Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2009-12-14

Sammanträde 2009-12-14

Datum
Klockan
13.00
Plats
Drätselnämndens sessionssal, Stadshuset 3 tr

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av protokoll (Utskickat)

4 Finansiell månadsrapport per 2009-11-30 (Utskickat)

8 Skrivelse angående solfångare (Utskickat)

9 Skrivelse angående löner och pensionsavtal (Utskickat)

10 Internkontrollplan 2010 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB (Utskickat)

11 Slutrapport Volvo Ocean Race Stockholm Stopover 2009 (Utskickat)

15 Anmälan av genomförda upphandlingar och avtalsrelaterade kostnader under år 2009 (Utskickat)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (104 kb)

§1 Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Sten Nordin (m) justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Carin Jämtin (s).

§2 Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokoll från koncernstyrelsens sammanträde 2009-10-19 (Nr 3/2009) är justerat och utsänt.

§3 Budget och ägardirektiv 2010 för koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2009-11-27.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. Godkänna förslag till Budget 2010 för koncernen Stockholms Stadshus AB.

2. Ge samtliga bolagsstyrelser i uppdrag att verkställa ägardirektiv för koncernen

Stockholms Stadshus AB 2010 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut och vad

som anförs i koncernledningens tjänsteutlåtande.

3. Ge koncernledningen i uppdrag att vid behov utfärda närmare anvisningar och rutiner kring tillämpning och uppföljning av ägardirektiven.

4. Godkänna föreslagna limitgränser för bolagen år 2010.

5. Utfärda kapitaltäckningsgaranti för Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

6. Förklara protokollet i detta ärende omedelbart justerat.

Reservation avgavs av Carin Jämtin (s) och Roger Mogert (s) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta

att återremittera koncernledningens förslag till budget och ägardirektiv 2009 och

omarbeta det i enlighet med socialdemokraternas förslag till budget i kommunfullmäktige,

därutöver anföra:


Vi vill att Stockholms Stadshus AB med dotterbolag ska vara ett kraftfullt redskap för att utveckla Stockholm till en modern och rättvis storstad. Att bidra till att fler får jobb och att näringslivet får goda förutsättningar att utvecklas är en kärnuppgift för hela koncernen.

Staden ska ta god hand om skattebetalarnas medel och verksamheterna ska präglas av effektivitet. Den pågående realisationen av stockholmarnas gemensamma egendom, där utförsäljningen av allmännyttan är det tydligaste exemplet, måste omedelbart avbrytas. Utförsäljningen är inte bara ekonomiskt oansvarig, utan innebär också att klyftorna ökar och att förutsättningarna att utveckla välfärden och rättvisan i Stockholm försämras.

För att Stockholm ska bli en rättvis modern storstad måste bolagens verksamheter bedrivas på ett sådant sätt att människor och miljö inte slits ut. Bolagen ska vara ett föredöme i utvecklingen mot ökad ekologisk och social hållbarhet. I detta arbete är bolagens upphandling ett strategiskt verktyg för att driva på utvecklingen av nya miljövänliga och rättvisemärka varor och tjänster.”

Reservation avgavs av Yvonne Ruwaida (mp) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta

att delvis bifalla koncernledningens förslag till beslut,

därutöver anföra:


Miljöpartiet de gröna anser att de gemensamägda bolagen med koncernen i spetsen ska användas som viktiga verktyg i arbetet med att uppnå ett modernt, miljövänligt och mänskligt Stockholm. Miljöpartiet anser att koncernen ska aktivt bidra och delta i arbetet i omställningen till ett klimatsmart Stockholm.

Bolagets uppgifter och allmänna inriktning

Stockholms Stadshus AB har en sammanhållande funktion för merparten av Stockholms stads aktiebolag. Bolaget är moderbolag i en koncern som består av 18 aktiva dotterföretag. Bolaget ansvarar för styrning och uppföljning av dotterbolagens verksamhet utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål och direktiv. Bland kommunfullmäktiges direktiv ingår att svara för övergripande utveckling, strategisk planering, löpande översyn och omprövning, utöva ekonomisk kontroll och uppföljning, utveckla styrformer och samspelet mellan ägare, koncernledning och dotterbolag.

Ett grundläggande skäl för att ha stadens bolag samlade i en koncern är att få en samlad överblick över företagens verksamhet och att kunna använda möjligheten till resursoptimering, inte minst finansiellt.

Den strategiska inriktningen och de operativa besluten ska ha sin utgångspunkt i stockholmarnas långsiktiga intressen. Förvaltningen av tillgångarna inom bolagssektorn ska ske på ett ansvarsfullt och effektivt sätt. Stockholmarnas kapital ska inte utsättas för några spekulativa affärsrisker.

Koncernstyrelsen ska fatta de principiella beslut som krävs för att kommunfullmäktiges mål ska nås. Dotterbolagens styrelser och verkställande ledningar har det operativa ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut verkställs.

Mål och ägardirektiv

· De övergripande ägardirektiven ska implementeras i dotterbolagen.

· Vision 2030 om det moderna, mänskliga och miljövänliga Stockholm ska uppfyllas enligt Miljöpartiets förslag.

· En miljard ska användas från det fria egna kapitalet för investeringar i arbetet med stadens miljöskuld, t.ex. biogasanläggning för matavfall och landström till fartyg som ligger i hamn.

· Alla bolag ska aktivt medverka till att uppnå Miljöprogrammets mål.

· Alla bolag ska köpa in el märkt med Bra Miljöval.

· Koncernen och dotterbolagen ska aktivt delta i arbetet för att Stockholm ställs om till en klimatsmart stad.

· De aktiva åtgärder som genomförs för att stimulera ombildning i bostadsbolagen ska avvecklas.

· Stockholmarnas insyn i och möjlighet att delta i de politiska beslutsprocesserna i samtliga bolag ska öka.

· Metoder för att synliggöra, motverka och bryta fördomar, rasism och diskriminerande strukturer i bolagen ska utvecklas.

· Medverka i en inventering av stadens tak (i samarbete med privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar) för att utreda vilka som är lämpliga för solenergi.”

Reservation avgavs av Ann Mari Engel (v) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta att

1. att delvis godkänna Koncernstyrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2010,

2. att avslå koncernstyrelsens förslag till mål enligt avsnitt ”Inriktning för koncernen 2009” till förmån för målen som anges i vänsterpartiets förslag till budget i kommunfullmäktige,

3. att avbryta alla ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter i hela staden,

4. att omedelbart sätta in åtgärder för att öka byggandet av hyresrätter,

5. att ålägga de kommunala bostadsbolagen att decentralisera verksamheten och bilda lokala avdelningar med hyresgäster i styrelserna,

6. att ålägga de kommunala bostadsbolagen att i avvaktan på kommande utredning inte höja hyrorna för lokaler stadens förenings- och kulturliv mer än med rimlig kostnadsuppräkning,

7. avbryta försäljningen av Stockholms stuveri och Bemanning AB och låta den kvarstå inom hamnen,

därutöver anföra:


Den strategiska inriktningen för bolagen inom Stockholms Stadshus AB ska ha sin utgångspunkt i stockholmarnas långsiktiga intressen. Förvaltningen av tillgångarna inom bolagssektorn ska ske på ett ansvarsfullt sätt. Stockholmarnas kapital ska inte utsättas för några spekulativa affärsrisker. Följande inriktningsmål ska vara styrande för alla stadens verksamheter:

• Förvalta och utveckla stockholmarnas gemensamma egendomar utan vinstintresse.

• Utveckla demokratin och öka insynen i bolagen.

• Ingen minskning av personal

Vänsterpartiet anser att staden måste ha makten över infrastrukturen. Att privatisera våra bolag innebär ökade kostnader för konsumenterna, minskad insyn för medborgarna och minskad flexibilitet för stockholmarna.

De kommunala bostadsbolagen ska vara livskraftiga och ekonomiskt starka föregångare och leda utvecklingen mot framtidens boende. I egenskap av demokratiskt ägda företag ska de verka för ett antal allmännyttiga mål. De kommunala bostadsbolagen är en av de största gemensamma rikedomarna som vi har, de har byggts upp av gemensamma skattepengar och bör fortsätta ägas gemensamt.

Den pågående utförsäljningen av allmännyttan bidrar till att orsaka större segregation och ojämlikhet i Stockholm och bör omedelbart avbrytas. Det är bekymmersamt att Svenska Bostäders investeringsmål inte är uppfyllda och de bör uppmanas att intensifiera arbetet med att uppfylla dessa.

Micasa Fastigheter AB bör inte få direktiv att omvandla servicehus till trygghetsboenden innan konsekvenserna är utredda. Däremot bör stadens övriga bostadsbolag få i uppdrag att bygga nya trygghetsboenden, med det nya statliga stödet.

Det kan göras ännu mer fördelaktigt att bo i hyresrätt, genom att decentralisera bostadsbolagen och bereda hyresgäster plats i lokala styrelser. Genom att ge hyresgästerna majoritet får de en betydande del av makten på ett helt annat sätt än som medlemmar i en bostadsrättsförening.

Den borgerliga majoriteten har långtifrån uppnått målen för bostadsbyggandet, framför allt inte när det gäller hyresrätter, där bristsituationen blir alltmer akut.

Det offentliga rummet är vårt gemensamma vardagsrum. Stockholms stadshus AB ska verka för att det satsas mer på förenings- och samlingslokaler och ickekommersiella mötesplatser för ungdomar. Koncernen ska tillsätta en utredning om så kallade ändamålshyror, med målsättning att finna ett nytt hyressättningssystem för stadens egna angelägna icke-kommersiella verksamheter. Under tiden ska staden bostadsbolag åläggas att inte höja hyrorna för lokaler för stadens förenings- och kulturliv.

För att driva på utvecklingen av förnybara bränslen, energieffektivisering och biogas vill vi skapa ett nytt kommunalt energibolag. Att värna vår miljö är att värna vår gemensamma framtid.”

§4 Finansiell månadsrapport per 2009-11-30

Finanschef Anna Håkansson informerade om kommunkoncernens finansverksamhet.

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2009-12-10.

Koncernstyrelsen beslöt

att lägga redovisning och finansstrategis förelagda rapporter till handlingarna.

§5 Finanspolicys för Stockholms Stadshus AB och S:t Erik Livförsäkring AB för 2010

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2009-11-25.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. Fastställa finanspolicy för Stockholms Stadshus AB,

2. Godkänna Finanspolicy för S:t Erik Livförsäkring,

3. Uppmana dotterbolagen att anta finanspolicy för Stockholms Stadshus AB.

Reservation avgavs av Yvonne Ruwaida (mp) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta att

1. delvis godkänna Koncernstyrelsens förslag till beslut,

2. ge uppdrag till VD att återkomma till styrelsen med förslag på tydliga etiska regler samt införa regler i finanspolicyn om miljömässigt hållbara placeringar.

3. ge VD i uppdrag att till styrelsen redovisa vilka avvägningar som har gjorts vid placeringar utifrån de nuvarande etiska reglerna.

därutöver anföra:


Det är av stor vikt att Stockholms Stadshus AB, S:t Erik Livförsäkring AB och de övriga bolagen använder de verktyg som finns för att påverka utvecklingen på ett etisk, miljö- och klimatmässig hållbart sätt. För att dessa regler ska ha en reell betydelse så bör det finns tydliga definitioner och riktlinjer.

Det är på hög tid att utveckla finanspolicyn med att införa tydliga skrivningar om miljö- och klimatmässigt hållbara placeringar. Detta innebär att man medvetet inte ska göra finansiella placeringar på ett sådant sätt att det kan användas till miljöskadlig verksamhet samt att man också medvetet bör gör finansiella placeringar som kan påverka i en miljömässigt hållbara riktning.

Uppföljningen av efterlevnaden av dessa regler bör systematiseras och redovisas tillsammans med annan redovisning.”

§6 Bildande av dotterbolag till AB Stokab för fiberförbindelser som utnyttjas av staden

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande 2009-11-03.

Koncernstyrelsen beslöt att hemställa att kommunfullmäktige beslutar att

1. AB Stokab:s bildande av dotterbolag i enlighet med tjänstutlåtandet godkänns.

2. En styrelse bestående av 7 styrelseledamöter och tre suppleanter samt en lekmannarevisor och en suppleant för denne utses.

3. Förslaget till bolagsordning godkänns.

Koncernstyrelsen beslöt för egen del att

1. Godkänna bildandet av dotterbolaget.

2. Förklara protokollet i detta ärende omedelbart justerat.

§7 Styrning och uppföljning av miljöprogrammet

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2009-11-23

Koncernstyrelsen beslöt

att detta utlåtande överlämnas och åberopas som yttrande till lekmannarevisorerna.

Särskilt uttalande avgavs av Yvonne Ruwaida (mp) enligt följande:

”Det är av stor vikt att med alvar ta till sig det som Stadsrevisionen påpekar i sin rapport om Styrning och uppföljning av miljöprogrammet.

Det är allvarligt när revisionen anser att det inte är tydliggjort vem som har helhetsansvaret för att följa upp miljöprogrammet. Koncernledningens tolkning av kommunfullmäktiges beslut kan vara rimligt men det återstår att kommunstyrelsen i så fall också gör den bedömningen.

Bolagen har i sina verksamheter ett stort ansvar att vara delaktiga och ibland också pådrivande när det gäller miljöfrågorna och de mål som finns i miljöprogrammet. Koncernledningen bör förutom att uppmana bolagen att integrera miljöprogrammet även följa upp att så görs och på vilket sätt. Koncernledningen bör också vara aktiva i att systematiskt förbättra indikatorer osv.”

§8 Skrivelse angående solfångare

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2009-11-13.

Koncernstyrelsen beslöt

att skrivelsen angående solfångare av Carin Jämtin (s) anses besvarad med detta utlåtande.

§9 Skrivelse angående löner och pensionsavtal

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2009-11-18.

Koncernstyrelsen beslöt

att skrivelsen angående löner samt pensionsavtal för ledningsgrupperna i kommunens bolag av Ann Mari Engel och Thomas Ehrnström (v) anses besvarad med detta utlåtande.

Reservation avgavs av Ann Mari Engel (v) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta att

1. återremittera ärendet,

2. koncernledningen återkommer med en mer preciserad redogörelse för bolagsledningarnas löner, pensionsavtal och avgångsvederlag.

därutöver anföra:


Vi är inte alls nöjda med svaret från koncernledningen. Vi kräver ett rakt svar på frågan om vilka löner kommunen betalar ut till personerna i ledningsgrupperna och vilka pensionsavtal kommunen har tecknat med de berörda . Vi vill kort och gott ha en redovisning och en lista på personerna i ledningsgrupperna för respektive bolag där man redovisar lön, pensionsavtal, samt avgångsvederlag vid eventuell uppsägning från kommunen sida alternativt om man slutar på egen begäran.”

§10 Internkontrollplan 2010 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2009-11-23.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna Internkontrollplan 2010 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§11 Slutrapport Volvo Ocean Race Stockholm Stopover 2009

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande 2009-11-24.

Koncernstyrelsen beslöt att hemställa att kommunfullmäktige beslutar

att Slutrapport för Volvo Ocean Race Stockholm Stopover 2009 godkänns.

Koncernstyrelsen beslöt för egen del att

1. Godkänna Slutrapport för Volvo Ocean Race Stockholm Stopover 2009.

2. Förklara protokollet i detta ärende omedelbart justerat.

§12 Friköp av fastigheter för ombildning till bostadsrätt

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2009-12-01.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. Godkänna Lägesrapporten avseende friköp av fastigheter för ombildning till bostadsrätt.

2. Skrivelsen angående Stockholmshems försäljning av Svärdet 9 av Teres Lindberg (s) anses besvarad med detta utlåtande.

3. Skrivelsen angående regelverk för ombildningar av Ann Mari Engel (v) och Yvonne Ruwaida (mp) anses besvarad med detta utlåtande.

Reservation avgavs av Yvonne Ruwaida (mp) och Ann Mari Engel (v) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta att

1. delvis godkänna koncernledningens förslag till beslut,

2. att genomföra förnyad värdering av Svärdet 9,

3. att alla tveksamma stämmobeslut granskas av juridisk expertis,

därutöver anföra:


Det är tydligt att det fortfarande finns några oklarheter när det gäller Svärdet 9 som motiverar en förnyad värdering av fastigheten. Staden ska inte sälja sin egendom till underpris, det är slöseri med skattepengar. Faktumet att fastigheten innehåller kollektivhuslokaler borde ses som en resurs som snarare ökar värdet på fastigheten eftersom det är en eftertraktad boendeform i Stockholm.

Det är positivt att majoriteten lyssnat på hyresgäster som ifrågasätter legitimiteten i ombildningsprocessen och därför infört oberoende granskare på stämmorna. Det är också bra att det genomförs juridisk granskning av stämmobesluten men det bör finnas en allmän regel om att tveksamma stämmobeslut alltid granskas av juridisk expertis utanför bostadsbolagen.”

§13 Övriga anmälningsärenden

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2009-12-14.

Anmäldes och lades till handlingarna följande ärenden:

1. Koncernledningens remissyttrande angående motion om projektstyrning av stora investeringsprojekt i Stockholms stad.

2. Koncernledningens remissyttrande angående motion om ökat fokus på tillgänglighetsarbetet.

3. Koncernledningens remissyttrande angående Utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2010) - utställningsförslag

4. Koncernledningens remissyttrande angående motion om Slussen som Stockholms ”Circular quay” – en centralstation för vattenburen kollektivtrafik.

5. Koncernledningens remissyttrande angående skrivelse om att utnyttja stadens tak för solenergi.

6. Koncernledningens remissyttrande angående motion om återköp av Rinkeby Torg.

7. Inkommen skrivelse till koncernstyrelsen.

§14 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2009-11-18.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. Godkänna anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Plan för utbyggnad av bostäder till personer med funktionsnedsättning.

2. Uppdra åt bostadsbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB att tillse att de renoveringar som planeras inom ramen för upprustningssatsningen i miljonprogramsområden genomförs med tydlig miljöprofil i enlighet med vad föredragande borgarrådet anfört i utlåtandet Miljöprofilområden – miljöstadsdelar i världsklass.

3. Godkänna anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Säkerhetsprogram för Stockholms stad.

§15 Anmälan av genomförda upphandlingar och avtalsrelaterade kostnader under år 2009

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2009-11-25.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna anmälan av sammanställning av genomförda upphandlingar och avtalsrelaterade kostnader avseende Stockholms Stadshus AB under år 2009

§16 Årsstämmor 2010 inom koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2009-12-01.

Koncernstyrelsen beslöt

att utse Sten Nordin och vid dennes förhinder Irene Lundquist Svenonius, Per Blomstrand, Boris Amsköld, Sara Feinberg, Susanna Höglund, Inger Johansson Kjaerboe, Joachim Quiding eller Roland Strömgren, till sitt ombud i enlighet med detta utlåtande vid koncernbolagens årsstämmor för tiden fram till årsstämmorna 2011.

§17 Övriga frågor

Koncernstyrelsen beslöt

att överlämna skrivelse av Carin Jämtin (s) angående röstköp vid ombildningar till koncernledningens för beredning (bilaga).

Verkställande direktören Irene Lundquist Svenonius informerade koncernstyrelsen om behovet av ett extra sammanträde med koncernstyrelsen i slutet av januari 2010. Beslut om tidpunkt fattas av koncernstyrelsens ordförande och vice ordförande.