Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2010-12-09

Sammanträde 2010-12-09

Datum
Klockan
17.00
Plats
Stockholmshem, styrelserummet 2 tr, Hornsgatan 128, Stockholm

OBS! Efter mötet kommer middag att serveras klockan 19.00 för styrelsen m. fl. på restaura Läs mer...ng Pontus By The Sea, Tullhus 2, Skeppsbron.

Om Du inte kan närvara på mötet eller efterföljande middag, v.g. anmäl detta till styrelsesekreteraren, Björn Lindstaf, telefon 508 39 112 eller e-post bjorn.lindstaf@stockholmshem.se

4 Förslag till Finanspolicy samt koncernkontolimit för 2011 (utsänt)

6 Rapport angående inkomna intresseanmälningar för bostadsrättsförvärv (utsänt)

7 Lägesrapport nyproduktion (utsänt)

9 Avtal med Stiftelsen Hotellhem angående kv Bjällerkransen och Grimman (utsänt)

10 Upphandlingar (utsänt) SEKRETESS

11 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser (utsänt)

12 Kompletterande ägardirektiv avseende Nationella minoritetsspråk - åtgärdsplan för Stockholms stad (utsänt)

13 Förslag till sammanträdestider 2011 (utsänt)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (70 kb)

§1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Utseende av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden.

§3 A Lägesredovisning angående kv. Skalman och Sparvel i Annedal

§3 Föregående protokoll 6/2010

Anmäldes att föregående protokoll 6/2010 är justerat och utsänt.

§4 Förslag till Finanspolicy samt koncernkontolimit för 2011

VD hänvisade till ny version av ärende 4.

Styrelsen beslöt:

att under förutsättning att styrelsen för Stockholms Stadshus AB godkänner förslaget till finanspolicy för 2011, godkänna Stockholms Stadshus AB:s finanspolicy för 2011 som sin egen samt,

att godkänna koncernkontolimit för 2011 till 5 700 mnkr.

§5 Förslag till Affärsplan och Budget för 2011

VD hänvisade till ärende 5.

Styrelsen beslöt:

att godkänna förslag till affärsplan och budget för 2011.

Särskilt uttalande gjordes av vice ordföranden och Rana Carlstedt med instämmande från

Jamile Ismail: Angående Affärsplan för 2011 hänvisas till (S):s budgetreservation i kommunfullmäktige och koncernstyrelsen.

§6 Rapport angående inkomna intresseanmälningarna för bostadsrättsförvärv mm

VD hänvisade till ärende 6.

Styrelsen beslöt:

att godkänna rapporten angående inkomna intresseanmälningar.

§7 Lägesrapport nyproduktion

VD hänvisade till ärende 7.

Styrelsen beslöt:

att med godkännande lägga rapporten om nyproduktion mm till handlingarna.

§9 Avtal med Stiftelsen Hotellhem angående kv Bjällerkransen och Grimman

VD hänvisade till ärende 9.

Styrelsen beslöt:

att godkänna avtalet mellan Stockholmshem och Stiftelsen Hotellhem beträffande

kvarteren Bjällerkransen 5 och Grimman 6

Särskilt uttalande gjordes av styrelsen

Styrelsen förutsätter att Stiftelsen Hotellhem, som har huvudansvaret för evakueringen av sina hyresgäster, tillsammans med Stockholmshem finner lösningar som minskar påfrestningarna för hyresgästerna i samband med evakueringen av kvarteren Bjällerkransen och Grimman.

§10 Upphandlingar

VD hänvisade till ärende 10.

Styrelsen beslöt:

att godkänna upphandlingen beträffande styr- och övervakningssystem och

fastighetsskötsel med socialt engagemang

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§11 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser

VD hänvisade till ärende 11.

Styrelsen beslöt:

att godkänna anmälan angående remisser.

§12 Kompletterande ägardirektiv avseende Nationella minoritetsspråk – åtgärdsplan för Stockholms stad

VD hänvisade till ärende 12.

Styrelsen beslöt:

att tillämpa det som föreskrivs i kommunfullmäktiges beslut 2010-06-21 avseende

Nationella minoriteter och minoritetsspråk – åtgärdsplan för Stockholms stad.

På begäran av vice ordföranden beslöt styrelsen också

att VD skulle ge en återkoppling till styrelsen om hur bolaget hanterar ägardirektivet och särskilt med avseende på upphandlingssituationen.

§13 Förslag till sammanträdestider 2011

VD hänvisade till ny version av ärende 13 som delades ut.

Styrelsen beslöt:

att fastställa den 10 februari, 10 mars, 7 april, 5 maj, 16 juni, 25 augusti, 6 oktober, 10 november (reserv) och 8 december som sammanträdesdagar 2011, samtliga klockan 16.00

§14 Lägesredovisning beträffande kv Skalman och Sparvel i Annedal

Paragrafen behandlades under punkten 3a ovan.

VD hänvisade till nytt ärende 14 som delades ut.

Styrelsen beslöt:

att godkänna lägesredovisningen beträffande kv. Skalman och Sparvel i Annedal

att överlämna redovisningen till Stockholms Stadshus AB

att förklara paragrafen omedelbart justerad

§15 VD informerar

Förvärv av exploateringsobjekt: förhandlingar pågår angående förvärv av två objekt i närförort. Om affärerna blir av skulle cirka 240 lägenheter kunna tillskapas på tomterna och viss intilliggande mark.

Lösspringande hundar: Mikael de Faire informerade om att bolaget inte upplevde att problemen med lösspringande hundar och så kallade kamphundar inte är speciellt stort. I våra vanliga ordningsregler beskrivs hur hundägare ska hantera sitt djur och detta bedöms för närvarande var tillräckligt. Polisen har också börjat ägna hundfrågan mer uppmärksamhet vilket borde leda till att problemet minskar.

Årets hyresförhandlingar har inletts: Stockholmshems utgångsbud ligger på 4,11 %, (Familjebostäders på 4,14 % och Svenska Bostäders på 4,3 %). Budet grundar sig på att bolaget ska drivas efter affärsmässiga principer och förhandlingarna ska inte längre ske utifrån självkostnadsprincipen. Den kommande hyreshöjningen kommer dock att fördelas efter samma modell som tidigare år.

§16 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

§17 Övriga frågor

Vice ordföranden begärde att få en redovisning av situationen beträffande bolagets lokaler.

Styrelsen beslöt:

att ge VD i uppdrag att redovisa situationen beträffande bolagets lokaler

Zaida Catalán meddelade att hon framöver kommer att vara verksam i Kongo, att

detta var hennes sista möte och tackade för sin tid i styrelsen. Styrelsen önskade henne lycka till med sitt nya uppdrag.