Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-12-14

Sammanträde 2017-12-14

Datum
Klockan
18:00
Plats
Spånga Folkan, Spångavägen 353

Sammanträdet inleds kl. 18.00 med öppet forum och information från förvaltningen om verksa Läs mer...mhetsplan och budget 2018.
Därefter är alla välkomna att ställa frågor till stadsdelsnämndens politiker.
Hörselslinga finns i lokalen.
Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och dag för justering.

3 Yttrande angående projektrapport - Trygghet och delaktighet

Dnr 1.5.1-929/2017
Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande angående projektrapport nr 6/2017 Trygghet och delaktighet.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ger förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att Brottsförebyggande rådet, BRÅ och/eller Stockholms Universitet ska analysera och utvärdera stadsdelens trygghets- och demokratiarbete. Utredningen återredovisas till nämnden senast den 30 juni 2018.

4 Svar på remiss om Riktlinjer för budget- och skuldrådgivning

Dnr 1.5.1-967/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.

5 Svar på remiss angående Offentliga rum förslag på komplettering till Framkomlighetsstrategin

Dnr 1.5.3-862/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna utlåtandet till trafikkontoret som svar på remissen.

6 Föreningsbidrag 2018

Dnr 5.4-825/2017 Förslag till beslut Utsänds i särskild ordning

7 Nätverksträff för föreningar

Dnr 1.2.5-424/2017
Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner tjänsteutlåtandet som återredovisning på genomförd nätverksträff.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ger förvaltningen i uppdrag att genomföra två nätverksträffar under 2018 och att dessa återredovisas inom ramen för ordinarie verksamhetsuppföljning.

8 Idéburet offentligt partnerskap med Blåband angående kvinnoprojekt

10 Anmälan av utvärdering av Järva Rent Och Snyggt

Dnr 1.2.6-173/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga utvärderingen till handlingarna och ge förvaltningen i uppdrag utveckla verksamheten med nedanstående inriktning: * Verksamhetens omfattning ska minska * Ledning och styrning ska utvecklas * Involveringen av feriearbetare ska öka

11 Enkätundersökning om föreningarnas demokratiarbete

Dnr 1.6-750/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som redovisning på enkätundersökningen.

12 Månadsrapport till nämnden i december 2017

Dnr 1.2.1-123/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att godkänna månadsrapporten. Utsänds i särskild ordning
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Utredning om förutsättningar för att etablera ett ungdomsråd i Spånga-Tensta stadsdelsområde

14 Svar på skrivelse om demokratiprao på stadsdelsförvaltningen för stadens högstadieelever

Dnr 1.6-844/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att godkänna Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings svar på skrivelsen.

15 Svar på medborgarförslag om anslagstavla i centrala Tensta

Dnr 1.2.4-757/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

16 Svar på medborgarförslag om sittplatser längs gångväg från Spånga Centrum mot Nälsta

Dnr 1.2.4-783/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

18 Anmälan av resultat från medborgarundersökningen 2017

Dnr 1.6-984/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga medborgarundersökningen för 2017 till handlingarna.

19 Anmälan av kolloinspektioner sommaren 2017

Dnr 1.2.1-922/2017 Förslag till beslut Spånga - Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga sammanställningen av kolloinspektionerna 2017 till handlingarna

20 Anmälan av medborgarförslag om promenad- och löparvägar med mjukt underlag

Dnr 1.2.4-978/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om promenad- och löparvägar med mjukt underlag.

21 Anmälan av medborgarförslag om aktivitet sång i Erikslundsparken och Spånga by

Dnr 1.2.4-887/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om aktivitet sång i Erikslundsparken och Spånga by.

22 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation.

Dnr 1.1-125/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga anmälan till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under november 2017

(Handlingar finns i pärm vid sammanträdet) Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

24 Anmälan av protokoll från brottsförebyggande rådet

Dnr 1.1-009/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga protokollet till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Anmälan av protokoll från näringslivsrådet

Dnr 1.1-007/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga protokollet till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Information, nämndens och förvaltningens frågor

1 Föredragningslista sid 5 (5) Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Föredragningslista 14 december 2017 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

§1 Val av justerare och dag för justering

§12 Månadsrapport till nämnden i december 2017

§16 Svar på medborgarförslag angående sittplatser längs gångväg från Spånga Centrum mot Nälsta

§22 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation.

§23 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under november 2017

§24 Anmälan av protokoll från brottsförebyggande rådet

§25 Anmälan av protokoll från näringslivsrådet

§26 Kurser och konferenser

§27 Information, nämndens och förvaltningens frågor