Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-08-27

Sammanträde 2009-08-27

Datum
Klockan
18.00
Plats
Tensta Träff, Hagstråket 13

Öppet forum, klockan 18.00
Sammanträdet inleds klockan 18.00 med information om Järvaanda Läs mer...n. Därefter går stadsdelsdirektören igenom de ärenden som ska behandlas vid dagens sammanträde och allmänheten har möjlighet att ställa frågor.

Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

Förhinder anmäls till Anna Alvkäll, nämndsekreterare
Telefon: 08-508 03 499
E-post: anna.oberg@spanga-tensta.stockholm.se

1 Val av justerare och dag för justering

Protokollet justeras den 2 september 2009.
Protokollet från sammanträdet den 11 juni 2009 justerades den 16 juni 2009.

Remissärenden

2 Remissvar om policy för samverkan och samordning av insatser för vuxna personer med utvecklingsstörning

Dnr 395-2009-006
Förslag till beslut Omedelbar justering
Stadsdelsnämnden tillstyrker socialtjänstnämndens förslag till policy för samverkan och samordning av insatser för vuxna personer med utvecklingsstörning.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Remissvar om ersättningssystem inom socialpsykiatrin

Dnr 373-2009-006
Förslag till beslut Omedelbar justering
Stadsdelsnämnden hänvisar till förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Remissvar om SL:s förslag till trafikändringar 2010

Dnr 358-2009-006
Förslag till beslut Omedelbar justering
Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Remissvar om införande av klimatsmarta resvägar på Stockholms vatten

Dnr 432-2009-006
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd avstår från att yttra sig över rubricerade ärenden.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Beslutsärenden

6 Vidaredelegering av beslutanderätt i upphandlingsärende rörande gemensam upphandling av bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade

Dnr 399-2009-103
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar bemyndiga stadsdelsdirektör Maria Häggblom att vidaredelegera beslutanderätten gällande förfrågningsunderlag, tilldelningsbeslut och ingående av avtal gällande gemensam upphandling av bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade till förvaltningschefen för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Förslag till revidering av 2009 års aktivitetsplan för upphandling och konkurrens

Dnr 356-2009-099
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar godkänna föreliggande reviderade aktivitetsplan för upphandling och konkurrens 2009.

8 Ansökan om utvecklingsmedel i syfte att stärka och utveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Dnr 402-2009-504
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden ansöker om utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen i Stockholms län med 2 miljoner kronor i för att vidareutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Studieresa till Australien, Brisbane

Dnr 299-472/2009
Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att bevilja bitr föreståndare och utredare Marianne Andersson att i tjänsten delta en av fyra veckor i ett program anordnat av Council of International Fellowship Australia, CIF, under tiden 11 september 2009 - 17 september 2009.

2. Stadsdelsnämnden beslutar att bevilja resekostnaden med 9 250 kronor samt avgiften 400 australienska dollar (2 600 svenska kronor).

10 Slutrapport till Länsstyrelsen om stimulansbidrag till bättre vård och behandling för personer med tungt missbruk

Dnr 459-2009-504
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden godkänner slutrapport till Länsstyrelsen
2. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

11 Rapport om avslutad gemensam upphandling av drift av verksamhet med personliga ombud

Dnr 94-2009-103
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar lägga föreliggande rapport om avslutad gemensam upphandling av drift av verksamhet med personliga ombud till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Anmälan av inkomna allmänna offentliga skrivelser till nämnden

Dnr 3-2009-099
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Protokoll från lokala handikapprådet

Dnr 65-2009-099
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

14 Protokoll från lokala pensionärsrådet

Dnr 66-2009-099
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

15 Protokoll från lokala brottsförebyggande rådet

Dnr 67-2009-099
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

16 Information, kurser och konferenser

- Rapportering om öppen verksamhet för unga.

17 Nämndens och förvaltningens frågor

18 Remissvar om tillståndet på Sergels Torg - "ska vi göra nå´t"

Dnr 396-2009-006
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd avstår från att yttra sig över rubricerade ärende.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Remissvar om Slussen; begäran om utredning av förändrad tunnelbanesträckning och motion om alternativa lösningar för Slussenområdet

Dnr 359-2009-006
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd avstår från att yttra sig över rubricerade ärende.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Remissvar om inrättande av trygghetsboende i Stockholms stad

Dnr 006-413/2009
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden hänvisar till förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Månadsrapport för juli 2009

Dnr 26-2009-101
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för juli 2009.

§1 Val av justerare och dag för justering

Stadsdelsnämnden beslöt att utse ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) och vice ordföranden Ornina Younan (S) att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet ska justeras den 2 september 2009.

Det anmäldes att protokollet fört vid stadsdelsnämndens sammanträde den 11 juni 2009 justerades den 16 juni 2009.

______________________

§2 Remissvar om policy för samverkan och samordning av insatser för vuxna personer med utvecklingsstörning

Beslut

Stadsdelsnämnden tillstyrker socialtjänstnämndens förslag till policy för samverkan och samordning av insatser för vuxna personer med utvecklingsstörning.

Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Socialtjänstförvaltningen har tagit fram en policy för samverkan och samordning av insatser för vuxna personer med utvecklingsstörning. Den föreslagna policyn innebär i princip endast att det nuvarande arbetet formaliseras och att såväl alla stadsdelar som våra samarbetspartners förutsätts arbeta på samma sätt. Förvaltningen har inte några avvikande synpunkter på förslaget till arbetssätt utan föreslår att stadsdelsnämnden tillstyrker förslaget.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 14 juli 2009.

Dnr 395-2009-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§3 Remissvar om ersättningssystem inom socialpsykiatrin

Beslut

Stadsdelsnämnden hänvisar till förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Kommunfullmäktige har den 26 maj 2008 beslutat att valfrihet ska införas inom socialpsykiatrin avseende boenden med särskild service, stödboende, boendestöd, sysselsättning samt cirkelverksamhet från och med den 1 januari 2010. Förslaget innebär att en ny ersättningsmodell införs. Förslaget innebär inte någon förändring av nuvarande resursfördelningssystem till stadsdelsnämndernas individ- och familjeomsorg.

Förvaltningen anser att förslaget till ny ersättningsmodell inom socialpsykiatrin är väl genomarbetat. Förvaltningens socialpsykiatri är i dagsläget en anslagsfinansierad verksamhet vilket gör det mycket svårt att bedöma hur de föreslagna ersättningsnivåerna relaterar till de nuvarande utförarkostnaderna. Förslaget innebär att alla utförare får samma ersättning och att brukarna fritt ska kunna välja utförarverksamhet. Konsekvensen av detta kan bli att det för vissa utförare blir en höjning och för vissa en minskning av ersättningen jämfört med idag och det kan komma att krävas en anpassningsperiod för förvaltningens verksamheter till de nya nivåerna. Budgeten för utförarenheterna kan komma att variera mer över året vilket kan komma att medföra svårigheter när det gäller personalplaneringen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 30 juli 2009.

Dnr 373-2009-006

forts.


forts. § 3

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M+KD att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+MP+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M+KD:s förslag.

Reservation

Vice ordföranden Ornina Younan (S), ledamöterna Jonas Ljungstedt (V), Eva Andersson (S), Rune Olofsson (S), tjänstgörande ersättarna Anna Jonazon (S) och Tomas Beer (MP) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag:

Förslag till beslut

Remissen om ersättningssystem inom socialpsykiatrin avstyrks.

Därutöver vill vi framföra följande.


Vi avstyrker förslaget till pengsystem inom socialpsykiatrin eftersom det riskerar att direkt motverka kärnan i socialpsykiatrins uppdrag att stödja individen i återhämtningsprocessen. Enskildas möjlighet att påverka och välja insatser ska vara en självklar rättighet inom vår gemensamma välfärd med allmännyttigt ändamål och inte reduceras till en del av ett marknadssystem med vinst som huvudsaklig drivkraft.

Dessutom innehåller pengsystemet inga lösningar på de allvarliga problemen med att hälften av målgruppen saknar sysselsättning och att nya lägenheter behövs för att tillgodoses behoven åren 2009-2012. Den rådande bristsituationen är det främsta hindret för att öka brukarens möjlighet att påverka boende och sysselsättning.

forts.


forts. § 3

Socialpsykiatrin är en komplex verksamhet för att hjälpa och stödja sköra människor med stort behov av långsiktighet. Pengförslaget är nära förbundet med pågående konkurrensutsättning som är förödande ur brukarperspektiv. Socialpsykiatrin passar sällsynt dåligt för system som bygger på marknadens principer. Verksamheten är oftast inte uppdelad i beställare och utförare och samma personal arbetar delvis med olika insatser. Integrerade verksamheter har stora fördelar när det gäller att skapa trygghet och kontinuitet för individen.

Pengsystemet tar inte hänsyn till att kostnaderna är högre i en liten verksamhet än i en stor, vilket påverkar små enheter. Det leder förmodligen till ökad centralisering och längre resvägar som ger ökade svårigheter för brukare som inte kan åka kommunalt.

Det är oacceptabelt att förslaget innebär så låga nivåer att det kan bli svårt att driva små gruppbostäder med brukare som har stora omvårdnadsbehov, konsekvenserna kan bli att fler måste bo på HVB-hem, långt från sociala sammanhang och med ökade kostnader för staden. Inte ens idag har alla som bor på HVB-hem en plan för att flytta hem. Att införa ett pengsystem som riskerar att öka antalet personer på HVB-hem skulle vara ett haveri för en human socialpolitik.

Förslaget innebär också att den enskilde endast får tre dagar på sig för att tacka ja eller nej, vilket kan vara alldeles för kort tid för personer som har varit sjuka länge. När den enskilde har sagt ja har hon eller han endast en vecka på sig att komma igång med sysselsättningen. Inom socialpsykiatrin fungerar det inte med absoluta tidsfrister. Erbjudande om plats måste anpassas till människors varierande förutsättningar, annars riskerar ännu flera att slås ut.”

Särskilt uttalande

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) framlade gemensamt för FP+M+KD särskilt uttalande enligt följande:

forts.


forts. § 3

Särskilt uttalande

Det är glädjande att valfrihet inom socialpsykiatrin nu införs. En efterlängtad och efterfrågad reform. När nytt ersättningssystem genomförs är det viktigt med noggrann uppföljning av ersättningsnivåerna.

Cirkelverksamheten är en liten del i systemet men bör särskilt följas upp. Verksamheten är väl etablerad inom socialpsykiatrin och fyller en viktig funktion till en förhållandevis låg kostnad.”

______________________

§4 Remissvar om SL:s förslag till trafikändringar 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen har inbjudits av SL att komma med synpunkter på de trafikändringar som föreslås träda ikraft i augusti 2010. Stadsdelsförvaltningen anser att de åtgärder som minskar trängseln i lokaltrafiken ska prioriteras i första hand. Till detta har önskemålen från förra årets remissrunda aktualiserats tillsammans med ytterligare sex punkter för att öka servicen vad gäller säkerhet och tillgänglighet för stadsdelens boende, företagare och besökare.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 29 juni 2009.

Dnr 358-2009-006

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M+KD att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+MP+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M+KD:s förslag.

Reservation

Vice ordföranden Ornina Younan (S), ledamöterna Jonas Ljungstedt (V), Eva Andersson (S), Rune Olofsson (S), tjänstgörande ersättarna Anna Jonazon (S) och Tomas Beer (MP) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag:

forts.


forts. § 4

Förslag till beslut

Att delvis godkänna förvaltningen förslag till remissvar

Att därutöver anföra följande.


Vi anser att förvaltningens svar på remissen är positiv och ambitiös. Det är bra med utökad turtäthet på busslinjen 179 och att man kör med långa t-banetåg på blå linjen även mitt på dagen, Bussarna (och i viss mån tunnelbanan) har väckt kritik för att vara för dåligt anpassade till funktionshindrade och äldre personer. Handikapprådets och pensionärsrådets kritik bör tas på allvar. Det är särskilt positivt att förvaltningen tar upp handikapprådets synpunkter om bussar som inte tycks vara anpassade för personer med rörelsehinder utan rullstol och att förvaltningen begär att dessa bussar anpassas för deras behov eller byts ut snarast. En busslinje som tar personer med rörelsehinder är en nödvändig del av ett tillgängligt Stockholm. En sådan busslinje kan tillgodose de funktionshindrades behov som ett komplement till kollektivtrafiken. Vi i miljöpartiet de gröna ställer oss bakom förvaltningens önskemål om behovet av att rusta upp bussterminalen i Akalla och i Kista i form av belysning och vindskydd. Vi tycker också att en ny bussförbindelse ska bli av från Rinkeby till Jakobsberg, och att en förlängning av T-banans blåa linje till Barkarby bör kunna utredas. Vi skulle också vilja lyfta frågan om huruvida det finns ett behov av en förlängning av buss 514 som skulle kunna bli en ytterligare länk mellan Vällingby och Sollentuna. Det är viktigt att i största möjliga mån inte införa totalstopp i buss- eller tunnelbanetrafik i händelse av oroligheter som fallet i Rinkebys T-bana eller bussarna i Tensta. Detta kan uppfattas som kollektiva bestraffningar. För att undvika hinder för tunnelbaneresenärer och för att upprätthålla förtroendet för SL:s kommunikationer behövs ett samarbete mellan Stadsdelsnämnden, polisen, SL, Lugna Gatan, ideella föreningar, församlingar. Dessa aktörer kan hitta lösningar för att förbättra situationen.

forts.


forts. § 4

Förhoppningsvis kan kanske Järva-andan bli ett steg i den riktningen. Den tvärbana som nu ska dras från Alvik via Kista och till Sollentuna välkomnar vi. I väntan på denna utbyggnad kan SL med fördel införa busstrafik i motsvarande sträckning. På så sätt kan man redan innan införandet av tvärbanan ha verkat för ett stort resandeunderlag på den sträckan. Vi vill betona att det är mycket viktigt att Kistahöjden och Kista Gård försörjs med bra och tillräckligt täta busslinjer. En ringbuss kan vara lösningen. Man kan också möjligen använda mindre bussar för att gå in i området om det är problem med större bussar.

Det borde kunna bli enklare att ta sig till Veddesta och därifrån. Detta eftersom många åker dit för att handla eller för att arbeta. En cirkellinje Kista /Akalla / Barkarby / Veddesta / Hjulsta / Tensta / Kista kanske är en möjlighet. Att öka antalet busshållplatser i Hjulsta kan vara önskvärt, särskilt som nybyggnation sker i området. Det är bra att buss 517 ges ökad turtäthet, möjligen behöver ytterligare förstärkning göras för att möta efterfrågan. Det är olyckligt med zongränsen som går mellan Kistaområdet och Sollentuna. Eftersom många Järvabor behöver ta sig till Sollentuna för ärenden eller myndighetskontakter bör SL se över denna zongräns.

En servicelinje med bussar som även tar personer med rörelsehinder är ett utmärkt komplement till den övriga kollektivtrafiken i stadsdelen. Lämpliga hållplatser är de vändplaner som finns längs de centrala stråken.

Vi anser även att servicebussarna bör utvidgas till att omfatta Sundby, Flysta och andra delar av Solhem än de som omfattas av nuvarande sträckning vid Spånga Station. I dessa områden är de kommunala samfärdsmedlen väldigt bristfälliga.”

______________________

§5 Remissvar om införande av klimatsmarta resvägar på Stockholms vatten

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd avstår från att yttra sig över rubricerade ärenden.

Ärendet

Till nämnden har remitterats ett ärende angående klimatsmarta resvägar på Stockholms vatten. Skribenterna ger ett antal förslag på frågor som staden bör driva i kontakter med SL och dess huvudman landstinget vid diskussioner om kollektivtrafik inom staden och i länet. Bland annat ges ett antal förslag på färjelinjer för person- och godstrafik som bör utvecklas och inlemmas i SL:s trafiksystem. Förvaltningen har med intresse tagit del av remissen men kan konstatera att frågan inte berör verksamheter eller boende annat än på ett sekundärt plan. Med anledning av detta väljer förvaltningen att inte lämna synpunkter på ärendet.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 3 juli 2009.

Dnr 432-2009-006

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M+KD att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+MP+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M+KD:s förslag.

forts.


forts. § 5

Reservation

Vice ordföranden Ornina Younan (S), ledamöterna Jonas Ljungstedt (V), Eva Andersson (S), Rune Olofsson (S), tjänstgörande ersättarna Anna Jonazon (S) och Tomas Beer (MP) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag:

Förslag till beslut

Att tillstyrka motionen.

Att därutöver framföra följande.


Vår stadsdel präglas av stora genomfartsleder för motortrafik. I och med att E18 och Förbifart Stockholm byggs ut kommer den trafiken att öka ytterligare. Därför är det positivt för vår stadsdel att inom Stockholmsregionen också bygga ut andra mer miljövänliga, och för vår lokalbefolkning mer hälsosamma transportsätt.

Vi tycker att det är tråkigt att vår förvaltning har inställningen att inte vilja yttra sig över rubricerade ärenden samtidigt som de har mycket kunskaper som bör komma fram.

Vi anser att det är viktigt att vår förvaltning är med och yttrar sig om det som händer i staden.

Våra medborgare pendlar över hela staden och detta ärende berör vår stadsdel i allra största grad.”

______________________

§6 Vidaredelegering av beslutanderätt i upphandlingsärende rörande gemensam upphandling av bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar bemyndiga stadsdelsdirektör Maria Häggblom att vidaredelegera beslutanderätten gällande förfrågningsunderlag, tilldelningsbeslut och ingående av avtal gällande gemensam upphandling av bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade till förvaltningschefen för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning.

Ärendet

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning har inbjudit samtliga stadsdelsförvaltningar att delta i gemensam upphandling av bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade. Nu gällande avtal löper ut den 30 september 2009. Upphandlingsansvarig i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning åtar sig samordningsansvaret för att genomföra upphandlingen för de nämnder som önskar delta. För genomförandet behöver rätten att besluta om förfrågningsunderlag, tilldelningsbeslut och ingående av avtal vidaredelegeras till förvaltningschefen i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning. För genomförande av upphandlingen bildas en referensgrupp och en arbetsgrupp. De ingående förvaltningarna förväntas medverka genom att utse deltagare till dessa grupper.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 15 juni 2009.

Dnr 399-2009-103

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§7 Förslag till revidering av 2009 års aktivitetsplan för upphandling och konkurrens

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar godkänna föreliggande reviderade aktivitetsplan för upphandling och konkurrens 2009.

Ärendet

Aktivitetsplan för upphandling och konkurrens 2009 för Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning utgjorde en bilaga till ärendet Verksamhetsplan och budget 2009 som behandlades av nämnden den 18 december 2008. Enligt nämndens beslut ska aktivitetsplanen uppdateras efter det att förstudier gjorts gällande en del av de verksamheter som finns med i planen. På sitt sammanträde den 14 maj 2009 behandlade nämnden ett tjänsteutlåtande gällande förstudie av verksamheterna vaktmästeri och städ, reception och växel samt konsumentrådgivning. Aktivitetsplanen har nu reviderats, dels utifrån stadsdelsnämndens beslut 14 maj 2009 beträffande de verksamheter för vilka förstudier genomförts, dels utifrån andra förändringar som gjorts och förvaltningens bedömning av vilka upphandlingar som kommer att kunna genomföras under 2009.

Nämnden bordlade ärendet den 11 juni 2009.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 9 juni 2009.

Dnr 356-2009-099

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M+KD att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+MP+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

forts.


forts. § 7

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M+KD:s förslag.

Reservation

Vice ordföranden Ornina Younan (S), ledamöterna Jonas Ljungstedt (V), Eva Andersson (S), Rune Olofsson (S), tjänstgörande ersättarna Anna Jonazon (S) och Tomas Beer (MP) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag:

Förslag till beslut

Att avslå förvaltningen förslag till beslut

Att därutöver anföra följande.

Den här aktivitetsplanen är bättre än den gamla eftersom fler upphandlingsärenden senareläggs. Men vi motsätter oss att överhuvudtaget ha en så kallad aktivitetsplan som innebär en systematisk konkurrensutsättning och utförsäljning av så gott som all kommunal verksamhet.”

______________________

§8 Ansökan om utvecklingsmedel i syfte att stärka och utveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Beslut

Stadsdelsnämnden ansöker om utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen i Stockholms län med 2 miljoner kronor i för att vidareutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor.

Ärendet

Kvinnofrid är prioriterat i Spånga-Tensta. Stadsdelens kvinnofridsarbete är organiserat i form av nätverk, med representanter från varje verksamhetsområde. Nätverket ska erbjuda våldsutsatta kvinnor professionella hjälpinsatser som svarar mot deras behov. Stödinsatser ska rikta sig till kvinnorna, barnen och männen utifrån en helhetssyn för att på effektivast och snabbast möjliga sätt skapa en trygg situation för kvinnorna och barnen.

En probleminventering har gjorts inom ramen för kvinnofridsnätverket och tre utvecklingsområden har identifieras. Det första är att kunna erbjuda lösning från en osäker boendesituation till ett permanent boende. Vidare att erbjuda telefonrådgivning via familjerättens jourtelefon som läggs ut på stadsdelens hemsida. Det tredje utvecklingsområdet är arbetet med våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem eller psykiska funktionshinder vilket innebär att kunna ge lämpliga individuella stödinsatser.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 3 augusti 2009.

Dnr 402-2009-504

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§9 Studieresa till Australien, Brisbane

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att bevilja bitr föreståndare och utredare Marianne Andersson att i tjänsten delta en av fyra veckor i ett program anordnat av Council of International Fellowship Australia, CIF, under tiden 11 september 2009 – 17 september 2009.

Ärendet

Council of International Fellowship Australia, CIF, anordnar ett program för socialarbetare från hela världen att delta under en fyraveckorsperiod fr.o.m. 11 september t.o.m. 7 oktober 2009. Programmet innehåller en vecka gemensam information om Australiens välfärdssystem. Deltagarna sprids sedan under två veckor ut till olika praktikplatser för att sedan avsluta med två dagar gemensam utvärdering. Det finns möjlighet att välja praktik utifrån specifika önskemål som socialt arbete med barn och familjer. Utredningshemmet Bromstensgården gör psykosociala utredningar. Verksamheten har tillhört Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning sedan 1992. Det är av stor vikt att varje anställd ges möjlighet till kompetensutveckling. Marianne Andersson har varit anställd vid Bromstensgården sedan maj 2001. Personal som har arbetat länge i verksamheten är i behov av utifrån kommande intryck och kunskaper för att kunna bibehålla sin motivation och få stöd i att inte känna stagnation. Marianne Andersson har ansökt om att få göra sin praktik i en verksamhet med liknande inriktning som Bromstensgården har.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 augusti.

Dnr 472-2009-299

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§10 Slutrapport till Länsstyrelsen om stimulansbidrag till bättre vård och behandling för personer med tungt missbruk

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner slutrapport till Länsstyrelsen.

Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Länsstyrelsen beslutade 2006-10-31om att bevilja 250000 kr till utbildning i strukturerat behandlingsprogram Stopp & Tänk samt 50000 kronor till kompetensutveckling om ADHD-problematik. 2007-11-12 beslutade Länsstyrelsen om att bevilja ytterligare 150000 kronor till fortsatt utbildning i behandlingsprogrammet Stopp & Tänk. Projektet startade 2006-11-01 och avslutades 2009-03-31.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat slutrapporten i ett tjänsteutlåtande daterat den 13 juli 2009.

Dnr 459-2009-504

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§11 Rapport om avslutad gemensam upphandling av drift av verksamhet med personliga ombud

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar lägga föreliggande rapport om avslutad gemensam upphandling av drift av verksamhet med personliga ombud till handlingarna.

Ärendet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen har genomfört en gemensam upphandling av drift av verksamhet med personliga ombud för samtliga stadsdelsförvaltningars, med undantag för Östermalms, räkning. Uppdraget omfattar att tillhandahålla gemensam arbetsledning för de personliga ombuden och vid behov nyrekrytera sådana så att det rekommenderade antalet ärenden per ombud upprätthålls.

Tilldelningsbeslut har fattats 2009-06-16 till förmån för Stockholms stadsmission. Från och med den 1 september 2009 tar Stadsmissionen Stockholm över verksamheten och ska erbjuda de arbetstagare som tillhör verksamheten anställning hos sig på samma villkor som anges i 28 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet och 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 13 augusti 2009.

Dnr 94-2009-103

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§12 Anmälan av inkomna allmänna offentliga skrivelser till nämnden

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.

Ärendet

A) Angående krav om tidsgärns m.m. för anmälan om lex Maria

- dnr 604-411/2009

B) Ändrad markanvisning inom Bromstens industriområde till Bromstenstaden Mark och Exploatering AB

- dnr 399-384/2009

Dnr 3-2009-099

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§13 Protokoll från lokala handikapprådet

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från lokaka handikapprådets sammanträde den 2 juni 2009 anmäldes.

Dnr 65-2009-099

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§14 Protokoll från lokala pensionärsrådet

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från lokaka pensionärsrådets sammanträde den 28 maj 2009 anmäldes.

Dnr 66-2009-099

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§15 Protokoll från lokala brottsförebyggande rådet

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från lokaka brottsförebyggande rådets sammanträde den 4 juni 2009 anmäldes.

Dnr 67-2009-099

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§16 Information, kurser och konferenser

Stadsdelsdirekören Maria Häggblom informerade om situationen i stadsdelsområdet under sommaren. De insatser som gjorts inom förvaltningen samt samarbetet med polis och öppna fritidsverksamheten har bidragit till att situationen har varit relativt lugn. Det har varit lite skadegörelse. De 400 sommarjobb som förvaltningen anordnade för ungdomar har fungerat bra. Fältarbetarna ändrade arbetstiden under sommaren till eftermiddagar och kvällar. Projekten Trygg i Tensta och Tensta Against Crime har fungerat bra. Ungdomarna i Tensta Against Crime har arbetat dagtid och patrullerat kvällstid. Även ungdomarna i Trygg i Tensta har patrullerat under kvällarna.

______________________

§17 Nämndens och förvaltningens frågor

- Ledamoten Ole-Jörgen Persson (M) ansåg att det finns anledning att se över sammanträdesformer. Han föreslog att gruppledarna skulle ta med sig denna fråga till respektive partier, ta intryck från andra stadsdelar och återkomma vid nästa gruppledarträff.

- Nämnden gratulerade ersättaren Björn Begner (M) och Kerstin Gustavsson som fick ett stipendium av en somalisk förening innan sommaren.

______________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll med mera

(Bilaga § 17)

§18 Remissvar om tillståndet på Sergels Torg - "ska vi göra nå’t"

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd avstår från att yttra sig över rubricerade ärende.

Ärendet

Förvaltningen har fått ett ärende angående tillståndet på Sergels torg för yttrande. Med anledning av förvaltningens erfarenheter på området välkomnar vi ett utökat erfarenhetsutbyte och samarbete kring dessa frågor med stadens centrala förvaltningar.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 juni 2009.

Dnr 396-2009-006

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M+KD att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+MP+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M+KD:s förslag.

Reservation

Vice ordföranden Ornina Younan (S), ledamöterna Jonas Ljungstedt (V), Eva Andersson (S), Rune Olofsson (S), tjänstgörande ersättarna Anna Jonazon (S) och Tomas Beer (MP) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag:

forts.


forts. § 18

Förslag till beslut

Att tillstyrka motionen.

Att därutöver framföra följande.


Med hänvisning till vad som skrivs i motionen vill vi stödja förslaget att kommunfullmäktige beslutar att ge socialtjänstnämnden i uppdrag att i samverkan med polismyndigheten se över möjligheterna att trappa upp arbetet som riktas till ungdomar på Sergels Torg och återkomma med en åtgärdsplan för hur staden i samverkan med andra ska nå och fånga upp ungdomar som vistas på ”Plattan” och ge dem det stöd och hjälp de har rätt till ensligt socialtjänstlagen.

Vi vill uppmärksamma kommunstyrelsen på det förebyggande arbete riktas till ungdomar som bedrivs i Spånga-Tensta. De problem som vår stadsdel arbetar intensivt med är inte isolerade till stadsadelsområdet utan är gemensamma för hela staden och regionen vilket gör att samarbete och samordning är nödvändig för hela regionen.”

______________________

§19 Remissvar om Slussen; begäran om utredning av förändrad tunnelbanesträckning och motion om alternativa lösningar för Slussenområdet

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd avstår från att yttra sig över rubricerade ärende.

Ärendet

Förvaltningen har fått ett ärende angående Slussens framtida utformning för yttrande. Förvaltningen påpekar att en väl fungerande kollektivtrafik är av central betydelse för stadsdelens invånare då det ofta är det enda alternativet för arbets- och rekreationsresor.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 juni 2009.

Dnr 359-2009-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§20 Remissvar om inrättande av trygghetsboende i Stockholms stad

Beslut

Stadsdelsnämnden hänvisar till förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Trygghetsboende innebär att de boende har tillgång till trygghetslarm, personal som en gemensam resurs för att ordna social samvaro och gemensamma aktiviteter, gemensamhetslokal samt möjlighet till gemensamma måltider. I ärendet föreslås att trygghetsboendena ska rikta sig till personer över 65 år som är folkbokförda i Stockholm stad.

Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget att på sikt ombilda servicehusen till trygghetsboende. Med den erfarenhet som många som arbetat med äldre har finns det dock en del frågetecken kring att göra om alla servicehus till trygghetsboenden. Alltfler pensionärer lever ett aktivt liv åtminstone de första tio åren efter pension och har mycket svårt att tänka sig att flytta till en liten lägenhet.

Åldersgränsen skulle kunna vara något högre än förslaget, exempelvis 70 år. Eftersom det inte kommer att finnas obegränsat av platser och ålder inte ska vara ett förtursskäl så kan det vara motiverat att rikta erbjudandet till personer som är äldre än 65 år.

Det är viktigt att i god tid före ombildande bestämma vilka regler som ska gälla för nuvarande hyresgäster.

I Spånga-Tensta finns två servicehus; Fristad och Tensta. Driften av Fristad servicehus är utlagd på entreprenad. Eftersom avtalet löper ännu några år är det inte aktuellt att ombilda detta servicehus i nuläget. Då Tensta servicehus rymmer mycket annan verksamhet behöver förvaltningen noga utreda frågan om omvandling till trygghetsboende. I dagens läge föreslås därför inget servicehus omvandlas till trygghetsboende inom stadsdelen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 juli 2009.

Dnr 006-413/2009

forts.


forts. § 20

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M+KD att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+MP+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M+KD:s förslag.

Reservation

Vice ordföranden Ornina Younan (S), ledamöterna Jonas Ljungstedt (V), Eva Andersson (S), Rune Olofsson (S), tjänstgörande ersättarna Anna Jonazon (S) och Tomas Beer (MP) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag:

Förslag till beslut

Att delvis godkänna förvaltningen förslag till remissvar

Att därutöver anföra följande.

Äldreboendedelegationen är enig om att den framtida grundstrukturen i äldres boende ska bygga på tre boendeformer: ett anpassat och väl fungerande ordinarie boende (inkl dagens seniorboenden), trygghetsboende med hyresrätt samt vård- och omsorgsboende med heldygnsomsorg. I en sådan struktur ska de nuvarande servicehusen inordnas. Det kan inte göras utan en genomarbetad plan där servicehusens roll definieras och övergången till en ny ordning kan överblickas.

Trots politiska utfästelser är det dominerande problemet idag den svårighet många äldre möter när man söker plats i ett tryggt äldreboende. SLK´s remiss visar inte om och i så fall hur den tänkta omvandlingen av servicehusen kommer att bidra till att möta dagens och morgondagens behov av bostäder för äldre.

forts.


forts. § 20

I kommunstyrelsens remissvar på äldreboendedelegationens slutbetänkande (april 2009) skriver äldreborgarrådet Ewa Samuelsson:

”…Innan servicehus kan omdefinieras och omvandlas krävs noggranna bedömningar av behov och efterfrågan i stadsdelsnämnden och äldreomsorgsregionen men framför allt i hela staden.

…Om Stockholms stad på sikt fullt ut omdefinierar servicehusen enligt äldreboendelegationens förslag och den väntade nya lagstiftningen, måste trygghetsboendena och de kvarvarande servicehusens uppgift och funktion, liksom efterfrågebilden och ekonomin i de olika boendeformerna, noga utvärderas och följas upp innan så sker. …”

Stadsledningskontorets remiss bär inga som helst spår av äldreborgarrådets krav på noggranna bedömningar av behov i stadsdelsnämnd och hela staden innan servicehus omdefinieras och omvandlas, vilket vi finner märkligt. Den brådska som ärendet speglar saknar rimlig förklaring.

I vår bild av ett trygghetsboende är gemenskapslokalen och personalresursen kommunalt finansierad. Detta för att dels begränsa kostnaden för den enskilde pensionären, men också för att lokal och personal ska kunna vara en resurs för äldre i närområdet. Stadsledningskontoret föreslår att dessa kostnader ska belasta den enskilde äldre, vilket vi tycker är helt fel. Gemensam larmcentral borde vara enhetlig för samtliga i trygghetsboendet.”

______________________

§21 Månadsrapport för juli 2009

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för juli 2009.

Ärendet

Lämnad prognos innebär ett nollresultat och överensstämmer med de prognoser som lämnats under året. Förvaltningen gör bedömningen att kostnaderna ryms inom kommunfullmäktiges beslutade budgetram.

Lämnad prognos är förenad med viss osäkerhet bland annat beroende på rådande lågkonjunktur och effekten på ekonomiskt bistånd som innebär stora utmaningar för stadsdelsnämnden. Detsamma gäller utvecklingen av behoven inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg.

I juliuppföljningen kan konstateras att kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökar jämfört med tidigare analyser. Faktisk kostnad för månaderna juni och juli är högre än vad som tidigare prognostiserats. Kostnaderna för flyktingmottagandet väntas å andra sidan minska i och med att färre flyktingar tas emot. En djupare analys av situationen kommer att genomföras i samband med tertialrapport 2.

Övriga verksamheter väntas hålla eller visa ett visst överskott jämfört med budget.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 12 augusti 2009.

Dnr 26-2009-101

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________