Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2020-10-12

Sammanträde 2020-10-12

Datum
Klockan
13:00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset 1 tr

1 Utseende av protokolljusterare

3 Revisorernas rapport avseende granskning av intern kontroll och delårsbokslut 2020 i koncernen Stockholms Stadshus AB (Bilaga 1 dukas på KcS)

Dnr SSAB 2020/164

Muntlig föredragning av revisor Stockholms Stadshus AB Mikael Sjölander, Ernst & Young.
Muntlig föredragning av Revisionskontoret, Anna Nording.

5 Reviderat genomförandebeslut gällande Skolfastigheter i Stockholm ABs kapacitetsökning av projekt Vasa Real skola och förskola, kv Resedan 2, Vasastaden

6 Genomförandebeslut avseende Micasa Fastigheter i Stockholm ABs ombyggnation av fastigheten Dalen 20 i Enskededalen (Bilaga 2 sekretess)

7 Reviderat genomförandebeslut gällande AB Svenska Bostäders nyproduktion av student- och forskarlägenheter inom Campus Albano, stadsdelen Norra Djurgården (Bilaga 2-3 sekretess)

9 Förslag till förlängning av betänketid inom ombildningsprocessen

10 Riktlinjer för direktupphandling moderbolaget Stockholms Stadshus AB

11 Sammanträdestider koncernstyrelsen 2021

12 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

13 Övriga anmälningsärenden

Dnr 2020/30
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
13. Bilaga 1a Stockholms Stadshus ABs remissvar Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030.pdf (232 kb) 13. Bilaga 1b Bilaga 1 Stockholm Vatten och Avfalls remissvar Miljöprogram för Malmö Stad 2021-2030.pdf (755 kb) 13. Bilaga 1c Remissutgåva - Miljöprogram 2021-2030.pdf (2 111 kb) 13. Bilaga 2a Stockholms Stadshus ABs remissvar om program för att motverka hemlöshet.pdf (234 kb) 13. Bilaga 2b Bilaga 1 Svenska Bostäders remissvar program för att motverka hemlöshet.pdf (133 kb) 13. Bilaga 2c Bilaga 2 Remissvar program för att motverka hemlöshet 2020-2025.pdf (178 kb) 13. Bilaga 2d Remiss - Stockholms stads program för att motverka hemlöshet 2020-2025.pdf (4 681 kb) 13. Bilaga 3a Stockholms Stadshus ABs remissvar Boendeplan 2020-2030.pdf (241 kb) 13. Bilaga 3b Bilaga 1 Micasa Fastigheters remissvar boendeplan 2020-2030.pdf (642 kb) 13. Bilaga 3c Boendeplan 2020-2030, Bostad med särskild service SoL och LSS.pdf (5 086 kb) 13. Bilaga 4a Stockholms Stadshus ABs remissvar Sjötrafikutredningen del 1.pdf (242 kb) 13. Bilaga 4b Bilaga 1 Stockholms Hamnars remissvar Sjötrafikutredningen del 1.pdf (721 kb) 13. Bilaga 4c Remissutgåva Sjötrafikutredning del 1.pdf (7 755 kb) 13. Bilaga 5a Stockholms Stadshus ABs remissvar Motion om yrkesstudenters rätt att kunna söka studentbostad.pdf (298 kb) 13. Bilaga 5b Bilaga 1 Svenska Bostäders remissvar yrkesstudenters rätt att kunna söka studentbostad.pdf (82 kb) 13. Bilaga 5c Bilaga 2 Familjebostäders remissvar motion om yrkesstudenters rätt att kunna söka studentbostad.pdf (99 kb) 13. Bilaga 5d Motion om yrkesstudenters rätt att kunna söka studentbostad.pdf (135 kb) 13. Bilaga 6a Stockholms Stadshus ABs remissvar angående Motion om att göra det lättare att återvinna.pdf (310 kb) 13. Bilaga 6b Bilaga 1 Stockholm Vatten och Avfalls remissvar motion lättare att återvinna.pdf (663 kb) 13. Bilaga 6c Motion om att göra det lättare att återvinna – öka öppethållandet på återvinningscentralerna.pdf (1 091 kb) 13. Bilaga 7 Strategi för långtidslagring av digital information.pdf (106 kb)

14 Övriga frågor

Muntlig föredragning av vice vd Stockholms Stadshus AB Krister Schultz kring effekterna av Covid-19 på bolagskoncernen och en rapport om koncernens delägda bolag.

§1 Utseende av protokolljusterare

§3 Revisorernas rapport avseende granskning av intern kontroll och delårsbokslut 2020 i koncernen Stockholms Stadshus AB

§4 Prognos 2020:2 och resultat per 2020-08-31 för koncernen Stockholms Stadshus AB

§5 Reviderat genomförandebeslut gällande Skolfastigheter i Stockholm ABs kapacitetsökning i projekt Vasa Real skola och förskola, kv Resedan 2, Vasastaden

§6 Genomförandebeslut avseende Micasa Fastigheter i Stockholm ABs ombyggnation av fastigheten Dalen 20 i Enskededalen

§7 Reviderat genomförandebeslut gällande AB Svenska Bostäders nyproduktion av student och forskarlägenheter inom Campus Albano, stadsdelen Norra Djurgården

§8 Inriktningsbeslut gällande Stockholm Vatten AB för ny huvudvattenledning mellan Norsborg och Alby

§9 Förslag till förlängning av betänketid inom ombildningsprocessen

§10 Riktlinjer för direktupphandling moderbolaget Stockholms Stadshus AB

§11 Sammanträdestider koncernstyrelsen 2021

§12 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

§13 Övriga anmälningsärenden