Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-03-13

Sammanträde 2014-03-13

Datum
Klockan
18.00
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

Protokollet justeras den 19 mars 2014. Protokollet från sammanträdet den 30 januari 2014 justerades den 5 februari 2014.

2 Remissvar - ändrade riktlinjer för tobaks- och folkölstillsyn samt kontroll av receptfria läkemedel

Dnr 895-2013-1.5.1. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

3 Anmälan av genomförd upphandling av Mark- och parkskötsel 2013, dnr 2.2.1-212/2013

Dnr 212-2013-2.2.1. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden beslutar lägga "Upphandlingsrapport och beslut om tilldelning av kontrakt för mark- och parkskötsel till handlingarna.

4 Ansökan om statsbidrag för verksamheten personligt ombud

Dnr 96-2014-6.
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ansöker, hos Länsstyrelsen i Stockholm, om stadsbidrag för 2014 avseende verksamheten personligt ombud.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

5 Ansökan om medel för fortsatt verksamhet på servicehusen i Spånga-Tensta

Dnr 55-2014-5.4.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beviljar trettiosjutusen (37.000 kr) till samverkansgruppen PRO-SPF för verksamhet inom äldreomsorgen år 2014.

6 Anmäla av medborgarförslag att stoppa försäljningen av fyrverkerier och smällare till privatpersoner

Dnr 1-2014-1.2.4.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om att stoppa försäljning av fyrverkerier och smällare till privatpersoner.

7 Anmälan av medborgarförslag om "Lokal demokrati - medborgare ska bli mer delaktiga i den politiska processen".

Dnr 70-2014-1.2.4.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om lokal demokrati - medborgare ska bli mer delaktiga i den politiska processen.

8 Redovisning av verksamheten med personligt ombud 2013

Dnr 95-2014-1.4.
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens årsredovisning av verksamheten för personligt ombud 2013 och överlämnar den till Länsstyrelsen i Stockholms län.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

9 Kvalitetsgarantier för nämndens verksamheter 2014

Dnr 111-2014-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner enheternas kvalitetsgarantier.

Kvalitetsgarantierna kommer att finnas på sammanträdet i en pärm. Om någon vill ta del av dem tidigare är man välkommen att kontakta nämndsekreteraren.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Brukarundersökning inom äldreomsorgen

Dnr 945-2013-7.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger Brukarundersökning inom äldreomsorgen till handlingarna.

11 Brukarundersökning - personer med funktionsnedsättning

Dnr 946-2013-7.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger Brukarundersökning inom funktionsnedsättning till handlingarna.

12 Enheternas verksamhetsplan 2014

Dnr 109-2014-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner enheternas verksamhetsplaner.

Verksamhetsplanerna kommer att finnas på sammanträdet i en pärm. Om någon vill ta del av dem tidigare är man välkommen att kontakta nämndsekreteraren.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Anmälningsärende avseende ansökan om tillstånd till spel på värdeautomater

14 Inkomna synpunkter och klagomål inom förskolan januari-december 2013

Dnr 105-2014-1.2.3.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att anmälan om inkomna klagomål, synpunkter och beröm inom förskolan för perioden januari-december 2013 läggs till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Lokala brottsförebygganderådets protokoll 2013 och 2014

Dnr 239-2013-1.1. och Dnr 43-2014-1.1
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokoll från den 28 november 2013 och den 24 januari 2014 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Lokala pensionärsrådets protokoll 2013-2014

Dnr 72-2014-1.1 och Dnr 25-2014-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokoll från den 5 december 2013 och den 16 januari 2014 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Protokoll för lokala rådet för funktionshindersfrågor 2013-2014

Dnr 67-2014-1.1 och Dnr 26-2014-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokoll från den 16 december 2013 och den 27 januari 2014 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under januari och februari 2014

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

19 Information, kurser och konferenser

20 Nämndens och förvaltningens frågor

21 Svar på remiss om förslag till strategi för att motverka hemlöshet i Stockholms stad 2014-2019.

Dnr 896-2013-1.5.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

22 Svar på remiss Remiss om fossiloberoende organisation 2030

Dnr 957-2013-1.5.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

23 Svar på skrivelse om redovisning av pilotprojektet sociala insatsgruppen i stadsdelsnämnden.

Dnr 743-2013-1.6.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

24 Svar på skrivelse beträffande ungdomsgård i Hjulsta

Dnr 906-2013-1.1
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

25 Kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar 16-19 år, yttrande över rapport från Stadsrevisionen

Dnr 871-2013-1.1.
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på revisionsrapporten.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

26 Ensamkommande flyktingbarn, yttrande över rapport från Stadsrevisionen

Dnr 922-2013-1.4.
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på revisionsrapporten.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

27 Svar på skrivelse från Miljöpartiet gällande barn i behov av särskilt stöd

Dnr 904-2013-4.4. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lämnar svar på skrivelsen i enighet med tjänsteutlåtandet.

28 Ansökan om bidrag för fortsatt verksamhet med Trygghetsringning

Dnr 71-2014-7. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden beviljar föreningen Spånga Trygghetsringning ett bidrag om trettiosjutusen kronor (37.000 kr) för 2014. Tjugosjutusen kronor (27.000 kr) utbetalas direkt till föreningen och tiotusen kronor (10.000 kr) administreras av förvaltningen och avser telefonikostnader.

30 Svar på skrivelse om akut boende och hemlöshet i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Dnr 905-2013-1.6. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

31 Anmälan av tjänstemannabeslut anmälningskategori B 2014-07-01 - 2014-12-31

Dnr 94-2014-1.1. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger tjänstemannabesluten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

32 Anmälan av medborgarförslag om att förhindra bilkörning på gångvägar kring Spånga IP

Dnr -139-2014-1.2.4 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om att förhindra bilkörning på gångvägar kring Spånga IP.

33 Månadsrapport för februari 2014.

152-2014-1.2.1
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapport för februari 2014.

§1 Val av justerare och dag för justering

§4 Ansökan om statsbidrag för verksamheten personligt ombud

§5 Ansökan om medel för fortsatt verksamhet på servicehusen i Spånga-Tensta

§6 Anmäla av medborgarförslag att stoppa försäljningen av fyrverkerier och smällare till privatpersoner

§7 Anmälan av medborgarförslag om "Lokal demokrati - medborgare ska bli mer delaktiga i den politiska processen".

§8 Redovisning av verksamheten med personligt ombud 2013

§9 Kvalitetsgarantier för nämndens verksamheter 2014

§11 Brukarundersökning - personer med funktionsnedsättning

§12 Enheternas verksamhetsplan 2014

§14 Inkomna synpunkter och klagomål inom förskolan januari-december 2013

§15 Lokala brottsförebygganderådets protokoll 2013 och 2014

§16 Lokala pensionärsrådets protokoll 2013-2014

§17 Protokoll för lokala rådet för funktionshinderfrågor 2013-2014

§18 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under januari och februari 2014

§19 Information, kurser och konferenser

§20 Nämndens och förvaltningens frågor

§21 Svar på remiss om förslag till strategi för att motverka hemlöshet i Stockholms stad 2014-2019.

§25 Kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar 16-19 år, yttrande över rapport från Stadsrevisionen

§26 Ensamkommande flyktingbarn, yttrande över rapport från Stadsrevisionen

§27 Svar på skrivelse från Miljöpartiet gällande barn i behov av särskilt stöd

§31 Anmälan av tjänstemannabeslut anmälningskategori B 2013-07-01 - 2013-12-31

§32 Anmälan av medborgarförslag om att förhindra bilkörning på gångvägar kring Spånga IP