Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2006-06-19

Sammanträde 2006-06-19

Datum
Klockan
13:00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset 1 tr

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av protokoll (Utskickat)

5 Ändrad firmateckningsrätt och attestinstruktion inom moderbolaget Stockholms Stadshus AB (Utskickat)

6 Översiktlig studie av besparingar och effektivitet inom koncernen Stockholms Stadshus AB (Utskickat)

7 Redovisning av utredningsuppdrag avseende fortsatta renodling av stadens fastighetsbestånd (Utskickat)

8 Redovisning avseende Vällingby Centrums förnyelse (Utskickat)

9 Redovisning avseende Skärholmen Centrums förnyelse (Utskickat)

10 Skrivelser angående kvinnliga chefer och mångfald i koncernen Stockholms Stadshus AB (Utskickat)

11 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv (Utskickat)

12 Medieexponering för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB (Utskickat)

Mötesinformation

Justerat 2006-06-20

Annika Billström

Jan Björklund

Närvarande:

Ordföranden

Annika Billström (s)

Vice ordföranden

Jan Björklund (fp)

Övriga ledamöter

eller som ledamot

Kersti Py Börjesson (s) för

Catharina Tarras-Wahlberg (s)

tjänstgörande

Roger Mogert (s)

suppleant

Leif Rönngren (s)

Ann-Margarethe Livh (v)

Kristina Axén Olin (m)

Magnus Tegborg (m)

Ewa Samuelsson (kd)

Suppleanterna

Teres Lindberg (s)

Margareta Olofsson (v)

Viviann Gunnarsson (mp)

Tord Bergstedt (m)

Lotta Edholm (fp)

Hardy Hedman (kd)

Arbetstagarrepr.

Conny Nilsson (LO)

Per-Olof Digné (SACO-rådet)

Övriga: Bosse Sundling, Per Blomstrand, Boris Amsköld, Gull Axén, Sara Feinberg, Inger Johansson Kjaerboe, Torbjörn Johansson, Joachim Quiding, Claes Thunblad och Marie Wallhammar

 

§1 Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Annika Billström (s) justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Jan Björklund(fp).

§2 Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokoll från årsstämman 2006-04-24 samt koncernstyrelsens sammanträde 2006-04-24 (nr 2/2006) är justerade och utsända.

§3 Prognos 2006:1 inklusive resultat per 2006-04-30

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2006-06-08.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. med godkännande lägga redovisat delårsbokslut till handlingarna,

2. styrelsen för Stockholm Vatten AB uppmanas att arbeta för att försäljningen av biogas ska öka jämfört med år 2005,

3. därutöver anföra följande:

Efterfrågan på biogas ökar. Det är mycket glädjande eftersom en av anledningarna till detta är den ökande miljöbilsförsäljningen. Antalet tankställen kommer i princip att fördubblas under året och antalet tankningar har redan fördubblats. Det finns därför ingen anledning att Stockholm Vattens försäljning ska minska under år 2006. Även om en av de stora kunderna, SL, på grund av inter förseningar, inte kommer att stå för den del av köpen av biogas som prognostiserats, bör avsättningsmöjligheterna snarast öka.

Reservation avgavs av vice ordföranden Jan Björklund (fp) samt ledamöterna Kristina Axén Olin (m), Magnus Tegborg (m) och Ewa Samuelsson enligt följande:

"Koncernstyrelsen föreslås besluta i enlighet med koncernledningens förslag."

§4 Finansiell riskrapport per 2006-04-30

§5 Ändrad firmateckningsrätt och attestinstruktion inom moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2006-05-31.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. bolagets firma skall tecknas - förutom av styrelsen - av ordföranden Annika Billström, vice ordföranden Jan Björklund, verkställande direktören Bosse Sundling, vice verkställande direktören Per Blomstrand, ekonomidirektören Inger Johansson Kjaerboe, administrative direktören Joachim Quiding, utvecklingsdirektören Torbjörn Johansson och controllern Boris Amsköld, två i förening,

2. godkänna ändrad bilaga till attestinstruktion för Stockholms Stadshus AB,

3. förklara protokollet i denna paragraf omedelbart justerat.

§6 Översiktlig studie av besparingar och effektivitet inom koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2006-05-27.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna anmälan av rapporten.

§7 Redovisning av utredningsuppdrag avseende fortsatta renodlingen av stadens fastighetsbestånd

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2006-05-29.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna redovisning avseende fortsatt renodling av stadens fastighetsförvaltning.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§8 Redovisning avseende Vällingby Centrums förnyelse

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2006-05-29.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. godkänna redovisningen avseende Vällingby Centrums förnyelse,

2. uppdra åt AB Svenska Bostäders styrelse att uppta diskussioner med markkontoret om förvärv av marken i Vällingby centrum.

§9 Redovisning avseende Skärholmen Centrums förnyelse

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2006-05-23.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna redovisningen avseende Skärholmen Centrums förnyelse.

§10 Skrivelser angående kvinnliga chefer och mångfald i koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2006-05-23.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna denna redovisning och därmed anse skrivelserna besvarade.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§11 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2006-05-29.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna anmälan av kommunstyrelsens beslut avseende direktiv för de allmännyttiga bostadsbolagens utredningar avseende ökat ansvar för social och ekonomisk utveckling i stadsdelar.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§12 Medieexponering för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2006-06-07.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna rapporteringen av medieexponeringen för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus A.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§13 Övriga anmälningsärenden

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2006-05-29.

Anmäldes och lades till handlingarna följande ärenden:

1. Koncernledningens remissyttrande avseende förslag till folkhälsoprogram för Stockholms stad

2. Koncernledningens remissyttrande avseende kommunikationspolicy för Stockholms stad

3. Koncernledningens remissyttrande avseende förslag till energiplan för Stockholm

4. Revisionsplan för revisionsåret 2006/2007 samt revisorernas årsöversikt avseende 2005 års granskning

5. Koncernledningens remissyttrande avseende motion 2006:1 om en förbättrad klottersanering i staden

6. Koncernledningens remissyttrande avseende motion 2006:2 om införande av en databas för registrering av klotter