrkade gemensamt för fp+m+kd bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abdo Goriya framlade gemensamt för s+mp+v eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden Ann-Katrin Åslund ställde yrkandena mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till remissvar enligt detta tjänsteutlåtande.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerat

Reservation anmäldes av ledamöterna Abdo Goriya (s), Awad Hersi (mp), Jonas Ljungstedt (v), Eva Andersson (s), Rune Olofsson (s), Ornina Younan (s) och tjänstgörande ersättaren Azad Hassan enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat att stadsdelsnämnden beslutar:

- att delvis godkänna förvaltningens förslag till remissvar

- att föreslå att målen för minskade utsläpp skärps ytterligare

- att framföra följande

Utredningen visar på stora potentialer att minska koldioxidutsläppen i Stockholm. Däremot är målsättningen om en minskning till 3,0 ton/capita och år till 2015 inte tillräcklig. Idag finns en bredare acceptans för klimatfrågans allvar också hos stockholmarna. Människor vill göra mer själva, och förväntar sig mer av sina politiska beslutsfattare.

Vi menar att Stockholm ska vara fossilfritt till 2030 och inte vänta till 2050 som är det gamla beslutet i fullmäktige. Redan detta gör att målet måste skärpas. Också det faktum att lägre nivåer är svårare att minska gör att minskningen bör ske med högre takt i början. Vi menar att fler ’källor’ bör räknas för att effektiva åtgärder bättre ska kunna genomföras, t ex bör konsumtionen av varor räknas med liksom transporter som Stockholmare gör utanför kommunen och även med flyg.

Delmål bör sättas upp för tiden före 2015, liksom mål om att till 2030 ha fasat ut användningen av fossil energi. Uppföljningen av klimatmålet och dess delmål måste också få en tydligare struktur.

Den allvarliga klimatsituationen gör att också koldioxidutsläppen från stockholmarnas konsumtion behöver minska. Det behövs ett särskilt mål för detta. Ett sådant mål kan vara ett bra stöd för enskildas beslut. Utbyggd konsument- och energivägledning kan vara andra sätt att stödja besluten.

§66 Remissvar av Motion (2008: 1) om folkomröstning om Brommas framtid

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-02-27

(D nr 006-81/08)

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen har för yttrande, senast den 18 april, fått en remiss från kommunstyrelsen att inkomma med svar på motion om folkomröstning beträffande Bromma flygplats framtid.

Staffan Nilsson (mp) och Yvonne Ruwaida (mp) har i motionen föreslagit att fullmäktige beslutar att stockholmare i en folkomröstning ska ges möjligheter att ta ställning till om Bromma flygplats ska bevaras eller om marken i stället ska användas för nya bostäder och rekreationsområden. Anledningen till motionen är ett förslag till avtal med luftfartsverket om att Bromma flygplats ska få fortsätta sin verksamhet till 2038 och att avtalet under denna tidsperiod inte kan sägas upp av staden.

Förvaltningens bedömning är att om trettio år kommer Stockholm tillsammans med Mälarregionen ha närmare två miljoner invånare och vara en av norra Europas viktigaste mötesplatser. För att Stockholm skall kunna utvecklas och vara konkurrenskraftig krävs kraftiga infrastruktursatsningar inte bara på tågförbindelser och vägnät utan även på effektiva och tillgängliga flygplatser. Brommas framtid som flygplatsområde måste därför anses vara ett viktigt komplement för alla som bor i Stockholm och dess grannkommuner samt för dem som genom näringsverksamhet har anknytning till Stockholmsregionen. Utifrån denna bakgrund anser förvaltningen att en folkomröstning om Brommas framtid inte endast är en lokal fråga för Stockholms invånare utan för hela regionen.

YRKANDEN

Ordföranden Ann-Katrin Åslund yrkade gemensamt för fp+m+kd bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abdo Goriya framlade gemensamt för s+mp+v eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden Ann-Katrin Åslund ställde yrkandena mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta utlåtande.

Reservation anmäldes av ledamöterna Abdo Goriya (s), Awad Hersi (mp), Jonas Ljungstedt (v), Eva Andersson (s), Rune Olofsson (s), Ornina Younan (s) och tjänstgörande ersättaren Azad Hassan enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat att stadsdelsnämnden beslutar enligt följand:

Yvonne Ruwaida och Stefan Nilsson, båda mp, har föreslagit att stockholmarna i en folkomröstning ska ges möjlighet att ta ställning till om Bromma flygplats ska bevaras eller om marken i stället ska användas för nya bostäder och rekreationsområden.

Enligt avtalsförslaget med Luftfartsverket får Bromma flygplats fortsätta sin verksamhet till 2038. Under 2008 planerar Stockholms borgerliga majoritet att ta upp överenskommelsen med Luftfartsverket för beslut i Stockholms kommunfullmäktige.

I förslaget till avtal står också att staden inte har möjlighet att säga upp avtalet. Även om en framtida majoritet av Stockholms kommunfullmäktige vill skulle alltså inte någon annan användning av området, t.ex. till bostäder och rekreationsområden, vara möjlig förrän efter 2038. Detta måste ses som en mycket allvarlig inskränkning i stockholmarnas självbestämmande. Ett så omfattande och långsiktigt beslut kräver en bred demokratisk förankring. Ett minimivillkor borde därför åtminstone vara att alla stockholmare i en folkomröstning först får en möjlighet att ta ställning till hur Bromma flygplats ska användas.

Stadsdelsförvaltningens synpunkt är att en folkomröstning om Brommas framtid inte endast är en lokal fråga för Stockholms invånare utan för hela regionen. Men eftersom flygplasten ligger i Stockholm anser vi att det i första hand är stockholmarna som bör få rösta i frågan.

Dessutom borde denna motion ha remissbehandlats i god tid innan avtalet skulle skrivas under.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att nämnden beslutar

- att föreslå att motionen bifalls”.

§67 Remissvar på Införande av valfrihetssystem inom omsorgen enligt LSS och SoL om personer med funktionsnedsättning

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-02-14

(D nr 006-93/08)

ÄRENDET

Kommunfullmäktige har beslutat att valfriheten ska öka och att staden ska skapa förutsättningar för att ge invånare så stor valfrihet som möjligt. I budgeten för 2007 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att utreda och föreslå system för valfrihet inom en rad områden. Omsorgen om personer med funktionsnedsättning är det område inom vilket stadsledningskontoret nu utreder och föreslår valfrihetssystem.

Stadsledningskontoret beskriver att valfrihetssystemet ska möjliggöra att brukare som efter biståndsbedömning beviljas stödinsats enligt LSS eller SoL ska beredas stort inflytande över vem som ska utföra den beviljade insatsen. Målet är att valfrihetssystemet ska innehålla ett rikt utbud av inriktningar och att både offentliga och privata utförare får ett starkare intresse av att vara lyhörda för invånarnas önskemål och krav. Alla aktörer inom valfrihetssystemet ska finnas presenterade på ett, för brukarna och deras anhöriga, lättillgängligt sätt.

I jämförelse med omsorgen om äldre där staden utvecklar valfrihetssystem, är det viktigt att förhålla sig till den komplexitet som präglar omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Inom verksamheten ryms en rad olika diagnoser och funktionsnedsättningar i sig så varierade att det ofta behövs skräddarsydda, individuella lösningar. En inventering som stadsledningskontoret genomfört visar att ingen av landets kommuner ännu har infört ett valfrihetssystem inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Förvaltningen är positiv till att valfrihetssystemet omfattar fler insatser, men befarar att införandet kan komma att bli kostnadsdrivande. För att valfriheten ska bli verklig för brukaren krävs det ett väl utvecklat system för en överskådlig och lättillgänglig information om de olika valalternativen med beskrivning av innehåll och kvalitet. Det är också viktigt att informationssystemet är kopplat till det föreslagna planerings- och rapporteringssystemet så att både brukarna och biståndsbedömarna lätt kan följa tillgång och efterfrågan.

YRKANDEN

Ordföranden Ann-Katrin Åslund yrkade gemensamt för fp+m+kd bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abdo Goriya framlade gemensamt för s+mp+v eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden Ann-Katrin Åslund ställde yrkandena mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner att som svar på remissen överlämna detta utlåtande.

Reservation anmäldes av ledamöterna Abdo Goriya (s), Awad Hersi (mp), Jonas Ljungstedt (v), Eva Andersson (s), Rune Olofsson (s), Ornina Younan (s) och tjänstgörande ersättaren Azad Hassan enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat

Att stadsdelsnämnden avger remissvar enligt följande

Det har inkommit många kritiska synpunkter på det här förslaget på valfrihetssystem inom omsorgen enligt LSS och SoL. Bland annat har många handikapporganisationer uttryckt oro för att privat drift inte ger tillräcklig trygghet och kontinuitet. Det aktuella ärendet bör omarbetas av stadsledningskontoret utifrån ändrade direktiv som har alla dessa kritiska synpunkter som grund. De nya direktiven bör utgå ifrån målsättningen att öka brukarnas och de anhörigas inflytande hur de beviljade insatserna ska utföras. Eftersom de berörda frågorna är mycket komplexa måste utredaren ha ett flexibelt förhållningssätt till varje typ av insats för att kunna komma fram till förslag som är det bästa möjliga för de enskilda brukarna och för hela omsorgen. En ökad privatisering är inte lösningen för större inflytande för brukaren och högre kvalitet i verksamheterna.

Redan nu finns det en mångfald inom personlig assistans, stödfamilj och familjehem enligt LSS samt kontaktperson enligt SoL. På de flesta andra områden finns också relativt många inriktningar och vårdgivare, både kommunala och privata utförare som är upphandlade genom ramavtal.

Det föreslagna valfrihetssystemet ger dock inga lösningar på det största problemet idag för personer med funktionsnedsättningar, nämligen den akuta bristen på bostäder med särskild service. Antalet bostäder motsvarar långt ifrån efterfrågan. Det här problemet påtalas också av stadsdelsförvaltningen.

I det lokala handikapprådets yttrande uttrycks oro för att det föreslagna valfrihetssystemet kommer att genomföras utan att kvalitetskraven är väl genomarbetade och utan att varje människa ges reella förutsättningar att ta tillvara sin rätt. Handikapprådets vädjan till kommunen, dess nämnder och bolag att tills vidare avstå från att konkurrensupphandla vissa verksamheter kan vi bara instämma i”.

§68 Remissvar av Motion (2008: 7) om införandet av omedelbart torskstopp och enbart köpa in fiskar med grönt ljus samt ta fram en policy för den kommunala upphandlingen av fisk i Stockholms stad

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-03-03

(D nr 006-92/08)

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen har för yttrande, senast den 21 april, från kommunstyrelsen fått en remiss om att inkomma med svar på motion gällande införande av torskstopp och att enbart köpa in fiskar med grönt ljus samt att fram en policy för den kommunala upphandlingen av fisk i Stockholms stad.

Yvonne Ruwaida har i motionen föreslagit att fullmäktige beslutar att staden inför ett omedelbart torskstopp, inte bara från Östersjön utan också från andra delar av världen då torskbeståndet är hotat och all fisk som köps in ska vara märkt med grönt ljus enligt WWF:s fiskguide. Vidare föreslås att staden tar fram en fiskpolicy att i framtiden enbart köpa grönlistad fisk utifrån WWF:s fiskeguide.

Förvaltnings anser att det behövs kraftiga åtgärder för att den biologiska mångfalden i våra hav skall bestå och för att inte utrotningshotade fiskarter helt skall försvunna.

YRKANDEN

Ordföranden Ann-Katrin Åslund yrkade gemensamt för fp+m+kd bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abdo Goriya framlade gemensamt för s+mp+v eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden Ann-Katrin Åslund ställde yrkandena mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta utlåtande.

Reservation anmäldes av ledamöterna Abdo Goriya (s), Awad Hersi (mp), Jonas Ljungstedt (v), Eva Andersson (s), Rune Olofsson (s), Ornina Younan (s) och tjänstgörande ersättaren Azad Hassan enligt följande.

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat bifall till motionen:

Idag köper Stockholm stad in torsk. Det bör omedelbart upphöra med tanke på torskbeståndets utsatta position. Staden bör ta fram en egen fiskepolicy, som baserar sig på att staden ställer krav att fisken ska ha grönt ljus av WWF. Fisk som har rött och gult ljus ska inte köpas in av staden.

De miljömärkningar som finns idag är MSC, Marine Stewardship Council, samt KRAV. Helt nytt är märkningssystemet Närfiskat, ett initiativ från fiskbranschen med stöd av Fiskeriverket. Det är bra att dessa miljömärkningssystem utvecklas så att det blir lättare för konsumenter och upphandlare.

Åtta kommuner på västkusten har redan beslutat att inte servera torsk på skolor, daghem och äldreboende. Torsken har ersatts av mer miljövänliga fiskarter. Detta är inte en särskilt komplicerad insats. Torsken kan enkelt ersättas av hoki, sej och kummel som alla står på Världsnaturfondens rekommendationslistor.

Världsnaturfonden menar att den drastiska minskningen av vissa fiskarter, som till exempel torsken och den blåfenade tonfisken, innebär ett omfattande ekologiskt hot. Om en art minskar kraftigt rubbas hela det finstämda ekologiska samspelet mellan olika arter.

Som stadsdelsförvaltningen påpekar i sina synpunkter är den biologiska mångfalden en global fråga och det kan behövas fler åtgärder än ett stopp av inköp av torsk i Stockholms stad för att rädda havsmiljön i Östersjön. Men ett inköpsstopp i staden är en god början, och med det visar staden ett gott exempel också för andra aktörer, företag och enskilda konsumenter.

Stadsdelsförvaltningen efterlyser ett mer enhetligt system för märkningen. Desto viktigare är det att staden, som föreslås i motionen, arbetar fram en egen fiskepolicy för inköpen. Stockholms stad är en så stor aktör att man kan ställa krav på leverantörerna att de ska följa kriterierna i WWF:s guide.

Vi föreslår att nämnden beslutar

- att yrka bifall för motionen, med ovanstående motivering”.

§69 Förslag till inriktnings- och genomförandebeslut avseende förhyrning av två förskoleavdelningar i kv. Gunnebo 12 på Salagatan 44

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-02-21

ÄRENDET

Stadsdelens befolkning ökar nu som en följd av den nybyggnation av bostäder som sker i kvarteret Gunnebo. Många av de nyinflyttade är familjer med små barn vilket leder till ett ökat behov av förskoleplatser. Förvaltningen har fram till i år drivit två förskoleavdelningar i Solhemsängens skola varav en avdelning kommer att upphöra detta verksamhetsår och den andra under verksamhetsåret 2009. Anledningen till att förskoleverksamheten måste lämna Solhemsängens skola är att skolan behöver lokalerna för skolverksamhet i och med att barnen växer upp.

För att stadsdelen ska kunna fullfölja barnomsorgsgarantin är det nödvändigt att de barnomsorgsplatser som lämnas ersätts samtidigt som antalet barn i förskoleålder ökar i området. I ett första skede behövs två avdelningar byggas för att ge plats till 36 barn. Då ingen mer mark finns att tillgå i området och för att möta lokalbehovet föreslås att en övervåning monteras på den redan befintliga förskolan på Salagatan 44. De närmaste årens ökning av barn i området kommer att ställa krav på ytterligare platser, vilket också är under planering.

På grund av ärendets brådskande karaktär läggs detta förslag som ett kombinerat inriktnings- och genomförandebeslut.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förslaget till inriktnings- och genomförandebeslut för påbyggnad av två förskoleavdelningar på befintlig byggnad i kv. Gunnebo 12 på Salagatan 44, till en årshyra av ca 913 tkr.

 2. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om att få hyra två förskoleavdelningar till en hyra av 913 tkr/år.

 1. Paragrafen förklaras omedelbart justerat.

§70 Delredovisning av 2006 och 2007 års stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg om äldre personer

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-02-29

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden tilldelades för år 2006 och 2007 medel för insatser bland äldre av socialstyrelsen. Medel är även beviljade för 2008. Socialstyrelsen kräver nu delredovisning avseende år 2006 och 2007 på bifogade blanketter.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och sänder den vidare till socialstyrelsen.

§71 Tillsynsplan år 2008 över enskild verksamhet med inriktning funktionshinder, SoL och LSS

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-02-25.

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden ansvarar för tillsynen av den enskilda verksamhet som bedrivs i stadsdelen enligt 13 kap. 5 § SoL och 23 § LSS. Verksamheter som avses är de som omfattas av 7 kap. 1 § punkterna 1-4 SoL och 9 § punkterna 6-10 LSS. Tillsynsplanen tillställs Länsstyrelsen i Stockholms län.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner planen för uppföljning av enskilda verksamheter med inriktning funktionshinder enligt SoL och LSS inom stadsdelen.

§72 Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2007, beteckning 704-08-4387.

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-02-16

(D nr 006-66/08)

ÄRENDET

Länsstyrelsen i Stockholms län inkom 2008-01-17 med begäran om redovisning av verksamhet med Personligt ombud år 2007 inför utbetalning av statsbidrag för 2008. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har erhållit 302400 kr i statsbidrag till verksamheten under 2008.

Begäran av redovisning av verksamheten omfattas av 15 punkter, vilka besvaras punktvis.

BESLUT

1. Att Spånga-Tensta stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingar.

§73 Tjänsteresa för Föräldrarådgivningen till Manchester, England

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-02-29

ÄRENDET

Föräldrarådgivningen vid Familjecentralen i Spånga-Tensta, som arbetar med förebyggande insatser för barn och föräldrar, önskar göra en studieresa till Manchester under tiden 2008-05-14 – 2008-05-18. Resmålet är valt utifrån att man där kommit långt när det gäller tidiga insatser i form av föräldrastöd. Syftet med resan är att ta del av olika verksamheters arbetssätt för att därigenom kunna utveckla det förebyggande arbetet vid Föräldrarådgivningen och Familjecentralen.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag avseende Föräldrarådgivningens studieresa till Manchester, England.

§74 Slutrapport till Länsstyrelsen om projekt heder samt ansökan om ytterligare medel för spridning av handboken

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-02-22

ÄRENDET

Spånga-Tensta Stadsdelsnämnd, Verksamhetsområdet Familj & Ungdom ansökte i januari 2007 om projektmedel från Länsstyrelsen för att genomföra ett kompetens- och metodutvecklingsprojekt rörande arbetet mot hedersrelaterat våld. Länsstyrelsen beslutade 2007-03-28 att bevilja 136200 kr i bidrag, avseende halva kostnaden för genomförande av projektet.

Projektet är nu genomfört och slutrapporten insänd till Länsstyrelsen. Projektet har varit lyckat och har bl. a. resulterat i en mycket konkret handbok för socialtjänsten.

Länsstyrelsen har erbjudit de deltagande projekten att ansöka om ytterligare medel för att utveckla eller sprida projekten fram till maj 2008. Familj & Ungdom, Utredningsgruppen för Ungdomar, har ansökt om ytterligare 20000 kronor för att hålla seminarier dels inom förvaltningen och dels med samverkanspartners för att sprida handboken och därmed förbättra samverkan och arbetet mot hedersrelaterat våld.

BESLUT

 1. Rapporten godkänns

 2. Stadsdelsnämnden ansöker om projektmedel hos Länsstyrelsen i Stockholms län med 20 000 kronor avseende spridning av arbetssätt mot hedersrelaterat våld och förtryck.

§75 Upphandling av verksamheten personliga ombud (PO) inom socialpsykiatrin

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-02-29

ÄRENDET

Verksamheten med personliga ombud (PO) har pågått i staden sedan 2002. Det finns i dagsläget 22 personliga ombud i Stockholms stad. För verksamheten personliga ombud utgår sedan år 2000 ett statsbidrag som täcker ca 75 % av.

En utvärdering av verksamheten personliga ombud gjordes 2006 av socialtjänstförvaltningen. I utvärderingen framkom önskemål om att se över stadens organisation av PO. Brukarorganisationer, tjänstemän inom stadens socialpsykiatri samt personliga ombud framhöll bland annat de problem som uppstår vid arbetsledning av personliga ombud i och med deras neutralitet och sekretess gentemot förvaltningarna. Även behov av gemensamma riktlinjer och gemensamt arbetssätt togs upp i utvärdering.

Med anledning av förfrågningar från olika stadsdelsförvaltningar om en samordnad upphandling av PO-verksamheten skickade Socialtjänstförvaltningen ut ett brev daterat 2007-11-06 till stadsdelsdirektörerna inom respektive förvaltning för att undersöka intresset av en samordnad upphandling. Flertalet förvaltningar svarade och samtliga svar var positiva till samordnad upphandling.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnderna går samman i en gemensam upphandling för att upphandla verksamheten personliga ombud.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden uppdrar till socialtjänstförvaltningen att, för stadsdelsnämndens räkning, organisera och i administrativt hänseende genomföra upphandling av personliga ombud (PO).

2. Stadsdelsnämnden ger socialtjänstdirektören i uppdrag att å nämndens vägnar teckna ramavtal och under avtalstiden å nämndens vägnar besluta om och göra smärre justeringar.

3. Stadsdelsnämnden ger socialtjänstförvaltningen i uppdrag att bistå med samordning av uppföljningen av ramavtalet samt att, tillsammans med juridiska avdelningen, efter samråd med berörd nämnd, bistå nämnden vid tvister.

4. Stadsdelsnämnden ger socialtjänstdirektören i uppdrag att besluta om tilldelning av kontrakt efter det att samtliga anbud utvärderats.

5. Stadsdelsnämnden överlämnar protokollsutdrag för kännedom till socialtjänstförvaltningen.

§76 Månadsrapport februari 2008

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-03-03

ÄRENDET

Varje månad redovisar förvaltningen budgetläget i form av en rapport. Månadsrapporten för februari redovisar bokförda kostnader och intäkter t.o.m. februari månad.

BESLUT

 1. Föreliggande månadsrapport godkännes.

 2. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med ytterligare budgethållningsåtgärder senast i tertialrapport 1.

§77 Ansökan om tillstånd till utlandsresa.

Förelåg tjänsteutlåtande 2008-03-03

ÄRENDET

Inom verksamheten Lyktan och ALL -villan finns det sedan drygt ett år en kvinnoverksamhet, vars uppdrag är att tillvarata kvinnors intresse. Syftet har varit att uppmuntra kvinnor att ta initiativ och bli delaktiga i sin rehabilitering. Utgångspunkten utmynnade från uppfattningen att kvinnorna hamnade i skymundan roll i jämförelse med männen. Klientgruppen domineras av män och männens behov. ALL -teamets målgrupp består till nästan 80 % av män. Av denna anledning vill verksamheten ge kvinnorna möjlighet att vara med och tillvarata kvinnors intressen, om vad som kan vara verkningsfullt för kvinnor i samma situation som männen är i en livssituation har bestått till stor del missbruk.

För ett par år sedan startade personalen på träfflokalen Lyktan en second-handbutik i ett av Lyktans mindre rum. Syftet var att skapa en verksamhet framför allt för de kvinnliga deltagarna. Huvudansvarig för butiken blev en kvinnlig f.d. narkotikamissbrukare, som fick en OSA -anställning i butiken. Till sin hjälp har hon haft en kvinna, också hon f.d. missbrukare, som arbetat oavlönat i varierande omfattning. Verksamheten har fungerat på så sätt att av allmänheten skänkta kläder sålts till mycket förmånligt pris, ofta till de andra gästerna på Lyktan men även andra besökande har kunnat fynda. Det hela har skötts på ett föredömligt sätt. Tanken är att intäkterna skulle gå tillbaka till någon form av verksamhet för kvinnorna. Intäkterna har satts in på konto, i dagsläget 12313 kr.

Personalen på Lyktan har velat stimulera de deltagande kvinnorna, både de som jobbat i secondhandbutiken och andra kvinnliga brukare. Från kvinnorna själva har förslag kommit om en studieresa till London.

Resan finansieras bl a av bidrag från Föreningen Lyktans vänner, som bidrar med 500 kr per brukare. Resten tas från inkomsterna av second-handsförsäljningen. Personalens resekostnader finansieras av verksamheten.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag avseende gruppresa till London för kvinnorna inom Beroendevård och Socialpsykiatri med medföljande personal som stödpersoner.

§78 Fyllnadsval till stadsdelens handikappråd 2008

Förelåg nominering från Kommun-HSO Stockholm, 2008-01-18

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden utser Gunnar Olsson, DHR-DHR Stockholmsavdelningen, till ledamot i stadsdelens handikappråd 2008.

§79 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäldes protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråds sammanträde 2008-01-31

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna

§80 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens brottsförebyggande råd

Anmäldes protokoll från stadsdelsnämndens brottsförebyggande rådets sammanträde 2008-01-16

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna

§81 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens handikappråd

Anmäldes protokoll från stadsdelsnämndens handikapprådets sammanträde 2008-01-29

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna

§82 Allmänna inkomna offentliga handlingar i februari månad 2007

Förelåg förteckning 2008-02-29

ÄRENDET

Anmäldes förteckning över allmänna inkomna offentliga handlingar i februari 2008.

BESLUT

1. Förteckningen läggs till handlingarna

§83 Information/rapporter

Anmäldes skrivelse från viceordföranden Abdo Goriya (s) och ledamöterna Awad Hersi (mp) och Jonas Ljungstedt (v) om att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa hur hanteringen av ansökningarna kring SL-kortet går till. Hur många som har nekats samt fått SL-kortet beviljat? Vilka riktlinjer gäller i vår stadsdel?

____________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll, skrivelser mm

(Bilaga §83)