Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-06-11

Sammanträde 2015-06-11

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tensta Träff, Hagstråket 13

Öppet forum kl. 18.00
Denna del av sammanträdet inleds med information från Stockholms Bu Läs mer...siness Region Development. Allmänheten har därefter möjlighet att ställa frågor.

Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

Förhinder anmäls till Anna Birgersson, nämndsekreterare
Telefon: 08-508 03 051
E-post: anna.birgersson@stockholm.se


1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll.
Protokollet justeras den 17 juni 2015.
Protokollet från sammanträdet den 21 maj 2015 justerades
den 27 maj 2015.

2 Svar på motion om tiggeriförbud, ändring av stadens allmänna ordningsföreskrifter

Dnr 1.5.1-268/2015
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på motionen.

3 Svar på remiss om Komplettering avseende ärendeansvar för ensamkommande flyktingbarn

Dnr 1.5.1-264/2015
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

4 Nomineringar av Enheten för ekonomiskt bistånd och Enheten för verksamhets-utveckling till Stockholms stads Kvalitetsutmärkelse 2015

5 Svar på skrivelse om att renovera och måla om Tenstagången

Dnr 1.6-270/2015
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

6 Anmälan av Stockholm stads förskoleundersökning 2015

Dnr 1.6-301/2015
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger förskoleundersöknigen för 2015 till handlingarna.

7 Redovisning av studieresa till Drenthe, Holland

Dnr 1.2.6-279/2015
Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner återrapporteringen av studieresan till Drenthe, Holland.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering i ärendet.

8 Redovisning av projektet om våld i nära relation

Dnr 1.2.6-280/2015
Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av projektet om våld i nära relation.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering i ärendet.

9 Anmälan av beslut om avslut av ärende om klagomål på enheten för ekonomiskt bistånd

Dnr 1.4-636/2014
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Rapport från tillsyn av Bromstensgården

Dnr 1.4-288/2015
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation.

Dnr 1.1-006/2015
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger tjänstemannabesluten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Anmälan av pensionärsrådets protokoll

Dnr 1.1-002/2015
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokoll från den 16 april 2015 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Anmälan av näringslivs rådets protokoll

Dnr 1.1-4/2015
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokoll från den 12 mars 2015 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under maj 2015

Förteckningen finns i pärm på sammanträdet.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

16 Information, nämndens och förvaltningens frågor

17 Svar på remiss gällande ansökan om serveringstillstånd Restaurang Limerick

Dnr 1.5.2-226/2015

Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan om serveringstillstånd till restaurang Limerick som remissvar till Tillståndsenheten på socialförvaltningen.
2. Tjänsteutlåtandet med protokollsutdrag skickas omgående till socialförvaltningens tillståndsenhet.
3. Stadsdelsnämnden beslutar om omdelbar justering.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Upphandling av driften av Fristad servicehus och dagverksamheten Träffen

Dnr 2.2.2-069/2015

Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ger förvaltningen i uppdrag att genomföra en förnyad upphandling av driften av Fristad servicehus och dagverksamheten Träffen, med avsikt att nytt avtal börjar gälla från och med 1 oktober 2016.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av driften av Fristad servicehus och dagverksamheten Träffen.
3. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att teckna entreprenadavtal om driften av Fristad servicehus och dagverksamheten Träffen med den anbudsgivare som bedöms ha det mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till i förfrågningsunderlaget angivna utvärderingskriterier.
4. Stadsdelsnämnden beslutar att inte lägga egenregi anbud för drift av Fristad servicehus och dagverksamheten Träffen.
5. Stadsdelsnämnden beslutar om omdelbar justering.

19 Riktade föreningsbidrag

Dnr 5.4-286/2015, 5.4-287/2015, 5.4-315/2015

Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beviljar bidrag till Syriska föreningen i Stockholm, Internationella Bekantskaper samt Somaliska föräldrar och modersmålsförening enligt följande fördelning:
- Syriska föreningen i Stockholm beviljas ett bidrag på 100 000 kr
- Internationella Bekantskaper beviljas ett bidrag på 10 000 kr
- Somaliska föräldrar och modersmålsförening beviljas ett bidrag på 69 000 kr
2. Föreningarna ska senast 2015-12-31 lämna in en skriftlig dokumentation och utvärdering samt en ekonomisk redovisning.

Bilagorna till ärendet kommer att finnas på sammanträdet i en pärm. Om någon vill ta del av dem tidigare är man välkommen att kontakta nämndsekreteraren.

20 Månadsrapport för maj 2015

Dnr 1.2.1-005/2015
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för maj 2015.

Utsänds i särskild ordning

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Svar på motion om tiggeriförbud, ändring av stadens allmänna ordningsföreskrifter

§5 Svar på skrivelse om att renovera och måla om Tenstagången

§6 Anmälan av Stockholm stads förskoleundersökning 2015

§9 Anmälan av beslut om avslut av ärende om klagomål på enheten för ekonomiskt bistånd

§10 Rapport från tillsyn av Bromstensgården

§11 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation.

§12 Anmälan av pensionärsrådets protokoll

§13 Anmälan av näringslivs rådets protokoll

§14 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under april 2015

§15 Kurser och konferenser

§16 Information, nämndens och förvaltningens frågor

§17 Svar på remiss gällande ansökan om serveringstillstånd restaurang Limerick