Din position: Hem > Stockholms stad > S:t Erik Markutveckling > Sammanträde 2010-11-16

Sammanträde 2010-11-16

Datum
Klockan
13:00
Plats
Stockholms Stadshus ABs kontor, Stadshuset, 3 tr

3 Revision av delårsbokslut samt löpande granskning av intern kontroll

9 Förändringar i lagen om offentlig upphandling

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (96 kb)

§1 Utseende av justeringsmän

Att jämte ordföranden Per Blomstrand justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Roland Strömgren.

§2 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll från styrelsemöte den 14 sep 2010.

§3 Revision av delårsbokslut samt löpande granskning av intern kontroll

Förelåg tjänsteutlåtande 2010-11-05

Styrelsen beslutade följande.

Anmälan av rapporterna godkänns.

§4 Internkontrollplan år 2010/2011

Förelåg tjänsteutlåtande 2010-11-08

Styrelsen beslutade följande.

Förslag till internkontrollplan för koncernen S:t Erik Markutveckling godkänns.

§5 Finansiell månadsrapport oktober 2010

Förelåg tjänsteutlåtande 2010-11-09.

Styrelsen beslutade följande.

Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

§6 Budget 2011

Förelåg tjänsteutlåtande 2010-11-05.

Styrelsen beslutade följande.

Förslag till budget 2011 godkänns.

§7 Ansvar och befogenheter

Förelåg tjänsteutlåtande 2010-11-01.

Styrelsen beslutade följande.

Förslag till ansvar och befogenheter godkänns.

§8 Kompletterande ägardirektiv

Förelåg tjänsteutlåtande 2010-11-04

Styrelsen beslutade följande.

Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Nationella minoriteter och minoritetsspråk – åtgärdsplan för Stockholms stad godkänns.

§9 Förändringar i lagen om offentlig upphandling

Förelåg tjänsteutlåtande 2010-11-04.

Styrelsen beslutade följande.

Ny direktupphandlingsgräns för S:t Erik Markutveckling AB fastställs till 15% av tröskelvärdet.

§10 Policy vid bisyssla

Förelåg tjänsteutlåtande 2010-11-01.

Styrelsen beslutade följande.

Policy vid bisyssla för anställda inom St Erik Markutveckling AB antas.

§11 Övrigt

Nästa sammanträde:

Torsdag 3 mars kl. 13.00