Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Business Region > Sammanträde 2007-02-06

Sammanträde 2007-02-06

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stockholm Business Region AB, Drottninggatan 33, sammanträdesrum Skeppsholmen

Beslutsärenden

3 Firmateckningsrätt inom Stockholm Business Region

5 Förslag på ändrade sammanträdestider 2007

7 Rationaliseringsbeting för Stockholm Visitors Board 2007

8 Redovisning av Stockholm Business Regions företagsbesök under 2006

9 Rapport om medverkan vid fastighets-och investerarmässan MIPIM 13-16 mars 2007

11 Nomineringar till handikapprådet för Stockholm Business Region, Region, Stockholm Visitors Board samt Mässfastigheter i Stockholm

12 Rapport om medverkan vid European Business Summit 15-16 mars 2007

Anmälningsärenden

13 Stockholms Stads Uppfinnarstipendier 2006, anmälan av presidiebeslut

14 Aktionsplan för tillväxt och utveckling 2006-2010, svar på remiss från Rotel I, anmälan av kontorsyttrande

15 Förslag till detaljplan för etapp 3 av handelsområdet vid BrommaFlygplats, Bromma Center, del av Ulvsunda 1:1 i stadsdelen Riksby, svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret, anmälan av kontorsyttrande

16 Förslag till detaljplan för Rågsikten 3 m m i stadsdelen Hökarängen, svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret, anmälan av kontorsyttrande

17 Förslag till ny detaljplan för kvarteret Mattisborgen m m i stadsdelen Mariehäll, svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret, anmälan av kontorsyttrande

18 Förslag till ny detaljplan för kvarteret Saltkråkan m m i stadsdelen Mariehäll, svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret, anmälan av kontorsyttrande

19 Rapport från dotterbolaget Stockholm Visitors Board

Mötesinformation

Justeras:
Kristina Axén Olin Carin Jämtin

Närvarande:

Ordföranden Kristina Axén Olin (m)

Vice ordförande Carin Jämtin (s)

Ledamöterna
Madeleine Raukas (m)
Mats Rudin (m)
Olle Hammarström (s)
Maria Östberg-Svanelind (s)
Paulo Silva (mp)

Tjänstgörande suppleanter
Joakim Gräns (m) ersättare för Mikael Söderlund (m)
Anders Frostell (fp) ersättare för Ulrika Francke (fp)

Suppleanter
Lars Svärd (m)
Birgitta Wahlman (m)
Birgitta Borg (kd)
Ulf Walther (s)
Mounia Benbouzid (mp)

Övriga närvarande var Olle Zetterberg, Anders Bergström, Anna Gissler, Kristina Tidestav, Viviann Andersson, Eric Lund, Martin Rosborg och Thomas Andersson.

Förhinder hade anmälts av ledamöterna Mikael Söderlund (m) och Ulrika Francke (fp) samt suppleant Cecilia Obermüller (mp).

 

§1 Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemöte 12 december 2006 lades till handlingarna.

§2 Val av justeringsmän

Jämte ordföranden utsågs Carin Jämtin (s) att justera dagens protokoll.

§3 Firmateckningsrätt inom Stockholm Business Region

Dnr 13-003/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att bolagets firma tecknas – förutom av styrelsen - av ordföranden Kristina Axén Olin, vice ordförande Carin Jämtin, verkställande direktören Olle Zetterberg,

två i förening.

att samtliga avdelningschefer Viviann Andersson, Anders Bergström, Kristina Tidestav, Anne Årneby, tecknar firma i förening med någon av ovanstående dvs ordföranden Kristina Axén Olin, vice ordföranden Carin Jämtin, verkställande direktören Olle Zetterberg.

att förklara beslutet omedelbart justerat

§4 Attestinstruktion för Stockholm Business Region

Dnr 13-012/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa attestinstruktion för Stockholm Business Region AB i enlighet med tjänsteutlåtandet

att förklara beslutet omedelbart justerat.

§5 Förslag på ändrade sammanträdestider 2007

Dnr 10-004/2007

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa följande sammanträdestider:

Tisdagen den 6 februari, kl. 16.30

Torsdagen den 22 mars, kl 16.30

Tisdagen den 29 maj, kl 16.30

Tisdagen den 2 oktober, kl. 16.30

Tisdagen den 13 november, kl. 16.30

§6 Utredning avseende organisatoriska frågor inom Stockholm Business Region

Dnr 19-009/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna utredningen avseende organisatoriska frågor inom Stockholm Business Region.

att VD för Stockholm Business Region och Stockholm Visitors Board får i uppdrag att återkomma med förslag till förändringar av Stockholm Visitors Boards verksamhet i enlighet med utredningens förslag.

att föreslå styrelsen för Stockholms Stadshus AB att godkänna att ett nytt dotterbolag till Stockholm Business Region bildas, Stockholm Business Region Development, i enlighet med utredningens förslag.

att föreslå styrelsen för Stockholm Stadshus AB att föreslå Kommunfullmäktige att utse styrelser för de två dotterbolagen i koncernen Stockholm Business Region.

att föreslå styrelsen för Stockholms Stadshus AB att föreslå Kommunfullmäktige att godkänna den bilagda bolagsordningen för Stockholm Business Region Development AB.

att föreslå styrelsen för Stockholms Stadshus AB att föreslå Kommunfullmäktige att godkänna den bilagda bolagsordningen för Stockholm Visitors Board AB.

Särskilt uttalande

Carin Jämtin m fl (s) med hänvisning till bilaga 6:1

Olle Hammarström (s) och Paulo Silva (mp) reserverade sig mot beslutet.

§7 Rationaliseringsbeting för Stockholm Visitors Board 2007

Dnr 19-016/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att VD för Stockholm Business Region och Stockholm Visitors Board får i uppdrag att återkomma med förslag till förändringar av Stockholm Visitors Boards verksamhet i enlighet med utredningens förslag

Särskilt uttalande

Carin Jämtin m fl (s) med hänvisning till bilaga 7:1

Paulo Silva (mp) instämmer i särskilt uttalande från (s) med hänvisning till bilaga 7:1

§8 Redovisning av Stockholm Business Regions företagsbesök under 2006

Dnr 06-005/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisningen av genomförda företagsbesök under 2006

§9 Rapport om medverkan vid fastighets- och investerarmässan MIPIM 13-16 mars 2007

Dnr 62-013/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna inriktningen för medverkan vid fastighets- och investerarmässan MIPIM 13 – 16 mars 2007.

att godkänna att deltagande på MIPIM 2007 för följande förtroendevalda bekostas

av Stockholm Business Region; finansborgarrådet och ordföranden i styrelsen för Stockholm Business Region Kristina Axén Olin, oppositionsborgarrådet och vice ordföranden i styrelsen för Stockholm Business Region Carin Jämtin samt stadsbyggnads- och trafikborgarrådet och ledamoten i styrelsen för Stockholm Business Region Mikael Söderlund.

§10 Lägesredovisning av Stockholm Business Alliance

Dnr 09-006/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna lägesredovisningen av Stockholm Business Alliance.

 

§11 Nomineringar till handikapprådet för Stockholm Business Region, Region, Stockholm Visitors Board samt Mässfastigheter i Stockholm

Dnr 29-207/2006

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förs lag.

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse de ledamöter som HSO Stockholms stad har nominerat till handikapprådet

§12 Rapport om medverkan vid European Business Summit 15-16 mars 2007

Dnr 43-017/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna i ärendet avgiven rapport om medverkan vid European Business Summit 15 - 16 mars 2007.

§13 Stockholms Stads Uppfinnarstipendier 2006, anmälan av presidiebeslut

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna anmälan av presidiets beslut beträffande utdelning av Stockholms stads uppfinnarstipendier för år 2006.

§14 Aktionsplan för tillväxt och utveckling 2006-2010, sfrån Finansroteln, anmälan av kontorsyttrande svar på remiss

Dnr 03-201/2006

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande kontorsyttrande som svar på remiss från Finansroteln

Särskilt uttalande

Carin Jämtin m fl (s) med hänvisning till bilaga 14:1

§15 Förslag till detaljplan för etapp 3 av handelsområdet vid BrommaFlygplats, Bromma Center, del av Ulvsunda 1:1 i stadsdelen Riksby, svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret, anmälan av kontorsyttrande

Dnr 41-205/2006

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande kontorsyttrande som svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret

§16 Förslag till detaljplan för Rågsikten 3 mm i stadsdelen Hökarängen, svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret, anmälan av kontorsyttrande

Dnr 41-208/2006

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande kontorsyttrande som svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret

§17 Förslag till ny detaljplan för kvarteret Mattisborgen mm i stadsdelenMariehäll, svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret, anmälan av kontorsyttrande

Dnr 41-213/2006

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande kontorsyttrande som svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret

§18 Förslag till ny detaljplan för kvarteret Saltkråkan m m i stadsdelen Mariehäll, svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret, anmälan av kontorsyttrande

Dnr 41-007/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande kontorsyttrande som svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret

§19 Rapport från dotterbolaget Stockholm Visitors Board

Martin Rosborg VD på Stockholm Visitors Board rapporterade kort om verksamheten.

§20 VD rapporterar

Olle Zetterberg rapporterade om aktuella verksamhetsfrågor.

Olle Zetterberg informerade

· Stockholmsmötet 4 juni 2007 kl 15.30

· Styrelseutbildning 22 mars 2007 kl 09.00- 15.00.

§21 Övrigt

En skrivelse från Carin Jämtin (s) och Olle Hammarström (s) om Kreditgarantiföreningar överlämnades (bilaga 21:1).