Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-04-16

Sammanträde 2009-04-16

Datum
Klockan
18.00
Plats
Spånga Folkan, Spångavägen 353

Öppet forum, klockan 18.00
Sammanträdet inleds klockan 18.00 med information om jobbtorge Läs mer...n. Därefter går stadsdelsdirektören igenom de ärenden som ska behandlas vid dagens sammanträde och allmänheten har möjlighet att ställa frågor.

Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

1 Val av justerare och dag för justering

Protokollet justeras den 23 april 2009.
Protokollet från sammanträdet den 19 mars 2009 justerades den 26 mars 2009.

Beslutsärenden

2 Underlag till budget för 2010 och inriktning 2011-2012

Dnr 23-2009-100
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden beslutar godkänna underlag till budget 2010 och inriktning 2011-2012 och överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering i detta ärende.

3 Delegation av beslutanderätt vid gemensam upphandling till serviceförvaltningens chef

Dnr 270-2009-000
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden beslutar delegera rätten att fatta beslut om tilldelning av kontrakt och teckna avtal vid gemensamma upphandlingar av varor och tjänster för verksamhetens bedrivande som inte rör verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet till serviceförvaltningens chef.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av paragrafen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Delegation av beslutanderätt för genomförande av gemensam upphandling av upphandlingskonsulter


Dnr 199-2009-103
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden beslutar delegera rätten att, för nämndens räkning, i ärende rörande upphandling av upphandlingskonsulter, besluta om ramavtal, förfrågningsunderlag, tilldelningsbeslut och tecknande av avtal till stadsdirektören i Stockholms stad.

2. Stadsdelsnämnden beslutar att stadsdirektören i Stockholms stad har rätt att vidaredelegera beslutanderätten till tjänsteman i staden.

3. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av paragrafen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Rapport av avvikelser inom äldreomsorgen 2008

Dnr 151-2009-699
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

6 Yttrande angående revisionsrapport Anmälningar om barn och unga som riskerar att fara illa

Dnr 85-2009-102
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden hänvisar till förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på yttrandet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Svar på skrivelse om stadsdelsnämndmöte på Tensta torg

Dnr 148-2009-000
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd avslår skrivelsens förslag med hänvisning till vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Svar på skrivelse om genomlysning av ungdomssituationen

Dnr 133-2009-001
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd hänvisar till vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Svar på skrivelse om hanteringen av ansökningar kring SL-kort

Dnr 160-2008-099
Förslag till beslut
Rapporten läggs till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

10 Rapport om avslutad gemensam upphandling av vård och boende för vuxna med psykisk funktionsnedsättning

Dnr 271-2009-103
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar lägga föreliggande rapport om avslutad gemensam upphandling av vård och boende för vuxna med psykisk funktionsnedsättning till handlingarna.

11 Jobbtorg Stockholm - Årsrapport 2008

Dnr 269-2009-101
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Protokoll från lokala handikapprådet

Dnr 65-2009-099
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

13 Protokoll från lokala pensionärsrådet

Dnr 66-2009-099
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

14 Protokoll från brottsförebyggande rådet

Dnr 67-2009-099
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

15 Information/kurser och konferenser

* Trygg i Tensta: En undersökning av ungdomars uppfattning om tryggheten i Tensta och förtroendet för polisen - dnr 500-296/2009
* Rapportering om öppen verksamhet för unga

16 Nämndens och förvaltningens frågor

17 Remissvar om barnsäkerhet i förskolan - revisionsrapport nr 4/2009

Dnr 97-2009-006
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar godkänna förvaltningens svar och förslag på åtgärder på rubricerade remiss.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Månadsrapport mars 2009

Dnr 26-2009-101
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för mars 2009
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Föreningsbidrag 2009

Dnr 55-2009-004
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd föreslås bevilja bidrag till ideella föreningar enligt detta utlåtande.

20 Svar på skrivelse om kompetensförsörjning i förvaltningen

Dnr 001-134/2009
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd besvarar skrivelsen med hänvisning till vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§1 Val av justerare och dag för justering

Stadsdelsnämnden beslöt att utse ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) och ledamoten Awad Hersi (MP) att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet ska justeras den 23 april 2009.

Det anmäldes att protokollet fört vid stadsdelsnämndens sammanträde den 19 mars 2009 justerades den 26 mars 2009.

_______________________

§2 Underlag till budget för 2010 och inriktning 2011-2012

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar godkänna underlag till budget 2010 och inriktning 2011-2012 och överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Ärendet

Nämnden kommer under planperioden att göra ett antal offensiva satsningar inom vissa prioriterade verksamhetsområden. Parallellt med detta fortsätter nämnden det systematiska arbetet med att anpassa organisationen efter nya förutsättningar och för att möta de kostnadsökningar som förväntas till följd av den ekonomiska konjunkturen.

Dnr 23-2009-100

Yrkanden

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) yrkade gemensamt för FP+M+KD bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Awad Hersi (MP) framlade gemensamt för S+MP+V eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden Ann-Katrin Åslund ställde yrkandena mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

Reservation

Reservation anmäldes av ledamöterna Awad Hersi (MP), Jonas Ljungstedt (V), Eva Andersson (S), tjänstgörande ersättarna Anna Jonazon (S), Ingvar Eriksson (S) och Melad Issa (S) till förmån för eget yrkande:

”Förslag till beslut

Att avslå förvaltningsförslaget

Att därutöver anföra följande:

Återinför skilda anslag

Den moderatledda majoriteten har slagit samman anslag 1 och 2, ordinarie verksamheten respektive försörjningsstöd i stadsdelen. Detta har lett till att förvaltningen måste skära i ordinarie verksamheter när kostnaderna för försörjningsstöd ökar för att klara en budget i balans. Det är helt oacceptabelt att ordinarie verksamheter ska påverkas för att konjunkturen vänder neråt och flera tvingas ta emot försörjningsstöd. Skilda anslag för ordinarie verksamhet respektive försörjningsstöd måste omedelbart återinföras.

Budgetunderlaget till 2010 och inriktning 2011-2012 tar inte hänsyn till de förändrade ekonomiska förutsättningarna. Oavsett konjunkturläge har moderatledda majoriteten ett enda mål, budget i balans, oavsett hur många människor som riskerar att hamna i arbetslös.

Vi instämmer med förvaltningens bedömning att det finns osäkerhet vad det gäller kostnadsökningen i många verksamheter.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

oÖka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

oSäkra rättigheter till hjälp för alla med funktionshinder oavsett om hjälpbehoven är stort eller litet

Spånga-Tensta stadsdel nämnd ska ha tillgänglighetsanpassad alla sina offentliga lokaler i stadsdelen år 2011, men taken måste öka rejält om detta ska uppfyllas. Exempelvis nämnden ska er bjuda hörselteknisk utrustning i samlingslokaler, stadsdelsnämnd sammanträden, som ju ska vara öppna för alla. Otillgänglighet är diskriminering och människor med funktionshinder har rätt till full delaktighet.

Vi rödgröna alternativet föreslår attkartlägga förekomsten av hörselteknisk utrustning i stadsdelens offentliga lokaler, erbjud sommarjobb till ungdomar med funktionshinder, erbjud personalen inom handikappomsorgen 35 timmar arbetsvecka.

SL-kort

I Stockholm kan avstånden vara stora både fysiskt och mänskligt. Att kunna förflytta sig inom staden är mänsklig rättighet, och risken är stor att människorisoleras om denna möjlighet nekas all fler i vår stadsdel. SL-kortet skall därför ingå i normen för ekonomiskt bistånd, ingen skall behöva leva i stadsdelsarrest.

Fler jobb åt unga

Minska arbetslösheten bland ungdomar, särskilt bland långtidsarbetslösa. Antalet sommarjobb för ungdomar ska öka. Det kan t ex. ske genom ”Järfällamodellen”, där ungdomar får hjälp att komma igång med och genomdriva egna verksamhetsidéer, som i förlängningen kan bli egna företag eller genom ”Nynäshamnmodellen” där kommunen betalar småföretagare verksamma i kommunen för att de ger ungdomar betald arbetspraktik några veckor under sommaren.

Mindre barngruppar

Barntätheten inom förskolan i stadsdelen har ökat sedan den borgerliga majoriteten tog över. Barngrupperna måste åter ner till den nivå som var i slutet på förra mandatperioden och vi i rödgröna alternativet skjuter till de medel som behövs för att genomföra detta.

Äldreomsorg

Äldre, som så önskar, ska ha rätt att komma ut dagligen

Stadens äldre ska känna sig trygga och ha tillgång till god omsorg och social gemenskap

Ökad valfrihet för den enskilde är i grunden bra, men då måste det också finnas kommunala alternativ om valet ska vara reellt. De borgerligas iver att upphandla tycks vara mer primär än de äldres verkliga möjligheter att välja bland både kommunala och andra boendealternativ.

Närdemokratin

Stadsdelsnämndernas uppgifter ska bygga på helhetssyn och goda kunskaper om förhållandena i respektive stadsdelsnämndsområde. Att grundskolan och ansvaret för snöröjning och gatuunderhåll flyttats från stadsdelsnämndernas ansvarsområde urholkar hela stadsdelsnämndsreformen. Det finns få frågor som engagerar medborgarna så som hur skolan fungerar och hur snöröjning och gatuunderhåll sköts. Nu har möjligheten för medborgarna att gå på öppna möten och säga vad de tycker om sin skola försvunnit. Besluten flyttas längre bort från medborgarna. Det ända medborgarna får höra när de ställer frågor om skola och gatuunderhåll är stadsdelsnämnden äger inte frågorna. Vi i rödgröna alternativet utarbetar ett genomförandeplan för att flytta beslutsrätten närmare till medborgarna.”

_______________________

§3 Delegation av beslutanderätt vid gemensam upphandling till serviceförvaltningens chef

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar delegera rätten att fatta beslut om tilldelning av kontrakt och teckna avtal vid gemensamma upphandlingar av varor och tjänster för verksamhetens bedrivande som inte rör verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet till serviceförvaltningens chef.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Ärendet

Förvaltningen eftersträvar att i så stor utsträckning som det är möjligt och lämpligt delta i de gemensamma upphandlingar som servicenämnden åtar sig att samordna. För att förvaltningen inte för varje gemensam upphandling som servicenämnden samordnar ska behöva underställa nämnden förslag om att ge stadsdelsdirektören rätt att vidaredelegera beslutanderätt föreslår förvaltningen att nämnden fattar ett generellt beslut om delegation.

Dnr 270-2009-000

Yrkanden

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) yrkade gemensamt för FP+M+KD bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Awad Hersi (MP) framlade gemensamt för S+MP+V eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden Ann-Katrin Åslund ställde yrkandena mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

Reservation

Reservation anmäldes av ledamöterna Awad Hersi (MP), Jonas Ljungstedt (V), Eva Andersson (S), tjänstgörande ersättarna Anna Jonazon (S), Ingvar Eriksson (S) och Melad Issa (S) till förmån för eget yrkande:

”Förslag till beslut

Att avslå att stadsdelsnämnden frånhävdar sig beslutsrätten att fatta beslut om tilldelning av kontrakt och teckna avtal vid gemensamma upphandlingar av varor och tjänster för verksamhetens bedrivande som inte rör verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet till serviceförvaltningens chef.”

Särskilt uttalande

Ledamoten Awad Hersi (MP) framlade gemensamt för S+MP+V särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Sedan den moderatledda majoriteten tagit över styret i Stockholms stad har alliansen på nästan varje sammanträde beslutat att ta bort beslutsrätten från stadsdelsnämnden eller centraliserat ansvarområden som tidigare legat under stadsdelsnämnden. Detta har i grunden urholkat meningen med stadsdelsreformen.

Nu har den moderatledda majoriteten kommit i ett läge, där det inte går att centralisera flera ansvarsområden om man inte avskaffar stadsdelsreformen. När det inte går att centralisera flera ansvarsområden har lokala borgerliga politiker beslutat att flytta beslutsrätt från stadsdelen till centrala Servicenämnden. Alltså i det här ärendet frånhävdar den moderatledda majoriteten att stadsdelsnämnden själv kan fatta beslut och få insyn i ärenden.”

_______________________

§4 Delegation av beslutanderätt för genomförande av gemensam upphandling av upphandlingskonsulter

Beslut

  1. Stadsdelsnämnden beslutar delegera rätten att, för nämndens räkning, i ärende rörande upphandling av upphandlingskonsulter, besluta om ramavtal, förfrågningsunderlag, tilldelningsbeslut och tecknande av avtal till stadsdirektören i Stockholms stad.

  2. Stadsdelsnämnden beslutar att stadsdirektören i Stockholms stad har rätt att vidaredelegera beslutanderätten till tjänsteman i staden.

Ärendet
Förvaltningen förordar att Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning deltar i den gemensamma upphandlingen av upphandlingskonsulter och att stadsdelsnämnden delegerar beslutanderätten med möjlighet till vidaredelegering till stadsdirektören i Stockholms stad.

Dnr 199-2009-103

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________________

§5 Rapport av avvikelser inom äldreomsorgen 2008

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Avvikelserna redovisas årligen av den medicinskt ansvariga sjuksköterskan till nämnden.

I det ständigt pågående kvalitetsarbetet ingår att på olika sätt motverka uppkomsten av incidenter. Enheterna arbetar aktivt med fallprevention. Medicinhanteringen ses ständigt över liksom de medicintekniska hjälpmedlen. Utbildningsinsatser sker fortlöpande kring dessa områden.

Förvaltningens bedömning är att speciellt fallolyckorna har minskat. För att arbeta vidare med att minimera antalet fallolyckor kommer all personal under hösten 2009 få utbildning i modern arbetsteknik.

Under 2007 deltog en stor del av personalen i utbildning kring läkemedelshantering vilket troligtvis bidragit till att dessa avvikelser minskat.

Avvikelserna avseende omvårdnaden har stått stilla eller ökat något.

Dnr 151-2009-699

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________________

§6 Yttrande angående revisionsrapport Anmälningar om barn och unga som riskerar att fara illa

Beslut

Stadsdelsnämnden hänvisar till förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på yttrandet.

Ärendet

Av revisionsrapporten framgår att Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning har vissa brister framförallt vad gäller diarieföring av anmälningar, dokumentation och handläggningstiderna för ställningstagandena.

Förvaltningen har genomfört åtgärder för att förbättra rutinerna för diarieföring genom att tillsammans med enhetens jourgrupp gå igenom rutiner och analysera var brister förekommer i syfte att åtgärda dessa.

Förvaltningen menar också att handläggningen av inkomna ärenden kommer att ytterligare förbättras genom den omorganisation som är planerad. En gruppchef kommer att anställas som kommer att endast ansvara för jour och mottagningsfunktionen. Det innebär att gruppchefen kommer att ha mycket mer utrymme för att se över och förbättra rutinerna, samt att ge socialsekreterarna handledning.

Dnr 85-2009-102


Yrkanden

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) yrkade gemensamt för FP+M+KD bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Awad Hersi (MP) framlade gemensamt för S+MP+V eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden Ann-Katrin Åslund ställde yrkandena mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

Reservation

Reservation anmäldes av ledamöterna Awad Hersi (MP), Jonas Ljungstedt (V), Eva Andersson (S), tjänstgörande ersättarna Anna Jonazon (S), Ingvar Eriksson (S) och Melad Issa (S) till förmån för eget yrkande:

”Förslag till beslut

att Stadsdelsnämnden delvis godkänner förvaltningens förslag till beslut.

att därutöver anföra följande

Revisorerna pekar bland annat på att andelen anmälningar som leder till utredning varierar förhållandevis mycket mellan stadsdelarna, att stadens riktlinjer för handläggning ger utrymme för egna tolkningar, att handläggningstiden varierar mellan stadsdelsnämnderna och att den interna kontrollen inte är tillräcklig. Detta anser vi tydligt visar att myndighetsutövningen vad gäller den sociala barnavården i vår stadsdel och i Stockholm inte sker på ett rättssäkert sätt.

Den nyligen presenterade BUSS- rapporten är en gedigen utredning om stadens arbete vad gäller barn som far illa. Såväl BUSS- rapporten som revisorernas granskning visar att arbetssättet i stadsdelen behöver förändras eftersom man ser stora skillnader mellan stadsdelsförvaltningarna avseende när man inleder utredning efter anmälningar som rör barn och unga. Det är anmärkningsvärt att andelen anmälningar som leder till utredning varierar så pass mycket mellan vår stadsdel och andra stadsdelar.

Vi vet ifrån BUSS- utredningen att stadsdelsnämnderna inte får medelstilldelning efter det sociala indexet. Spånga-Tensta stadsdelsnämndsområde medelstilldelning följer inte den sociala strukturen vilket leder till att vår stadsdel får mindre resurser.

BUSS- rapporten visar också på att tilldelningen från den moderatstyrda majoriteten i staden inte på lång väg täcker det verkliga behovet. Under samma tidsperiod som kostnaderna för verksamheten med utsatta barn och ungdomar har ökat med 25,5 procent har budgeten bara ökat med 10,9 procent. Stockholms stadsdelsnämnder tvingas årligen föra över mer än 100 miljoner från andra verksamheter till den sociala barn- och ungdomsvården. Verksamheten är så underfinansierad att stadens förvaltningar måste ta pengar från äldreomsorg och förskola för att kunna göra det nödvändigaste vad gäller utsatta barn och ungdomar.

Kartläggningen i BUSS-rapporten visar att det är lika många anställda vid barn- och ungdomsenheterna som för fem år sedan trots ökade antal anmälningar, utredningar och insatser. Vi har en stad där den högsta arbetsbelastningen och personalomsättningen finns i de stadsdelsområden där kraven på kompetens och metodutveckling är som högst. Det finns en stor skillnad i medelstilldelning i jämförelse mellan innerstad och ytterstad.

Socialstyrelsen redovisar att Stockholm har lägst kostnader av de tre storstäderna när det gäller individ- och familjeomsorgens barn- och ungdomsverksamhet och ändå kallar moderaterna detta för ”En socialtjänst i världsklass”.”

_______________________

§7 Svar på skrivelse om stadsdelsnämndmöte på Tensta torg

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd avslår skrivelsens förslag med hänvisning till vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Förvaltningen anser att förslaget är intressant men väljer att avslå det. Förslaget medför en rad praktiska svårigheter samtidigt som värdet för demokratiutvecklingen är oklart.

Dnr 148-2009-000

Yrkanden

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) yrkade gemensamt för FP+M+KD bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Awad Hersi (MP) yrkade gemensamt för S+MP+V bifall till skrivelsen.

Beslutsgång

Ordföranden Ann-Katrin Åslund ställde yrkandena mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

Omröstning begärdes.

Följande voteringsordning fastställdes.

Den som biträder bifall till förvaltningens förslag röstar ja. Den som biträder bifall till skrivelsen röstar nej.

Följande ja-röster avgavs: Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP), ledamöterna Ole-Jörgen Persson (M), Christer Grunder (M), Inger Akalla (M), Markku Sirviö (M), Dennis Wedin (M) och tjänstgörande ersättaren Mahin Kindberg (FP).

Följande nej-röster avgavs: Ledamöterna Awad Hersi (MP), Jonas Ljungstedt (V), Eva Andersson (S), tjänstgörande ersättarna Anna Jonazon (S), Ingvar Eriksson (S) och Melad Issa (S).

Förvaltningens förslag till beslut hade därmed bifallits med 7 röster mot 6.

Reservation

Reservation anmäldes av ledamöterna Awad Hersi (MP), Jonas Ljungstedt (V), Eva Andersson (S), tjänstgörande ersättarna Anna Jonazon (S), Ingvar Eriksson (S) och Melad Issa (S).

_______________________

§8 Svar på skrivelse om genomlysning av ungdomssituationen

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd hänvisar till vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Förvaltningen håller med skribenterna i analysen att ungdomssituationen är en av stadsdelsnämndens största utmaningar och att den måste mötas med långsiktiga, systematiska och förebyggande insatser. Med anledning av detta har förvaltningen, på nämndens uppdrag vidtagit ett antal åtgärder som översiktligt beskrivs i nedanstående ärende.

Dnr 133-2009-001

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________________

§9 Svar på skrivelse om hanteringen av ansökningar kring SL-kort

Beslut

Rapporten läggs till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen följer Stockholm stads riktlinjer för hantering av SL-kort. Enligt dessa beviljas SL-kort inom ramen för försörjningsstödet när behov för resa föreligger. Behov för resa har främst de personer som arbetar eller är arbetssökande. De som har gångavstånd från bostaden till sitt arbete eller arbetssökarverksamhet har inte rätt till arbetsresor. Rimligt gångavstånd är bedömt till cirka 3 kilometer.

Dnr 160-2008-099

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________________

§10 Rapport om avslutad gemensam upphandling av vård och boende för vuxna med psykisk funktionsnedsättning

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar lägga föreliggande rapport om avslutad gemensam upphandling av vård och boende för vuxna med psykisk funktionsnedsättning till handlingarna.

Ärendet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen har genomfört en gemensam upphandling av vård och boende för vuxna med psykisk funktionsnedsättning för socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens och samtliga stadsdelsnämnders räkning. Upphandlingens syfte har varit att förse staden med ett differentierat utbud av vårdalternativ utöver dem som erbjuds av de verksamheter som drivs i stadens regi.

Ramavtal har tecknats med 43 leverantörer omfattande 88 kategoriavtal. Avtalen har tecknats för tiden 1 januari 2009 till och med 31 december 2010 med möjlighet till förlängning med ett plus ett år på oförändrade villkor.

Dnr 271-2009-103

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________________

§11 Jobbtorg Stockholm - Årsrapport 2008

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Årsrapport 2008 för Jobbtorg Stockholm anmäldes.

Dnr 269-2009-101

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Awad Hersi (MP) framlade gemensamt för S+MP+V särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Siffrorna som redovisas i rapporten ser väldigt positiva ut på ytan men när man skrapar lite så ser man att hälften av dessa personer som lämnar jobbtorget och får ett jobb hamnar i osärkra anställningar i yrken som är väldigt beroende av högkonjukturer. Dessa yrken är som känt yrken där svart arbetskraft figurerar i stora mängder och det innebär även sämre förhållanden och avtal för de som är svartanställda.

Vi har fått läsa om skräck exempel där personer tjänar 25 kr/h i lön och blir hotade att bli anmälda till migrationsverket eller polisen av sin arbetsgivare om de kräver högre lön, klagar eller går ut med information till andra. Dessa personer hamnar i ett läge där de antigen jobbar i det tysta eller blir anmälda och tror på så sätt att de riskerar att utvisning.

Det är även viktigt att komma ihåg att de borgerliga innan valet lovade en jobbgaranti för alla som ansöker om ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöset. Löftet innebar att alla skulle garanteras arbete/utbildning inom fem dagar.

Muntligen utlovades att dessa jobb inom fem dagar skulle vara till avtalsenlig lön. Detta verkar nu ha förvandlats till ett löfte om en handlingsplan inom fem dagar- någothelt annat än ett arbete. Detta tycker vi är ett stort svek mot dem som röstade på alliansen och faktiskt trodde på löftet om jobbgaranti.”

_______________________

§12 Protokoll från lokala handikapprådet

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från lokaka handikapprådets sammanträde den 3 mars 2009 anmäldes.

Dnr 65-2009-099

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________________

.

§13 Protokoll från lokala pensionärsrådet

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde den 5 mars 2009 anmäldes.

Dnr 66-2009-099

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________________

§14 Protokoll från brottsförebyggande rådet

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från lokala brottsförebyggande rådets sammanträde den 19 februari 2009 anmäldes.

Dnr 67-2009-099

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________________

§15 Information/kurser och konferenser

- Rapporten ”Trygg i Tensta - En undersökning av ungdomars uppfattning om tryggheten i Tensta och förtroendet för polisen”, dnr 500-296/2009, anmäldes och lades till handlingarna.

- Rapportering om öppen verksamhet för unga:

Stadsdelsdirektören Maria Häggblom rapporterar kontinuerligt om arbetet med den öppna verksamheten för unga vid nämndens sammanträden under året.

Projekten Trygg i Tensta och Tensta Against Crime har satt igång. De fyra ungdomar som ska vara med i Trygg i Tensta är nu utsedda.

Det sker en fortsatt samverkan mellan förvaltningen och stadsdelens föreningar.

- Nämnden inbjuds till en presentation av undersökningen ”Ungdomars fritid – En studie av vad ungdomar i Spånga-Tensta anser är viktigt kopplat till kommunal fritidsverksamhet och deras fritid generellt.” Presentationen äger rum den 27 april kl. 15.00 i förvaltningshuset på Fagerstagatan 15. Arvode utgår.

_______________________

§16 Föreningsbidrag 2009

Beslut

Stadsdelsnämnden återremitterar ärendet för komplettering av handlingar.

Ärendet

I tjänsteutlåtandet föreslås hur föreningsbidragen för 2009 ska fördelas. I bilagan till ärendet redovisas samtliga inkomna ansökningar och ansökningssummor. Alla föreningar som har ansökt om bidrag kommer att underrättas per brev med besked om nämndens beslut.

S, MP och V begärde återremiss av ärendet.

Dnr 55-2009-004

Beslutsgång

Ärendet minoritetsåteremitterades.

Särskilt uttalande

Ledamoten Awad Hersi (MP) framlade gemensamt för S+MP+V särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Vi i den rödgröna oppositionen anser att det är viktigt att vi i stadsdelsnämnden får ta del av föreningarna ansökningar för föreningsbidrag. Ärendet som har kommit oss tillhanda har varit väldigt magert och med så lite information anser vi oss inte kunna fatta beslut i fråga om föreningsbidrag.

Det är brukligt att handlingarna kommer till ledamöterna i god tid tillsammans med förvaltningens motivering till varför de inte beviljas medel eller respektive får medel ur föreningsbidrags anslaget.

Av dessa ovanstående anledningar önskar vi att ärendet återremitteras och att ett extra möte utlyses.”

_______________________

§17 Nämndens och förvaltningens frågor

- Extra sammanträde hålls den 23 april 2009 kl. 9.00 i förvaltningshuset, Fagerstagatan 15, med anledning av att nämnden ska behandla ärendet om föreningsbidrag.

_______________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll, skrivelser, tjänstemannabeslut med mera

(Bilaga § 17)

§18 Remissvar om barnsäkerhet i förskolan – revisionsrapport nr 4/2009

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar godkänna förvaltningens svar och förslag på åtgärder på rubricerade remiss.

Ärendet

Revisionskontoret har granskat barnsäkerheten vid sex kommunala förskoleenheter i Kungsholmen, Spånga-Tensta och Älvsjö stadsdelsnämnder.

Granskningens syfte har varit att bedöma om nämndens styrning, uppföljning och kontroll med barnsäkerhet är tillfredsställande. Resultat från granskningarna har faktakontrollerats av förvaltningarna.

Förvaltningen instämmer i revisionskontorets slutsats att förskoleenheterna måste ges bättre stöd och vägledning för hur det konkreta arbetet ska genomföras och följas upp. En samordning av gällande riktlinjer och styrdokument för staden rekommenderas för ett mer enhetligt och systematiskt arbetssätt, vilket även skulle underlätta upprätthållandet av säkerheten i förskolan. En stadsdelsgemensam handlingsplan för barnsäkerhetsarbetet föreslås tas fram under 2009.

Dnr 97-2009-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________________

§19 Månadsrapport mars 2009

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för mars 2009

Ärendet

Lämnad prognos innebär ett nollresultat. Förvaltningen gör bedömningen att kostnaderna ryms inom kommunfullmäktiges beslutade budgetram. Detta förutsätter dock ett intensivt arbete med att anpassa verksamheten till tillgängliga resurser.

Lämnad prognos är förenad med viss osäkerhet bland annat beroende på rådande lågkonjunktur och utvecklingen av behoven inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg. I denna prognos har hänsyn tagits till ett ökat behov av ekonomiskt bistånd årets första månader och i viss mån till ett minskat flyktingmottagande som framgår av Utrednings- och statistikkontorets uppgifter. En genomlysning av området, omsorg om funktionshindrade, kommer att genomföras under året för att utreda hur resurserna kan användas på bästa sätt.

Dnr 26-2009-101

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________________

§20 Svar på skrivelse om kompetensförsörjning i förvaltningen

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd besvarar skrivelsen med hänvisning till vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Skribenterna till rubricerad skrivelse vill att förvaltningen redogör för hur kompetensförsörjningen av viktiga funktioner i olika verksamheter säkerställs. Förvaltningen är väl medveten om behovet av att säkerställa att medarbetarna har rätt kompetens oavsett var i organisationen de är verksamma och genomför därför en rad systematiska åtgärder för att säkerställa kompetensförsörjningen.

Dnr 001-134/2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________