Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-04-20

Sammanträde 2017-04-20

Datum
Klockan
18:00
Plats
Spånga Folkan, Spångavägen 353

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och val av justerare

2 Svar på remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18)

Dnr 1.5.1-205/2017
Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar justering.

3 Utvärdering av Järva Rent Och Snyggt

Dnr 1.2.6-173/2017
Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att godkänna rapporten och lägger den till handlingarna,
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att uppdra till stadsdelsförvaltningen att till nämnden redovisa ett förslag för verksamheten föreningsstäd för år 2018.

4 Rapport utvärdering av Civila Rådet

Dnr 1.1-039/2017
Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga rapporten till handlingarna,
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att civila rådet ska upphöra,
3. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att uppdra till stadsdelsförvaltningen att under hösten 2017 genomföra en nätverksträff med intresserade föreningar och idéburna organisationer i syfte att gemensamt utarbeta tydliga syften och mål för framtida nätverksträffar,
4. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att resultatet av nätverksträffen ska presenteras för stadsdelsnämnden.

5 Återrapportering föreningsstöd 2010 till 2016

Dnr 5.4-690/2016
Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att godkänna återrapporten och lägger den till handlingarna,
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att uppdra till stadsdelsförvaltning att utarbeta förslag till revidera riktlinjerna för föreningsbidrag.

6 Miljöhandlingsplan 2016-2019

Dnr 1.1-750/2016
Dnr 1.1-750/2016
Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta Stadsdelsförvaltning beslutar att anta Miljöhandlingsplan 2017-2019,
2. Spånga-Tensta Stadsdelsförvaltning beslutar att uppdra till Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning att revidera miljöhandlingsplanen årligen i samband med verksamhetsplanen,
3. Spånga-Tensta Stadsdelsförvaltning beslutar att ge stadsdelsdirektören i uppdrag att vid behov flytta ansvaret för en aktivitet från en avdelning till annan inom Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning.

7 Månadsrapport i april 2017

Dnr 1.2.1-123/2017
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att godkänna månadsrapporten.

8 Anmälan av delrapport från Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm

Dnr 1.6-180/2017
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga delrapporten till handlingarna.

9 Utökad nattvandring 2017

Dnr 1.1-171/2017
Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att godkänna förvaltningens förslag till utökad nattvandring för 2017 till en kostnad av högst 290 000 kronor,
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att godkänna rutiner för ersättning till föreningar som genomför nattvandring

10 Anmälningsärende avseende revisionsplan 2017

Dnr 1.4-160/2017
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga revisionsplanen för 2017 till handlingarna.

11 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Dnr 1.1-200/2017
Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att delegera till nedan namngivna gruppledare och socialsekreterare vid Socialjouren rätt att enligt 45 § 1 st, p 1 och 2 LVM, inom nämndens ansvarsområde, begära handräckning av Polismyndighet och, i särskilda fall, Kriminalvård.
2. Nämnden förordnar nedan namngivna gruppledare och socialsekreterare vid Socialjouren med rätt att enligt 43 § 1 st 2 p LVU, inom nämndens ansvarsområde, begära handräckning av Polismyndighet och, i särskilda fall, Kriminalvård.
3. Nämndens tidigare delegeringar till och förordnanden av tjänstepersoner vid Socialjouren upphör att gälla.
4. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd justerar paragrafen omedelbart.

12 Svar på yttrande om granskning av samverkan i missbruks- och beroendevården

Dnr 1.4-161/2017
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på yttrandet till stadsrevisionen.

13 Utseende av firmatecknare för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Dnr 1.1-319/2017
Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att Christina Heglert upphör att vara firmatecknare och utanordnare för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att utse stadsdelsdirektör Per Kjellander till utanordnare och firmatecknare för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd. Nämnden beslutar även att Per Kjellander äger utse ett lämpligt antal ställföreträdare som utanordnare,
3. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar justering.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Deltagande i konferens om utbyte av metoder mot ungas arbetslöshet

Dnr 1.1-204/2017
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att en (1) medarbetare från förvaltningen deltar i följande konferenser i Prag; 23 till 24 maj 2017, vår/sommar 2017, och i Prag 2018 inom ramen för EU-projektet Exchange of Good Practice in Work with NEET youth.

15 Studieresa till kommunala förskolor i Reggio Emilia i Italien

Dnr 1.1-127/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att bevilja två pedagoger från förskoleverksamheten i Spånga-Tensta att i tjänsten delta i ett sexdagars seminarium vid Reggio Emilia kommunala förskolor i Italien enligt förvaltningens förslag.

16 Studieresa till Danmark och England inom EU projektet Sverige Bygger Nytt, ett arbermarknadsprojekt för jobb inom byggsektorn

Dnr 1.1-209/2017 Förslag till beslut Spånga Tensta stadsdelsnämnd beslutar att en (1) medarbetare från stadsdelsförvaltningen deltar i följande studieresor; 23 till 24 april 2017 till Danmark och vår/sommar 2017 till England, inom ramen för projektet EU-projektet Sverige Bygger Nytt.

17 Svar på skrivelse om snöröjning och halkbekämpning

Dnr 1.6-756/2016 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lämna tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

18 Svar på skrivelse om regnbågsflaggor i Spånga-Tensta under pride-veckan 2017

Dnr 1.6-103/2017
Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen,
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att flaggning med regnbågsflaggor ska genomföras under Pride-veckan 2017.

19 Svar på skrivelse rörande delegation om beslut av särskilt boende för äldre

Dnr 1.6-100/2017
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

20 Svar på medborgarförslag gällande skolvägsmiljö

Dnr 1.2.4-051/2017
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att avskriva ärendet.

21 Anmälan av medborgarförslag gällande lekplats Fornminnesparken

Dnr 1.2.4-074/2017
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag gällande lekplats fornminnesparken

22 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

Dnr 1.1-125/2017
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga tjänstemannabesluten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

Dnr 1.1-006/2017
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga protokoll från den 7 mars 2017 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under mars 2017

(Handlingar finns i pärm vid sammanträdet)
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

26 Information, nämndens och förvaltningens frågor

§1 Val av justerare och dag för justering

§8 Anmälan av delrapport från Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm

§11 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§13 Utseende av firmatecknare för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

§16 Studieresa till Danmark och England inom EU projektet Sverige Bygger Nytt, ett arbetsmarknadsprojekt för jobb inom byggsektorn

§19 Svar på skrivelse rörande delegation om beslut av särskilt boende för äldre

§22 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

§23 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

§24 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under mars 2017

§25 Kurser och konferenser

§26 Information, nämndens och förvaltningens frågor