Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-06-15

Sammanträde 2017-06-15

Datum
Klockan
18:00
Plats
Spånga Folkan, Spångavägen 353

Sammanträdet inleds kl. 18.00 med öppet forum och information från Glad stad, ekonomisk fö Läs mer...rening om sin verksamhet.
Därefter är alla välkomna att ställa frågor till stadsdelsnämndens politiker.
Hörselslinga finns i lokalen.
Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och val av justerare

2 Svar på remiss om förslag till reviderade riktlinjer för riksfärdtjänst

Dnr. 1.5.1-397/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens svar på remiss angående förslag till reviderade riktlinjer för riksfärdtjänst och överlämnar det till kommunstyrelsen.

3 Svar på remiss om motion inrätta ett trygghetsråd i Stockholm

Dnr. 1.5.1-285/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen till Finansroteln.

4 Svar på remiss om kommunikationsprogram för Stockholms stad år 2017-2022

Dnr. 1.5.1-249/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen om Kommunikationsprogram för Stockholms stad år 2017-2022.

5 Svar på remiss om reviderade riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid i Stockholms stad

Dnr. 1.5.1-454/2017
Förslag till beslut omedelbar justering
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remiss angående reviderade riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid i Stockholm stad.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar justering.

6 Svar på samråd om förslag till detaljplan för fastigheten Astern 2 m. fl. i stadsdelen Solhem

Dnr. 1.5.3-433/2017
Förslag till beslut omedelbar justering
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på samrådet.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar justering.

7 Svar på samråd om förslag till detaljplan för Tenstaterrassen , överdäckning av E18/Hjulstavägen i stadsdelarna Tensta och Hjulsta

8 Månadsrapport

Dnr. 1.2.1-123/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att godkänna månadsrapporten.

9 Inkriktningsbeslut om ny förskola på Bifrostvägen

Dnr. 1.1-347/2017 Förslag till beslut
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Ansökan för bidrag till politikerveckan Järva 10-18 juni 2017

Dnr. 5.2-52/2017
Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att bevilja The Global Village 200 000 kronor i verksamhetsstöd för att arrangera politikerveckan i Järva 10-18 juni 2017, samt
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att The Global Village ska återredovisa hur beviljat bidrag använts.

11 Ansökan om projektmedel SEUKI

Dnr. 5.2-52/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beviljar föreningen SEUKI 50 000 kronor i bidrag för att arrangera en kulturfestival för ungdomar i samband med deras fotbollsturnering den 17-30 juli 2017.

12 Nämndsammanträde på annan plats i stadsdelsområdet

Dnr. 1.1-745/2016 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Revidering av delegationsordning

Dnr 1.1-503/2017 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden godkänner revidering av delegationsordningen i enlighet med tjänsteutlåtandet.

14 Rutin för synpunkter och klagomål

Dnr. 1.1-264/2016 Förslag till beslut Spånga- Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga rutinen till handlingarna.

15 Revisionarapport Tensta Marknad 2016

Dnr. 1.2.5-159/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga revisionsrapporten till handlingarna

16 Nominering av Fridagruppens dagliga verksamhet och sysselsättning och medborgarkontoret till Stockholms stads Kvalitetsutmärkelse 2017

Dnr 1.1-512/2017
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden nominerar Fridagruppens dagliga verksamhet och sysselsättning till Stockholms stads Kvalitetsutmärkelse 2017.
2. Stadsdelsnämnden nominerar medborgarkontoret till Stockholms stads Kvalitetsutmärkelse 2017.

17 Anmälan av Socialnämndens rapport om barnfamiljer med socialtjänstkontrakt i Stockholms stad som lever under osäkra boendeförhållanden.

Kartläggning januari 2017 Dnr. 1.6-422/2017 Förslag till beslut Spånga - Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga socialnämndens rapport till handlingarna.

18 Anmälan av Socialnämndens årsrapport 2016, Avtalsuppföljning socialtjänst och LSS-verksamhet

Dnr. 1.6-351/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga socialnämndens rapport till handlingarna.

19 Anmälan av Socialnämndens Översyn av stadens budget- och skuldrådgivning

Dnr. 1.6-352/2017 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger "Översyn av stadens budget- och skuldrådgivning" för 2017 till handlingarna.

20 Fördelning av medel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, bidrag till sommarlovsaktiviteter

Dnr 5.2-551/2017
Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att godkänna hur medlen från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, för att genomföra sommaraktiviteter för ungdomar för ungdomar mellan 6-15 år, används.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga redovisningen av den utökande egenregiverksamheten till handlingarna.
3. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lämna ett bidrag på 50.000 kronor till den ideella föreningen Global Village för Järva filmfestival (vecka 31).
4. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att godkänna att följande aktiviteter direktupphandlas av förvaltningen.
• Konstkollo på Tensta konsthall (4 juli - 11 augusti).
• Teater/Cirkus på Eggebygård (vecka 31-32).
• Prova på Friidrott på Spånga IP (vecka 26-28).
• Simskola (4 dagar/vecka under veckorna 24-27 och 30-32).
5. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att de ideella föreningar som erhåller bidrag/ersättning ska återredovisa hur beviljat bidrag/ersättning använts.

21 Svar på skrivelse om obligatoriska samtal när ungdom påträffats påverkad eller anmälts för brott

Dnr. 1.6-357/2017 Förslag till beslut Spånga- Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

22 Svar på skrivelse om regnbågsflaggor och aktiviteter i Spånga-Tensta under pride-veckan 2017

Återremitterat i april-nämnden Dnr. 1.6-103/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga tjänsteutlåtandet till handlingarna.

23 Svar på medborgarförslag om webbsända nämndsammanträden

Dnr. 1.2.4-76/2016 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att inte webbsända nämndsammanträde eller allmänhetens frågestund.

24 Svar på medborgarförslag om mötesplats för kvinnor

Dnr. 1.2.4-743/2016
Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lämna över detta tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att driva en mötesplats för kvinnor i kommunal regi.

25 Anmälan av medborgarförslag om nattvandring och skyltning för att hindra mopedåkning

Dnr. 1.2.4-400/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om nattvandring och skyltning för att hindra mopedåkning.

26 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

Dnr. 1.1-125/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Protokoll från näringslivsrådet

Dnr. 1.1-7/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga protokoll från den 12 april 2017 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under maj 2017

(Handlingar finns i pärm vid sammanträdet) Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga rapporten till handlingarna. Important to ring your photo

30 Information, nämndens och förvaltningens frågor

§1 Val av justerare och dag för justering

§9 Inkriktningsbeslut om ny förskola på Bifrostvägen

§10 Ansökan för bidrag till politikerveckan Järva 10-18 juni 2017

§12 Nämndsammanträde på annan plats i stadsdelsområdet

§17 Anmälan av Socialnämndens rapport om barnfamiljer med socialtjänstkontrakt i Stockholms stad som lever under osäkra boendeförhållanden.

§19 Anmälan av Socialnämndens Översyn av stadens budget- och skuldrådgivning

§20 Fördelning av medel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, bidrag till sommarlovsaktiviteter

§21 Svar på skrivelse om obligatoriska samtal när ungdom påträffats påverkad eller anmälts för brott

§22 Svar på skrivelse om regnbågsflaggor och aktiviteter i Spånga-Tensta under pride-veckan 2017

§26 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

§27 Protokoll från näringslivsrådet

§28 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under maj 2017

§29 Kurser och konferenser

§30 Information, nämndens och förvaltningens frågor