Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-06-14

Sammanträde 2012-06-14

Datum
Klockan
18.00
Plats
Tensta Träff, Hagstråket 13

Öppet forum klockan 18.00
Denna del av sammanträdet inleds med information om förskolans Läs mer...brukarundersökning.
Allmänheten har därefter möjlighet att ställa frågor.

Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

Förhinder anmäls till Ida Malmborg, nämndsekreterare
Telefon: 08-508 03 499
E-post: malmborg.ida.sundback@stockholm.se

1 Val av justerare och dag för justering

Protokollet justeras den 20 juni 2012.
Protokollet från sammanträdet den 24 maj 2012 justerades
den 30 maj 2012.

2 Svar på remiss om motion om gröna skyskrapor

Dnr 124-2012-1.5.3.
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

3 Förslag till organisatorisk placering av heminstruktörer - svar på remiss

Dnr 209-2012-1.5.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lämnar svar på remissen i enlighet med tjänsteutlåtandet.

4 Svar på skrivelse om utomhusbad mellan Rinkeby och Tensta

Dnr 226-2012-3.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

5 Vidaredelegering av beslutanderätt gällande gemensam upphandling av verksamhetssystem för de pedagogiska verksamheterna "Skolplattform 2014"

Dnr 264-2012-2.2.2.
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden beslutar delta i gemensam upphandling av IT-baserade verksamhetssystem för skolformerna förskola, grundskola m.fl. benämnt "Skolplattform 2014",

2. Stadsdelsnämnden ger stadsdelsdirektör Maria Häggblom rätt att vidaredelegera rätten att för nämndens räkning genomföra gemensam upphandling av Skolplattform 2014, innebärande beslut om förfrågningsunderlag, annonsering, utvärdering av anbud, beslut om tilldelning av kontrakt samt undertecknande av ramavtalen, till
utbildningsförvaltningens direktör Thomas Persson,

3. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av paragrafen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Vidaredelegering av beslutanderätt gällande gemensam upphandling av verktyg för kompetensstyrning

Dnr 296-2012-2.2.2.
Förslag till beslut Omedelbar justering
1 Stadsdelsnämnden beslutar delta i gemensam upphandling av
strategiskt ledningsverkyg för personal- och kompetensförsörjning
avseende förskollärare och lärare kallat "Verktyg för
kompetensstyrning".

2 Stadsdelsnämnden ger stadsdirektör Maria Häggblom rätt att
vidaredelegera rätten att för nämndens räkning genomföra
gemensam upphandling av "Verktyg för kompetensstyrning",
innebärande beslut om förfrågningsunderlag, annonsering,
utvärdering av anbud, beslut om tilldelning av kontrakt samt
undertecknande av ramavtal, till utbildningsförvaltningens direktör
Thomas Persson.

3 Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av paragrafen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Anmälan av inkommet medborgarförslag

Dnr 279-2012-1.2.4.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag och återkomma till nämnden.

10 Förskoleundersökning 2012

11 Svar till Remiss om trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016

Dnr 234-2012-1.5.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

12 Förslag till organisatorisk placering av Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) och Medicinsk ansvarig för rehabilitering (MAR)

Dnr 208-2012-1.5.1.
Förslag till beslut
Förvaltningen antar stadsledningskontorets förslag om regional placering av Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) och Medicinsk ansvarig för rehabilitering (MAR).
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Svar på remiss angående motion (2012:20) om jour- och familjehem i kommunal regi

Dnr 183-2012-1.5.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

14 Hjulstagången - godkännande av program och genomförande

Dnr 295-2012-3.1.
Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner program och genomförande av upprustningen av Hjulstagången.

2. Stadsdelsnämnden ger stadsdelsdirektören i uppdrag att fatta beslut i genomförandeskedet inom godkänd budget för projektet.

15 Månadsrapport maj 2012

Dnr 304-2012-1.2.1
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapport för maj 2012.

16 Ansökan om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer till Socialstyrelsen

Dnr 299-2012-1.2.1
Förslag till beslut omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden ansöker om utvecklingsmedel hos Socialstyrelsen med 1,124 mnkr för att implementera metodstöd som utvecklades hos förvaltningen år 2011 med medel från Länsstyrelsen.

2. Stadsdelsnämnden justerade paragrafen omedelbart

17 Svar på remiss om ändrad användning av kontor till skola

Dnr 292-2012-1.5.1
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden avstyrker förslaget till tillfälligt lov att ändra kontor till skola med motivering enligt tjänsteutlåtande.
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (143 kb)

§1 A Val av justerare och dag för justering

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet ska justeras
den 20 juni 2012.

Det anmäldes att protokollet fört vid stadsdelsnämndens sammanträde den 24 maj 2012 justerades den 30 maj 2012.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§1 B Rättelse av protokoll 2012-05-24

Rättelse av protokoll 2012-05-24

§ 21

Nämndens och förvaltningens frågor

- Skrivelse anmäldes av Awad Hersi (MP) m fl. : Redovisning av situationen på förskolan Stormhatten.

- Skrivelse anmäldes av Awad Hersi (MP) m fl.: Att kostnaden för internetuppkoppling inkluderas i normen för försörjningsstöd.

- Skrivelse anmäldes av Awad Hersi (MP): Att inrätta ett ungdomsråd med fokus på ungdomsfrågor i stadsdelen.

Beslut

Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda skrivelserna och återkomma till nämnden.

Information om de faktafel som finns i skrivelsen avseende förskolan Stormhatten lämnades under sammanträdets slutna del.

___________________

§2 Svar på remiss om motion om gröna skyskrapor

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Stadsbyggnads och idrottsroteln önskar svar på om motion av Tomas Rudin (S) om program för gröna skyskrapor i Stockholm. Motionären föreslår att Stockholm ska visa vägen när det gäller att implementera projekt som stimulerar teknikutveckling för miljömässigt byggande. Staden har i Hammarby sjöstad och Djurgårdsstaden visat ambitionen att tillämpa nya tekniker för miljövänligt och energisnålt byggande. I Stockholms miljöprogram 2012 finns ambitionen att byggnader ska vara energisnåla och miljöklassade samt att utsläpp av växthusgaser ska minskas. Förvaltningen anser att ett särskilt program för gröna skyskrapor inte är nödvändigt då staden redan har ambitionen att alla byggnader ska byggas med bästa möjliga tekniker för att minska miljöbelastningen

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 14 maj 2012.

Dnr 124-2012-1.5.3.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§3 Förslag till organisatorisk placering av heminstruktörer – svar på remiss

Beslut

Att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

samt att i övrigt anföra

I pensionärsrådets yttrande framkommer synpunkter som är viktiga att beakta i den fortsatta hanteringen av ärendet. Det handlar såväl om att det är troligt att efterfrågan kommer att öka i takt med att äldre väljer att bo hemma längre trots funktionsnedsättning som att åldergränserna ändras. Vi anser vidare att det krävs fortsatta diskussioner innan den organisatoriska placeringen slås fast. Växthuset i Hässelby-Vällingby ligger i utkanten av den föreslagna regionen och även om huvuddelen av heminstruktörernas arbete beräknas utföras på annan plats så riskerar det att innebära mycket spilltid för resor.

Ärendet

I budget 2011 fick stadsdelsnämnderna i uppdrag att hitta nya samarbetsformer för att bilda kompetenscentrum där områden med få medarbetare och hög grad av specialistkunskap skulle identifieras. Ett av de områdena som definierades som lämpligt var heminstruktörernas. I budget 2012 fick kommunstyrelsen i uppdrag att utreda den organisatoriska placeringen av heminstruktörer, utredningen ska vara klar vid halvårsskiftet 2012 och en eventuell förändring träder i kraft 2013.

Stadsledningskontorets förslag innebär att heminstruktörerna organiseras i tre regioner, detta för att öka samsynen i staden, minska graden av ensamarbete och öka möjligheterna till kollegialt samarbete


Förvaltningen instämmer i att den föreslagna indelningen i regioner kommer att leda till ökad samsyn och likställighet i staden.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 9 maj 2012.

Dnr 209-2012-1.5.1.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) lade gemensamt för FP+M fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Ledamot Awad Hersi (MP) meddelade att MP lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), Jonas Ljungstedt (V), Anna Jonazon (S) och Rune Olofsson (S) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

Att stadsdelsnämnden lämnar följande svar på remissen

Vi vill rikta kritik mot förslaget att göra tre stora regioner av heminstruktörernas områden. Med så stora områden kommer resorna att bli många och långa och tid som skulle kunna ägnas åt brukarna slösas bort på resor. Med mycket stora regioner får heminstruktörerna sämre möjligheter att lära känna sitt verksamhetsfält och brukarna som bor inom det, vilket ger sämre förutsättningar för goda resultat och nöjda brukare.

Vi vill även lyfta fram vikten av att alla brukare ska ha samma möjligheter att få hjälp av god kvalitet oavsett vilken boendeform de har. Det är svårt att förstå varför statsledningskontoret i sin remiss föreslår att brukare i ordinärt boende ska prioriteras framför dem som bor på ett vård- och omsorgsboende. Alla brukare ska ha tillgång till samma hjälp och stöd, det ska inte vara knutet till boendeformen. Heminstruktörernas insatser bör vara likvärdiga i hela staden.

Vi ser positivt på de förbättringar som föreslås i remissen när det gäller åldersgränser och uppdrag att ge service till både syn- och hörselskadade, eftersom det inte råder likvärdighet i staden.

Ensamarbetet har också ökat till följd av en minskning av antalet heminstruktörer. Det är därför nödvändigt att heminstruktörerna får möjlighet till ökat kollegialt samarbete. Det är tänkbart att med de förbättringar som föreslås av åldersgränser och arbetsuppgifter och med ökad information om servicen kan det behöva anställas flera heminstruktörer i staden än idag. Däremot är vi tveksamma om det är nödvändigt med en regionalisering. Även med en lokal organisation bör heminstruktörerna kunna samverka regionalt i likhet med MAS.

Heminstruktörerna bör ges möjlighet till ökat kollegialt samarbete. Heminstruktörernas samlade kunskap och erfarenheter bör även komma all vård- och omsorgspersonal till del genom att ge dem möjligheter att genomföra utbildning och handledning.

Vad vi förstår skulle inte situationen för förvaltningens heminstruktör förändras särskilt mycket med en regionalisering. Vi kan därför inte se några uppenbara fördelar med en regionalisering, annat än att det innebär ytterligare en avlövning av stadsdelsnämnderna.

___________________

§4 Svar på skrivelse om utomhusbad mellan Rinkeby och Tensta

Beslut

Att bifalla förvaltningens förslag till beslut

samt att i övrigt anföra

Frågan om utomhusbad på Järva har diskuterats under många år och är något som vi gärna skulle se förverkligat. Istället för den plats som förordats i skrivelsen anser vi att det ursprungliga förslaget med ett utomhusbad vid Eggey Gård är att föredra av flera anledningar.

Eggeby Gård ligger ute på Järvafältet och mitt emellan stadsdelarna på norra och södra Järva. Den av MP föreslagna platsen används idag i mycket hög utsträckning för spontanidrott och lekar. Ett utomhusbad skulle ta mycket yta och inskränka de möjligheterna.

Ärendet

Miljöpartiet, representerat av Awad Hersi (MP) m.fl. har inkommit med en skrivelse om utomhusbad på gräsytan mellan Rinkeby och Tensta. Förvaltningen ser positivt på initiativ som tas för att förbättra för invånarna i Järva. Vision Järva anger att för att öka tillgängligheten i friområdets mer centrala delar kan ett aktivitetsstråk utvecklas och i samband med det anges olika attraktioner bland annat utomhusbad. Diskussionen om utomhusbad har redan lyfts ett flertal gånger på möten med skilda förvaltningar utan att någon förvaltning eller bolag har kommit med ett konkret förslag. Driftskostnaderna är en stor kostnad för ett utomhusbad och det krävs ett underlag av många som betalar för att besöka badet för att finansiera driften.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 21 maj 2012.

Dnr 226-2012-3.1.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) lade gemensamt för FP+M fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), Jonas Ljungstedt (V), Anna Jonazon (S) och Rune Olofsson (S) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

Att ge i uppdrag åt förvaltningen att med övriga berörda förvaltningar hitta lämplig plats och påskynda planering för utomhusbad i anslutning till vår stadsdel. Att därutöver anföra.

Det är angeläget med utomhusbad vårt område, planer och diskussioner om detta har förts under lång tid. I skrivelsen från Miljöpartiet föreslås området mellan Rinkebydalen och Spångadalen. Under årens lopp har förslag på andra platser också förekommit, bland annat vid Eggeby gård. Vi vill därför ge i uppdrag åt förvaltningen att med övriga berörda förvaltningar hitta lämplig plats och påskynda planering för utomhusbad i anslutning till vår stadsdel.”

Reservation

Reservation anmäldes av ledamöterna Awad Hersi (MP) och Stephan Gullberg (MP) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

att stadsdelsnämnden beslutar

att skrivelsen om utomhusbad mellan Rinkeby och Tensta av Miljöpartiet de gröna tillstyrks. Att därutöver anföra.

Miljöpartiet de gröna är glada åt att stadsförvaltningen i sitt svar ser positivt på initiativ som tas för att förbättra för invånarna i Järva. Men frågan har diskuterats en tid och vi tror inte att invånarna är förtjänta av att frågan om ett utomhusbad dras i långbänk.

Vi ser en snar satsning inom ramen för Järvalyftet för att förverkliga idén om ett utomhusbad i Järva.

Att frågan kan lyftas i de olika förslagen kring Vision Järva är heller ingen garanti för att så sker, och än mindre att det leder till ett genomförande inom en snar framtid. Det är bättre att redan nu våga gå in i diskussioner med andra berörda förvaltningar om hur utomhusbadet mellan Rinkeby och Tensta ska kunna förverkligas, så att vi får fram ett konkret förslag som kan genomföras.

Miljöpartiet föreslår att de berörda stadsdelarna tillsätter en samordningsgrupp för alla intressenter i staden för att förverkliga idén om ett utomhusbad mellan Rinkeby och Tensta. Vi vill se handling utan stora ord utan innehåll. ”

___________________

§5 Vidaredelegering av beslutanderätt gällande gemensam upphandling av verksamhetssystem för de pedagogiska verksamheterna ”Skolplattform 2014”

Beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar delta i gemensam upphandling av IT-baserade verksamhetssystem för skolformerna förskola, grundskola m.fl. benämnt ”Skolplattform 2014”,

2. Stadsdelsnämnden ger stadsdelsdirektör Maria Häggblom rätt att vidaredelegera rätten att för nämndens räkning genomföra gemensam upphandling av Skolplattform 2014, innebärande beslut om förfrågningsunderlag, annonsering, utvärdering av anbud, beslut om tilldelning av kontrakt samt undertecknande av ramavtalen, till
utbildningsförvaltningens direktör Thomas Persson,

3. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av paragrafen.

Ärendet

Ärendet gäller deltagande i gemensam upphandling av IT-baserade verksamhetssystem för skolformerna förskola, grundskola, m.fl. benämnd ”Skolplattform 2014”.

Deltagande i upphandlingen förutsätter att stadsdelsnämnden ger stadsdelsdirektör Maria Häggblom rätt att vidaredelegera rätten att för nämndens räkning genomföra upphandlingen till utbildningsförvaltningens direktör Thomas Persson.

Vidaredelegeringen ska gälla rätt att besluta om förfrågningsunderlag, annonsering, utvärdering av anbud, tilldelning av kontrakt samt rätt att underteckna ramavtalen.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 23 maj 2012.

Dnr 264-2012-2.2.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§6 Vidaredelegering av beslutanderätt gällande gemensam upphandling av verktyg för kompetensstyrning

Beslut

1 Stadsdelsnämnden beslutar delta i gemensam upphandling av
strategiskt ledningsverkyg för personal- och kompetensförsörjning
avseende förskollärare och lärare kallat ”Verktyg för
kompetensstyrning”.

2 Stadsdelsnämnden ger stadsdirektör Maria Häggblom rätt att
vidaredelegera rätten att för nämndens räkning genomföra
gemensam upphandling av ”Verktyg för kompetensstyrning”,
innebärande beslut om förfrågningsunderlag, annonsering,
utvärdering av anbud, beslut om tilldelning av kontrakt samt
undertecknande av ramavtal, till utbildningsförvaltningens direktör
Thomas Persson.

3 Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av paragrafen.

Ärendet

Ärendet gäller deltagande i gemensam upphandling av strategiskt ledningsverktyg för personal- och kompetensförsörjning avseende förskollärare och lärare kallat ”Verktyg för kompetensstyrning”.

Deltagande i upphandlingen förutsätter att stadsdelsnämnden ger stadsdelsdirektör Maria Häggblom rätt att vidaredelegera rätten att för nämndens räkning genomföra upphandlingen till utbildningsförvaltningens direktör Thomas Persson.

Vidaredelegeringen ska gälla rätt att besluta om förfrågningsunderlag, annonsering, utvärdering av anbud, tilldelning av kontrakt samt rätt att underteckna ramavtalen.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 24 maj 2012.

Dnr 296-2012-2.2.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§7 Uppföljning av åtgärdsplanerna avseende 2011 års kvalitetsuppföljning av verksamhet för äldre i egen regi och på entreprenad

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

I samband med att kvalitetsuppföljningarna av verksamheter för äldre presenterades i stadsdelsnämnden i februari 2012 gavs förvaltningen i uppdrag att återkomma med en redovisning av hur verksamheterna åtgärdat eventuella brister. Kvalitetsutveckling är en ständigt pågående process, och arbetet på enheterna fortgår enligt planerna.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från

Dnr 96-2012-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§9 Anmälan av inkommet medborgarförslag

Beslut

Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag och återkomma till nämnden.

Ärendet

Det har inkommit ett medborgarförslag om hastighetsdämpande åtgärder på Båtmans Stens väg i Bromsten.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 24 maj 2012.

Dnr 279-2012-1.2.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§10 Förskoleundersökning 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Stockholm stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens förskolor. Föräldrar till alla barn i förskolan får möjlighet att fylla i en enkät och på så sätt bedöms kvaliteten i verksamheterna. Svaren i 2012 års undersökning samlades in under veckorna 7-14 (februari-april). Undersökningen är en totalundersökning, vilket innebär att samtliga förskolor oavsett regiform (dvs. både fristående och kommunalt drivna). Syftet med undersökningen är att utveckla den pedagogiska kvaliteten i varje enskild förskoleenhet. Sweco Eurofutures stod för genomförande av undersökningen.

Dnr 280-2012-4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§11 Svar till Remiss om trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

Ärendet

Stadsledningskontoret har arbetat fram ett nytt förslag till Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013 - 2016.

Det nya förslaget till säkerhetsprogram vidgar säkerhetsbegreppet genom att tillföra trygghetsaspekten i förslaget.

Förslaget ger en översikt över det ansvar som nämnden förväntas leva upp till inom sitt geografiska ansvarsområde. Programmet är ett viktigt steg för en fortsatt utveckling av det systematiska säkerhetsarbetet i stadsdelen.

Nämnden vill särskilt betona vikten av det förebyggande trygghetsarbetet där det brottsförebyggande arbetet har en viktig roll att främja samverkan med viktiga parter och att förebygga social oro i stadsdelen.

Nämnden understryker vikten av en gemensam termologi samt likartade övningar och utbildningar i staden för att undvika missförstånd i gränsen mellan förvaltningar och bolag.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 maj 2012.

Dnr 234-2012-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamot Awad Hersi (MP) meddelade att MP lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

___________________

§12 Förslag till organisatorisk placering av Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) och Medicinsk ansvarig för rehabilitering (MAR)

Beslut

Stadsdelsnämnden antar stadsledningskontorets förslag om regional placering av Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) och Medicinsk ansvarig för rehabilitering (MAR).

Ärendet

I budget 2011 fick stadsdelsnämnderna i uppdrag att hitta nya samarbetsformer för att bilda kompetenscentrum. Syftet var att inom områden med få medarbetare och med hög grad av specialisering skulle kompetenscentrum medföra ökade kunskaper och möjlighet till metod- och kvalitetsutveckling. Arbetet resulterade i att ett antal områden definierades som lämpliga för detta och ett av dessa var MAS och MAR. Stadsledningskontoret fick i uppdrag att utreda den organisatoriska placeringen av MAS och MAR. Centralisering till en nämnd eller regionalisering. Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning har tagit del av förslaget om organisatorisk placering av MAS och MAR. Förvaltningens bedömning är att stödja stadsledningskontorets förslag om regionalisering av MAS och MAR i fyra regioner. Varje region får själva avgöra vilken stadsdelsnämnd som lämpar sig bäst för att inrymma MAS och MAR i sin organisation.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 14 maj 2012.

Dnr 208-2012-1.5.1.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), Jonas Ljungstedt (V), Anna Jonazon (S) och Rune Olofsson (S) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

Att stadsdelsnämnden lämnar följande svar på remissen

Vi förordar i första hand en lokal placering, varje stadsdelsnämndsområde ska ha tillgång till egen MAS och MAR. Det är viktigt att MAS och MAR har gedigen överblick och insyn inom verksamhetsfältet och god personkännedom både vad gäller medarbetare och brukare. Alldeles oavsett organisatorisk placering är att det av största vikt att det finns tillräckligt många MAS och MAR så att de har möjlighet att arbeta aktivt inom sitt verksamhetsområde utan onödig tidsspillan med långa resor mellan olika verksamheter.

Likvärdighet hur MAS och MAR arbetar ska råda över hela staden. MAS och MAR roller ska vara tydliga och klara och det ska inte råda någon tvekan om vilka befogenheter de har. Vi anser att det är viktigare att tydliggöra rollerna för MAS och MAR än att genomföra en ändrad organisation av funktionerna. Det är mycket viktigt att MAS och MAR ska kunna arbeta självständigt och fristående oavsett vilken organisatorisk placering de båda funktionerna har. MAS och MAR placering i stadsdelsnämndens organisation behöver bli tydligare. Vi anser att de ska arbeta direkt under stadsdelsdirektören. De ska finnas med som föredragande och som resurspersoner i stadsdelsnämnden. MAS och MAR ska alltid kunna rapportera direkt till stadsdelsnämnden.

Vi avstyrker förslaget att flytta MAS och MAR från lokal nivå. En regional placering innebär en centralisering och en avlövning av stadsdelsnämnderna. Därför ställer vi oss negativa till detta.”

Särskilt uttalande

Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Stadsdelsnämnderna har fått uppdraget att hitta nya samarbetsformer för att bilda kompetenscentrum, och ett område som definierats som lämpligt har definierats som

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och Medicinsk ansvarig för rehabilitering (MAR). Det nu liggande förslaget är att bilda fyra regioner och där Spånga-Tensta ingår i Region Västerort, tillsammans med Rinkeby-Kista, Bromma och Hässelby-Vällingby.

Efter att beslut är fattat om ett regionaliserat arbetssätt för MAS och MAR överlämnas genomförandet till stadsdelsnämnderna.

Vi tror att det kan vara bra att i vår region lokalisera MAS och MAR till Spånga-Tensta och ser gärna att nämnd och förvaltning arbetar för detta.”

___________________

§13 Svar på remiss angående motion (2012:20) om jour- och familjehem i kommunal regi

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Inger Stark och Jackie Nylander har skrivit en motion om förslag på att jour- och familjehem ska drivas i kommunal regi. De föreslår att socialnämnden ska bygga upp en kommunal pool med jourfamiljer, att socialförvaltningen erbjuder sina jour- och familjehem utbildning och fortbildning samt att det finns expertis som jour- och familjehemmen kan vända sig till när de har behov av extra hjälp.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 23 maj 2012.

Dnr 183-2012-1.5.1.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), Jonas Ljungstedt (V), Anna Jonazon (S) och Rune Olofsson (S) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

Att stadsdelsnämnden tillstyrker motionen

Att därutöver anföra

Vi menar att det är viktigt att både jour- och familjehem drivs i kommunal regi. Då finns det demokratisk insyn och möjlighet att ställa hemmen till svars om det inte fungerar.

Det är mycket allvarligt när 80 % av jourhemmen drivs i privat regi. Därför vill vi ha en tillräckligt stor kommunal pool med jourfamiljer och även en kommunal pool med familjehem.

___________________

§14 Hjulstagången – godkännande av program och genomförande

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner program och genomförande av upprustningen av Hjulstagången.

2. Stadsdelsnämnden ger stadsdelsdirektören i uppdrag att fatta beslut i genomförandeskedet inom godkänd budget för projektet.

Ärendet

Upprustningen av Hjulstagången är ett av stadsdelens prioriterade parkprojekt som har beviljats centrala investeringsmedel. Under våren 2012 har en åtgärdsplan för upprustning av Hjulstagången tagits fram i samarbete med Einar Mattson Byggnads AB. Den centrala platsen av Hjulstagången ska utvecklas från en hårdgjord ”torgyta” till trygg kvarterspark med en stark identitet och ett brett innehåll av upplevelser och funktioner.

Trafikkontoret i samarbete med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning har haft Medborgardialog i form av ett informationsmöte samt ett samrådsmöte. Det har funnits information på webben där medborgarna haft möjlighet att lämna önskemål och synpunkter om förbättringar med mera. Resultaten från medborgardialogen har utgjort underlag för programmet.

Den totala budgeten för Hjulstagångens upprustning är 3,0 mnkr som kommer att användas för att ta fram programmet, för projektering och upprustning av parken under år 2012.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 23 maj 2012.

Dnr 295-2012-3.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§15 Månadsrapport maj 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapport för maj 2012.

Ärendet

· Arbetet med att förmedla feriearbeten pågår.

· Svarsfrekvensen på brukarundersökningarna inom förskolan har ökat. En projektgrupp har tillsatts inom förvaltningen i syfte att ta fram ett övergripande kvalitetsledningssystem.

· Internkontrollarbeten har påbörjats.

· Arbetet med att sänka sjukfrånvaron fortsätter

· En nyutarbetat medarbetarenkät kommer att genomföras under vecka 36 till 39.

· Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföring. Före resultatöverföring prognostiserar förvaltningen ett budgetöverskott om 1,0 mnkr.

· Ekonomiskt bistånd och flyktingmottagande prognostiserar ett budgetunderskott om 14,0 respektive 0,3 mnkr. Förskolan har en positiv avvikelse om 1,0 mnkr efter resultatöverföring. Omsorgen för personer med funktionsnedsättning har en positiv budgetavvikelse om 5,2 mnkr och äldreomsorg en positiv budgetavvikelse om 2,8 mnkr. Budgetavvikelsen inom individ- och familjeomsorgen är positiv om 4,3 mnkr. Nämnd och administration har en positiv budgetavvikelse om 1,0 mnkr.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 7 juni 2012.

Dnr 304-2012-1.2.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§16 Ansökan om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer till Socialstyrelsen

Beslut

1. Stadsdelsnämnden ansöker om utvecklingsmedel hos Socialstyrelsen med 1,124 mnkr för att implementera metodstöd som utvecklades hos förvaltningen år 2011 med medel från Länsstyrelsen.

2. Stadsdelsnämnden justerade paragrafen omedelbart

Ärendet

Utredningar av barn som utsatts för våld kräver en hög kompetens av handläggarna. De måste ha kunskap att bedöma och säkerställa barnets skydd och samtidigt skapa en samarbetsallians med föräldrarna. Utifrån det ser vi ett behov av att utveckla och strukturera arbetet med utredningar och behandling.

Projektet innebär att implementera metodstödet "Våldsutsatta barn och ungdomar - metodstöd för socialsekreterare i myndighetsutövning" samt också kompetenshöjning hos öppenvården i metoden ”Tryggare barn” och motiverande samtal.

Projektet sker i samarbete med stadsdelsförvaltningen Hägersten-Liljeholmen.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 28 maj 2012.

Dnr 299-2012-1.2.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§17 Svar på remiss om ändrad användning av kontor till skola

Beslut

Förslag till beslut Stadsdelsnämnden avstyrker förslaget till tillfälligt lov att ändra kontor till skola med motivering enligt tjänsteutlåtande.

Ärendet

Stadsbyggnadskontoret önskar svar på en remiss om ändrad användning av kontor till skola på Domnarvgatan 2a i Lunda. Partnerfastigheter NF AB Håkan Bolinder, c/o Fastpartner AB söker om tillfälligt bygglov för att ändra användningen av kontor till skola med anledning av att Mubarak Utbildning & Service AB vill hyra lokalen för skolverksamhet. Förvaltningen vill värna om möjligheten för företag att ha sin verksamhet i stadsdelen. Lunda industriområde är inte en lämplig plats för barn att vistas i. Tunga transporter passerar på vägarna och en stor bilparkering ligger i anslutning till skolan. Stadsdelförvaltningen ser inte att planerna, som de framställs, fungerar i praktiken då parkmark inte får nyttjas till skolgård som det framställts i bygglovsansökan.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 29 maj 2012.

Dnr 292-2012-1.5.1

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamot Awad Hersi (MP) föreslog gemensamt för MP att nämnden skulle återremittera ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden ställde proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Stadsdelsnämnden beslutade att avgöra ärendet idag.

Ordföranden ställde därefter proposition på FP+M:s förslag och fann att nämnden hade beslutat att anta det.

Reservation

Reservation anmäldes av ledamöterna Awad Hersi (MP) och Stephan Gullberg (MP) till förmån för eget förslag:

”Förslag till beslut

Vi yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för ytterligare beredning. Det är främst två aspekter som vi saknar i förvaltningens förslag till beslut och som vi vill se ytterligare belysta innan nämnden fattar beslut i ärendet. Den ena är att det redan finns skolor i Lunda. Hur stämmer deras verksamhet ihop med stadens planer och bestämmelser? På vilka grunder har tillstånd getts för deras verksamhet, och som inte skulle vara applicerbart på ansökan från Mubarak Utbildning & Service AB? Om vi fattar beslut utifrån det förslag som ligger idag utan att ha detta utrett tar vi bl. a. en risk att förslaget omgående kommer att överklagas. Den andra är mer principiell: Hur ska staden medverka till att den som vill starta och driva en skola kan göra detta – det handlar bl.a. om tillgång till lokaler, att bygglov kan ges på aktuellt område etc – och samtidigt inte riskera att hamna i en situation där staden kan beskyllas för att ägna sig åt konkurrensbegränsning för att värna verksamhet i egen regi? ”

___________________

§18 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under maj 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.

Ärendet

Förteckning finns i pärm på sammanträdet.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§19 Information, kurser och konferenser

· Ann-Katrin Åslund (FP) informerade om att årets sommarlovsbroschyr är klar. Broschyren delades ut till alla i nämnden.

___________________

§20 Nämndens och förvaltningens frågor

- Skrivelse anmäldes av Awad Hersi (MP) m fl.: Hur är de ungas situation i Spånga-Tensta?

- Skrivelse anmäldes av Awad Hersi (MP) m fl.: Att stadsdelens sommarjobb ska utvärderas.

· Ornina Younan (S) hade en fråga om hur de pengar som personalen på förskolan betalar för kaffe och fika redovisas. Eva Broström svarade.

· Eva Andersson meddelade att PRO Erland inte har fått sitt bidrag för 2011 års pensionärsföreningsbidrag. Förvaltningen kommer att undersöka saken.

· Awad Hersi (MP) ville få besked om det ekonomiska läget inom ekonomiskt bistånd kommer att föranleda några åtgärder. Maria Häggblom svarade.

Beslut

Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda skrivelserna och återkomma till nämnden.

___________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll med mera.

(Bilaga 2 § 20)

§21 Uppföljning av utförare av bostad med särskild service enligt LSS i kommunal regi 2012

Beslut

1. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att göra en handlingsplan för hur identifierade brister ska åtgärdas.

2. Handlingsplanen ska presenteras för stadsdelsnämnden i oktober 2012.

Ärendet

Stadsdelsnämnden i Spånga-Tensta driver 6 stycken grupp- och servicebostäder som erbjuder stöd och service till vuxna personer med utvecklingsstörning och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som omfattas av lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Stadsdelsförvaltningen har i uppdrag att utföra verksamhetsuppföljning. Syftet med uppföljning är att få kunskap om vilka styrkor, svagheter och angelägna förbättringsområden som finns inom verksamheten.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 maj 2012.

214-2012-1.2.2

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________