Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-08-27

Sammanträde 2015-08-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tensta Träff, Hagstråket 13

Öppet forum18.00
Denna del av sammanträdet inleds med information från stadens hållbarhet Läs mer...schef Paul Alarcon.
Allmänheten har därefter möjlighet att ställa frågor.

Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

Förhinder anmäls till Anna Birgersson, nämndsekreterare
Telefon: 08-508 03 051
E-post: anna.birgersson@stockholm.se


1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll.
Protokollet justeras den 2 september 2015.
Protokollet från sammanträdet den 11 juni 2015 justerades
den 17 juni 2015.

2 Svar på remiss om motion om upprätthållande av ordning och trygghet i stadens offentliga rum

Dnr 1.5.1-272/2015
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

3 Svar på skrivelsen "Vänstermajoritetens svek om sommarjobben i Spånga-Tensta"

Dnr 1.6-319/2015
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

4 Svar på remiss om skrivelse om åtgärder för att förbättra förskollärarsituationen i Stockholm

Dnr 1.5.1-298/2015
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omdelbar justering av ärendet.

5 Svar på remiss om motion om ett breddat utbud av feriejobb

Dnr 1.5.1-350/2015
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

6 Svar på Skrivelse nationaldagsfirande i Spånga-Tensta - För en mer levande stadsdel"

Dnr 1.6-371/2015
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

7 Svar på remiss om betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

Dnr 1.5.1-427/2015
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

8 Svar på remiss om motion om införandet av ett program mot hedersrelaterat våld

Dnr 1.5.1-313/2015
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på motionen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omdelbar justering av ärendet.

9 Nedskrivning av fordran

Dnr 2.1-425/2015
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att nedskriva upptagna fordringar om 587 216 kronor.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Månadsrapport juli 2015

Dnr 1.2.1-005/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för juli 2015.

11 Anmälan av medborgarförslag om fotbollsplan, mopedåkning och ungdomsgäng i Nydalsparken i Tensta

Dnr 1.2.4-338/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om fotbollsplan, mopedåkning och ungdomsgäng i Nydalsparken i Tensta.

12 Anmälan av medborgarförslag om stadsdelens demokratipengar

Dnr 1.2.4-329/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lämnar inte medborgarförslaget för beredning med hänvisning till riktlinjerna.

13 Anmälan av medborgarförslag om lekplats bifrostvägen Solhem

Dnr 1.2.4-322/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lämnar inte medborgarförslaget för beredning med hänvisning till tidigare svar på medborgarförslag, dnr 1.2.4-224/2015

14 Anmälan av medborgarförslag om uppdelning av hundrastgård

Dnr 1.2.4-310/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om uppdelning av hundrasgård.

15 Ansökan om projektmedel för utbildning till ungdomar och föräldrar om radikalisering och terrorism

Dnr 1.2.5-378/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden beslutar om att avslå ansökan från föreningen Svenska Anti-terror och Avhoppare (SATA) avseende projektmedel för utbildning till ungdomar och föräldrar om radikalisering och terrorism.

16 Anmälan av Beviljande av prio-medel

Dnr 2.1-355/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Anmälan av Stockholms stads strategi mot våldsbejakande extremism

Dokid 23117 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger Stockholms stads strategi till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Anmälan av Lägesrapport - Felaktiga utbetalningar

Dokid 23110 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger lägesrapporten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Anmälan av Stödmaterial samverkan skola socialtjänst

Dokid 23296 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Anmälan av Socialtjänstrapport 2014

Dokid 23294 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger socialtjänstrapporten 2014 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Anmälan av Uppföljning av stadens lex Sarah-rapportering

Dokid 23295 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger uppföljningen till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Anmälan av kontorsyttrande, Svar på remiss om samråd för mälardalsbanans utbyggnad mellan Duvbo och Spånga (Bromsten)

Dnr 1.5.3-330/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger kontorsyttrandet till handlingarna.

23 Svar på Skrivelse "strategi mot våldsbejakande extremism"

Dnr 1.6-370/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

24 Reviderade riktlinjer - Föreningsbidrag

Dnr 1.1-89/2015
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden antar de föreslagna riktlinjerna för föreningsbidrag.

25 Anmälan av överenskommelse mellan Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning och kulturförvaltningen om samverkan i Blå Huset

Dnr 1.2.5-420/2015
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Delegation LVM och LVU Socialjouren

Dnr 1.1-460/2015
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden delegerar till nedan nämnda gruppledare och socialsekreterare vid Socialjouren att begära polishandräckning enligt LVM 45 § 1 och 2 st, inom nämndens eget ansvarsområde.
2. Socialnämnden förordnar gruppledaren Sara Ideström vid Socialjouren att begära polishandräckning enligt LVU § 43 1 st 2 p inom nämndens eget ansvarsområde.
3. Omedelbar justering

27 Entledigande som ersättare i Sociala delegationen

Dnr 1.2.5-465/2015
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden beslutar att entlediga ersättaren Naemi Karlsson (M) från sitt uppdrag i Sociala delegationen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Fyllnadsval till Sociala delegationen

Dnr 1.2.5-466/2015
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden beslutar att utse Annika Rosenberg (M) till ersättare i Sociala delegationen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

29 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

Dnr 1.1-006/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger tjänstemannabesluten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

30 Anmälan av protokoll för pensionärsrådet

Dnr 1.1-002/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger protokoll från den 21 maj 2015 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

31 Anmälan av protokoll för brottsförebyggande rådet

Dnr 1.1-003/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger protokoll från den 8 maj 2015 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

32 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under juni-juli 2015

Förteckningen finns i pärm på sammanträdet. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

34 Information, nämndens och förvaltningens frågor

* Margareta Ericson informerar om- incident äldre.

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Svar på remiss om motion om upprätthållande av ordning och trygghet i stadens offentliga rum

§3 Svar på skrivelsen "Vänstermajoritetens svek om sommarjobben i Spånga-Tensta"

§4 Svar på remiss om skrivelse om åtgärder för att förbättra förskollärarsituationen i Stockholm

§5 Svar på remiss om motion om ett breddat utbud av feriejobb

§6 Svar på Skrivelse nationaldagsfirande i Spånga-Tensta - För en mer levande stadsdel"

§7 Svar på remiss om betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

§8 Svar på remiss om motion om införandet av ett program mot hedersrelaterat våld

§9 Nedskrivning av fordran

§11 Anmälan av medborgarförslag om fotbollsplan, mopedåkning och ungdomsgäng i Nydalsparken i Tensta

§15 Ansökan om projektmedel för utbildning till ungdomar och föräldrar om radikalisering och terrorism

§16 Anmälan av Beviljande av prio-medel

§17 Anmälan av Stockholms stads strategi mot våldsbejakande extremism

§18 Anmälan av Lägesrapport - Felaktiga utbetalningar

§19 Anmälan av Stödmaterial samverkan skola socialtjänst

§20 Anmälan av Socialtjänstrapport 2014

§21 Anmälan av Uppföljning av stadens lex Sarah-rapportering

§22 Anmälan av kontorsyttrande, Svar på remiss om samråd för mälardalsbanans utbyggnad mellan Duvbo och Spånga (Bromsten)

§23 Svar på Skrivelse "strategi mot våldsbejakande extremism"

§25 Anmälan av överenskommelse mellan Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning och kulturförvaltningen om samverkan i Blå Huset

§27 Entledigande som ersättare i Sociala delegationen

§28 Fyllnadsval till Sociala delegationen

§29 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

§30 Anmälan av protokoll för pensionärsrådet

§31 Anmälan av protokoll för brottsförebyggande rådet

§32 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under juni-juli 2015

§33 Kurser och konferenser

§34 Information, nämndens och förvaltningens frågor