Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-11-17

Sammanträde 2016-11-17

Datum
Klockan
18:00
Plats
Spånga Folkan, Spånga kyrkväg 353

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och dag för justering. (23 november).

2 Svar på remiss om Förslag till program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2020

Dnr 1.5.1-582/2016
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar justering.

3 Svar på remiss om motion om trygghetsinventering om stadens fysiska miljö

Dnr 1.5.1-576/2016
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

4 Svar på remiss om motion om hälsofrämjande insatser för äldre

Dnr 1.5.1-571/2016
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

5 Månadsrapport oktober 2016

Dnr 1.2.1-006/2016
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner månadsrapporten för oktober 2016.

6 Etablerande av en Tech-gård i Spånga-Tensta

Dnr: 1.1-657/2016
Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta Stadsdelsnämnd beslutar att utreda förutsättningarna för att vara projektägare för att etablera en Tech-gård i Spånga-Tensta,
2. Spånga-Tensta Stadsdelsnämnd beslutar att stadsdelsförvaltningen ska fungera som kravställare till förslag på it-inriktad och högteknologisk ungdomsgård i Järva, Tech-gården i samarbete med Digital demo Stockholm,
3. Spånga -Tensta Stadsdelsnämnd beslutar att teckna hyresavtal med fastighetsägaren Åke Sundvall AB avseende lokal för Tech-gård i Tensta Torn.

7 Ansökan från Tensta City IK om ekonomiskt stöd

Dnr 5.4-605/2016 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att avslå ansökan om ekonomiskt stöd till Tensta City IK och hänvisar till föreningens ansökan om föreningsbidrag.

8 Sammanträdestider 2017

Dnr 1.1-636/2016 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att nämnden ska sammaträda följande datum, tider och plats 2017: Dag Datum/tid Plats Måndagen den 2 januari kl. 09.00 Fagerstagatan 15 Torsdagen den 2 februari kl. 18.00 Spånga Folkan Torsdagen den 30 mars kl. 18.00 Tensta Träff Torsdagen den 20 april kl. 18.00 Spånga Folkan Tisdagen den 16 maj kl. 18.00 Tensta Träff Torsdagen den 15 juni kl. 18.00 Spånga Folkan Torsdagen den 24 augusti kl. 18.00 Tensta Träff Torsdagen den 21 september kl. 18.00 Spånga Folkan Torsdagen den 26 oktober kl. 18.00 Tensta Träff Torsdagen den 23 november kl. 18.00 Spånga Folkan Torsdagen den 14 december kl. 18.00 Tensta Träff
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Stockholms stads medborgarundersökning 2016, Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Dnr 1.6-664/2016 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga medborgarundersökningen för 2016 till handlingarna.

10 Anmälan av rapporter från miljöförvaltningen- Återintroduktion av större vattensalamander i Kyrksjölöten och Inventering epifytiska mossor och lavar i Stockholms stad 2015

Dnr 1.6-585/2016 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga rapporterna Återintroduktion av större vattensalamander i Kyrksjölöten och Inventering epifytiska mossor och lavar i Stockholms stad 2015 till handlingarna.

11 Anmälan av brukarundersökning för funktionsnedsättning 2016

Dnr 1.6-586/2016 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga brukarundersökningen för funktionsnedsättning 2016 till handlingarna. Brukarundersökningarna finns i pärm på sammanträdet

12 Anmälan av brukarundersökning för äldreomsorgen 2016

13 System för internkontroll, Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Dnr 1.2.1-658/2016 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att godkänna reviderat system för internkontroll för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

14 Fyllnadsval till Spånga-Tensta stadsdelsnämnds funktionshinderråd

Dnr 1.2.5-637/2016 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att utse Ulf Nilsson från DHR (Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet-Stockholm) till ledamot i Spånga-Tensta stadsdelsnämnds funktionshinderråd för perioden 2016-2018.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Svar på medborgarförslag om bidrag till Spånga Medborgarhusförening

Dnr 1.2.4-494/2016 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att avslå på medborgarförslaget om bidrag till Spånga medborgarhusförening.

16 Svar på medborgarförslag om webbsända nämndsammanträden

Dnr 1.2.4-76/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att uppdra till stadsdelsförvaltningen att närmare undersöka vilka begränsningar som den nya EU-förordningen om dataskydd, som börjar gälla i maj 2018, medför för webbsändningar av nämndsammanträde.

17 Svar på medborgarförslag om bättre svar och återkoppling från förvaltning och nämnd

Dnr 1.2.4-415/2016 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna tjänsteutlåtandet som svar på medborgarförslaget.

18 Svar på medborgarförslag om att en skatepark etableras mellan Bromsten och Rinkeby.

Dnr 1.2.4-416/2016 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna tjänsteutlåtandet som svar på medborgarförslaget.

19 Anmälan av medborgarförslag om att föreningar ska göra muntliga anförande

Dnr 1.2.4-562/2016 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om att föreningar ska göra muntliga anföranden.

20 Anmälan av medborgarförslag om att fälla träd för mer ljusinsläpp

Dnr 1.2.4-614/2016 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om att fälla träd för mer ljusinsläpp.

21 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

Dnr 1.1-7/2016 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd lägger tjänstemannabesluten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Anmälan av protokoll för civila rådet

Dnr 1.1-1/2016 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd lägger protokoll från den 18 oktober 2016 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Anmälan av protokoll för pensionärsrådet

Dnr 1.1-3/2016 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd lägger protokoll från den 29 augusti 2016 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Dnr 1.1-68/2016 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd lägger protokoll från den 13 september 2016 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under oktober 2016

(Handlingar finns i pärm vid sammanträdet) Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

27 Information, nämndens och förvaltningens frågor

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Svar på remiss om Förslag till program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2020

§8 Sammanträdestider 2017

§9 Stockholms stads medborgarundersökning 2016, Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

§10 Anmälan av rapporter från miljöförvaltningen- Återintroduktion av större vattensalamander i Kyrksjölöten och Inventering epifytiska mossor och lavar i Stockholms stad 2015

§14 Fyllnadsval till Spånga-Tensta stadsdelsnämnds funktionshinderråd

§15 Svar på medborgarförslag om bidrag till Spånga Medborgarhusförening

§17 Svar på medborgarförslag om bättre svar och återkoppling från förvaltning och nämnd

§18 Svar på medborgarförslag om att en skatepark etableras mellan Bromsten och Rinkeby.

§21 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

§22 Anmälan av protokoll för civila rådet

§23 Anmälan av protokoll för pensionärsrådet

§24 Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

§25 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under oktober 2016

§26 Kurser och konferenser

§27 Information, nämndens och förvaltningens frågor