Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-04-14

Sammanträde 2016-04-14

Datum
Klockan
18:00
Plats
Spånga Folkan, Spånga kyrkväg 353

Sammanträdet inleds kl. 18.00 med öppet forum och information från Therése Jarland utveckl Läs mer...ingschef på organisationen Maskrosbarn som berättar hur de samverkar med socialtjänsten. Därefter är alla välkomna att ställa frågor till stadsdelsnämndens politiker.
Hörselslinga finns i lokalen.

Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

Förhinder anmäls till Anna Birgersson, nämndsekreterare
Telefon: 08-508 03 051
E-post: anna.birgersson@stockholm.se

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och dag för justering.

2 Svar på remiss om motion om att införa svenska med baby

Dnr 1.5.1-135/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

3 Underlag för budget 2017 med inriktning 2018 och 2019

Dnr 1.1-064/2016
Förslag till beslut Omedalbar justering
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:
1. Stadsdelsnämnden godkänner underlag till budget 2017 med inriktning 2018 och 2019 och överlämnar till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering i detta ärende.

4 Månadsrapport mars 2016

Dnr 1.2.1-006/2016

Utsänds i särskild ordning

5 Studieresa till kommunala förskolor i Reggio Emilia i Italien

Dnr 1.1-110/2016
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beviljar pedagoger från förskoleverksamheten i Spånga-Tensta att i tjänsten delta i ett sexdagars seminarium vid Reggio Emilia kommunala förskolor i Italien enligt förvaltningens förslag.

6 Studieresa till Irland efter vinst i kvalitetsutmärkelsen

Dnr 1.1-199/2016
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna deltagande på studieresa till Irland för nedanstående medarbetare från den 7 till 10 juni 2016.
Barbro Ericsson, Ann-Christine Davidsson, Carola Östling, Sofie Franzén, Anne Marie Flood och Cornelia Schroeder.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Uppföljning av riktade föreningsbidrag

Dnr 5.4-286/2015, 5.4-287/2015, 5.4-315/2015
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner redovisningarna från Syriska föreningen i Stockholm, Internationella Bekantskaper och Somaliska föräldrar och modersmålsförening.

Bilagor finns i pärm vid sammanträdet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Rutin för tillämpning av Lex Sarah inom Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Dnr 1.1-185/2016
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till rutin för tillämpningen inom Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

9 Ansökan om bidrag för fortsatt verksamhet med Trygghetsringningen

Dnr 5.4-124/2016
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden beviljar föreningen Spånga-Tensta Trygghetsringning ett bidrag om trettiosju tusen kronor (37 000 kr) för år 2016.
Tjugosju tusen kronor (27 000 kr) utbetalas direkt till föreningen och tiotusen kronor (10 000 kr) administreras av förvaltningen och avser telefonikostnader.
2. Föreningen Spånga-Tensta trygghetsringning ska senast 2016-12-31 lämna in en skriftlig dokumentation med utvärdering av verksamheten samt en redovisning för hur de beviljade medlen använts och hur många personer som deltagit i aktiviteterna.

10 Ansökan om medel för fortsatt verksamhet på servicehusen i Spånga-Tensta

Dnr 5.4-172/2016
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden beviljar fyrtioen tusen kronor (41 000 kr) till samverkansgruppen PRO-SPF för verksamhet inom äldreomsorgen år 2016.
2. Samverkansgruppen PRO-SPF ska senast 2016-12-31 lämna in en skriftlig dokumentation med utvärdering av verksamheten samt en redovisning för hur de beviljade medlen använts.

11 Yttrande på rapport från stadsrevisionen om Idrott, kultur och mångfald - barn och ungdomar

Dnr 1.4-148/2016
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens yttrande.

12 Svar på skrivelse om att häva avtalet med Samtrans

Dnr 1.6-120/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

14 Anmälan av genomförd upphandling av driften av Fristad servicehus och dagverksamheten Träffen

15 Anmälan av genomförd upphandling av sjuksköterskejour för de boende på Tensta servicehus

Dnr 2.2.2-084/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden beslutar att lägga anmälan om genomförd upphandling av sjuksköterskejour för de boende på Tensta servicehus till handlingarna.

17 Funktionshinderinspektörers årsrapport 2015

Dnr 1.6-145/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

Dnr 1.1-007/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger tjänstemannabesluten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

Dnr 1.1-002/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger protokoll från den 9 februari 2016 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Protokoll från pensionärsrådet

Dnr 1.1-003/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger protokoll från den 8 februari 2016 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Protokoll för civila rådet

Dnr 1.1-001/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger protokoll från den 23 februari 2016 till handlingarna.

22 Protokoll från näringslivsrådet

Dnr 1.1-011/2016 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger protokoll från den 19 februari 2016 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under mars 2016

(Handlingar finns i pärm vid sammanträdet) Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

25 Information, nämndens och förvaltningens frågor

§1 Val av justerare och dag för justering

§4 Månadsrapport mars 2016

§6 Studieresa till Irland efter vinst i kvalitetsutmärkelsen

§7 Uppföljning av riktade föreningsbidrag

§9 Ansökan om bidrag för fortsatt verksamhet med Trygghetsringningen

§10 Ansökan om medel för fortsatt verksamhet på servicehusen i Spånga-Tensta

§11 Yttrande på rapport från stadsrevisionen om Idrott, kultur och mångfald - barn och ungdomar

§17 Funktionshinderinspektörers årsrapport 2015

§18 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

§19 Protokoll från rådet för funktionshinderrådets

§20 Protokoll från pensionärsrådet

§22 Protokoll från näringslivsrådet

§23 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under mars 2016

§24 Kurser och konferenser

§25 Information, nämndens och förvaltningens frågor