Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-05-14

Sammanträde 2009-05-14

Datum
Klockan
18.00
Plats
Tensta Träff, Hagstråket 13

Öppet forum, klockan 18.00
Sammanträdet inleds klockan 18.00 med information om Järvaanda Läs mer...n och förebyggande ungdomsverksamhet. Därefter går stadsdelsdirektören igenom de ärenden som ska behandlas vid dagens sammanträde och allmänheten har möjlighet att ställa frågor.

Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

Förhinder anmäls till Anna Öberg, nämndsekreterare
Telefon: 08-508 03 499
E-post: anna.oberg@spanga-tensta.stockholm.se

1 Val av justerare och dag för justering

Protokollet justeras den 20 maj 2009.
Protokollet från sammanträdet den 16 april 2009 justerades den 23 april 2009.
Protokollet från det extra sammanträdet den 23 april 2009 justerades den 23 april 2009.

Remissärenden

2 Remissvar om förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård och ändrade gallringsregler i belastningsregistret

Dnr 293-2009-006
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden hänvisar till förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Remissvar om nytt arrendeavtal mellan Stockholms kommun och koloniträdgårdar och fritidsgårdar inom kommunens gränser

Dnr 301-2009-006
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen från stadsledningskontoret.

2. Omedelbar justering.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Remissvar om förslag till förändring i avgiftssystemet inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Dnr 300-2009-006
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden hänvisar till förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Beslutsärenden

5 Kostnadsutredning med anledning av förslag till återflyttning av Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings administrationspersonal till Tensta centrum, kv. Bränninge 1

Dnr 278-2009-302
Förslag till beslut

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar med anledning av en ökad uppskattad hyreskostnad med 3,5 till 4,6 mkr och engångskostnader med 4 mkr, att administrationen inte återflyttar till ett återuppbyggt förvaltningshus i Tensta Centrum.

2. Oppositionens yrkande om återrapportering av det fortsatta arbetet med återflyttningen av administrationen till Tensta Centrum besvaras enligt detta ärende.

6 Förstudie av vissa verksamheter som ingår i aktivitetsplanen för upphandling och konkurrens

Dnr 224-2009-103
Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att verksamheterna vaktmästeri och städ vid administrationen inte ska konkurrensutsättas utan även fortsättningsvis drivas i egen regi.

2. Stadsdelsnämnden beslutar att receptionen inte ska konkurrensutsättas utan ska ingå i medborgarkontorets organisation.

3. Stadsdelsnämnden beslutar att konsumentrådgivningen inte ska konkurrensutsättas utan ska ske via samhällsvägledare vid medborgar-kontoret samt via kostnadsfri rådgivning från andra samhällsorgan.

4. Stadsdelsnämnden beslutar att förvaltningen ska revidera aktivitetsplanen utifrån vad som beslutats i detta ärende

5. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att meddela KonsumentCentrum att upphandling av konsumentrådgivning inte är aktuellt för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd då denna ska bedrivas genom medborgarkontorets samhällsvägledare.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Svar på inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket

Dnr 141-2009-602
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden avger svaret som sitt.

2. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Redovisning av medel från kompetensstegen

Dnr 284-2009-699
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen.

2. Omedelbar justering

9 Slutredovisning av 2006 års stimulansmedel från Socialstyrelsen

Dnr 285-2009-605
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten

2. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Delredovisning av stimulansmedel avseende äldre från Socialstyrelsen för 2007/2008

Dnr 286-2009-605
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen.

2. Omedelbar justering

11 Fastställande av dygnspris på äldreboenden för personer som ej ingår i valfrihetsmodellen

Dnr 199-323/2009
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden fastställer dygnspriset på de egna äldreboendena till ettusenåttahundratrettioåtta kronor (1838:-) för personer som ej ingår i valfrihetssystemet.

2. Priset fastställs retroaktivt från 090101

3. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Svar på tillsynsrapport från Länsstyrelsen i Stockholms län angående Solhem 1 & 2 (LSS-boenden)

Dnr 298-2009-602
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

15 Ansökan om bidrag från föreningen Spånga Trygghetsringning för år 2009

Dnr 187-2009-004
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beviljar föreningen Spånga Trygghetsringning ett bidrag om 35,000:- (trettiofemtusen kronor) för 2009. Tjugofemtusen kronor (25,000:-) betalas direkt till föreningen och tiotusen kronor (10,000) administreras av förvaltningen och avser telefonkostnader.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2008

Dnr 206-2009-504
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

17 Anmälan av genomförd upphandling av driften av Fristad servicehus och dagverksamheten Träffen

Dnr 316-2008-103
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar lägga föreliggande anmälan om genomförd upphandling av driften av Fristad servicehus och dagverksamheten Träffen till handlingarna.

18 Protokoll från lokala handikapprådet

Dnr 65-2009-099
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

19 Protokoll från lokala pensionärsrådet

Dnr 66-2009-099
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

20 Information/kurser och konferenser

- Rapportering om öppen verksamhet för unga

21 Nämndens och förvaltningens frågor

22 Tertialrapport 1 för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Dnr 21-2009-101
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden beslutar godkänna tertialrapport 1, 2009 och överlämna den till kommunstyrelsen.

2. Stadsdelsnämnden beslutar att genomföra de åtgärder som föreslås i detta ärende för att nå en budget i balans.

3. Stadsdelsnämnden hemställer om 0,3 mnkr för ökade kostnader i samband med avveckling av lokaler på Edingekroken 13.

4. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen att godkänna inhyrning av nya administrativa lokaler på Fagerstagatan 15 till en årshyra om 3,0 mnkr.

5. Stadsdelsnämnden hemställer om 1,6 mnkr i stimulansbidrag för två nya förskoleavdelningar vid Elinsborgsbacken 13-15.

6. Stadsdelsnämnden hemställer om 2,0 mnkr i utvecklingsmedel för att genomföra projekt för förebyggande insatser mot hemlöshet.

7. Stadsdelsnämnden hemställer om 1,3 mnkr i bidrag för förskolor med en hyra som överstiger 1777 kr/kvm.

8. Stadsdelsnämnden beslutar om föreslagna omslutningsförändringar. Omslutningsförändringar framgår av bilaga 1.4.

9. Servicenämnden ges i uppdrag att upphandla sommarkoloniverksamhet från och med 2010 för Spånga-Tensta stadsdelsnämnds räkning.

10. Stadsdelen beslutar om omedelbar justering i detta ärende.

23 Delegation av beslut i ärenden enligt personuppgiftslagen och lag om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

Dnr 000-337/2009
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden uppdrar till stadsdelsdirektören enligt 6 kap 33 § kommunallagen, med de begränsningar som anges i 6 kap 34 § samma lag, att på stadsdelsnämndens vägnar besluta i ärenden rörande 28, 29, 42 och 52 §§ personuppgiftslagen samt 9 och 10 §§ lag om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.

2. Stadsdelsnämnden överlåter enligt 6 kap 37 § kommunallagen åt stadsdelsdirektören att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen att besluta i stället, enligt bilaga 1.

3. Besluten gäller omedelbart och tillsvidare.

4. Ärendet justeras omedelbart.

§1 Val av justerare och dag för justering

Stadsdelsnämnden beslöt att utse ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) och vice ordföranden Ornina Younan (S) att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet ska justeras den 20 maj 2009.

Det anmäldes att protokollet fört vid stadsdelsnämndens sammanträde den 16 april 2009 justerades den 23 april 2009 och att protokollet fört vid stadsdelsnämndens extra sammanträde den 23 april 2009 justerades den 23 april 2009.

______________________

§2 Remissvar om förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård och ändrade gallringsregler i belastningsregistret

Beslut

Stadsdelsnämnden hänvisar till förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning har inget att erinra emot de föreslagna lagändringarna utan ställer sig positiv till förslaget i sin helhet.

Det har genom uppföljning och forskning visat sig att övergången mellan institution och frihet är en kritisk tidpunkt då risken för återfall är stor. I promemorian föreslås att Statens institutionsstyrelse (SiS) ansvar för verkställigheten tydliggörs samt att SiS får möjlighet att med elektroniska hjälpmedel kontrollera villkor om att den unge ska befinna sig i bostaden vid särskilt angivna tider. SiS föreslås också få möjlighet att göra drogkontroller genom att använda nya provtagningsmetoder. Vidare föreslås att reglerna om gallring ur belastningsregistret ändras för personer som är under 18 år vid tidpunkten för brottet . Förslaget innebär att en gallringsfrist på fem år införs för denna grupp av lagöverträdare. Även i denna del syftar förslagen till att förbättra förutsättningarna för den unges återanpassning till ett laglydigt liv.

Dnr 293-2009-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§3 Remissvar om nytt arrendeavtal mellan Stockholms kommun och koloniträdgårdar och fritidsgårdar inom kommunens gränser

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen från stadsledningskontoret.

Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Anledningen till remissen är att 1985 års avtal för kommunens ca 50 koloniträdgårdar och fritidsträdgårdar löper ut 2010-09-30. Avtalen ska sägas upp för villkorsändring ett år i förväg. Nya förslag till arrendeavtal, medlemsavtal samt ordningsföreskrifter har nu därför tagits fram tillsammans med Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar (FSSK) som ska löpa i 5 år.

De nya arrendeavtalen för koloniträdgårdar föreslås bli fastställda till 5,50 per kvm/år och för fritidsträdgårdar till 1,30 kr per kvm/år och att avtalen uppräknas årligen med 100 procent av konsumentprisindex. I avtalen regleras också en maximalt tillåten storlek och höjd på kolonistugor, verandor och uthus, för att bevara det ursprungliga syftet om att dessa ska vara till för odling och rekreation. Vidare föreslås att byggnader för gemensamt bruk överförs till föreningarna med undantag för byggnader med kulturmiljövärde som fastighetsnämnden får ansvaret för. Trafik- och renhållningsnämnden får samordningsansvaret för koloniträdgårdsfrågorna och för samrådsorganet ”Forum för koloniträdgårdar”.

Dnr 301-2009-006

Yrkande

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) yrkade gemensamt för FP+M+KD bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) yrkade gemensamt för S+MP i första hand bordläggning av ärendet samt framlade för S+MP ett andrahandsyrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställde proposition på om ärendet ska avgöras idag eller bordläggas. Stadsdelsnämnden beslutade att avgöra ärendet idag.

Ordföranden ställde därefter yrkandet om bifall till förvaltningens förslag mot andrahandsyrkandet från S+MP och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), ledamöterna Awad Hersi (MP), Eva Andersson (S), Rune Olofsson (S), Hassan Azad (S) och tjänstgörande ersättaren Ingvar Eriksson (S) till förmån för eget yrkande:

”Förslag till beslut

A. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar i första hand att bordlägga beslutet om nytt arrendeavtal till augusti, samt uppmanar övriga berörda nämnder att göra detsamma.

B. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar i andra hand:

 1. Att avgiftshöjningarna för koloniområdena ska sammanräknas för de merkostnader, dessa får om de även ska ta över infrastruktur och byggnader i sina respektive områden.
 2. Att standardarrendetiden för koloniområden ska vara 25 år.
 3. Att uppsägningstiden av arrenden ska följa vad som stipuleras i Jordabalken.
 4. Att därutöver anföra följande

Stockholms koloniträdgårdar har en lång historia inom staden. Ända sedan de allra första koloniområdena anlades i början av nittonhundratalet har de bidragit till välbefinnandet för generationer stockholmare.

De ursprungliga syftena, att även ge mindre bemedlade stockholmare möjlighet till rekreation i vackra omgivningar, samt även bidra till dessas försörjning, är allmängiltigt även i dag.

Koloniområdenas betydelse för upprätthållande av den biologiska mångfalden i Stockholm kan inte nog poängteras.

Koloniträdgårds odlarnas iver att upprätthålla och utveckla odling av frukter, grönsaker och blommor som inte längre går att finna i dagens storindustriella livsmedelshantering är av yttersta kulturella betydelse.

Av kulturell betydelse är även varje individuellt utformad kolonistuga, som visar den enskilda människans förmåga till skapande under en längre tid om hon blott får den möjligheten.

Folkhälsobetydelsen, både för kolonisterna och för förbipasserande flanörer är avsevärd.

Stockholms koloniträdgårdar är helt enkelt en grundsten i det som utgör Stockholm.

Enligt uppgift så har de förhandlingar som förts mellan staden och FSSK varit mycket svårdefinierade som just förhandlingar. Dels förefaller kommunikationen mellan staden och kolonisterna från stadens sida haft mera formen av diktat än förhandling. Dels så förefaller förhandlingsmandatet för dem som har bedrivit förhandlingarna från stadens sida varit anmärkningsvärt begränsat.

Det är därför fullt rimligt, att FSSK i rimlig omfattning får den tid de behöver för att kunna ta ställning till och sätta sig in i avtalet.

De avgiftshöjningar man föreslår för kolonisterna är, jämfört med övriga fördyringar i samhället rimliga. Men ställt i sammanhanget att koloniträdgårdsföreningarna utöver detta ska överta hela ansvaret för drift och underhåll av infrastruktur och gemensamhetsbyggnader inom sina anläggningar, så blir merkostnaderna för koloniträdgårdsföreningarna alltför betungande.

Förslaget att korta ner arrendetiden till 5 år är helt orimlig. Det rör sig här ändå om mångåriga investeringar av enskilda människor, kanske inte objektivt sett i reda pengar, men i form av varligt kärleksfullt vårdande eget arbete. Den välstädade noggrannhet som generellt präglar dagens koloniområden skulle med den föreslagna arrendetiden försvinna.

Förslaget att inte följa jordabalken avseende arrendeavtals uppsägning är inte heller rimligt. Om ett koloniområdes arrendeavtal måste sägas upp, därför att staden behöver marken för andra ändamål, så är det rimligt att de berörda parterna i god tid får veta att detta kommer att hända.

Rörande kravet på att den förening som har avtal med staden ska vara ansluten till FSSK, ska tas bort med hänvisning till föreningsfriheten, är märklig.

Stadens administration av koloniområdena förenklas av att endast ha EN motpart att förhandla med. I den mån det finns koloniträdgårdsföreningar som inte vill vara medlemmar i FSSK, så är detta en intern fråga för koloniträdgårdsrörelsen.

Liksom kravet på föreningsfrihet är lagstadgat, så är även likställighetsprincipen lagstadgad.

Det finns därför ingen möjlighet för staden att behandla koloniträdgårdsföreningar olika, vilket möjligen skulle vara ett skäl för staden att tillämpa föreningsfrihetsprincipen här.

Ska föreningsfrihetsrätten tillämpas här, så finns det heller ingen mening med enhetliga avtal.

Då måste även varje enskild koloniförening ha rätten att själva förhandla och sluta avtal av olika slag med Stockholms stad.

Rörande begreppet Storstockholm, så förefaller detta något godtyckligt. Utgår begreppet ifrån de kommuner där Stockholms stad äger koloniområden? Trots att dessa koloniområden inte ska omfattas av detta avtal?

Rörande förslaget att koloniföreningarna själva ska överta gemensamhetsbyggnader, så är det tveksamt om detta är lagenligt möjligt. Dessa byggnader utgör vanligtvis inga egna fastighetsbildningar. Kommer koloniföreningarna att äga byggnaderna med full förfoganderätt? Får byggnaderna byggas om, säljas, förpantas, hyras ut osv. Om inte, vilka inskränkningar i förfoganderätten ska finnas?

Att Trafik och renhållningsnämnden får ett samordningsansvar för koloniträdgårdsfrågor i staden är rimligt utifrån att Stadsträdgårdsmästaren ska finnas på Trafik och renhållningskontoret.

Men vem ska ha samordningsansvaret för de koloniträdgårdar som ligger utanför Stockholms stad? Ska dessa säljas bort trots att flertalet av de kolonier som finns där brukas av stockholmare?”

______________________

§4 Remissvar om förslag till förändring i avgiftssystemet inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Beslut

Stadsdelsnämnden hänvisar till förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Det nuvarande avgiftssystemet infördes i Stockholm 2002 respektive 2003 i samband med att nya regler infördes i socialtjänstlagen. De nya bestämmelserna innebar ett lagstadgat högkostnadsskydd vid uttag av avgifter för såväl äldre som personer med funktionsnedsättning.

Med anledning av att det tillkommit förtydliganden och domar föreslås nu ett nytt avgiftssystem för personer med funktions-nedsättning under 65 år. Syftet är att anpassa avgiftssystemet så att staden följer lagstiftarens intentioner om likställighet såväl över landet som inom kommunen. Förslaget innebär att personer under 65 år med funktionsnedsättning får ett högre förbehållsbelopp. Staden räknar med ett tillfälligt överskott om 3 miljoner kronor. Förvaltningen kommer att erbjuda utbildning i samband med att det förändrade avgiftssystemet träder i kraft. De nya reglerna föreslås gälla från den 1 januari 2010. Förvaltningen väljer att inte kommentera varje enskild detalj. Det nya avgiftssystemet är grundat på intentioner i lagstiftningen och väl genomarbetat. Med hänsyn till att det är en stor förändring där effekterna för den enskilde respektive kommunen inte är helt förutsägbara är det viktigt att effekterna noga följs under det första året.

Dnr 300-2009-006

Yrkande

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) yrkade gemensamt för FP+M+KD bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) framlade gemensamt för S+MP eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), ledamöterna Awad Hersi (MP), Eva Andersson (S), Rune Olofsson (S), Hassan Azad (S) och tjänstgörande ersättaren Ingvar Eriksson (S) till förmån för eget yrkande:

”Förslag till beslut

Att stadsdelnämnden i huvudsak godkänner förvaltningens förslag till svar på remissen.

Att därutöver anföra följande

Det framgår tydligt utifrån ärendet att de förslagna förändringarna i avgiftssystemet är väl motiverade utifrån principerna om likställighet i kommunen och i förhållande till landet i övrigt.

Eftersom det inte är möjligt att få heltäckande kunskap om hur nuvarande avgiftssystem och de föreslagna förändringarna påverkar de funktionsnedsattas ekonomi, krävs det en ganska snabb återkoppling till kommunfullmäktige när avgiftssystemet varit i drift en tid. Vi anser därför att kommunfullmäktige bör få en återrapport till exempel i samband med tertialrapport 2 år 2010.

Vi anser också att det är problematiskt att enskilda individer drabbas av avgiftshöjningar, och vill därför att övergångsbestämmelser övervägs för speciellt drabbade hushåll.

Även om det bara är 80 hushåll som drabbas, kan det slå hårt i det enskilda fallet. Vi vet inte heller på förhand hur många som verkligen beviljas handikappersättning. Exempel på stora försämringar är den föreslagna sänkningen av minimibeloppet för sammanlevande makar, registrerade partners och sambor från 5350 kronor till 4492 kronor, vilket för en del hushåll ger höjda avgifter. Även avgiften för nutrition höjs för person som bor på servicehus, vilket innebär en ökning från 1200 kronor till 2624 kronor per månad för personer som är i behov av hel nutrition.”

______________________

§5 Kostnadsutredning med anledning av förslag till återflyttning av Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings administrationspersonal till Tensta centrum, kv. Bränninge 1

Beslut

Stadsdelsnämnden bordlägger ärendet.

Ärendet

Förvaltningshuset på Tenstagången 55 i Tensta Centrum evakuerades enligt beslut av stadsdelsnämnden våren 2008. Orsaken var den bristfälliga inomhusmiljön, trots otaliga saneringar sedan huset byggdes 1970. Bygglov söks nu för en ny förvaltningsbyggnad, som efter rivning av den gamla föreslagits bli utformad som ett punkthus med både kontor och lägenheter. Färdigställande beräknas kunna ske under våren 2013. Administrationen är nu huvudsakligen förlagd till Fagerstagatan 15 i Lunda företagsområde. Syftet med detta ärende är att belysa vikten av en återflyttning till Tensta Centrum men också att klargöra kostnaderna för att se om återflyttningen är genomförbar.

Dnr 278-2009-302

Beslutsgång

Nämnden beslutade om eget förslag att bordlägga ärendet.

______________________

§6 Förstudie av vissa verksamheter som ingår i aktivitetsplanen för upphandling och konkurrens

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att verksamheterna vaktmästeri och städ vid administrationen inte ska konkurrensutsättas utan även fortsättningsvis drivas i egen regi.

 2. Stadsdelsnämnden beslutar att receptionen inte ska konkurrensutsättas utan ska ingå i medborgarkontorets organisation.

 3. Stadsdelsnämnden beslutar att konsumentrådgivningen inte ska konkurrensutsättas utan ska ske via samhällsvägledare vid medborgarkontoret samt via kostnadsfri rådgivning från andra samhällsorgan.

 4. Stadsdelsnämnden beslutar att förvaltningen ska revidera aktivitetsplanen utifrån vad som beslutats i detta ärende

 5. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att meddela KonsumentCentrum att upphandling av konsumentrådgivning inte är aktuellt för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd då denna ska bedrivas genom medborgarkontorets samhällsvägledare.

Ärendet

Ärendet behandlar några verksamheter som enligt förvaltningens aktivitetsplan ska ingå i en förstudie innan dessa konkurrensutsätts. De som nu studerats är vaktmästeri, städning i egen regi av administrativa lokaler, reception samt konsumentrådgivning. Växeln har redan beslutats övergå till upphandlat företag från och med 1 juni 2009. Bokcafét har nyligen tagits över av Fridagruppen vid avdelningen för äldre- och funktionshindrade för daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Vaktmästeri och städ föreslås inte bli konkurrensutsatta bland annat på grund av den sociala funktion som dessa också har. Receptionen föreslås tillhöra medborgarkontoret i fortsättningen. Vidare föreslås konsumentrådgivningen skötas av samhällsvägledarna vid medborgarkontoret som i förekommande fall kan hänvisa vidare till kostnadsfri rådgivning som finns hos myndigheter och andra samhällsorgan i övrigt.

Budget/skuldrådgivningen kommer att behandlas i ett särskilt ärende vid senare tillfälle.

Dnr 224-2009-103

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§7 Svar på inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket

Beslut

Stadsdelsnämnden avger förvaltningens svar som sitt.

Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Arbetsmiljöverket har beslutat att utföra inspektioner inom hemtjänstverksamheter för att kartlägga arbetsmiljörisker vid arbete i enskilt hem. Den 13 januari 2009 besöktes förvaltningens enhet för hemtjänst. Inspektionen resulterade i ett inspektionsmeddelande där en del brister påtalades och förvaltningen gavs i uppdrag att redovisa åtgärder mot dessa senast den 15 maj 2009.

Det är ett omfattande arbete att göra arbetsmiljörisker i varje enskilt hem. Ett arbete har nu påbörjats och kommer att pågå hela året. För förvaltningens del handlar det om att besöka cirka 450 hem för att där gå igenom arbetsmiljörisker enligt särskilt utformat formulär.

Dnr 141-2009-602

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§8 Redovisning av medel från kompetensstegen

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen.

Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Den satsning som staten gjort på kompetensutbildning inom äldreomsorgen har varit av mycket stort värde. Stadsdelen har genomfört utbildningar som annars inte skulle ha blivit av i den omfattning som nu skett. De utbildningar som köpts genom Silviahemmet håller hög kvalitet. Det känns extra angeläget att vi på detta sätt kan utöka antalet Silviasystrar och dessutom har kunnat ge en stor grupp anställda en grundutbildning kring demens.

Satsningen på kulturkompetens har visat sig svårare att få till på ett bra sätt. Några storföreläsningar har gett inspiration och nya tankar. En mer gedigen utbildning har köpts från komvux och pågår för närvarande.

Även om stadsdelen tilldelats pengar till själva utbildningarna får stadsdelen stå för alla vikariekostnader inom ramen för budget. Regelverket kring kompetensstegen förhindrar förvaltningen från att använda dessa pengar till vikarier vilket skiljer denna satsning från kommunens egna tidigare satsning genom kompetensfonden. För enheterna har detta inneburit ekonomiska problem som bidragit till svårigheter att hålla budget. Den sammantagna vikariekostnaden är cirka 750 tkr.

Dnr 284-2009-699

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§9 Slutredovisning av 2006 års stimulansmedel från Socialstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Socialstyrelsen begär in ekonomisk redovisning av 2006 års stimulanspengar. Förvaltningen har kunnat genomföra alla projekt som vi fick medel till utom ett. Läkemedelsprojektet blev inte genomfört på grund av att den personen som skulle utföra arbetet slutade efter bara någon månad. Enligt överenskommelse med äldreförvaltningen kunde istället pengarna användas inom andra projekt. Enligt de regler som finns fick pengar från 2006 överföras till 2007 vilket förvaltningen också gjort. Ett mindre belopp om 2500 kronor kommer att återredovisas till Socialstyrelsen.

Dnr 285-2009-605

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§10 Delredovisning av stimulansmedel avseende äldre från Socialstyrelsen för 2007/2008

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen.

Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har under de senaste åren fått medel från Socialstyrelsen till olika projekt inom äldreomsorgen. Pengarna har kunnat sökas inom speciellt utvalda områden:

Rehabilitering

Kost/nutrition

Demensvård

Läkarmedverkan

Sociala innehållet

Stadsdelsnämnden har ansökt om medel inom alla området och beviljats till alla utom ett.

Socialstyrelsen har nu begärt in enbart en ekonomisk redovisning från kommunerna enligt särskilt fastställt formulär. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner den av förvaltningen upprättade ekonomiska redovisningen.

Dnr 286-2009-605

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§11 Fastställande av dygnspris på äldreboenden för personer som ej ingår i valfrihetsmodellen

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden fastställer dygnspriset på de egna äldreboendena till ettusenåttahundratrettioåtta kronor (1838 kr) för personer som ej ingår i valfrihetssystemet.

 2. Priset fastställs retroaktivt från 090101

Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

I samband med att valfrihetsmodellen infördes den 1 juli 2009 övergick staden från dygnspris till nivåpris på äldreboenden. Förvaltningen har sedan dess tillämpat den modellen för alla personer som bor i våra boenden. I samband med att annan kommun visat intresse för plats har oklarhet uppstått vad avser prissättningen. Oklarheten gäller även personer som inte är 65 år men som behöver plats inom våra boenden. Enligt stadens riktlinjer ingår inte personer under 65 år i valfrihetsmodellen. Inte heller personer från andra kommuner räknas in i målgruppen. Detta innebär att stadsdelsnämnden kan fastställa vilket dygnspris som ska gälla. Förvaltningen föreslår att priset fastställs till samma summa som den högsta nivån i valfrihetsmodellen, dvs. 1838 kr/dygn. Priset föreslås gälla retroaktivt från den 1 januari 2009.

Dnr 199-323/2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§12 Kvalitetsprogram för mat och måltider inom hemtjänsten

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden antar kvalitetssystemet för mat och måltider inom hemtjänsten.

 2. Stadsdelsnämnden beslutar att kvalitetssystemet i tillämpliga delar även ska användas inom övrig äldreomsorg.

Ärendet

Under år 2008 arbetade förvaltningen med att utarbeta ett kvalitetssystem för mat och måltider inom hemtjänsten. Uppdraget genomfördes av en projektledare tillsammans med enhetschefer från förvaltningen. Utifrån de dokument som nu presenteras har under första kvartalet 2009 all hemtjänstpersonal utbildats i livsmedelshygien. Kvalitetssystemet är i många delar tillämpligt på annan äldreverksamhet och föreslås därför användas även där i dessa delar. Under arbetet med kvalitetssystemet har det blivit uppenbart att förvaltningen behöver tillgång till en person med dietistkompetens. Under 2009 löser förvaltningen det med hjälp av medel från Socialstyrelsen. I budgetarbetet för 2010 bör frågan om en dietisttjänst diskuteras. Kvalitetssystemet kommer att följas upp i samband med den årliga uppföljningen av all verksamhet inom äldreomsorgen.

Dnr 277-2009-699

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§13 Uppföljning av åtgärdsplanerna avseende 2008 års kvalitetsuppföljning av verksamhet för äldre

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Alla enheter har arbetat enligt de åtgärdsplaner som de fått grundade på kvalitetsuppföljningen. De olika verksamheterna har nått olika långt och har ibland mer och ibland mindre att arbeta med. Kvalitetsarbetet är en process som pågår i det dagliga arbetet. Alla anställda och deras enhetschefer har som ett av sina uppdrag att aktivt arbeta för att ständigt förbättra verksamheterna. Det är viktigt att ha ett långsiktigt perspektiv för att arbetet ska kännas meningsfullt.

Förvaltningen bedömer att det finns mycket att arbeta med framöver men att alla verksamheter lägger ner både energi och engagemang i arbetet.

Dnr 226-2009-600

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§14 Svar på tillsynsrapport från Länsstyrelsen i Stockholms län angående Solhem 1 & 2 (LSS-boenden)

Beslut

Att stadsdelsnämnden godkänner rapporten

Att uppdra åt stadsdelsförvaltningen att om 6 månader återkomma med rapport om det aktuella läget på boendena

Länsstyrelsen i Stockholms län genomförde i april 2008 tillsynsbesök i verksamheten Solhem 1 & 2 och riktade då kritik på 5 punkter.

Vi finner det anmärkningsvärt att länsstyrelsen dröjt 1 år med att kommunicera rapporten med stadsdelsförvaltningen särskilt eftersom det i rapporten framförs kritik och att stadsdelsnämnden uppmanas att vidta åtgärder.

I svaret på tillsynsrapporten framkommer att en mängd åtgärder vidtagits med anledning av kritiken. För att nämnden ska beredas möjlighet att hålla sig informerad om att den positiva utvecklingen fortsätter finner vi det angeläget att om 6 månader få en rapport om det aktuella läget i verksamheten.

Ärendet

Länsstyrelsen i Stockholms län gjorde den 24-25 april 2008 ett planerat tillsynsbesök i verksamheten Solhem 1 & 2. Deras sammanställda tillsynsrapport kom till förvaltningen först den 3 april 2009. Tillsynen resulterade i att länsstyrelsen riktar kritik på fem punkter. I tjänsteutlåtandet redovisas förvaltningens åtgärder och svar.

Dnr 298-2009-602

Beslutsgång

Nämnden beslutade om eget förslag.

______________________

§15 Ansökan om bidrag från föreningen Spånga Trygghetsringning för år 2009

Beslut

Stadsdelsnämnden beviljar föreningen Spånga Trygghetsringning ett bidrag om 35 000 kronor (trettiofemtusen kronor) för 2009.

25 000 kr (tjugofemtusen kronor) betalas direkt till föreningen och 10000 kr (tiotusen kronor) administreras av förvaltningen och avser telefonkostnader.

Ärendet

Föreningen Spånga Trygghetsringning har inkommit med ansökan om bidrag för sin verksamhet för år 2009. Ansökan är på 35000 kr, dvs. samma summa som beviljats för år 2008. Föreningen Spånga Trygghetsringning firar i år 10-års jubileum. Verksamheten har under hela denna tid fungerat alla dagar året runt; vardag som helgdag. Förvaltningen upplåter ett rum i hemtjänstens lokaler på Värsta Allé ett par timmar varje dag. Ungefär 65 personer är anslutna till verksamheten och ringer in varje dag. När någon av dessa inte hörs av blir de uppringda samma dag. I det fall ”avprickarna” inte kommer i kontakt ringer de till närmast anhörig eller någon annan som kunden uppgivit. För de som är anslutna är Trygghetsringningen av vital betydelse; inte bara för dem själva utan också för eventuella anhöriga. Under de 10 åren vet förvaltningen med säkerhet att verksamheten räddat livet på flera personer. De som åtar sig uppdrag som ”avprickare” upplever att de är behövda och gör en insats vilket naturligtvis också höjer deras livskvalitet. Alla insatser utförs helt ideellt.

Dnr 187-2009-004

Beslutsgång

Ordföranden lämnade ordförandeklubban till vice ordföranden och anmälde att hon på grund av eventuellt jäv ej deltog i beslutet.

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§16 Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2008

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Inför utbetalning av statsbidrag för år 2009 begär länsstyrelsen att nämnden inkommer med redovisning av hur verksamheten har bedrivits samt att nämnden bifogar en ekonomisk redovisning. Begäran av redovisning av verksamheten omfattas av 15 punkter, vilka besvaras i tjänsteutlåtandet.

Dnr 206-2009-504

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§17 Anmälan av genomförd upphandling av driften av Fristad servicehus och dagverksamheten Träffen

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar lägga föreliggande anmälan om genomförd upphandling av driften av Fristad servicehus och dagverksamheten Träffen till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av att upphandling av driften av Fristad servicehus och dagverksamheten Träffen har genomförts enligt Spånga-Tensta stadsdelsnämnds beslut av den 21 augusti 2008.

Stadsdelsdirektören Maria Häggblom har, på delegation från Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, beslutat anta det anbud som lämnats av Attendo Care AB.

Dnr 316-2008-103

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§18 Protokoll från lokala handikapprådet

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från lokaka handikapprådets sammanträde den 31 mars 2009 anmäldes.

Dnr 65-2009-099

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________________

§19 Protokoll från lokala pensionärsrådet

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde den 2 april 2009 anmäldes.

Dnr 66-2009-099

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________________

§20 Information/kurser och konferenser

- Rapportering om öppen verksamhet för unga skedde under sammanträdets öppna forum. Förvaltningen redogjorde då för arbetet i projekten Trygg i Tensta och Tensta Against Crime.

- Länsstyrelsen i Stockholms län inbjuder till seminarium om socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld. Seminariet äger rum den 11 juni kl. 8.30-12.00 på Piperska muren, Scheelegatan 14. Arvode utgår för sociala delegationens ledamöter och ersättare.

- Förvaltningen inbjuder till Äldredag den 4 juni som handlar om hälsa, lust och livskvalitet. Äldredagen hålls i Fristads Servicehus i samlingssalen och i Tensta servicehus i samlingssalen.

_______________________

§21 Nämndens och förvaltningens frågor

- Tre skrivelser från vice ordföranden Ornina Younan (S), ledamöterna Awad Hersi (MP), Eva Andersson (S), Rune Olofsson (S), Hassan Azad (S) och tjänstgörande ersättaren Ingvar Eriksson (S) anmäldes:

1) ”Skrivelse angående personalen i Spånga-Tensta

Med anledning av effektiviseringen och omorganisationen, vill vi få en redogörelse över hur många av våra medarbetare som har fått lämna sina tjänster i förvaltning under det senaste året.”

2) ”Skrivelse angående förskolan Bifrost

På grund av den omorganisation som genomfördes i förskolan Bifrost, vill vi få en redovisning av förvaltning kring hantering av personal samt föräldrar.

Vi vill även ta del av de brev som inkommit till förvaltningen angående detta ärende.”

3) ”Skrivelse angående jobbgaranti och jobbtorg

I valrörelsen 2006 lovade moderaterna en jobbgaranti som skulle innebära att alla som sökte socialbidrag på grund av arbetslöshet skulle beredas jobb eller utbildning inom fem dagar. De som inte kunde få jobb någon annanstans skulle beredas arbete inom kommunen. I en radiodebatt den 13 september 2006 utlovades att dessa jobb skulle vara till avtalsenlig lön. Det vore intressant att veta vilka uppgifter stadsdelsförvaltningen har kring jobbgaranti och om förvaltningen utifrån att vara ansvarig för försörjningsstöd vet hur många av dem som söker försörjningsstöd som faktiskt erbjuds ett arbete inom fem dagar.

Det vore också intressant att få stadsdelsförvaltningens perspektiv på hur jobbtorgen fungerar och framförallt hur det ser ut med samordningen mellan jobbtorg och socialtjänsten.

Vi önskar därför en redogörelse från stadsdelsförvaltningen om vad som händer beträffande jobbgarantin och hur många av stadsdelens försörjningsstödstagare som har fått ett jobb inom fem dagar inom ramen för jobbgarantin.

Vi önskar också en redogörelse för hur stadsdelen anser att jobbtorgen fungerar och hur samverkan mellan stadsdelen och jobbtorgen fungerar.”

Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda skrivelserna och återkomma till nämnden.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) framlade gemensamt för FP+M+KD särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Möjligheten att lägga skrivelser i samband med nämndsammanträden kan fylla en viktig funktion i den demokratiska processen inte minst för oppositionspartier.

Det ger en möjlighet att väcka nya förslag, det kan också ge möjlighet att begära in extra redovisningar i frågor som man önskar få information om.

För att instrumentet med skrivelser ska fungera långsiktigt är det viktigt att det inte missbrukas. Vid dagens sammanträde lägger nu oppositionen en skrivelse där de begär redovisning av hur jobbtorgen fungerat för invånare i Spånga-Tensta samt om socialbidragsutvecklingen i stadsdelen.

Detta är naturligtvis en mycket viktig information för hela nämnden.

Vi har bedömt den så viktig att det vid förra nämndsammanträdet för en månad sedan gavs en halvtimmes lång redovisning om Jobbtorgsverksamheten och resultatet för invånare i Spånga-Tensta. Det fanns god möjlighet att ställa frågor. Informationen hölls av två företrädare från jobbtorget på den öppna delen av SDN-mötet och kompletterades med skriftligt material.

Vid dagens sammanträde finns på dagordningen en 45 minuters redovisning av den aktuella situationen och prognoser framåt för ekonomiskt bistånd. Då presenteras även en analys av de senaste årens, nuvarande och prognostiserat socialbidragsbehov i stadsdelen.

Vi röstar inte emot förslaget att oppositionens skrivelser ska lämnas till förvaltningen för beredning. Denna möjlighet bör beredas alla partier. Vi ifrågasätter dock seriositeten i skrivelsen när en mycket omfattande aktuell redovisning just skett och sker på dagens sammanträde.”

_______________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll med mera

(Bilaga § 21)

§22 Tertialrapport 1 för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Beslut

Att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Att inte bifalla förslaget om flyttning av dagverksamhet inom äldreomsorgen från Spånga till Tensta.

Tertialrapport 1 2009 för Spånga-Tensta visar att nämnden i hög grad bidrar till att uppfylla KFs inriktningsmål. Stadsdelens verksamheter hållet hög kvalitet liksom prognoser, planer och aktiviteter för framtiden.

Satsningar har gjorts och görs fortsatt under året på brottsförebyggande arbete, särskilda ungdomssatsningarna startade i början av året och samverkan med föräldrar, föreningsliv och boende utvecklas kontinuerligt.

Barnomsorgsgarantin hålls i stadsdelen, förskoleverksamhet av hög kvalitet både inom kommunal och fristående verksamheter erbjuds.

För stadsdelens invånare i behov av insatser från äldreomsorgen finns möjlighet att välja verksamhet både inom den egna stadsdelen och i andra stadsdelar. De allra flesta väljer dock att vara kvar i sin invanda miljö antingen genom insatser från hemtjänsten eller på något boende i stadsdelen. I Tertialrapport 1 föreslås att den öppna dagverksamheten ”Hedvig” i Spånga Centrum flyttas till Tensta servicehus. Vi anser att detta förslag bör avslås.

Huvuddelen av besökarna på dagverksamheten är ”gamla Spångabor” och får stimulans av att då vädret och orken tillåter kunna gå ut i Spånga Centrum. Där finns affärerna de handlat i och där finns också möjlighet att träffa gamla bekanta, en viktig stimulans- och kvalitetsfaktor i äldreomsorgen.

För att kunna bibehålla och utveckla den höga kvalitet som finns i stadsdelens verksamheter är personalen av central betydelse. I Spånga-Tensta prioriteras kompetensutveckling för chefer och medarbetare vilket också redovisas i tertialrapport 1.

För att nå bästa möjliga resultat är samverkan och samarbete av största vikt. Detta gäller såväl mellan stadsdelens egna verksamheter som med andra förvaltningar och myndigheter. En bra dialog och samverkan med invånare i stadsdelen är också ett mycket viktigt arbete och måste ständigt underhållas och utvecklas.

Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Nämnden bidrar i hög grad till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål. Med utgångspunkt i de analyser och prognoser som redovisas i ärendet kommer nämndens mål att uppfyllas i hög grad och budgeten vara i balans vid årets slut.

Dnr 21-2009-101

Yrkande

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) framlade gemensamt för FP+M+KD eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) framlade gemensamt för S+MP eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), ledamöterna Awad Hersi (MP), Eva Andersson (S), Rune Olofsson (S), Azad Hassan (S) och tjänstgörande ersättaren Ingvar Eriksson (S) till förmån för eget yrkande:

”Förslag till beslut

Att stadsdelsnämnden avslår förvaltningens

förslag till beslut på att - satserna 2 och 4.

Att därutöver anföra följande:

Den moderatledda majoriteten har prioriterat skattesänkningar före kvalitén i stadens kärnverksamheter. Borgarna lovade arbete istället för bidrag. Nu kan vi säga med facit i hand att borgarna inte har infriat sitt löfte om fem dagars jobbgaranti. Tala om svek debatt.

Arbetslösheten ökar kraftigt, framför allt ungdomsarbetslösheten. Kostnadsökningen för försörjningsstödet ökar med 20 %, vilket leder till att staden och stadsdelarna har mindre resurser att tillföra kärnverksamheterna så som förskola, skola, äldre och handikappomsorgen.

I vår stadsdel gör USK i sin rapport bedömningen att kostnader för ekonomiskt bistånd ökar med 25,1 mnkr. Förvaltningen väljer att bortse från Utrednings- och statistikkontorets rapport och kommer med en egen bedömning där de befarade kostnadsökningen för ekonomiskt bistånd hamnar 17,5 mnkr. Detta innebär ca 30 % lägre än USK:s prognos. Om USK:s prognos stämmer har förvaltningen prognostiserat ett underskott på 7,6 mkr på årsbasis. Detta efter de föreslagna åtgärderna i tertialrapport 1. Finanskrisen har kommit till stadsdelen och borgarna står handfallna utan beredskap, samtidigt som allt fler blir beroende av samhällets yttersta skydd, socialbidrag.

Flyktingmottagandet kommer att ha ett befarat budgetunderskott om -1,5 mnkr liksom omsorgen om personer med funktionsnedsättning som kommer att ha ett underskott om

-5,2 mnkr.

Räknar man enligt förvaltningens prognoser blir det totala budgetunderskottet 24,2 mnkr totalt som inte har full täckning i budgeten. Var dessa kommer att hämtas in någonstans är inte tydligt. Förvaltningen har under tidigare år bantad organisationen och skurit ner på resurser till kärnverksamheterna. Vi ställer oss undrande ifrån vilken verksamhet kommer dessa pengar att tas?

Inom verksamheten Individ- och familj föreslår borgarna att en besparing på 2,4 miljoner kronor. Detta menar vi är fel prioritering med tanke på de ungdomsoroligheter vi har haft i stadsdelen det senaste året.

Stadens revisorer har både under 2007/2008 kritiserat stadsdelsnämnden, dels att nämnden inte hinner med att slutföra ungdomsutredningarna inom den tillåtna tidsramen, och dels att man inleder utredning på för få ungdomar som far illa.

Förvaltningen pekar på att barn och ungdomar med problem skall placeras i stadsdelen och insatserna skall ske på hemmaplan. Vi förutsätter att detta inte sker på bekostnad av kvalitén.

Vi förutsätter även att resurserna för barn och ungdomars fritid ökar och motsvarar det behovet som finns i vår stadsdel. Inom verksamheten Individ- och familj föreslår borgarna att en besparing på 2,4 miljoner kronor. Detta menar vi är fel prioritering.

Hade vi i den rödgröna oppositionen haft makten skulle vår stadsdel ha fått mer resurser än dagens. Detta skulle ha lett till bättre kvalité i samtliga kärnverksamheter. Det skulle också ha inneburit mindre stress för personalen som jobbar i våra verksamheter.”

_______________________

§23 Delegation av beslut i ärenden enligt personuppgiftslagen och lag om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden uppdrar till stadsdelsdirektören enligt 6 kap 33 § kommunallagen, med de begränsningar som anges i 6 kap 34 § samma lag, att på stadsdelsnämndens vägnar besluta i ärenden rörande 28, 29, 42 och 52 §§ personuppgiftslagen samt 9 och 10 §§ lag om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.

 2. Stadsdelsnämnden överlåter enligt 6 kap 37 § kommunallagen åt stadsdelsdirektören att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen att besluta i stället, enligt bilaga 1.

 3. Besluten gäller omedelbart och tillsvidare.

Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

I gällande delegationsordning har dessvärre avsnittet om delegation i ärenden enligt personuppgiftslagen (PuL) samt lag om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten fallit bort. Förvaltningen föreslår att detta avsnitt lyfts in i gällande delegationsordning, då det i handläggningen av ärenden har upptäckts en del otympligheter i beslutsgången.

Dnr 000-337/2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________________