Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-01-26

Sammanträde 2012-01-26

Datum
Klockan
18.00
Plats
Spånga Folkan, Spångavägen 353

Öppet forum, klockan 18.00
Sammanträdet inleds med information om NTA (naturvetenskap, te Läs mer...knik för alla). Förskollärarna Karin Persson Goude och Anna Lena Ringberg informerar nämnden om NTA.
Allmänheten har därefter möjlighet att ställa frågor.

Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

Förhinder anmäls till Ida Malmborg, nämndsekreterare
Telefon: 08-508 03 499
E-post: malmborg.ida.sundback@stockholm.se

1 Val av justerare och dag för justering

Protokollet justeras den 1 februari 2012.
Protokollet från sammanträdet den 2 januari 2012 justerades den 9 januari.

2 Svar på plansamråd om Gläntan IP

Dnr 696-2011-1.5.3.
Förslag till beslut Omedelbar justering
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens förslag som svar på plansamrådet.

3 Svar på motion om att uppkalla en plats och en gata efter Sonja Kovalevsky

Dnr 697-2011-1.5.1.
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

4 Svar på skrivelse från miljöpartiet om medborgarmöten som stärker demokratin genom dialog och uppföljning

Dnr 682-2011-1.1.
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

5 Analys medborgarundersökning 2011

Dnr 504-2011-3.
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd lägger analysen till handlingarna.

6 Organisations- och föreningsutskottets beslut om verksamhetsbidrag för år 2012

Dnr 730-2011-5.
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd lägger beslutet till handlingarna.

8 Brukarundersökning vård- och omsorgsboende 2011

Dnr 743-2011-7.
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd lägger redovisningen till handlingarna.

9 Beslut om stimulansmedel från Socialstyrelsen 2011

Dnr 409-2011-2.1.
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd lägger beslutet till handlingarna.

10 Revissionsrapport Insatser för vuxna med missbruksproblematik

Dnr 725-2011-1.4.
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

11 Brukarundersökning inom området funktionsnedsättning för år 2011

12 Anmälan av inkomna medborgarförslag

Dnr 674-2011-1.2.4.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkomna medborgarförslag och återkomma till nämnden.

13 Lokala pensionärsrådets protokoll 2011

Dnr 16-2011-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollen till handlingarna.

14 Rådet för funktionshindersfrågors protokoll 2011

Dnr 15-2011-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollen till handlingarna.

15 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under december 2011.

Förteckningen finns i pärm på sammanträdet.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.

16 Information, kurser och konferenser

17 Nämndens och förvaltningens frågor

19 Delegation av beslut i ärendegrupper inom stadsdelsnämndens ansvarsområde

Dnr 664-2011-1.1.
Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden uppdrar till stadsdelsdirektören enligt 6 kap 33 § kommunallagen, med de begränsningar som anges i 6 kap 34 § samma lag, att på stadsdelsnämndens vägnar besluta enligt förvaltningens förslag till delegationsordning daterad den 26 januari 2012.

2. Stadsdelsnämnden överlåter enligt 6 kap 37 § kommunallagen åt stadsdelsdirektören att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen att besluta i stället.

3. Stadsdelsnämnden förordnar enligt 10 kap 4 § socialtjänstlagen sociala delegationen att besluta på nämndens vägnar i ärenden enligt kapitel 13.

4. Stadsdelsnämnden förordnar enligt 6 kap 36 § kommunallagen ordföranden att fatta beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas, enligt kapitel 15.

5. Beslut tagna med delegation ska anmälas.

20 Verksamhetsuppföljning av Blå Huset hösten 2011

Dnr 29-2012-1.2
Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning.
2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppgift att inleda ett nytt upphandlingsförfarande.

§1 Val av justerare och dag för justering

Stadsdelsnämnden beslöt att utse ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) och vice ordföranden Ornina Younan (S) att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet ska justeras den 1 februari 2012.

Det anmäldes att protokollet fört vid stadsdelsnämndens sammanträde den 15 december 2011 justerades den 21 december 2011 samt att protokollet fört vid stadsdelsnämndens sammanträde den 2 januari 2012 justerades den 9 januari 2012.

___________________

§2 Svar på plansamråd om Gläntan IP

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar följande svar på plansamrådet.

Stockholms stad växer och enligt prognoser kommer staden ha över 1 miljon invånare 2026.

Antalet barn ökar och inte sedan början på 1940-talet har det fötts så många barn i Stockholms stad som under de senaste åren. Detta är något som också märks tydligt i Gamla Spånga. Många barn och ungdomar utövar olika former av idrottsaktiviteter och det är viktigt att staden planerar för och avsätter mark till detta. Många barn stannar idag dock hellre hemma vid datorn och behöver en organiserad idrottsverksamhet med tanke på hälsan. Samtidigt finns det också barn som hellre ägnar sig åt olika former av spontanidrott. Vår uppgift är att i största möjliga mån försöka förena dessa hänsyn. En plan för upprustning av Gläntans IP är efterfrågad av såväl Spångabor som idrottsföreningarna i vårt område.

Gläntan har i praktiken varit en idrottsplats i över 70 år. Idag bedrivs dock mest olika former av knatteträning mm på Gläntan. På grund av underlaget på Gläntan har planen inte kunnat utnyttjas för fotboll och annan idrottsutövning av skolorna eller av idrottsföreningarna i den utsträckning som svarat mot behovet. I takt med att andra idrottsplatser anlagts, t ex Spånga IP, har Gläntan även etablerats som en spontanidrottsplats för Spångabor. Detta förstärktes också när en ”kulanplan” anlades för ett antal år sedan.

Sedan Gläntans storhetstid som ”idrottsarena” på 40 -60 talet har förutsättningarna för att spela fotboll och kraven på arrangemangen runt omkring förändrats avsevärt. Den organiserade barn- och ungdomsfotbollen kräver konstgräs och många barn och ungdomar skjutsas med bil till och från träningar, tävlingar och matcher eftersom planerna inte finns på gångavstånd.

I dagens läge måste Gläntan betraktas som en förhållandevis liten idrottsplats som ligger inklämd i gammal villabebyggelse. Gläntan kan och kommer aldrig att bli en idrottsplats för de större arrangemangen t.ex. A-lagsmatcher där den senare anlagda Spånga IP istället är betydligt lämpligare.

En del frågor bör utredas närmare, t.ex. gäller detta:

· Redan idag finns stora brister vad beträffar trafiksäkerheten i området främst för gångtrafikanter varav många är barn. Det måste finnas planer för att anlägga trottoarer, bredda vägar och öka trafiksäkerheten. Det bör också noggrannare utredas huruvida antalet parkeringsplatser är tillfyllest

· Det behöver utredas grundligare hur avledningen av vatten kommer att påverka såväl området som närliggande bebyggelse i stort.

· För att erhålla riktvärdet kvällstid för acceptabla bullernivåer krävs egentligen ett 7 meter högt plank något som är orimligt i området. Därför föreslås planket ersättas av en skylt om att idrottsplatsen inte får användas efter kl. 21.

· Upprustning och förändring av Gläntans IP bör ske med varsam hand. Plats bör finnas både för spontanidrott och organiserad junior och knattefotboll. Därför bör endast en konstgräsplan förutom den ”kulanplan” som finns idag anläggas.

· Storleken på verksamhet och hus och placeringen av bodar och klubbhus bör anpassas efter omgivningen och idrottsplatsen storlek samt möjligheten till pulkaåkning bör bevaras.

Det finns ett stort lokalt engagemang och många idéer som omfattar såväl organiserad idrott, spontanidrott och möjlighet till andra aktiviteter. Detta engagemang bör användas för att utveckla Gläntan i samarbete med stadens verksamheter.

Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Idrottsförvaltningens planeringsavdelning inkom 2009-04-15 med en beställning om detaljplaneändring av Gläntans IP (Solhem 12:1). Idrottsförvaltningen tillsammans med Spånga IS Fotboll avser att anlägga en konstgräsfotbollsplan samt uppföra en klubb- och omklädningsbyggnad samt förrådsbyggnad. Marken är idag planlagd för offentlig plats (allmän plats).

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning ser positivt på att initiativ tas för att öka utbudet och användningstiden av idrottsanläggningar i stadsdelen. Förvaltningen har tagit del av synpunkter från boende runt Gläntans IP. De olägenheter som kan uppstå bör beaktas vid genomförandet.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 15 december 2011.

Dnr 696-2011-1.5.3.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) lade gemensamt för FP+M fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+MP+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), ledamöterna Awad Hersi (MP), Jonas Ljungstedt (V), Anna Jonazon (S), Rune Olofsson (S) och Derya Uzel (MP) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

Att avslå förvaltningens förslag

Att Gläntans bollplan även i försättningen ska vara allmän plats

Att anföra följande: Gläntans bollplan är insprängd mitt i bebyggt villaområde, de närmaste villorna ligger mindre än några meter bort med smala vägar och utan gångbanor. Gläntan har också använts för kulturella aktiviteter liksom idrott.

I folkmun kallas området för folkpark. Vi befarar att om förslaget om detaljplaneändring blir verklighet så kommer spontantidrotten att trängas ut, och den ökande trafiken medför märkbara störningar för den närliggande miljön.

Vi tycker att Gläntans bollplan ska rustas upp för att vara en plats för spontanidrott, lagidrott och för kulturella evenemang där alla människor kan mötas. Men det ska inte ske i den graden att det ger negativa effekter för de kringboende. Vårt förslag är att staden hittar en annan alternativ plats för idrottsföreningens behov.

Vi är positiva till att praktisera omvänd planprocess, vilken innehär att berörda medborgare får lämna förslag på hur ett område ska gestaltas när staden bygger nya bostadsområden eller anläggningar.”

__________________

§3 Svar på motion om att uppkalla en plats och en gata efter Sonja Kovalevsky

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Tomas Rudin och Salar Rashid (båda S) föreslår i en motion att en gata och en plats ska uppkallas efter Sonja Kovalesky. Sonja Kovalesky föddes i Ryssland 1850 och dog i Stockholm 1891. Hon var den första kvinnan i Sveriges som blev professor och först i världen som kvinna och professor i matematik.

Förvaltningen ställer sig positiv till att en gata och/eller plats uppkallas efter Sonja Kovalesky men att det sker i samband med nya gator i ett område där det finns en policy att namnen uppkallas efter kända forskare.

Stadens namnpolicy slår fast att vid namnsättning ska historiska hänsyn tas. Fiskartorpsvägen bör vara kvar som en påminnelse om områdets historia.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 2 januari 2012.

Dnr 697-2011-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§4 Svar på skrivelse från miljöpartiet om medborgarmöten som stärker demokratin genom dialog och uppföljning

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendet

Awad Hersi (mp), Derya Usel (mp), Tomas Beer (mp), Stephan Gullberg (mp) föreslår i en skrivelse till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd att nämnden ska utveckla en ny form av samverkan med medborgarna, så kallade medborgarmöten.

I stadsdelsnämndens uppgifter enligt Kommunal Författningssamling för Stockholm, KFS 2010:5, ingår bland annat att stärka den lokala demokratin och delaktigheten i respektive stadsdelsområde. I stadsdelen har initiativ tagits för lokalt engagemang. En del är avslutade andra pågår fortfarande.

Förvaltningen ställer sig positiv till åtgärder som bidrar till att öka medborgarnas engagemang i lokala frågor. En rad verksamheter som Järvadialogen bland andra syftar till ett ökat engagemang. Föreningslivet är en annan viktig faktor. När det gäller det politiska arbetet åvilar det de olika partierna att själva engagera medborgarna i arbetet mellan valen.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 19 december 2011.

Dnr 682-2011-1.1.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Awad Hersi (MP) lade gemensamt för MP+S+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Omröstning begärdes.

Följande voteringsordning fastställdes.

Den som biträder bifall till förvaltningens förslag röstar ja. Den som biträder bifall till MP+S+V:s förslag röstar nej.

Följande ja-röster avgavs: Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP), ledamöterna Ole-Jörgen Persson (M), Christer Grunder (M), Inger Akalla (M), Dennis Wedin (M), Markku Sirviö (M) och Bengt Porseby (FP).

Följande nej-röster avgavs: Vice ordföranden Ornina Younan (S), ledamöterna Awad Hersi (MP), Jonas Ljungstedt (V), Anna Jonazon (S), Rune Olofsson (S) och Derya Uzel (MP).

Förvaltningens förslag till beslut hade därmed bifallits med 7 röster mot 6.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), ledamöterna Awad Hersi (MP), Jonas Ljungstedt (V), Anna Jonazon (S), Rune Olofsson (S) och Derya Uzel (MP) till förmån för eget förslag:

Förslag till beslut

Att stadsdelsnämnden beslutar

att bifalla skrivelsen
att anföra följande: Att underlätta och entusiasmera dialog är ett gott embryo för förstärkt lokal demokrati. Vårt utgångsläge är att medborgarmöten behövs, medborgarna ska inte behöva vänta till vart fjärde år för att kunna påverka utvecklingen i lokalsamhället. Vi ser också ett uttalat behov av ökad interaktion mellan offentliga verksamheter, frivilliga föreningar, näringslivet och trosförsamlingar.

Vi tror att modellen för medborgarmöten ökar interaktionen mellan dessa aktörer. Att hitta ett formaliserat arbetssätt för lokal utveckling där alla aktörer känner att de är en del av en process som leder till fler kreativa och konstruktiva former för diskussioner gör oss bättre rustade för våra samtida utmaningar. Vi föreslår helt enkelt att förvaltningen bidrar till att underlätta och leder den lokala dialogen. Detta är särskilt viktigt när vi i stadsdelen är en del av förnyelseprogrammet för Järvalyftet.

Vi vill ha en lokal dialog som är kontinuerlig och som inte bara hålls några dagar. Förvaltningen skriver i svaret till skrivelsen att medborgarmötena skapar förväntningar som inte kan uppfyllas, då en del frågor hamnar utanför stadsdelsnämndens ansvarsområde. Vi är medvetna om att stadsdelen inte kan lösa alla frågor, men tanken är att, när det finns klara idéer eller behov av en lösning till en viss fråga, stadsdelen kanaliserar frågan till rätt mottagare.”

___________________

§5 Analys medborgarundersökning 2011

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd lägger analysen till handlingarna.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har givit förvaltningen i uppdrag att återkomma med en analys av medborgarundersökningen om stadsmiljö 2011.

Stadsledningskontoret har genomfört en medborgarundersökning för 2011. Undersökningen riktade sig till ett urval av boende i Stockholms stadsdelar, 300 personer i varje stadsdel. Undersökningen gjordes med hjälp av postutskick. Undersökningen genomfördes under veckorna 25-36. De utvalda boende i stadsdelen fick 3 påminnelser att svara på enkäten, varav den sista i vecka 34. Svarsfrekvensen totalt var 52 %. I Spånga-Tensta var svarsfrekvensen 44 %, vilken var den näst lägsta. Lägsta svarsfrekvens hade Rinkeby-Kista.

Förvaltningen föreslår att Spånga-Tensta stadsdelsnämnd lägger analysen till handlingarna.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 22 november 2011.

Dnr 504-2011-3.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) lade gemensamt för FP+M fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Stadens medborgar- och brukarundersökningar fyller en mycket viktig funktion för att utveckla kvaliteten i stadens verksamheter och för att ta reda på vad Stockholms innevånare tycker om förskola, skola, äldreomsorg, städning mm.

Staden använder undersökningarna alltmer som underlag för planering och organisation och det är bra.

En viktig förutsättning är dock att svarsfrekvensen är tillräckligt hög och att inte undersökningen riktar sig till alltför få medborgare. I denna undersökning har 300 personer i varje stadsdel tillfrågats, i Spånga-Tensta har 44 % besvarat enkäten dvs. 127 personer. Det är angeläget att öka svarsfrekvensen och såväl staden som stadsdelsnämnden bör arbeta med att motivera medborgare att svara på undersökningarna. ”

___________________

§6 Organisations- och föreningsutskottets beslut om verksamhetsbidrag för år 2012

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd lägger beslutet till handlingarna.

Ärendet

Organisations- och föreningsutskottet har fattat beslut om fördelningen av verksamhetsbidrag till utomstående organisationer för år 2012.

Dnr 730-2011-5.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§7 Brukarundersökning hemtjänsten 2011.

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd lägger redovisningen till handlingarna.

Ärendet

Stadsledningskontoret har sammantällt en brukarundersökning om kvaliten i hemtjänsten för år 2011.

Dnr 740-2011-7.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§8 Brukarundersökning vård- och omsorgsboende 2011

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd lägger redovisningen till handlingarna.

Ärendet

Stadsledningskontoret har sammanställt en brukarundersökning om kvalitén i vård- och omsorgsboenden för år 2011.

Dnr 743-2011-7.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§9 Beslut om stimulansmedel från Socialstyrelsen 2011

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd lägger beslutet till handlingarna.

Ärendet

Socialstyrelsen har beviljat Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning 330000 kronor i stimulansbidrag för år 2011.

Dnr 409-2011-2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§10 Revissionsrapport Insatser för vuxna med missbruksproblematik

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Revisionskontoret har granskat om stadsdelsnämnderna har ändamålsenliga system och rutiner för att hantera signaler avseende personer som kan behöva stöd och hjälp för missbruksproblematik samt om det finns en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll av de insatser som ges. Granskningen har omfattat de tre stadsdelsnämnderna Bromma, Kungsholmen och Skärholmen. Socialnämnden som bl.a. utarbetar riktlinjer och följer upp stadsdelsnämndernas missbruksverksamhet berörs också av granskningen.

Dnr 725-2011-1.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§11 Brukarundersökning inom området funktionsnedsättning för år 2011

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd lägger redovisningen till handlingarna.

Ärendet

Stadsledningskontoret har sammanställt en brukarundersökning om verksamheter för personer med funktionsnedsättning för år 2011.

Dnr 12-2011-7.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§12 Anmälan av inkomna medborgarförslag

Beslut

Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkomna medborgarförslag och återkomma till nämnden.

Ärendet

Ett medborgarförslag om att slänten mellan radhusområdet på Solhöjden och Spånga IP planmässigt underhålls så att de gamla kulturväxterna och de gamla stenmurarna i området bevaras har inkommit till stadsdelsförvaltningen.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 januari 2012.

Dnr 674-2011-1.2.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§13 Lokala pensionärsrådets protokoll 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollen till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde den 17 november och den 8 december 2011 anmäldes.

Dnr 16-2011-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§14 Rådet för funktionshindersfrågors protokoll 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollen till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från sammanträde den 14 november och från den 5 december 2011 för lokala rådet för funktionshinderfrågor anmäldes.

Dnr 15-2011-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§15 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under december 2011.

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.

Ärendet

Förteckning fanns i pärm på sammanträdet.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§16 Information, kurser och konferenser

Ingen information anmäldes.

___________________

§17 Nämndens och förvaltningens frågor

- Awad Hersi (MP) hade en fråga om det finns någon information om Nordea kommer att öppna upp sin verksamhet igen i Tensta Centrum. Ann-Katrin Åslund (FP) informerade nämnden om att hon varit i kontakt med Nordea om just detta och fått besked om att Nordea planerar att lägga ner sin verksamhet i Tensta.

___________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll med mera.

(Bilaga § 17)

§18 Parkinvesteringar inför 2013 med plan för 2013-2015

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd tillstyrker förvaltningens önskemål om parkinvesteringar för perioden 2013-2015.

Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen får årligen förfrågan från Trafikkontoret att insända önskemål om större parkinvesteringar i stadsdelen. Fem önskemål för perioden 2013-2015 ska redovisas på särskild blankett och förslagen ska numreras i prioriteringsordning.

Vid framtagande av önskemålen har förvaltningen främst prioriterat åtgärder utifrån Järvalyftets intention och de lokala parkplanerna som finns för Spånga och Tensta-Hjulsta.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 januari 2012.

Dnr 11-2012-1.3.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§19 Delegation av beslut i ärendegrupper inom stadsdelsnämndens ansvarsområde

Beslut

Ärendet bordläggs.

Ärendet

Avdelningschefer för respektive verksamhetsområde har framfört önskemål om förändrad nivå på delegat dels för att säkerställa likställighetsprincipen och dels för att säkerställa en rationell ärendehantering. I vissa fall föreslås förändringar med anledning av ändrad lagstiftning m.m. Förvaltningen föreslår nämnden fastställa en reviderad delegationsordning.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 januari 2012.

Dnr 664-2011-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§20 Verksamhetsuppföljning av Blå Huset hösten 2011

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning.

2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppgift att inleda ett nytt upphandlingsförfarande.

Ärendet

Den 13 januari 2012 sade Stadsmissionen upp avtalet avseende driften av Blå huset och Bromstens fritidsgård. Sedan februari 2010 har Stadsmissionen svarat för driften av verksamheten vid Blå huset och Bromstens fritidsgård. Entreprenörstiden har varit förknippad med många svårigheter, framför allt vad avser ledning, bemanning, personalens kompetens och verksamhetsuppfyllelse. Mot den bakgrunden och framför allt kring händelserna under sommaren 2011, har förvaltningen gjort en noggrann uppföljning av avtalet genom en extern utredare. Rapporten visar att Stadsmissionen har gjort stora satsningar och att verksamheten idag svarar upp mot avtalet.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 17 januari 2012.

Dnr 29-2012-1.2

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), Jonas Ljungstedt (V), Anna Jonazon (S) och Rune Olofsson (S) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

Att godkänna förvaltningens redovisning

Att inte inleda nytt upphandlingsförfarande utan istället återta driften i egen regi

Att därutöver anföra följande: För att få ordning, reda och kontinuitet behöver förvaltningen återta ansvaret för driften av Blå huset i egen regi. Vi ska inte upprepa de misstag som hände vid förra upphandlingen.”

___________________